ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

15 16 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 14:49

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬNMÔN: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ những kỹ năng người lãnh đạo quản lý cần rèn luyện .Để xây dựng được nguồn nhân sự đủ về lượng và đúng về chấtPhục vụ cho các đồng chí ôn thi Trung cấp, cao cấp lý luận chính trị 1 ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Lớp: TC73 - năm 2014 Phân biệt mục tiêu người người lãnh đạo mục tiêu cấp (người thừa hành) hoạt động đơn vị - Khái niệm hoạt động lãnh đạo: (trang 13) Hoạt động lãnh đạo hoạt động người lãnh đạo mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận với người lãnh đạo thực đường lối, chủ trương hướng tới mục tiêu Lãnh đạo tạo hiệu ứng điều khiển, dẫn dắt người khác dựa chế nhận thức, niềm tin, tiêu chuẩn đạo đức, lý tưởng… mà khơng mang tính cưỡng người khác Ví dụ, Đảng lãnh đạo quần chúng khơng phải sức mạnh máy bạo lực mà đắn đường lối, chủ trương thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục gương mẫu Đảng - Mục tiêu: (trang 19) Mục tiêu kết hành động trạng thái sở tương lai Khác với mục đích, mục tiêu vừa có tính chất định hướng hành động, vừa xác định rõ tiêu chí đo lương kết hành động cho thời điểm cần hoàn thành mục tiêu biết mục tiêu hoàn thành mức độ Ngoài mục tiêu cịn mang tính thời hạn với điểm bắt đầu kết thúc theo thời gian cụ thể Việc hồn thành mục tiêu khơng phải đo lường tiêu chí quy mơ chất lượng mà phải xem xét khoảng thời gian thực Hơn nữa, mục tiêu lãnh đạo, quản lý phải kết hành động có chọn lựa theo hướng tối thiểu hóa nguồn lực sử dụng tối đa hóa độ hài lịng người liên quan - Để phân biệt mục tiêu người lãnh đạo mục tiêu cấp (người thừa hành) hoạt động đơn vị, cần dựa tiêu chí sau: đề mục tiêu, ý nghĩa mục tiêu mối liên hệ mục tiêu lãnh đạo quản lý mục tiêu người thừa hành Thứ nhất, đề mục tiêu, người lãnh đạo tổng hợp khách quan chủ quan Về mặt khách quan, mục tiêu người lãnh đạo quản lý xác định sở thực tế xã hội, thực tiễn đơn vị, yêu cầu-chỉ tiêu cấp giao, chức năng-nhiệm vụ phân công, nhu cầu xã hội…Về mặt chủ quan, mục tiêu người lãnh đạo phụ thuộc vào lực phẩm chất người Điều xác định thơng qua tầm nhìn, khả vạch mục tiêu mang tính ngắn hạn, trung hạn dài hạn phù hợp với giai đoạn, trình lãnh đạo cụ thể Đối với người thừa hành, mặt khách quan, mục tiêu họ chủ yếu chịu tác động nhiệm vụ cấp giao điều kiện thân Về mặt chủ quan, mục tiêu họ xác định sở lực nhu cầu thân họ Do đó, mục tiêu người thừa hành chủ yếu mang tính ngắn hạn trung hạn, khơng mang tính dài hạn Thứ hai, ý nghĩa, mục tiêu người lãnh đạo gắn liền với lý tồn đơn vị, định hướng hoạt động máy, sở đánh giá tính hiệu mức độ hồn thành mục tiêu, động lực phấn đấu đảm bảo tính thống đơn vị Đối với người thừa hành, đơn giản hồn thành nhiệm vụ phân công thể lực chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho mục đích phấn đấu, thăng tiến thân Thứ ba, mối liên hệ mục tiêu người lãnh đạo mục tiêu người thừa hành, hai có mối quan hệ biện chứng khơng đồng với Do người lãnh đạo phải biết cách tạo thống việc phấn đấu thực mục tiêu đơn vị với thoả mãn động cá nhân Muốn vậy, người lãnh đạo phải hoạch định mục tiêu đắn triển khai cho người thừa hành, làm cho hệ thống thấm nhuần mục tiêu đơn vị trước tiên Tiếp đến, việc tổ chức hệ thống máy quan cần hướng đến tạo điều kiện để cá nhân thực việc thoả mãn nhu cầu cá nhân Chỉ đó, người thừa hành xác định mục tiêu cá nhân sở mục tiêu quan, đơn vị phấn đấu thực Tại nói hoạt động lãnh đạo quản lý sở “Vừa mang tính trực tiếp, vừa mang tính gián tiếp”? Nêu ví dụ thực tiễn đơn vị - Khái niệm hoạt động lãnh đạo: (trang 13) Hoạt động lãnh đạo hoạt động người lãnh đạo mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận với người lãnh đạo thực đường lối, chủ trương hướng tới mục tiêu Lãnh đạo tạo hiệu ứng điều khiển, dẫn dắt người khác dựa chế nhận thức, niềm tin, tiêu chuẩn đạo đức, lý tưởng… mà khơng mang tính cưỡng người khác Ví dụ, Đảng lãnh đạo quần chúng sức mạnh máy bạo lực mà đắn đường lối, chủ trương thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục gương mẫu Đảng - Khái niệm hoạt động quản lý: Quản lý mang tính kỹ thuật, quy trình quy định rõ khuôn khổ thể chế xác định Ví dụ, quản lý hành quan Nhà nước, quản trị doanh nghiệp Kỹ thuật quản lý nghiên cứu đào tạo Nhà quản lý sử dụng quyền lực để điều hành người khác Lãnh đạo quản lý có mối quan hệ qua lại chặt chẽ với Điểm chung hai hoạt động đạt đến mục đích mong muốn thơng qua hành động người khác Nói cách khác, hoạt động lãnh đạo hoạt động quản lý hoạt động điều khiển người Trong thực tế, khó tách bạch hai hoạt động người cán Cán đồng thời thực vai trò lãnh đạo lẫn vai trị quản lý Vì thế, người ta thường gọi chung hoạt động lãnh đạo, quản lý - Vai trò cấp sở: (trang 11-13) Cấp sở cấp trực tiếp thực mục tiêu, nhiệm vụ hệ thống lãnh đạo, quản lý Trong hệ thống trị nước ta, cấp Trung ương, cấp tỉnh cấp huyện nơi đưa mục tiêu nhiệm vụ chung, có cấp sở nơi trực tiếp thực mục tiêu, nhiệm vụ chung Nếu cấp sở yếu kém, mục tiêu, nhiệm vụ cấp dù đắn đến đâu tạo nên hành động thực tiễn, trở thành kết tốt Ngược lại, cấp sở vững mạnh, lực lãnh đạo, quản lý tốt khơng mục tiêu, nhiệm vụ cấp thực hiệu mà chừng mực định, cấp sở cịn gợi ý, nêu sáng kiến, kinh nghiệm đạo cho cấp - Đặc điểm hoạt động lãnh đạo quản lý sở: + Tính trực tiếp: người lãnh đạo quản lý phải trực tiếp triển khai chương trình, kế hoạch, định… nhằm thực mục tiêu, nhiệm vụ cấp cấp đưa xuống Song song phải tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực mục tiêu người thừa hành giải trực tiếp vấn đề người dân + Tính gián tiếp: người lãnh đạo quản lý sở không trực tiếp thực mục tiêu mà giao nhiệm vụ cho người thừa hành thực Bên cạnh họ cịn sử dụng phương tiện, cơng cụ hỗ trợ để thực hoạt động lãnh đạo quản lý Khi định quản lý sở, người lãnh đạo quản lý cần lưu ý nguyên tắc nào? Giải thích liên hệ thực tiễn đơn vị - Khái niệm định lãnh đạo, quản lý: Quyết định lãnh đạo, quản lý thể ý chí chủ thể hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội, tiến hành theo trình tự, thủ tục, thể hình thức định (nghị quyết, định, thị…), nhằm tổ chức điều chỉnh trình xã hội hành vi hoạt động người theo định hướng định Để định đúng, có tính khả thi, quần chúng nhân dân ủng hộ, định lãnh đạo, quản lý cấp sở phải đáp ứng yêu cầu sau: (trang 70→72) - Tính trị: chủ trương Đảng; phù hợp với mục tiêu ngành/địa phương; - Tính hợp pháp: quy định pháp luật; hình thức thể thức quy định; - Tính hợp lý: hài hịa lợi ích cá nhân, tập thể xã hội; - Tính khả thi: vào tài lực, nhân lực, vật lực; - Tính kịp thời: khơng nóng vội chủ quan, khơng trì trệ kéo dài; - Tính hệ thống, toàn diện: định sau phải phù hợp với định trước, phù hợp quy luật; Phân tích kỹ người LĐQL quy trình thu thập xử lý thơng tin ví dụ cụ thể mà Anh (Chị) biết thực sở - Khái niệm thông tin lãnh đạo quản lý: Thông tin LĐ,QL (gọi tắt thông tin quản lý) truyền đạt thơng điệp, tin tức có liên quan đến hệ thống quản lý, người nhận hiểu rõ ý nghĩa thơng điệp mà người gửi muốn truyền đạt, có tác dụng giúp thực mục tiêu LĐ,QL - Thứ nhất: xét hình thái vật chất dạng tĩnh, thông tin quản lý là: thông điệp, tin tức, sản phẩm hữu hình (Ví dụ: Một báo cáo, thị, sách, tập tư liệu hay ảnh); sản phẩm vơ hình (Ví dụ: mệnh lệnh miệng, tin đồn) Như vậy, hình thức thể thông tin phong phú, đa dạng Nói cách khác, thơng tin phải ký gửi nội dung vào “vật mang” định 4 Trong thời đại cách mạng thông tin nay, vật mang thông tin ngày đa dạng, phong phú gắn liền với phát triển ngành kỹ thuật điện tử công nghệ thông tin - Thứ hai: thông tin gắn liền với vận động Một báo cáo phải có người tiếp nhận như: đọc nghe Một tài liệu phải có người đọc, tin đồn phải có người nghe xử lý Do Thông tin quan niệm dạng động trình truyền đạt từ người phát tin đến người nhận tin Diễn trình thơng tin bao gồm thông tin truyền xuôi với bước thông tin phản hồi (thông tin ngược) với bước + Q trình truyền thơng tin xi: Bước 1: hình thành thông điệp dạng ý tưởng, suy nghĩ người gửi thông tin Bước 2: ý tưởng, thông điệp quản lý mã hố hình thức thích hợp Người gửi thơng tin lựa chọn hình thức thể ý tưởng khác (Ví dụ: lời nói, chữ viết, ký hiệu, quy ước); sau thực việc mã hố vào vật mang thơng tin (Ví dụ: lời nói, gọi qua điện thoại, viết lệnh giấy) Bước 3: Truyền tin: thông tin mã hố truyền qua mơi trường đến người nhận Bước 4: người nhận tiếp nhận thông tin dạng mã hoá, chưa đảm bảo chắn người nhận hiểu rõ thơng tin Ví dụ: nhận công văn, nghe thông tin qua điện thoại họp Bước 5: Người nhận giải mã thông tin để hiểu ý tưởng thông điệp người gửi Bước 6: sau giải mã người nhận tiếp nhận thơng điệp + Q trình phản hồi thơng tin Sau người nhận tiếp nhận thông tin, người tiếp nhận thông tin cần phải phản ánh tiếp nhận cho người gửi Q trình gọi thơng tin phản hồi có bước Trong q trình truyền đạt thơng tin, ln có yếu tố cản trở làm sai lạc thông tin Người cán LĐ,QL phải nắm trình truyền tin yếu tố cản trở thông tin để đảm bảo thông tin nhanh chóng, xác, kịp thời - Thứ 3: thơng tin gắn với hình thức giao tiếp hoạt động LĐ, QL Thông tin truyền đạt thông điệp từ người đến người, vậy, luồn cần hình thức giao tiếp (trực tiếp hay gián tiếp, giao tiếp gặp riêng hai người hay giao tiếp diện rộng nhiều người…) Tuỳ theo tính chất, đặc điểm, tầm quan trọng thông tin mà người cán phảI lựa chọn hình thức truyền đạt thơng tin (hình thức giao tiếp) thích hợp Ví dụ: Nghị Đảng uỷ xã cần lựa chọn hình thức truyền đạt lời kết hợp in nghị họp Cịn thơng tin đánh giá cán quyền nên trao đổi gặp mặt riêng - Vị trí, vai trị thơng tin LĐQL: + Thông tin vừa đối tượng vừa nguyên liệu đầu vào, vừa hình thức thể sản phẩm lao động lãnh đạo, quản lý 5 Người cán bộ, thực công việc LĐ,QL tất chức như: dự báo, kế hoạch, tổ chức, huy, điều phối, kiểm tra, phải thu thập, xử lý thông tin Các tư liệu thông tin như: báo cáo, liệu thực tế, thị coi đối tượng mà người cán phải xử lý hàng ngày Chính vậy, thơng tin vừa coi hệ thống tuần hoàn, vừa coi hệ thống thần kinh công tác LĐ,QL + Thông tin gắn liền với quyền lực lãnh đạo, quản lý Thông tin yếu tố giúp trì thống mục đích hành động tổ chức, dó người LĐ muốn trì quyền lực quyền lực tổ chức, trì thống hành động hệ thống, phải sử dụng thông tin phương tiện, công cụ quyền lực + Thơng tin có giá trị ngày cao, đóng góp ngày nhiều vào giá trị tổ chức Trong thời đại thông tin nay, thân thơng tin có giá trị ngày tăng cao Trong chiến tranh, nắm thông tin, đặc biệt thơng tin kẻ thù, người có khả chiến thắng Ngạn ngữ cổ có câu: “Biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng” Chính thơng tin có giá trị ngày tăng nên cán LĐ,QL phải biết đánh giá, phân loại thơng tin Ví dụ: có thơng tin cần phải tun truyền rộng rãi; có thơng tin phải bí mật Cần phải xử lý cho có lợi Tóm lại, thơng tin có vai trị quan trọng cơng tác lãnh đạo, điều hành giải công việc người lãnh đạo Có đầy đủ thơng tin, cơng việc giải hợp tình hợp lý Cung cấp thơng tin kịp thời cơng việc giải nhanh chóng Ngược lại, thiếu thông tin, thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến kết giải công việc Đôi công việc giải cách phiến diện không đáp ứng nhu cầu công tác - Quy trình thu thập xử lý thơng tin: + Thu thập thông tin: ● Xác định nhu cầu đảm bảo thông tin: nhu cầu thông tin quan, UBND, cá nhân người lãnh đạo quản lý, cần thông tin ● Xác định nguồn kênh thơng tin: o Thông tin từ công văn thị cấp o Thông tin từ báo cáo cấp o Thông tin từ quan thơng thấn báo chí o Thông tin từ kinh nghiệm, địa phương khác, sở khác ● Xây dựng thiết chế đảm bảo thông tin thông suốt: phân công cho lấy thông tin, sở vật chất hỗ trợ (máy ghi hình, máy ghi âm, sổ ghi chép…) + Xử lý thông tin: Người cán cấp sở cần nắm rõ hai hình thức xử lý thơng tin: ● Xử lý thông tin tức thời: phải trả lời cho dân, trả lời cho quan báo chí ● Xử lý theo quy trình: o Phải có người tiếp nhận thông tin (số ghi công văn đến, đi) Lưu trữ thông tin (lưu trữ đâu lưu trữ phương tiện cho dễ tìm) o Phân loại thông tin: thuộc thông tin hay công văn đến cho đối tượng, đến phận có trách nhiệm để xem xét, giải o o Tìm kiếm bổ sung thông tin o Triển khai thông tin - Chủ thể thu thập xử lý thông tin: cán lãnh đạo, quản lý Trình bày, phân tích quy trình tổ chức thực định quản lý sở qua ví dụ cụ thể mà Anh (Chị) tham gia tổ chức thực định - Khái niệm định quản lý: Quyết định LĐ,QL thể ý chí chủ thể hoạt động LĐ,QL xã hội, tiến hành theo trình tự, thủ tục, thể hình thức định như: nghị quyết, định, thị…; nhằm tổ chức điều chỉnh trình xã hội hành vi hoạt động người theo định hướng định - Quy trình tổ chức thực định quản lý sở gồm bước sau: Triển khai định: Việc triển khai định lãnh đạo, quản lý cấp sở đến đối tượng quản lý theo quy định pháp luật, điều lệ đảng Triển khai định đến đối tượng thực làm cho đối tượng có liên quan đến định biết Trong điều kiện mở rộng phát huy dân chủ sở nay, phần lớn định lãnh đạo, quản lý công bố công khai để thông báo định nên có kỹ truyền đạt, tuyên truyền, thuyết phục, giao tiếp, truyền đạt nhiệm vụ Kỹ truyền đạt quan trọng (kỹ truyền thông thông tin, cảm xúc, cảm tưởng, tư tưởng) Tổ chức thực định: Cần bố trí, tổ chức lực lượng cán phù hợp (giao người, việc) để thực định, đồng thời đảm bảo phương tiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực định Tùy thuộc vào loại định lãnh đạo quản lý lựa chọn biện pháp thực khác Kiểm tra thực định: + Kiểm tra việc thực định lãnh đạo, quản lý bước bảo đảm thành công hiệu định thực định + Việc kiểm tra có nhiệm vụ nắm tình hình kết có hệ thống, có kế hoạch Việc kiểm tra thường xuyên tồn diện suốt q trình diễn biến thực định + Kiểm tra tổng kết việc thực định + Kiểm tra để đôn đốc việc thực + Kiểm tra để xử lý sai phạm Tổng kết, đánh giá việc thực định Sau thực định lãnh đạo, quản lý cấp sở phải tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực định Điều quan trọng phải đánh giá việc thực định lãnh đạo quản lý cách xác, khách quan, trung thực, cụ thể kết thực định Trình bày cụ thể yếu tố cần chuẩn bị để người lãnh đạo quản lý thực buổi diễn thuyết trước công chúng nhằm tuyên truyền thuyết phục qua ví dụ hoạt động thực tiễn đơn vị Người lãnh đạo quản lý cần rèn luyện kỹ để diễn thuyết hiệu quả? Để thực buổi diễn thuyết thành công tốt đẹp trước đám đơng ta cần có cơng đoạn: Quy trình chuẩn bị trình bày buổi diễn thuyết Trong đó, quy trình chuẩn bị có vai trị định - Trước hết ta phải xác định mục tiêu diễn thuyết (WHY): buổi diễn thuyết nhằm mục tiêu thay đổi nhận thức, thái độ hay hành động người nghe Xác định mục tiêu cụ thể, không nên đưa nhiều nội dung, đặt nhiều mục tiêu làm cho người nghe cảm thấy phức tạp, không thoải mái, làm cho buổi diễn thuyết bị nhàm chán - Xác định đối tượng mà truyền đạt (WHO): Trước trình bày buổi diễn thuyết ta phải tìm hiểu đối tượng để chuẩn bị cho tốt thành cơng, ngược lại thất bại Người diễn thuyết trước chuẩn bị trình bày buổi diễn thuyết phải hiểu tâm lý đối tượng, hiểu thói quen đối tượng, trình độ đối tượng, hiểu tính chất nghề nghiệp đối tượng, thành phần xã hội, giai cấp, giới tính, tuổi tác đối tượng mà nói chuyện Cho nên tùy đối tượng mà nói nhiều hay - Xác định tên chủ đề nội dung cụ thể để diễn thuyết (WHAT): Người làm cơng tác diễn thuyết nói chuyện trước công chúng phải xác định chủ đề để thực mục tiêu chủ đề đó, khơng xác định rõ chủ đề lan man không thực kế hoạch Vậy trước hết ta phải xác định tên chủ đề, tên gọi gì, mục tiêu chủ đề để thuyết phục người ta hành động hay thay đổi thuyết phục người ta hay để tạo tình cảm với người ta cho kiện, tùy thuộc vào mục tiêu mà xác định, tên chủ đề phải xác định cách cụ thể Nội dung chủ đề diễn thuyết phải mang tính giáo dục tư tưởng, tức phải góp phần giáo dục cho người nghe, góp phần giúp người nghe hiểu đường lối, sách, pháp luật tâm thực chúng Khi xác định nội dung buổi diễn thuyết ta nên chọn trình bày nội dung theo phương pháp (phương pháp thuyết trình, phương pháp đặt câu hỏi, phương pháp thảo luận nhóm…) Với nội dung dự định trình bày bao lâu, tùy theo mục tiêu mà kéo dài hay rút ngắn thời gian diễn thuyết 8 - Phải chuẩn bị địa điểm (WHERE), thời điểm, thời gian (WHEN) tiến hành thích hợp Thường nói chuyện vào buổi sáng không nên sớm không nên kéo dài buổi nói chuyện dẫn đến mệt mỏi cho người nghe Trước diễn thuyết phải chuẩn bị đề cương nói cho cụ thể, diễn thuyết gồm có phần: Phần mở đầu, phần nội dung phần kết thúc + Phần mở đầu: Nói lý nói, lý gặp đối tượng, giới thiệu mục đích nội dung gặp đối tượng, giới thiệu tin tức, thời (tùy thuộc vào khả phải nói điều để họ định hướng) + Phần nội dung chính: Trình bày nội dung cần nói phải xắp xếp theo hệ thống, trình tự hợp lý nội dung có sức thuyết phục, lơi cuốn, kích thích tư người nghe, ta cần đưa thêm dẫn chứng minh họa, cụ thể, thực tế Bố cục chặt chẽ, trình bày lập luận theo quy tắc, phương pháp định, tư liệu, tài liệu dùng để chứng minh làm rõ luận điểm cần xắp xếp theo logic Khi thiết lập đề cương diễn thuyết phải đảm bảo tính rõ ràng, xác, tính quán với tính có luận chứng Đề cương phần nói phải xắp xếp theo yêu cầu phương pháp sư phạm, trình bày từ đơn giản đến phức tạp bật luận điểm quan trọng + Phần kết thúc: Tập hợp ý mà vừa nói phần đưa nhận xét chung Tóm lại để thành cơng buổi diễn thuyết cần có thời gian, có chuẩn bị chu đáo mặt, nhiều phí có chuẩn bị tâm lý người nói, rèn luyện thuyết phục Những kỹ cần rèn luyện để diễn thuyết hiệu quả: i Gây thiện cảm ban đầu cho người nghe Việc gây thiện cảm ban đầu cho người nghe quan trọng Thiện cảm ban đầu thể nhân thân, tâm biểu người nói bước lên bục tuyên truyền Danh tiếng, phẩm chất đạo đức, học hàm, học vị, chức vụ người nói nguồn thiện cảm ban đầu cho người nghe; kích thích người nghe háo hức chờ đón buổi tuyên truyền Thiện cảm ban đầu tạo hứng thú, say mê người nghe, củng cố niềm tin vấn đề tuyên truyền Thiện cảm ban đầu tạo khung cảnh hội trường, khung cảnh diễn đàn, dáng vẻ bề ngoài, y phục, nét mặt, cử chỉ, phong thái, lời giao tiếp ban đầu Như vậy, báo cáo viên cần phải tươi cười bao quát hội trường, có lời chào mừng, chúc tụng, có câu mở đầu dí dỏm, hài hước, cơng bố thời gian, chương trình làm việc rõ ràng, thoải mái gây thiện cảm ban đầu người nghe ii Tạo hấp dẫn, gây ấn tượng nói Nghệ thuật tuyên truyền tạo nên hấp dẫn, gây ấn tượng giọng nói, điệu bộ, ngơn ngữ Giọng nói phải rõ ràng, mạch lạc truyền cảm Hết sức tránh lối nói đều Giọng nói, âm lượng phải thay đổi theo nội dung nhấn mạnh vào điểm quan trọng, cần phải ý Động tác, cử cần phải phù hợp với nội dung giọng nói để nâng cao hiệu tuyên truyền lời nói Sắc thái có tác dụng truyền cảm lớn Vẻ mặt người nói cần thay đổi theo diễn biến nội dung Khi nói, cần ý nhìn vào nhóm người ngồi dưới, người nói cần thay đổi vị trí nhìn để tạo ý cử tọa Người nói cần đưa số liệu, kiện để minh hoạ, đặt câu hỏi để tăng thêm ý người nghe Người nói cần phát huy vai trị thơng tin, truyền cảm ngơn ngữ cách sử dụng xác, mực thuật ngữ pháp lý, thuật ngữ chuyên ngành ngôn ngữ phổ thông Người nói kết hợp, lồng ghép, sử dụng hợp lý, xác ý tứ, ngơn từ kinh điển, thơ văn, ca dao, dân ca vào buổi tuyên truyền pháp luật để tăng tính hấp dẫn, thuyết phục người nghe iii Bảo đảm nguyên tắc sư phạm tun truyền miệng Người nói cần tơn trọng nguyên tắc sư phạm Từ bố cục nói, diễn đạt đoạn văn, liên kết đoạn văn đến cách nói phải rõ ràng, mạch lạc, lôgic Người nghe cần dẫn dắt từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ gần đến xa (phương pháp suy diễn) từ xa đến gần (phương pháp quy nạp) tuỳ vấn đề mà dùng lý luận soi sáng cho thực tiễn từ thực tiễn mà sâu vào lý luận Mục đích cuối để người nghe hiểu rõ hơn, tồn diện vấn đề mà người nói nêu Tuy nhiên dù phân tích, diễn giải rộng hay hẹp phải bám sát trọng tâm vấn đề iv Sử dụng phương pháp thuyết phục tuyên truyền miệng Tuyên truyền miệng pháp luật chủ yếu dùng phương pháp thuyết phục với ba phận cấu thành chứng minh, giải thích phân tích - Chứng minh cách thuyết phục chủ yếu dựa vào dẫn chứng xác thực, khách quan để làm sáng tỏ xác nhận tính đắn vấn đề Các dẫn chứng đưa gồm số liệu, kiện, tượng, nhân chứng, danh ngôn, kinh điển Để có sức thuyết phục, dẫn chứng đưa phải xác, tiêu biểu, tồn diện sát hợp với vấn đề nêu - Giải thích việc dùng lý lẽ để giảng giải giúp người nghe hiểu rõ hiểu vấn đề Lập luận giải thích phải chặt chẽ, xác, mạch lạc, khúc triết, khơng ngụy biện - Phân tích diễn giải, đánh giá vấn đề nhằm tìm đặc điểm, chất, điểm mạnh, điểm yếu, điểm tốt, điểm xấu, phù hợp, không phù hợp vấn đề Việc phân tích phải dựa sở khoa học, không cường điệu mặt hay hạ thấp mặt Sau phân tích phải có kết luận, đánh giá, hướng người nghe vào định hướng tư đắn, khơng làm cho người nghe hồi nghi, dao động, hoang mang Để xây dựng nguồn nhân đủ lượng chất, người lãnh đạo quản lý sở cần lưu ý nguyên tắc công tác đánh giá cán bộ? Trong vấn đề quan trọng giai đoạn nay? Vì sao? Liên hệ thực tiễn đơn vị - Vai trò, ý nghĩa đánh giá cán bộ: Nhận xét, đánh giá cán việc hệ trọng, khâu mở đầu có ý nghĩa định công tác cán bộ, sở để lựa chọn, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm thực sách cán Đánh giá cán phát huy tiềm cán đội ngũ 10 cán Đánh giá không cán dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm sai, gây ảnh hưởng không tốt cho địa phương, quan, đơn vị - Nguyên tắc đánh giá cán cấp sở: Để đánh giá cán bộ, công tác đánh giá cán trước hết phải nắm vững nguyên tắc sau đây: + Các cấp ủy đảng mà thường xuyên trực tiếp Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Thường vụ đảng ủy cấp sở thống quản lý công tác đánh giá phạm vi trách nhiệm phân công + Đánh giá cán phải lấy tiêu chuẩn hiệu công tác làm thước đo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ quy trình + Đánh giá cán phải khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể phát triển Trong công tác cán bộ, việc đánh giá cán quan trọng Thực tế cho thấy, đánh giá khâu yếu công tác cán Do đó, đổi cơng tác đánh giá cán đòi hỏi cấp bách Nghị số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng rõ: “Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán chưa thật cơng tâm, khách quan, khơng u cầu cơng việc, bố trí khơng sở trường, lực, ảnh hưởng đến uy tín quan lãnh đạo, phát triển ngành, địa phương nước.”; “Đánh giá, sử dụng, bố trí cán cịn nể nang, cục bộ, chưa trọng phát có chế thật để trọng dụng người có đức, có tài; khơng kiên thay người vi phạm, uy tín giảm sút, lực yếu kém.” Có thể nói rằng, thực trạng cơng tác đánh giá cán lên nhiều vấn đề như: cảm tính, cào bằng, khơng dân chủ, phiến diện, qua loa… Do đó, để xây dựng nguồn nhân đủ lượng chất, người lãnh đạo quản lý sở cần đảm bảo thực ba nguyên tắc mà không coi nhẹ nguyên tắc Trong giai đoạn nay, công tác cán nói chung việc đánh giá, sử dụng cán nói riêng phải ln ln nắm vững quan điểm bản, chung Đảng ta cơng tác cán mà NQTW khóa X đề Đó là: Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi công tác cán gắn với đổi phương thức lãnh đạo Đảng Phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế- xã hội bảo vệ Tổ quốc, từ yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh toàn diện cơng đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Qn triệt quan điểm giai cấp cơng nhân Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, truyền thống u nước, đại đồn kết gắn bó mật thiết với nhân dân Phải gắn việc xây dựng đội ngũ cán với xây dựng tổ chức đổi chế, sách, với việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Phải thông qua hoạt động thực tiễn phong trào cách mạng nhân dân, nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán Phải dựa vào dân để phát hiện, kiểm tra giám sát cán Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức hệ thống trị… Trên sở quan điểm chung đó, điều cần thiết phải xác định cho thật rõ yêu cầu cụ thể sau việc đánh giá cán bộ: - Để đánh giá sử dụng cán bộ, phải đặt cán mối quan hệ cụ thể Đó mối quan hệ với đường lối, chủ trương, tổ chức,cơ chế, sách, nhiệm vụ, 11 hoàn cảnh, điều kiện sống làm việc cán Thực tiễn tác động lớn đến cán bộ, khiến cho mặt tốt mặt xấu cán bộc lộ - Đánh giá cán phải theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin phát triển cá nhân Sự phát triển diễn hàng ngày,hàng hoạt động rèn luyện tự thân cán cộng với giúp đỡ bạn bè Sự phát triển diễn theo chiều hướng tốt, diễn theo chiều hướng xấu Vì vậy, khơng nên đặt người cán trạng thái tĩnh để đánh giá Nếu nhìn cán với mắt, với thước đo người hôm qua, người hôm khơng thể đánh giá xác cán - Đánh giá cán phải thật khoa học, khách quan, công tâm phải tuân theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai Khoa học đòi hỏi phải vào tiêu chuẩn, mặt khác phải nắm vững hiểu biết cách toàn diện: từ tâm lý lứa tuổi, tâm lý giai cấp đến trình phấn đấu rèn luyện họ Tiêu chuẩn cán cụ thể hóa yêu cầu khách quan đường lối, nhiệm vụ trị Đảng thành tiêu chí địi hỏi đội ngũ cán Đảng Nhà nước phải vươn lên đáp ứng Tiêu chuẩn cán vậy, yếu tố khách quan, thước đo tin cậy để đánh giá phẩm chất, lực đội ngũ cán Đảng Nhà nước Đánh giá cán cần phải kết hợp tiêu chuẩn hiệu hoạt động thực tiễn làm thước phẩm chất lực cán Hiệu hoạt động thực tiễn thể hiệu kinh tế hiệu trị - xã hội Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X khẳng định: “Đánh giá cán phải cơng khai, minh bạch, khách quan, tồn diện cơng tâm, lấy hiệu hồn thành nhiệm vụ trị làm thước đo phẩm chất lực cán bộ” Khách quan phải tôn trọng thật, tôn trọng nhân cách, cá tính riêng người Cơng tâm không phép “yêu nên tốt, ghét nên xấu” Tập thể định cán công tác cán phải tập thể có thẩm quyền định Cơng khai khơng giấu giếm, khơng bí mật; đối tượng đánh giá phải biết ý kiến nhận xét cấp có thẩm quyền thân mình; cần đối thoại, chất vấn Đánh giá cán phải theo bước Cán tự đánh giá, tự xác định nhiệm vụ làm được, làm tốt Cấp ủy phải tìm hiểu kỹ cán bộ, xem xét tất mối quan hệ, trình phấn đấu cán bộ, tập hợp thông tin khác cán bộ, sở trao đổi tập thể lãnh đạo, trao đổi với người đánh giá cách công khai, khách quan, dân chủ Mỗi nhận xét, đánh giá cán bộ, cần ghi chép văn lưu giữ vào hồ sơ cán bộ, làm cho trình phấn đấu cán Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành phong cách lãnh đạo Người lãnh đạo quản lý sở cần rèn luyện phẩm chất để có phong cách lãnh đạo phù hợp giai đoạn Liên hệ thực tiễn đơn vị Phong cách tác phong, phương pháp tác động, mẫu hành vi mà phong cách nhân cách, nghệ thuật hoạt động phối hợp mang tính phổ biến, tổng hòa phương thức mà người lãnh đạo thường dùng để tác động đến người xung quanh, phong cách lập lập lại thành đặc điểm bền vững đặc trưng nơi người (VD: Phong cách Hồ Chí minh người giản dị Phong cách Tần Thủy Hồng người độc đốn tàn bạo) 12 Phong cách lãnh đạo kết mối quan hệ tác động qua lại cá tính môi trường Yếu tố môi trường (khách quan) rộng Nó bao gồm trạng thái tổ chức, đặc điểm tâm sinh lý cấp trên, người ngang cấp, cấp dưới; thói quen, truyền thống, bầu khơng khí tâm lý, trình độ nguồn nhân lực tổ chức; điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể đất nước, hệ thống giá trị đạo đức, hệ tư tưởng… yếu tố chi phối phong cách người lãnh đạo Yếu tố cá tính (chủ quan) đặc điểm tâm lý người lãnh đạo (tính cách, khí chất, trí tuệ, xu hướng, trình độ…) Đây yếu tố có tính ổn định tương đối giữ vai trị định việc hình thành phong cách lãnh đạo Mỗi phong cách lãnh đạo có ưu khuyết điểm riêng biệt, khơng có phong cách quản lý chung cho đối tượng, khơng có phong cách quản lý chung cho nhà qủan lý, khơng có quan điểm quản lý chung cho loại tập thể Tùy thuộc vào công việc, đơn vị quan đối tượng quản lý, tính cách nhà lãnh đạo mà lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp + Phong cách lãnh đạo độc đoán: Người lãnh đạo giành nguyên quyền, giành tự phong định, người lãnh đạo lắng nghe mà đóan nhiều Mọi định bắt dầu từ ý chí người lãnh đạo khơng có dấu hiệu thể ý chí quần chúng Các định đạo thường có tính chất mệnh lệnh, Bản chất: tập trung quyền lực Ưu điểm: Giải cơng việc nhanh chóng đỡ thời gian giải nhanh Hạn chế: Khơng phát huy tính sáng tạo, khơng có tính mềm dẻo, tính ì cơng việc, kinh nghiệm làm mờ tính sáng tạo + Phong cách dân chủ: Quyền lực tập trung vào tập thể, có chia sẻ quyền lực với tập thể Với Nhà Quản lý, dân chủ mệnh lệnh đưa dạng: “lời đề nghị”, cấp khơng hiểu dùng “một lời khuyên”, tác động không tồn dạng mệnh lệnh, hành cứng ngắc, cấp cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhờ mà khai thác trí tuệ tập thể nhờ vào lắng nghe, phong cách dân chủ thường đánh giá cao có nhiều ưu điểm Ưu điểm: chia sẻ quyền lực với cấp dưới, lắng nghe cấp dưới, phát huy tính sáng tạo Khuyết điểm: khơng kiểm sốt ý tưởng, địi hỏi người lãnh đạo giỏi để đủ tri thức, đủ lĩnh lấy phù hợp để điểu chỉnh Dân chủ phải có lực, có trình độ chun mơn cao, có xu hướng sáng tạo, trọng tài để dung hòa ý kiến cấp + Phong cách tự : Nhà lãnh đạo giao quuyền chủ động cho cấp dưới, kiểm tra hạng mục, tiêu, người quản lý đứng quan sát, kiểm tra giám sát, ko trực tiếp tham gia hoạt động, nhà lãnh đạo sử dụng quyền lực nhất, định đc đưa duới dạng giao khoán 13 Ưu điểm: huy động nguồn lực thân, phù hợp với lực chất cá nhân, công việ hiệu Khuyết điểm: khơng kiểm sốt đc tiến trình cơng việc Người lãnh đạo giỏi biết tơn trọng sử dụng người giỏi, phong cách lãnh đạo phương án tuyệt đối mà tùy vào đối tượng quản lý, vào mơi trường quản lý, ví dụ đối tượng nhà trí thức, nghệ sĩ lãnh đạo phong cách tự phù hợp Chọn phong cách quản lý phải ý đặc điểm sau: - Khơng có phong cách quản lý tối ưu - Khơng có phong cách quản lý chung cho đối tượng người vào nghề phải hướng dẫn việc, người lâu năm phong cách dân chủ tự để phát huy chất xám - Khơng có phong cách quản lý chung cho loại tập thể : tập thể phong cách tập trung để rèn nề nếp, tập thể lâu năm phong cách bớt mệnh lệnh - Khơng có phong cách quản lý chung cho loại tình huống: Trường hợp cấp bách thiên tai cần tập trung - Không có phong cách quản lý chung cho lĩnh vực hoạt động : quân đội bắt buộc phải quản lý mệnh lệnh - Khơng có phong cách quản lý chung cho nhà quản lý : người lãnh đạo lĩnh phong cách tự do, người lãnh đạo thiếu lĩnh dùng phong cách dân chủ, độc đốn Hiện trình độ quản lý VN chưa đạt mức cao, phong cách lãnh đạo dân chủ xem phong cách có nhiều ưu Là đặc trưng phong cách lãnh đạo sở, khơi dậy tham gia nhiệt tình đóng góp sáng tạo quần chúng việc tạo định, đạo, thi việc tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước sở có hiệu Tuy nhiên nhà lãnh đạo khơng nên tuyệt đối thực theo phong cách nên lựa chọn phong cách phù hợp, dù lựa chọn phong cách cần tuân thủ tác phong quản lý như: - Tác phong làm việc dân chủ; - Tác phong khoa học; - Tác phong làm việc hiệu thiết thực; - Tác phong sâu sát quần chúng, tiên phong gương mẫu; - Tác phong làm việc động, sáng tạo Phương hướng cách thức hình thành phong cách lãnh đạo phù hợp cho cán lãnh đạo đơn vị: 10 Vận dụng giai đoạn trình định, anh (chị) nêu vấn đề cần giải hoạt động lãnh đạo quản lý thực tiễn đơn vị tìm phương 14 án tối ưu Người lãnh đạo quản lý cần rèn luyện yếu tố để định hiệu quả? Ra định trình tư nhằm phát mâu thuẫn tình lãnh đạo quản lý với địi hỏi nhiệm vụ phải thực hiện, từ lựa chọn tìm phương án tối ưu phương án xác định từ trước nhằm giải mâu thuẫn Quyết định LĐ,QL thể ý chí chủ thể hoạt động LĐ,QL xã hội, tiến hành theo trình tự, thủ tục, thể hình thức định như: nghị quyết, định, thị…; nhằm tổ chức điều chỉnh trình xã hội hành vi hoạt động người theo định hướng định Ví dụ thực tiễn: … - Kỹ định cán lãnh đạo, quản lý: Để định lãnh đạo, quản lý đắn, có tính khả thi tổ chức thực tốt thực tế cần ý tới số kỹ sau: + Kỹ thu thập thơng tin, phân tích sử dụng thông tin Để định lãnh đạo, quản lý phù hợp, cán bộ, công chức lãnh đạo cấp sở cần phải thu thập thông tin cần thiế, kiểm tra độ tin cậy xác thơng tin Thơng tin đến với LĐ cấp sở qua nhiều kênh là: tiếp nhận từ cấp đạo xuống sở; tự thu thập, khai thác thông tin cách: điều tra, nắm bắt tình hình thực tiễn sở…) Do vậy, trước ban hành định LĐ,QL cần nghiên cứu nắm vững thông tin sau như: nghị quyết, thị, thông tư, văn cấp trực tiếp có liên quan; số liệu điều tra, tình hình thực tiễn sở Cấp sở cấp trực tiếp gần nhân dân giải vấn đề thực tế đặt địa phương Vì vậy, việc LĐ cấp sở trực tiếp tìm hiểu thơng tin tình hình thực tế sở cần thiết, tránh tình trạng nắm bắt thông tin không kịp thời dẫn đến việc định LĐ,QL xa rời thực tế, hiệu lực không cao Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển, người cán LĐ cấp sở phảI ý tới việc cập nhật khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác như: Internet, báo chí, truyền hình… Việc khai thác sử dụng thơng tin cho việc định sở từ nguồn tin như: Các cán công chức nghỉ hưư, già làng, trưởng bản, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố Nhưng thân cán LĐ,QL cấp sở người lựa chọn thông tin cuối Chính vậy, nâng cao lực, trình độ, phẩm chất người LĐ,QL yêu cầu quan trọng + Kỹ soạn thảo, định Trong trình soạn thảo định lãnh đạo, quản lý cần ý tới việc thực quy trình định, tránh việc làm tắt tùy tiện dẫn tới sai sót trình định Trong trình dự thảo định ý tới ý kiến phản biện thu thập Người lãnh đạo cần có thái độ cầu thị với ý kiến phản biện để lựa chọn phương án, giải pháp thích hợp trình xây dựng dự thảo định lãnh đạo, quản lý Các sai lầm cần tránh việc soạn thảo định LĐ,QL: 15 Một là: Không nắm vững yêu cầu thực tế, giải vấn đề cách chung chung, khơng đủ xác, rõ ràng, cụ thể, hiểu làm khác Hai là: tin vào tham mưu, người dự thảo, không xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, không lắng nghe kiến người tham gia, người phản biện hay tin vào hiểu biết chủ quan đến việc định LĐ,QL cách phiến diện, chủ quan Ba là: Ra định LĐ,QL mang tính chất thỗ hiệp, nể nang, dựa dẫm cấp cách thụ động, khơng có tính sáng tạo, không tự chịu trách nhiệm Bốn là: Ra định LĐ,QL không thẩm quyền, không đủ pháp lý; định có nội dung trùng lặp, chồng chéo thân định với định trước
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn