Giải pháp thu hẹp khoảng cách kỳ vọng giữa kiểm toán viên và nhà quản lý trong việc kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam

91 1 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGÔ THỊ THÚY QUỲNH GIẢI PHÁP THU HẸP KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG GIỮA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ NHÀ QUẢN LÝ TRONG VIỆC KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGÔ THỊ THÚY QUỲNH GIẢI PHÁP THU HẸP KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG GIỮA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ NHÀ QUẢN LÝ TRONG VIỆC KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS MAI THỊ HỒNG MINH TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế “Giải pháp thu hẹp khoảng cách kỳ vọng Kiểm toán viên nhà quản lý việc kiểm toán Báo cáo tài Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn hoàn toàn trung thực Luận văn chƣa đƣợc công bố dƣới hình thức Học viên NGƠ THỊ THÚY QUỲNH MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI BỐ CỤC VÀ KẾT CẤU DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 NGHIÊN CỨU VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 1.2 NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN KẾT LUẬN CHƢƠNG 12 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁN VÀ KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 13 2.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 13 2.1.1 Khái niệm kiểm toán 13 2.1.2 Trách nhiệm Kiểm toán viên 15 2.1.2.1 Luật Kiểm toán độc lập ban hành ngày 29/03/2011 15 2.1.2.2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 200 17 2.1.2.3 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 240 18 2.1.2.4 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 260 19 2.2 TỔNG QUAN VỀ KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 21 2.2.1 Khái niệm khoảng cách kỳ vọng 21 2.2.2 Khuôn mẫu lý thuyết khoảng cách kỳ vọng 22 2.2.3 Các vụ thất bại kiểm tốn ngồi nƣớc 24 2.2.3.1 Enron Anderson 25 2.2.3.2 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết 25 2.2.4 Nguyên nhân hình thành 27 2.2.5 Thành phần cấu trúc 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 32 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 3.2.1 Thiết kế thang đo 33 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 33 3.2.3 Xây dựng Bảng câu hỏi 35 3.2.4 Thiết kế mẫu 36 3.2.5 Phƣơng pháp phân tích liệu 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.1 MẪU NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 40 4.1.1 Thống kê theo đối tƣợng khảo sát 40 4.1.2 Thống kê theo kiến thức kiểm toán 40 4.1.3 Thống kê theo kinh nghiệm làm việc 41 4.1.4 Thống kê theo lĩnh vực hoạt động 41 4.2 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 42 4.2.1 Kết thống kê mô tả 42 4.2.2 Kiểm định khác theo đối tƣợng khảo sát 43 4.2.3 Kiểm định khác biệt kỳ vọng theo đặc điểm đối tƣợng khảo sát 47 4.2.3.1 Kiểm định khác theo kiến thức kiểm toán 47 4.2.3.2 Kiểm định khác theo kinh nghiệm làm việc 51 4.2.3.3 Kiểm định khác theo lĩnh vực hoạt động 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP THU HẸP KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG GIỮA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ NHÀ QUẢN LÝ TẠI VIỆT NAM 62 5.1 VỀ PHÍA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC, HỘI NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN 62 5.2 VỀ PHÍA KIỂM TỐN VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KIỂM TỐN 64 5.3 VỀ PHÍA ĐƠN VỊ BỊ KIỂM TOÁN 66 5.4 VỀ PHÍA NGƢỜI SỬ DỤNG BCTC ĐƢỢC KIỂM TOÁN 67 5.5 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ XUẤT CHO NHỮNG HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 68 5.5.1 Hạn chế đề tài 68 5.5.2 Hƣớng nghiên cứu 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa Ký hiệu, chữ viết tắt AAA Hiệp hội Kế toán Mỹ (American Accounting Association) AEG Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán (Audit Expectation Gap) AICPA Hiệp hội Kế tốn viên cơng chứng Mỹ (American Institute of Certified Public Accountants) BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC Báo cáo tài BTC Bộ Tài CSH Chủ sở hữu DNKT Doanh nghiệp kiểm toán GAAP Nguyên tắc kế toán đƣợc chấp nhận rộng rãi (Generally Accepted Accounting Principles) KTV Kiểm toán viên NNKT Nghề nghiệp kiểm toán NQL Nhà quản lý VACPA Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (Vietnam Association of Certified Public Accountants) VSA Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Standards on Auditing) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 – Cấu trúc bảng câu hỏi thang đo Bảng 4.1 – Thống kê theo đối tƣợng khảo sát Bảng 4.2 – Thống kê theo kiến thức kiểm toán Bảng 4.3 – Thống kê theo kinh nghiệm làm việc Bảng 4.4 – Thống kê theo lĩnh vực hoạt động Bảng 4.5 – Kết trả lời câu hỏi điều tra Bảng 4.6 – Thống kê nhóm theo đối tƣợng Bảng 4.7 – Kiểm định Independent Samples Test theo đối tƣợng Bảng 4.8 – Thống kê nhóm theo kiến thức kiểm tốn Bảng 4.9 – Kiểm định Independent Samples Test theo kiến thức kiểm toán Bảng 4.10 – Kiểm định phƣơng sai đồng theo kinh nghiệm làm việc Bảng 4.11 – Phân tích phƣơng sai theo kinh nghiệm làm việc Bảng 4.12 – Kết phân tích so sánh đa nhóm giá trị Turkey Bảng 4.13 – Kiểm định phƣơng sai đồng theo lĩnh vực hoạt động Bảng 4.14 – Phân tích phƣơng sai theo theo lĩnh vực hoạt động DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 – Thành phần khoảng cách kỳ vọng (Porter, 1993) Hình 2.2 – Cấu trúc khoảng cách kỳ vọng Hình 3.1 – Quy trình nghiên cứu Hình 3.2 – Giả thuyết nghiên cứu tồn AEG Hình 3.3 – Các giả thuyết nghiên cứu 67 Cần thiết phải tách bạch dịch vụ kiểm tốn với dịch vụ khác mà KTV cung cấp - Tăng cƣờng hoạt động thông tin truyền thơng đơn vị bị kiểm tốn đơn vị kiểm toán cách làm hiệu quà nhằm giảm thiểu AEG Trƣớc thực kiểm toán, đơn vị cần kiểm toán cần trao đổi vấn đề quan tâm thông tin BCTC cho đơn vị kiểm toán biết để hai bên làm việc với trƣớc ký kết hợp đồng kiểm tốn Và q trình kiểm tốn, qua q trình tiếp xúc trực tiếp với KTV kèm theo tài liệu trao đổi nhƣ Thƣ giải trình, Thƣ cam kết, Kế hoạch kiểm toán tổng thể, thƣ từ qua lại, hai bên cần chia tách rõ trách nhiệm để cơng việc kiểm tốn đƣợc thực sn sẻ quy trình 5.4 VỀ PHÍA NGƢỜI SỬ DỤNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƢỢC KIỂM TOÁN Kết nghiên cứu từ chƣơng trƣớc cho thấy nhân tố “kiến thức” “kinh nghiệm” nhân tố có ảnh hƣởng lớn đến kỳ vọng NQL Trong nhân tố “kinh nghiệm” nhân tố khách quan, khó tác động xét ngắn hạn, cải thiện nhân tố “kiến thức” NQL cách tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhận thức vai trò trách nhiệm KTV, mức độ đảm bảo mà BCTC cung cấp cho cơng chúng nói chung nhóm đối tƣợng ngƣời sử dụng BCTC nói riêng để tránh kỳ vọng bất hợp lý Đối với đối tƣợng sử dụng BCTC bên ngồi doanh nghiệp biện pháp thu hẹp AEG hiệu tăng cƣờng tuyên truyền, giáo dục công đồng hiểu rõ mục tiêu kiểm toán giới hạn tiềm tàng hoạt động kiểm toán Bằng cách giáo dục, tuyên truyền để ngƣời sử dụng BCTC hiểu rõ từ ngữ BCKT thông tin khác kẻm BCKT nhƣ Báo cáo Ban giám đốc, ngƣời sử dụng có nhìn hợp lý trách nhiệm KTV 68 5.5 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ XUẤT CHO NHỮNG HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 5.5.1 Hạn chế đề tài Nghiên cứu có số hạn chế Đầu tiên, tập trung vào ba đặc tính cá nhân góp phần vào AEG, cịn nhiều yếu tố mơi trƣờng khác có khả ảnh hƣởng đến khoảng cách Thứ hai, ngƣời viết sử dụng thang đo Likert điểm thay điểm Bảng câu hỏi điều ảnh hƣởng đến việc giải thích kết Cuối cùng, nguyên tắc chung cho việc chọn mẫu cỡ mẫu lớn xác Tuy nhiên cỡ mẫu lớn ảnh hƣởng đến thời gian chi phí để thực nghiên cứu nên đề tài này, phạm vi khảo sát giới hạn 130 đối tƣợng, nghiên cứu đáng tin cậy có mức thuyết phục thực quy mô rộng 5.5.2 Hƣớng nghiên cứu Đây đề tài đƣợc tác giả nƣớc quan tâm tìm hiểu, nhiên, Việt Nam, vấn đề cịn lạ lẫm Mặc dù có cố gắng nghiên cứu, nhiên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, ngƣời viết đƣa số hạn chế mà ngƣời viết tự nhận thức đƣợc với tầm kiến thức nhiều hạn hẹp Những hạn chế gợi ý hƣớng nghiên cứu chuyên sâu sau góp phần mở rộng thêm đề tài Việt Nam, bao gồm: Thứ nên mở rộng cỡ mẫu điều tra, thiết kế thang đo chi tiết đƣa kết luận xác đại diện cho tổng thể nghiên cứu Thứ hai nên thực nghiên cứu mở rộng AEG KTV đối tƣợng sử dụng kết kiểm toán khác nhƣ nhà đầu tƣ, ngân hàng, chủ nợ,… Thứ ba nên thực nghiên cứu mở rộng ảnh hƣởng thuộc tính khơng NQL mà cịn đối tƣợng sử dụng BCTC khác nhƣ quy mô doanh nghiệp, vị trí quản lý, giới tính,…hay nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố trị, xã hội đến AEG 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG Kết nghiên cứu chƣơng cho thấy có tồn khoảng cách kỳ vọng kiểm toán KTV nhà quản lý Việt Nam Cụ thể nhà quản lý có kỳ vọng mức vào kiểm tốn KTV nhận thức đƣợc nhƣ trách nhiệm với gian lận, sai sót hành vi không tuân thủ, trách nhiệm thực dịch vụ phi kiểm toán nhƣ tƣ vấn, quán lý Ngoài ra, phận lớn doanh nghiệp thực kiểm tốn mục tiêu thuế nên nhà quản lý doanh nghiệp đặt kỳ vọng cao trách nhiệm KTV trình tốn thuế cuối năm Có thể nhìn thấy rắng chất thành phần khoảng cách kỳ vọng khó khăn để loại bỏ nhận thức hoạt động KTV yếu tố khó để đo lƣờng ln thay đổi liên tục Tuy nhiên, dựa vào thành phần AEG, ngƣời viết trình bày số giải pháp nhằm giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng KTV nhà quản lý Tại Việt Nam, hầu hết chuẩn mực kiểm toán tuân thủ theo Chuẩn mực kiểm tốn quốc tế ngồi số thay đổi cho phù hợp vớ tình hình Việc ban hành áp dụng chậm với thay đổi Chuẩn mực kiểm tốn quốc tế tình hình hoạt động kiểm tốn nƣớc Tuy nhiên, Bộ Tài Chính Hội nghề nghiệp có nỗ lực thiết thực để bổ sung hoàn thiện chuẩn mực kiểm tốn mình, đáp ứng với xu hội nhập quốc tế sâu rộng Do điều kiện nghiên cứu nhiều hạn chế, viết tập trung vào nghiên cứu đối tƣợng nhà quản lý không sâu vào tất đối tƣợng sử dụng BCTC Thêm vào đó, đề tài đặt trọng tâm vào đặc tính nhà quản trị tác động đến kỳ vọng họ vào kiểm tốn Việt Nam trình độ học vấn, kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động Ngoài nhân tố kể cịn có nhiều u tố khác mơi trƣờng xã hội làm gia tăng AEG nhƣ giá trị xã hội, quy trình tuyển dụng, cấu trúc pháp luật trị,… 70 Cuối cùng, với nội dung đề cập luận văn, ngƣời viết hy vọng đóng góp phần việc cung cấp nhiều nguồn tài liệu quan trọng, góp phần mở rộng thêm nhiều hƣớng nghiên cứu chuyên môn sâu hơn, vấn đề này, từ góp phần nâng cao tính hiệu hoạt động kiểm toán Việt Nam, củng cố trì niềm tin cơng chúng vào nghề nghiệp kiểm toán TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Hoàng Trọng Nguyễn Chu Mộng Ngọc, 2005 Phân tích liệu với SPSS Hà Nội: Nhà Xuất Thống kê Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, Nhà xuất Lao động – Xã hội Nhóm nghiên cứu Đại học Ngoại Thƣơng, 2012 Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán doanh nghiệp niêm yết Phan Thanh Trúc, 2013 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập nhằm thu hẹp khoảng cách mong đợi xã hội chất lượng kiểm toán Việt Nam Trƣờng Đại học Kinh Tế TP.HCM TIẾNG ANH AICPA, 1978 Commission on auditors‟ responsibilities: Report, conclusions, and recommendations (The Cohen Com-mission) New York: American Institute of Certified Public Accountants AICPA, 1987 Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting (Treadway Commission) New York: American Institute of Certified Public Accountants American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 1993 Meeting the Financial Reporting Needs of the Future: A Public Accounting Profession, Board of the Directors of the American Institute of Certified Public Arens, A, Best, P, Shailer, G, Fiedler, B, Elder, R & Beasley, 1997 Auditing and assurance sevices in Australia Australian Society of Certified Practising Accountants (ASCPA) and The Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA), 1994 A Research Study on Financial Reporting and Auditing - Bridging the Expectation Gap Melbourne Baker, P., 2002 Audit Committees: Solution to a Crisis of Trust? Accountancy Ireland, pp.6-7 CICA, 1988 Report of the commission to study the public‟s expectations of audits Toronto: Canadian Institute of Chartered Accountants David Godsell, 1992 Auditor's Legal Duties and Liabilities FT Law and Tax Dixon, R., Woodhead, A D., & Sohliman, M., 2006 An investigation of the expectation gap in Egypt Managerial Auditing Journal, pp.293–302 10 Eden, Y, Ovadia, A & Zuckerman, BA, 2003, Rethinking sarbanes-oxley, CMA Management, pp.32-5 11 Epstein, M., & Geiger, M., 1994 Investor views of auditor assurance: Recent evidence of the „expectation gap‟ Journal of Accountancy, (January), pp.60–64 12 Fadzly, M N., & Ahmed, Z., 2004 Audit expectation gap: The case of Malaysia Managerial Auditing Journal, pp.897–915 13 Gambling, T, Jones, R & Karim, R., 1993, Creditable Organizations: Self Regulation v External Standard Setting in Islamic Banks and British Charities Financial Accountability and Management, Vol 9, No 3, pp.195-207 14 Gay, G., Schelluch, P., & Reid, I., 1997 Users‟ perceptions of the auditing responsibilities for the prevention, detection and reporting of fraud, other illegal acts and errors The Australian Accounting Review, pp.51–61 15 Guy, DM & Sullivan, JD., 1988, The Expectation Gap Auditing Standards, Journal of Accountancy, April 1988, pp.36-46 16 Haniffa & Hudaib, 2007 Locating audit expectations gap within a cultural context: The case of Saudi Arabia, pp.180–206 17 Hatherly, DJ, Innes, J, & Brown, T., 1992 The Expanded Audit Report Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London 18 Hayes, R., Schilder,A., Dassen, R and Wallage, P., 1999 Principles of Auditing: An International Perspective London: McGraw Hill 19 Houghton, K., 2002 The market for audit services: enhancing public confidence and building economic value Unpublished report Faculty of Economic and Commerce, Australian National University and Australian National Centre for audit and assurance 20 Humphrey, C., Moizer, P., & Turley, S., 1993 The audit expectations gap in Britain: An empirical investigation Accounting and Business Research, pp.23, 395–411 21 Koh, K.H & Woo, E.S., 1998 The expectation gap in auditing Managerial Auditing Journal, pp.147-154 22 Lee T H., Ali A Md and Gloeck J D., 2009 The Audit Expectation Gap in Malaysia: An Investigation into its Causes and Remedies South African Journal of Accountability and Auditing Research, pp.57-88 23 Lee, T.H & Azham, M.A., 2008b The evolving role of auditors: where we go from here? Accountants Today, pp.20-24 24 Lee, TA., 1970, The nature of auditing and its objectives, Accountancy, Vol 81 pp.292-6 25 Liggio, CD., 1974, The Expectation Gap, The Accountant’s Legal Waterloo,Journal of Contemporary Business, vol.31, summer, pp.27-44 26 Low, A.M., Foo, S.L & Koh, H.C., 1988, The expectation gap between financial analysts and auditors – Some empirical evidence Singapore Accountant, Vol 4, May, pp.10-13 27 Mahadevaswany, G H and Saleh, M., 2008 Audit Expectation Gap in Auditor Responsibilities: Comparison between India and Iran International Journal of Business and Management, pp.134-142 28 Mautz, Robert K, and Sharaf, H (1986) The Philosophy of Auditing, American Accounting Association Thirteen Edition, Printed in US, pp 140 29 McEnroe, J E and Martens, C., 2001 Auditors' and Investors' Perceptions of the Expectation Gap Accounting Horizons, pp.345 - 358 30 Monroe, G S., & Woodliff, D R., 1993 The effect of education on the audit expectation gap Accounting and Finance, pp.59–76 31 Nair, R., & Rittenberg, L., 1987 Message perceived from audit, review and compilation reports: Extension to more diverse groups Auditing: A Journal of Practice and Theory, pp.15–38 32 Ojo, M., 2006 Eliminating the Audit Expectations Gap: Myth or Reality? Munich Personal RePeEc Archives Retrieved on 2/7/2010 from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/232/mpra paper 33 Porter, B A., 1991 Narrowing the audit expectations–performance gap: A contemporary approach Pacific Accounting Review, pp.1–36 34 Porter, B A., 1993 An empirical study of the audit expectation–performance gap Accounting and Business Research, pp.49–68 35 Porter, B A., & Gowthorpe, C., 2001 The audit expectation–performance gap: Some new evidence from the United Kingdom In Paper presented at the National Auditing Conference, Leicester UK: University of Leicester 36 Ray Whittington and Kurt Pany, 2004 Principles of Auditing and Other Assurance Services McGraw-Hill/Irwin 37 Salehi, M and Rostami, V., 2009 Audit Expectation Gap: International Evidence International Journal of Academic Research, pp.40-146 Retrieved on 2/7/2010 from www.ijar.lit.az 38 Shaikh, J & Talha, M., 2003, Credibility and Expectations Gap in Reporting on Uncertainties Managerial Auditing Journal, vol.18 no.6/7, pp.517-529 39 Sidani, Y & Olayan, S., 2007, The audit expectation gap: evidence from Lebanon School of Business, American University of Beirut, Beirut, Lebanon, Managerial Auditing Journal, vol.22 no.3 2007, pp.288-302 40 Sikka, P., Puxty, A., Wilmot, H and Copper, C., 1998 The Impossibility of Eliminating the Expectation Gap: Some Theory and Evidence Critical Perspective on Accounting, Vol 9(3); pp.299-330 Retrieved on 16/7/2010 from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pub/ 104523597901593 41 Woodliff, D., 1995, An Empirical Investigation of the Audit Expectation Gap in Australia, Unpublished PhD Thesis, The University of Western Australia Phụ lục – MỘT VÀI NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI (MUHAMMAD TANKO, 2011) Quốc gia Tác giả Jakubowski cộng (2002) Almer Brody (2002) McEnroe Martens (2001) Frank cộng (2001) Mỹ DeZoort Lee (1998) Gramling cộng (1996) Epstein Geiger (1994) Anderson cộng (1993) AICPA (1978) Dewing Russell (2002) Anh Manson Zaman (2001) Porter Gowthorpe (2004) Humprey cộng (1993) Schelluch Gay (2006) Úc Deegan Rankin (1999) Schelluch (1996) Monroe Woodliff (1994) New Zealand Porter (1993) Saudi Arabia Haniffa Hudaib (2007) Lebanon Sidani (2007) Ai Cập Dixon cộng (2006) Ấn Độ Saha Baruah (2008) Bangladesh Chowdury cộng (2005) Trung Quốc Thái Lan Singapore Malaysia Nam Phi Lin Chen (2004) Leung Chau (2001) Ongthammakul (2004) Best cộng (2001) Koh Woo (2001) Fadzly Ahmad (2004) Lee cộng (2007) Gloeck De Jager (1993) Phụ lục – NGUYÊN NHÂN CỦA KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG (SALEHI, 2007) Nhận thức KTV Khoảng cách hoạt động Khoảng cách Khoảng cách chuẩn mực Kỳ vọng hợp lý hoạt Kỳ vọng hợp lý động KTV chuẩn mực Kỳ vọng xã hội Khoảng cách hợp lý Kỳ vọng bất hợp lý Mong đợi mức hoạt động kiểm toán Mong đợi mức chuẩn mực Thiếu truyền thông cho ngƣời sử dụng Nguyên nhân AEG  KTV thực  Chuẩn mực chƣa dịch vụ phi kiểm toán đầy đủ  Tính tƣ lợi lợi ích  Chuẩn mực kinh tế KTV liên quan đến  KTV thiếu lực trách nhiệm phát  KTV không độc lập gian lận  KTV thiếu truyền hành vi bất hợp thông pháp KTV chƣa đầy đủ  Sự thiếu hiểu biết ngƣời sủ dụng  Sự kỳ vọng mức ngƣời sử dụng hoạt động kiểm toán  Ngƣời sử dụng thiếu nhận thức trách nhiệm giới hạn kiểm toán  Kỳ vọng mức ngƣời sử dụng chuẩn mực KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN Phụ lục – BẢNG KHẢO SÁT BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN A PHẦN GIỚI THIỆU Xin chào anh/chị, Ngô Thị Thúy Quỳnh, học viên Viện Sau đại học trƣờng Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Hiên thực khảo sát tồn khoảng cách kỳ vọng Kiểm toán viên nhà quản lý Việt Nam Rất mong anh/chị giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài Tôi cam đoan thông tin anh/chị đƣợc bảo mật tuyệt đối B PHẦN NỘI DUNG Anh chị vui lòng đọc kỹ phát biểu sau mục tiêu kiểm toán Sau câu phát biểu, vui lòng đáng dấu (x) trả lời thể quan điểm anh/chị theo mức độ sau đây: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý STT Trách nhiệm KTV Ngăn chặn tất sai sót, gian lận hành vi trái pháp luật cơng ty đƣợc kiểm tốn Phát tất sai sót, gian lận hành vi trái pháp luật cơng ty đƣợc kiểm tốn Đảm bảo công ty tuân thủ tất yêu cầu pháp luật văn pháp luật khác có liên quan Thực kiểm tra 100% nghiệp vụ kế toán Đƣa ý kiến trung thực hợp lý báo cáo tài cơng ty đƣợc kiểm tốn, phù hợp với pháp luật nguyên tắc kế toán đƣợc chấp nhận rộng rãi Đảm bảo tính xác báo cáo tài cơng ty đƣợc kiểm tốn Lập Báo cáo tài Đảm bảo với quan thuế sổ sách, hồ sơ báo cáo tài cơng ty đƣợc kiểm tốn việc tính tốn thuế TNDN cách xác Cung cấp hỗ trợ tƣ vấn cho Ban quản trị vấn đề kế toán 10 Xem xét cung cấp ý kiến thông tin phi tài (nhân sự, sản phẩm, an tồn lao động bảo vệ môi trƣờng,…) 11 Báo cáo cho quan có thẩm quyền tất gian lận Không ý kiến hành vi trộm cắp phát đƣợc 12 Xem xét cung cấp ý kiến hữu hiệu đầy đủ hệ thống kiểm sốt nội cơng ty 13 Bảo vệ tài sản công ty C PHẦN THƠNG TIN PHỎNG VẤN VIÊN Xin vui lịng cho biết số thông tin anh/chị: Phần thông tin chung: Nghề nghiệp: Kiểm toán viên Nhà quản lý  Nếu trả lời Nhà quản lý tiếp tục trả lời câu số 2 Anh/chị có kiến thức kiểm tốn hay khơng? Có Khơng Kinh nghiệm làm việc vị trí: Dƣới năm – 10 năm Trên 10 năm Lĩnh vực hoạt động công ty: Thƣơng mại Dịch vụ Khác (xin vui lòng ghi rõ): ………… Sản xuất -Xin chân thành cảm ơn ý kiến anh/chị! Phụ lục – KIỂM ĐỊNH MANN – WHITHNEY U TEST Null Hypothesis Trách nhiệm Test Independent-Samples Sig ,000 Decision Reject the null Mann-Whitney U Test hypothesis Trách nhiệm Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,000 Reject the null hypothesis Trách nhiệm Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,806 Retain the null hypothesis Trách nhiệm Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,000 Reject the null hypothesis Trách nhiệm Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,062 Retain the null hypothesis Trách nhiệm Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,000 Reject the null hypothesis Trách nhiệm Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,000 Reject the null hypothesis Trách nhiệm Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,000 Reject the null hypothesis Trách nhiệm Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,281 Retain the null hypothesis 10 Trách nhiệm 10 Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,011 Reject the null hypothesis 11 Trách nhiệm 11 Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,073 Retain the null hypothesis 12 Trách nhiệm 12 Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,282 Retain the null hypothesis 13 Trách nhiệm 13 Independent-Samples Mann-Whitney U Test ,835 Retain the null hypothesis ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGÔ THỊ THÚY QUỲNH GIẢI PHÁP THU HẸP KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG GIỮA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ NHÀ QUẢN LÝ TRONG VIỆC KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM. .. kiểm tốn, ngƣời viết nhận thấy có khác biệt nhận thức KTV NQL hoạt động kiểm tốn Đó lý ngƣời viết chọn đề tài ? ?Giải pháp thu hẹp khoảng cách kỳ vọng Kiểm toán viên nhà quản lý việc kiểm tốn Báo. .. làm việc 51 4.2.3.3 Kiểm định khác theo lĩnh vực hoạt động 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP THU HẸP KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG GIỮA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ NHÀ QUẢN LÝ TẠI VIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thu hẹp khoảng cách kỳ vọng giữa kiểm toán viên và nhà quản lý trong việc kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam , Giải pháp thu hẹp khoảng cách kỳ vọng giữa kiểm toán viên và nhà quản lý trong việc kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn