169 đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại hoàng liên sơn

112 1 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 11:56

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Lê Thị Thu Hà SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤ LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv LỜI NÓI ĐẦU .1 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tài doanh nghiệp quản trị tài doanh nghiệp…………………………….4 1.1.1 Tài doanh nghiệp định tài doanh nghiệp 1.1.2 Quản trị tài doanh nghiệp .9 1.2 Đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp…………………………………………….15 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp 15 1.2.1.3 Tài liệu phục vụ công việc đánh giá TCDN .16 1.2.2 Nội dung đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp 20 CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG LIÊN SƠN TRONG THỜI GIAN QUA 36 2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty CP xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .36 2.1.2 Đặc điểm hoạt động công ty 37 2.2 Đánh giá thực trạng tài tài Cơng ty CP xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn 49 2.2.1 Thực trạng huy động vốn doanh nghiệp 49 2.2.2 Thực trạng đầu tư sử dụng vốn công ty 53 2.2.3 Đánh giá tình hình huy động sử dụng vốn tiền 57 2.2.4 Thực trạng tình hình cơng nợ khả tốn công ty 58 2.2.5 Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh công ty 63 2.2.6 Đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty 66 2.3 Đánh giá chung thực trạng tài công ty 69 SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.3.1 Những mặt tích cực 69 2.3.2 Những hạn chế chủ yếu .72 CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LIÊN SƠN .77 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển chung công ty thời gian tới .77 3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội 77 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty 83 3.1.3 Triển vọng phát triển công ty tương lai 87 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty 89 3.2.1 Tăng cường sử dụng vốn chủ sở hữu, đồng thời chủ động khai thác nguồn vốn vay nhằm đảm bảo cấu nguồn vốn hợp lý 89 3.2.2 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ 92 3.2.3 Tăng nhanh vòng quay hàng tồn kho, đặc biệt nhanh chóng hồn thành bàn giao cơng trình thi cơng đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa 94 3.2.4: Cải thiện nâng cao khả toán công ty 97 3.2.5 Tiếp tục trì ngun tắc cân tài cơng ty 99 3.2.6 Tăng cường đầu tư TSCĐ, nâng cao lực sản xuất TSCĐ 100 3.3 Điều kiện thực 102 3.3.1 Đối với thân công ty .102 3.3.2 Từ phía Nhà nước .104 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU Danh mục bảng số liệu Bảng 2.1 Tình hình cấu biến động nguồn vốn Bảng 2.2 Tình hình phân bổ sử dụng vốn Cơng ty Bảng 2.3: Tình hình cân tài cơng ty Bảng 2.4 Tình hình huy động sử dụng vốn tiền năm 2013 Bảng 2.5: Quy mô công nợ công ty Bảng 2.6 Cơ cấu quản trị nợ Bảng 2.7 Khả tốn cơng ty Bảng 2.8 Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh Bảng 2.9 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Bảng 2.10 Đánh giá khả sinh lời vốn chủ sở hữu Bảng 3.1 Mức thưởng dự kiến cho tổ công tác thu hồi nợ Danh mục biểu đồ Biểu đồ 3.1 Tình hình tăng trưởng GDP qua năm (2002 – 2013) Biểu đồ 3.2 Tình hình lạm phát nước ta qua năm (2000 – 2013) Biểu đồ 3.3 Tình hình tăng trưởng tín dụng tiền gửi qua năm (2001 – 2013) Biểu đồ 3.4 Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành xây dựng Biểu đồ 3.5 Giá trị sản xuất ngành xây dựng (2012-2013) Biểu đồ 3.6 Doanh thu số doanh nghiệp xây dựng niêm yết Danh mục sơ đồ Sơ đồ2 1: Mơ hình tổ chức máy quản lý công ty CP XD & TM Hồng Liên Sơn Sơ đồ2 2: Mơ tổ chức máy tài – kế tốn Sơ đồ 2.3: Tóm tắt quy trình sản xuất SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI NĨI ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trước biến đổi sâu sắc kinh tế tồn cầu hóa, mà mức độ cạnh tranh hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Việt Nam thị trường nước quốc tế ngày khốc liệt buộc tất doanh nghiệp khơng phải vươn lên q trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tiềm lực tối đa để đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao Vì nhà quản trị doanh nghiệp phải nắm rõ thực trạng sản xuất kinh doanh thực trạng tài doanh nghiệp mình, từ có chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm cải thiện nâng cao lực tài Muốn vậy, doanh nghiệp cần sâu phân tích hoạt động tài cách chi tiết hiệu nhằm đánh giá thực trạng tài định hướng tương lai cho phát triển tồn doanh nghiệp Trong tình hình thực tế nay, với kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, khơng có doanh nghiệp gặp khó khăn vấn đề huy động vốn sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh hiệu quảm chí khơng bảo tồn vốn ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp Đặc biệt nữa, với phát triển thị trường chứng khốn vấn đề bạch tình hình tài nhiều đối tượng quan tâm, nhà quản lý tài doanh nghiệp vấn đề phải quan tâm ý đươc nghiên cứu kỹ lưỡng hết Xuất phát từ ý nghĩa đánh giá thực trạng tình hình tài doanh nghiệp, sau gần tháng thực tập Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn cho thấy cơng ty cịn số tịn sách tài ảnh hưởng khơng tốt đến hiệu kinh doanh, lý tác giả thực đề tài sau :“ Đánh giá thực trạng tài giải pháp cải thiện SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tình hình tài Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn” Đối tượng nghiên cứu Đề tài sâu tìm hiểu vấn đề liên quan đến tình hình tài doanh nghiệp lý luận chung tài doanh nghiệp, tiêu đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn Phạm vi nghiên cứu - Về không gian : Nghiên cứu tình hình tài biện pháp nhằm cải thiện tình tình tài cơng ty Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn - Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tài cơng ty từ năm 2011 đến 2013, định hướng 2015 Mục đích nghiên cứu - Làm rõ vấn đề lý luận tài doanh nghiệp quản trị tài doanh nghiệp - Trên sở phân tích, làm rõ thực trạng tài cơng ty để đưa giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty giai đoạn tới Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa sở phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, logic…đồng thời sử dụng bảng biểu để minh họa Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung nghiên cứu gồm phần sau: Chương 1: Lý luận chung đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá thực trạng tài Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp SV: Lê Thị Thu Hà Học viện Tài Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tài doanh nghiệp quản trị tài doanh nghiệp 1.1.1 Tài doanh nghiệp định tài doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức kinh tế thực hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có yếu tố đầu vào trình sản xuất như: - Tư liệu lao động - Đối tượng lao động - Sức lao động Quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trình kết hợp yếu tố đầu vào để tạo yếu tố đầu hàng hóa tiêu thụ hàng hóa, đem lợi nhuận cho doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, vận hành kinh tế tiền tệ hóa yếu tố biểu tiền Hay nói cách khác, để có yếu tố đầu vào cần thiết, doanh nghiệp cần phải có lượng vốn tiền tệ định, tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có phương thức huy động vốn khác Vốn vận động đa dạng, liên tục không ngừng chuyển đổi hình thái biểu Từ hình tháivốn tiền tệ ban đầu sang hình thái vốn vật tư, hàng hóa cuối lại trở hình thái vốn tiền tệ Từ số vốn tiền tệ ban đầu đó, doanh nghiệp mua sắm tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho trình sản xuất Sản phẩm trình sản xuất tung thị trường nhờ q trình tiêu thụ, giai đoạn mà doanh nghiệp bán sản phẩm thu tiền từ bán hàng Doanh thu bán hàng SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài sau bù đắp chi phí, doanh nghiệp thu khoản lợi nhuận, với số lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục phân phối cách hợp lý Như vậy, trình hoạt động doanh nghiệp trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài doanh nghiệp.Trong q trình làm phát sinh tạo vận động dòng tiền vào, dòng tiền gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư doanh nghiệp Mặt khác, vận động vốn tiền tệ khơng bó hẹp chu kỳ sản xuất, mà vận động trực tiếp gián tiếp liên quan đến tất khâu trình tái sản xuất xã hội (sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng) Nhờ vận động tiền tệ màhàng loạt quan hệ kinh tế hình thái giá trị phát sinh khâu trình tái sản xuất nên kinh tế thị trường Những quan hệ chứa đựng nội dung kinh tế khác nhau, song chúng có đặc trưng kinh tế giống mang chất tài doanh nghiệp Các quan hệ kinh tế bên trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp hình giá trị hợp thành quan hệ tài doanh nghiệp bao gồm:  Quan hệ tài doanh nghiệp Nhà nước Tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phải thực nghĩa vụ tài Nhà nước (nộp thuế) Mặt khác ngân sách Nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước cấp vốn cơng ty liên doanh, mua cổ phần cấp trợ giá cho doanh nghiệp cần thiết  Quan hệ tài doanh nghiệp với chủ thể kinh tế tổ chức xã hội khác Quan hệ tài doanh nghiệp với chủ thể kinh tế khác đa dạng phong phú thể việc toán, thưởng phạt vật chất doanh nghiệp chủ thể kinh tế khác cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Ngồi ra, doanh nghiệp cso quan hệ tài với tổ chức xã hội khác doanh nghiệp thực tài trợ cho tổ chức xã hội…  Quan hệ tài doanh nghiệp với người lao động Quan hệ thể thông qua việc doanh nghiệp tốn tiền lương, tiền cơng, thực thưởng phạt vật chất người lao động  Quan hệ tài doanh nghiệp với chủ sở hữu doanh nghiệp Mối quan hệ thể việc chủ sở hữu thực góp vốn đầu tư hay rút vốn khỏi doanh nghiệp việc phân chia lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp  Quan hệ tài nội doanh nghiệp Đây mối quan hệ toán phận nội doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, việc hình thành sử dụng quỹ doanh nghiệp, phân phối kết kinh doanh thực hạch toán nội doanh nghiệp Như vậy: Xét mặt hình thức, tài doanh nghiệp quỹ tiền tệ trình tạo lập, phân phối, sử dụng vận động gắn liền với hoạt động doanh nghiệp Xét chất, tài doanh nghiệp quan hệ kinh tế hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp trình hoạt động 1.1.1.2 Các định tài doanh nghiệp Trong doanh nghiệp, có nhiều vấn đề nảy sinh đòi hỏi nhà quản trị phải đưa định tài đắn cho doanh nghiệp, vấn đề liên quan đến việc tìm nguồn vốn cần thiết cho mua sắm tài sảnvà hoạt động doanh nghiệp, phân bổ có giới hạn nguồn vốn cho mụcđích sử dụng khác đồng thời đảm bảo cho nguồn vốn sử dụng mộtcách hữu hiệu hiệu để đạt mục tiêu đề Tài doanh SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Cơng ty cần dựa mơ hình quản lý hàng tồn kho dự trữ để xác định mức đặt hàng kinh tế để với mức đặt hàng chi phí dự trữ tồn kho nhỏ mà đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh đảm bảo có đủ hàng hóa để giao khách hàng, đồng thời không dự trữ nhiều khiến ứ đọng vốn Công ty cần bổ sung cách hợp lý nguyên vật liệu dự trữ cho sản xuất, đồng thời tích cực đẩy mạnh việc sản xuất việc sử dụng tối đa công suất dây chuyền sản xuất đặc biệt dây chuyền sản xuất mới, nhằm tiêu thụ hết lượng nguyên vật liệu dự trữ cịn tồn đọng kỳ Mặt khác, cơng ty nên tiến hành phân cấp quản lý giao trách nhiệm trực tiếp cho đội, tổ Đối với nguyên vật liệu sử dụng chung cho nhiều phận nên giao cho kho cơng ty quản lý cấp phát Từ đám bảo cho q trình cấp phát nhanh chóng, kịp thời, máy gọn nhẹ đồng thời nâng cao trách nhiệm trình độ chuyên mơn hóa quản lý, đớn giản hóa q trình tốn ngun vật liệu Hai là, Nhanh chóng hồn cơng trình thi cơng, kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vào giá thành sản phẩm, bàn giao cơng trình Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang phận chiếm giá trị lớn tổng hàng tồn kho công ty, cụ thể cuối năm 2013 9,4 tỷ Công ty cần đẩy mạnh tốc độ thi công để kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vào giá thành sản phẩm, không nên dây dưa kéo dài thời gian thi cơng, nhanh chóng bàn giao cơng trình để thu lợi nhuận phải đảm bảo chất lượng cơng trình để giao cho khách hàng Để rút ngắn thời gian, cơng ty cần có sách khen thưởng vật chất tinh thần kịp thời, đồng thời thường xuyên tổ chức đội tra nhằm kiểm tra tình hình thi công, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh q trình thi cơng tiến độ thi cơng có theo dự tính ban đầu hay khơng, chất lượng cơng trình có đảm bảo theo hợp SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đồng , đồng thời tiến hành bàn giao phần cơng trình hồn thành nhằm thu thu hồi vốn nhanh, góp phần tăng vịng quay hàng tồn kho Ba là, tăng cường tiêu thụ hàng hóa Hàng hóa phận tồn kho lớn doanh nghiệp cuối năm 2013, lượng hàng hóa tồn kho 2,3 tỷ, chiếm 17,23% tổng hàng tồn kho Hàng hóa cơng ty chủ yếu vật liệu xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng đóng góp khơng nhỏ vào doanh thu lợi nhuận cơng ty Trong năm khoản mục có tăng nhẹ gặp khó khăn khâu tiêu thụ, hàng nhập hàng cũ chưa kịp giải phóng Tăng cường tiêu thụ hàng hóa khơng tiết kiệm vốn khâu dự trữ mà thu hồi vốn lợi nhuận cho cơng ty, góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn công ty Sau số giải pháp cụ thể: Trước hết, cơng ty phải xây dựng cho chiến lược sản phẩm thích hợp Cơng nghiệp ngày phát triển đòi hỏi sản phẩm nguyên liệu, vật liệu xây dựng phải đạt tiêu chuẩn cao, đảm bảo tính kỹ thuật Đồng thời công ty không ngừng nghiên cứu đổi cơng nghệ tìm sản phẩm phù hợp với xu phát triển thị trường Điều công ty phần làm tốt, năm qua cơng ty có chiến lược tiêu thụ sản phẩm song việc nghiên cứu thị trường chưa thực xác, hàng quý công ty phải điều chỉnh nhiều, dẫn đến số mặt hàng sản xuất dạng bán thành phẩm ứ đọng lớn không tiêu thụ gây tồn kho nhiều làm vốn bị ứ đọng Công ty cần thường xuyên đánh giá lại khả thích ứng thái độ khách hàng với sản phẩm cụ thể, dựa tình hình cung cầu thị trường để biết sản phẩm giai đoạn chu kỳ sản phẩm hạn chế sản phẩm thời kỳ suy thối Thứ hai, cơng ty phải trọng thị trường truyền thống phân đoạn thị trường chiến lược mình, cơng ty nên tiến hành sản xuất mặt hàng SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài phù hợp với nhu cầu tiêu thụ đoạn thị trường Đồng thời quan hệ tốt với khách hàng truyền thống giúp công ty đảm bảo khả tiêu thụ với số mặt hàng từ xây dựng cho kế hoạch sản xuất tiêu thụ hợp lý Thứ ba, công ty phải quan tâm đến việc đa dạng hóa mặt hàng, giúp công ty tồn phát triển mơi trường cạnh tranh gay gắt nay, để đứng vững lớn mạnh cơng ty ngồi việc giữ vững nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, cơng ty phải nghiên cứu, tìm sản phẩm phù hợp với phát triển công nghiệp 3.2.4: Cải thiện nâng cao khả tốn cơng ty Năm 2013, hệ số phản ánh khả năng tốn cơng ty thấp, thấp nhiều so với trung bình ngành Cụ thể hệ số khả toán thời 1.03 (của trung bình ngành 1.5), hệ số khả toán nhanh 0.5 (của trung bình ngành 0.92), hệ số khả tốn nhanh 0.06 Điều khơng mang lại rủi ro khả toán khoản nợ đến hạn mà cịn gây nên nhìn nhận khơng tốt từ chủ thể: ngân hàng, nhà đầu tư … tài cơng ty Do cơng ty cần có biện pháp hợp lý kịp thời để nâng cao khả toán lành mạnh tình hình tài Thứ nhất, có sách quản trị vốn tiền hiệu quả, đảm bảo khả phản ứng nhanh khoản nợ đến hạn tình phát sinh bất ngờ Trong năm vừa qua khoản mục tiền tương đương tiền chiếm tỷ trọng nhỏ tài sản ngắn hạn Cụ thể chiếm 5.49% cuối năm 2013 (1,4 tỷ) chiếm 5.09% đầu năm (1,2 tỷ) Điều cho thấy cơng ty dự trữ tiền mà tăng đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, lượng tiền mặt mức thấp làm tăng rủi ro cơng ty việc tốn khoản nợ đến hạn gần đến hạn, đặc biệt khả toán tức thời năm 2013 thấp, 0.06 lần Vì vậy, việc xác định mức dự trữ tiền hợp lý cần thiết, địi hỏi cơng ty phải có biện pháp quản lý chặt chẽ vốn tiền SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài mà trực tiếp khoản thu chi tiền, thực quy chế quản lý vốn tiền, cụ thể sau: - Công ty cần phải thực tốt việc lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ, phải xác định rõ dòng tiền thu vào dòng tiền chi thời kỳ mức dự trữ vốn tiền cần thiết Từ đó, có dự tính lượng tiền dư thừa thiếu hụt thời kỳ để có biện pháp thích hợp, đảm bảo cho cân thu chi tiền mặt đồng thời nâng cao khả sinh lời vốn tiền tạm thời nhàn rỗi - Xây dựng phát triển mô hình dự báo tiền mặt có độ xác cao Có loại dự báo: dự báo ngắn hạn (từ ngày đến hai tuần), dự báo trung hạn (từ vài tuần trở lên đến hai năm), dự báo dài hạn (một vài năm) - Thực chiết khấu toán cho khách hàng nhằm thu hồi sớm tiền hàng Việc thực chiết khấu toán cần tính tốn tỷ lệ chiết khấu cho phù hợp với chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp huy động thêm vốn để bù đắp cho khoản ứ đọng bị chiếm dụng - Thường xuyên kiểm tra trình thu chi tiền mặt để tránh hao hụt, gian lận, lãng phí Đồng thời Cơng ty nên chọn lựa số đối tác ngân hàng có khả giúp doanh nghiệp quản lý tốt tiền mặt như: ngân hàng Vietcombank, BIDV, MB Bank… - Quản lý chặt chẽ khoản tiền gửi ngân hàng tiền cơng ty chủ yếu tiền gửi ngân hàng Có phân định rõ ràng trách nhiệm thủ quỹ kế toán tiền mặt - Quản lý chặt chẽ khoản tạm ứng: xác định quy chế cụ thể tạm ứng xác định rõ đối tượng tạm ứng, mức tạm ứng, thời hạn tạm ứng, đồng thời phải đôn đốc khoản tạm ứng đến hạn tốn Thứ hai, đánh giá chi phí chung cơng ty xem có hội cắt giảm chúng hay không Việc cắt giảm chi phí khơng cần thiết tác động trực tiếp tới số lợi nhuận Các chi phí hoạt động, thuê mướn, quảng cáo, lao động gián tiếp hay chi phí văn phịng, chi SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài phí gián tiếp mà doanh nghiệp phải chịu để vận hành hoạt động kinh doanh chi phí trực tiếp nguyên vật liệu hay lao động trực tiếp Thứ ba,Thanh lý tài sản không sử dụng cho mục đích sinh lời, phục vụ hoạt động kinh doanh nói chung nhằm thu hồi phần vốnvà sử dụng chúng mục đích khác hiệu như: toán bớt khoản nợ công ty Thứ tư, Cần tổ chức quản lý khoản công nợ theo đối tượng cụ thể Trong đó, phải cụ thể nhà cung cấp, ví dụ nhà cung cấp cơng ty bao gồm: Công ty xi măng Nghi Sơn, Công ty vật liệu xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH Xây dựng du lịch Minh Lan… Đồng thời phân loại theo giá trị hợp đồng phân loại theo thời hạn tốn theo hợp đồng, nhằm chủ động cơng tác tốn, tránh tình trạng đến hạn tốn hợp đồng mà cơng ty chưa có nguồn để trả nợ Thứ năm, khoản vay ngắn hạn dài hạn, công ty cần xây dựng kế hoạch trả nợ cụ thể, đảm bảo trả đủ nợ để nâng cao uy tín mình, tạo điều kiện cho đợt vay sau Thứ sáu, Hãy giám sát hiệu khoản thu công ty nhằm đảm bảo công ty viết hoá đơn thu tiền khách hàng chuẩn xác nhận khoản toán hẹn Việc khách hàng toán sớm đặn đảm bảo dòng tiền mặt ổn định cho cơng ty 3.2.5 Tiếp tục trì ngun tắc cân tài cơng ty Xét tổng thể, việc nắm giữ tài sản dài hạn có tính khoản thấp đòi hỏi nắm giữ nguồn vốn lâu dài Chính từ nhận định mà nguyên tắc truyền thống cân tài tài sản cố định phải tài trợ nguồn vốn dài hạn (vốn chủ sử hữu vốn vay) Theo nguyên tắc này, cân trì bù đắp luồng tiền (tương ứng với khấu hao tài sản cố định) với khoản trả nợ (vốn lãi) hàng năm Tính ổn định tài sản nguồn vốn đảm bảo cân thời mà cịn trì cân dài hạn Phần trội tổng nguồn vốn dài hạn so với tổng tài sản dài hạn gọi nguồn vốn lưu động thường xuyên , tạo thành biên an toàn cho cân tài SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Trong năm 2013, công ty đảm bảo nguyên tắc cần tài với nguồn vốn lưu động thường xuyên NWC cuối năm 2013 879 triệu, đầu năm 2013 2.251 triệu Điều cho thấy tình hình tài trợ cơng ty an tồn Cơng ty cần tiếp tục trì ngun tắc cân tài để đảm bảo tài sản dài hạn tài sản lưu động thường xuyên tài trợ nguồn vốn thường xuyên (dài hạn) nhằm giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro tốn, giảm bớt chi phí việc sử dụng vốn, góp phần lành mạnh tài cơng ty 3.2.6 Tăng cường đầu tư TSCĐ, nâng cao lực sản xuất TSCĐ Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng TSCĐ phận vô quan trọng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kết kinh doanh Vì cơng ty cịn non trẻ nên viêc đầu tư vào TSCĐ chưa trọng lượng vốn đầu tư lớn, máy móc thiết bị giá trị cao công ty tiến hành thuê hoạt động chủ yếu Trong đó, việc tự chủ lượng máy móc thiết bị lực hoạt động chúng yếu tố quan trọng để công ty tham gia đấu thầu cơng trình, cạnh tranh lựa chọn dự án thi công Cuối năm 2013, lượng vốn cố định đầu tư cho TSCĐ 14,4 tỷ, chiếm 34,44% tổng vốn kinh doanh Mặt khác hiệu suất sử dụng vốn cố định vốn dài hạn khác năm 2013 1,29 lần, thấp so với trung bình ngành (2,3 lần) Điều cho thấy công tác quản trị vốn cố định hay TSCĐ cơng ty cịn nhiều hạn chế so với doanh nghiệp ngành Vì thời gian tới, cơng ty nên thực đồng thời giải pháp sau: - Vì giới hạn vốn, cơng ty cần tính tốn đầu tư vào phận thiết yếu trước, loại máy móc thiết bị thường xuyên sử dụng, nhà xưởng cần thiết cho việc lưu kho… Đồng thời bước thay cách đồng thiết bị cho phù hợp với cầu thị trường việc đầu tư vào thiết bị đại, suất cao Việc đổi công nghệ phải đảm bảo cân đối phần cứng phần mềm để phát huy hiệu công nghệ Khi mua thiết SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài bị, máy móc bí cơng nghệ cơng ty thương lượng với đối tác để toán theo phương thức trả chậm - Tận dụng máy móc trang thiết bị có kỳ, ngồi cịn phải tiến hành bảo dưỡng máy móc định ký thay cho việc phát sinh cố cử cán sửa chữa để đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục, đồng tiết kiệm thời gian, công sức cho người trực tiếp sản xuất - Để nâng cao lực công nghệ, công ty cần phải xây dựng mối quan hệ với quan nghiên cứu, ứng dụng khoa học ký thuật ngồi nước để phát triển cơng nghệ theo chiều sâu bước hồn chỉnh cơng nghệ đại - Tiến hành nghiên cứu, phân tích thị trường, nhu cầu thị trường lực tài cơng ty để lựa chọ máy móc thiết bị phù hợp nhằm đem lại hiệu cao cho công ty - Tích cực đào tạo đội ngũ cán khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý, công nhân lành nghề sở đảm bảo bồi dưỡng vật chất thỏa đáng cho họ nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ nâng cao suất hoạt động hiệu kinh doanh Tuy nhiên, trước thực đầu tư TSCĐ, công ty cần đánh giá xem đầu tư vào TSCĐ có khả thi khơng, có thật cần thiết khơng có đem lại hiệu không Tiếp đến phải đảm bảo cơng ty có đủ khả huy động nguồn vốn trung dài hạn để tài trợ, đồng thời đảm bảo cơng nhân có đủ kiến thức chun môn để điều khiển làm chủ công nghệ 3.3 Điều kiện thực 3.3.1 Đối với thân cơng ty 3.3.1.1 Tiếp tục hồn thiện cơng tác kế tốn tài cơng ty thực tốt việc phân tích tài Cơng tác kế tốn cơng ty cần phải hồn thiện, thay đổi kịp thời tuân theo quy định Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý Đồng thời phải hàng năm phải SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài lập kế hoạch tài chính, dự kiến nhu cầu vốn, tổ chức nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt kết quả, mục tiêu định, đánh giá mức độ thực kế hoạch Ngồi cịn phải thực tốt việc phân tích tài (phân tích hệ số tài phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn) nhằm phát hiện, đánh giá kịp thời vấn đề bất cập, chưa hợp lý để từ có biện pháp khắc phục Việc lập kế hoạch tài chính, lập nhu cầu vốn, hay xây dựng sách huy động vốn, dự báo nhu cầu khả thị trường xác hơn, gắn với thực tiễn công tác nghiên cứu, công tác phân tích tình hình tài đạt hiệu tốt Vậy cơng tác phân tích tài thực có hiệu em xin đưa số kiến nghị sau: - Hồn thiện quy trình phân tích: Xác định mục tiêu, phạm vi phân tích rõ ràng để từ cơng tác tập hợp số liệu, thu thập tài liệu liên quan cách đầy đủ có hệ thống, đảm bảo thơng tin xác kịp thời Lập kế hoạch phân tích phân tích có trọng tâm thơng qua hệ thống tiêu phân tích - Hồn thiện phương pháp đánh giá phân tích tình hình tài - Kết hợp tốt cơng tác hạch tốn kế tốn, kiểm tốn nội với phân tích tài quản trị tài doanh nghiệp - Cơng ty nên có tách bạch rõ ràng phịng tài phịng kế tốn Mỗi phịng đảm nhiệm cơng việc định, khơng chồng chéo, đó, hiệu cơng việc cải thiện… - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho cơng tác quản trị tài Để có nhận định tài đắn đưa giải pháp kịp thời địi hỏi người phân tích phải có trình độ cao chun mơn tài chính, nắm vững quy chế, sách quản lý tài chính, sách thuế nhà nước tình hình kinh tế nước khả đưa định hướng thời gian tới Do cơng ty cần tổ chức đào tạo nhân cho công tác phân tích quản trị SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tài thơng qua việc cho nhân viên tham gia học tập trường đại học hay tổ chức khóa học nâng cao trình độ, mời chuyên gia có kinh nghiệm đến tham dự, truyền đạt kinh nghiêm chuyên môn… 3.3.1.2 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đồng thời nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Đội ngũ lao động yếu tốc có ý nghĩa định đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc đổi máy móc thiết bị cần thiết song với công ty phải trọng đến việc đào tạo đội ngũ công nhân, kỹ sư để sử dụng hiệu máy móc thiết bị Do cơng ty phải nhận số lượng lao động có trình độ thấp em địa phương nơi công ty mở rộng diện khai thác, nên việc đào tạo đội ngũ lao động vấn đề quan tâm Công ty cần nâng cao tiêu chuẩn tuyển dụng lao động, đảm bảo chất lượng lao động tuyển thêm Mặt khác yêu cầu đổi công nghệ nên công ty cần khuyến khích người lao động khơng ngừng học hỏi nâng cao kiến thức để làm chủ khoa học kỹ thuật Người lao động phát huy hiệu hết khả trình độ họ khuyến khích đánh giá lực, bên cạnh sách đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, cơng ty cần ý đến việc phân phối thù lao thu nhập hợp lý Từ đó, tạo động lực thúc đẩy người lao động tự nâng cao trình độ thân để tiến hành cơng việc cách hiệu Để làm vậy, cơng ty cần: - Trích lập ngân quỹ phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ lao động - Có sách khen thưởng cụ thể hỗ trợ cán công nhân viên Đặc biệt việc giải nhà động lực để người lao động gắn bó, SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài yên tâm với nghề, khó khăn cơng ty khơng có vốn để đầu tư phát triển quỹ nhà ở… - Có sách sử dụng hợp lý cán bộ, nhân viên qua đào tạo, trình độ nâng cao đề bạt tăng lương, tun chuyển vị trí cơng tác đến nơi phù hợp với trình độ cao hơn… 3.3.2 Từ phía Nhà nước Năm 2013 chứng kiến nhiều biến động lớn ngành xây dựng Việt Nam Hàng ngàn công ty lớn, nhỏ ngành xây dựng tun bố phá sản Nhưng cịn nhiều cơng ty ngành làm ăn họ biết chuyển đổi thị trường lĩnh vực.Các công ty xây dựng chủ yếu lớn nhanh từ dự án lớn, thời gian kéo dài dự án lên đến gần chục năm hay Và nguồn vốn đổ khơng nhỏ Tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn, ngành bất động sản bị dừng chân, nguồn đâu tư khơng cịn, dự án tạm ngừng hay chậm lại khơng cịn vốn đầu tư đổ Các công ty xây dựng, chủ đầu tư bắt đầu lao đao Công ty vững tài tí trụ lại, cắt giảm ngân sách, cơng ty yếu lao đao, khơng đủ tiền trả nợ công nhân, nợ đủ thứ tuyên bố phá sản Trước tình hình doanh nghiệp xây dựng điêu đứng Nhà nước cần có hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp này, trước hết sách thuế, có mức thuế suất hợp lý với loại thuế thuế tài nguyên, thuế môi trường, sử dụng công cụ thuế để hạn chế nhập sản phẩm VLXD nước sản xuất được, giảm thuế VAT thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp xây dựng… Thứ hai sách tín dụng: ngân hàng tổ chức tín dụng cần tiếp tục nghiên cứu khoanh nợ, dãn thời hạn trả nợ doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp, chủ đầu tư xây dựng nhà để bán trình xây dựng Cùng với cần tiếp tục lộ trình SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài giảm lãi suất cho vay, cải cách thủ tục cho vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay Thứ ba, hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực xây dựng Qua 10 năm thực Luật Xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân nước hoạt động xây dựng vào sống, trật tự xây dựng dần chấn chỉnh Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng tăng cường, bước đầu vào nề nếp Tuy nhiên thực tế công tác quản lý nhà nước hoạt động xây dựng cịn có mặt hạn chế bất cập chưa đáp ứng yêu cầu theo Luật, vướng mắc trình tổ chức thực Cụ thể là, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước đầu tư xây dựng bất cập, yếu Luật xây dựng (2003) thiếu quy định cụ thể thẩm quyền phương thức quản lý dự án phù hợp với loại nguồn vốn khác dẫn đến tồn tại, bất cập xác định chủ trương đầu tư, hiệu tiến độ, chi phí thực dự án Quá trình đẩy mạnh phân cấp quản lý đầu tư xây dựng thể quy định phân cấp định đầu tư, phân quyền chủ đầu tư chưa phù hợp với lực quản lý thiếu chế kiểm tra, giám sát cần thiết Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng có ý nghĩa định tính khả thi hiệu dự án, việc lập kiểm soát thiết kế sở nội dung cốt lõi dự án đầu tư có xây dựng Bên cạnh đó, vai trị quan chuyên môn xây dựng chưa cụ thể hóa quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu bàn giao, bảo hành, bảo trì cơng trình Do vậy, việc khắc phục trùng lắp, mâu thuẫn, chồng chéo quy định Luật Xây dựng (2003) với quy định Luật có kiên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật qui hoạch đô thị, Luật đất đai…là vấn đề cấp thiết nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng hệ thống pháp luật, nâng cao SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hiệu lực thực thi pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để cải cách thủ tục hành đầu tư xây dựng SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Được thành lập từ năm 2009, Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn nỗ lực khẳng định vai trị, vị kinh tế nước ta nói chung cơng nghiệp xây dựng nói riêng Trong kinh tế thị trường đầy biến động nay, việc nắm rõ thực trạng sản xuất kinh doanh thực trạng tài cơng ty từ có chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm cải thiện tình hình tài nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh điều quan trọng nhà quản trị Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn này, việc vận dụng kiến thức đào tạo nhà trường tự nghiên cứu thực tế tình hình tài hoạt động cơng ty thời gian qua Kết nghiên cứu đề tài thể điểm chủ yếu sau: - Thứ nhất: Hệ thống hóa lý luận chung tài doanh nghiệp, quản trị tài doanh nghiệp nội dung, phương pháp đánh giá tài doanh nghiệp - Thứ hai: Đánh giá thực trạng tài cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn qua năm 2012 2013 Từ đó, đưa đánh giá cơng tác quản trị tài cơng ty năm vừa qua đồng thời rõ mặt đạt cần phát huy tồn nguyên nhân tồn tại, hạn chế - Thứ ba: Trên sở lý luận thực tiễn trình bày, đồng thời tiếp cận với nguồn tài liệu thực tế công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn xem xét bối cảnh kinh tế xã hội, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty năm Bên cạnh kết đạt được, đề tài có số hạn chế định Do khó khăn vấn đề tìm kiếm số liệu, nên tác giả tập trung phân SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tích chủ yếu năm 2013 so sánh với năm 2012, nhiên năm gần hoạt động cơng ty tính đến thời điểm nên kết nghiên cứu đảm bảo phản ánh tương đối xác thực trạng tài doanh nghiệp vận động Tác giả hi vọng với việc nghiên cứu, phân tích đề xuất số giải pháp trên, đề tài góp phần vào q trình cải thiện tăng cường cơng tác quản trị tài doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn Mặc dù cố gắng, song kết nghiên cứu nhiều hạn chế định Tác giả mong muốn góp ý từ bạn bè đồng nghiệp, thầy cô giáo viên Học viện Tài doanh nghiệp để kết nghiên cứu hoàn thiện Một lần nữa, tác giả xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ cán phịng Tài – Kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Hồng Liên Sơn tận tình bảo, giúp đỡ tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các sách tham khảo Giáo trình tài doanh nghiệp (Nhà xuất tài chính, năm 2013) Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp (Nhà xuất tài chính, năm 2010) SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 ... dựng thương mại Hoàng Liên Sơn Phạm vi nghiên cứu - Về khơng gian : Nghiên cứu tình hình tài biện pháp nhằm cải thiện tình tình tài công ty Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn -... chung đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá thực trạng tài Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên Sơn thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình. .. giả thực đề tài sau :“ Đánh giá thực trạng tài giải pháp cải thiện SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: CQ48/11.10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tình hình tài Cơng ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: 169 đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại hoàng liên sơn , 169 đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại hoàng liên sơn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn