Hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

102 2 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HỒN THIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HỒN THIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các thơng tin số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn đầy đủ có độ xác cao phạm vi hiểu biết Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2015 TÁC GIẢ Trương Thị Phương MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan xếp hạng tín dụng doanh nghiệp NHTM 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.1.2 Vai trò quan trọng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 1.1.4 Các tiêu thường dùng để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.2 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng ……… 10 1.2.1 Mơ hình chấm điểm 10 1.2.2 Mơ hình điểm số Altman 11 1.2.3 Mơ hình logistic 13 1.2.4 So sánh ưu nhược điểm mô hình xếp hạng tín dụng 16 1.3 Tổng quan nghiên cứu xếp hạng tín dụng doanh nghiệp: 20 1.3.1 Một số nghiên cứu xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ứng dụng mơ hình logistic giới 20 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu Mehrnaz Heidari Soureshjani and Ali Mohammad Kimiagari (2012) 21 1.3.3 Mô hình nghiên cứu Akbar Pourreza Soltan Ahmadi cộng (2012) 22 1.3.4 Mơ hình nghiên cứu Cimpoeru Smaranda (2014) 23 1.4 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng số tổ chức: 24 1.4.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng Moody’s Investors Service (Moody’s) Standard & Poor’s (S&P) 24 1.4.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 26 1.4.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (CIC) 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .32 2.1 Sơ lược ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam 32 2.2 Thực trạng chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam .34 2.2.1 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam 36 2.2.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam 38 2.2.3 Bảng điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam .43 2.3 Đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam 43 2.3.1 Những kết đạt 43 2.3.2 Những hạn chế tồn 46 2.3.3 Nguyên nhân 50 2.4 Ứng dụng mơ hình logistic xếp hạng doanh nghiệp ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam 52 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu 52 2.4.2 Dữ liệu nghiên cứu 53 2.4.3 Kết nghiên cứu 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 67 3.1 Những đề xuất Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam 67 3.1.1 Chú trọng xây dựng hệ thống thông tin cách chuẩn xác 67 3.1.2 Hồn thiện quy trình xếp hạng doanh nghiệp 68 3.1.3 Tiếp tục xây dựng hoàn thiện tiêu phân tích 68 3.1.4 Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm mơ hình logistic áp dụng cho xếp hạng tín dụng 69 3.1.5 Nâng cao trình độ cán chấm điểm tín dụng .71 3.2 Những đề xuất bên liên quan 71 3.2.1 Đối với Chính phủ 71 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam .72 3.2.3 Đối với ban ngành khác liên quan 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - CBTD Cán tín dụng - CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng - NHNN Ngân hàng Nhà nước - NHTM Ngân hàng thương mại - TCTD Tổ chức tín dụng - Vietinbank Ngân hàng Thương Mại Cồ phần Công Thương Việt Nam - XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Mơ hình điểm số Z áp dụng cho số loại hình doanh nghiệp 12 Bảng 1.2: So sánh ưu nhược điểm mơ hình chấm điểm tín dụng 16 Bảng 1.3: Một số nghiên cứu XHTD doanh nghiệp ứng dụng mơ hình logictic giới 20 Bảng 1.4: Hệ thống ký hiệu xếp hạng công cụ nợ dài hạn Moody’s 24 Bảng 1.5: Ma trận XHTD kết hợp tình hình tốn nợ tình hình tài E&Y 27 Bảng 1.6: Ý nghĩa kết XHTD doanh nghiệp CIC 28 Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động Vietinbank đạt từ 2010 đến 2014 33 Bảng 2.2: Các biến mơ hình nghiên cứu 52 Bảng 2.3: Thống kê mô tả biến 55 Bảng 2.4: Ma trận hệ số tương quan biến độc lập 56 Bảng 2.5: Hồi quy mơ hình Logistic với đầy đủ biến 57 Bảng 2.6: Kết kiểm định Wald Test biến X6 X13 58 Bảng 2.7: Hồi quy mơ hình Logistic sau loại trừ biến X6 X13 58 Bảng 2.8: Kết kiểm định Wald Test biến X1 X10 59 Bảng 2.9: Hồi quy mơ hình Logistic sau loại trừ biến X1 X10 59 Bảng 2.10: Kết kiểm định Wald Test biến X4 X9 60 Bảng 2.11: Hồi quy mơ hình Logistic sau loại trừ biến X4 X9 60 Bảng 2.12: Kết kiểm định Wald Test biến X5 X11 61 Bảng 2.13: Hồi quy mơ hình Logistic sau loại trừ biến X5 X11 61 Bảng 2.14: So sánh kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp (theo hệ thống xếp hạng ngân hàng) với xác suất xuất nợ xấu (theo ứng dụng mơ hình logistic) 65 Bảng 2.15: Bảng xếp hạng tín dụng dựa xác suất xuất nợ xấu khách hàng 64 DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Trang Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức NHTM Cổ Phần Công Thương Việt Nam .33 Hình 2.2: Cơ cấu mẫu khách hàng doanh nghiệp theo quy mô .54 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Xếp hạng tín dụng có q trình hình thành phát triển lâu dài nước có kinh tế thị trường, nhu cầu địi hỏi thực tế khách quan thị trường cung cấp thông tin, đánh giá mức độ tín nhiệm, khả trả nợ tương lai khách hàng có quan hệ dựa hệ thống xếp hạng Kết XHTD có ý nghĩa lớn tổ chức cho vay, nhà đầu tư chủ thể xếp hạng Đối với thị trường tài Việt Nam, việc XHTD nội thể vai trò quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng Khá nhiều mơ hình đánh giá XHTD sử dụng ngân hàng thương mại với tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín có mặt thị trường Việt Nam Fitch Ratings, Moody’s, S&P… Tuy nhiên, hiệu việc XHTD thực tế nhiều tồn thị trường tài Việt Nam cịn sơ khai, chất lượng độ tin cậy thông tin không cao, bên cạnh số mơ hình tài địi hỏi bề dày sở liệu hệ thống lưu trữ thơng tin Việt Nam cịn chưa có hệ thống lọc thơng tin Xếp hạng tín dụng cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng cách khoa học hiệu mà NHTM triển khai áp dụng Các NHTM thực xây dựng hệ thống XHTD nội để đánh giá mức độ rủi ro từ khách hàng, cho phép ngân hàng chủ động việc lựa chọn khách hàng xây dựng sách hoạt động cấp tín dụng cách hợp lý Tuy nhiên việc xây dựng hệ thống XHTD NHTM Việt Nam chặng đường dài, đòi hỏi nhiều nỗ lực cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế thực tiễn với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng, hồn thiện hệ thống XHTD Do việc nghiên cứu nâng cao hồn thiện cơng tác chấm điểm xếp hạng khách hàng mà khách hàng doanh nghiệp đóng vai trị quan trọng NHTM nói chung NHTM Cổ Phần Cơng Thương Việt Nam nói riêng Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài:“Hồn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam” Phụ lục 2: Bảng phân loại ngành nghề/ lĩnh vực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nông, lâm, ngư nghiệp Thương mai, dịch vụ Xây dựng Công nghiệp - Chăn nuôi - Trồng trọt: Cây lương thực, hoa màu, ăn quả, công nghiệp… - Trồng rừng - Khai thác lâm sản - Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản - Làm muối - Cảng sông, biển - Khách sạn, nhà hàng, giải trí, du lịch - Siêu thị, đại lý phân phối, kinh doanh bán buôn, bán lẻ loại nông sản, lâm sản, thủy sản, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, dược phẩm, vật liệu xây dựng, hóa chất… - In ấn, xuất sách, báo chí - Sửa chữa nhà cửa, loại máy móc, phương tiện giao thơng - Chăm sóc sức khỏe, làm đẹp - Tư vấn, môi giới - Thiết kế thời trang, gia cơng may mặc - Bưu viễn thông - Vận tải đường bộ, đường sông, đường biển, đường sát, hàng không - Vệ sinh môi trường, văn phịng… - Hạ tầng giao thơng, khu cơng nghiệp - Hạ tầng đô thị, nhà - Xây lắp ( xây dựng bản) - Chế biến loại nông sản, lâm sản, thủy hải sản, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát - Sản xuất thuốc lá, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, văn hóa phẩm, vật liệu xây dựng, hóa chất, hàng tiêu dùng, hàng mỹ phẩm, mỹ nghệ, nguyên vật liệu cho ngành khác - Sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, máy móc, phương tiện giao thông vận tải - Sản xuất điện, khí đốt - Khai thác khống sản - Khai thác than, vật liệu xây dựng, dầu khí… Phụ lục 3: Bảng chấm điểm quy mô doanh nghiệp Điểm 30 25 20 15 10 15 12 40 30 20 10 15 STT Tiêu chí Trị số Từ 50 tỷ đồng trở lên Từ 40 tỷ đồng trở lên Nguồn vốn kinh Từ 30 tỷ đồng trở lên doanh Từ 20 tỷ đồng trở lên Từ 10 tỷ đồng trở lên Dưới 10 tỷ đồng Từ 1500 người trở lên Lao động Từ 1000 người trở lên Từ 500 người trở lên Từ 100 người trở lên Từ 50 người trở lên Dưới 50 người Doanh thu Từ 200 Tỷ đồng trở lên Từ 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng Từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng Từ tỷ đồng đến 20 tỷ đồng Dưới tỷ đồng Nộp ngân sách Từ 10 tỷ đồng trở lên Phụ lục 4: Bảng xếp loại quy mô doanh nghiệp Điểm Quy mô Ghi Từ 70-100 điểm Loại Lớn Từ 30-69 điểm Loại Vừa Dưới 30 điểm Loại Nhỏ Phụ lục 5: Bảng số tài dùng cho chấm điểm doanh nghiệp thuộc ngành nông, lâm, ngư nghiệp Chỉ tiêu A Chỉ tiêu toán Khả toán ngắn hạn Khả toán nhanh Trọng Phân loại tiêu tài doanh nghiệp số Quy mô lớn Quy mô vừa 8% 8% B Chỉ tiêu hoạt động Vòng quay hàng tồn kho 10% Kỳ thu tiền bình quân 10% DTT/Tổng tài sản 10% C Chi tiêu cân nợ (%) 6.Nợ phải trả/ Tổng TS 10% Nợ phải trả/ Nguồn vốn chủ sở 10% hữu 8.Nợ hạn/Tổng dự nợ NH 10% D Chỉ tiêu thu nhập (%) 9.Tổng Thu nhập trước thuế/doanh 8% thu 10.Tổng TNTT/TTS 8% 11 Tổng TNTT/VCSH 8% 100% Tổng Quy mô nhỏ 100 2.1 1.1 80 1.5 0.8 60 0.6 40 0.7 0.2 20 100 3 2.5 1.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam , Hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn