Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đông á

146 11 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  - VÕ THÀNH VÀNG HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  - VÕ THÀNH VÀNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG Á Chun ngành: Tài Chính- Ngân Hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THANH PHONG TP Hồ Chí Minh, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, nội dung nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu Những số liệu sử dụng việc phân tích trung thực tác giả thu thập có nguồn gốc minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Người cam đoan Võ Thành Vàng năm 2015 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.1.2 Vai trị hệ thống xếp hạng tín dụng 1.1.2.1 Vai trị xếp hạng tín dụng ngân hàng 1.1.2.2 Vai trò xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.1.2.3 Vai trò xếp hạng tín dụng kinh tế 1.1.3 Phân loại xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.1.3.2 Xếp hạng tín dụng cá nhân 1.1.3.3 Xếp hạng tín dụng tổ chức tín dụng 1.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.2.2 Đặc điểm XHTD doanh nghiệp 1.2.3 Các phương pháp dùng việc đánh giá XHTD doanh nghiệp 10 1.2.3.1 Phương pháp chuyên gia 10 1.2.3.2 Phương pháp so sánh 11 1.2.3.3 Phương pháp kết hợp 12 1.2.4 Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp NHTM 12 1.2.5 Bộ tiêu đánh giá xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 14 1.2.5.1 Các tiêu tài 14 1.2.5.2 Các tiêu phi tài 19 1.3 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 19 1.3.1 Khái niệm hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 19 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 20 1.4 Kinh nghiệm hồn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại học kinh nghiệm cho ngân hàng TMCP Đông Á 22 1.4.1 Kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống XHTD doanh nghiệp 22 1.4.1.1 Kinh nghiệm hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 22 1.4.1.2 Kinh nghiệm hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 24 1.4.2 Bài học kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cho Ngân hàng TMCP Đông Á 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG Á 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Đông Á 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Đơng Á 31 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Á 33 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 33 2.1.2.2 Hoạt động cấp tín dụng 34 2.1.2.3 Các hoạt động kinh doanh khác 35 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Á 35 2.2 Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Á 36 2.2.1 Cơ sở pháp lý áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Á 36 2.2.2 Nguyên tắc chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Á 37 2.2.3 Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 39 2.2.4 Bộ tiêu chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 46 2.2.5 Vận dụng kết chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Á 46 2.3 Kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, tình hình nợ xấu tỷ lệ trích lập dự phịng Ngân hàng thương mại Đông Á 49 2.4 So sánh hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Á với số ngân hàng thương mại 51 2.5 Đánh giá mức hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Á 53 2.5.1 Kết đạt hạn chế hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Á 53 2.5.1.1 Kết đạt hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Á 53 2.5.1.2 Hạn chế hệ thống XHTD doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Á 56 2.5.2 Nguyên nhân tồn hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Á 61 2.5.2.1 Bộ phận phân tích, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp chưa độc lập 61 2.5.2.2 Báo cáo tài doanh nghiệp khơng bắt buộc phải kiểm tốn 61 2.5.2.3 Việt Nam chưa có nhiều cơng ty xếp hạng độc lập 62 2.5.2.4 Hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng CIC chưa hiệu việc cung cấp thơng tin tín dụng cho ngân hàng 62 2.5.2.5 Chế độ kế tốn cịn nhiều điểm chưa phù hợp 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG Á 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Á đến 2017 64 3.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Á 65 3.2.1 Những giải pháp quản lý điều hành 65 3.2.1.1 Nâng cao trình độ, nghiệp vụ cán tín dụng 65 3.2.1.2 Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá việc thực quy trình xếp hạng tín dụng 66 3.2.1.3 Tăng cường hồn thiện hệ thống thơng tin 67 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện chương trình chấm điểm XHTD doanh nghiệp 68 3.2.2.1 Phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 68 3.2.2.2 Chỉ tiêu tài xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 68 3.2.2.3 Quy định cụ thể tài liệu phục vụ chấm điểm phi tài 69 3.2.2.4 Khai thác thông tin XHTD khách hàng khác chi nhánh 70 3.2.2.5 Hỗ trợ việc nhập số liệu trình chấm điểm 70 3.2.2.6 Phần mềm hóa sổ tay hướng dẫn chấm điểm XHTD doanh nghiệp 71 3.3 Các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 72 3.3.1 Đối với phủ 72 3.3.1.1 Tạo môi trường cho tổ chức XHTD độc lập phát triển 72 3.3.2 Đối với Tổng cục thống kê 72 3.3.2.1 Xây dựng tiêu trung bình ngành 72 3.3.3 Đối với Bộ tài 73 3.3.3.1 Hồn thiện chuẩn mực kế tốn Việt Nam 73 3.3.4 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt XHTD Xếp hạng tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng NH Ngân hàng CBTD Cám tín dụng DN Doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần DongABank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á DAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á KH Khách hàng BCTC Báo cáo tài CIC Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng Nhà nước Việt Nam VNBC Vietnam Bankcard CNTT Công nghệ thông tin DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số Bảng Tên Bảng Số Trang Tỷ trọng XHTD doanh nghiệp theo hai loại doanh nghiệp Bảng 1.1 kiểm toán doanh nghiệp chưa kiểm toán 23 BIDV Bảng 1.2 Phân loại cấp tín dụng theo mức điểm xếp hạng BIDV Bảng 1.3 Bảng 1.4 Tỷ trọng tiêu tài phân loại theo quy mơ doanh nghiệp VCB Trọng số XHTD theo báo cáo tài kiểm tốn/khơng kiểm tốn Bảng 1.5 Xếp hạng phân loại rủi ro hệ thống XHTD VCB Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn ngân hàng TMCP Đông Á từ 2009-2013 23 25 28 28 33 Bảng 2.2 Dư nợ tín dụng DongABank giai đoạn 2009 – 2013 34 Bàng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh từ 2009-2013 35 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Trọng số XHTD doanh nghiệp theo báo cáo tài kiểm tốn/ khơng kiểm tốn Xếp hạng phân loại nợ rủi ro hệ thống XHTD DongABank Kết XHTD doanh nghiệp DongABank từ năm 2009 2013 Tình hình nợ xấu tỷ lệ trích lập dự phịng ngân hàng DongABank từ năm 2009 – 2013 45 48 49 50 ` 5.11 Ảnh hưởng tình hình trị sách nước - thị trường xuất sản phẩm doanh nghiệp Đánh giá tính ổn định thị trường xuất khẩu, tiềm mở rộng hoạt động doanh nghiệp thị trường quốc tế Đánh giá dựa thơng tin sau: Hoạt động • Tính ổn định trị xuất nước mà doanh nghiệp thực hoạt động xuất khẩu; • Các hiệp định thương mại Chính phủ Việt Nam phủ nước • Chính sách thuế quan thị trường xuất khẩu; • Các thủ tục hành thị trường xuất áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam; • Chính sách bảo hộ cho doanh nghiệp nước nước thị trường xuất khách hàng; • Khuyến khích nhập mặt hàng sản phẩm khách hàng; • Ban hành sách nhằm gây khó khăn cho hoạt động xuất khách hàng ….; • Tính ổn định sách nước thị trường xuất khách động tiêu thụ sản phẩm khu chế xuất coi hoạt động xuất Là hoạt động tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho nước Hoạt động tiêu thụ sản phẩm khu chế xuất coi hoạt động xuất ` 5.12 Uy tín doanh nghiệp thị trường Đánh giá thị trường doanh nghiệp Uy tín doanh nghiệp tiêu đánh giá tính ổn định thị trường đầu doanh nghiệp, khả mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh hàng Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhiều thị trường, thị trường xuất hiểu thị trường có tỷ trọng lớn doanh thu xuất tổng doanh thu doanh nghiệp Trường hợp doanh nghiệp khơng có hoạt động xuất khẩu, điểm mức “trung bình khơng có xuất khẩu” Đánh giá dựa tiêu chí sau: • Hoạt động quảng bá, tiếp thị doanh nghiệp; • Đánh giá dựa bình chọn người tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp (thông qua giải thưởng); • Tính thơng dụng nhãn hiệu thị trường (được nhiều người tiêu dùng biết đến ưa thích); • Thống kê số lượng khách hàng tiêu thụ sản phẩm sử dụng dịch vụ doanh nghiệp qua thời kỳ; • Mức độ ổn định thị trường đầu doanh nghiệp Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTD cần phân tích rõ phần nhận xét chung khách hàng ` 5.13 Mức độ bảo hiểm tài sản Đánh giá trên: Tổng số tiền bảo hiểm từ HĐBH/ (Giá trị tài sản cố định + Hàng tồn kho) doanh nghiệp (%) (Tổng số tiền bảo hiểm: tổng số tiền tối đa bồi thường từ HĐBH) 5.14 Ảnh hưởng Đánh giá trên: Tổng số tiền bảo hiểm từ Khả trì hoạt động HĐBH/ Tổng giá trị tài sản có rủi ro doanh nghiệp (%) xảy với doanh nghiệp, mức độ tổn thất xảy ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết kinh doanh DN Đánh giá tính ổn định/ hợp lý môi trường Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp Tổng số tiền bảo hiểm Chỉ tiêu đánh giá dựa Nhân thông tin sau: • Biến động tăng giảm số lượng Được xác định tổng giá trị tài sản cố định (giá trị lại) giá trị hàng tồn kho Tổng số tiền tối đa bồi thường từ HĐBH Bao gồm người lao động cán lãnh đạo Việc đánh giá tiêu dựa tổng thể nguồn nhân ` biến động nhân nội đến hoạt động kinh doanh DN năm gần nhân khả tận dụng nhân tài cho phát triển doanh nghiệp lao động doanh nghiệp thời kỳ; • Biến động tăng giảm số lượng khách hàng/thị trường đầu ra/ sản phẩm tiêu thụ/dịch vụ cung cấp ảnh hưởng biến động nhận nội bộ; • Đánh giá dựa kết thay đổi nhân doanh nghiệp, mang tính tích cực hay tiêu cực Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTD cần phân tích rõ phần nhận xét chung khách hàng 5.15 Khả Khả Tính đến yếu tố khối lượng vốn Rất dễ dàng trì phát triển huy động tương quan với mức tiếp cận nguồn hoạt động kinh chi phí cần thiết để huy động mức vốn (chi phí để huy động vốn, chi vốn để tài doanh phí lãi, huy động vốn từ thị trường vốn, trợ cho thị trường chứng khoán, ) hoạt động kinh Khi xác định thang điểm cho tiêu doanh này, yêu cầu CBTD cần nêu rõ dẫn chứng phân tích cụ thể doanh phần nhận xét chung khách hàng nghiệp 5.16 Triển Quan điểm chủ Đánh giá triển vọng sản xuất kinh Triển vọng doanh DN thời gian từ đến phát triển vọng phát quan cán năm tới doanh triển tín dụng Chỉ tiêu Đánh giá dựa yếu tố sau: nghiệp DN theo giúp CBTD thời gian từ đánh giá doanh nghiệp, đặc biệt có xem xét đến biến động đội ngũ nhân chủ chốt • VD: Doanh nghiệp ưu chào mời tất ngân hàng khác có khả nhận nguồn vốn vay hỗ trợ từ Chính phủ tổ chức tài khác Khoảng thời gian từ đến năm đánh giá khoảng thời gian có diễn biễn, kiện làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động doanh nghiệp ` CBTD nhận định thuận lợi, khó khăn, rủi ro tiềm tàng doanh nghiệp, qua định hướng quan hệ tín dụng phù hợp với khách hàng, • • • • • • • • Triển vọng phát triển ngành; Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm gần đây; Tốc độ tăng trưởng ROE bình quân năm gần đây; Khả mở rộng phạm vi doanh nghiệp; Các thuận lợi khó khăn doanh nghiệp; Tính ổn định mức độ phụ thuộc thị trường đầu ra; Năng lực điều hành người trực tiếp quản lý doanh nghiệp ban lãnh đạo… đến năm Phát triển nhanh vững Phát triển mức độ trung bình nhiên cịn yếu tố chưa bền vững Có dấu hiệu suy thoái năm tới Đang suy thoái nhanh Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp gần đạt mức thông thường ngành hoạt động doanh nghiệp ổn định Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp gần đạt mức thơng thường ngành nhiên có yếu tố tiềm ẩn làm cho doanh nghiệp khơng giữ mức tăng trưởng đến năm tới Doanh nghiệp không tăng trưởng tốc độ tăng trưởng thấp so với mức thông thường ngành có yếu tố ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh ngành hoạt động doanh nghiệp có dấu hiệu suy Ngành hoạt động doanh nghiệp suy thoái đồng thời doanh nghiệp không tăng trưởng khoảng 1-2 năm vừa qua ` 5.17 Quyền sở hữu địa điểm kinh doanh 5.18 Đánh giá CBTD điều kiện máy móc thiết bị tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh DN 5.19 Vị Đánh giá tính ổn định vị trí địa điểm kinh doanh, qua đánh giá mức độ lâu dài ổn định kế hoạch kinh doanh DN, thể phần đảm bảo cho khoản nợ DAB Đánh giá mức độ đại, chức hiệu máy móc, thiết bị tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh DN qua đó, thể phần hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh DN Đánh giá khả Đánh giá dựa thơng tin: Địa điểm kinh doanh • Hồ sơ TSCĐ doanh nghiệp • Tìm hiểu thực tế CBTD Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTDcần nêu rõ dẫn chứng phân tích cụ thể phần nhận xét chung khách hàng Được hiểu trụ sở chính, sở sản xuất, nhà xưởng, cửa hàng, đại lý phân phối sản phẩm thuộc tài sản DN Đánh giá dựa thơng tin: • Hồ sơ TSCĐ DN Tìm hiểu thực tế CBTD Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTD cần phân tích rõ phần nhận xét chung khách hàng Cơng nghệ thời gian đưa máy móc thiết bị vào sử dụng vịng năm tính từ thời điểm đánh giá Thời gian đưa máy móc, thiết bị sử dụng năm tính từ thời điểm đánh giá Đánh giá dựa thông tin tìm hiểu Máy móc thiết bị Máy móc thiết bị đưa vào sử dụng nhiều năm ` thực tế CBTD Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTDcần phân tích rõ phần nhận xét chung khách hàng Chỉ tiêu không áp dụng với ngành Khai khoáng; Đánh giá dựa trên: • Kế hoạch Marketing • Hoạt động quảng bá, tiếp thị doanh nghiệp; • Báo cáo quản trị DN: chi phí quảng cáo • Tìm hiểu thực tế CBTD cạnh tranh DN cạnh tranh doanh nghiệp thị trường 5.20 Chiến lược Marketing DN Đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực khả tiêu thụ sản phẩm thị trường 5.21 Chỉ tiêu không áp dụng với ngành sau: • Xây dựng • Kinh doanh vận tải Đánh giá mức • Kinh doanh dich vụ tư vấn, giám độ sát, in ấn thuận lợi vị • Đánh giá dựa tiêu chí trí sau: địa lý đến hoạt • Địa điểm trụ sở hoạt động động doanh nghiệp nơi tạo kinh doanh doanh thu doanh doanh nghiệp nghiêp; • Thị trường tiêu thụ thuận lợi; • Mức độ tiện nghi sở hạ tầng nơi doanh nghiệp có trụ Lợi vị trí địa lý kinh doanh Phát huy Doanh thu tăng trưởng đạt vượt hiệu cao mức dự kiến sau triển khai kế hoạch Marketing ` sở hoạt động; • Giá thị trường bất động sản khu vực nơi doanh nghiệp có trụ sở hoạt động; • Quy hoạch nhà nước, quyền địa phương liên quan đến địa điểm kinh doanh doanh nghiệp… Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTD cần phân tích rõ phần nhận xét chung khách hàng Thuận lợi Không thuận lợi 5.22 Mạng lưới thu mua tiêu thụ sản phẩm Đánh giá khả tiếp nhận yếu tố đầu vào tiêu thụ sản phẩm doanh Chỉ tiêu áp dụng với ngành sau: − Chế biến thủy hải sản − Sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi; − May, sản xuất trang phục da giày; Tương đối phù hợp ` nghiệp 5.22 Mạng lưới thu mua tiêu thụ sản phẩm Đánh giá khả tiếp nhận yếu tố đầu vào tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp − Thương mại hàng công nghiệp − Thương mại hàng tiêu dùng − Thương mại xăng dầu ga − Kinh doanh thép Đánh giá dựa thơng tin sau: • Phương thức thu mua tiêu thụ doanh nghiệp; • Các kênh thu mua phân phối sản phẩm, cung cấp dịch vụ doanh nghiệp Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTD cần phân tích rõ phần nhận xét chung khách hàng Chỉ tiêu áp dụng với ngành sau: − Chế biến thủy hải sản − Sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi; − May, sản xuất trang phục da giày; − Thương mại hàng công nghiệp − Thương mại hàng tiêu dùng − Thương mại xăng dầu ga − Kinh doanh thép Đánh giá dựa thơng tin sau: • Phương thức thu mua tiêu thụ doanh nghiệp; • Các kênh thu mua phân phối ` 5.23 Số năm hoạt động nhà máy điện tính đến thời điểm (doan nghiệp hoạt động lĩnh vực phân phối đạt mức tối đa cho tiêu này) Đánh giá cơng suất sử dụng cịn lại nhà máy điện, dự đốn vịng đời sản phẩm, thời gian hoạt động lại nhà máy điện sản phẩm, cung cấp dịch vụ doanh nghiệp Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTD cần phân tích rõ phần nhận xét chung khách hàng • Chỉ tiêu áp dụng cho ngành sản xuất phân phối điện (doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực phân phối điện đạt mức tối đa cho tiêu này) Số năm hoạt động nhà máy điện xác định dựa thơng tin sau: • Giấy phép hoạt động nhà máy điện; • Thời gian nhà máy điện thức vào hoạt động; • Báo cáo khả thi dự án; • Tỷ lệ khấu hao doanh nghiệp áp dụng cho nhà máy điện; • Khả đời nhà máy điện thời gian tới; Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTD cần phân tích rõ phần nhận xét chung khách hàng ` 5.24 5.25 Đánh giá cơng suất sử dụng cịn lại doanh nghiệp khai khống, dự đốn vịng Thời hạn đời sản lại phẩm, thời giấy gian hoạt động phép khai lại thác mỏ khai thác, dự đoán ổn định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chỉ tiêu áp dụng cho ngành Khai khống Thời gian cịn lại giấy phép khai thác xác định dựa thơng tin sau: • Thời hạn khai thác giấy phép; • Thời gian khai thác thực tế doanh nghiệp; • Báo cáo khả thi dự án; • Các chủ trương nhà nước, • quyền địa phương liên quan đến mỏ khai thác; • Sản lượng khai thác thực tế… Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTD cần phân tích rõ phần nhận xét chung khách hàng Đánh giá mức độ tuân thủ doanh nghiệp liên quan đến cơng tác bảo quản, phịng dịch, an tồn vệ sinh phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp Có thể dựa vào tiêu để đánh giá chất Chỉ tiêu áp dụng cho ngành sau: • Nơng, lâm, ngư nghiệp; • Chế biến thủy hải sản; • Sản xuất chế biến lương thực • thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi • Kinh doanh dich vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi Chỉ tiêu đánh giá dựa tiêu chí sau: • Quy trình bảo quản, phịng dịch an tồn vệ sinh doanh Đánh giá cơng tác bảo quản, phịng dịch, an tồn vệ sinh phòng cháy chữa cháy Doanh nghiệp ` lượng sản phẩm, nhận định rủi ro doanh nghiệp nghiệp; • Hệ thống phịng cháy chữa cháy lắp đặt doanh nghiệp; • Các biên kiểm tra quan môi trường quan chủ quản; • Tác động tiêu cực đến hoạt động doanh nghiệp không chấp hành đầy đủ quy định này… Khi xác định thang điểm cho tiêu này, yêu cầu CBTD cần cung cấp tài liệu nêu ` Phụ lục 06 So sánh hệ thống XHTD doanh nghiệp DongAbank với NHTM khác Chỉ tiêu DongAbank BIDV Vietcombank Các chuyên gia tài Đơn vị tư vấn E&Y E&Y World Bank Mơ hình Mơ hình chấm Mơ hình chấm Mơ hình chấm phương phương pháp xây điểm, phương pháp điểm, phương pháp điểm, chuyên gia pháp chuyên gia dựng hệ thống chuyên gia XHTD Bao gồm 10 hạng: Bao gồm 10 hạng: Bao gồm 10 hạng: Quy ước thứ AAA, AA, A, AAA, AA, A, AAA, AA, A, BBB, BB,B, CCC, BBB, BB,B, CCC, BBB, BB,B, tự xếp hạng CC,C, D CC,C, D CCC, CC,C, D Có bước: Thu Có bước: Thu Có bước: Thu thập thơng tin thập thông tin, xác thập thông tin, xác xác định ngành định ngành nghề, định ngành nghề, nghề, quy mô, quy mơ, chấm quy mơ, chấm Quy trình xếp chấm điểm tài điểm tài chính, phi điểm tài chính, hạng chính, phi tài tài chính, tổng hợp phi tài chính, tổng chính, tổng hợp điểm xếp hạng hợp điểm xếp điểm xếp hạng phê duyệt kết hạng phê duyệt phê duyệt kết kết Xác định chi tiết Xác định chi tiết Phân thành 31 ngành nghề 35 ngành nghề nhóm ngành kinh tế kinh tế chính: Nơng lâm Xác định ngành ngư nghiệp, nghề kinh tế thương mại dịch vụ, xây dựng, công nghiệp Xác định quy mô Xác định quy mô Xác định quy mô lớn, vừa hay nhỏ lớn, vừa hay nhỏ lớn, vừa hay nhỏ dựa vào tiêu: dựa vào tiêu: dựa vào tiêu: Xác định quy mô vốn chủ sở hữu, số vốn chủ sở hữu, số vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp lượng lao động, lượng lao động, số lượng lao động, doanh thu thuần, doanh thu thuần, doanh thu thuần, tổng tài sản tổng tài sản tổng tài sản bao gồm 14 bao gồm 14 bao gồm 13 Chấm điểm tài tiêu chia làm tiêu chia làm tiêu chia làm nhóm nhóm nhóm ` Khả Nhóm tiêu tốn hành, toán nhanh, khoản toán tức thời Khả Khả toán hành, toán hành, toán nhanh, toán nhanh toán tức thời Vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vịng Nhóm tiêu quay khoản hoạt động phải thu, hiệu suất sử dụng tài sản cố định Tổng nợ phải trả/ Nhóm tiêu Tổng tài sản, Nợ đòn cân nợ dài hạn/ Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần, Lợi nhuận từ hoạt động kinh Nhóm tiêu doanh/ Doanh thu thuần, suất sinh lời thu nhập vốn chủ sở hữu, suất sinh lời tài sản, khả tốn lãi vay Vịng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, hiệu suất sử dụng tài sản cố định Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản, Nợ dài hạn/ Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần, Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần, suất sinh lời vốn chủ sở hữu, suất sinh lời tài sản, khả toán lãi vay Nhóm dịng tiền Bao gồm 74 Chấm điểm phi tiêu, chia thành tài nhóm Nhóm khả trả nợ doanh nghiệp: tiêu Trình độ quản lý môi trường nội bộ: 12 tiêu Bao gồm 40 tiêu, chia thành nhóm Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ: tiêu Trình độ quản ký mơi trường nội bộ: tiêu Vòng quy hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân, doanh thu/tổng tài sản Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản, Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu Tổng thu nhập trước thuế/ Doanh thu, Tổng thu nhập trước thuế/ Tổng tài sản, Tổng thu nhập trước thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu Hệ số khả trả lãi, hệ số khả trả gốc, Tiền khoản tương đương tiền/Vốn chủ sở hữu Bao gồm 25 tiêu, chia thành nhóm Đánh giá dịng tiền DN: tiêu Đánh giá lực quản lý DN: tiêu ` Quan hệ với ngân Quan hệ với ngân Đánh giá uy tín hàng: 15 tiêu hàng: 11 tiêu giao dịch DN: tiêu Các nhân tố ảnh Các nhân tố bên Các nhân tố bên hưởng đến ngành: ngoài: tiêu ngoài: tiêu tiêu Các đặc điểm hoạt Các đặc điểm hoạt Các yếu tố khác: động doanh động khác: 11 chỉ tiêu nghiệp: 37 tiêu tiêu (Nguồn: Tài liệu XHTD nội DongAbank, BIDV, Vietcombank) ... Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 20 Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp hệ thống xây dựng tảng hệ thống. .. hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 19 1.3.1 Khái niệm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 19 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. .. thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Á với số ngân hàng thương mại 51 2.5 Đánh giá mức hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đơng Á
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đông á , Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đông á

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn