UNIT 5 CULTURAL IDENTITY

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 09:44

UNIT 5: CULTURAL IDENTITY Bài 1: 've been cycling (hành động vừa kết thúc gần đây) have you been waiting (có thể sử dụng thì; hồn thành tiếp diễn dùng phổ biến động từ "action verb") have you known (know "stative verb" nên ta chia hồn thành) has eaten (nhấn mạnh vào hoàn tất hành động) has been eating (hành động chưa hoàn tất) has she written (đề cập đến số lượng bao nhiêu) has been writing (nhấn mạnh vào độ dài hành động "all afternoon") 've been reading (nhấn mạnh độ dài hành động) - 've read (số lượng bao nhiêu) 've liked (like "stative verb" nên ta chia hoàn thành) 10 have been travelling (travel "action verb"; nhấn mạnh vào độ dài hành động "for months") –have visited (số lượng bao nhiêu) Bài 2: more and more boring messier and messier more and more interesting more and more expensive worse and worse more and more violent later and later more and more difficult more and more beautiful 10 busier and busier 11 better and better Bài 3: more and more boring 11 less and less time less and less interesting 12 fewer and fewer immigrants worse and worse 13 fewer and fewer people later and later 14 harder and harder more and more beautiful 15 fewer and fewer koalas messier and messier 16 more and more difficult more and more expensive 17 more and more popular better and better 18 More and more Australians less and less expensive 19 farther and farther 10 more and more tourists 20 cleaner and cleaner Bài 4: 's been looking have been ringing haven't had Have you read 's been snowing 've been cycling haven't seen 've been waiting Bài 5: has created have you managed have been producing has been acting have had has had has had Have you sent have you been doing 10 have been trying Bài 6: more and more boring messier and messier more and more interesting more and more expensive worse and worse more and more violent later and later more and more difficult warmer and warmer 10 better and better Bài 7: nicer more boring older more dangerous most difficult cheaper most interesting smaller better 10 funniest Bài 8: harder and harder worst the most easily far less marginally far and away longer Bài 9: I don't play as well as she does He is the best football player in our team Women live longer than men 4 You should drive more slowly in this wet weather The meeting ended later than we had planned Ann enjoyed the film more than David I don't like pop as much as classical music We didn't think (that) the meal would cost US so much There aren't as/so many rainy days in Ho Chi Minh City as in Hanoi 10 This exercise was more difficult than I had expected Bài 10: D D A A D D C B D 10 A ... ringing haven't had Have you read 's been snowing 've been cycling haven't seen 've been waiting Bài 5: has created have you managed have been producing has been acting have had has had has had Have
- Xem thêm -

Xem thêm: UNIT 5 CULTURAL IDENTITY , UNIT 5 CULTURAL IDENTITY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn