146 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH tân ý

115 3 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 11:35

Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Ngô Thị Thảo Sinh viên: Ngô Thị Thảo Lớp: CQ52/21.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC CÁC GIAO DIỆN viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP .4 1.1.Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất: 1.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất: 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất: 1.2.Giá thành phân loại giá thành: 1.2.1 Khái niệm giá thành: 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm: 1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm .9 1.4 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm: 10 1.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .10 1.4.2 Đối tượng tính giá thành 10 1.4.3 Mối quan hệ tập hợp chí phí sản xuất tính giá thành sản phẩm11 1.5 Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất .12 1.5.1 Phương pháp tập hợp trực tiếp 12 1.5.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp 13 1.6 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: 13 1.6.1 Kế toán nghiên vật liệu trực tiếp: 13 1.6.2 Kế toán nhân công trực tiếp: .16 1.6.3 Kế toán sản xuất chung: 18 1.8 Tính giá thành sản phẩm: .27 Sinh viên: Ngô Thị Thảo Lớp: CQ52/21.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 1.9 Hệ thống sổ kế tốn sử dụng hình thức Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: 29 1.9.1 Sổ sách kế toán: 29 1.9.2 Hình thức kế toán: 29 1.10 Hình thức kế tốn máy vi tính tổ chức Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: 30 Kết luận chương 1: 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN Ý .34 2.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty TNHH TÂN Ý 34 2.1.1 Một vài khái quát chung 34 2.1.2 Q trình hình thành phát triển cơng ty: 35 2.1.3 Tổ chức sản xuất kinh doanh .36 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý: 39 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Tân Ý .41 2.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH Tân Ý 45 2.2.1 Đặc điểm chi phí phân loại chi phí: 45 2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành: 47 2.2.3 Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí: 48 2.2.4 Khái quát phần mềm kế tốn cơng ty sử dụng 49 2.2.5 Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp, kế tốn nhân cơng trực tiếp, kế tốn sản xuất chung: 57 2.2.6 Nhận xét, đánh giá kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành công ty: 82 Kết luận chương 2: 85 Sinh viên: Ngô Thị Thảo Lớp: CQ52/21.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN Ý .86 3.1 Định hướng phát triển công ty TNHH Tân Ý 86 3.2 Yêu cầu hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Tân Ý 87 3.3 Giải pháp hoàn thiện: .88 Kết luận chương 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 Sinh viên: Ngô Thị Thảo Lớp: CQ52/21.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ký hiệu viết tắt BHTN BHXH BHYT CCDC CP NCTT CP NVL TT CP SXC CPSX DN ĐĐH GĐ GTSP KKĐK KKTX KPCĐ NKCT TK TSCĐ Sinh viên: Ngô Thị Thảo Ý nghĩa từ viết tắt Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Công cụ dụng cụ Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí ngun vật liệu trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất Doanh nghiệp Đơn đặt hàng Giai đoạn Giá thành sản phẩm Kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên Kinh phí cơng đồn Nhật ký chứng từ Tài khoản Tài sản cố định Lớp: CQ52/21.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phiếu xuất kho 59 Bảng 2.2 Bảng kê phiếu xuất 60 Bảng 2.1.Trích sổ TK 1541 .63 Bảng 2.2.Trích sổ TK 1541 chi tiết theo ĐH 64 Bảng 2.3.Trích sổ TK 1541 chi tiết theo ĐH 65 Bảng 2.4.Trích sổ TK 1542 .70 Bảng 2.5.Trích sổ TK 1542 chi tiết theo ĐH 71 Bảng 2.6.Trích sổ TK 1542 chi tiết theo ĐH 72 Bảng 2.7.Trích bảng phân bổ khấu hao TSCĐ 75 Bảng 2.8 Ví dụ chi phí tiền khác 76 Bảng 2.9.Trích sổ TK 1543 .78 Bảng 2.10.Trích sổ TK 154 .79 Bảng 2.11: Bảng tính giá thành sản phẩm ĐH0144 .81 Bảng 2.12 Bảng tính giá thành sản phẩm ĐH0145 81 Sinh viên: Ngô Thị Thảo Lớp: CQ52/21.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 15 Sơ đồ 1.2 Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 17 Sơ đồ 1.3 Hạch tốn chi phí sản xuất chung 20 Sơ đồ 1.4 Hạch toán TK 154 22 Sơ đồ 1.5 Hạch toán TK 631 24 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Tân Ý 39 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Tân Ý 42 Sơ đồ 2.3 Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn máy 45 Sinh viên: Ngô Thị Thảo Lớp: CQ52/21.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC GIAO DIỆN Giao diện 2.1 Màn hình giao diện lúc ban đầu 50 Giao diện 2.2.Màn hình giao diện .51 Giao diện 2.3 Màn hình giao diện kho hàng 53 Giao diện 2.4 Màn hình sau khai báo nguyên liệu sản xuất 54 Giao diện 2.5 Màn hình sau khai báo thành phẩm đơn hàng 55 Giao diện 2.6 Màn hình sau khai báo Đơn đặt hàng 56 Giao diện 2.7 Màn hình sau xuất kho lệnh sản xuất 61 Giao diện 2.8 Màn hình sau nhập liệu phiếu xuất kho 62 Giao diện 2.9 Giao diện hình Lương 68 Giao diện 2.10 Giao diện thiết lập quy định lương 69 Giao diện 2.11 Giao diện hình hạch tốn lương 69 Giao diện 2.12 Giao diện hình khấu hao TSCĐ 74 Giao diện 2.13 Màn hình nhập liệu chứng từ nghiệp vụ khác 77 Sinh viên: Ngô Thị Thảo Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Học viện tài MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu: Kế tốn cơng cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý xuất với hình thành đời sống kinh tế xã hội lồi người.Trong đó, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giữ vai trị quan trọng cơng tác kế toán doanh nghiệp Hiện nay, kinh tế thị trường chịu điều tiết quy luật cung – cầu, doanh nghiệp cạnh tranh liệt Do vậy, việc tối thiểu hóa chi phí sản xuất kinh doanh Muốn làm điều đó, doanh nghiệp phải sử dụng quản lý chi phí sản xuất cách có hiệu quả, phải hạch tốn xác, đầy đủ, kịp thời chi phí sản xuất bỏ để tính xác giá thành sản phẩm Từ có biện pháp giúp doanh nghiệp nâng cao lợi cạnh tranh thị trường Xét phạm vi toàn kinh tế, việc hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp đem lại tăng tích luỹ cho kinh tế Do đó, hạ giá thành sản phẩm không vấn đề doanh nghiệp mà cịn vấn đề quan tâm tồn ngành, tồn xã hội Làm tốt cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp tính tốn giá thành cách xác để từ xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho máy quản lý để nhà quản trị đưa biện pháp chiến lược phù hợp, giúp doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả, chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh Sản phẩm cơng ty ln gặp phải cạnh tranh lớn từ công ty ngành nước Vì vậy, vấn đề hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh vấn đề quan tâm hàng đầu công ty Công ty TNHH Tân Ý doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều sản phẩm khác Việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm mối Sinh viên: Ngô Thị Thảo Lớp: CQ52/21.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Hiểu tầm quan trọng vấn đề nên thời gian thực tập em định sâu nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Tân Ý” để làm đề tài tốt nghiệp Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài nghiên cứu lý luận thực tiễn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Tân Ý Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Tân Ý góc độ kế tốn tài Mục đích nghiên cứu: + Hệ thống hoá số vấn đề kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất + Tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Tân Ý + Đánh giá thực trạng, rút ưu điểm, hạn chế, đưa số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Tân Ý Phương pháp nghiên cứu: Để thực đề tài em sử dụng nhiều phương pháp có liên quan: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp vấn trực tiếp - Phương pháp điều tra, thu thập, xử lý số liệu đơn vị thực tập, phân tích số liệu ghi chép sổ sách Công ty - Phương pháp quan sát Sinh viên: Ngô Thị Thảo 10 Lớp: CQ52/21.17 - Doanh nghiệp chưa xây dựng định mức CPNVLTT CPNCTT phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp định mức khơng tính vào giá thành sản phẩm Tuy nhiên doanh nghiệp chưa bóc tách chi phí vượt mức bình thường  Kế tốn quản trị Cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty sơ khai, chủ yếu tập trung vào xử lý, tổng hợp số liệu ban đầu, so sánh tình hình tiêu thụ sản phẩm tháng năm tính tốn tỷ lệ tăng trưởng doanh thu Tuy nhiên, chưa xây dựng hệ thống dự toán cho khoản mục, chưa đưa phân tích cụ thể doanh thu tiêu thụ mặt hàng, xác định lượng hàng hóa tồn kho để phục vụ cho việc tiêu thụ hàng hóa mặt hàng để làm giúp nhà quản trị đưa định kinh tế đắn  Hệ thống tài khoản: TK CPSXC không phân chia TK cấp nên việc phân bổ cho chi phí: CP dịch vụ mua ngồi, CP khấu hao gây lộn xộn, không tách biệt Kết luận chương 2: Qua thông tin thu thập Công ty TNHH Tân Ý, ta có nhìn tổng quan công ty, đồng thời biết thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Từ có đánh giá chung thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty đưa số ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH TÂN Ý 3.1 Định hướng phát triển công ty TNHH Tân Ý Sự vận hành kinh tế dựa quy trình sản xuất, phân phối tiêu dùng hình thành nên ngành quảng cáo, in ấn công cụ nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa Kể từ thành lập đến nay, Cơng ty TNHH Tân Ý trải qua khơng khó khăn Song với nỗ lực cơng ty, giúp đỡ ban ngành, công ty đứng vững, không ngừng phát triển khẳng định vị thị trường sản phẩm có chất lượng ngày cao, mẫu mã phong phú giá thành hợp lý Nhờ mà hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày có lãi, đời sống cán cơng nhân viên theo cải thiện Để có thành vậy, công ty vận dụng đắn quy luật khách quan kinh tế thị trường, bước đổi công nghệ, cải tiến kỹ thuật ngày hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn, khơng thể khơng kể đến vai trị quan trọng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty đề biện pháp có tính thực tiễn, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất cơng ty nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng doanh thu, nâng cao sức cạnh tranh thị trường Với lực có Cơng ty tiếp tục tận dụng nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất sản phẩm, mang đến cho thị trường cơng trình chất lượng cao thẩm mỹ đẹp, chất lượng lâu bền với thời gian làm hài lịng khách hàng 3.2.u cầu hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Tân Ý Kế tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm phần quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp, phận cung cấp thông tin công tác chi phí, tính giá thành Từ thơng tin đầy đủ kịp thời kế toán cung cấp, ban lãnh đạo thấy hiệu sử dụng, tiết kiệm chi phí cơng tác quản trị giá thành sản phẩm để phân tích, xác định mặt mạnh yếu kinh doanh doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Hồn thiện kế tốn nói chung kế tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp Muốn vậy, trước hết kế toán phải dựa yêu cầu sau: Kế tốn doanh nghiệp nói chung hồn thiện kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm nói riêng phải tuân thủ luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn Việt Nam • Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, phải dựa vào đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp để xây dựng phương án hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm lĩnh vực kinh doanh, đặc điểm phát sinh chi phí phương pháp tính giá thành Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải đảm bảo tính khả thi, tức phương án đưa phải đảm bảo thực thực tế • Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu cung cấp đầy đủ thơng tin; phải cân nhắc tính tốn chi phí bỏ hiệu kinh tế mang lại để xây dựng phương án phù hợp, hiệu Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải đảm bảo tính khả thi, tức phương án đưa phải đảm bảo thực thực tế • Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu cung cấp đầy đủ thông tin; phải cân nhắc tính tốn chi phí bỏ hiệu kinh tế mang lại để xây dựng phương án phù hợp, hiệu 3.3.Giải pháp hồn thiện: * Ý kiến 1: Phân biệt chi phí cố định chi phí biến đổi Để quản lý tốt chi phí doanh nghiệp cần phân biệt chi phí cố định chi phí biển đổi: - Chi phí cố định chi phí mà tổng số khơng thay đổi có thay đổi mức độ hoạt động đơn vị Dù doanh nghiệp có hoạt động hay khơng tồn định phí Chi phí cố định doanh nghiệp thường là: Chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí thuê tài sản, lương nhân viên, cán quản lý, chi phí quảng cáo, đào tạo, nghiên cứu,… - Chi phí biến đổi chi phí thay đổi tổng số có thay đổi mức độ hoạt động doanh nghiệp Mức độ hoạt động doanh nghiệp số lượng sản phẩm sản xuất; số lượng sản phẩm tiêu thụ; số máy hoạt động; doanh thu bán hàng thực Chi phí biến đổi doanh nghiệp nguyên liệu, vật liệu sản xuất; nhân công trực tiếp; khoản chi phí sản xuất chung chi phí điện thoại, điện nước, … Việc phân biệt chi phí cố định, chi phí biến đổi có ý nghĩa quan trọng việc thiết kế, xây dựng mô hình chi phí mối quan hệ chi phí, khối lượng lợi nhuận, xác định điểm hòa vốn định kinh doanh quan trọng Mặt khác, giúp nhà quản trị doanh nghiệp xác định phương hướng để nâng cao hiệu chi phí ( để tiết kiệm chi phí biến đổi cần thực quản lý chúng theo định mức, tìm biện pháp hạ thấp mức tiêu hao chi phí cách sử dụng vật liệu thay thế, tăng suất lao động, giảm sản phẩm hỏng,… ; để nâng cao hiệu sử dụng chi phí cố định cần có biện pháp tận dụng tối đa cơng suất hoạt động) Tại cơng ty TNHH Tân Ý, chi phí cố định chi phí biến đổi : Chi phí cố định Chi phí biến đổi -Chi phí hao TSCĐ -Giấy couche, mực in, sắt hộp,… -Chi phí lương cho nhân viên quản lý -Chi phí lương cho cơng nhân sản phân xưởng sản xuất,… xuất, -Chi phí tiền điện, tiền nước, dọn vệ sinh phân xưởng,… * Ý kiến 2: Xây dựng hệ thống định mức chi phí Xây dựng định mức chi phí việc xác định số tiền tối thiểu để hoàn thành đơn vị sản phẩm, dịch vụ công việc Xây dựng dựng định mức chi phí sản xuất bao gồm: định mức CPNVLTT, định mức CPNCTT, định mức CPSXC  Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Đối với vật liệu chính, xác định mức chi phí cần xem xét yếu tố: + Số lượng nguyên, vật liệu tiêu hao cho đơn vị sản phẩm + Đơn giá vốn thực tế NVL Khi xác định số lượng NVL tiêu hao định mức cho đơn vị sản phẩm phải vào loại sản phẩm, khả thay vật liệu, trình độ sử dụng NVL cơng nhân hay máy móc thiết bị, số NVL hao hụt định mức (nếu có) Khi xác định đơn giá NVL phải tính cho thứ NVL tiêu dùng cho sản xuất loại sản phẩm Căn vào việc nghiên cứu giá thị trường, nguồn cung cấp nguyên, vật liệu số điều kiện khác giá cước vận chuyển, quãng đường vận chuyển, phương tiện vận chuyển để dự tính đơn giá mua thực tế chi phí mua số vật liệu xuất dùng Sử dụng cơng thức để tính định mức chi phí NVL tiêu hao cho đơn vị sản phẩm: Định mức chi phí NVL tiêu hao Số lượng NVL = cho đvsp Đơn giá NVL tiêu hao cho × đvsp tiêu hao cho đvsp  Định mức chi phí nhân cơng trực tiếp Định mức chi phí nhân cơng trực tiếp phụ thuộc vào thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất đơn vị sản phẩm đơn giá thời gian lao động Định mức chi phí nhân cơng trực tiếp Định mức số lượng = cho đvsp thời gian lao động Định mức đơn × trực tiếp cho đvsp giá cơng trực tiếp cho đvsp  Định mức chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung gồm định phí biến phí Do đó, định mức chi phí sản xuất chung định mức theo loại chi phí, nhằm tạo điều kiệu thuận lợi cho việc đánh giá tình hình thực dự tốn chi phí sau này.Trong q trình xác định định mức, cần lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ hợp lý để phân bổ định mức chi phí chung cho đối tượng chịu chi phí Tiêu chuẩn phân bổ hợp lý khối lượng sản phẩm sản xuất, tổng lương cơng nhân sản xuất Định mức chi phí sản xuất chung xác định công thức: Định mức chi phí chung cho đvsp Đơn giá chi phí sản = xuất chung phân bổ Đơn vị tiêu x chuẩn phân bổ cho đvsp * Ý kiến 3: Tập hợp chi phí theo khoản mục - Sau xây dựng định mức chi phí, doanh nghiêp tập hợp chi phí sản xuất cần quan tâm đến chi phí vượt định mức Phần chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp vượt mức bình thường khơng tính vào giá thành sản phẩm, mà phải kết chuyển vào giá vốn hàng bán - Theo CM02, chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho đơn vị sản phẩm dựa công suất bình thường máy móc sản xuất Cơng suất bình thường số lượng sản phẩm đạt mức trung bình điều kiện sản xuất bình thường Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất thấp cơng suất bình thường chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí sản xuất cho đơn vị sản phẩm theo mức cơng suất bình thường Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ ghi nhận vào giá vốn hàng bán kỳ * Ý kiến 4: Xây dựng hệ thống dự tốn Việc phân biệt chi phí cố định chi phí biến đổi cịn sở để xây dựng dự toán cho hợp lý, ứng với mức hoạt động theo dự kiến - Hệ thống tiêu dự toán ngân sách sản xuất kinh doanh xây dựng riêng cho trình: Quá trình mua hàng, trình sản xuất, trình tiêu thụ sản phẩm ,…Dự toán ngân sách sản xuất lập cho năm chia quý, tháng năm Song, để việc lập dự toán xác có tính khả thi cuối tháng, cuối quý doanh nghiệp vào tình hình thực dự tốn tháng, q yếu tố ảnh hưởng tháng, quý để lập dự toán Hệ thống dự toán sản xuất bao gồm: Dự toán hàng tồn kho, Dự toán sản lượng sản xuất, Dự tốn chi phí sản xuất sản phẩm - Trình tự tiến hành lập dự toán: + Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Để xác định dự tốn CPNVLTT , sử dụng cơng thức: Dự tốn Sản lượng sản = Số lượng NVL x Đơn giá x Chi phí phẩm cần SX NVLTT kỳ tiêu hao cho đvsp NVL xuất dùng BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Năm … Quý Chỉ tiêu 1.Sản lượng sản phẩm I II III Cả năm IV sản xuất 2.Định mức NVLTT tính cho đvsp 3.Tổng NVL cần cho sản xuất 4.Đơn giá NVL 5.CP NVLTT + Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: dự kiến tổng số thời gian cần thiết để hoàn thành khối lượng sản phẩm đơn giá thời gian lao động trực tiếp Căn để lập dự toán chi phí nhân cơng trực tiếp khối lượng sản phẩm cần sản xuất, định mức thời gian sản xuất đvsp đơn giá công trực tiếp sản xuất Dự toán Dự toán khối CPNCTT = lượng SP cần SX x Định mức thời gian hoàn thành SP Đơn giá x công trực tiếp BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP Năm … Q Chỉ tiêu I II III IV Cả năm 1.Khối lượng sản phẩm sản xuất (SP) 2.Thời gian trực tiếp sản xuất SP (giờ) 3.Tổng thời gian lao động trực tiếp (giờ) 4.Đơn giá công (đ/sp) 5.CP NCTT + Dự tốn chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chng gồm nhiều khoản chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí Khi lập dự tốn cần tính tốn riêng chi phí cố định chi phí biến đổi, sau tổng hợp lại Căn để lập dự tốn chi phí sản xuất chung tổng thời gian lao động trực tiếp, đơn giá chi phí chung, áp dụng cơng thức: Dự tốn tổng chi phí chung Tổng thời gian = x lao động trực tiếp Đơn giá CPSXC BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Năm … Quý Chỉ tiêu 1.Tổng thời gian lao động trực tiếp (giờ) 2.Đơn gia biến phí SXC (đ/giờ) 3.Tổng biến phí chung (1.000đ) 4.Định phí sản xuất I II III IV Cả năm chung (1.000đ) 5.Tổng cộng chi phí SXC (1.000đ) Trong điều kiện sản xuất khơng vượt q cơng suất thiết kế, chi phí cố định thường không thay đổi so với thực tế, nên khí lập dự tốn chi phí sản xuất chung cần lập dự tốn cho phần chi phí biến đổi Sau tổng hợp lại để xác định dự tốn chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung dự tốn cho loại sản phẩm Vì vậy, trước hết phải dự tốn theo tổng số, sau phân bổ cho loại sản phẩm theo tiêu thức hợp lý - Lập dự toán sản xuất để thấy mặt mạnh cần phát huy tồn để có giải pháp khắc phục, làm sở cho việc định kinh doanh tối ưu; giúp nhà quản trị dự định tương lai cần thực giải pháp để đạt mục đích đề ra; tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp * Ý kiến 5: Thực phân tích chi phí Mối quan hệ chi phí, khối lượng lợi nhuận mối quan hệ nhân tố giá bán, khối lượng (số lượng mức độ hoạt động), kết cấu hàng bán chi phí (cố định, biến đổi) tác động nhân tố đến lợi nhuận doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phân tích mối quan hệ thông qua: Mẫu Báo cáo kết kinh doanh dạng lãi biến phí cơng ty xem xét sau: MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH DẠNG LÃI TRÊN BIẾN PHÍ Năm… Số tiền Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí biến đổi - Giá vốn hàng bán - CPBH(phần biến phí) Lãi biến phí Tổng số Một đơn vị Chi phí cố định - CPBH(phần định phí) - CPQLDN Lợi nhuận trước thuế Ngồi ra, cịn số tiêu phân tích: Đòn bẩy kinh tế, điểm hòa vốn ( sản lượng, doanh thu, cơng suất, thời điểm hịa vốn, ) Phân tích mối quan hệ giúp doanh nghiệp đưa định sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận như: Lựa chọn sản phẩm sản lượng sản xuất, giá bán, định mức chi phí * Ý kiến 6: Mở thêm Tài khoản Doanh nghiệp cần lưu ý tới TK 154, mở TK cấp cho TK 1543 (CP SXC) để kế toán tập hợp chi phí sản xuất riêng biệt, từ dễ dàng tập hợp chi phí Kết luận chương Trên ý kiến mang tính chất cá nhân em giải pháp hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty qua q trình tìm hiểu cơng ty với kiến thức giảng đường hiểu biết thực tiễn Em hy vọng cơng ty dựa vào sách phát triển kinh tế Nhà nước, điều kiện vốn có cơng ty, hay ý kiến đóng góp sinh viên thực tập, cơng ty đưa giải pháp phù hợp để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Từ giúp cơng ty tăng lợi nhuận, phát triển, mở rông quy mô kinh doanh KẾT LUẬN Chúng ta biết lĩnh vực vấn đề hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng với Doanh nghiệp Doanh nghiệp cần tìm giải pháp tối ưu để hạ giá thành, trì tồn phát triển Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Tân Ý, giúp đỡ cô, chú, anh chị công ty đặc biệt chú, anh chị phịng Kế tốn thầy giáo – PGS.TS Mai Ngọc Anh hướng dẫn, đến em hồn thành Luận văn tốt nghiệp Luận văn hệ thống hóa vấn đề chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khái niệm chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất, khái niệm giá thành tính giá thành sản phẩm Qua q trình nghiên cứu đề tài Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, luận văn đưa ta hạn chế kế tốn tài chính, kế tốn quản trị tài khoản Bên cạnh đó, luận văn đưa giải pháp kế tốn tài kế toán quản trị TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế tốn tài chính- Nhà xuất tài năm 2013 Chủ biên: GS.TS Ngơ Thế Chi TS Trương Thị Thủy Giáo trình Kế tốn quản trị - Nhà xuất tài năm 2013 Chủ biên PGS.TS Đồn Xn Tiên 26 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam- NXB Tài Chính năm 2009 Chế độ kế tốn doanh nghiệp theo thơng tư 133/2016//TT-BTC Các tài liệu Doanh nghiệp sản xuất Luận văn khóa trước ... TRẠNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH TÂN Ý 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH TÂN Ý 2.1.1 Một vài khái quát chung - Tên công ty: Công ty TNHH. .. lý luận thực tiễn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Tân Ý Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty. .. Lý luận kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Chương : Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Tân Ý Chương : Một giải
- Xem thêm -

Xem thêm: 146 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH tân ý , 146 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH tân ý

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn