150 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại vương gia

109 5 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 11:35

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC SƠ ĐỒ iii DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ QUẢ KINH DOANH 1.1 Đặc điểm hoạt động chức doanh nghiệp thương mại .4 1.2 Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 1.3 Vai trị hạch tốn bán hàng doanh nghiệp thương mại .6 1.4 Yêu cầu, nhiệm vụ hạch toán bán hàng xác định kết kinh doanh .7 1.5 Kế toán bán hàng .8 1.5.1 Kế toán giá vốn hàng bán 1.5.2 Kế toán doanh thu bán hàng 12 1.5.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 18 1.6 Kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 19 1.6.1 Chi phí bán hàng .19 1.6.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 21 1.7 Kế tốn chi phí doanh thu hoạt động tài 23 1.7.1 Kế tốn chi phí tài 23 1.7.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài .25 1.8 Kế tốn chi phí doanh thu hoạt động khác 27 1.8.1 Kế toán thu nhập khác .27 1.8.2 Kế tốn chi phí khác 28 1.9 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 29 i CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VƯƠNG GIA 34 2.1 Giới thiệu khái quát công ty 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động SXKD công ty .35 2.1.3 Thị trường tiêu thụ phương thức bán hàng, phương thức tốn cơng ty 37 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 38 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 44 2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty 48 2.2.1 Đặc điểm hàng hóa Cơng ty 48 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 49 2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng 63 2.2.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 73 2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 73 2.2.6 Kế tốn chi phí, doanh thu hoạt động tài 81 2.2.7 Kế tốn chi phí, doanh thu hoạt động khác 84 2.2.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 84 2.3 Đánh giá thực trạng, ưu điểm tồn Công ty .92 2.3.1 Ưu điểm 92 2.3.2 Hạn chế .93 CHƯƠNG 3: CÁC KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA 95 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 95 3.1.1 Ý nghĩa .95 3.1.2 Yêu cầu 95 3.2 Các giải pháp hoàn thiện 96 KẾT LUẬN .101 ii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 10 Sơ đồ 1.2 Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 11 Sơ đồ 1.3 Kế toán doanh thu theo phương thức trả chậm trả góp .15 Sơ dồ 1.4 Kế toán doanh thu theo phương thức giao nhận đại lý 16 Sơ đồ 1.5 Kế toán doanh thu theo phương thức hàng đổi hàng 16 Sơ đồ 1.6 Kế tóa doanh thu theo phương thức bán hàng trực tiếp tính thuế theo PP khấu trừ 17 Sơ đồ 1.7 Kế tóa doanh thu theo phương thức bán hàng trực tiếp tính thuế theo PP trực tiếp 17 Sơ đồ 1.8 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 19 Sơ đồ 1.9 Kế tốn chi phí bán hàng 20 Sơ đồ 1.10 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp .22 Sơ 1.11 Sơ đồ hạch tốn chi phí tài 24 Sơ đồ 1.12 Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài .26 Sơ đồ 1.13 Sơ đồ hạch toán TK 711 28 Sơ đồ 1.14 Sơ đồ hạch toán TK 811 29 Sơ đồ 1.15 Sơ đồ hạch toán tài khoản 911 31 Sơ đồ 1.16: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung 32 Sơ đồ 1.17 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính 33 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lí cơng ty .38 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu máy kế tốn Cơng ty 44 Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổ kế toán 46 Sơ đồ 2.4 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính 48 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ hạch toán kế tốn doanh thu bán hàng cơng ty 64 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ hạch toán kế tốn chi phí kinh doanh cơng ty 73 Sơ đồ 2.5 Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài cơng ty .81 Sơ đồ 2.6 Sơ đồ hạch toán xác định kết kinh doanh Công ty 84 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số tiêu kinh tế Công ty năm gần 42 Biểu 2.1 Phiếu xuất kho 51 Biểu 2.2 Phiếu xuất kho 52 Biểu 2.3 Sổ chi tiết hàng hóa 53 Biểu 2.4 Sổ chi tiết hàng hóa 54 Biểu 2.5 Sổ chi tiết hàng hóa 55 Biểu 2.6 Bảng tổng hợp hàng hóa .56 Biểu 2.7 Sổ chi tiết tài khoản 57 Biểu 2.8 Sổ chi tiết tài khoản 58 Biểu 2.9 Sổ chi tiết tài khoản 59 Bi ểu 2.10: Bảng tổng hợp chi tiết .60 Biểu 2.11 Sổ nhật ký chung 61 Biểu 2.12 Sổ TK 632 62 Biểu 2.13 Hóa đơn GTGT 0000118 65 Biểu 2.14 Phiếu thu 66 Biểu 2.15 Hóa đơn GTGT số 0000119 .67 Biểu 2.16 Sổ chi tiết doanh thu 68 Biểu 2.17 Sổ chi tiết doanh thu 69 Biểu 2.18 Sổ nhật ký chung 71 Biểu 2.19 Sổ TK 511 72 Biểu 2.20 Hóa đơn GTGT 74 Biểu 2.21 Phiếu chi 75 Biểu 2.22 Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương 76 Biểu 2.23.Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn 77 Biểu 2.24 Bảng phân bổ tài sản cố định .78 Biểu 2.25 Sổ TK 642 80 Biểu 2.26 Giấy báo có .82 Biểu 2.27 Sổ TK 515 83 Biểu 2.28 Phiếu kế toán 85 Biểu 2.29 Phiếu kế toán .86 Biểu 2.30 Phiếu kế toán .87 Biểu 2.31 Phiếu kế toán .88 Biểu 2.32 Sổ nhật ký chung 89 Biểu 2.33 Sổ TK 911 90 Biểu 2.34 Sổ TK 421 91 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Với việc gia nhập tổ chức thương mại Thế giới WTO năm 2007, đã tạo điều kiện thuận lợi to lớn cho kinh tế Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế giới, mở những hội cũng thách thức vơ cùng khó khăn doanh nghiệp nước lĩnh vực nói chung ngành kinh doanh thương mại nói riêng Trong bối cảnh kinh tế nay: cạnh tranh khốc liệt, thị trường hàng hóa tự lưu thơng giữa ngồi nước, yêu cầu doanh nghiệp thương mại nước phải có những kế hoạch, sách đúng đắn để đứng vững, tồn tại, phát triển Muốn doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ phải đẩy mạnh đầu tư hạ tầng sở, dịch vụ người, đồng thời nghiên cứu nắm bắt, đáp ứng tâm lý, nhu cầu người tiêu dùng Do doanh nghiệp phải giám sát tất quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hoá cho đạt hiệu cao Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng bên cạnh những giải pháp đồng hạ tầng, người… doanh nghiệp cần tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn cho kịp thời cung cấp thơng tin kinh tế, tài cho ban giám đốc định kinh doanh Trong doanh nghiệp thương mại cơng tác tổ chức kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng có ý nghĩa vơ cùng quan trọng Bởi trình bán hàng trình cuối cùng giai đoạn kinh doanh, việc cung cấp thơng tin tình hình bán hàng kết kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp có đầy đủ thơng tin kịp thời xác để định kinh doanh đúng đắn, từ đạt mục tiêu kinh tế mà doanh nghiệp đã đề Xuất phát từ những lý qua thời gian thực tập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia, em đã sâu tìm hiểu thực tế nhận thấy tầm quan trọng cần thiết trình bán hàng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Với những kiến thức tiếp thu trình học tập cùng giúp đỡ nhiệt tình anh, chị phịng tài kế tốn cũng tồn Cơng ty, đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình Cơ, em đã sâu nghiên cứu đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia” Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu tình hình bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Vương Gia - Phạm vi nghiên cứu: - Địa điểm nghiên cứu:Tìm hiểu hạch tốn tình hình bán hàng xác định kết bán hàng công ty qúy III năm 2017 Mục tiêu nghiên cứu:  Mục tiêu chung - Nghiên cứu hạch toán kế toán bán hàng xác định kết bán hàng ở “Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Vương Gia” Từ đó, để hiểu sâu lý thuyết có nhìn thực tế kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng  Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Tiếp cận thực tế để tìm hiểu cơng tác tổ chức kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng Cơng ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Vương Gia.Ví dụ như: tìm hiểu chu trình bán hàng, trình hạch tốn hàng bán, trình tự ln chuyển chứng từ - Mục tiêu 2: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để tìm hiểu sâu cơng tác hạch toán hàng bán kết bán hàng Nắm trình luân chuyển chứng từ, cách thức ghi sổ nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng kết bán hàng - Mục tiêu 3: Từ những sở đưa nhận xét, đánh giá đề xuất kiến nghị nhằm góp phần làm cho cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng ở “Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Vương Gia” Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu - Sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát, quan sát: Theo dõi công việc nhân viên kế toán ghi chép, tổng hợp - Sử dụng phương pháp vấn, trao đổi trực tiếp: vấn nhân viên phụ trách phần kế toán kế toán bán hàng xác định kết bán hàng - Sử dụng phương pháp thu thập tài liệu: chứng từ, số liệu sổ sách công ty, thu thập chế độ kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán  Phương pháp phân tích số liệu - Sử dụng phương pháp thu thập số liệu để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu: + Đối với mục tiêu thứ nhất: Điều tra, quan sát ghi chép kết thu - Sử dụng phương pháp vấn trực tiếp để tìm hiểu cơng tác tổ chức máy kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng + Đối với mục tiêu thứ hai: Sử dụng phương pháp thu thập số liệu từ chứng từ, sổ sách kế toán đồng thời kết hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán để nghiên cứu vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để tìm hiểu sâu cơng tác hạch toán kế toán bán hàng xác định kết bán hàng + Đối với mục tiêu thứ ba: Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích đánh giá.Trên sở những số liệu thực tế, phương pháp, chế độ kế tốn mà cơng ty áp dụng so sánh với lý thuyết, chế độ sách kế toán nhà nước để đưa nhận xét đánh giá khách quan đề xuất kiến nghị nhằm góp phần làm cho cơng tác kế tốn đơn vị hồn thiện hiệu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Chương 1: Các vấn đề kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia Chương 3: Phương hướng hồn thiện kế tốn bán hàng kết kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ QUẢ KINH DOANH 1.1 Đặc điểm hoạt động chức doanh nghiệp thương mại Khái niệm “Doanh nghiệp thương mại đơn vị kinh doanh thành lập hợp pháp, nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại” Như vậy, tổ chức kinh tế coi doanh nghiệp thương mại phải có đủ hai điều kiện sau:  Phải thành lập theo đúng luật định;  Phải trực tiếp thực chức thương mại với mục đích kiếm lời Nhiệm vụ doanh nghiệp thương mại: Các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực có chung nhiệm vụ sau:  Hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường;  Thực đầy đủ cam kết khách hàng sản phẩm, dịch vụ, giải thỏa đáng mối quan hệ lợi ích với chủ thể kinh doanh theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi;  Bảo tồn tăng trưởng vốn, mở rộng kinh doanh;  Bảo vệ môi trường, bảo vệ sản xuất, bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội;  Chấp hành pháp luật, thực chế độ hạch toán thống kê thống thực nghĩa vụ nhà nước Chức doanh nghiệp thương mại Thực chức lưu chuyển hàng hóa Sản xuất sản phẩm khâu đầu tiên, sản phẩm sản phẩm ở trạng thái khả năng, sản phẩm đưa vào trình sử dụng (trong sản xuất tiêu dùng cá nhân) sản phẩm thực trở thành sản phẩm q trình sản xuất hồn thành Thực chức lưu thơng hàng hóa cách chun nghiệp, doanh nghiệp thương mại tổ chức q trình lưu thơng cách hợp lý, nhanh chóng, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu khách hàng Doanh nghiệp thương mại người cung ứng hàng hóa cho khách hàng, cần phải quan tâm đến giá trị sử dụng hàng hóa (sử dụng nào? Sử dụng làm gì? Đối tượng sử dụng? Thời gian địa điểm mua bán?) chi phí lưu thơng hàng hóa để có giá hợp lý, khách hàng chấp nhận Chức tiếp tục trình sản xuất khâu lưu thơng Q trình sản xuất theo nghĩa rộng gồm khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi (lưu thơng) tiêu dùng Bốn khâu có quan hệ mật thiết tác động qua lại với mối quan hệ giữa sản xuất tiêu dùng mối quan hệ Kinh doanh thương mại nằm ở khâu trung gian giữa bên sản xuất phân phối, bên tiêu dùng sản phẩm Trong trình trao đổi hàng hóa, lưu thơng sản phẩm từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng, doanh nghiệp thương mại phải thực phân loại, chọn lọc, đóng gói, vận chuyển, dự trữ, bảo quản sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, sửa chữa, lắp ráp, bảo hành sản phẩm…Đây chức tiếp tục q trình sản xuất q trình lưu thơng Chức nhằm hoàn thiện sản phẩm ở dạng tốt để sản phẩm thích hợp với nhu cầu người tiêu dùng Như vậy, kinh doanh thương mại có chức lưu thơng hàng hóa chức kinh tế chủ yếu, gắn chặt chẽ với chức kỹ thuật sản phẩm, tức chức tiếp tục trình sản xuất khâu lưu thông Mặt khác, trình thực lưu thơng hàng hóa, doanh nghiệp thương mại phải thực việc tổ chức sản xuất, đầu tư, khai thác tạo nguồnhàng để tạo sản phẩm thay hàng ngoại nhập có giá phải để chủ động nguồn hàng thích hợp với nhu cầu khách hàng Chức dự trữ hàng hóa điều hịa cung – cầu Chức kinh doanh thương mại mua bán hàng hóa vào để cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, đúng chất lượng, số lượng, ở những nơi thuận tiện cho khách hàng Nhờ có hàng hóa dự trữ mà doanh nghiệp thương mại thỏa mãn đầy đủ, kịp thời nhu cầu hàng hóa khách hàng Nhờ có hệ thống mạng lưới rộng (kho, trạm, cửa hàng, quầy hàng, siêu thị, đại lý…) mà doanh nghiệp thương mại đảm bảo thuận lợi cho khách hàng mua những hàng hóa cần thiết, vừa tiết kiệm thời gian, vừa xa Để thỏa mãn nhu cầu khả khách hàng, doanh nghiệp thương mại phải mua những mặt hàng có chất lượng tốt, đúng yêu cầu khách hàng, phải ở nơi có nguồn hàng phong phú, nhiều, rẻ, sau cộng với chi phí lưu thơng đưa đến Biểu 2.30 Phiếu kế tốn Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển TM Vương Gia Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Số: 127 STT Nội dung Thuế TNDN TK TK nợ có 821 3334 Chi tiết TK TK TK Số Số tiền nợ 64.399.385 64.399.385 Cộng Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 90 có tiền Biểu 2.31 Phiếu kế tốn Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển TM Vương Gia Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Số: 128 STT Nội dung Chi phí thuế Chi tiết TK TK TK Số TK TK nợ có Số tiền 911 821 64.399.385 911 421 257.597.541 nợ TNDN Cuối kỳ kết lãi hoạt động kinh doanh 321.996.926 Cộng Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 91 có tiền Biểu 2.32 Sổ nhật ký chung Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TM Vương Gia Mẫu số: S03a – DNN Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Ban hành theo TT Số 133/2016/TT-BTC Đa, HN Ngày 28/06/2016 Bộ Tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 11 năm 2017 NT ghi sổ SH PC029 11/11 XK084 30/11 PKT125 PKT126 30/11 PKT127 30/11 PKT127 Diễn giải NT 06/11 30/11 SH TK Chứng từ Thanh toán tiền điện 06/11 thoại cố định 11/11 Giá vốn bán hàng Cuối kỳ kết chuyển 30/11 doanh thu bán hàng 30/11 Cuối kỳ kết chuyển chi phí Cuối kỳ kết chuyển 30/11 chi phí thuế TNDN Cuối kỳ kết chuyển lãi 30/11 hoạt động kinh doanh Cộng phát sinh ĐƯ 6422 1331 111 632 156 511 515 911 632 642 911 911 821 911 421 Đơn vị tính: VNĐ Số tiền Nợ Có 94.494 9.449 103.943 14.973.056 14.973.056 6.251.841.514 438.600 6.252.280.114 4.361.160.568 1.569.122.620 5.930.283.188 64.399.385 64.399.385 257.597.541 257.597.541 56.234.988.668 56.234.988.668 Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 92 Biểu 2.33 Sổ TK 911 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TM Vương Gia Mẫu số: S03b – DNN Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Ban hành theo TT Số 133/2016/TT-BTC Đa, HN Ngày 28/06/2016 Bộ Tài chính) SỔ CÁI Tên TK: Xác định kết kinh doanh Số hiệu TK: 911 Tháng 11 năm: 2017 Đơn vị tính: VNĐ NT Chứng từ SH NT GS TK Diễn giải ĐƯ Số tiền Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh 30/11 Cuối kỳ kết chuyển 30/11 PKT125 30/11 6.251.841.514 doanh thu bán hàng 511 30/11 Cuối kỳ kết chuyển PKT125 30/11 438.600 DTHĐTC 515 30/11 Cuối kỳ kết chuyển PKT126 30/11 GVHB 632 4.361.160.568 642 1.569.122.620 821 64.399.385 421 257.597.541 30/11 Cuối kỳ kết chuyển PKT126 30/11 chi phí kinh doanh 30/11 Cuối kỳ kết chuyển PKT127 30/11 CP thuế TNDN 30/11 Cuối kỳ kết chuyển lãi PKT127 HĐKD Số phát sinh Số dư cuối kỳ 6.252.280.114 6.252.280.114 Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu 2.34 Sổ TK 421 93 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TM Vương Gia Mẫu số: S03b – DNN Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Ban hành theo TT Số 133/2016/TT-BTC Đa, HN Ngày 28/06/2016 Bộ Tài chính) SỔ CÁI Tên TK: Lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu TK: 421 Tháng 11 năm: 2017 Đơn vị tính: VNĐ NT GS Chứng từ SH NT TK Diễn giải ĐƯ Số dư đầu kỳ Số phát sinh Cuối kỳ kết 30/11 PKT127 30/11 chuyển lãi HĐKD Số phát sinh Số dư cuối kỳ Số tiền Nợ Có 236.456.357 911 257.597.541 257.597.541 494.053.898 Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 94 2.3 Đánh giá thực trạng, ưu điểm tồn Công ty Trong thời gian thực tập tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, em nhận thấy cơng tác kế tốn công ty đã tuân thủ đúng chế độ Nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh doanh công ty Hiện q trình hạch tốn cũng khơng cứng nhắc, dập khuôn mà cải tiến cho phù hợp với điều kiện đặc điểm kinh doanh công ty, dựa sở chế độ kế tốn hành Tuy nhiên cơng tác kế tốn cơng ty chưa hồn tồn hợp lý 2.3.1 Ưu điểm * Về cơng tác kế tốn nói chung Cơ cấu tổ chức máy kế tốn cơng ty gọn nhẹ Quy trình làm việc máy kế toán khoa học, hợp lý, đội ngũ cán kế tốn người có kinh nghiệm, chun mơn, nhiệt tình sáng tạo cơng việc Về trình tự hạch tốn: Kế tốn cơng ty đã áp dụng trình tự hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán đã ban hành Bộ tài Điều giúp cho việc ghi sổ kế tốn phù hợp, nhanh chóng, xác, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng đắn, kịp thời, thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung hồn tồn phù hợp với đặc điểm điều kiện công ty Quy định mở ghi chép Sổ Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tương đối chặt chẽ khoa học, đã kết hợp rộng rãi việc ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh, theo trình tự thời gian với việc hệ thống hóa nghiệp vụ theo nội dung kinh tế Công ty ln chấp hành đúng sách, chế độ kế tốn tài Nhà nước, sách giá, thuế, tổ chức mở sổ kế toán cách phù hợp để phản ánh tình hình biến động Doanh thu, chi phí Tổ chức cơng tác hạch tốn ban đầu: Các chứng từ lập công ty phù hợp với yêu cầu kinh tế phát sinh yêu cầu pháp lý nghiệp vụ Các chứng từ lập ở tất khâu có đầy đủ chữ ký đại diện bên có liên quan, số sử dụng theo đúng mẫu quy định BTC ban hành theo thông tư 133/2016/TTBTC ngày 26/08/2016 Bộ Trưởng BTC Trước đưa vào lưu trữ tất chứng từ sắp xếp, phân loại hệ thống theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian Với hệ thống chứng từ vậy, đã giúp cho trình luân chuyển 95 chứng từ dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho việc ghi sổ kế tốn, đảm bảo cung cấp thơng tin cách kịp thời, xác * Về cơng tác doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh - Về tổ chức kế toán doanh thu: nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng cung cấp dịch vụ kế toán ghi nhận doanh thu cách kịp thời, xác đầy đủ Việc theo dõi hạch toán doanh thu sở quan trọng để bước xác định kết kinh doanh, đánh giá hiệu loại hình dịch vụ để từ có kế hoạch đúng đắn theo hoạt động Công ty - Về việc xác định giá vốn hàng bán: Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tính trị giá hàng xuất kho theo phương pháp bình qn liên hồn phù hợp với loại hình kinh doanh Cơng ty - Về cơng tác kế tốn chi phí: chi phí vấn đề quan trọng mà nhà quản lý ln quan tâm tìm cách để quản lý chặt chẽ nhằm tránh lãng phí Bởi cơng tác hạch tốn chi phí Cơng ty bước đầu đảm bảo tính xác, đầy đủ kịp thời phát sinh - Về công tác kế tốn xác định kết kinh doanh: Cơng tác kế tốn xác định kế kinh doanh Cơng ty đã phần đáp ứng yêu cầu ban giám đốc việc cung cấp thơng tin tình hình kinh doanh Cơng ty Việc ghi chép dựa khoa học chế độ kế toán hành tình hình thực tế Cơng ty 2.3.2 Hạn chế Bên cạnh những kết công tác tổ chức kế toán bán hàngvà xác định kết kinh doanh mà công ty đã đạt cịn tồn những hạn chế mà cơng ty phải cải tiến hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý công ty Những nhược điểm mà máy kế tốn cơng ty gặp phải: * Công ty chưa mở sổ chi tiết doanh thu bán hàng Hiện để hạch toán doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán công ty sử dụng số TK 511 mà không sử dụng sổ chi tiết để phục vụ cho tài khoản Như sẽ cung cấp thông tin cho nhà quản trị cách cụ thể đẩy đủ 96  Về chứng từ ghi nhận doanh thu: Các phương thức bán hàng doanh nghiệp gồm có bán bn bán lẻ Tuy nhiên với hình thức bán lẻ, số trường hợp, người mua hàng không yêu cầu nên Cơng ty cũng khơng xuất hóa đơn GTGT cho dù giá trị hóa đơn theo quy định phải xuất hóa đơn GTGT Điều vi phạm nguyên tắc lập ghi chép chứng từ, ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu cách xác * Cơng ty chưa sử dụng phần mềm kế toán Hàng ngày, Cơng ty phải sử lý số liệu hóa đơn, chứng từ nhiều, mặt hàng phong phú, có nhiều mã hàng nên việc quản lý khó khăn đặc biệt cơng ty chưa có phần mềm kế toán mà sử dụng phần mềm Excel cũng ghi chép thủ công nghiệp vụ phát sinh, điều dẫn đến việc lặp lại chứng từ nghiệp vụ dễ xảy hơn, khó quản lý phải phụ thuộc nhiều đến trình độ tay nghề cũng lực kế toán viên Vì mà cơng ty chưa phát huy hết vai trị máy tính cơng tác hạch tốn kế toán, chưa tiết kiệm thời gian lao động nhân viên kế toán 97 CHƯƠNG 3: CÁC KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 3.1.1 Ý nghĩa Đối với Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh thương mại, doanh thu xác định kết kinh doanh khâu cuối cùng kết thúc trình kinh doanh doanh nghiệp có vai trị quan trọng Thực trạng kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng doanh nghiệp ở Việt Nam hầu hết chưa thể đầy đủ nhiệm vụ Xác định đúng doanh thu kết hoạt động cơng ty sẽ cho biết doanh nghiệp hoạt động sao, hiệu hay không hiệu Đồng thời sở cán bộ, lãnh đạo điều chỉnh hoạt động kinh doanh mình, để tăng doanh thu hạ chi phí Mặt khác, xác định mục tiêu, chiến lược phát triển, phương hướng hoạt động công ty tương lai Do hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có ý nghĩa quan trọng 3.1.2 Yêu cầu Phương hướng hoàn thiện kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng, muốn có tính khả thi cần đáp ứng u cầu sau: - Hồn thiện sở tơn trọng chế tài chính, tơn trọng chế độ kế tốn Mỗi quốc gia phải có chế quản lý tài xây dựng hệ thống kế toán thống phù hợp với chế tài Việc tổ chức cơng tác kế tốn ở đơn vị kinh tế cụ thể phép vận dụng cải tiến không bắt buộc phải dập khuôn hồn tồn theo chế độ khn khổ phải tơn trọng chế độ, tơn trọng chế - Hồn thiện sở phù hợp vớ đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp Các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng chế độ chuẩn mực kế toán quyền sửa đổi phạm vi định cho phù hợp với đặc điểm riêng doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu cao - Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng thơng tin kịp thời, xác phù hợp với yêu cầu quản lý 98 - Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí mục đích doanh nghiệp kinh doanh có lãi đem lại hiệu - Trên sở những yêu cầu việc hoàn thiện thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết qảu kinh doanh em xin nêu số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty 3.2 Các giải pháp hồn thiện  Thực chiết khấu tốn Cơng ty đã thực chiết khấu thương mại để khách hàng mua với số lượng lớn Đây yếu tố nhạy bén nhằm kích thích tiêu thụ Tuy nhiên cơng ty cũng nên thực chiết khấu toán những khách hàng toán sớm tiền hàng, hạn chế vốn bị chiếm dụng Để hạch toán kế toán sử dụng tài khoản 635- Chi phí kinh doanh Trong kỳ phát sinh khoản chiết khấu toán kế toán ghi Nợ TK 635- Chi phí tài Có TK 131: Giảm trừ công nợ  Bán hàng khuyến mãi, tặng kèm Đối với hàng hóa mua vào sản phẩm doanh nghiệp sản xuất dùng để khuyến mại, quảng cáo (theo pháp luật thương mại), xuất sản phẩm, hàng hóa: a) Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo khơng thu tiền, không kèm theo điều kiện khác phải mua sản phẩm, hàng hóa, ghi: Nợ TK 642 Có TK 155, 156 b) Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo khách hàng nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo điều kiện khác phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ mua sản phẩm tặng sản phẩm ) kế tốn phải phân bổ số tiền thu để tính doanh thu cho hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại tính vào giá vốn hàng bán (trường hợp chất giao dịch giảm giá hàng bán) Khi xuất hàng hóa khuyến mại, kế toán ghi nhận giá trị hàng khuyến mại vào giá vốn hàng bán, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 155, 156 (giá thành sản xuất, giá vốn hàng hoá) 99 Ghi nhận doanh thu hàng khuyến mại sở phân bổ số tiền thu cho sản phẩm, hàng hóa bán hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, ghi: Nợ TK 111, 112, 131… Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có)  Về tài khoản sử dụng: Công ty nên theo dõi riêng khoản chi phí mua hàng chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa bằng cách mở thêm hai tài khoản chi tiết từ TK 156 TK 1561 - Giá mua hàng hóa TK 1562 - Chi phí mua hàng hóa Khi đã có theo dõi chi tiết riêng khoản chi phí mua, cơng ty sẽ phân bổ chi phí mua cho lượng hàng bán lượng hàng tồn kho cuối kỳ, nhằm để đảm bảo giá vốn hàng xuất kho để bán hàng xác từ việc xác định kết kinh doanh hợp lý Tiêu thức lựa chọn phân bổ số lượng, trọng lượng, trị giá mua thực tế Thông thường trị giá mua thực tế chọn làm tiêu thức phân bổ Điều đòi hỏi phải kết hợp với việc theo dõi riêng giá mua mặt hàng nhập kho  Về việc áp dụng phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Nhằm kiểm sốt, cập nhật có đánh giá cập nhật trị giá hàng tồn kho, doanh nghiệp sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước để tính giá hàng xuất kho Với phương pháp này, sau lần nhập, xuất, ta có trị giá hàng tồn kho mà không cần phải đợi đến cuối tháng  Cần trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi: Để qn triệt ngun tắc “thận trọng” kế tốn Cơng ty TNHH đầu tư thương mại Vương Gia nên tiến hành lập dự phịng phải thu khó địi Dự phịng phải thu khó địi theo dõi TK 2293 mức trích lập dự phòng phải theo quy định, chế độ, tài doanh nghiệp hành - Cuối kỳ kế toán năm, doanh nghiệp vào khoản nợ phải thu xác định không chắc chắn thu đ khó địi), kế tốn tính tốn, xác định số dự phịng phải thu khó địi cần phải trích lập Nếu số dự phịng phải thu khó địi năm lớn số dự phịng đã trích lập ở cuối niên độ kế tốn trước chưa sử dụng hết số chênh lệch dự phòng thêm, ghi: 100 Nợ TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh Có TK 2293 - Dự phịng phải thu khó địi - Nếu dự phịng phải thu khó địi cần trích lập năm nhỏ số dự phịng đã trích lập ở cuối niên độ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 2293 - Dự phịng phải thu khó địi Có TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh - Đối với khoản nợ phải thu khó địi xác định khơng thể thu hồi được, kế tốn thực xoá nợ theo quy định pháp luật hành Căn vào định xoá nợ, ghi: Nợ TK 111, 112, 331, 334 (phần tổ chức cá nhân phải bồi thường) Nợ TK 2293 - Dự phòng phải thu khó địi (phần lập dự phịng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh (phần chưa lập dự phịng) Có TK 131, 138, 128, - Đối với những khoản nợ phải thu khó địi đã xử lý xố nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán thực tế khoản nợ đã thu hồi được, ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 711 - Thu nhập khác - Đối với khoản nợ phải thu hạn bán theo giá thoả thuận, tuỳ trường hợp thực tế, kế toán ghi nhận nợ sau: + Trường hợp khoản phải thu hạn chưa lập dự phòng phải thu khó địi, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh (số tổn thất từ việc bán nợ) Có TK 131, 138,128, + Trường hợp khoản phải thu hạn đã lập dự phòng phải thu khó địi số đã lập dự phịng khơng đủ bù đắp tổ số tổn thất cịn lại hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 2293 - Dự phịng phải thu khó đòi (số lập dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh (số tổn thất từ việc bán nợ nhiều số lập dự phòng) Có 131, 121,138… 101  Đối với kế tốn quản trị Để thực tốt công tác quản trị kế toán kế toán cần lập dự toán, định mức vốn bằng tiền, hàng tồn kho, sản lượng hàng hóa mua về, sản lượng hàng hóa bán ra, dự tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, dự toán kết kinh doanh kỳ Kế tốn khơng thực những nghĩa vụ nhập số liệu, ghi sổ sách mà cịn tham gia tư vấn cho ban lãnh đạo việc lựa chọn phương án kinh doanh Đồng thời kế toán viên phải khơng ngừng học hỏi, doanh nghiệp cần có những hỗ trợ nâng cao trình độ đội ngũ kế tốn  Phần mềm kế tốn sử dụng: Cơng ty nên sử dụng nhiều phương thức mã hóa khác theo yêu cầu quản lý mã hóa cách thống Đặc biệt, khách hàng vãng lai nên có điều kiện lọc giống Mặt khác, phần mềm kế tốn Cơng ty nên thực công tác quản trị người dùng, thể ở chỗ: Mỗi phận kế toán nên có mật khẩu riêng để vào phần hành mình, sẽ chịu trách nhiệm hồn tồn những dữ liệu phần hành Tuy nhiên, kế tốn trưởng máy giám đốc vào phần hành để phục vụ công tác kiểm tra, quản lý Trong điều kiện cơng tác kế tốn Cơng ty sẽ đảm bảo tính bảo mật dữ liệu Đồng thời, phần mềm kế toán sẽ thực trở nên thiết thực hữu ích Với những ý kiến đây, em hi vọng đóng góp những hiểu biết cơng tác kế tốn nhằm hồn thiện nữa cơng tác tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết bán hàngtại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia  Thực sách, chiến lược nhằm đẩy mạnh tốc đợ tiêu thụ: Để tiếp tục mở rộng thị trường thời gian tới Cơng ty nên mở rộng hình thức bán hàng, tăng khả cạnh tranh tìm kiếm những bạn hàng Một những hình thức mà Cơng ty sẽ áp dụng gửi hàng bán Với phương thức bán hàng Cơng ty sẽ gửi hàng cho đơn vị, cửa hàng, đại lý buôn bán Để xúc tiến nhanh q trình bán hàng Cơng ty nên xây dựng những sách, chiến lược kinh doanh mới, hữu hiệu để mở rộng mạng lưới tiêu thụ, tăng số lượng 102 hàng hóa bán ra, từ tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty Công ty nên chú ý, quan tâm nữa biện pháp, sách thương mại, hoạt động Maketing tăng cường quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hóa để người tiêu dùng có hội quan tâm, chú ý đến mặt hàng Cơng ty Tìm hiểu thị trường để biết phong tục tập quán, nhu cầu thị hiếu, đặc điểm tiêu dùng vùng, lãnh thổ, từ có những hướng thay đổi những mặt hàng mẫu mã, chất lượng, chủng loại cho đáp ứng ở mức cao nhu cầu khách hàng Cơng ty cần có sách rõ ràng mặt hàng: mặt hàng kinh doanh có lãi cao Cơng ty cần có sách ưu đãi, đầu tư nhiều vốn tìm kiếm những nguồn hàng Còn những mặt hàng đã lỗi thời, khơng có hiệu quả, Cơng ty cần hạn chế loại bỏ Trong chương này, em đã nêu định hướng phát triển Cơng ty, ngun tắc u cầu hồn thiện, giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh: Đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, đề xuất điều kiện cần thiết để thực giải pháp hồn thiện 103 KẾT LUẬN Đất nước đà phát triển kinh tế hàng hóa đa thành phần địi hỏi doanh nghiệp cần phải tự biết vươn lấy mục tiêu “Lợi nhuận sống” Bên cạnh laoij hình sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm, hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng Doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã, sẽ đóng góp vai trị tích cực tới ln chuyển hàng hóa thị trường Cùng với phát triển nghiệp vụ bán hàng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng trở lên vô cùng quan trọng doanh nghiệp kinh doanh thương mại Công ty TNHH đầu tư thương mại Vương Gia dần khẳng định vị trí thị trường cũng nhờ phương án kinh doanh hiệu từ thực tốt chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cùng với đội ngũ nhân viên phịng kế tốn ban giám đốc cùng tồn thể nhân viên cơng ty cố gắng góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Qua thời gian thực tập Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia, kết hợp với những kiến thức đã học trường, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia” Mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm hiểu trao đổi hạn chế kiến thức thời gian nghiên cứu nên viết em đề cập đến những vấn đề có tính chất cũng đưa những ý kiến bước đầu chắc chắn khơng tránh khỏi những thiếu sót Em mong nhận quan tâm góp ý bảo thầy cô để viết hoàn thiện Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo cùng nhân viên phịng Tài – Kế tốn Cơng ty Vương Gia đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề 104 ... cứu hạch toán kế toán bán hàng xác định kết bán hàng ở ? ?Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Vương Gia? ?? Từ đó, để hiểu sâu lý thuyết có nhìn thực tế kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng ... ? ?Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia? ?? Đối tư? ??ng phạm vi nghiên cứu - Đối tư? ??ng nghiên cứu: Đối tư? ??ng nghiên cứu tình hình bán hàng xác định. .. xác định kết bán hàng công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Vương Gia - Phạm vi nghiên cứu: - Địa điểm nghiên cứu:Tìm hiểu hạch tốn tình hình bán hàng xác định kết bán hàng công ty qúy III
- Xem thêm -

Xem thêm: 150 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại vương gia , 150 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại vương gia

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn