Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex (PG bank)

146 1 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ HỒNG MỸ TRANG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ HỒNG MỸ TRANG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghề nghiệp) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THẾ HỒNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK)” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực với thực trạng tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Petrolimex (PG Bank) Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Học viên thực luận văn Lê Hồng Mỹ Trang MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Những vấn đề tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.3 Ý nghĩa hoạt động tín dụng 1.1.3.1 Đối với kinh tế 1.1.3.2 Đối với khách hàng 1.1.3.3 Đối với ngân hàng 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm rủi ro 1.2.1.1 Trường phái truyền thống 1.2.1.2 Trường phái đại 1.2.2 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 10 1.2.3.1 Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 10 1.2.3.2 Phân loại theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro 12 1.2.4 Chỉ số đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng 12 1.2.4.1 Khái niệm nợ hạn, nợ xấu 12 1.2.4.2 Phân loại nợ trích lập dự phịng 13 1.2.5 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng 15 1.2.5.1 Nguyên nhân khách quan 15 1.2.5.2 Nguyên nhân chủ quan 15 1.2.6 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng ngân hàng 16 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 17 1.3.1 Khái niệm 17 1.3.2 Mục đích 18 1.3.3 Quy trình 18 1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng 21 1.3.4.1 Các yếu tố bên ngân hàng 21 1.3.4.2 Các yếu tố bên ngân hàng 23 1.3.5 Vai trị quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK) GIAI ĐOẠN 20102014 25 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) 25 2.1.1 Khái quát Ngân hàng PG Bank 25 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 25 2.1.3 Sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2014 28 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) giai đoạn 2010-2014 30 2.2.1 Tình hình cho vay dư nợ 30 2.2.2 Cơ cấu cho vay 33 2.2.2.1 Theo đối tượng khách hàng 33 2.2.2.2 Theo ngành nghề cho vay 33 2.2.2.3 Theo loại tài sản đảm bảo 34 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng PG Bank giai đoạn 2010-2014 35 2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 35 Chính sách tín dụng 35 Thẩm quyền phê duyệt tín dụng PG Bank giai đoạn 2010-2014 37 Quy định, quy trình nhận TSBĐ PG Bank 40 Quy trình cấp tín dụng PG Bank giai đoạn 2010-2014 43 2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 46 2.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 51 2.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 61 2.4 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng PG Bank giai đoạn 2010-2014 61 2.4.1 Cho vay tín chấp tiêu dùng 61 2.4.1.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 61 Yếu tố quy trình, quy định cấp tín dụng 61 Yếu tố cán ngân hàng 62 Yếu tố sách PG Bank 62 2.4.1.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 62 2.4.2 Cho vay doanh nghiệp xây dựng 62 2.4.2.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 62 Yếu tố quy trình, quy định cấp tín dụng 62 2.4.2.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 63 2.4.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng PG Bank giai đoạn 2010-2014 63 2.4.3.1 Những mặt đạt 63 Nhận diện kiểm sốt rủi ro tín dụng 63 Đo lường rủi ro tín dụng 64 Tài trợ rủi ro tín dụng 64 2.4.3.2 Những mặt hạn chế 64 Nhận diện kiểm soát rủi ro tín dụng 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK) GIAI ĐOẠN 2010-2014 66 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2015 66 3.1.1 Mục tiêu hoạt động kinh doanh 66 3.1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2015 66 3.1.2.1 Hoạt động huy động vốn, cho vay 66 3.1.2.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp 67 3.1.2.3 Hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ 67 3.1.2.4 Hoạt động kinh doanh nguồn vốn ngoại hối 67 3.1.2.5 Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư 68 3.1.2.6 Xử lý, thu hồi nợ 68 3.2 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 68 3.2.1 Nhận diện kiểm sốt rủi ro tín dụng 68 3.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 69 3.2.3 Tài trợ rủi ro tín dụng 69 3.3 Giải pháp khắc phục nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng gây chất lượng tín dụng thấp PG Bank giai đoạn 2010-2014 69 3.3.1 Cho vay tín chấp tiêu dùng 70 3.3.2 Cho vay doanh nghiệp xây dựng 72 3.4 Giải pháp khắc phục hạn chế hệ thống quản trị rủi ro 73 3.4.1 Nhận diện kiểm sốt rủi ro tín dụng 73 3.5 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước việc hạn chế rủi ro tín dụng 78 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT CBNV : Cán nhân viên CBQHKH : Cán quan hệ khách hàng CBQLTD : Cán quản lý tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng CIF : Mã code khách hàng ngân hàng CP : Cổ phần CVQLRRTD : Chuyên viên quản lý rủi ro tín dụng DNTN : Doanh nghiệp tư nhân ĐVKD : Đơn vị kinh doanh GDP : Tổng sản phẩm nội địa HĐQT : Hội đồng quản trị HĐTD : Hội đồng tín dụng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KPI : Chỉ số đánh giá thực công việc MTV : Một thành viên NCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân NHNN : Ngân hàng Nhà nước P.QLRR : Phòng quản lý rủi ro TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP : Thành phố TSBĐ : Tài sản bảo đảm UBND : Uỷ ban nhân dân VAMC : Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1: Các tiêu tài PG Bank giai đoạn 2010-2014 28 Bảng 2: Tỷ lệ đảm bảo tiền vay số loại tài sản PG Bank giai đoạn 2010-2014 số ngân hàng TMCP khác 40 Bảng 3: Mức cho vay tiêu dùng tín chấp nhân viên PG Bank, Techcombank NCB giai đoạn 2010-2014 49 DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh 11 Hình 1.2 Phân loại rủi ro tín dụng theo tính khách quan, chủ quan 12 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức PG Bank 27 Hình 2.2 Một số tiêu tài PG Bank giai đoạn 2010-2014 29 Hình 2.9 Trích lập dự phịng PG Bank giai đoạn 2010-2014 34 Hình 2.10 Các bước thẩm định xét duyệt tín dụng PG Bank 44 Hình 2.11 Các bước thoả thuận ký kết hợp đồng với khách hàng 52 Hình 2.12 Các bước giải ngân, giám sát thu hồi nợ PG Bank 55 Phụ lục số 10 Xếp hạng tín dụng khách hàng STT Tiêu chuẩn Diễn giải AA Năng lực tín dụng tốt A Năng lực tín dụng tốt BB Năng lực tín dụng B Năng lực tín dụng trung bình C Năng lực tín dụng kém, hạn chế cho vay Phụ lục số 11 Bảng chấm điểm xếp hạng khách hàng I Đặc điểm cá nhân Điểm Tuổi 20-25 26-32 33-35 56-60 Trên 60 20 Trình độ học vấn Đại học đại học Cao đẳng tương đương Tốt nghiệp phổ thông Chưa tốt nghiệp phổ thông Loại hình cơng việc Khơng có việc làm Đã nghỉ hưu hưởng lương hưu Lao động phổ thông Lao động đào tạo nghề Điều hành sản xuất kinh doanh nhỏ/Quản lý điều hành Cán bộ, chuyên viên 4 Thời gian cơng tác Dưới năm (nghỉ hưu, khơng có việc làm) Từ 1-3 năm Trên năm Trên năm II Năng lực tài Điều kiện sống 1.1 Mức thu nhập hàng tháng (triệu đồng) >10 >8 và6 4 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex (PG bank) , Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex (PG bank)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn