181 giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn mê linh

72 8 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 12:33

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Tín dụng ngân hàng - Nghiệp vụ chủ yếu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Đặc điểm: 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng: .8 1.1.4 Vai trị tín dụng ngân hàng .11 1.2 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 14 1.2.2 Một số tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng 16 1.2.2.1 Các tiêu định tính 16 1.2.2.2 Các tiêu định lượng 16 1.2.3 Sự cần thiết việc nâng cao chất lượng tín dụng NHTM kinh tế thị trường 19 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng cuangân hàng .21 3.1.Các nhân tố chủ quan 21 1.3.2 Các nhân tố khách quan: .26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MÊ LINH 28 2.1 Khái quát chi nhánh NHNo & PTNT Mê Linh 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHNo & PTNT Mê Linh 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NHNo & PTNT Mê Linh .28 SV: Phạm Ngọc Hải i Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.3 Tình hình hoạt động kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT Mê Linh 31 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Mê Linh 36 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Mê Linh 36 2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng chi nhánh NHNo& PTNT Mê Linh 43 2.3.2 Kết đạt : 51 2.3.3 Hạn chế nguyên nhân .53 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Mê Linh đến năm 2015 57 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Mê Linh 59 3.2.1 Mở rộng đối tượng cho vay kết hợp với lựa chọn khách hàng tốt .59 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay 59 3.2.3 Thực cơng tác thu nợ có hiệu 60 3.2.4 Xây dựng chiến lược người sử dụng nguồn nhân lực .61 3.2.5 Chiến lược Marketing : 62 3.2.9 Giải pháp hỗ trợ 65 3.3 Kiến nghị 69 3.3.1 Kiến nghị Nhà Nước .69 3.3.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam .69 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 SV: Phạm Ngọc Hải ii Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBTD CNH-HĐH DNNN DNNQD DSCV DSTN KBNN HSX NHNo&PTNT NH Cán tín dụng Cơng nghiệp hóa đại hóa Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp quốc doanh Doanh số cho vay Doanh số thu nợ Kho bạc nhà nước Hộ sản xuất Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân hàng NHNN NHTM NQH ST TCKT TCTD TPKT Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Nợ hạn Số tiền Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Thành phần kinh tế SV: Phạm Ngọc Hải iii Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ 1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHNo&PTNT MÊ LINH 19 BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN……………………………………… …… 21 BĂNG 2.2: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH…………………………… .25 BẢNG 2.3: DOANH SỐ CHO VAY 27 BẢNG 2.4 : DOANH SỐ THU NỢ 28 BẢNG 2.5: CƠ CẤU DƯ NỢ 29 BẢNG 2.6: DƯ NỢ QUÁ HẠN .48 BẢNG 2.7: DƯ NỢ QUÁ HẠN PHÂN THEO THỜI GIAN 49 BẢNG 2.8: NQH ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ BẰNG QUĨ DỰ PHÒNG RỦI RO 36 BẢNG 2.9: VỊNG QUAY VỐN TÍN DỤNG 37 BẢNG 2.10 : HIỆU SUẤT SỬ DỤNG VỐN 19 BẢNG 2.11: TỶ LỆ THU NỢ 47 SV: Phạm Ngọc Hải iv Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Để phát triển kinh tế vốn vấn đề vơ quan trọng Vốn để đầu tư vào việc đổi cơng nghệ, mua sắm trang thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu sản xuất, đầu tư cho việc đào tạo cán chuyên gia kinh tế - kỹ thuật, đầu tư nghiên cứu đề tài khoa học có giá trị thực tiễn Vốn yêu cầu bắt buộc cho khởi đầu đầu tư Tuy nhiên có vốn chưa đủ mà vốn phải cá nhân, tổ chức kinh tế, xã hội sử dụng hợp lý để đạt hiệu cao Những thành tựu đạt hoạt động kinh tế năm gần khẳng định khả tăng trưởng phát triển nước ta thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố đất nước, bước hội nhập với khu vực giới, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam ngày giàu đẹp, phồn vinh Ngành ngân hàng ngành quan trọng kinh tế đứng trước trách nhiệm lớn lao: Tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh, làm tốt chức để tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hoạt động kinh tế trước vận hội Đặc biệt ngân hàng thương mại vấn đề chất lượng hoạt động tín dụng vấn đề bật cần phải giải Bởi hoạt động tín dụng ln nghiệp vụ quan trọng phần lớn NHTM Hiện nay, thu nhập từ tín dụng mang lại từ 80% - 90% lợi nhuận NHTM Trong tình hình mà chế thị trường không ngừng gây tác động mặt đời sống, kinh tế-xã hội, kẽ hở pháp luật, thủ đoạn lừa đảo tinh vi khiến cho không khách hàng ngân hàng gặp phải khó khăn, làm ăn thua lỗ, nợ nần, phá sản dẫn đến khơng trả nợ cho ngân hàng Chính vậy, việc đưa cảnh báo, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế đến mức thấp rủi ro tín dụng, đảm bảo an tồn cho hoạt động ngân hàng ln vấn đề đặt lên hàng đầu thiếu hoạt động ngân hàng SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Trên sở tơi chọn đề tài nghiên cứu : "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Mê Linh." Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích đánh giá thực trạng cơng tác tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Mê Linh Qua phân tích so sánh kết hoạt động tín dụng, chuyên đề đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh chi nhánh NHNo & PTNT Mê Linh - TP Hà Nội Đối tượng Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Các lý luận tín dụng chất lượng tín dụng NHTM kinh tế thị trường + Thực trạng chất lượng tín dụng cho vay NHNo&PTNT chi nhánh Mê Linh - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động cho vay NHNo&PTNT chi nhánh Mê Linh từ năm 2011 đến 2013 Phương pháp nghiên cứu - Dựa lý luận chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng - Phương pháp so sánh, phân tích, lý luận… - Sử dụng liệu thứ cấp Kết cấu: Gồm chương - CHƯƠNG 1: Những vấn đề lí luận chung tín dụng chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại kinh tế thị trường - CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động tín dụng & chất lượng tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Mê Linh - TP Hà Nội - CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Mê Linh - TP Hà Nội Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình thầy cán nhân viên NHNo&PTNT Chi nhánh Mê Linh giúp em hoàn thành chuyên đề này! SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Tín dụng ngân hàng - Nghiệp vụ chủ yếu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm: - Tín dụng chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng lượng giá trị hình thức vật hay tiền tệ, từ người sở hữu sang người sử dụng sau hồn trả lại với giá trị lớn - Tín dụng ngân hàng quan hệ kinh doanh tiền tệ bên ngân hàng, bên tổ chức kinh doanh cá nhân xã hội Trong ngân hàng vừa đóng vai trị người cho vay vừa người vay - Trong hoạt động ngân hàng tín dụng hoạt động sinh lời lớn NHTM Đây hoạt động quan trọng ngân hàng nói riêng cá trung gian tài nói chung Chất lượng tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh NHTM Trong trình phát triển kinh doanh thay đổi mơi trường kinh tế, phương thức hoạt động kinh doanh Nhưng hoạt động tín dụng ln hoạt động chiếm tỷ trọng lớn toàn hoạt động NHTM 1.1.2 Đặc điểm: - Quan hệ tín dụng thiết lập sở lòng tin Các doanh nghiệp tin sau khoảng thời gian định, phương án dự án kinh doanh họ có hiệu tạo lợi nhuận đảm bảo nguồn trả nợ cho ngân hàng Các ngân hàng tin tưởng sau khoảng thời gian thoả thuận HĐTD, khách hàng hoàn trả đầy đủ hạn gốc lãi vay Như sở lịng tin hình thành thơng qua uy tín DN, giá trị tài sản đảm bảo, tính khả thi hiệu phương án sản xuất kinh doanh, uy tín người bảo lãnh… SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Tín dụng ngân hàng thực nhiều hình thức cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, cho thuê Dựa yếu tố thời hạn cho vay (ngắn, trung, dài hạn), phương thức cho vay (từng lần, hạn mức tín dụng, trả góp, thấu chi) hay mục đích mà khách hàng lựa chọn hình thức tín dụng ngân hàng cho phù hợp - Tín dụng ngân hàng mang tính thời hạn Thời hạn khoản vay phụ thuộc vào đặc điểm luân chuyển vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tính chất nguồn vốn ngân hàng - Tín dụng ngân hàng mang tính hồn trả Giá trị hồn trả thơng thường phải lớn giá trị lúc cho vay Điều có nghĩa là, doanh nghiệp vay vốn phải hồn trả thêm phần lãi ngồi vốn gốc Lãi cho vay chi phí cho việc sử dụng vốn DN khoảng thời gian định - Tín dụng ngân hàng DN mang tính rủi ro cao Khả thu hồi nợ Ngân hàng phụ thuộc lớn vào hiệu sản xuất kinh doanh DN Trong mơi trường kinh doanh doanh nghiệp thường xuyên biến động, chịu tác động nhiều nhân tố: lạm phát, biến động tỷ giá, lãi suất thị trường… - Phạm vi hoạt động tín dụng ngân hàng toàn kinh tế Trong kinh tế thị trường quan hệ trao đổi tiền tệ hóa, với công cụ thực chủ yếu “tiền tệ” nên tín dụng ngân hàng tham gia vào quan hệ xa hội Điều biểu bên ngồi NHTM huy động vốn tiền tệ, cho vay cung ứng dịch vụ ngân hàng cho hầu hết chủ thể xã hội 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng: Phân loại cho vay việc xếp khoản cho vay theo nhóm dựa số tiêu thức định Việc phân loại cho vay có sở khoa học tiền đề để thiết lập quy trình cho vay thích hợp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Phân loại cho vay dựa vào sau đây: * Căn vào mục đích cho vay thường chia làm loại sau: SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Cho vay bất động sản: Là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất động sản nhà ở, đất đai, bất động sản lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ - Cho vay công nghiệp thương mại: Là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ - Cho vay nông nghiệp: Là loại cho vay đẻ trang trải chi phí sản suất phân bón, thuốc trừ sâu, giống trồng, thức ăn gia súc, lao động, nhiên liệu… - Cho vay định chế tài chính: Bao gồm cấp tín dụng cho ngân hàng, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính, cơng ty bảo hiểm, quỹ tín dụng định chế tài khác - Cho vay cá nhân: Là loại cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mua sắm vật dụng đắt tiền, khoản cho vay để trang trải chi phí thông thường đời sống thông qua phát hành thẻ tín dụng - Cho thuê: Cho thuê định chế tài bao gồm hai loại : cho thuê vận hành cho thuê tài Tài sản cho thuê bao gồm bất động sản động sản, chủ yếu máy móc thiết bị * Căn vào thời hạn cho vay chia làm loại sau: - Cho vay ngắn hạn ( t ≤1 năm ): Loại cho vay có thời hạn đến 12 tháng sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân - Cho vay trung hạn (> 1-5 năm ): Theo quy định ngân hàng nhà nước Việt Nam cho vay trung hạn có thời hạn 12 tháng đến năm Tín dụng trung hạn chủ yếu sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án có quy mơ nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh Trong nông nghiệp chủ yếu cho vay trung hạn để đầu tư vào đối tượng sau: máy cày, máy bơm nước, xây dựng vườn công nghiệp cà phê, điều… SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bên cạnh đầu tư cho tài sản cố định, cho vay trung hạn cịn nguồn hình thành vốn lưu động thuờng xuyên doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp thành lập - Cho vay dài hạn ( t>5 năm ) : Là loại cho vay có thời hạn năm thời hạn tối đa lên đến 40 năm Tín dụng dài hạn loại tín dụng cung cấp để đáp ứng nhu cầu dài hạn xây dựng nhà ở, thiết bị, phưong tiện vận tải có quy mơ lớn, xây dựng xí nghiệp * Căn theo chủ thể vay vốn chia thành loại sau: - Tín dụng doanh nghiệp - Tín dụng tổ chức tài - Tín dụng hộ gia đình, cá nhân * Căn theo hình thức đảm bảo tín dụng chia thành loại sau: - Tín dụng có đảm bảo đối vật: Là loại tín dụng mà số tiền cấp sử dụng dựa tài sản bảo đảm (cầm cố, chấp) Các tài sản dùng để đảm bảo nợ vay phải hội đủ yếu tố thị trường ổn định - Tín dụng có đảm bảo đối nhân: Là loại tín dụng có cam kết hay nhiều người việc trả nợ ngân hàng thay cho khách hàng vay vốn khách hàng không trả nợ vay đến hạn Người đứng bảo đảm phải hội đủ điều kiện lực pháp lý lực tài * Căn theo hình thức hồn trả nợ vay chia thành loại sau: - Tín dụng trả góp: Là loại tín dụng mà việc hồn trả vốn lãi theo định kỳ - Tín dụng hồn trả lần: Là loại tín dụng mà khách hàng hồn trả vốn gốc lãi vay lần đến hạn - Tín dụng hồn trả theo u cầu: Là loại tín dụng mà khách hàng hồn trả nợ vay, theo yêu cầu (Áp dụng cho khoản vay thấu chi, thẻ tín dụng) * Căn theo hình thái giá trị tín dụng chia thành loại sau: - Tín dụng tiền: Là loại tín dụng mà hình thái giá trị tiền, hình thức tín dụng cho th tài SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Tăng cường mở rộng huy động vốn để đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn, đồng thời dựng hình thành số sản phẩm huy động vốn để phù hợp với chế trọng xây NHNN Tăng cường mở rộng quan hệ với đối tác truyền thống khách hàng lớn, đảm bảo triển khai có hiệu chương trình dự án cho vay cam kết với khách hàng, trọng mở rộng thêm khách hàng tiềm Mở rộng đa dạng hố hình thức huy động vốn, vận dụng linh hoạt mức lãi suất huy động thời kỳ cho phù hợp Tập trung huy động vốn chỗ nguồn vốn nhàn rỗi dân cư Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, mở rộng quan hệ NH với doanh nghiệp tiền gửi, tiền vay Tích cực huy động vốn trung dài hạn vay trung dài hạn kinh tế địa phương Sử dụng có hiệu nguồn vốn uỷ thác đầu tư 3.1.3 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng Linh hoạt huy vốn cho phù hợp với phát triển quy mô yêu cầu sử dụng vốn, đảm bảo động khả toán nội tệ ngoại tệ Từng bước đại hóa q trình nghiệp vụ tín dụng, sở đổi công nghệ Ngân hàng tạo tiền đề đáp ứng nhu cầu vốn cảu kinh tế với chất lượng tốt Từng bước hoàn thiện máy tổ chức phương thức điều hành, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn đội ngũ cán tín dụng Cần giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng xử phạt nghiêm minh phải quan tâm quyền lợi cán tín dụng cách thỏa đáng Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt từ nhiều phía, kiểm sốt nội bộ, kiểm sốt chồng chéo để từ có biển pháp khắc phục, sửa chữa sai lầm kịp thời nhằm giảm rủi ro mức thấp hoạt động kinh doanh SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Mê Linh 3.2.1 Mở rộng đối tượng cho vay kết hợp với lựa chọn khách hàng tốt Ngân hàng phải phân loại khách hàng cách kỹ lưỡng, chọn lọc khách hàng có uy tín, sản xuất kinh doanh ổn định, chắn, vay trả sịng phẳng Đẩy mạnh cơng tác cho vay phục vụ phát triển kinh tế điạ phương : -Tiếp tục mở rộng cho vay thành phần kinh tế, đặc biệt cần nhanh chóng tiếp cận chương trình dự án trọng điểm triển khai năm 2014 huyện -Mở rộng thị phần cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngồi quốc doanh Đây loại hình kinh tế hoạt động có hiệu Nhà nước quan tâm -Thực tốt chương trình phối hợp với tổ chức trị, xã hội địa phương Hội Nông dân, Hội Phụ nữ Hội Cựu chiến binh, nhằm tạo nhiều kênh dẫn vốn thuận lợi cho hộ nơng dân, đồng thời có hiệu an toàn vốn ngân hàng -Thường xuyên tiến hành khảo sát nhu cầu vay vốn khách hàng, trọng hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hộ kinh tế trang trại, từ có kế hoạch chủ động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư kể ngắn hạn trung dài hạn -Tiếp tục mở rộng cho vay đời sống đối cán công nhân viên, mạnh dạn đầu tư vốn cho đối tượng khác hộ nông nghiệp, hộ phi nông nghiệp khách hàng khác có nhu cầu vay phục vụ đời sống sở khách hàng có đủ điều kiện vay vốn theo quy định 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay Để nâng cao chất lượng thẩm định cho vay, trước hết phải phân tích đánh giá xác, tồn diện khách hàng trước cho vay theo khía cạnh sau: - Đánh giá lực pháp lý khách hàng, nhằm ràng buộc trách nhiệm khách hàng trước pháp luật để đảm bảo quyền lợi hợp pháp ngân hàng Xác định tính pháp lý khách hàng sở để ký kết thực hợp đồng tín dụng - Đánh giá lực tài khách hàng, nhằm nắm thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, xác định xác thực trạng triển vọng SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khả tốn khách hàng thông qua đánh giá cấu vốn kinh doanh khả tự chủ tài khách hàng xem xét bảng cân đối tài sản có tài sản nợ, xem xét thu nhập,doanh thu bán hàng, xem xét dòng tiền trước dịng tiền dự tính, xem xét khoản dự trữ có khả khoản khách hàng, xem xét khoản phải thu phải trả Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua số so sánh vòng quay luân chuyển vốn lưu động Đánh giá khả sinh lời vốn hoạt động kinh doanh - Phân tích dự án vay vốn khách hàng Đánh giá tính khả thi, hiệu dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả hoàn trả nợ vay khách hàng để định cho vay - Đánh giá tính cách uy tín khách hàng Xem xét q trình tốn khách hàng trước đây, tham khảo ý kiến chủ nợ khác, xem xét mục đích việc vay vốn, dự báo kinh doanh thu nhập khách hàng - Đánh giá sở vật chất, máy móc thiết bị công nghệ để trả lời câu hỏi với sở vật chất kỹ thuật đại tiên tiến khách hàng có sản xuất sản phẩm có khả cạnh tranh thị trường hay không? Mặt khác sản phẩm phải cạnh tranh khía cạnh: giá, chất lượng, dịch vụ kèm (bao bì đóng gói, bảo hành) để nhằm xác định thực trạng triển vọng hoạt động kinh doanh khách hàng thị trường, để khẳng định tồn phát triển khách hàng tương lai - Đánh giá lực điều hành sản xuất kinh doanh khách hàng phân tích lực, trình độ chun mơn, khả điều hành để xác định mức vốn đầu tư phù hợp 3.2.3 Thực cơng tác thu nợ có hiệu Chất lượng tín dụng cao cịn thể qua cơng tác thu nợ có hiệu Vì ngân hàng phải thường xuyên nhắc nhở khoản nợ đến hạn khách hàng đôn đốc họ trả nợ Để làm tốt công tác thu nợ phải theo dõi tình hình dư nợ khách hàng: SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Đối với nợ chưa đến hạn: Tổ chức kiểm tra sau, đánh giá vốn vay sử dụng có mục đích khơng, phát kịp thời khoản vay có vấn đề, giúp đỡ khách hàng sớm khắc phục để có điều kiện trả nợ ngân hàng - Đối với nợ đến hạn: Trước đến hạn trả nợ 10 ngày, ngân hàng thông báo cho khách hàng biết số tiền phải trả, ngày đến hạn trả nợ Nếu khách hàng có khó khăn phải tìm biện pháp để tạo điều kiện cho khách hàng có tiền trả nợ cho ngân hàng, làm tốt phần hạn chế nợ hạn phát sinh - Đối với nợ hạn: Phải phân tích nợ hạn khách hàng, phân làm ba loại: loại thu ngay, loại phải thu phần loại khó thu Trên sở xác định rõ nguồn thu để đề biện pháp thu thời gian thu cho phù hợp 3.2.4 Xây dựng chiến lược người sử dụng nguồn nhân lực Con người yếu tố quan trọng định thành bại hoạt động kinh doanh ngân hàng, việc nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng cần thực số giải pháp sau: + Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn kiến thức kinh tế pháp luật cho nhân viên ngân hàng, đặc biệt cán tín dụng để họ có đủ lực phẩm chất đạo đức đảm đương tốt công việc giao + Sử dụng nguồn nhân lực: Mỗi cán có mặt mạnh, mặt yếu khác nhau, ta biết sử dụng chỗ mặt mạnh phát huy Vì thế, lãnh đạo phải đánh giá khả cán bộ, người lãnh đạo phải sáng suốt, chí cơng vơ tư để từ xếp, bố trí cán hợp lý Muốn biết khả sở trường người cần phải luân chuyển cán qua phần hành nghiệp vụ  Về bố trí cán tín dụng: Thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao so với nguồn thu khác từ hoạt động ngân hàng Hoạt động liên quan đến nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau, đối mặt với nhiều thủ đoạn, nhiều loại cám dỗ Vì vậy, cán tín dụng (CBTD) phải tuyển chọn kỹ lưỡng, người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước việc làm CBTD khơng người cho vay vốn thu hồi nợ vay mà phải người tiếp thị, tư vấn cho khách hàng từ địa điểm sản xuất kinh doanh đến khả phát triển sản phẩm Do địi hỏi CBTD phải SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đào tạo quy trường đại học có khoa mạnh kinh tế, tài chính, ngân hàng Để CBTD đạt tiêu chí định, khơng vụ lợi, coi đồng vốn ngân hàng đồng tiền bỏ phải tạo điều kiện cho CBTD giỏi có hội thăng tiến, người có tài thực thường người thẳng thắn, không xu nịnh, người lãnh đạo phải có nhìn khách quan để đánh giá cán việc lựa chọn người làm cơng tác tín dụng người, việc Tóm lại, CBTD phải người nhanh nhạy, có trình độ, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, hiểu biết kinh tế, xã hội, pháp luật có lĩnh nghề nghiệp  Về bố trí cán làm cơng tác huy động vốn: Mặc dù nhận tiền gửi cuả khách hàng ngân hàng phải trả lãi cho người gửi, song phải có huy động vốn ngân hàng có nguồn vay Nên ngân hàng xem nhẹ công tác huy động vốn, mà phải coi chiến lược lâu dài, huy động tối đa nguồn tiền nhàn rỗi dân Để làm điều biện pháp nâng cao uy tín ngân hàng, đầu tư sở vật chất kỹ thuật đại, tăng cường cơng tác thơng tin, tiếp thị, việc giảm bớt thời gian thực nghiệp vụ, phong cách phục vụ cán nhân viên làm công tác huy động vốn quan trọng Những người làm công tác huy động vốn nên người tinh thơng nghiệp vụ, có tác phong nhanh nhẹn có khiếu giao tiếp với khách hàng Ngân hàng không nên bắt buộc định cán làm cơng tác huy động vốn đặc biệt khơng nên bố trí cán mặt lạnh lùng, giọng nói khơng nhỏ nhẹ Cho dù có cố gắng đào tạo họ nghệ thuật giao tiếp với chất vốn có họ khó mà thay đổi hai đuợc Chúng ta nhận biết người có khả giao tiếp phải biết khai thác sở trường họ 3.2.5 Chiến lược Marketing :  Chiến lược khách hàng: Trong kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh nào, đặc biệt loại hình kinh doanh dịch vụ việc thực thi sách Marketing vô SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài quan trọng Đối với ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Mê Linh địa bàn có nhiều Ngân hàng thương mại nhánh phải thực chiến lược khách hàng kể khách hàng gửi tiền khách hàng vay tiền với phương châm giữ vững mở rộng khách hàng Vì để phù hợp với điều kiện thực tế, Ngân hàng cần phải thực biện pháp sau: - Đa dạng hoá sản phẩm, thường xuyên tìm kiếm hình thức dịch vụ để phục vụ tốt khách hàng, đảm bảo cơng tác tốn nhanh, xác kịp thời Đây điều kiện, niềm tin để khách hàng đến với ngân hàng - Có sách lãi suất hợp lý giúp cho khách hàng cảm thấy việc gửi tiền vào hay vay tiền ngân hàng có lợi so với ngân hàng khác Chính sách lãi suất hợp lý khơng có nghĩa có lãi suất huy động thật cao hay mức lãi suất cho vay thật thấp, mà cần hiểu mức lãi suất linh hoạt làm cho khách hàng dù rút tiền trước hạn cảm thấy có lợi Chính sách lãi suất hợp lý cần kèm với thái độ đối xử thân thiện, giúp đỡ - Thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, biến động thị trường để nắm bắt tâm lý, tìm hiểu khó khăn khách hàng từ có ứng xử đắn - Tiến hành phân loại khách hàng xem khách hàng truyền thống, khách hàng mới, áp dụng qui tắc ứng xử khác loại khách hàng để hiệu công việc cao - Cung cấp hoạt động tư vấn thức khơng thức, hướng dẫn cho khách hàng yếu tố thủ tục, cách đầu tư có lợi để tạo cho khách hàng cảm giác thân thiện, tin cậy vào ngân hàng - Thái độ phục vụ khách hàng vui vẻ, hồ nhã, tơn trọng, nhiệt tình tạo gắn bó ngân hàng khách hàng giải pháp quan trọng môi trường cạnh tranh liệt địa bàn  Chính sách quảng cáo: Ngày nay, việc mở rộng hoạt động hệ thống ngân hàng thông qua việc khuyếch trương hoạt động quảng cáo, tuyên truyền việc làm cần thiết Với phương châm “Một khách hàng bạn đồng hành ngân hàng”, “Chúng SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài phát triển bạn”,” AGRIBANK Mê Linh mang phồn thịnh đến khách hàng” Ngân hàng phải cho người khách hàng biết đến hoạt động mình, cho khách hàng thấy lợi ích giao dịch với ngân hàng Vì nói đến ngân hàng nhiều người cịn khơng biết họ gửi tiền vào ngân hàng họ đựợc hưởng lãi suất lợi ích, ưu đãi gì, nhiều người muốn gửi tiền vào ngân hàng ngài ngại Như Ngân hàng phải đẩy mạnh, đa dạng hố hình thức quảng cáo, tun truyền hướng dẫn cụ thể rõ ràng hoạt động, dịch vụ mức lãi suất hành Quảng cáo mang tính chất khoa học tuyên truyền, quảng cáo cộng với uy tín ngân hàng Tất đội ngũ CB-NV có ý thức quảng cáo, tun truyền mang tính chất nghiệp vụ chun mơn cho ngân hàng mình, từ ngày nhiều người biết đến với ngân hàng Đi song hành với hình thức quảng cáo khuyến mãi, giúp đẩy mạnh thêm hoạt động quảng cáo, thu hút nguồn vốn vào ngân hàng Các hình thức khuyến đa dạng, tạo thích thú cho khách hàng như: Lãi suất ưu đãi, quà tặng cho với khách hàng giao dịch thường xuyên, có số tiền gửi lớn Ngồi ngân hàng cần trọng đặc biệt đến mạng lưới thông tin quảng cáo, tuyên truyền đến vùng nông thôn Đưa thơng tin xác, đắn hoạt động ngân hàng cho người dân biết, đáp ứng yêu cầu thắc mắc người dân 3.2.6 Thường xuyên đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm Với tốc độ phát triển khoa học công nghệ hiên nay, tài sản dễ hao mịn vơ hình nhanh chóng Bên cạnh phần lớn tài sản đảm bảo máy móc thiết bị xây dựng ngồi trời, cường độ sử dụng cao tốc độ hao mòn nhanh Đối với tài sản đảm bảo máy móc, thiết bị, nhà xưởng cán tín dụng phải thường xuyên kiểm tra hồ sơ đảm bảo tiền vay kiểm tra tài sản trường để kịp thời xử lý vấn đề phát sinh như: mát, hư hỏng giảm giá trị, có chuyển nhượng người sở hữu…Do việc đánh giá lại tài sản đảm bảo cần tiến hành thường xuyên qua để có biện pháp hạn chế rủi ro Từ việc xem xét thực trạng tài sản tham khảo thông tin thị trường giá cả, xu hướng phát triển, mặt hàng thay Đặc biệt tài sản đảm bảo chứng khốn, giấy tờ có SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài giá thị trường có biến động lớn, phải thường xuyên theo dõi, cập nhật định giá 3.2.7 Yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm Đối với tài sản bảo đảm mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm, việc thẩm định tài sản bảo đảm lại phải thực chặt chẽ, kỹ lưỡng Kết thẩm định sở để khách hàng mua bảo hiểm với mức phù hợp Việc quản lý tài sản đảm bảo dù tốt đến đâu khó tránh khỏi rủi ro bất ngờ xảy lũ lụt, lốc, bão ngun nhân bất khả kháng khác Khi cơng ty bảo hiểm đứng toán cho tổn thất xảy tài sản bảo đảm Việc mua bảo hiểm cho tài sản biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng nhằm đảm bảo thu nợ 3.2.8 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm Ngân hàng Ngân hàng có rủi ro cao so với ngành khác, rủi ro tín dụng thường gây cho Ngân hàng tổn thất lớn, thường xuyên khó tránh khỏi Để phân tán rủi ro hoạt động tín dụng, việc đa dạng hóa danh mục tín dụng biện pháp tất yếu, việc tài trợ cho nhóm khách hàng rủi ro việc tập trung cho vay với nhóm khách hàng Cùng với việc cho vay doanh nghiệp bị giảm sút môi trườn cạnh tranh gay gắt, việc doanh nghiệp tự tài trợ việc phất hành cổ phiếu, trái phiếu việc mở rộng cho vay tiêu dùng hồn tồn có sở Nhưng khơng phải lĩnh vực chi nhánh thoải mái việc cho vay mà cần trọng vào ngành mũi nhọn kinh tế, ngành có tiềm phát triển 3.2.9 Giải pháp hỗ trợ  Chính sách huy động vốn: Trong năm gần đây, kinh tế nước ta không ngừng tăng trưởng mặt, đồng vốn đơn vị, tổ chức kinh tế sử dụng hiệu đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi nhuận nâng cao tiềm phát triển, doanh nghiệp nói chung tình trạng thiếu vốn Để huy động ngày nhiều vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, thời gian tới NHNo&PTNT Mê Linh cần thực thi giải pháp sau: SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Tập trung sức vận dụng phát huy hình thức huy động vốn dân cư (vì vốn huy động dân cư nguồn vốn tương đối lớn ổn định) sử dụng nguồn vốn để đầu tư tín dụng an tồn Để tăng trưởng nguồn vốn cần phải: + Trước hết ngân hàng tạo tin tưởng nâng cao hiểu biết dân hoạt động ngân hàng Ngoài tuyên truyền, quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, cán ngân hàng phải gần gũi, giúp đỡ, tư vấn, góp ý cách trung thực, chân thành cho dân việc tiết kiệm sử dụng tiền Phải giải thích để dân thấy lợi ích an toàn gửi tiền vào ngân hàng trước mắt lâu dài + Giúp dân xố thói quen giữ tiền nhà Phải phân tích tìm hiểu ngun nhân người dân có thói quen giữ tiền nhàn rỗi nhà mua vàng, ngoại tệ cất trữ Điều xuất phát từ nhu cầu thực tế sống hàng ngày, để tiền nhà thuận tiện, chủ động sử dụng ngại gửi lãi thu chẳng đáng mà tốn thời gian gửi tiền vào, rút tiền Do vậy, muốn hạn chế việc để tiền nhà, ngân hàng cần phải khuyến khích mở tài khoản cá nhân để người gửi tiền chi tiêu qua ngân hàng Bí mật tuyệt đối số dư tài khoản chi tiêu chủ tài khoản Cải tiến giấc làm việc, quầy tiết kiệm khơng nên làm việc theo hành - Đa dạng hố hình thức huy động vốn phù hợp với nhu cầu, lợi ích nhân dân tổ chức kinh tế xã hội, trọng tập trung tăng tỷ trọng nguồn vốn có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên - Mở rộng mạng lưới bàn tiết kiệm, phòng giao dịch, chi nhánh cấp để tạo điều kiện thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư nhằm đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn cho thành phần kinh tế - Mở rộng quan hệ bạn hàng với tinh thần hợp tác, thực chế lãi suất thoả thuận sở hai bên có lợi, tranh thủ nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn tổ chức kinh tế, đặc biệt Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Điện lực - Tranh thủ nguồn vốn uỷ thác đầu tư, vừa tạo nguồn vốn ổn định lâu dài vừa có lợi cho việc thực kế hoạch tài SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Thực việc giao tiêu kế hoạch nguồn vốn cho cá nhân kết hợp với kế hoạch dư nợ Việc thực kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn tiêu bắt buộc đồng thời tiêu thi đua - Tiếp tục tăng cường làm tốt công tác toán để tăng cường nguồn tiền gửi từ tổ chức kinh tế, xã hội địa bàn Trong thực tế cho thấy nguồn vốn huy động cần giữ vững vị trí nguồn vốn chủ yếu có lãi suất thấp (chủ yếu tiền gửi khơng kỳ hạn nhằm mục đích tốn) lại có số dư thường xuyên lớn - Tìm kiếm hình thức dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội địa bàn Cụ thể hình thức mở tài khoản cá nhân, toán tiền lương cho cán cơng nhân viên hình thức mẻ có hiệu cao - Có thể có biện pháp ưu đãi toán, lãi suất hay tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng đến quan hệ tín dụng, chấn chỉnh lại phong cách phục vụ khách hàng - Nâng cao trình độ nghiệp vụ, trang bị trang thiết bị đại góp phần làm cho hoạt động tốn, nhận tiền gửi nhanh chóng, xác  Biện pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro: Ngồi việc phân tích, đánh giá xác khách hàng trước cho vay vốn, ngân hàng cần có số biện pháp sau: - Phân tán rủi ro hoạt động tín dụng: Khơng nên tập trung vốn vay vào khách hàng, vào lĩnh vực đầu tư, phải đa dạng hố loại hình cho vay đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư, biện pháp tốt giai đoạn cho vay đồng tài trợ dự án - Sử dụng biện pháp đảm bảo nợ vay chắn Nên lựa chọn hình thức đảm bảo phù hợp với yêu cầu khoản vay, đồng thời phải đánh giá xác giá trị vật làm đảm bảo thời điểm vay vốn + Đối với đảm bảo tài sản: phải xác định xác quyền sở hữu, quyền sử dụng, tính lưu thông tồn thực tế tài sản người vay tiền Cần lưu ý thời hạn sử dụng tài sản đảm bảo phải lớn thời hạn vay tiền SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + Đối với đảm bảo bảo lãnh: phải đánh giá xác lực pháp lý, lực tài chính, uy tín trách nhiệm người bảo lãnh - Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội, đặc biệt tình hình tài tiền tệ có liên quan đến việc xây dựng sách tín dụng Biện pháp nhằm mục đích xây dựng sách cho vay hợp lý để đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư vốn - Nắm bắt thông tin rủi ro khách hàng thông qua báo cáo tài chính, thơng qua tài liệu quan liên quan báo cáo kiểm tốn, thơng qua thị trường thông qua thông tin quan pháp luật, thơng qua trung tâm thơng tin tín dụng thơng qua hội nghị khách hàng, thơng qua quan hệ bạn hàng, hàng xóm Việc nắm bắt kịp thời, xác thơng tin khách hàng có chiến lược kinh doanh phù hợp hạn chế rủi ro mức thấp - Tăng cường cơng tác kiểm sốt kiểm tốn nội Cơng tác kiểm sốt nội hoạt động nhằm mục đích ngăn chặn xử lý kịp thời vi phạm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngân hàng Nội dung kiểm toán nội hoạt động kinh doanh gồm: + Kiểm tra việc chấp hành trình cho vay vốn, kiểm tra việc thực chế đảm bảo tiền vay + Kiểm tra hồ sơ cho vay để đánh giá khoản cho vay có cần bổ xung, chỉnh sửa khơng? + Phân tích đánh giá chất lượng khoản cho vay để làm sở chắn cho khoản vay + Tiến hành phân loại khoản nợ phân loại dư nợ, tổ chức kiểm tra chéo áp dụng biện pháp cụ thể xử lý khoản nợ có vấn đề, tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn khách hàng, giám sát việc thực trình đầu tư vốn - Thực tốt việc trích lập quỹ dự phịng rủi ro tín dụng Để có biện pháp xử lý kịp thời rủi ro tín dụng xảy ra, nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh bình thường, ngân hàng phải trích đầy đủ quỹ dự phịng rủi ro theo tỷ lệ qui định ngân hàng nhà nước SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Trên số giải pháp bao gồm giải pháp trước mắt giải pháp mang tính chiến lược lâu dài để tăng cường khả hoạt động nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh Ngân Hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Mê Linh 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Nhà Nước - Hoạt động NHNo&PTNT Việt Nam chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nông dân, nhà nước cần có sách đầu tư cho nơng nghiệp như: + Nhà nước mở rộng đầu tư sở hạ tầng, đặc biệt khu vực miền núi + Nhà nước có sách trợ giá: * Trợ giá đầu vào: Có sách trợ giá để khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật tài trợ cho doanh nghiệp nhập vật tư thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu để bán cho nông dân với giá ổn định * Trợ giá đầu ra: Sản phẩm nơng nghiệp mang tính thời vụ, việc tiêu thụ sản phẩm thường gặp nhiều khó khăn Nhà nước cần gia tăng quỹ bình ổn giá, bù đắp cho nông dân đảm bảo không bị trượt giá, thua lỗ Hoặc nhà nước hỗ trợ giá cho đơn vị thu mua sản phẩm nông dân kết thúc mùa vụ + Nhà nước cần tăng thêm vốn điều lệ cho NHNo&PTNT, đồng thời cấp đủ kịp thời khoản nợ khoanh thiên tai, bất khả kháng hàng năm xác định Có hệ thống NHNo&PTNT có đủ vốn cần thiết để tồn tăng trưởng quy mô hoạt động - Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp, thực chuyển quyền sở hữu, bán khoán cho thuê theo Nghị định 103/1999/NĐ-CP - Cần tạo lập phát triển thị trường bất động sản quy chế bán đấu giá tài sản để giải việc phát mại tài sản chấp ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam có q trình lịch sử lâu dài tồn phát triển Quán triệt tinh thần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ban lãnh đạo ngân hàng nỗ lực xây dựng hệ thống qui chế, SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài qui định tương đối hoàn chỉnh hướng dẫn cụ thể hoạt động cho vay hệ thống ngân hàng nông nghiệp Việt Nam Những qui chế, qui định có linh hoạt cần thiết thay đổi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế nói chung phát triển hệ thống ngân hàng nơng nghiệp nói riêng Tuy nhiên mạng lưới ngân hàng nơng nghiệp hoạt động phạm vi tồn quốc, nằm địa bàn khác nhu cầu khách hàng khác khơng thể đề qui định cụ thể ngân hàng, ngun nhân gây khó khăn định ngân hàng khiến cho ngân hàng vướng mắc số trường hợp cụ thể Với phương châm đạo cơng tác tín dụng: "An tồn để phát triển, phát triển phải an toàn" Kiến nghị: + Cho phép NH thực biện pháp mang tính chất ưu đãi khách hàng truyền thống, khách hàng có tín nhiệm cao + Thường xun cung cấp thơng tin tín dụng NH qua hệ thông CIC, cập nhật kịp thời thông tin văn pháp qui, tình hình biến động giá số mặt hàng chủ yếu thị trường, thông tin đơn vị kinh tế, doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với NH, tổ chức đánh giá uy tín, khả kinh doanh doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với NH + Hỗ trợ đào tạo đào tạo lại nghiệp vụ chun mơn cho cán tín dụng theo hình thức: Tập huấn, tự đào tạo, trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu điển hình Cán tín dụng phải trang bị kiến thức giao tiếp, kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ ngân hàng nhằm giúp họ nâng cao khả kinh nghiệm làm việc, nâng cao chất lượng khoản tín dụng Có chế độ khuyến khích cho cán tín dụng lương, thưởng SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Cùng với tăng trưởng phát triển kinh tế, nhu cầu vốn nhu cầu vô cấp thiết Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn vốn có cho có hiệu cịn quan trọng nhiều, mang tính định đến tồn phát triển bền vững kinh tế Trong lĩnh vực Ngân hàng vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề thu hút quan tâm nhiều vấn đề mà nhà lãnh đạo ngân hàng lo lắng Qua thời gian nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực tế tình hình chất lượng tín dụng Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Mê Linh, nhận thấy đơn vị ngân hàng có chất lượng tín dụng cao, tuân thủ tốt nguyên tắc, qui chế việc bảo đảm chất lượng tín dụng Đồng thời qua việc nghiên cứu thực trạng ngân hàng tơi nhận thấy có dấu hiệu tiềm ẩn có khả phát sinh tương lai làm xấu chất lượng hoạt động tín dụng Trên sở điều kiện thực tế NHNo&PTNT Mê Linh, mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng góp phần hạn chế tối đa khả xấu phát sinh Tuy nhiên việc nâng cao chất lượng tín dụng địi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu góc độ sâu hơn, tồn diện với thời gian dài cho kết xác có hiệu cao Mặc dù có nhiều cố gắng, trình độ nhiều hạn chế nên vấn đề đưa khơng thể tránh khỏi sai sót, tính thuyết phục tính khái qt chưa cao Song tơi hy vọng tồn giải pháp sớm nghiên cứu xem xét, mong góp ý chân thành thầy cô giảng viên Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Đinh Xuân Hạng, Ban giám đốc cán tín dụng cán kế tốn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Mê Linh - TP Hà Nội giúp đỡ hồn thành khóa luận SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Giáo trình Tài doanh nghiệp - Nhà xuất tài (2008); PGS TS Nguyễn Đình Kiệm & TS Bạch Đức Hiển Giáo trình Ngân hàng thương mại – Nhà xuất Tài Tạp chí Ngân hàng (các năm 2011, 2012, 2013.) Thông tin Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt nam : - Bảng cân đối tài khoản tổng hợp năm 2011-2013 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Mê Linh 2011-2013 Những vấn đề Ngân hàng kinh tế thị trường (lưu hành nội bộ) Các Websites: http://www.agribank.com.vn/ http://diendannganhang.com/ http://taichinhnganhang.dnu.vn/ http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/ http://taichinh.saga.vn/ SV: Phạm Ngọc Hải Lớp: CQ48/15.09 ... tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Mê Linh đến năm 2015 57 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn. .. tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MÊ LINH 2.1 Khái quát chi nhánh NHNo & PTNT Mê Linh. .. hồi nợ cao Do chất lượng khoản tín dụng cao 1.2.3 Sự cần thiết việc nâng cao chất lượng tín dụng NHTM kinh tế thị trường  Đối với ngân hàng: - Chất lượng tín dụng định tồn phát triển ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: 181 giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn mê linh , 181 giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn mê linh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn