187 giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán quốc tế việt nam

94 5 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 12:33

Luận văn tốt nghiệp Học viện tài i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Lê Huy Hoàng Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp ii Học viện tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC HÌNH .vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN .3 1.1 CƠNG TY CHỨNG KHỐN VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHOÁN .3 1.1.1 Khái niệm cơng ty chứng khốn nghiệp vụ cơng ty chứng khốn 1.1.2 Các mơ hình đặc điểm cơng ty chứng khốn 1.1.3 Chức vai trị cơng ty chứng khốn 1.1.4 Các hoạt động cơng ty chứng khốn 1.2 HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 12 1.2.1 Khái niệm mơi giới chứng khốn 12 1.2.2 Quy trình nghiệp vụ mơi giới .13 1.2.3 Các hình thức mơi giới chứng khốn .15 1.2.4 Vai trị hoạt động mơi giới chứng khốn 18 1.3 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 23 1.3.1 Khái niệm hiệu hoạt động môi giới .23 1.3.2 Các tiêu đánh giá việc nâng cao hiệu hoạt động môi giới 24 Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 1.3.3 iii Học viện tài Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động môi giới công ty chứng khoán 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM…………………………………………………………………… 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức cơng ty chức phịng ban 36 2.1.3 Các dịch vụ cơng ty chứng khốn quốc tế Việt Nam cung cấp 42 2.2 Đánh giá chung hoạt động VISE 44 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh VISE 44 2.2.2 Các tiêu tài .47 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM 49 2.3.1 Biểu phí giao dịch cơng ty chứng khốn quốc tế Việt Nam .49 2.3.2 Thực trạng hoạt động môi giới VISE 50 2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI VISE .70 2.4.1 Kết .70 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM .75 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2020 .75 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM 77 3.2.1 Mục tiêu phát triển 77 Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp iv Học viện tài 3.2.2 Chiến lược phát triển hoạt động mơi giới 78 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 78 3.3.1 Hồn thiện qui trình hoạt động mơi giới .78 3.3.2 Xây dựng kế hoạch marketing hiệu 79 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực 80 3.3.4 Hiện đại hóa phần mềm kĩ thuật 82 3.3.5 Đẩy mạnh việc thu hút nhà đầu tư nước nhà đầu tư có tổ chức 82 3.3.6 Phát triển đồng hoạt động VISE 84 3.3.7 Giải pháp nâng cao qui mô vốn 84 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp v Học viện tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài DVSC : Cơng ty cổ phần chứng khốn Đại Việt HĐQT : Hội đồng quản trị HNX: Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE: Sàn giao dịch chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh NĐT : Nhà đầu tư SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán TTCK : Thị trường chứng khoán UBCKNN : Ủy ban chứng khoán nhà nước VISE : Cơng ty cổ phần chứng khốn quốc tế Việt Nam VICS : Cơng ty cổ phần chứng khốn thương mại cơng nghiệp Việt Nam Lê Huy Hồng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp vi Học viện tài DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VISE 45 BẢNG 2.2 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN CỦA VISE 47 BẢNG 2.3 BIỂU PHÍ GIAO DỊCH TẠI VISE 50 BẢNG 2.4 SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TẠI VISE QUA NĂM 51 BẢNG 2.5 THỊ PHẦN MƠI GIỚI TRUNG BÌNH TRÊN CẢ SÀN CỦA VISE 54 BẢNG 2.6 THỊ PHẦN MƠI GIỚI TRUNG BÌNH TRÊN SÀN CỦA VISE, VICS VÀ DVSC QUA CÁC NĂM 55 BẢNG 2.7 LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI VÀ TỶ SUẤT LỢI NHUÂN/ DOANH THU MÔI GIỚI .57 BẢNG 2.8 LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 58 BẢNG 2.9 TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/ DOANH THU MÔI GIỚI CỦA CTCK 60 BẢNG 2.10 DOANH THU CỦA VISE QUA CÁC NĂM 61 BẢNG 2.11 TỶ TRỌNG DOANH THU QUA CÁC NĂM 63 BẢNG 2.12 CHI PHÍ MƠI GIỚI VÀ TỶ SUẤT CHI PHÍ MƠI GIỚI/ DOANH THU MƠI GIỚI .65 BẢNG 2.13 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CỦA CTCK 67 BẢNG 2.14 TỶ SUẤT CHI PHÍ/ DOANH THU MƠI GIỚI CỦA CTCK.69 Lê Huy Hồng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp vii Học viện tài DANH MỤC CÁC HÌNH HÌNH 2.1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA VISE 36 HÌNH 2.2 SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN CHỨNG KHỐN CĨ GIAO DỊCH VÀ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TRONG KỲ 52 HÌNH 2.3 THỊ PHẦN MƠI GIỚI TRUNG BÌNH TRÊN CẢ SÀN CỦA VISE 54 HÌNH 2.4 THỊ PHẦN MƠI GIỚI CỦA VISE, VICS VÀ DVSC QUA CÁC NĂM 56 HÌNH 2.5 LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CTCK .59 HÌNH 2.6 TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/ DOANH THU HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CTCK 60 HÌNH 2.7 TỶ TRỌNG DOANH THU NĂM 2011 .63 HÌNH 2.8 TỶ TRỌNG DOANH THU NĂM 2012 .64 HÌNH 2.9 TỶ TRỌNG DOANH THU NĂM 2013 .65 HÌNH 2.10 CHI PHÍ MƠI GIỚI VÀ TỶ SUẤT CHI PHÍ/ DOANH THU MÔI GIỚI 66 HÌNH 2.11 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CỦA CTCK 68 HÌNH 2.12 TỶ SUẤT CHI PHÍ/ DOANH THU MƠI GIỚI CỦA CTCK .69 Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mơi giới hoạt động tất cơng ty chứng khốn, thể vai trị cơng ty chứng khốn thị trường tài trung gian giao dịch thị trường chứng khốn Do hoạt động mơi giới có vai trị quan trọng q trình hình thành phát triển cơng ty chứng khốn nói chung thị trường chứng khốn nói riêng Nếu hoạt động mơi giới thực tốt khơng đem lại lợi ích cho nhà đầu tư cơng ty chứng khốn mà cịn giúp thúc đẩy lên thị trường chứng khoán Trong bối cảnh nay,nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục sau thời gian dài rơi vào tình trạng suy thối Cùng với tăng trưởng trở lại thị trường chứng khốn hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn đóng vai trị quan trọng q trình tăng trưởng phát triển đó.Ngồi ra, việc Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế giới,các hiệp ước,hiệp định kinh tế… tạo thử thách hoạt động môi giới nước cơng ty chứng khốn nước ngồi ngày xem Việt Nam thị trường mục tiêu khiến cho cạnh tranh thị phần môi giới nước vốn gay gắt trở nên nóng bỏng hơn.Từ đó, việc phát triển hoạt động môi giới giải pháp cấp bách công ty chứng khốn Việt Nam Khi tham gia thực tập cơng ty chứng khoán quốc tế Việt Nam (VISE) em thấy công ty 10 công ty chứng khốn có thị phần mơi giới lớn thị trường.Tuy nhiên thời kỳ kinh tế nói chung thị trường chứng khốn nói riêng rơi vào tình trạng suy thối,cơng ty dần đánh vị Đây lý để em lựa chọn đề tài : “Giải pháp nâng cao hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn Quốc tế Việt Nam” Em xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn Th.S Cao Minh Tiến giúp em hoàn thành luận văn Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Đối tượng mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn Quốc tế Việt Nam giúp tìm tồn tại, nguyên nhân từ đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động môi giới VISE Phạm vi nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn hiệu hoạt động nghiệp vụ mơi giới cơng ty chứng khốn Quốc tế Việt Nam việc nghiên cứu hình thành phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam để tìm yếu tố tác động tới hoạt động cơng ty chứng khốn, từ đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới cơng ty chứng khốn Quốc tế Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề nghiên cứu dựa sở kết hợp sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp so sánh phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bài luận văn hệ thống lý thuyết, kết hợp với việc đánh giá phân tích thực tiễn để rút kết luận đề xuất Kết cấu luận văn Bài luận văn bao gồm phần sau: Chương 1: Tổng quan cơng ty chứng khốn nâng cao hoạt động mơi giới chứng khốn Chương 2: Thực trạng hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn quốc tế Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới cơng ty chứng khốn quốc tế Việt Nam Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CHỨNG KHỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 CƠNG TY CHỨNG KHỐN VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 1.1.1 Khái niệm cơng ty chứng khốn nghiệp vụ cơng ty chứng khốn Cơng ty chứng khốn tổ chức tài trung gian thị trường chứng khốn , thực trung gian tài thơng qua hoạt động chủ yếu mua bán chứng khốn, mơi giới chứng khốn cho khách hàng để hưởng hoa hồng, phát hành bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư quản lý quỹ đầu tư nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận Theo định số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17-6-2004 Bộ Tài Chính thì: Cơng ty chứng khốn cơng ty cổ phần, cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành lập theo pháp luật Việt Nam để kinh doanh chứng khoán theo giấy phép kinh doanh chứng khoán Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp * Điều kiện có giấy phép kinh doanh chứng khốn - Có phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội phát triển chứng khốn - Có đủ sở vật chất kỹ thuật cho kinh doanh chứng khoán - Vốn pháp định cho nghiệp vụ kinh doanh CTCK, CTCK có vốn đầu tư nước ngồi, chi nhánh CTCK nước ngồi Việt Nam là: + Mơi giới chứng khoán : 25 tỷ đồng + Tự doanh chứng khốn : 100 tỷ đồng Lê Huy Hồng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 73 Học viện tài Việt Nam năm gần vơ khó khăn, giá trị khối lượng giao dịch giảm sút liên tục, VN-Index Hnx-Index phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, đáy liên tiếp tạo Nhiều công ty chứng khoán lâm vào cảnh khoản, đa số thua lỗ, kéo theo việc cắt giảm số nghiệp vụ kinh doanh chính, cắt giảm nhân sự, không đảm bảo thu nhập cán - Các khách hàng chủ yếu nhà đầu tư cá nhân bao gồm tầng lớp dân cư xã hội, không đồng hiểu biết, khách hàng chủ yếu nhà đầu tư nhỏ, tham gia ngắn hạn, coi đầu tư chứng khốn chưa phải Nhận thức NĐT nhỏ lẻ TTCKVN chưa cao, văn hóa đầu tư chưa NĐT thực trọng Trên thị trường tồn nhiều NĐT không am hiểu thị trường, tâm lý “bầy đàn” NĐT làm ảnh hưởng đến hoạt động môi giới VISE * Nguyên nhân chủ quan - Chất lượng hoạt động khác hỗ trợ cho hoạt động mơi giới phân tích tài doanh nghiệp, hoạt động quảng cáo tiếp thị…của VISE chưa cao nên chưa có phối hợp nhịp nhàng với để đem lại cho hoạt động môi giới chất lượng cao - VISE chưa trọng đến công tác giới thiệu sản phẩm dịch vụ cho nhà đầu tư biết tới - Đội ngũ cán môi giới chuyên nghiệp số lượng cán mơi giới cịn q để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư - Dịch vụ hoạt động môi giới cung cấp chưa đa dạng, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư Nhiều nhà đầu tư có nhu cầu tra vấn tài khoản trực tuyến qua hệ thống website công ty,tuy nhiên website cơng ty chưa hồn thiện nên chưa có điều kiện tra cứu… Chính điều này, nhiều nhà đầu Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 74 Học viện tài tư thực đóng tài khoản giao dịch VISE chuyển sang công ty chứng khốn có cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu họ - VISE chưa xây dựng cho chiến lược phát triển khách hàng phù hợp, chưa thu hút nhiều khách hàng nhà đầu tư chuyên nghiệp nước - Nguồn lực cơng ty cịn yếu, quy mơ vốn cịn nhỏ: Dù cơng ty muốn đầu tư để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nguồn lực tài cịn thiếu, nguồn nhân lực chưa đáp ứng hết yêu cầu dẫn tới hiệu không cao Công ty muốn áp dụng công nghệ kỹ thuật, phần mềm đại vào hoạt động giao dịch mơi giới địi hỏi phải có nguồn vốn lớn Hay cơng ty muốn nâng cao trình độ cho người lao động thơng qua hình thức đào tạo phát sinh chi phí Bởi vậy, nguồn vốn cịn hạn chế khó cho cơng ty mở rộng nâng cao hiệu kinh doanh địa bàn hoạt động - Mức phí giao dịch VISE cao so với mặt chung cơng ty chứng khốn khác thị trường chất lượng dịch vụ cung cấp chưa cao Đây nguyên nhân làm cho nhà đầu tư chuyển định giao dịch bên cơng ty chứng khốn khác Lê Huy Hồng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 75 Học viện tài CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI TẠI CƠNG TY CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2020 Các mục tiêu phát triển thị trường năm 2014 là: (i) bảo đảm trì ổn định bền vững TTCK; (ii) tiếp tục triển khai hiệu công tác phát triển tái cấu trúc TTCK, hướng tới giải pháp dài hạn; (iii) xây dựng chế, sách giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN TTCK; (iv) tăng cường hội nhập quốc tế bảo đảm triển khai, thực thi hiệu cam kết quốc tế tham gia Để thực mục tiêu trên, thời gian tới, giải pháp sau tiếp tục triển khai: Thứ nhất, tiếp tục xây dựng hoàn thiện khung pháp lý, chế, sách, đề án bao gồm: Đề án TTCK phái sinh (trình Chính phủ tháng 12/2013) Nghị định TTCK phái sinh (trình Chính phủ q II/2014); Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nguyên tắc thống máy quản lý, công nghệ, chế độ báo cáo, công bố thông tin, thành viên giao dịch Thứ hai, tiếp tục triển khai giao dịch ETF Trước mắt hoàn tất việc chạy thử với CTCK hoàn thiện hệ thống toán để đưa giao dịch ETF vào hoạt động Xây dựng phương án đối tác bù trừ trung tâm (CCP), Đề án xây dựng hệ thống vay cho vay chứng khoán (SBL), phương thức toán, bù trừ, trước mắt TPCP; chuyển chức toán trái phiếu từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước; tiếp tục nghiên cứu triển khai sản phẩm sở giao dịch chứng khoán covered warrant, kết nối hệ thống với Bloomberg, Đề án When-issued Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 76 Học viện tài Thứ ba, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước thực cam kết quốc tế cam kết WTO qua việc: (i) triển khai Quyết định Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước TTCK Việt Nam xây dựng thông tư hướng dẫn liên quan; tiến hành phân loại danh mục DN khơng cần kiểm sốt; (ii) nghiên cứu tiến tới đàm phán với quốc gia châu Âu theo tinh thần Nghị định châu Âu ESMA với quốc gia Bắc Mỹ nhằm công nhận UBCKNN quan quản lý nhà nước TTCK Việt Nam, để huy động thêm vốn từ quỹ đại chúng châu Âu Bắc Mỹ Thứ tư, tiếp tục rà sốt hồn thiện lại quy định công bố thông tin, quản trị công ty, xây dựng ban hành quy định hướng dẫn chế độ kế toán, kiểm toán phù hợp với chuẩn mực quốc tế: chế độ kế tốn CTCK, cơng ty quản lý quỹ; chế độ kế toán TTCK phái sinh Thứ năm, tiếp tục thúc đẩy công tác tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán sở phân loại theo tiêu chí biện pháp xử lý phù hợp Nghiên cứu xây dựng mơ hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư để xử lý vấn đề nhà đầu tư bị lạm dụng tài sản Thứ sáu, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường qua việc tăng cường công tác tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm tượng vi phạm; triển khai kế hoạch tra, kiểm tra định kỳ kế hoạch năm 2014; đồng thời ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2013/ NĐ-CP xử lý vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn TTCK; Thơng tư sửa đổi cơng tác giám sát giao dịch chứng khoán Thứ bảy, tiếp tục triển khai đề án công nghệ áp dụng cho TTCK công nghệ thông tin cho công tác quản lý, giám sát TTCK Nâng Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 77 Học viện tài cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trường bao gồm hệ thống giao dịch, đăng ký lưu ký, tốn bù trừ, hệ thống cơng bố thơng tin, giám sát 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM 3.2.1 Mục tiêu phát triển Với phương châm “ tầm nhìn mới, giá trị mới” tiềm lực tài tại, đội ngũ nhân chuyên nghiệp, ban lãnh đạo công ty tâm xây dựng VISE thành cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam lĩnh vực cung cấp dịch vụ giải pháp đầu tư tài cho khách hàng nước quốc tế Kế hoạch phát triển VISecurities trở thành 10 cơng ty chứng khốn lớn Việt Nam Mục tiêu phát triển chung : - Chủ động hội nhập - Tăng cường tiềm lực tài chính, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh - Thực đầy đủ hoạt động kinh doanh cơng ty chứng khốn - Đầu tư cơng nghệ đại - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn - Cải tiến công tác quản lý - Phát triển sản phẩm, dịch vụ môi giới, đồng thời nâng cao chất lượng, mang lại tiện ích tốt đáp ứng nhu cầu cho NĐT ngồi nước - Duy trì, tăng cường phát triển mối quan hệ với khách hàng Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 78 Học viện tài 3.2.2 Chiến lược phát triển hoạt động môi giới - Công ty tiếp tục đầu tư nhân lực vật chất nhằm phát triển chất lượng môi giới công ty để phù hợp với tốc độ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng thị trường chứng khốn giới nói chung Tăng trưởng chất lượng hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng dịch vụ mức chuyên nghiệp, đưa thị phần giao dịch nằm Top 10 CTCK có thị phần giao dịch lớn - Đa dạng hóa dịch vụ sản phẩm môi giới, đặc biệt qua tâm đến việc phát triển sản phẩm trực tuyến nhằm tăng tính tiện lợi khả thu hút khách hàng địa bàn xa - Tăng cường củng cố đội ngũ nhân viên có trình độ cao - Đa dạng hóa khách hàng, cần phát triển khách hàng theo chiều rộng khách hàng tổ chức mục tiêu VISE bối cảnh TTCK - Ngoài việc phát triển hoạt động mơi giới ,cơng ty phải trọng đến việc phát triển hoạt động bổ trợ cơng tác tìm kiếm thơng tin thị trường ,hoạt động marketing, 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM 3.3.1 Hồn thiện qui trình hoạt động môi giới Kết hoạt động môi giới VISE không khả quan nguyên nhân phần phận môi giới cần bổ sung hoạt động tìm hiểu khách hàng để giúp họ đầu tư có hiệu phù hợp với khả tài mức độ chấp nhận rủi ro họ Qui trình tìm hiểu khách hàng hiểu sau Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 79 Học viện tài Trước hết, nhân viên môi giới cần phân loại khách hàng theo tiêu chí độ tuổi hay giới tính,…Ví dụ khách hàng nam giới khác nữ giới nhiều điểm; chẳng hạn ưa thích đầu tư mạo hiểm , có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn, hay làm theo chủ ý cá nhân( nữ giới thường đầu tư theo xu hướng bầy đàn) thường đầu tư ngắn hạn Nếu phân loại theo độ tuổi người 30 tuổi mực độ ngại rủi ro thấp, vốn thường ngắn hạn trái lại với người từ 30-50 tuổi ,vốn cao thường ưa tích xu hướng đầu tư dài hạn.Ngồi cần tìm hiểu thêm khả tài cưa khách hàng qua buổi nói chun thân mật hay trao đổi qua phone.Sau đưa lời tư vấn hợp lí thơng in chứng khoán phù hợp cho nhà đầu tư Cần tăng cường hệ thống broker chuyên thâm nhập tìm hiểu thị trường nhằm phát lơi kéo khách hàng với công ty 3.3.2 Xây dựng kế hoạch marketing hiệu Đây hoạt động qua trọng hỗ trọ hoạt động môi giới nên công ty cần ý tới việc phát triển hoạt động Dưới số giải pháp Thứ nhất: Công ty phải xác định mục tiêu hoạt động này, mục tiêu phải phục vụ cho mục tiêu chung công ty dài hạn, cụ thể nhằm vào khách hàng tiềm năng, thu hút ngày nhiều khách hàng đến với công ty Thứ hai:Tăng khả thu hút khách hàng lớn cách nâng cao lợi ưu đãi cho khách hàng so với công ty khác Việc thu hút nhiều khách hàng VIP đến công ty cách thuyết phục mạnh mẽ nhà đầu tư nhỏ lẻ thơng thường nhà đầu tư nhỏ ý đến hoạt động đầu tư nhà đầu tư lớn thường làm theo họ Thứ ba: Công ty cần tiến hành phân đoạn thị trường: phân đoạn thị Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 80 Học viện tài trường hiểu nhóm nhà đầu tư có phản ứng tập hợp kích thích Marketing Nghĩa là, việc phân đoạn thị trường phân chia theo tiêu thức định thị trường tổng thể quy mô lớn không đồng nhu cầu thành nhóm nhỏ đồng nhu cầu Thứ tư: Cơng ty cần tích cực hoạt động xã hội như: ủng hộ đồng bào bão lụt, đồng bào vùng sâu vùng xa,…góp phần xây dựng hình ảnh cơng ty chứng khốn cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ cộng đồng Thứ năm: Tiến hành thu thập ý kiến khách hàng sản phẩm dịch vụ cung cấp, sản phẩm tư vấn VISE để từ tiếp nhận thơng tin phản hồi nhằm phát triển cải tiến hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ tư vấn để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng; đồng thời nghiên cứu nhu cầu khách hàng để thiết kế đưa sản phẩm, dịch vụ tư vấn mới.Tổ chức khảo sát nhu cầu thị trường, từ xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường thông qua việc hợp tác với tổ chức đầu tư nước, tổ chức phát hành Cuối cùng, công ty cần phải đề chương trình hành động dự tính ngân sách Một chương trình hành động cho tồn kế hoạch cơng ty tồn kế hoạch marketing công ty cần thiết để đảm bảo kế hoạch thực kiểm soát điều chỉnh nhà quản trị markerting 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực điều kiện tiên việc đẩy mạnh hoạt động mơi giới chứng khốn để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường Phải xây dựng lực lượng nhân viên dày dạn kinh nghiệm, có hiểu biết sâu sắc thị trường tài chính- chứng khốn Để làm điểu Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 81 Học viện tài đó, cơng ty phải làm theo số cách sau: - Về số lượng, điều kiện thị trường chứng khốn Việt Nam cơng ty quy mơ cịn nhỏ nên chưa thể phát triển đội ngũ nhân viên môi giới đông đảo Do đó, thời gian tới cơng ty cần tăng cường số lượng nhân viên mơi giới đáp ứng nhu cầu công việc trước mắt, phát triển họat động môi giới cho sau Đặc biệt, công ty cần phát triển mạng lưới cộng tác viên Ngoài việc đào tạo đội ngũ cán đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, để triển khai tốt hoạt động tư vấn liên quan đến ngành khác nhau, công ty nên xây dựng đội ngũ cộng tác viên mạnh, chuyên gia lĩnh vực khác như: công nghiệp, xây dựng, luật pháp,… nhằm tận dụng kiến thức đòi hỏi tính chuyên ngành cao đảm bảo cho hoạt động tư vấn lĩnh vực chuyên ngành đạt hiệu cao Để tiện lợi hiệu việc tuyển chọn nguồn nhân lực, VISE cần liên kết với trường đại học có đào tạo lĩnh vực Ngân hàng- Tài mà đặc biệt chuyên ngành chứng khốn - chun ngành cịn trường đào tạo bậc đại học Việt Nam, như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng, đặc biệt sinh viên du học từ nước có nhu cầu làm việc cơng ty chứng khốn họ có hiểu biết định thị trường tài nước ngồi nhà đầu tư nước ngoài, nguồn nhân lực quan trọng cho q trình đổi cơng ty nói chung thu hút nhà đầu tư nước ngồi nói riêng Các tiêu chí tuyển chọn nhân viên mơi giới cần dựa tiêu chí hiểu biết thị trường chứng khoán, khả giao tiếp thuyết phục khách hàng, chịu áp lực công việc cao Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 82 Học viện tài Tuy nhiên, nhân viên mơi giới muốn hoạt động theo nghiệp vụ quy định thị trường khác cần phải đào tạo thêm, hơn, phải nắm nghiệp vụ, kỹ tác nghiệp, kỹ giao tiếp Hoạt động mơi giới nghiệp vụ địi hỏi trình độ chun mơn cao, địi hỏi nhân viên phải có đủ bốn kỹ truyền đạt thơng tin, tìm kiếm khách hàng, khai thác khách hàng… Qua trình làm việc, nhân viên cần trau dồi tích lũy, kinh nghiệp cho thân Cơng ty thực đào tạo thông qua việc cử cán ưu tú học theo chương trình đào tạo ngồi nước 3.3.4 Hiện đại hóa phần mềm kĩ thuật Trong thời đại công nghệ thông tin nay, hệ thống phần mềm kỹ thuật không ngừng nâng cao cải thiện cho ngày phù hợp với yêu cầu thị trường yếu tố pháp lý.Do vậy, VISE cần phải cập nhật liên tục thay đổi hệ thống phần mềm kỹ thuật để đảm bảo sức cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh khác thị trường chứng khoán mở thêm hội cho riêng Đơi việc sử dụng phần mềm xảy lỗi nên cán nhân viên phịng IT VISE phải khơng ngừng nghiên cứu, phát triển hoàn thiện phần mềm áp dụng công ty để đảm bảo chất lượng hoạt động giao dịch công ty, tránh xảy sai sót khơng đáng có dù để đảm bảo uy tín hình ảnh cơng ty 3.3.5 Đẩy mạnh việc thu hút nhà đầu tư nước nhà đầu tư có tổ chức Khách hàng nước ngồi vốn điểm yếu VISE so sánh với cơng ty chứng khốn hàng đầu khác Do vậy, cải thiện lượng khách hàng giao dịch bước tiến quan trọng tăng trưởng thị phần môi giới Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 83 Học viện tài Dưới xu quốc tế hóa TTCK, khách hàng nước ngày trở thành phần quan trọng Để nhà đầu tư nước ý đến việc quảng bá hình ảnh đến nhà đầu tư nước ngồi qua tạp chí chứng khốn hay mạng internet Ngoài khách hàng nước ngồi quen với hoạt động mơi giới chun nghiệp TTCK nước nên yếu tố tiên để thu hút nhóm khách hàng tăng tính chun nghiệp hoạt động môi giới , học hỏi từ CTCK nước tiếng Khách hàng nước vốn quen với dịch vụ tài chuyên nghiệp nên cách để thu hút nhóm khách hàng VISE phải tự đổi mình, học tập tổ chức tài quốc tế tiếng Ngồi cịn phải phát huy sức mạnh phận marketing tăng cường truyền bá hình ảnh cơng ty đến NĐT nước ngồi Các nhà đầu tư có tổ chức mục tiêu mà VISE cần phải đạt lẽ doanh số giao dịch nhà đầu tư có tổ chức thường lớn Để thu hút nhóm khách hàng cần tăng cường hoạt động khác hoạt động tư vấn đầu tư hay bảo lãnh phát hành chứng khoán vốn dịch vụ mà nhà đầu tư tổ chức hay sử dụng Từ làm nên uy tín VISE thu hút họ sử dụng dịch vụ môi giới cơng ty Ngồi tăng cường hoạt động dịch vụ kèm theo khách hàng VIP tổ chức khuyến mại sử dụng số dịch vụ, giảm biểu giá giao dịch tổ chức giao dịch với lơ khối lượng lớn Tóm lại để thu hút nhóm khách hàng cần trọng đến công tác nghiên cứu phát triển chiến lược riêng dành cho nhóm khách hàng Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 84 Học viện tài 3.3.6 Phát triển đồng hoạt động VISE Trong cơng ty chứng khốn có nhiều hoạt động nghiệp vụ, hoạt động không tách rời mà bổ sung hỗ trợ cho nhau, phát triển đồng nghiệp vụ coi xây móng vững cho hoạt động mơi giới Ngồi hoạt động khác phát triển thu hút nhiều khách hàng cho hoạt động mơi giới Có số biện pháp sau: - Phát triển hoạt động marketing hình ảnh công ty quảng bá tới đông đảo khách hàng với dịch vụ tốt dành cho khách hàng Điều thu hút nhà đầu tư đến với công ty mà trước hết đến với phòng giao dịch để thực hoạt động giao dịch Như vậy, gián tiếp hoạt động marketting giúp cho lượng tài khoản mở công ty tăng lên Hoặc hoạt động tư vấn, khách hàng thấy hiệu lời tư vấn cao, họ tin tưởng vào hoạt động khác công ty thị phần hoạt động mơi giới cững mà tăng lên - Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán hay cầm cố chứng khoán hỗ trợ đắc lực cho hoạt động mơi giới chứng khốn Hoạt động bảo lãnh phát hành thuận lợi ngồi việc cung cấp cho cơng ty nguồn thu lớn tạo cho phận môi giới mối quan hệ với nhà đầu tư tổ chức.Hoạt động cầm cố chứng khoán thực tốt tạo hội cho nhiều nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư tăng thêm thị phần môi giới 3.3.7 Giải pháp nâng cao qui mô vốn Vốn yếu tố quan trọng hàng đầu việc phát triển hoạt động cơng ty chứng khốn hoạt động mơi giới khơng nằm ngồi qui luật đó.VISE sử dụng vốn để đầu tư phát triển sản phẩm, có hội để đầu tư, nghiên cứu ứng dụng công nghệ kĩ thuật hoạt động mơi giới Ngồi vốn tạo lợi cạnh tranh CTCK khác Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 85 Học viện tài nhà đầu tư thường đặt niềm tin vào cơng ty chứng khốn có vốn lớn Để làm điều VISE cần tiến hành giai đoạn tăng vốn cách hợp lí tùy theo điều kiện môi trường kinh doanh biến đổi thị trường Một cách hiệu tận dụng mối quan hệ ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng… Ngồi cơng ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 86 KẾT LUẬN Qua chương em trình bày hiểu biết lí thuyết hoạt động mơi giới chứng khốn nói chung thực tế hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn quốc tế Việt Nam nói riêng Qua em trình bày số giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới cơng ty thời kì Do trình độ hiểu biết em hạn chế thời gian thực tập có hạn nên khơng tránh khỏi sai lầm thiếu sót Em mong giáo viên hướng dẫn thầy cô giáo mơn, cán cơng ty giúp em hồn thành chun đề tốt Em xin chân thành cảm ơn Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 Luận văn tốt nghiệp 87 Học viện tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên cơng ty cổ phần chứng khoán quốc tế Việt Nam năm : 2011, 2012, 2013 Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên công ty cổ phần chứng khốn thương mại cơng nghiệp Việt Nam năm : 2011, 2012, 2013 Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên cơng ty cổ phần chứng khốn Đại Việt năm: 2011, 2012, 2013 Giáo trình kinh doanh chứng khoán Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Thị Mùi TS Nguyễn Thị Hồi Lê Nhà xuất tài năm 2010 Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán Chủ biên: PGS, TS Nguyễn Đăng Nam TS Hồng Văn Quỳnh Nhà xuất Tài năm 2009 Giáo trình Thị trường chứng khốn đầu tư chứng khốn Chủ biên: TS Hồng Văn Quỳnh Nhà xuất Tài năm 2009 Website: -vise.com.vn - www.cafef.vn - www.vietstock.vn - www.hnx.vn - www.hsx.vn - www.ssc.vn Và tài liệu khác Lê Huy Hoàng Lớp CQ48/17.02 ... cơng ty chứng khốn nâng cao hoạt động mơi giới chứng khốn Chương 2: Thực trạng hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn quốc tế Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới công ty chứng. .. hiệu hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM? ??…………………………………………………………………... 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 49 2.3.1 Biểu phí giao dịch cơng ty chứng khốn quốc tế Việt Nam .49 2.3.2 Thực trạng hoạt động môi giới VISE
- Xem thêm -

Xem thêm: 187 giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán quốc tế việt nam , 187 giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán quốc tế việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn