Kiểm định hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khóan việt nam

114 5 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - NGUYỄN MINH TÍN KIỂM ĐỊNH HÀNH VI BẦY ĐÀN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - NGUYỄN MINH TÍN KIỂM ĐỊNH HÀNH VI BẦY ĐÀN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Tâm lý bầy đàn: 1.1.1 Tâm lý bầy đàn theo thông tin 1.1.2 Tâm lý bầy đàn theo danh tiếng 1.1.3 Tâm lý bầy đàn theo thù lao 1.2 Nguyên nhân tạo tâm lý bầy đàn: 1.2.1 Lý thuyết tài hành vi: 1.2.2 Bất cân xứng thông tin: 17 CHƢƠNG II: CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 19 CHƢƠNG III: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU: 32 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu: 32 3.1.1 Kiểm định tƣợng tâm lý bầy đàn thị trƣờng chứng khốn mơ hình Christie and Huang (1995): 32 3.1.2 Kiểm định tƣợng tâm lý bầy đàn mơ hình Chang et al (2000): 35 3.2 Thu thập liệu: 36 CHƢƠNG IV: TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Thống kê mô tả: 38 4.2 Thực kiểm định sơ bộ: 38 4.2.1 Kiểm định tính dừng: 38 4.2.2 Kiểm định tự tƣơng quan: 41 4.3 Phân tích hồi quy: 44 4.3.1 Phƣơng pháp hồi quy tuyến tính tỷ suất sinh lợi sàn chứng khốn theo mơ hình Christie & Huang (1995): 44 4.3.2 Phƣơng pháp hồi quy tuyến tính tỷ suất sinh lợi theo mơ hình Chang et al.(2000): 50 CHƢƠNG V: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÂM LÝ BẦY ĐÀN TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 55 5.1 Kiến nghị cho nhà đầu tƣ: 55 5.2 Kiến nghị doanh nghiệp niêm yết: 55 5.3 Kiến nghị nhà nƣớc: 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC MỞ ĐẦU a) Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: - Đặt vấn đề: Tâm lý (hành vi) bầy đàn tƣợng phổ biến thị trƣờng tài nói chung – thị trƣờng chứng khốn nói riêng, thị trƣờng phát triển hay phát triển Hành vi bầy đàn nói chung góp phần làm giảm tính hiệu thị trƣờng, nhiều trƣờng hợp dẫn đến phản ứng mức, làm ổn định thị trƣờng - Sự cần thiết nghiên cứu: Thị trƣờng chứng khóan Việt Nam non trẻ nên tồn hạn chế về: kiến thức nhà đầu tƣ, minh bạch thông tin, chất lƣợng thông tin, quy mô thị trƣờng nhỏ, bị thao túng giá, Những bất cập trên, nhà đầu tƣ không tin vào chất lƣợng thơng tin tính minh bạch thơng tin , khả phân tích bị hạn chế thƣờng bắt chƣớc hành động nhà đầu tƣ khác, làm giá chứng khốn khơng phản ánh giá trị thực nó, gây tình trạng bất ổn giá, khiến xảy tình trạng bong bóng, đổ vỡ thị trƣờng Tâm lý đám đông (tâm lý bầy đàn) xuất hầu hết thị trƣờng nổi, chí thị trƣờng phát triển có giai đoạn tồn tâm lý đám đơng Lịch sử kinh tế giới không chứng kiến nhiều vụ nổ bong bóng khoảng hoảng nhƣ khủng hoảng Hoa tulip – Hà Lan (1634-1637), bong bóng South Sea - Anh ( 1711-1720), khủng hoảng bất động sản Florida - Mỹ (1920-1922), đại suy thoái giới 1929, khủng hoảng 1987, khủng hoảng Châu Á 1997, khủng hoảng dotcom… Chính vậy, việc nghiên cứu tâm lý bầy đàn thị trƣờng chứng khốn Việt Nam vơ cần thiết b) Mục tiêu phạm vi nghiên cứu: - Mục tiêu nghiên cứu Bài nghiên cứu sử dụng độ phân tán tỷ suất sinh lợi để kiểm định hành vi bầy đàn thị trƣờng chứng khoán Việt Nam từ tháng 01/2005 đến tháng 4/2014, từ đề xuất số giải pháp hạn chế hành vi Để làm rõ cho mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu tìm đáp án cho câu hỏi nghiên cứu: Câu hỏi thứ nhất: “Có tồn tâm lý bầy đàn sàn giao dịch chứng khốn Việt Nam tồn giai đoạn từ tháng 01/2005 – 4/2014, giai đoạn trƣớc khủng hoảng, giai đoạn sau khủng hoảng toàn doanh nghiệp, doanh nghiệp tài chính, doanh nghiệp phi tài theo mơ hình CSSD khơng?” Câu hỏi thứ hai: “Có tồn tâm lý bầy đàn sàn giao dịch chứng khốn Việt Nam tồn giai đoạn từ tháng 01/2005 – 4/2014, giai đoạn trƣớc khủng hoảng, giai đoạn sau khủng hoảng toàn doanh nghiệp, doanh nghiệp tài chính, doanh nghiệp phi tài theo mơ hình CSAD khơng?” Câu hỏi thứ ba: “Có tồn tâm lý bầy đàn sàn giao dịch chứng khốn Việt Nam tồn giai đoạn từ tháng 01/2005 – 4/2014, giai đoạn trƣớc khủng hoảng, giai đoạn sau khủng hoảng toàn doanh nghiệp, doanh nghiệp tài chính, doanh nghiệp phi tài thị trƣờng tăng điểm, giảm điểm không?” - Phạm vi nghiên cứu Luận án phân tích kiểm định sở liệu khối lƣợng cổ phiếu lƣu hành, giá đóng cửa theo ngày cổ phiếu đƣợc niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam (bao gồm Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh) khoảng thời gian từ tháng 01/2005 đến tháng 4/2014 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Tâm lý bầy đàn: Tâm lý bầy đàn (hay tâm lý đám đông) tồn khách quan thị trƣờng nào, khơng riêng thị trƣờng tài Các chứng xã hội mà nhà tâm lý học đƣa sau khảo sát hoàn toàn chứng minh đƣợc điều Thực thí nghiệm nhƣ sau: Cho ngƣời đứng góc phố nhìn lên bầu trời trống khơng 60 giây Một số ngƣời đƣờng dừng lại để xem ngƣời nhìn nhƣng đa số bƣớc qua Lần tiếp theo, nhà tâm lý học cho năm ngƣời làm nhƣ góc phố Lần này, số ngƣời dừng lại để quan sát đông gấp lần Khi cho 15 ngƣời đứng góc phố đó, có tới 45% số ngƣời qua đƣờng dừng lại tăng số ngƣời đứng góc phố thêm lần nữa, có tới 80% ngƣời đƣờng phải ngẩng đầu quan sát theo Vì lại nhƣ vậy? Ngƣời ta cho rằng, có nhiều ngƣời nhìn lên bầu trời chắn bầu trời phải có Đó lý có đơng ngƣời, đám đơng dễ bị ảnh hƣởng: thêm ngƣời thêm chứng cho thấy có điều quan trọng xảy Họ tin tƣởng rằng, có nhiều ngƣời thực việc việc định Bằng chứng dƣờng nhƣ cho thấy, khơng biết điều diễn tốt hết nên bắt chƣớc ngƣời khác làm Hiện tƣợng đƣợc gọi tƣợng bầy đàn (hay tâm lý bầy đàn, hành vi bầy đàn) Hành vi bầy đàn thuật ngữ dùng để điều chỉnh tƣơng thích với phƣơng thức thực đƣợc thể nhƣ “một tƣơng đồng hành vi theo sau quan sát tƣơng tác” hành động kết phát sinh từ hành động cá nhân (Hirshleifer Teoh, 2003) Trong thị trƣờng chứng khoán, hành vi bầy đàn bao hàm việc nhà đầu tƣ có xu hƣớng bỏ qua thơng tin riêng mà thiên kết quan sát (Bikhchandani Sharma, 2001) khơng tƣơng thích với yếu tố bản, tảng thị trƣờng (Hwang Salmon, 2004) Đó hành vi mà cá nhân thiết lập dựa việc quan sát hành động ngƣời khác, hay nói cách khác hành động bắt chƣớc “Hành vi bầy đàn – ngƣời hành động theo mà ngƣời khác làm, chí thơng tin riêng họ cho thấy nên hành động cách khác đi” (Banerjee (1992)) Tâm lý bầy đàn thể nhà đầu tƣ nhỏ lẻ nhà đầu tƣ tổ chức Đối với nhà đầu tƣ nhỏ lẻ, giới hạn việc sở hữu thơng tin nhƣ trƣờng hợp xem xét nhƣ đƣợc đề cập trên, ngƣời dễ dàng bị vào trò chơi tạo xu (làm giá) tổ chức Đồng thời, tin đồn, thơng tin ngồi luồng với chất lƣợng thấp đơi đƣợc nhà đầu tƣ nhỏ lẻ “tận dụng cách triệt để kết cục tạo đám đông hành động giống theo cách bất hợp lý Còn nhà đầu tƣ tổ chức, tâm lý bầy đàn đƣợc tạo từ ngƣời quản lý, ban điều hành tổ chức Những ngƣời quản lý tổ chức, định chế tham gia thị trƣờng với mục tiêu đƣa thị trƣờng trạng thái hợp lý, hiệu thông qua kinh doanh chênh lệch giá Mà ngƣời tham gia thị trƣờng mục đích kiếm tiền bảo vệ cho an toàn nghề nghiệp họ Vì thành hoạt động họ bị đánh giá (Sharfstein Stein, 1990) sở so sánh với thành hoạt động ngƣời có vị trí tƣơng tự trình độ nhƣ uy tín nghề nghiệp họ khơng đồng đều, khơng khó để thấy nhà quản lý với trình độ/uy tín có xu hƣớng bắt chƣớc hành động ngƣời 20% Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/20/15 Time: 14:09 Sample (adjusted): 1290 Included observations: 1286 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C B1 B2 0.036954 0.000432 -0.001071 0.000965 0.001193 0.001253 38.30098 0.362231 -0.854493 0.0000 0.7172 0.3930 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.001584 0.000028 0.016600 0.353530 3447.252 1.017949 0.361627 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.036783 0.016600 -5.356536 -5.344500 -5.352017 1.669474 PHỤ LỤC (Kiểm định hồi quy theo phương trình CSAD) Tồn DN Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 14:50 Sample (adjusted): 2284 Included observations: 2275 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.011301 0.903601 0.125195 0.000319 0.014535 0.036651 35.40801 62.16620 3.415889 0.0000 0.0000 0.0006 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.852217 0.852087 0.011876 0.320459 6858.966 6550.968 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.025958 0.030880 -6.027223 -6.019667 -6.024466 1.275725 Tăng điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 14:55 Sample (adjusted): 1181 Included observations: 1179 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.010238 0.972630 -0.017200 0.000407 0.016714 0.039473 25.15928 58.19278 -0.435747 0.0000 0.0000 0.6631 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.906288 0.906129 0.011259 0.149085 3618.225 5686.549 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.027206 0.036749 -6.132697 -6.119790 -6.127831 1.424331 Giảm điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 14:57 Sample (adjusted): 1095 Included observations: 1095 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.013464 0.740528 0.579608 0.000512 0.027506 0.090326 26.31490 26.92220 6.416816 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.714325 0.713802 0.012245 0.163733 3268.656 1365.263 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.024638 0.022889 -5.964669 -5.950974 -5.959487 1.376994 2005-2007 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 14:51 Sample (adjusted): 749 Included observations: 748 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.004664 1.194953 -0.437717 0.000538 0.017209 0.040927 8.662821 69.43963 -10.69495 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.947821 0.947681 0.012082 0.108756 2243.318 6766.378 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.031518 0.052822 -5.990156 -5.971637 -5.983019 1.612356 Tăng điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 15:00 Sample (adjusted): 402 Included observations: 401 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.003401 1.181494 -0.396365 0.000636 0.017500 0.039521 5.347418 67.51523 -10.02917 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.971131 0.970986 0.010537 0.044191 1258.202 6694.320 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.034874 0.061862 -6.260359 -6.230479 -6.248527 1.802228 Giảm điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 15:02 Sample (adjusted): 346 Included observations: 346 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.005338 1.271635 -0.682366 0.000930 0.039645 0.116367 5.741978 32.07564 -5.863907 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.886321 0.885658 0.013415 0.061729 1002.286 1337.135 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.027719 0.039673 -5.776220 -5.742869 -5.762940 1.636317 2008-2014 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 14:52 Sample (adjusted): 1535 Included observations: 1527 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.020452 0.367373 -6.385748 0.000284 0.037128 0.870217 71.95458 9.894853 -7.338107 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.079351 0.078143 0.005480 0.045772 5785.235 65.67721 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.023234 0.005708 -7.573327 -7.562853 -7.569428 1.160532 Tăng điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 15:04 Sample (adjusted): 779 Included observations: 778 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.020210 0.401535 -6.978199 0.000395 0.051514 1.217982 51.11043 7.794652 -5.729314 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.093963 0.091625 0.005340 0.022097 2968.522 40.18682 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.023254 0.005603 -7.623449 -7.605493 -7.616542 1.301072 Giảm điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 15:06 Sample (adjusted): 749 Included observations: 749 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.020683 0.333530 -5.772296 0.000409 0.053616 1.248751 50.55417 6.220661 -4.622456 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.066560 0.064058 0.005630 0.023642 2818.327 26.59738 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.023214 0.005819 -7.517562 -7.499063 -7.510433 1.119071 Công ty lĩnh vực tài Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/21/14 Time: 11:37 Sample (adjusted): 1795 Included observations: 1794 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.014093 0.479775 -2.735294 0.000425 0.053306 1.305791 33.12198 9.000356 -2.094741 0.0000 0.0000 0.0363 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.231219 0.230360 0.007775 0.108269 6169.084 269.3310 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.020291 0.008863 -6.874118 -6.864934 -6.870727 1.120386 Tăng điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 12:28 Sample (adjusted): 908 Included observations: 908 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.013615 0.578691 -4.397803 0.000619 0.077131 1.897331 21.99811 7.502672 -2.317889 0.0000 0.0000 0.0207 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.271827 0.270218 0.007806 0.055148 3119.480 168.9183 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.021061 0.009138 -6.864494 -6.848598 -6.858424 1.292444 Giảm điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 12:32 Sample (adjusted): 972 Included observations: 971 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.013758 0.357270 0.546950 0.000580 0.071556 1.695576 23.73111 4.992891 0.322575 0.0000 0.0000 0.7471 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.241125 0.239558 0.007754 0.058197 3342.359 153.7866 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.019246 0.008892 -6.878186 -6.863114 -6.872450 1.123878 2006-2007 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/21/14 Time: 11:33 Sample (adjusted): 369 Included observations: 369 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.001400 0.925501 -4.662371 0.000455 0.058921 1.486515 3.077628 15.70760 -3.136443 0.0022 0.0000 0.0018 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.832269 0.831352 0.003979 0.005794 1517.303 908.0322 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.013676 0.009688 -8.207607 -8.175812 -8.194976 1.365771 Tăng điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 12:45 Sample (adjusted): 174 Included observations: 174 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.002328 0.946331 -5.881353 0.000877 0.103973 2.404340 2.654011 9.101708 -2.446140 0.0087 0.0000 0.0155 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.792117 0.789686 0.004530 0.003508 693.7165 325.7889 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.016204 0.009877 -7.939270 -7.884803 -7.917175 1.591157 Giảm điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 12:46 Sample (adjusted): 171 Included observations: 171 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.002033 0.727047 0.802756 0.000699 0.092699 2.477838 2.907504 7.843128 0.323974 0.0041 0.0000 0.7464 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.832659 0.830667 0.003456 0.002007 728.0336 417.9685 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.013023 0.008399 -8.479925 -8.424808 -8.457561 1.510856 2008-2014 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/21/14 Time: 11:31 Sample (adjusted): 1535 Included observations: 1534 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.015778 0.431875 -2.773722 0.000448 0.056436 1.382331 35.20335 7.652411 -2.006553 0.0000 0.0000 0.0450 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.190713 0.189656 0.007612 0.088699 5307.844 180.3947 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.021188 0.008455 -6.916354 -6.905920 -6.912471 1.220666 Tăng điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 12:38 Sample (adjusted): 734 Included observations: 734 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.015757 0.542801 -5.167831 0.000661 0.083653 2.099269 23.84594 6.488740 -2.461729 0.0000 0.0000 0.0141 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.216590 0.214447 0.007592 0.042131 2542.430 101.0502 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.022213 0.008566 -6.919429 -6.900634 -6.912179 1.454501 Giảm điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 12:41 Sample (adjusted): 800 Included observations: 800 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.015905 0.308420 0.266818 0.000611 0.075392 1.758020 26.01330 4.090866 0.151772 0.0000 0.0000 0.8794 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.199848 0.197840 0.007542 0.045337 2776.143 99.53051 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.020576 0.008421 -6.932856 -6.915289 -6.926108 1.174971 Công ty lĩnh vực phi tài Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/21/14 Time: 13:31 Sample (adjusted): 2284 Included observations: 2278 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.011915 0.916969 0.090231 0.000383 0.017058 0.043354 31.12778 53.75530 2.081255 0.0000 0.0000 0.0375 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.805401 0.805230 0.014236 0.461071 6455.144 4707.855 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.027125 0.032258 -5.664745 -5.657197 -5.661992 1.352219 Tăng điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 13:03 Sample (adjusted): 1204 Included observations: 1202 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.010967 0.989091 -0.059627 0.000481 0.019619 0.046693 22.80922 50.41587 -1.277002 0.0000 0.0000 0.2018 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.872605 0.872393 0.013480 0.217870 3472.411 4106.344 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.028198 0.037736 -5.772730 -5.760022 -5.767944 1.534203 Giảm điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 13:04 Sample (adjusted): 1075 Included observations: 1075 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.014078 0.748693 0.559957 0.000628 0.032348 0.107656 22.42640 23.14516 5.201345 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.642116 0.641448 0.014794 0.234609 3005.717 961.6909 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.025951 0.024706 -5.586451 -5.572553 -5.581188 1.442419 2005-2007 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/21/14 Time: 11:41 Sample (adjusted): 749 Included observations: 748 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.005589 1.248318 -0.557721 0.000709 0.022343 0.053241 7.880479 55.87037 -10.47532 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.917154 0.916931 0.015803 0.186062 2042.489 4123.782 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.034137 0.054832 -5.453178 -5.434659 -5.446042 1.531080 Tăng điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 13:12 Sample (adjusted): 408 Included observations: 407 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.004387 1.226418 -0.497994 0.000846 0.023200 0.052599 5.187285 52.86173 -9.467661 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.950635 0.950391 0.014104 0.080363 1158.351 3889.978 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.036922 0.063322 -5.677402 -5.647853 -5.665708 1.731638 Giảm điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 13:13 Sample (adjusted): 340 Included observations: 340 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.005998 1.350244 -0.874313 0.001236 0.050928 0.149716 4.851907 26.51282 -5.839820 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.833130 0.832139 0.017381 0.101802 896.8843 841.2663 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.030903 0.042422 -5.258143 -5.224358 -5.244681 1.612288 2008-2014 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/21/14 Time: 13:27 Sample (adjusted): 1535 Included observations: 1530 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.021312 0.325598 -5.785469 0.000330 0.041599 0.916233 64.65486 7.827162 -6.314407 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.044260 0.043008 0.006558 0.065676 5521.894 35.35733 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.023697 0.006704 -7.214241 -7.203784 -7.210349 1.211039 Tăng điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 13:08 Sample (adjusted): 796 Included observations: 795 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.021390 0.314329 -5.321512 0.000449 0.056335 1.245454 47.61731 5.579600 -4.272750 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.045035 0.042623 0.006536 0.033837 2872.594 18.67470 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.023732 0.006680 -7.219105 -7.201451 -7.212321 1.432003 Giảm điểm: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/14 Time: 13:09 Sample (adjusted): 735 Included observations: 735 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X X^2 0.021208 0.340152 -6.273762 0.000486 0.061782 1.356793 43.61923 5.505706 -4.623965 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.044305 0.041694 0.006592 0.031808 2649.685 16.96752 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.023660 0.006734 -7.201865 -7.183090 -7.194624 1.191087 ... xuống, Ấn Độ hành vi bầy đàn xuất thị trƣờng lên Bài nghiên cứu Lakshman et al (2011) kiểm định hành vi bầy đàn thị trƣờng chứng khoán Ấn Độ Kết cho thấy diện tâm lý bầy đàn thị trƣờng chứng khoán... thấy chứng hành vi bầy đàn thị trƣờng chứng khốn Singapore Hồng Kơng, có chứng phần hành vi bầy đàn thị trƣờng chứng khoán Hàn Quốc Nhật Bản Tuy nhiên, nghiên cứu ghi lại chứng quan trọng hành vi. .. bầy đàn (hay tâm lý bầy đàn, hành vi bầy đàn) Hành vi bầy đàn thuật ngữ dùng để điều chỉnh tƣơng thích với phƣơng thức thực đƣợc thể nhƣ “một tƣơng đồng hành vi theo sau quan sát tƣơng tác” hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm định hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khóan việt nam , Kiểm định hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khóan việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn