Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

133 0 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHÚC THANH HƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP QUỐC PHỊNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHÚC THANH HƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghề nghiệp) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ QUANG HUÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Tổng cơng ty kinh tế kỹ thuật cơng nghiệp quốc phịng” kết nghiên cứu cá nhân tôi, hướng dẫn TS Ngô Quang Huân Các số liệu trung thực, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực đề tài nghiên cứu Tác giả Khúc Thanh Hương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Ý nghĩa thực tiễn đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.1 Khái quát hiệu kinh doanh 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh 1.1.2 Bản chất hiệu kinh doanh 1.1.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu kinh doanh 1.1.4 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh 1.1.5 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh 1.2 Lý thuyết nội dung mơ hình Thẻ điểm cân 1.2.1 Khái quát Thẻ điểm cân 1.2.2 Nội dung mơ hình BSC 11 1.2.3 Vai trò mơ hình BSC 11 1.2.4 Sự cần thiết phải sử dụng Thẻ điểm cân doanh nghiệp 12 1.2.4.1 Hạn chế thước đo tài truyền thống 12 1.2.4.2 Sự gia tăng tài sản vơ hình 14 1.3 Chỉ số đo lường cốt lõi (KPI) 15 1.3.1 Khái niệm KPI 15 1.3.2 Phân loại KPI 15 1.3.2.1 Chỉ số kết (KRI) 15 1.3.2.2 Chỉ số hiệu suất (PI) 16 1.3.2.3 Chỉ số hiệu suất cốt yếu- KPI 16 1.3.3 Trọng số KPI 16 1.4 Ứng dụng KPI, BSC phân tích hiệu kinh doanh 19 1.4.1 Mục tiêu thước đo cho phương diện tài 19 1.4.2 Mục tiêu thước đo cho phương diện khách hàng 23 1.4.3 Mục tiêu thước đo cho phương diện quy trình nội 25 1.4.4 Mục tiêu thước đo cho phương diện học hỏi phát triển 27 1.5 Các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi tác động đến hiệu kinh doanh …………………………………………………………………………………… 29 1.5.1 Môi trường vĩ mô 29 1.5.2 Môi trường vi mô 30 1.5.3 Môi trường cạnh tranh quốc tế 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHỊNG 34 2.1 Khái qt Tổng Cơng ty kinh tế kỹ thuật cơng nghiệp quốc phịng 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh 36 2.1.4 Sản phẩm kinh doanh 37 2.1.5 Đặc điểm môi trường kinh doanh công ty 38 2.1.5.1 Môi trường vĩ mô 38 2.1.5.2 Môi trường vi mô 40 2.1.5.3 Môi trường cạnh tranh quốc tế 42 2.2 Phân tích thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh GAET 42 2.2.1 Phương diện tài 42 2.2.2 Phương diện khách hàng 47 2.2.3 Phương diện quy trình nội 50 2.2.4 Phương diện học hỏi phát triển 54 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh GAET 57 2.3.1 Phương diện tài 57 2.3.2 Phương diện khách hàng 58 2.3.3 Phương diện quy trình nội 59 2.3.4 Phương diện học hỏi phát triển 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP QUỐC PHỊNG 63 3.1 Định hướng phát triển chung Tổng công ty kinh tế kỹ thuật cơng nghiệp quốc phịng 63 3.2 Mục tiêu phát triển chung Tổng công ty kinh tế kỹ thuật cơng nghiệp quốc phịng 63 3.3 Tổng hợp mục tiêu công ty hướng tới theo bốn phương diện BSC65 3.4 Xác định thước đo, tiêu phương hướng thực 65 3.4.1 Phương diện tài 65 3.4.2 Phương diện khách hàng 67 3.4.3 Phương diện quy trình nội 70 3.4.4 Phương diện học hỏi phát triển 73 3.5 Một số kiến nghị 79 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 79 3.3.2 Kiến nghị với Tổng cục cơng nghiệp quốc phịng 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải BSC Thẻ điểm cân CBCNV Cán công nhân viên CG Chuyên gia DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính EBIT Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế lãi vay GAET Tổng Công ty kinh tế kỹ thuật cơng nghiệp quốc phịng GVHB Gía vốn hàng bán HQKD Hiệu kinh doanh NI Tổng lợi nhuận sau thuế NOI Lợi nhuận hoạt động ròng ROA Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROI Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư TNDN Thu nhập doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Một số tiêu đo lường chủ yếu phương diện tài 20 Bảng 2.1: Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu GAET giai đoạn 2012-2014 43 Bảng 2.2: Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư GAET giai đoạn 2012-2014 44 Bảng 2.3: Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản GAET giai đoạn 2012-2014 45 Bảng 2.4: Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu GAET giai đoạn 2012-2014 46 Bảng 2.5: Tỷ lệ chi phí doanh thu GAET giai đoạn 2012-2014 47 Bảng 2.6 : Tình hình bán hàng thu nợ GAET giai đoạn 2012 – 2014 53 Bảng 2.7: Tỷ lệ nhân viên đào tạo GAET từ năm 2012-2014 54 Bảng 2.8 : Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc GAET giai đoạn 2012-2014 57 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình thẻ điểm cân (The Balanced Scorecard) ……………… 10 Hình 1.2: Các chiến lược phương diện tài ……………………………19 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức GAET ……………………………………………………35 Hình 2.2: Kết thực ROI qua năm 2012-2014 ……………………… 44 Hình 2.3: Kết thực ROA qua năm 2012-2014 …………………… 45 Hình 2.4: Kết thực ROE qua năm 2012-2014 ……………………… 46 Hình 2.5: Số lượng than phiền khách hàng ………………………………… 49 Hình 2.6: Tỷ lệ trả hàng cho nhà cung cấp ……………………………………… 51 Hình 2.7: Số ngày tồn kho ……………………………………………………… 52 Hình 2.8: Số ngày thu tiền bình quân …………………………………………… 45 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình kinh doanh doanh nghiệp phải ln gắn với thị trường, chế thị trường đặt doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt lẫn Do để tồn chế thị trường cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải hoạt động cách có hiệu Kinh tế Việt Nam hoà nhập vào kinh tế chung giới, hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc với công nghiệp tiên tiến giới, học tập kinh nghiệm quản lý kinh doanh, thu hút nguồn vốn đầu tư nước Bên cạnh hội, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp nước Trong q trình cạnh tranh quy luật đào thải ln diễn cách khắc nghiệt doanh nghiệp khơng kiểm tra tình hình nội lực để kịp thời chấn chỉnh mặt yếu kém, phát huy mặt mạnh khó tồn thương trường Do doanh nghiệp phải tiến hành phân tích, đánh giá, xem xét hiệu hoạt động kinh doanh diễn doanh nghiệp Đồng thời đánh giá mục tiêu đạt đến đâu, tồn hạn chế tìm hướng khắc phục góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Điều giúp nhà quản trị đạo hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tương lai cách nhanh chóng, hợp lý, theo dõi kịp thời diễn biến bất hợp lý Tóm lại việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp điều cần thiết, gắn liền với q trình hoạt động kinh doanh, sở cho nhiều định quan trọng hướng phát triển cho doanh nghiệp Tổng công ty kinh tế kỹ thuật cơng nghiệp quốc phịng hoạt động kinh tế thị trường có quản lý chặt chẽ Nhà nước Trong năm qua cơng ty nhanh chóng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, thay đổi cấu kinh doanh thích hợp nhằm đạt mục tiêu đặt song thực tế hoạt động kinh doanh cơng ty cịn tồn nhiều bất cập, nhiều tiêu chưa đạt kế hoạch đề Nguyên nhân chất lượng kinh doanh chưa cao, tiềm PHƯƠNG DIỆN QUY TRÌNH NỘI BỘ III 11 Tỷ lệ trả hàng cho nhà cung cấp 1% 12 Số ngày hàng tồn kho 20 ngày 13 Số ngày phải thu 25 ngày PHƯƠNG DIỆN HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN IV 14 Tỷ lệ nhân viên đào tạo so với kế hoạch 100% 15 Tỷ lệ cán quản lý đào tạo so với kế hoạch 100% 16 Mức độ hài lịng trung bình nhân viên 17 Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc 2% 18 Tỷ lệ nghỉ việc nhân viên chủ chốt 0% 19 Mức độ hiểu biết trung bình nhân viên cơng ty văn hóa cơng ty Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị ! PHỤ LỤC 14 Thống kê tiêu thước đo khảo sát từ chuyên gia GAET Đề xuất chuyên gia (CG) S Thước đo T T Đề xuất giám CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG tác đốc 10 11 giả định PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH I Tổng Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ lệ chi phí doanh thu 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 6% 6% 6% 6% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0,8 0,8 0,8 6% 0,8 6% 0,8 6% 0,8 6% 0,8 6% 0,8 6% 0,8 6% 0,8 6% 0,8 6% 0,8 0,8 PHƯƠNG DIỆN KHÁCH HÀNG II Mức độ hài lịng trung bình khách hàng Tỷ lệ trả hàng khách hàng Số lượng khách hàng 4 4 4 4 4 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 5% 20% 15% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 15% Tỷ lệ % doanh thu khách hàng tổng doanh thu 10 Số lượng than phiền khách hàng 0 0 0 0 0 0 PHƯƠNG DIỆN QUY TRÌNH NỘI BỘ III 11 Tỷ lệ trả hàng cho nhà cung cấp 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 12 Số ngày hàng tồn kho 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ngày 20 ngày 13 Số ngày phải thu 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ngày 25 ngày 100 100 100% 100% PHƯƠNG DIỆN HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN IV 14 Tỷ lệ nhân viên 100 100 100 100 100 100 100 100 100 đào tạo so với kế % % % % % % % % % % % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % % % % % % % % % % % 4 4 4 4 2% 2% 2% 3% 2% 4% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 3 3 3 hoạch Tỷ lệ cán quản lý 15 đào tạo so với kế hoạch 16 17 18 Mức độ hài lịng trung bình nhân viên Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc Tỷ lệ nghỉ việc nhân viên chủ chốt 100% 100% 4 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3 3 Mức độ hiểu biết 19 trung bình nhân viên cơng ty văn hóa cơng ty PHỤ LỤC 15 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA CÁC CHỈ SỐ KPI Bằng kinh nghiệm thực tiễn cơng tác cơng ty, Anh/Chị vui lịng lựa chọn mức độ quan trọng KPI cách đánh dấu X vào cột tương ứng theo Bảng đây: Bảng đánh giá tầm quan trọng KPI (Ghi chú: Mức quan trọng tăng dần đến mức quan trọng) THƯỚC ĐO STT Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ lệ chi phí doanh thu Mức độ hài lịng trung bình khách hàng Tỷ lệ trả hàng khách hàng Mức độ quan trọng Số lượng khách hàng Tỷ lệ % doanh thu khách hàng tổng doanh thu 10 Số lượng than phiền khách hàng 11 Tỷ lệ trả hàng cho nhà cung cấp 12 Số ngày hàng tồn kho 13 Số ngày phải thu 14 Tỷ lệ nhân viên đào tạo so với kế hoạch 15 Tỷ lệ cán quản lý đào tạo so với kế hoạch 16 Mức độ hài lòng trung bình nhân viên 17 Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc 18 Tỷ lệ nghỉ việc nhân viên chủ chốt 19 Mức độ hiểu biết trung bình nhân viên cơng ty văn hóa cơng ty Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị,! PHỤ LỤC 16 Thống kê liệu tính tốn trọng số KPIs Trọng ST T THƯỚC ĐO Điểm đánh giá tầm quan trọng KPI Tổng chun gia điểm Trung Tổng bình điểm cộng nhóm Trọng số Trọng KPI theo Điểm số nhóm KRI KRI KRI (%) Trọng số BSC (%) số KPI trực tiếp (%) 10 11 12 ∑di Dtb ∑ Dtb PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH I 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑.𝒊 𝑾𝒌 𝑫𝑲𝑹𝑰 𝑾𝑲𝑹𝑰 𝑾𝑩𝑺𝑪 𝑾𝑲𝑷𝑰 Tỷ lệ tăng trưởng doanh 5 5 5 5 5 5 60 5,00 5 4 4 5 53 4,42 5 5 5 5 57 4,75 0,26 2,33 thu Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) 19,00 4,76 0,23 8,87 17,57 2,06 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) 0,25 2,22 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 5 5 5 5 5 58 4,83 5 4 5 5 56 4,67 0,25 2,26 (ROE) Tỷ lệ chi phí doanh thu 4,67 1,00 4,67 8,70 8,70 PHƯƠNG DIỆN KHÁCH HÀNG II Mức độ hài lòng trung bình 5 5 5 5 57 4,75 8,50 khách hàng Tỷ lệ trả hàng khách hàng Số lượng khách hàng hàng 4,49 4,31 8,03 5 4 45 3,75 0,44 3,54 3 4 3 39 3,25 0,57 3,08 20,00 Tỷ lệ % doanh thu khách 0,56 5,75 3 2 30 2,50 4 4 4 42 3,50 2,92 5,45 0,43 2,37 tổng doanh thu Số lượng than 10 phiền khách hàng 3,50 1,00 3,50 6,52 6,52 PHƯƠNG DIỆN QUY TRÌNH NỘI BỘ III Tỷ lệ trả hàng 11 4 4 4 45 3,75 Số ngày hàng tồn k4 3 3 3 3 34 2,83 cho nhà cung 3,75 1,00 3,75 6,99 6,99 cấp 13,90 12 0,38 7,42 13 Số ngày phải thu 5 5 4 5 55 4,58 2,64 3,71 6,91 0,62 4,27 PHƯƠNG DIỆN HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN IV Tỷ lệ nhân viên 14 đào tạo so 5 5 4 4 5 55 4,58 4,58 1,00 4,58 8,54 8,54 4 4 4 5 51 4,25 4,25 1,00 4,25 7,92 5 5 4 5 55 4,58 4,58 1,00 4,58 8,54 8,54 3 5 4 4 49 4,08 8,42 0,49 4,21 7,85 3,81 với kế hoạch Tỷ lệ cán 15 quản lý đào tạo so với 41,39 7,92 kế hoạch Mức độ hài lịng 16 trung bình nhân viên 17 Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc Tỷ lệ nghỉ việc 18 nhân viên 4 5 4 5 4 52 4,33 0,51 5 5 4 5 55 4,58 4,58 82,83 82,83 4,04 chủ chốt Mức độ hiểu biết trung bình nhân viên 19 công ty 4,58 8,54 53,66 100 8,54 văn hóa cơng ty TỔNG CỘNG 100 100 PHỤ LỤC 17 Bảng cân điểm GAET năm 2016 STT MỤC TIÊU TRỌNG SỐ (%) THƯỚC ĐO KPIs KRI BSC CHỈ HÀNH ĐỘNG TIÊU PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH I Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 2,33 15% - Thu hút khách hàng Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) 2,06 10% đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm Tỷ suất lợi nhuận tổng tài Tăng trưởng doanh sản (ROA) 2,22 thu, lợi nhuận 6% 8,87 khách hàng truyền thống khách hàng có đơn đặt 17,57 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) - Công ty chiết khấu giá 2,26 15% hàng với số lượng nhiều - Giảm gía vốn hàng bán Tiết kiệm chi phí Tỷ lệ chi phí doanh thu 8,70 8,70 0,8 - Tiết kiệm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp PHƯƠNG DIỆN KHÁCH HÀNG II Gia tăng Mức độ hài lịng trung bình 4,49 8,03 20,00 - Bộ phận kinh doanh phải thỏa mãn thường xuyên liên lạc với khách khách hàng hàng, chủ động tiếp xúc với khách hàng phịng ban có liên quan có thay đổi thiết kế, chi tiết, hay yêu cầu từ khách hàng Tỷ lệ trả hàng khách hàng 3,54 1% - Xây dựng hệ thống sở liệu khách hàng - Tiến hành phân loại khách hàng - Tiến hành khảo sát mức độ hài lòng khách hàng Số lượng khách hàng 3,08 5% -Đa dạng hình thức quảng bá sản phẩm báo, tạp chí , truyền hình, internet… Thu hút khách hàng Tỷ lệ % doanh thu khách hàng tổng doanh thu 2,37 5,45 -Tổ chức hội nghị, hội 15% thảo chuyên đề để giới thiệu hình ảnh thương hiệu công ty -Nghiên cứu phương thức đặt hàng trực tuyến trang web công ty - Ban hành quy định giải Nâng cao uy 10 tín doanh nghiệp Số lượng than phiền khách hàng khiếu nại khách hàng 6,52 6,52 - Ban hành quy định, thị nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng PHƯƠNG DIỆN QUY TRÌNH NỘI BỘ III - Xây dựng bảng tiêu chuẩn đánh Nâng cao chất 11 lượng nhà Tỷ lệ trả hàng cho nhà cung cấp 6,99 6,99 1% cung cấp quản trị tồn kho, quản trị nợ - Tiến hành cho điểm lựa chọn nhà cung cấp - Quản lý chặt chẽ số lượng, 13,90 Nâng cao hiệu 12 gía lựa chọn nhà cung cấp Số ngày hàng tồn kho 2,64 6,91 chất lượng, quy cách phẩm chất, 20 chủng loại giá mua, chi phí mua ngày tiến độ thu mua, cung ứng phù hợp với kế hoạch kinh doanh -Xác định định mức dự trữ tối thiểu, tối đa cho loại hàng tồn kho 13 Số ngày phải thu Nâng cao chất Tỷ lệ nhân viên đào tạo so lượng CBCNV với kế hoạch cán quản 16 lý Nâng cao 17 hài lòng nhân viên 18 Giữ chân nhân viên, đặc biệt 19 ngày -Áp dụng hình thức chiết khấu tốn PHƯƠNG DIỆN HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN IV 15 25 4,27 người tài, người giỏi Tỷ lệ cán quản lý đào tạo so với kế hoạch Mức độ hài lịng trung bình nhân viên Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc 8,54 8,54 100% -Xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, kiểm tra việc thực 7,92 7,92 100% chương trình đào tạo tổ chức đánh giá sau khóa đào tạo 8,54 8,54 41,39 3,81 2% -Tiến hành khảo sát nhân viên -Xây dựng bảng hướng dẫn công việc, bảng mô tả công việc Tỷ lệ nghỉ việc nhân viên chủ chốt 4,04 7,85 0% - Công khai, minh bạch sách thăng tiến - Xây dựng quy chế lương gắn với kết hồn thành cơng việc - Tổ chức khóa học đề tài văn hóa cơng ty Nâng 20 cao ý thức nhân viên văn hóa cơng ty -Ban hành quy chế văn hố cơng Mức độ hiểu biết trung bình nhân viên cơng ty văn hóa công ty 8,54 8,54 ty - Tiến hành khảo sát mức hiểu biết văn hóa cơng ty nhân viên ... trạng hiệu hoạt động kinh doanh Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng Chương 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP QUỐC... 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP QUỐC PHỊNG 63 3.1 Định hướng phát triển chung Tổng công ty kinh tế kỹ thuật. .. để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Tổng cơng ty kinh tế kỹ thuật cơng nghiệp quốc phịng Ý nghĩa thực tiễn đề tài Đối với Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, để tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng , Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn