Giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần bê tông xây dựng hà nội11 13 2014

112 3 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 12:33

1 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn ( Ký, ghi rõ họ tên ) Nguyễn Thu Nga SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn hình thành vốn kinh doanh doanh nghiệp ……… 1.1.1.Khái niệm đặc trưng vốn kinh doanh doanh nghiệp……… 1.1.2Thành phần vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3.Nguồn hình thành vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp 12 1.2.1 Khái niệm mục tiêu việc quản trị vốn kinh doanh doanhnghiệp 12 1.2.2.Nội dung quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp 13 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp 29 1.2.4 .Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp .35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA.37 2.1 Khái quát trình hình thành, phát triển đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần bê tông Xây dựng Hà Nội 37 SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội 37 2.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty…………… 38 2.1.3 .Tình hình tài chủ yếu Cơng ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội 46 2.2 Thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội thời gian qua .49 2.2.1 Tình hình vốn kinh doanh nguồn hình thành vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội .49 2.2.2.Thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội 57 2.2.3.Đánh giá chung công tác quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội thời gian qua 87 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI 90 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty thời gian tới…… .90 3.1.1.Bối cảnh kinh tế - xã hộ i90 3.1.2.Mục tiêu định hướng phát triển công ty tương lai… 92 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội .94 3.2.1 Xây dựng cấu nguồn vốn kinh doanh hợp lý, ưu tiên sử dụng nguồn vốn có chi phí thấp trước……………………………… 94 3.2.2 Quản lý chặt chẽ sách bán chịu, tăng thu hồi khoản phải thu từ khách hàng 95 SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.3 Tăng cường quản lý vốn tiền, xây dựng kế hoạch lưu chuyển tiền tệ cải thiện khả toán 97 3.2.4.Tăng cường quản lý hàng tồn kho 99 3.2.5 Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết công ty cho năm kế hoạch 100 3.2.6 Các giải pháp khác………………………………………… 100 3.3 Điều kiện để thực giải pháp 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .104 SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN DT DTT EBIT HTK LNST MTK NVDH NVLĐTX NVNH ROA ROAE ROE SXKD TSCĐ TSDH TSLĐ TSNH VCĐ VCSH VKD VLĐ Doanh nghiệp Doanh thu Doanh thu Lợi nhuận trước lãi vay thuế Hàng tồn kho Lợi nhuận sau thuế Vốn lưu động tiết kiệm Nguồn vốn dài hạn Nguồn vốn lưu động thường xuyên Nguồn vốn ngắn hạn Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Tài sản dài hạn Tài sản lưu động Tài sản ngắn hạn Vốn cố định Vốn chủ sở hữu Vốn kinh doanh Vốn lưu động DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh cơng ty năm 2012- 2013 Bảng 2.2: Tình hình biến động vốn kinh doanh năm 2013 Bảng 2.3: Tình hình biến động nguồn vốn kinh doanh năm 2013 Bảng 2.4: Cơ cấu biến động nguồn vốn theo thời gian năm 2013 SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 2.5: Sự biến động nhu cầu vốn lưu động công ty năm 2013 Bảng 2.6: Kết cấu biến động vốn lưu động cuối năm 2013 Bảng 2.7: Cơ cấu biến động vốn tiền năm 2013 Bảng 2.8: Các hệ số khả toán cuối năm 2012-2013 Bảng 2.9: Cơ cấu biến động khoản phải thu ngắn hạn năm 2013 Bảng 2.10: Các tiêu phản ánh hiệu quản lý nợ phải thu năm 20122013 Bảng 2.11: Cơ cấu biến động hàng tồn kho năm 2013 Bảng 2.12: Các tiêu hàng tồn kho năm 2012-2013 Bảng 2.13: Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD năm 2012-2013 Bảng 2.14: Các tiêu đánh giá hiệu suất, hiệu sử dụng VLĐ năm 20122013 Bảng 2.15: Cơ cấu biến động tài sản dài hạn năm 2013 Bảng 2.16: Cơ cấu biến động TSCĐ năm 2013 Bảng 2.17: Tình hình khấu hao TSCĐ năm 2013 Bảng 2.18: Các tiêu đánh giá hiệu suất, hiệu sử dụng VCĐ năm 2012-2013 Bảng 2.19: Các tiêu đánh giá hiệu suất, hiệu sử dụng VKD năm 2012-2013 Bảng 2.20: Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng toàn vốn năm 2012-2013 SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Hình 1.1: Mơ hình tài trợ thứ Hình 1.2: Mơ hình tài trợ thứ hai: Hình 1.3: Mơ hình tài trợ thứ ba: Hình 1.4: Tổng chi phí giữ tiền mặt Hình 1.5: Mơ hình tổng chi phí tối thiểu EOQ Hình 1.6: Mức dự trữ tồn kho Hình 2.1: Sự thay đổi cấu VKD năm 2013 Hình 2.2: Sự thay đổi cấu nguồn VKD năm 2013 Hình 2.3: Mơ hình tài trợ công ty Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy quản lý kế tốn cơng ty cổ phần Bê tơng Xây dựng Hà Nội Sơ đồ 2.3: Quy trình kỹ thuật sản xuất bê tông thương phẩm bê tông đúc sẵn Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn phạm trù kinh tế hàng hóa, yếu tố quan trọng định đến sản xuất lưu thơng hàng hóa Chính doanh nghiệp kinh tế thị trường muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có yếu tố tiền đề vốn Trong trình sản xuất kinh doanh, vốn kinh doanh luôn vận động qua nhiều hình thái với đặc điểm khác Khi kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh số vốn bỏ phải sinh sơi, nảy nở điều liên quan trực tiếp tới tồn phát triển doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế, doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh ngày lớn đòi hỏi phải có lượng vốn ngày nhiều Trong điều kiện kinh tế mở cửa với xu quốc tế hóa ngày mở rộng, cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt nhu cầu vốn dài hạn doanh nghiệp cho đầu tư phát triển ngày lớn Đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động cao độ nguồn vốn bên cũng bên phải sử dụng đồng vốn cách có hiệu Tuy nhiên, muốn tăng trưởng phát triển bền vững không đơn dựa vào lượng vốn dồi huy động mà phải dựa vào hiệu quản lý sử dụng vốn Chính quản lý sử dụng vốn hiệu nhiệm vụ quan trọng hệ thống quản lý kinh tế tài doanh nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội, giúp đỡ cô giáo hướng dẫn Ban lãnh đạo Công ty, em bước làm quen với thực tế, qua thấy tầm quan trọng tính xúc vấn đề quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp nói chung Cơng ty cổ phần Bê tơng Xây dựng Hà Nội nói riêng Với mong muốn góp phần vào việc hồn thiện cơng tác tăng cường quản trị vốn Công ty, em mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài doanh Cơng ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội” cho luận văn cuối khóa Phạm vi đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: nội dung phân tích hiệu sử dụng, công tác quản trị vốn kinh doanh công ty - Đối tượng nghiên cứu: đề tài nghiên cứu vấn đề liên quan đến vốn kinh doanh lý luận chung vốn kinh doanh để hiểu rõ vốn kinh doanh quản trị vốn kinh doanh, từ đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội thông qua tiêu hiệu sử dụng vốn kinh doanh, đưa giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh công ty Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận vốn kinh doanh quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp - Tìm hiểu thực trạng vốn kinh doanh công ty, xem xét đánh giá tình hình biến động cấu vốn kinh doanh, tình hình quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp năm 2013 sở so sánh với năm 2012 Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh đơn vị thời gian tới Kết cấu đề tài Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung vốn kinh doanh quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội Qua thời gian học tập, nghiên cứu học viện thực tập Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo cô SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài giáo TS Phạm Thị Thanh Hòa giúp đỡ tận tình phòng Tài kế tốn Cơng ty cổ phần Bê tơng Xây dựng Hà Nội, em hồn thành luận văn cuối khóa Mặc dù cố gắng tìm hiểu phân tích hạn chế trình độ nhận thức nên tránh khỏi thiếu sót luận văn em Em mong nhận ý kiến đóng góp để luận văn cuối khóa hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 91 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty thời gian tới 3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội Qua năm 2013, mặt kinh tế giới có nhiều chuyển biến tích cực Sau gói kích thích kinh tế mạnh mẽ, kinh tế Mỹ có phục hồi rõ rệt từ năm 2013 Động lực giúp kinh tế châu Âu nước phát triển bước khỏi khó khăn Nợ cơng khu vực đồng tiền chung châu Âu dần khắc phục, kinh tế giới phục hồi nhanh so với dự báo, thành viên Tổ chức kinh tế giới (WTO) đạt thỏa thuận chung nhiều vấn đề quan trọng, xu hướng hội nhập ngày đẩy mạnh, luật chơi thị trường thay đổi nhanh chóng Đây cũng năm có nhiều biến động giá xăng dầu, giá vàng… Do vậy, kinh tế giới năm 2014 nhận định tăng trưởng 3,5%, tốt năm 2013 (2,9%) Tuy nhiên, dù dự báo tăng 2014 - 2015 kinh tế giới có mức tăng thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro như: nợ công khu vực châu Âu, suy giảm tăng trưởng Trung Quốc, Ấn Độ, ảnh hưởng từ biến động trị số quốc gia giới Kinh tế giới năm 2014 vào giai đoạn tăng trưởng giúp cho nước có Việt Nam hưởng lợi, song cũng khơng thách thức từ hội nhập Đáng ý kiện hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến diễn vào cuối năm 2015 với thị trường thống nhất, mở rộng đầu tư, giảm thuế quan Hay chương trình Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) tạo hội lớn cho xuất SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 92 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khẩu, thu hút FDI Năm 2013, kinh tế Việt Nam cũng có dấu hiệu phục hồi tăng trưởng Theo công bố Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2013 tăng 5,42% so với năm 2012 Như vậy, tăng trưởng GDP năm 2013 không đạt so với mục tiêu Quốc hội đề Tuy nhiên, bối cảnh khó khăn nay, mức tăng trưởng năm 2013 thấp mục tiêu tăng 5,5% đề ra, cao mức tăng 5,25% năm 2012 có tín hiệu phục hồi cố gắng cao cấp, ngành nói lên xu phục hồi kinh tế chậm, có dấu hiệu tăng trưởng dần Trong đó, ngành xây dựng chiếm tỷ trọng không lớn đạt mức tăng 5,83%, cao nhiều mức tăng 3,25% năm trước cũng yếu tố tích cực tăng trưởng kinh tế năm 2013 Bước sang năm 2014, Quốc hội đặt mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế năm 2014 tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát (khoảng 7%), tăng trưởng hợp lý (5,8%) nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh kinh tế sở đẩy mạnh thực ba đột phá chiến lược gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu kinh tế, đẩy mạnh thực đề án tổng thể tái cấu kinh tế, tái cấu ngành, lĩnh vực gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp người dân, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm đến năm 2015 tạo chuyển biến mạnh mẽ, bản, có hiệu rõ rệt Việc đặt ưu tiên sách điều hành vào tăng trưởng ổn định thay theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao cũng xu hướng chung hầu hết kinh tế giới bối cảnh Năm 2014 coi năm đầy thách thức kinh tế giới cũng Việt Nam Việc hội nhập sâu vào kinh tế giới làm SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 93 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cho nước ta chịu nhiều tác động lớn từ bên Do vậy, bên cạnh sách hỗ trợ Chính phủ, cơng ty cần có biện pháp thiết thực hoạt động sản xuất kinh doanh, để có vị trí vững mạnh thị trường 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty tương lai Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội đơn vị có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng Trong trình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn cơng ty cố gắng giữ vững thị trường, khách hàng tin tưởng vào chất lượng cơng trình mà cơng ty nhận tạo dựng uy tín niềm tin khách hàng Tuy năm gần tình trạng chung kinh tế nói chung ngành xây dựng nói riêng cơng ty trải qua thời kỳ khó khăn suốt chiều dài hoạt động phát triển Để tiếp tục phát huy kết đạt khắc phục tình trạng tài ảm đạm năm trở lại đây, công ty đặt cho định hướng rõ ràng cụ thể để có bước đắn cũng cải thiện tình hình giai đoạn để tiếp tục đứng vững lớn mạnh Định hướng công ty thời gian tới tiếp tục hồn thiện rà sốt hồn thiện máy quản lý công ty, không ngừng nâng cao suất lao động, tập chung vào lĩnh vực chủ chốt xây dựng, nâng cao tay nghề lao động, giải đủ việc làm quan tâm chăm sóc tới đời sống cán công nhân viên công ty Để thực định hướng phát triển này, thời gian tới công ty cũng đề mục tiêu cụ thể gắn với tình hình thực tế sau:  Xây dựng cấu vốn hợp lý, nâng cao hiệu sử dụng VKD Tổ chức quản lý sử dụng vốn linh hoạt, hiệu quả, hạn chế rủi ro vốn ứ đọng SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 94 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Sử dụng tiết kiệm có hiệu VLĐ, tránh để tiếp diễn tình trạng lãng phí VLĐ nhằm tránh thất vốn góp phần cải thiện kết hoạt động kinh doanh công ty  Chú trọng công tác đầu tư nâng cao lực sản xuất, thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị TSCĐ khác cơng ty đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty diễn ổn định liên tục  Tích cực tiến hành hoạt động thi cơng cơng trình còn dang dở cho đảm bảo chất lượng cơng trình thời gian bàn giao cho chủ đầu tư  Thực phục hồi doanh thu năm  Tích cực mở rộng hoạt sang địa bàn khác, tích cực tìm kiếm hợp đồng cho công ty Mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, thực kế hoạch kinh doanh lớn, tham gia nhận thầu gói lớn, để từ tăng uy tín, vị thị trường ngành xây dựng, tăng khả cạnh tranh  Nâng cao trình độ tay nghề cán quản lý, công nhân công ty nhằm giúp đơn vị phát huy hết công suất  Cố gắng nâng cao tiềm lực tài cơng ty, sử dụng nợ vay, chấp nhận mạo hiểm có hội cải thiện lợi nhuận cơng ty  Hồn thiện cơng trình, dự án dở dang cuối năm 2013 để nhanh chóng đưa TSCĐ vào phục vụ sản xuất, tăng lực cạnh tranh  Quan tâm chăm sóc đời sống vật chất tinh thần người lao động Không ngừng nâng cao thu nhập người lao động cán công nhân viên Để đạt mục tiêu trước mắt lâu dài, vấn đề tăng cường quản trị VKD xem trọng tâm bước chiến lược Công ty SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 95 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cần làm tốt việc như: Tổ chức cấu vốn hợp lý hơn, giảm bớt rủi ro toán, quản lý sử dụng vốn linh hoạt, hạn chế tới mức thấp vốn bị ứ đọng, quảng bá hình ảnh cơng ty chất lượng sản phẩm mà công ty thi công để thuận lợi cho việc tìm kiếm cơng trình 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội Qua việc xem xét tình hình sử dụng vốn kinh doanh công ty năm vừa qua ta thấy hiệu SXKD công ty chưa tốt Bên cạnh việc ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thấy cơng tác quản trị vốn công ty còn nhiều vấn đề Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế công tác quản lý, sử dụng vốn hiệu sử dụng vốn công ty em xin đưa số giải pháp góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty thời gian tới 3.2.1 Xây dựng cấu nguồn vốn kinh doanh hợp lý, ưu tiên sử dụng nguồn vốn có chi phí thấp trước Xây dựng cấu nguồn vốn hợp lý với chi phí sử dụng vốn thấp mục tiêu công ty thời gian tới Muốn công ty cần phải nghiên cứu kỹ nhu cầu vốn thời kỳ để chủ động kế hoạch huy động vốn Huy động vốn đòi hỏi đáp ứng số vốn cần thiết, đảm bảo trình SXKD diễn thường xuyên, liên tục đồng thời tính chủ động tài cơng ty cũng phải đảm bảo chi phí sử dụng vốn phải thấp Vốn huy động chia thành hai nguồn chính: nguồn vốn bên nguồn vốn bên ngồi Một thực trạng cho thấy việc sử dụng vốn công ty năm vừa qua chủ yếu xuất phát từ nguồn bên (vay nợ) để tài trợ cho hoạt động SXKD (cả hai năm 2012 2013, tỷ trọng nợ phải trả chiếm gần 70%, 90% nợ ngắn hạn) Do làm gia tăng mức độ phụ thuộc SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 96 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài vào bên ngồi, giảm khả tự chủ tài cơng ty Vì vậy, cơng ty cần phải giảm việc tài trợ cho tài sản từ nguồn vốn ngoại sinh song song với việc gia tăng vốn kinh doanh từ nguồn nội sinh để giúp cho tình hình tài khả quan Ngồi ra, công ty cũng nên ý tận dụng quỹ quỹ khen thưởng phúc lợi, hay khoản khấu hao tài sản cố định hàng năm chưa dùng đến Đây nguồn vốn thuộc chủ sở hữu công ty mà cơng ty hồn tồn tận dụng để đầu tư, vừa tiết kiệm chi phí sử dụng vốn vừa nâng cao khả tự chủ tài cho 3.2.2 Quản lý chặt chẽ sách bán chịu, tăng thu hồi khoản phải thu từ khách hàng Trong cấu TSNH cơng ty nợ phải thu khách hàng ln chiếm phân nửa lại có xu hướng gia tăng Tuy trình độ quản lý NPT cải thiện với khách hàng quen thuộc, công ty ưu đãi khiến khoản vốn bị chiếm dụng lớn Điều mang tới số bất lợi định đòi hỏi cơng ty cần có biện pháp thiết thực quản trị NPT Cụ thể, công ty áp dụng biện pháp sau: - Hồn thiện sách bán chịu với khách hàng: Đối với nhóm khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc cơng ty tiếp tục trì sách bán chịu nới lỏng để tăng cường mối quan hệ thân thiết Tuy nhiên cần có hợp đồng mua bán rõ ràng theo khoản tiền khách hàng nợ cần trả theo kế hoạch cụ thể có thời điểm thu hồi dần phần tiền hàng, không để tình trạng khách hàng nợ tồn tiền hàng thời gian dài Đối với nhóm khách hàng mới, có tiềm cơng ty nên dựa vào kết thu hồi nợ năm 2013, đánh giá uy tín mức độ trả nợ khách hàng, từ lựa chọn sách bán chịu hợp lý Các khách hàng trả SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 97 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đủ theo hợp đồng cơng ty tiếp tục bán chịu năm sau, áp dụng chế độ ưu đãi chiết khấu thương mại…để xây dựng mối quan hệ thường xuyên bền vững Tuy nhiên, giao dịch nên công ty nên thận trọng xem xét, nên cho khách hàng nợ khoảng thời gian tối đa quý nên có hình thức bảo lãnh thích hợp cho khoản nợ Ngược lại, với cơng ty thu nợ khó khăn năm 2013, công ty nên thực biện pháp cứng rắn hơn, lập hợp đồng mua bán quy định rõ điều khoản thu tiền hàng, hạn chế cho khách hàng nợ Đối với khách hàng nhỏ lẻ, khách hàng cá nhân: sản phẩm bê tông tươi cũng sản phẩm cơng ty nên khách hàng nhỏ lẻ cá nhân hộ gia đình cũng chiếm tỷ trọng đáng kể cấu tiêu thụ cơng ty Đối với nhóm này, cơng ty nên thực “mua đứt, bán đoạn”, hạn chế bán chịu để tránh rủi ro không thu hồi - Xây dựng quy trình phân tích đánh giá uy tín khách hàng mua chịu cách khoa học: Như phân tích phần thực trạng, thực tế thời gian gần đây, việc định sách bán chịu cho đối tượng khách hàng công ty chưa có quy trình rõ ràng, đánh giá theo kinh nghiệm chủ quan phận bán hàng ban giám đốc Theo đó, cơng ty cần tăng cường đánh giá dựa tiêu chí định lượng nhằm tăng tính xác như: - Thu thập phân tích báo cáo tài cũng kế hoạch lưu chuyển tiền khách hàng để đánh giá tình hình triển vọng làm ăn công ty khách hàng; - Các kết kiểm tra ngân hàng cho thấy mức độ tín nhiệm uy tín tín dụng cơng ty khách hàng, cũng đánh giá tốt; SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 98 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Mật độ quy mô nợ hạn công ty khách hàng việc trả nợ cơng ty, thơng tin ln kế tốn thu hồi nợ theo dõi xác quan trọng việc đánh giá uy tín khách hàng… - Sử dụng sách chiết khấu tốn để thúc đẩy khách hàng toán sớm trước hạn Để thu hồi nợ sớm trước hạn, cơng ty sử dụng sách chiết khấu tốn giúp nhanh chóng thu hồi khoản vốn bị chiếm dụng để bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD mà vay ngân hàng chiếm dụng nhà cung cấp Tuy nhiên cần xác định tỷ lệ chiết khấu hợp lý, đảm bảo có lợi đặt mối quan hệ với lãi vay phải trả 3.2.3 Tăng cường quản lý vốn tiền, xây dựng kế hoạch lưu chuyển tiền tệ cải thiện khả tốn Thực tiễn cơng ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội ta thấy lượng vốn tiền công ty còn thấp chưa tương xứng với quy mô kinh doanh công ty, chiếm tỷ trọng không lớn tổng giá trị VLĐ cơng ty có xu hướng giảm, năm qua giảm đột biến làm cho quỹ tiền mặt tiền gửi ngân hàng cơng ty còn thấp Ngun nhân tình trạng tốc độ thu tiền công ty chưa cao đồng thời với việc doanh thu năm qua giảm Điều tác động không tốt tới khả tốn cơng ty, gây rủi ro tiềm ẩn q trình tốn kèm theo tính chủ động việc tận dụng hội đầu tư Trong thời gian tới công ty cần cải thiện khả tốn cách áp dụng biện pháp sau đây:  Xác định mức dự trữ ngân quỹ hợp lý Công ty cần dự đoán quản lý chặt chẽ nguồn nhập, xuất quỹ tiền mặt cách xây dựng nội quy, quy chế tiêu SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 99 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình bàn giao cho chủ đầu tư hạn để thu tiền về, tránh tình trạng bị chậm tiến độ thi công bàn giao muộn bị phạt hợp đồng  Duy trì quỹ tiền gửi ngân hàng hợp lý số tại, để đảm bảo tốn cho đối tác qua tín dụng ngân hàng  Để chủ động toán, DN phải thực tốt việc lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ, cở sở có biện pháp thích ứng nhằm đảm bảo cân thu chi vốn tiền DN nâng cao khả sinh lời vốn tiền tệ nhàn rỗi Để lập kế hoạch dòng tiền, thực theo bước sau: Bước 1: Dự báo dòng tiền vào, gồm: + Căn vào diễn biến quy luật bán hàng, kế hoạch tốn khách hàng, sách bán hàng (chính sách bán chịu, sách chiết khấu thương mại, chiết khấu toán…) để dự báo dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh + Căn vào hoạt động lý TSCĐ, dự báo dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư + Căn vào khả vay nợ để dự báo dòng tiền vào từ hoạt động tài Bước 2: Dự báo dòng tiền ra, gồm: + Căn vào quy luật mua hàng, kế hoạch tốn tiền hàng mình, sách tồn kho, dự toán quỹ lương, thuế…để dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh + Căn vào kế hoạch đầu từ TSCĐ nâm 2014, chiến lược đầu tư tài khác (nếu có) để dự báo dòng tiền cho hoạt động đầu tư + Căn vào kế hoạch trả nợ vay, sách phân phối lợi nhuận công ty để dự báo dòng tiền từ hoạt động tài Bước 3: Tính dòng tiền thuần: Dòng tiền = Dòng tiền vào kỳ – Dòng tiền kỳ SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 100 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bước 4: Xác định số dư tiền cuối kỳ số tiền thừa thiếu: Số tiền tồn cuối kỳ = Số tiền tồn đầu kỳ + Dòng tiền kỳ Số tiền thừa (thiếu) = Số tiền tồn cuối kỳ - Số dư tiền cần thiết Bước 5: Đưa giải pháp thích hợp để xử lý số tiền thừa thiếu Việc lấp kế hoạch dòng tiền cơng ty thực cho tháng cho năm để có biện pháp chủ động đảm bảo cân đối thu chi 3.2.4 Tăng cường quản lý hàng tồn kho HTK khoản mục chiếm tỷ trọng lớn thứ hai giá trị VLĐ cơng ty, chủ yếu vốn tồn kho nằm cơng trình còn thi cơng dang dở phần còn lại nguyên liệu vật liệu thành phẩm Trước tình hình đó, cơng ty áp dụng số giải pháp sau đây:  Đối với khoản chi phí SXKD dở dang chiếm giá trị lớn giá trị HTK Công ty nên đẩy mạnh q trình thi cơng hồn thành cơng trình thi cơng còn dang dở để nhanh chóng thu tiền giải phóng vốn tồn kho, tránh để thất vốn, kéo dài chu kỳ sản xuất gây lãng phí vốn  Xác định đắn lượng hàng hóa cần mua kỳ lượng HTK dự trữ hợp lý Tránh tình trạng dự trữ q lớn lượng hàng khơng cần thiết, làm giảm tốc độ chu chuyển HTK, gia tăng chi phí, giảm lợi nhuận DN  Xác định lựa chọn nguồn cung ứng, người cung ứng thích hợp để đạt mục tiêu: giá mua vào thấp, điều khoản thương lượng có lợi cho DN tất gắn liền với chất lượng hàng hóa phải đảm bảo  Tổ chức tốt việc dự trữ, bảo quản nguyên vật liệu như: xi măng, cát,… Cần áp dụng thưởng, phạt tài để tránh tình trạng bị mát, hao hụt qua mức nguyên vật liệu kho bị phẩm chất Đồng thời, công ty phải thường xuyên kiểm tra, nắm vững tình hình dự trữ, phát kịp thời tình SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 101 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài trạng vật liệu bị ứ đọng, khơng phù hợp để có biện pháp giải phóng nhanh số hàng hóa đó, thu hồi vốn 3.2.5 Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết công ty cho năm kế hoạch Trong điều kiện kinh doanh nay, nhu cầu VLĐ cho hoạt động kinh doanh, DN phải tự tài trợ Do đó, việc xác định đắn, hợp lý nhu cầu VLĐ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng Bởi vì: nhu cầu VLĐTX cần thiết xác định đắn hợp lý sở để tổ chức tốt nguồn tài trợ Đồng thời để đáp ứng kịp thời đầy đủ VLĐ kinh doanh DN tiến hành bình thường liên tục Trong năm qua công ty chưa trọng tới việc xác định nhu cầu VLĐTX cho Với việc để lãng phí lượng vốn lớn phân tích phần trên, kiến nghị công ty nên sử dụng phương pháp xác định nhu cầu vốn theo phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu Đây phương pháp xác định nhu cầu tài ngắn hạn có mức độ xác cao cũng dễ dàng áp dụng Công ty cần nắm vững đặc thù sản xuất kinh doanh tìm hiểu mối quan hệ doanh thu tiêu thụ sản phẩm với tài sản, tiền vốn, phân phối lợi nhuận doanh nghiệp Trên sở số liệu năm kế hoạch mục tiêu doanh nghiệp năm tới biết có cần mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hay không, cần đạt lợi nhuận sau thuế từ công ty cần tăng giá trị sản lượng để xác định doanh thu ước tính cho năm kế hoạch dùng tỷ lệ phần trăm xác định nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh kỳ tới 3.2.6 Các giải pháp khác Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, việc trọng công tác marketing quan trọng vấn đề tiêu thụ sản phẩm.Bởi qua giúp SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 102 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DN nắm bắt thị trường, sức mua nguồn cầu tình hình cạnh tranh thị trường cách nhanh xác Hiện đại hóa hệ thống thông tin, tăng cường quản trị nội giúp công ty nâng cao hiệu quản lý hoạt động kinh doanh, góp phần trực tiếp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng vốn Theo cơng ty nên tiến hành giải pháp sau:  Xây dựng ban hành quy chế phân cấp Hội đồng quản trị giám đốc điều hành, phân cấp cho đồng chí phó giám đốc công ty, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho phòng ban, đơn vị trực thuộc  Xây dựng ban hành quy định nội công ty: phân cấp quản lý công tác kỹ thuật, quy chế quản lý công nợ, quy định sử dụng điện thoại công ty…  Thực quản lý, giám sát tốt việc sử dụng nguồn VKD; tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi đưa vào hoạt động kinh doanh đầu tư tài chính; góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, bảo toàn phát triển vốn  Cử cán học lớp cử nhân trị, đào tạo nâng bậc cho công nhân lái xe, cơng nhân điều khiển máy móc, cơng nhân sửa chữa thiết bị máy móc; tổ chức học tập cơng tác vệ sinh lao động cho toàn cán bộ, người lao động tồn cơng ty; tổ chức học, bồi dưỡng lớp nghiệp vụ, kỹ thuật giao nhận bảo quản gỗ, sắt thép; kỹ bán hàng cho số lao động cơng nhân tuyển dụng, hồn thiện nâng cao chất lượng lao động công ty  Quan tâm tới đời sống công nhân viên cơng ty Cần có chế độ khuyến khích, khen thưởng mức cán bộ, công nhân viên có thành tích sản xuất kinh doanh nhằm động viên, khuyến khích sáng tạo cho cơng nhân viên Đồng thời, từ quan tâm mức họ thúc đầy họ nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với cơng ty SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 103 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.3 Điều kiện để thực giải pháp  Nhà nước cần công bố rộng rãi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội theo ngành, vùng lãnh thổ theo thời kỳ Quy hoạch giúp cho doanh nghiệp có sở để bố trí kế hoạch kinh doanh, huy động phát triển nguồn vốn để vừa đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư doanh nghiệp phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, vừa đảm bảo mặt lợi ích cho doanh nghiệp  Hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý cho phát triểncủa doanh nghiệp Nhà nước cần khẩn trương hoàn thiện chế sách hệ thống văn pháp chế nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, động an toàn  Nhà nước cần đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính, đặc biệt thịtrường tiền tệ để DN đa dạng hóa đầu tư cũng lựa chọn phương pháp huy động vốn Với thị trường tiền tệ phát triển, cơng ty đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cách có hiệu đồng thời dễ dàng huy động vốn cần thiết  Nhà nước cần có giải pháp tích cực để phá vỡ tình đóngbăng bất động sản  Tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát, kết hợp chặt chẽ đảmbảo chế độ tài Nhà nước thực chế khoán chi tiêu nội nhằm giảm tối đa giá thành sản phẩm, tăng hiệu qủa sản xuất kinh doanh Tăng cường công tác thu hồi nợ giải dứt điểm khoản nợ đến hạn nợ hạn SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 104 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, việc tổ chức quản lý sử dụng có hiệu vốn kinh doanh vấn đề mang tính cấp bách, có ý nghĩa sống còn doanh nghiệp Bởi có quản trị vốn tốt góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng khả tích luỹ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng, thực nghĩa vụ với nhà nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên… Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, thời gian qua Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội không ngừng thực biện pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh thu kết khả quan đáng ghi nhận, thể hướng đắn Công ty Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt được, cơng ty cần ý khắc phục số tồn công tác quản lý sử dụng Vốn kinh doanh nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn thời gian tới Qua thời gian tìm hiểu thực tế với kiến thức trang bị nhà trường em sâu nghiên cứu thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội, em mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty Mặc dù nhận hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn thực tập cũng phòng kế tốn- tài song thời gian tìm hiểu trình độ chun mơn còn hạn chế nên viết còn nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cơ, cũng tồn thể Cơng ty để luận văn em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô giáo – Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Hòa cô phòng kế tốn- tài cơng ty cổ phần Bê tơng Xây dựng Hà Nội tận tình, hướng dẫn bảo giúp em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 105 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2013 Chủ biên TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh Giáo trình Phân tích Tài Doanh nghiệp (dùng cho lớp khơng chun ngành), NXB Tài chính, 2010 Chủ biên PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, TS Nghiêm Thị Thà Giáo trình Tài Doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2008 Chủ biên PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, TS Bạch Đức Hiển Tài doanh nghiệp (Lí thuyết, Bài tập giải), NXB Thống kê, 2009 Chủ biên TS Nguyễn Minh Kiều Sách Tài doanh nghiệp đại Trần Ngọc Thơ Báo cáo tài cho năm 2013, năm 2012 Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội Một số luận văn khóa trước SV: Nguyễn Thu Nga Lớp: CQ48/11.13 ... 2.2.2.Thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội 57 2.2.3.Đánh giá chung công tác quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội thời gian... giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội thông qua tiêu hiệu sử dụng vốn kinh doanh, đưa giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh công ty Mục đích nghiên... luận chung vốn kinh doanh quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần bê tông xây dựng hà nội11 13 2014 , Giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần bê tông xây dựng hà nội11 13 2014

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn