10 chuyên đề hóa học vô cơ ôn thi đại học có lời giải chi tiết PHẦN 2

105 34 4
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 13:35

Tổng hợp các chuyên đề hóa học THPT cơ bản và nâng cao lớp 10, 11 và 12 được biên soạn tương đối đầy đủ về các bài tập được giải chi tiết, đồng thời có các bài tập tự luyện ở phía dưới có hướng dẫn giải và đáp án của các phần bài tập tự luyện. Tài liệu này giúp giáo viên tham khảo để dạy học, học sinh tham khảo rất bổ ích nhằm nâng cao kiến thức về hóa học vô cơ lớp10, 11, 12 và để ôn thi THPQG. GIẢI CHI TIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP HĨA HỌC VƠ CƠ PHẦN 11 BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HNO3 HƯỚNG DẪN Với toán dạng bạn nhớ phương trình sau: 2HNO3  e� NO3  NO2  H2O 4HNO3  3e� 3NO3  NO  2H2O 10HNO3  8e � 8NO3  N2O  5H2O 10HNO3  8e� 8NO3  NH4NO3  3H2O 12HNO3  10e� 10NO3  N2  6H2O Trong trình giải toán cần vận dụng linh hoạt thêm ĐLBT Chú ý: Với tốn có Al – Zn – Mg thường có NH4NO3 ÁP DỤNG Câu Đốt 5,6 gam Fe khơng khí, thu hỗn hợp chất rắn X Cho toàn X tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng (dư), thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 18,0 B 22,4 C 15,6 D 24,2 BTNT.Fe ���� � nFe  0,1� nFe(NO3)3  0,1mol � m  0,1.242  24,2g Câu Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu dung dịch chứa m gam muối 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO N2O Tỉ khối X so với H2 16,4 Giá trị m là: A 98,20 B 97,20 C 98,75 D 91,00 a  b  0,25 � � �NO: 0,2mol �nNO  amol � 0,25� � �30a  44b ;� ; NH4NO3 :amol  2.16,4 �N 2O: 0,05mol �nN2O  bmol � � 0,25 BTNT.nito ���� � 0,95.1,5  0,2  0,05.2  0,2.3 0,05.8  2a  8a � a  0,0125mol BTKL ��� � m  29  62(0,2.3 0,05.8 0,0125.8)  0,0125.80  98,2g Câu Hoà tan 6,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dung dịch HNO vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,02 mol NO 0,02 mol N2O Làm bay dung dịch Y thu 25,4 gam muối khan Số mol HNO bị khử phản ứng là: A 0,08 mol B 0,06 mol C 0.09 mol D 0,07 mol nNH   amol � 25,4   (0,02.3 0,02.8)62  8a.62  a(18 62) � a  0,01mol � Nb�kh��: 0,02  0,02.2  0,01 0,07mol Câu Hoà m gam hỗn hợp Fe, Cu ( Fe Chiếm 40%) vào 380 ml dung dịch HNO 1M Sau phản ứng thu dung dịch Y 0,7m gam chất rắn 1,12 lít hỗn hợp gồm NO, N2O (ở đktc)(là hai sản phẩm khử nhất) Khối lượng muối khan thu cô cạn Y là: A 32,4 gam B 45 gam C 21,6 gam D 27 gam HNO3  3e � NO3  NO  H 2O 10 HNO3  8e � NO3  N 2O  H 2O mFe( NO3 )2  0, 02.3  0,03.8  27 g Có Câu Hỗn hợp X gồm Fe, Cu có khối lượng gam Tỉ lệ khối lượng Fe Cu : Cho lượng X nói vào lượng dd HNO 3, khuấy cho phản ứng xảy hồn tồn thu phần chất rắn Y nặng 4,32 gam, dd muối sắt NO Khối lượng muối Fe tạo thành dd là: A 4,5 gam B 5,4 gam C 7,4 gam D 6,4 gam nCu  0,05 mol Cu � � 6g � � 4,32 � � nFe2  0,03 mol nFe  0,02 mol nFe  0,05 mol � � Ta có: → Chọn B Câu Cho 22,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe 3O4 tác dụng với H2 dư, nóng Phản ứng hồn tồn thu chất rắn Y, cho Y tác dụng hết với dung dịch HNO dư thu 84,7 gam muối % khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X là: A 50,80% B 49,21% C 49,12% D 50,88% n Fe( NO3 )3  84,7 22,8  0,35.56  0,35mol � n O   0, mol 245 16 � nFe3O4  0,05 mol � % Fe3O4  50,88% → Chọn D Câu (Chuyên Vĩnh Phúc lần – 2014)Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg MgO có tỉ lệ mol tương ứng 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO thu 0,448 lít khí (đo đktc) dung dịch Y Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu 23 gam chất rắn khan T Xác định số mol HNO3 phản ứng? A 0,28 B 0,34 C 0,36 D 0,32  � � �nMg  0,14mol � �ne  0,28mol � 3,76g� � �nMgO  0,01mol � � � � �nMg(NO3)2  0,15mol 23g� � nNH NO  0,01mol � ne  0,08mol Ta có: � � BTNT.nito � nX  nN2 ���� � �nHNO3  0,15.2  0,01.2  0,02.2  0,36mol Câu Cho 14,4 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg Cu (số mol kim loại nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO3, thu dung dịch X 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm khí N2, N2O, NO NO2 hai khí N2 NO2 có số mol Cơ cạn cẩn thận tồn X thu 58,8 gam muối khan Số mol HNO3 tham gia phản ứng là: A 0,945 B 0,725 C 0,923 D 0,893 Chú ý: Vì nN2  nNO2 nên ta xem hỗn hợp khí có NO N2O Fe: 0,1mol � � BTE 14,4g�Mg: 0,1mol �� � � �ne  0,1.3 0,1.(2  2)  0,7mol � Cu: 0,1mol � CDLBT ��� � 58,8  �m(NH4NO3,KL,NO3 )  mNH4NO3  14,4  0,7.62 � nNH4NO3  0,0125 �N O:amol 0,12� �NO: bmol a  b  0,12 � a  0,048mol � �� � BTE b  0,072mol � 8a  3b  0,0125.8  0,7 � ���� BTNT.nito ���� � nHNO3  �nN  0,7 0,0125.2  0,048.2  0,072  0,893mol Câu Cho 6,675g hỗn hợp Mg kim loại M ( hóa trị n, đứng sau Mg , tác dụng với H+ giải phóng H2) có tỷ lệ mol 1:1 vào dung dịch AgNO dư kết thúc phản ứng thu 32,4g chất rắn Ở thí nghiệm khác cho 6,675g hỗn hợp kim loại vào dung dịch HNO3 dư sau phản ứng thu V lít NO đktc ( sản phẩm khử nhất) Giá trị V là: A 4,48 B 1,12 C 3,36 D 2,24 Chú ý: Cho dù n số mol hỗn hợp Mg M nhường số mol Ag ne  nAg  32,4 BTE  0,3 mol ��� � nNO  0,1mol 108 Do có ngay: Câu 10 Cho 4,8g Mg tác dụng với HNO3 dư Phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,24 lit NO (đktc) dd X Khối lượng muối thu X: A 29,6g B 30,6g C 34,5g D 22,2g Chú ý: Khi nhìn thấy Mg,Al,Zn tác dụng với HNO3 ta phải nhớ tới NH4NO3 BTE nMg  0,2 � ne  0,4 ��� � nNH4NO3  �Mg(NO3)2 : 0,2mol � m  30,6g� �NH4NO3 : 0,0125mol 0,4  0,1.3  0,0125 → Chọn B BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu Cho 5,12 gam đồng phản ứng hoàn toàn với 50,4 gam dung dịch HNO 60% thu dung dịch X Hãy xác định nồng độ % muối tan X biết thêm 210ml dung dịch KOH 2M vào X cô cạn nung sản phẩm thu tới khối lượng không đổi 41,52 gam chất rắn A 26,15% B 17,67% C 28,66% D 75,12% Câu Hoà tan 4,32 gam nhơm kim loại dung dịch HNO lỗng, dư thu V lít khí NO (đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 35,52 gam muối Giá trị V là: A 3,4048 B 5,6000 C 4,4800 D 2,5088 Câu Cho lượng bột Fe tan hết dung dịch chứa HNO , sau khí phản ứng kết thúc thu 2,688 lít NO(đkc) dung dịch X.Thêm dung dịch chứa 0,3 mol HCl (lỗng) vào lọ thấy khí NO tiếp tục thoát cuối thu dung dịch Y Để phản ứng hết với chất dung dịch Y cần vừa hết 650 ml dung dịch KOH 1M ( Biết NO sản phẩm khử N+5) Khối lượng muối có X : A 29,04 gam B 29,6 gam C 32,4 gam D 21,6 gam Câu Hịa tan hồn tồn m gam hỗn hợp kim loại HNO thu V lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO NO2 Tỉ khối D so với H2 18,2 Giả thiết khơng có phản ứng tạo NH4NO3 Tổng khối lượng muối dung dịch tính theo m V là: A (m+8,749V) gam B (m+6,089V) gam C (m+8,96V) gam D (m+4,48V) gam Câu Hịa tan hồn tồn 7,68 gam Cu vào dung dịch 0,48 mol HNO 3, khuấy thu V lít hỗn hợp khí NO2 NO (đktc) dung dịch X chứa hai chất tan Cho tiếp 200ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch nung đến khối lượng không đổi thu 25,28 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V là: A 3,584 lít B 1,792 lít C 5,376 lít D 2,688 lít Câu Hịa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg;Al Zn dd HNO 3,sau phản ứng hoàn toàn thu dd Y hỗn hợp gồm 0,1 mol N 2O 0,1 mol NO.Cô cạn dd sau phản ứng thu 157,05 gam hỗn hợp muối Vậy số mol HNO bị khử phản ứng là: A 0,30 B 1,02 C 0,5 D 0,4 Câu Hòa tan 1,35 gam M dung dịch HNO thu 2,24 lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 21 Tìm kim loại M A Fe B Cu C Ag D Al Câu Cho m gam hỗn hợp kim loại Mg, Al, Zn tác dụng vừa đủ với V lít dd HNO3 1M, thu sản phẩm khử khí NO 35,85 gam muối oxi chiếm 64,268% khối lượng muối Giá trị m V là: A 6,09 0,48 B 5,61 0,48 C 6,09 0,64 D 25,93 0,64 Câu Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg MgO có tỉ lệ mol tương ứng 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu 0,448 lít khí (đo đktc) dung dịch Y Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu 23 gam chất rắn khan T Xác định số mol HNO3 phản ứng A 0,28 B 0,34 C 0,32 D 0,36 Câu 10 Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 Sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch X, khí Y khơng màu hóa nâu khơng khí tích 0,896 lít (đktc) chất rắn Z Lọc lấy chất rắn Z cho phản ứng vừa đủ với 2,92 ml dung dịch HCl 30% (d=1,25) Giá trị m là: A 4,20 gam B 2,40 gam C 2,24 gam D 4,04 gam Câu 11 Hoà tan hoàn toàn lượng oxit kim loại M (có hố trị khơng đổi thí nghiệm) dung dịch HCl dung dịch HNO thu muối nitrat có khối lượng nhiều khối lượng muối clorua lượng 99,375% khối lượng oxit đem hồ tan Cơng thức oxit là: A Al2O3 B Fe2O3 C MgO D CuO Câu 12 Cho 3,024 gam kim loại M tan hết dung dịch HNO loãng, thu 940,8 ml khí N2O (sản phẩm khử nhất, đktc) Kim loại M A Mg B Fe C Zn D Al Câu 13 Hòa tan hết 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe Cu dung dịch HNO thu dung dịch X 4,48 lit khí NO ( đktc) Thêm từ từ 3,96 gam kim loại Mg vào hỗn hợp X đến phản ứng xảy hồn tồn thu 224 ml khí NO (đktc), dung dịch Y m gam chất rắn không tan Biết NO sản phẩm khử N +5 phản ứng Giá trị m là: A 9,6 B 12,4 C 15,2 D 6,4 Câu 14 Hịa tan hồn tồn 4,8 gam Mg dung dịch HNO 3, thu dung dịch X 448 ml khí N2 (ở đktc) Cơ cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m : A 29,6 B 30,6 C 31,6 D 30,0 Câu 15 Cho 25,24 gam hỗn hợp X chứa Al, Zn, Mg, Fe phản ứng vừa đủ với 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu dung dịch chứa m gam muối 0,2 mol hỗn hợp khí Y (gồm N2O N2) có tỉ khối so với H2 18 Giá trị m là: A 163,60 B 153,13 C 184,12 D 154,12 Câu 16 Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Fe, Cu Ag V ml dung dịch HNO 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y 0,2 mol NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị tối thiểu V là: A 800 B 400 C 600 D 200 Câu 17 Để hòa tan x mol kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO đặc, nóng giải phóng khí NO2 Vậy M kim loại kim loại sau? A Cu B Au C Fe D Ag Câu 18 Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu Ag phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO 5 dư, thu 0,04 mol NO2(sản phẩm khử N ) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 4,08 B 5,28 C 2,62 D 3,42 Câu 19 Hoà tan hoàn toàn 8,4 gam Fe cần V ml dung dịch HNO3 0,5M thu khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị nhỏ V là: A 400 B 1200 C 800 D 600 Câu 20 Cho m gam hỗn hợp Fe Cu có tỉ lệ số mol 1:1 tác dụng với 1,8 lít dung dịch HNO3 1M Khi phản ứng kết thúc thu dung dịch A (không chứa muối amoni) 13,44 lít hỗn hợp khí NO NO2 (đktc) 4m/15 gam chất rắn Giá trị m là: A 72 B 60 C 35,2 D 48 Câu 21 Biết hai kim loại A,B có hóa trị II(MA25,8 mà giả sử mNaNO2
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 chuyên đề hóa học vô cơ ôn thi đại học có lời giải chi tiết PHẦN 2, 10 chuyên đề hóa học vô cơ ôn thi đại học có lời giải chi tiết PHẦN 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn