UNIT 4 THE MASS MEDIA

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 09:44

UNIT 4: THE MASS MEDIA Bài 1: had built had not ordered had not been had learned had already done had fallen had made Had he phoned had put on 10 had not ridden Bài 2: A B A A B B A B Bài 3: long long already before by so before Bài 4: had spent-wanted sang - had played had phoned - left watched - had gone turned on - had washed had made - phoned arrived - had already started was - had studied had come / fed 10 had ridden - met Bài 5: had had-had had called - called 11 was playing - was reading bought was washing - started 12 had sold - moved was watching -went had worked - felt 13 visited told - had seen left - had explained 14 was cleaning - came went 10 had found - opened 15 had finished - started Bài 6: A (apply for: nộp đơn xin việc) C (discuss sth: thảo luận điều gì) B (talk about sth: nói chuyện điều gì) B (care about: quan tâm) D (look for: tìm kiếm) B (care for: chăm sóc) A (believe in: tin tưởng, tin) B (argue about/ over sth: tranh cãi, tranh luận điểu gì) A (apologize for sth: xin lỗi điều gì) 10 D (talk to sb: nói chuyện với ai) 11 C (specialize in: chuyên về) 12 C (appeal to sb: hấp dẫn/lôi với ai) 13 A (boast about: khoe khoang, khoác loác về) 14 D (suffer from: chịu đựng, đau) 15 A (recover from: bình phục, hồi phục, khỏi bệnh Bài 7: about (worry + about: lo lắng về) for (wait + for: chờ đợi) on (concentrate on: tập trung vào) for (pay + for: trả tiền cho) to (explain sth to sb: giải thích cho ) on (depend + on: phụ thuộc vào) in (arrive at + nơi chốn nhỏ "làng xã, sân bay, nhà ga, "; arrive in + nơi chốn lớn "thành phố, đất nước, ") to (listen + to: lắng nghe) from (borrow sth from sb: mượn ai) 10 to (belong + to: thuộc sở hữu ai) Bài 8: A D C A B D B 10 D B 11 C C 12 B Bài 9: to about about for of on about with Bài 10: had discussed, wrote took, had never seen arrived, had finished promised / had promised, hadn't finished had just cleaned, came arrived, had finished rang, checked / had checked had locked, got had, had left 10 rang, had already gone out Bài 11: x for with x on on to in to ... chuyên về) 12 C (appeal to sb: hấp dẫn/lôi với ai) 13 A (boast about: khoe khoang, khoác loác về) 14 D (suffer from: chịu đựng, đau) 15 A (recover from: bình phục, hồi phục, khỏi bệnh Bài 7: about
- Xem thêm -

Xem thêm: UNIT 4 THE MASS MEDIA , UNIT 4 THE MASS MEDIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn