KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 12:00

Phần tài liệu này bao gồm:1. Khái niệm Pháp chế XHCN: Khái niệm pháp chế XHCN có từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga. V.I.Lênin là người đưa ra định nghĩa pháp chế và các nguyên tắc của nó đã làm giàu thêm lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về nhà nước và pháp luật.....2. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa: 3. Vai trò của pháp chế xã hội chủ nghĩaDanh mục tài liệu tham khảo KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa Khái niệm pháp chế XHCN có từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga V.I.Lênin người đưa định nghĩa pháp chế nguyên tắc làm giàu thêm lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin nhà nước pháp luật Khái niệm pháp chế: “Pháp chế XHCN chế độ đặc biệt đời sống trị - xã hội, tất quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, nhân viên nhà nước công dân phải tôn trọng thực Hiến pháp, pháp luật cách nghiêm chỉnh, triệt để, xác Mọi hành động xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích tập thể, công dân bị xử lý theo pháp luật”(1) Những yêu cầu pháp chế xã hội chủ nghĩa Một là, tính thống Nội dung bản: nhận thức, hiểu áp dụng pháp luật phải thống phạm vi nước V.I.Lê-nin viết: “Pháp chế pháp chế tỉnh Caluga tỉnh Ca-dan mà phải pháp chế cho toàn nước Nga cho tồn thể Liên bang nước cộng hịa Xơ-viết nữa”(5) Ngun tắc pháp chế nhằm xóa bỏ tư tưởng cục bộ, địa phương, làm cho địa phương liên hệ, phát triển, hồi sinh, hợp tác Tính thống địi hỏi sáng tạo, song khn khổ pháp luật Hai là, pháp chế tính hợp lý Trong mơi trường pháp luật, tính hợp lý biểu phù hợp với luật, mục đích đặt ra, chủ thể lựa chọn phương án tối ưu việc thực pháp luật Cơ sở tính hợp lý pháp luật phản ánh đắn pháp luật đòi hỏi phát triển xã hội Nếu pháp luật quy định đắn ý chí đơng đảo quần chúng nhân dân lao động, giá trị xã hội, chắn pháp luật hợp lý Ba là, ngoại lệ Nội dung nguyên tắc pháp luật ban hành, phải thực hiện, vi phạm pháp luật phải bị xử lý theo pháp luật V.I.Lê-nin viết: “Tính nghiêm minh pháp luật hồn tồn khơng phải chỗ hình phạt phải nặng, mà chỗ phạm tội khơng thoát khỏi bị trừng phạt” Bốn là, pháp chế XHCN gắn liền với dân chủ Dưới chế độ dân chủ, pháp luật thừa nhận cơng dân có quyền bình đẳng việc tham gia quản lý tham gia công việc nhà nước Chủ nghĩa xã hội dân chủ gắn bó với Bản chất chủ nghĩa xã hội dân chủ, tính ưu việt chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội tồn phát triển thiếu dân chủ dân chủ thực đầy đủ, mở rộng hệ thống pháp luật XHCN V.I.Lê-nin viết: “phát triển dân chủ đến cùng, tìm hình thức phát triển ấy, đem thử nghiệm hình thức thực tiễn ”(6) Dân chủ chế độ trị nhà nước XHCN với tham gia đông đảo quần chúng nhân dân lao động vào công việc nhà nước Dân chủ có mối quan hệ khơng tách rời với pháp chế XHCN Khơng thể có dân chủ chân bên ngồi pháp chế XHCN Ngược lại, trạng thái pháp chế lại phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện dân chủ XHCN đời sống nhà nước xã hội Dân chủ tiền đề bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa Năm là, mối quan hệ pháp chế văn hoá V.I.Lê-nin coi điều kiện quan trọng để thực pháp chế XHCN Người viết: “Nếu không áp dụng cho điều kiện để thiết lập pháp chế thống toàn Liên bang, khơng thể nói đến vấn đề bảo vệ xây dựng văn hố được”(7) Trình độ văn hố nhân dân lao động cá nhân có trách nhiệm cao việc thực pháp luật tự giác thống nhất, ngược lại, tăng cường pháp chế lại mở khả lớn để phát triển văn hố XHCN Vai trị pháp chế xã hội chủ nghĩa Ở Việt Nam, pháp chế, công tác pháp chế có vị trí, vai trị, chức vơ quan trọng việc lãnh đạo, đạo, quản lý nhà nước, quản lý xã hội pháp luật Điều thể rõ số điểm sau: Thứ nhất, pháp chế, công tác pháp chế bảo đảm cho Đảng lãnh đạo nhân dân thực quản lý nhà nước pháp luật theo pháp luật Điều có nghĩa pháp chế, công tác pháp chế đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động Nhà nước, quan nhà nước, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương thực theo pháp luật pháp luật Pháp chế điều chỉnh hành vi quản lý Nhà nước xã hội lĩnh vực đời sống xã hội, tổ chức, cá nhân thực pháp luật, theo pháp luật Pháp chế điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức; pháp chế bảo đảm cho cá nhân, tổ chức xã hội hoạt động khuôn khổ pháp luật Thứ hai, pháp chế công tác pháp chế công cụ để tạo lập củng cố trật tự, kỷ cương xã hội Để thiết lập trật tự, kỉ cương, phép nước xã hội định phải có pháp luật pháp luật phải chủ thể quan, tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh Thứ ba, pháp chế góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng cộng, quyền lợi ích đáng quan, tổ chức, cá nhân Khi có pháp chế vững mạnh hình thành trật tự, kỉ cương xã hội, từ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích đáng tổ chức, cá nhân tơn trọng bảo vệ Bên cạnh đó, pháp chế cịn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ văn minh Quá trình xây dựng hồn thiện Nhà nước pháp quyền có mối liên hệ chặt chẽ với pháp chế pháp luật Nhà nước pháp quyền khẳng định tính tối cao pháp luật, Hiến pháp đạo luật bản; chủ thể xã hội phải thực theo Hiến pháp pháp luật Còn pháp luật lại hạt nhân cốt lõi pháp chế (là thực trạng xã hội pháp luật thực cách đầy đủ, thống nghiêm minh) Đây mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời pháp luật, pháp chế Nhà nước pháp quyền Pháp chế Nhà nước pháp quyền có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau; pháp chế thực nghiêm túc tiền đề để thúc đẩy việc xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Khi pháp luật thực thi nghiêm túc, đầy đủ, quan hệ xã hội điều chỉnh pháp luật giúp cho trật tự an tồn xã hội ổn định, pháp chế thực thi, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Vì vậy, để xây dựng thành cơng Nhà nước pháp quyền pháp luật phải thực cách đồng bộ, thống nghiêm chỉnh toàn xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) TS Đỗ Ngọc Hải, Pháp chế XHCN hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBDN cấp nước ta nay, NXB Chính trị Quốc gia, H.2007, tr.54 (2) Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1987, tr.121 (3) Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1991, tr.121 (4) Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996, tr.45 (5), (7) V.I.Lê-nin, Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mát xcơva, 1980, t.45, tr.232, tr.233 (6) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1980, T.42, tr.97 ... nhân thực pháp luật, theo pháp luật Pháp chế điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức; pháp chế bảo đảm cho cá nhân, tổ chức xã hội hoạt động khuôn khổ pháp luật Thứ hai, pháp chế công tác pháp chế công... hội pháp luật Điều thể rõ số điểm sau: Thứ nhất, pháp chế, công tác pháp chế bảo đảm cho Đảng lãnh đạo nhân dân thực quản lý nhà nước pháp luật theo pháp luật Điều có nghĩa pháp chế, cơng tác pháp. .. việc thực pháp luật tự giác thống nhất, ngược lại, tăng cường pháp chế lại mở khả lớn để phát triển văn hố XHCN Vai trị pháp chế xã hội chủ nghĩa Ở Việt Nam, pháp chế, cơng tác pháp chế có vị
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn