Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC

167 4 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 12:34

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC i MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 1.1.1 Khái niệm chất lượng kiểm toán 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm tốn 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIẾM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TỐN DOANH THU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.2.1 Khái niệm cần thiết phải kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu 1.2.2 Lợi ích việc kiểm sốt chất lượng kiểm toán Doanh thu 10 1.2.3 Các cấp độ kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán Doanh thu kiểm toán 11 1.2.4 Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng kiểm tốn Doanh thu .12 1.3 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 14 1.3.1 Kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Doanh thu tồn hoạt động kiểm tốn cơng ty 14 1.3.2 Kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu kiểm toán cụ thể .15 Chương THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM SỐT .19 CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN DOANH THU 19 SV: Hồng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY AASC 19 2.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC 19 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 19 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh, vị trí thị trường khách hàng công ty .19 2.1.3 Các dịch vụ công ty cung cấp 20 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 21 2.1.5 Quy trình chung kiểm tốn BCTC cơng ty 21 2.1.6 Quy trình kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn khoản mục Doanh thu cơng ty 22 2.2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN DOANH THU DO CƠNG TY AASC THỰC HIỆN 28 2.2.1 Kiểm soát nội hoạt động kiểm toán khoản mục Doanh thu Báo cáo tài phạm vi tồn cơng ty AASC 28 2.2.2 Kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu kiểm tốn Báo cáo tài 34 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH .63 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN DOANH THUTRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 63 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN DOANH THU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY AASC 63 3.1.1 Ưu điểm 63 3.1.2 Nhược điểm 67 3.1.3.Nguyên nhân thực trạng 70 3.1.4.Bài học kinh nghiệm rút từ thực trạng 71 SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN DOANH THU TẠI CƠNG TY AASC 73 3.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn Doanh thu AASC .74 3.3.NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN 78 3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện 78 3.3 2Yêu cầu hoàn thiện 79 3.4 GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY AASC 80 3.4.1 Kiểm soát nội hoạt động kiểm toán khoản mục Doanh thu Báo cáo tài phạm vi tồn cơng ty 80 3.4.2 Kiểm sốt chất lượng kiểm toán Doanh thu kiểm tốn Báo cáo tài 81 3.4.2.1 Giai đoạn trước kiểm toán 81 3.4.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 82 3.4.2.3 Giai đoạn sau kiểm toán 83 3.5 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 89 3.5.1 Đối với Nhà nước 89 3.5.2 Đối với Hiệp hội nghề nghiệp 91 3.5.3 Đối với Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC 92 3.5.4 Đối với Kiểm toán viên 94 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Phụ lục 2.1 .98 Phụ lục 2.2 100 SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phụ lục 2.3 102 Phụ lục 2.4 105 Phụ lục 2.5 116 Phụ lục 2.6 135 Phụ lục 2.7 138 Phụ lục 2.9 151 Phụ lục 2.10 153 Phụ lục 2.11 158 Phụ lục 2.12 161 SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐÔ MỤC LỤC i Bảng 1.1: Chất lượng kiểm toán đối tượng Bảng 1.2: Các tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm toán Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy công ty AASC 21 Sơ đồ 2.2: Quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán Doanh Thu công ty AASC 22 Bảng 2.2 Danh sách thành viên nhóm kiểm tốn thực kiểm tốn cho Cơng ty A .42 Bảng 2.3: Kế hoạch kiểm tốn tổng qt cơng ty A 47 Sơ đồ 3.1: Quy trình kiểm sốt chất lượng sau kiểm toán 85 Bảng 3.2: Bảng đánh giá hài lòng khách hàng 87 SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU 1- Tính cấp thiết đề tài BCTC hàng năm doanh nghiệp lập nhiều đối tượng doanh nghiệp quan tâm Trong KTTT với mơi trường cạnh tranh gay gắt, thơng tin tài trở thành nhân tố định thành công doanh nghiệp định nhà đầu tư Những thông tin cần phải đảm bảo phản ánh cách trung thực, hợp lý khía cạnh trọng yếu Do đó, hoạt động kiểm tốn đời với mục đích kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý mức độ tin cậy thông tin tài Thơng qua hoạt động kiểm tốn, doanh nghiệp thấy sai sót, yếu chế độ kế tốn cách điều hành quản lý doanh nghiệp, từ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngoài ra, hoạt động kiểm tốn cịn đảm bảo quyền lợi hợp pháp bên liên quan, giúp phần lành mạnh hóa kinh tế quốc gia đồng thời giúp quan hữu quan xác định đắn trách nhiệm doanh nghiệp việc thực nghĩa vụ với nhà nước đưa sách hợp lý nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp Trong thơng tin tài chính, thơng tin Doanh thu đặc biệt quan tâm Doanh thu điểm trọng yếu báo cáo kết kinh doanh Đây sở để tiến hành xác định lỗ, lãi kỳ doanh nghiệp, nhân tố quan trọng việc xác định nghĩa vụ phải thực Nhà nước Vì kiểm tốn Doanh thu phần hành chủ yếu kiểm tốn BCTC SV: Hồng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu phần q trình kiểm tốn khơng thể thiếu kiểm toán Mục tiêu kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu bảo đảm cho kiểm toán viên tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp hành nói chung, có chuẩn mực kiểm sốt chất lượng kiểm toán Doanh thu theo quy định đặt ra, nhằm giúp công ty tạo sản phẩm kiểm toán đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu đối tượng sử dụng kết kiểm toán Từ phân tích em nhận thấy đề tài “Hồn thiện quy trình kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Doanh thu kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC ” mang tinh thời cấp thiết 2- Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu kiểm tốn Báo cáo tài - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quy trình kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Doanh thu cơng ty AASC - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Doanh thu kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty AASC 3- Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC - Phạm vi nghiên cứu: Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty AASC Trong phạm vi giới hạn đề tài em xin trình bày cấp độ kiểm sốt chất lượng từ phía bên SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp cơng ty kiểm tốn với kiểm tốn Báo cáo tài cụ thể với chủ thể KTV độc lập 4- Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, logic kết hợp với phương pháp tổng hợp, phân tích, mơ tả… 5- Kết cấu đề tài Ngoài Lời mở đầu; Kết luận; Danh mục bảng, sơ đồ, phụ lục; Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia làm chương sau: Chương 1: Lý luận chung quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty AASC Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán Doanh thu kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty AASC SV: Hồng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG KIỂM TỐN DOANH THU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 KHÁI QT CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 1.1.1 Khái niệm chất lượng kiểm tốn Chất lượng ln thách thức, mối quan tâm hàng đầu mà tổ chức phải đối mặt lĩnh vực hoạt động Dưới góc nhìn khác nhau, có định nghĩa khác chất lượng: Theo từ điển Tiếng Việt: “Chất lượng tạo nên phẩm chất, giá trị người, vật, việc” Theo định nghĩa tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 5200-ISO 9000 “Chất lượng mức độ phù hợp sản phẩm dịch vụ thỏa mãn yêu cầu đề định trước người mua” Một sản phẩm có tồn nhờ chất lượng Kiểm toán ngành cung cấp dịch vụ với mục đích nâng cao chất lượng thơng tin tài đơn vị Do vậy, tương tự ngành nghề khác, kiểm tốn tồn cung cấp dịch vụ có chất lượng cao, người sử dụng tin cậy Chất lượng kiểm toán đo thỏa mãn nhu cầu người sử dụng Vì vậy, đối tượng liên quan khác có nhìn khác chất lượng kiểm tốn: SV: Hồng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Bảng 1.1: Chất lượng kiểm toán đối tượng Đối tượng Chất lượng kiểm toán Là mức độ thỏa mãn mong muốn đơn vị ý kiến Đơn vị kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn đóng góp kiểm toán viên nhằm phát tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thơng tin tài chính, lực quản lý hiệu hoạt động kinh doanh đơn vị thời gian định trước giá phí hợp lý Là hài lòng độ tin cậy ý kiến đưa nhằm đảm bảo hợp lý Báo cáo tài đơn vị kiểm tốn khơng cịn chứa đựng sai sót trọng yếu Đối tượng sử dụng kết Là mức độ thỏa mãn tính khách quan độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán (bên kiểm toán nêu Báo cáo kiểm toán thứ ba) Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 (VSA 220 - Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán): “Chất lượng hoạt động kiểm toán mức độ thỏa mãn đối tượng sử dụng kết kiểm tốn tính khách quan độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán kiểm toán viên; đồng thời thỏa mãn mong muốn đơn vị kiểm tốn ý kiến đóng góp kiểm toán viên nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, thời gian định trước với giá phí hợp lý.” Như vậy, chất lượng hoạt động kiểm toán xem xét ba góc độ: - Mức độ người sử dụng thông tin thỏa mãn tính khách quan độ tin cậy kết kiểm toán; - Mức độ đơn vị kiểm tốn thỏa mãn ý kiến đóng góp nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh; SV: Hồng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp hành Đảm bảo thủ tục liên quan đến giảm giá hàng bán thực đầy đủ theo yêu cầu luật thuế hành Kiểm tra để đảm bảo doanh thu bán hàng nội bao IA.11 gồm khoản doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc Công ty Tổng Công ty Kiểm tra việc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:Ø IA.12 Xem lướt qua biểu chi tiết để xem có khoản mục bất thường khơng? (các khoản nợ khơng mang tính chất doanh thu chưa thực hiện, )Ø Kiểm tra hợp đồng, biên thỏa thuận chứng từ khác liên quan đến doanh thu chưa thực phát sinh năm/kỳØ Kiểm tra việc phân bổ doanh thu chưa thực vào thu nhập năm/kỳ Đọc lướt qua sổ chi tiết tài khoản IA.13 IA.14 511,512,521,531,532,3387 cung cấp dịch vụ để phát nghiệp vụ bất thường kiểm tra với chứng từ SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp gốc Kiểm tra kiện phát sinh sau niên độ Trường hợp doanh thu ngoại tệ: kiểm tra việc sử dụng tỷ IA.15 giá hối đoái phù hợp Xem xét việc trình bày cơng bố doanh thu bán hàng IA.16 cung cấp dịch vụ dự thảo Báo cáo tài có phù hợp với yêu cầu với chuẩn mực kế toán chế độ kế tốn khơng Thuyết minh khoản mục sau kiểm tốn SV: Hồng Thị Mỹ Linh IA.17 Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phụ lục 2.9 BẢNG TỔNG HỢP SỐT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC KIỂM TỐN VIÊN CHÍNH VÀ CHỦ NHIỆM KIỂM TỐN TRƯỚC KHI TRÌNH BAN GIÁM ĐỐC Tên khách hàng: Cơng ty A Thực cho kỳ kế toán: 31/12/2013 Báo cáo kiểm toán viên: a Kiểm soát xem cách diễn đạt mẫu báo cáo kiểm toán tuân theo sách HLB, chuẩn mực kiểm toán chung thừa nhận hay chưa? đặc biệt ý tới cách trình bày nhằm tránh việc phát hành báo cáo không tuân theo chuẩn mực; b Xem Báo cáo kiểm toán năm trước Nếu “ý kiến ngoại trừ/ ý kiến chấp nhận phần” “ý kiến chấp nhận tồn phần” có “lưu ý vào vấn đề” có cịn tồn báo cáo kiểm tốn năm hay khơng; Báo cáo tài năm trước: Kiểm sốt lại thơng tin kỳ kế tốn trước số dư đầu năm báo cáo tài năm có khớp với số dư báo cáo tài kiểm tốn kỳ kế tốn trước khơng Kiểm soát thay đổi việc cung cấp liệu trình bày giấy tờ làm việc về: phần ghi chú, phân loại hay số dư Báo cáo tài năm nay: SV: Hồng Thị Mỹ Linh Người lập Người soát xét VXT PQH VXT PQH VXT PQH VXT PQH Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp a Kiểm soát xem liệu Báo cáo tài có tn theo sách công ty tuân theo Chuẩn mực kế tốn chấp nhận chung hay khơng; b Kiểm sốt việc tính tốn lại báo cáo tài chính, kiểm sốt đối chiếu từ báo cáo tài tới ghi chú, kiểm sốt đối chiếu từ báo cáo tài ghi tới giấy tờ làm việc kiểm toán viên; c Kiểm soát việc ghi nhận kỳ kế toán kết thúc trình bày báo cáo tài chính, đặc biệt kỳ kế toán kéo dài năm (12 tháng); d Kiểm sốt việc trình bày khoản chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình/vơ hình, chi phí chờ phân bổ, khoản trích lập dự phịng (cho khoản nợ khó địi, giảm giá hàng tồn kho) thể báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài có liên quan đến nào; Tên chữ ký Người lập (KTV chính) Người sốt xét (Chủ nhiệm kiểm toán) VXT PQH Ngày/Tháng/Năm 17/03/2014 Nguyễn Quang Thành 17/03/2014 Phạm Quang Huy Phụ lục 2.10 BẢNG SOÁT XÉT TỔNG HỢP CỦA CHỦ NHIỆM KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHÁCH HÀNG Tên khách hàng: Công ty A Phân loại rủi ro kiểm tốn : bình thường SV: Hồng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Kỳ kế toán: 31/12/2013 (Bản soát xét tổng hợp phải chủ nhiệm kiểm toán phụ trách hợp đồng hoàn thiện Đối với câu trả lời Không Không áp dụng phải giải thích mục ý kiến Một bảng câu hỏi hoàn thiện phải lưu hồ sơ kiểm toán với giấy tờ làm việc, ghi rõ người lập ngày lập) Có Khơn N/ g A Lập kế hoạch Chúng ta có thực kiểm toán đánh giá rủi ro X theo quy định hay không? Ý kiến “Biên phê duyệt tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng” X (đối với khách hàng tại) “Biên chấp nhận cung cấp dịch vụ cho khách hàng” (đối với khách hàng mới) soát xét thống ý kiến hay không? Ý kiến: Trong trường hợp rủi ro đánh giá cao mức trung X bình, mẫu bảng có ký sốt xét thành viên Ban giám đốc thứ hai phụ trách khách hàng hay Phó giám đốc phụ trách rủi ro hay khơng? Ý kiến Rủi ro kiểm tốn mức trung bình Chúng ta có thực đầy đủ cam kết tính độc lập xử lý X vấn đề liên quan đến mâu thuẫn lợi ích (nếu có) đảm bảo “Bản cam kết tính độc lập” ký trước thực hợp đồng kiểm tốn hay khơng? Ý kiến SV: Hồng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chúng ta có xem xét hợp đồng kiểm tốn đồng ý với X điều khoản nêu hợp đồng hay khơng? Ý kiến Có Khơn N/ g A Thực kiểm toán: Dựa kế hoạch lập, có thực sốt X xét cách tổng quát quy trinh kế toán thực kiểm soát hệ thống kiểm soát nội khách hàng hay không? Ý kiến Dựa kết kiểm soát hệ thống kiểm soát nội nêu X với liệu sẵn có, có kết luận độ tin cậy hệ thống kiểm sốt hay khơng? Ý kiến Chúng ta có thực soát xét đầy đủ giấy tờ làm việc bao X gồm: kế hoạch kiểm toán, bảng phân tích, chương trình làm việc chứng khác để khẳng định giấy tờ làm việc chứng đáng tin cậy để xác định phạm vi kiểm tốn hay khơng? Ý kiến Tồn bút toán điều chỉnh, kiện bất thường, X vấn đề băn khoăn hay điểm quan trọng khác có trình bày Bản sốt xét giấy tờ làm việc hay không? Ý kiến Toàn vấn đề quan trọng đưa Bản sốt xét SV: Hồng Thị Mỹ Linh X Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp giấy tờ làm việc, bao gồm bút toán điều chỉnh, điểm cần nêu Thư quản lý có thảo luận, xử lý, giải thích lưu lại hồ sơ kiểm tốn hay khơng? Ý kiến Lập báo cáo quản lý kiểm toán 1a Dựa kết họp kết thúc kiểm toán, Bản tổng X hợp kết kiểm toán Bản đánh giá sai sót có tổng hợp điểm lưu ý, có, Báo cáo kiểm tốn hay khơng?, theo chuẩn mực hay không? Ý kiến 1b Mọi vấn đề cần thiết phần BA1.1 đến BA1.8 có nêu X Ghi báo cáo tài hay khơng? :Ý kiến Chúng ta có thực xem xét cách tổng quát bảng cân đối X kế toán kiện xảy sau ngày kết thúc niên độ bao gồm việc đánh giá nguyên tắc hoạt động liên tục ghi chép kết hay khơng? Nếu có, bút tốn điều chỉnh có trình bày hay khơng Bảng kê kiện xảy sau ngày kết thúc niên độ Ý kiến Chúng ta có thu thập đầy đủ Thư giải trình Ban giám đốc X ký cam kết vấn đề chung Thư xác nhận hãng luật khoản công nợ bất thường trước phát hành báo cáo tài đảm bảo tất điểm quan trọng phát q trình kiểm tốn đề cập đến thư hay khơng? Chúng ta có đảm bảo ngày thư giải trình Ban giám đốc với ngày Báo cáo kiểm tốn hay khơng? Ý kién SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Tồn hồ sơ Thư quản lý dự thảo, Thơng tin tình hình X khách hàng (nếu có), giấy tờ làm việc phần ghi Báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng cân đối số phát sinh, bút toán điều chỉnh kết chuyển số dư cuối kỳ có cập nhật, lưu trữ sốt xét cách đầy đủ hay không? Ý kiến Dự thảo báo cáo có sốt xét đầy đủ đảm bảo thống X nội dung hai dự thảo? Ý kiến Các form mẫu có chuẩn bị đầy đủ đủ chữ ký sốt X xét theo chuẩn mực cơng ty hay không? Ý kiến Bản đánh giá nhân viên có lập sốt xét đầy đủ hay X khơng Ý kiến Phần “Quản lý kiểm tốn” có hồn thiện cập nhật X hay khơng? Ý kiến Chúng ta có bỏ sót kiện xảy sau ngày kết thúc X năm tài gây ảnh hưởng đến báo cáo tài năm Ý kiến Chữ ký chủ nhiệm kiểm toán Ngày 18/3/2014 Phạm Quang Huy Chữ ký giám đốc phụ trách Ngày 18/3/2014 Ngơ Đức Đồn Phụ lục 2.11 SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp BẢNG KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN Tên khách hàng: Cơng ty A Phân loại rủi ro: Bình thường Kỳ kế tốn: 31/12/2013 Bảng câu hỏi kiểm soát phải thành viên kiểm sốt chất lượng tham gia kiểm tốn hồn thành trước ký Các câu trả lời Không Không áp dụng phải giải thích phần đưa ý kiến Có Các biểu từ số 002 đến số 006 lập lưu hồ sơ Khôn N/ g A X cách đầy đủ hay chưa? Ý kiến (nếu có): Bảng đánh giá nhân viên có lập lưu hồ sơ hay X khơng (đối với nhân viên với 120 thực kiểm toán) Ý kiến: Thành viên Ban giám đốc phụ trách dịch vụ khách hàng X soát xét phần hành đánh giá có rủi ro cao hồ sơ theo biểu số 002 hay chưa? Ý kiến: SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Hợp đồng kinh tế ký kết (dựa tiêu chuẩn X cơng ty) có lưu hồ sơ hay khơng? Ý kiến: Việc kiểm sốt kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên X độ kế tốn có tiến hành ngày phát hành báo cáo kiểm tốn có hồn thành lưu hồ sơ hay không? Ý kiến: Thư quản lý có lập theo thời gian yêu cầu X TV Ban giám đốc phần 3212 hoàn thành lưu hồ sơ hay chưa? Ý kiến: “Bảng tổng hợp tư vấn khách hàng” có lưu dạng văn (nếu có), hồn thành lưu hồ sơ hay X chưa? Ý kiến: Các ý kiến tư vấn cho khách hàng được nêu Thư quản lý bảng tổng hợp bút tốn điều chỉnh Thư giải trình Ban giám đốc khách hàng (được lập X theo chuẩn mực hãng) có lưu hồ sơ phát hành ngày báo cáo kiểm tốn hay khơng? Ý kiến: SV: Hồng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Đánh giá tính hoạt động liên tục có thực X lưu lại hay không? Ý kiến: 10.Dự thảo báo cáo tài có thành viên Ban giám đốc phụ trách dịch vụ ký duyệt dự thảo khác X đưa khỏi hồ sơ hay không, bao gồm soát xét? Ý kiến: 11.Yêu cầu toán lập hay chưa? Ý kiến: Yêu cầu tốn nêu hợp đồng SV: Hồng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phụ lục 2.12 BẢNG PHÊ CHUẨN ĐỐI VỚI VIỆC LẬP, SỐT XÉT VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO THƠNG TIN KH Tên khách hang: Công ty A Ngày lập báo cáo thư quản lý: Kỳ kế toán: 31/12/2013 Ngày thư giải trình khách hang: LẬP, SỐT XÉT, PHÊ DUYỆT VÀ HOÀN THIỆN BÁO CÁO VÀ THƯ QUAN LÝ Tên Ngày Chữ ký  Người lập Báo cáo kiểm toán: NQT  Người lập Thư quản lý: NQT  Báo cáo kiểm toán soát xét bởi: Chủ nhiệm kiểm toán phụ trách dịch vụ khách hàng TV BGĐ phụ trách dịch vụ KH PQH  Thư quản lý soát xét bởi: Chủ nhiệm kiểm toán phụ trách dịch vụ khách hàng TV BGĐ phụ trách dịch vụ khách hàng PQH  Phê duyệt phát hành báo cáo TV BGĐ/Chủ nhiệm kiểm toán NĐĐ  Phê chuẩn việc phát hành Báo cáo kiểm toán TV BGĐ/Chủ nhiệm kiểm toán Chuyên gia soát xét thuế NĐĐ  Phê chuẩn việc phát hành Thư quản lý: SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp TV BGĐ/Chủ nhiệm kiểm toán  Báo cáo Thư quản lý đóng bởi:  Báo cáo kiểm toán ký bởi: KTV TV Ban giám đốc  Thư quản lý ký bởi: TV Ban giám đốc  Người lưu giữ báo cáo thư quản lý: NĐĐ HTT NQT NĐĐ NĐĐ HTT PHÁT HÀNH BÁO CÁO VÀ THƯ QUẢN LÝ Đối tượng phát hành KH Lưu HSKT Thư viện Tổng cộng: Báo cáo kiểm tốn SV: Hồng Thị Mỹ Linh Thư quản lý Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Thịnh Văn Vinh Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Hồng Thị Mỹ Linh Khóa CQ48 - Lớp 22.07 Đề tài: Hồn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn AASC thực Nội dung nhận xét: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng … năm 2014 Điểm Bằng số: Bằng chữ: Người nhận xét (ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên:Hồng Thị Mỹ Linh Khóa CQ48 - Lớp 22.07 Đề tài: Hồn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán SV: Hồng Thị Mỹ Linh Lớp:CQ48/22.07 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán AASC thực Nội dung nhận xét: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng … năm 2014 Điểm Bằng số: Bằng chữ: SV: Hoàng Thị Mỹ Linh Người nhận xét (ký tên) Lớp:CQ48/22.07 ... Doanh thu kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC - Phạm vi nghiên cứu: Quy trình kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Doanh thu kiểm tốn Báo cáo tài Công ty AASC Trong phạm vi giới hạn đề tài. .. tra chất lượng kiểm tốn Doanh thu cho kiểm toán bao gồm: Kiểm tra chất lượng trước kiểm toán, kiểm tra chất lượng q trình kiểm tốn kiểm tra chất lượng sau kiểm toán Kiểm tra chất lượng cho kiểm. .. thu kiểm tốn Báo cáo tài Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Doanh thu kiểm tốn Báo cáo tài công ty AASC Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm sốt chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC , Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn