UNIT 2 URBANISATION

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 09:44

UNIT : URBANISATION Bài 1: make be say remain feel Bài 2: A Trong câu giả định, sau tính từ "important", mệnh đề phải dạng giả định động từ sau chủ ngữ dạng nguyên thể bỏ "to" "Việc cô nhớ uống thuốc ngày lần quan trọng." C Trong câu giả định với động từ "suggest", mệnh đề phải dạng giả định động từ sau chủ ngữ dạng nguyên thể bỏ "to" "Tôi gợi ý Frank nên đọc hướng dẫn trước chơi trị chơi đó." B Trong câu giả định, sau động từ "demand" động từ sau chủ ngữ dạng nguyên thể bỏ "to" Trường hợp câu bị động, động từ sau chủ ngữ chia "be + V(ed)" "Bà Smith yêu cầu lò sưởi nên sửa Căn hộ cô lạnh." B Trong câu giả định, sau tính từ "vital", mệnh đề phải dạng giả định động từ sau chủ ngữ dạng nguyên thể bỏ "to" "Thật cần thiết nước Mỹ cần tập trung vào việc cải thiện hệ thống giáo dục công lập." C Trong câu giả định với động từ "insist", mệnh đề phải dạng giả định, bắt buộc có that động từ sau chủ ngữ dạng nguyên thể bỏ "to" Ở dạng phủ định "not"+V nguyên thể "to" "Thầy tu khăng khăng du khách không vào miếu họ tháo giày ra." D Trong câu giả định với động từ "demand", mệnh đề phải dạng giả định động từ sau chủ ngữ dạng nguyên thể bỏ "to" "Tôi không ngồi để cô xúc phạm Tôi yêu cầu cô phải xin lỗi điều mà cô vừa nói." C Trong câu giả định, sau tính từ "necessary" mệnh đề phải dạng giả định động từ sau chủ ngữ dạng nguyên thể bỏ "to" Trong câu mệnh đề biểu thị tiếp diễn theo cấu trúc: "It's + adj + that + s + be + V-ing" "Có thực cần thiết tơi ngồi xem bạn tập diễn cho kịch không?" B Trong câu giả định, sau động từ "propose", mệnh đề phải dạng giả định, bắt buộc có "that" động từ sau chủ ngữ dạng nguyên thể bỏ "to" "Tôi kiến nghị tất lái xe để không bị lạc dọc đường." D Trong câu có dạng: S1 + told + O + that S2 + V + O động từ phải lùi (câu gián tiếp) "Cơ bảo tơi anh trở lại." 10 C It's + N phrase (a/an + adj + N) + that clause (S2 + V2 + O), động từ chia theo chủ ngữ Đây cấu trúc giả định "Tơi nghĩ thực tế thú vị cô đến từ Nhật Bản." 11 A Trong câu giả định, sau động từ "move", mệnh để phải dạng giả định động từ sau chủ ngữ dạng nguyên thể bỏ "to" Truờng hợp câu bị động, theo cấu trúc: be + PP (quá khứ phân từ) "Chủ tịch đề nghị họp bị hoãn lại." 12 A Cấu trúc: It's high time + S + V2/ed/ were (quá khứ giả định): Đã đến lúc phải làm "Đã đến lúc bọn trẻ phải chuẩn bị học Bây 8h tối rồi." 13 A Cấu trúc: S1 + would rather + S2 + V2/ed/ were (giả định trái với thực tế tại): Đề nghị cách lịch "Tôi muốn giáo viên tơi tối đưa cho tơi luận hơn." 14 D Đây cấu trúc giả định dùng động từ "require" nên động từ mệnh đề sau "that" phải chia dạng ngun thể, khơng có "to" "Họ yêu câu thành viên trả 25 đô la." 15 C Đây cấu trúc giả định với động từ "suggest" nên động từ câu giả định phải dạng ngun thể khơng có "to" "Bác sỹ gợi ý anh nên nghỉ ngơi." 16 B Đây cấu trúc giả định với động từ "require" nên động từ câu giả định phải dạng nguyên thể khơng có "to" "Luật u câu người phải kiểm tra xe tơ tháng lần." Bài 3: were come were attend join attend Were 10 come try 11 remember submit 12 had won Bài 4: She requested that he fix the computer Sarah asked that the post office hold onto her mail The iudqe insisted that the lawyer be quiet My supervisor suqqested that accept this new position I suqqested that he fix it himself Bài 5: A A D C A A C A A 10 C Bài 6: C C C A C B D A B 10 C Bài 7: attend reduce thinks be allowed be invited monitor be taken put Bài 8: David demanded that the clerk give him a refund Tom requested that I help him move some boxes Susan's boss asked that she work at the weekend Tim's mother demanded that he stop drinking so much Our boss insisted that we take a vacation ... lại." 12 A Cấu trúc: It's high time + S + V2/ed/ were (quá khứ giả định): Đã đến lúc phải làm "Đã đến lúc bọn trẻ phải chuẩn bị học Bây 8h tối rồi." 13 A Cấu trúc: S1 + would rather + S2 + V2/ed/... câu có dạng: S1 + told + O + that S2 + V + O động từ phải lùi (câu gián tiếp) "Cơ bảo anh trở lại." 10 C It's + N phrase (a/an + adj + N) + that clause (S2 + V2 + O), động từ chia theo chủ ngữ... nên động từ mệnh đề sau "that" phải chia dạng nguyên thể, khơng có "to" "Họ u câu thành viên trả 25 đô la." 15 C Đây cấu trúc giả định với động từ "suggest" nên động từ câu giả định phải dạng ngun
- Xem thêm -

Xem thêm: UNIT 2 URBANISATION , UNIT 2 URBANISATION

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn