144 kế toán bán hàng hóa và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và sản xuất nam anh

129 6 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 11:34

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN BÁN HÀNG HĨA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNGTRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp.5 1.1.1 Khái niệm bán hàng kết kinh doanh 1.2 Nội dung kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng 1.2.1 Các nguyên tắc chuẩn mực kế toán chi phối kế tốn bán hàng hóa 1.2.2 Các phương thức bán hàng doanh nghiệp .10 1.3 Kế tốn bán hàng hóa 13 1.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng .13 1.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán 15 1.3.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 18 1.4 Kế toán xác định kết bán hàng 20 1.4.1 Chi phí bán hàng : .20 1.4.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 22 1.4.3 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 25 1.4.4 Kế toán xác định kết bán hàng 26 1.5 Sổ kế toán sử dụng kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng 28 SV: Phạm Thị Hồng Diệu Lớp: CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1.6 Trình bày thơng tin kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng báo cáo tài 29 1.7 Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng điều kiện áp dụng phần mềm kế toán 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN BÁN HÀNG HĨA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNGTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM ANH .34 2.1 Khái quát chung Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh .34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 34 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh 35 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lí máy Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh .37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 39 2.2 Thực trạng công tác bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh 47 2.2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng hóa xác định kết bán hàng công ty 47 2.2.2 Thủ tục bán hàng chứng từ sử dụng .50 2.2.3 Phương pháp tính giá vốn hàng bán hóa Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh 60 2.2.4 Tổ chức khai báo mã hóa ban đầu .64 2.2.5 Thực trạng quy trình kế tốn bán hàng hóa đơn vị 67 2.2.6 Kế tốn chi phí bán hàng .79 2.2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 83 2.2.8 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 86 2.2.9 Kế toán xác định kết bán hàng công ty 89 SV: Phạm Thị Hồng Diệu Lớp: CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.2.10 Trình bày kế tốn bán hàng hóa xác định kết hoạt động kinh doanh 94 2.3 Đánh giá thực trạng kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh 96 2.3.1 Những ưu điểm công tác kế tốn Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh 97 2.3.2 Những nhược điểm cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh .101 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG HĨA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM ANH 105 3.1 Yêu cầu nguyên tắc việc hồn thiện kế tốn bán hàng hóa xác định kết kinh doanh 105 3.2 Nội dung ý kiến hồn thiện cơng tác Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh .106 KẾT LUẬN 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 SV: Phạm Thị Hồng Diệu Lớp: CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết thường TNHH Trách nhiệm hữu hạn SXKD Sản xuất kinh doanh BCTC Báo cáo tài BCKQHDKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TNDN Thu nhập doanh nghiệp TGNH Tiền gửi ngân hàng GTGT Giá trị gia tăng TSCĐ Tài sản cố định TNHL Thu nhập hoãn lại CPHĐTC Chi phí hoạt động tài TNK Thu nhập khác CPK Chi phí khác SV: Phạm Thị Hồng Diệu Lớp: CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số tiêu kinh tế công ty .35 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp tồn kho 62 Bảng 2.3: Sổ TK 511 .74 Bảng 2.4: Sổ chi tiết TK 511 76 Bảng 2.5: sổ TK 632 76 Bảng : Sổ TK 131 .77 Bảng 2.7: Sổ chi tiết TK 131 78 Bảng 2.8: Sổ TK 641 .83 Bảng 2.9: Sổ TK 642 .86 Bảng 2.10: sổ TK 821 89 Bảng 2.11: Sổ TK 911 93 Bảng 2.12: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 96 SV: Phạm Thị Hồng Diệu Lớp: CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu 15 Sơ đồ 1.2: Kế toán giá vốn theo phương pháp kê khai thường xuyên 17 Sơ đồ 1.3: Kế toán giá vốn theo phương pháp kiểm kê định kỳ 18 Sơ đồ 1.4: Trình tự kế toán khoản giảm trừ doanh thu 20 Sơ đồ 1.5: Trình tự kế tốn chi phí bán hàng 22 Sơ đồ 1.6: Trình tự kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 24 Sơ đồ 1.7: Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập hoãn lại 25 Sơ đồ 1.8: Trình tự kế tốn xác định kết bán hàng 27 Sơ đồ 2.1 : Đặc điểm quy trình sản xuất cơng ty .36 Sơ đồ 2.2: Bộ máy quản lý Công ty CP thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh .37 Sơ đồ 2.3 : Bộ máy kế tốn cơng ty 41 Sơ đồ 2.4 : Trình tự hạch tốn phần mềm kế tốn 44 Sơ đồ 2.5: Thủ tục bán hàng công ty 51 SV: Phạm Thị Hồng Diệu Lớp: CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Giao diện hình ban đầu phần mềm Misa .46 Hình 2.2 : Giao diện phầm mềm tính giá xuất kho .61 Hình 2.3: Giao diện hình(kho) 62 Hình 2.4 :Giao diện phiếu xuất kho 64 Hình 2.5: Giao diện hình khai báo đối tượng 65 Hình 2.6: Giao diện hình danh mục tài khoản .66 Hình 2.7: Giao diện hình danh mục khách hàng 66 Hình 2.8: Giao diện hình danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ 67 Hình 2.9: Giao diện phiếu thu .71 Hình 2.10: Giao diện chứng từ bán hàng 73 Hình 2.11: Giao diện hình( chi phí bán hàng) .81 Hình 2.12: Giao diện hình( chi phí quản lý doanh nghiệp) 85 Hình 2.13: Giao diện hình chi phí thuế TNDN .88 SV: Phạm Thị Hồng Diệu Lớp: CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu phát triển thời đại, kinh tế Việt Nam năm gần không ngừng bước hội nhập vào kinh tế khu vực giới, doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường với mục tiêu lợi nhuận Để thực mục tiêu doanh nghiệp cần phải thông qua hoạt động bán hàng Bán hàng khâu cuối trình sản xuất kinh doanh, q trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn tốn Do việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập xử lý thông tin để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu tất yếu, giúp doanh nghiệp thấy khả phát triển hay suy thoái doanh nghiệp, để tìm đưa định đắn kịp thời tương lai Đứng trước tình hình đó, Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh quan tâm đến việc tổ chức quản lý hạch toán kế tốn để góp phần quan trọng vào việc quản lý đưa định kinh tế đắn, phù hợp với công ty Đặc biêt, thông tin kết hoạt động kinh doanh bán hàng hóa đóng vai trị quan trọng thơng tin kế tốn, giúp doanh nghiệp tìm giải pháp để rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng vòng quay vốn, tăng lợi nhuận Do vậy,việc tổ chức kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàngvấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp đồng thời góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng định doanh nghiệp, tăng minh bạch thơng tin tài Q trình thực tập Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh hội cho em tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Cùng Phạm Thị Hồng Diệu Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài với bảo, hướng dẫn tận tình giáo Nguyễn Thu Hồi cán kế tốn Phịng Kế tốn cơng ty, em có thêm hiểu biết định cơng ty cơng tác kế tốn công ty Ý thức tầm quan trọng cơng tác tổ chức Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàngtại công ty nên sau q trình thực tập cơng ty, em định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa “Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh” Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát : Nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng hóa Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu thực trạng cơng tác bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng hóa Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh - Sau nghiên cứu vấn đề này, doanh nghiệp có nhìn đắn vấn đề kế tốn bán hàng hóa , tổ chức cơng tác kế tốn khoa học hợp lý Xét theo góc độ thưc tế: Đề tài vào khảo sát việc thực trạng kế tốn bán hàng hóa Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh Qua nghiên cứu chuyên đề giúp Công ty xác định ghi nhận doanh thu bán hàng hóa theo theo VAS 14; xác định ghi nhận giá trị hàng tồn kho bán vào chi phí kỳ phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp chi phí doanh thu tuân thủ VAS 02; lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo VAS 02, hệ thống sổ kế toán thiết kế phù hợp với u cầu cung cấp thơng tin trình bày thông tin BCTC VAS 21… Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phạm Thị Hồng Diệu Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tế Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh - Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu kế tốn bán hàng hóa Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh - Về mặt thời gian: Năm 2017 - Về đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu giới hạn bán hàng hóa quần áo Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh lý luận với thực tế Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh, từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh Kết cấu luận văn tốt nghiệp: Luận văn chia làm chương: Chương 1: Những lý luận kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh Chương 3: Một số ý kiến nhận xét đè xuất nhằm hồn thiện cơng tác Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh Là sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn nên khơng thể tránh khỏi thiếu xót, em kính mong nhận giúp đỡ đánh Phạm Thị Hồng Diệu Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài kết kinh doanh mà vào ban giám đốc đưa định phù hợp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty Để hồn thiện, kế tốn bán hàng hóa cần phải quán triệt yêu cầu sau: – Hoàn thiện phải dựa sở tôn trọng chế độ kế toán Chế độ kế toán kim nam cho cơng tác kế tốn doanh nghiệp – Hoàn thiện phải dựa sở phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp Đặc điểm doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh, hình thức pháp lý, đặc điểm tổ chức máy quản lý chi phối trực tiếp đến q trình kế tốn hình thức kế tốn doanh nghiệp Vì việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng cho phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp yêu cầu cần thiết – Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí tăng doanh thu Mục đích cuối doanh nghiệp lợi nhuận Mà muốn tăng lợi nhuận phải sử dụng tiết kiệm chi phí tăng doanh thu Mặt khác hoàn thiện để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, việc hồn thiện tách rời với việc tiết kiệm chi phí tăng doanh thu – Ngồi hồn thiện phải đáp ứng thơng tin kịp thời, xác phù hợp với yêu cầu quản lý 3.2 Nội dung ý kiến hồn thiện cơng tác Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh Dưới góc độ sinh viên lần làm quen với cơng tác kế tốn thực tế doanh nghiệp thương mại, với kiến thức học trường mong muốn góp phần bổ sung, hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng hóa xác định kết Phạm Thị Hồng Diệu 108 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài bán hàng nói riêng cơng ty, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm khắc phục hạn chế nêu  Thứ nhất, quản lí hàng hóa: – Cuối năm, kế toán kho nên thực việc kiểm kê kho hàng hóa để kịp thời phản ánh xử lí hao hụt hàng hóa kho Đồng thời việc đảm bảo cơng tác kế tốn công ty thực chặt chẽ, nguyên tắc chế độ quy định, giúp quản lí tốt hàng hóa chất lượng số lượng, đảm bảo đầy đủ số lượng hàng cho hợp đồng theo thời hạn – Công ty cần lập kế hoạch phân phối hàng cho chi nhánh hợp lý phù hợp với doanh thu mang lại chi nhánh, tránh để tình trạng thiếu hàng số nơi ảnh hưởng đến kết bán hàng doanh nghiệp – Cuối năm tài chính, cơng ty nên trích lập dự phịng giảm giá hàng tồn kho để phán ánh xác giá trị vật tư, hàng hóa tồn kho đồng thời tránh thiệt hại, rủi ro mặt tài xảy việc hàng hóa bị giảm giá bị tồn đọng, phẩm chất, hư hỏng Mức trích lâp Lượng vật tư, Giá gốc Giá trị có dự hàng hóa thực tế hàng tồn thể giảm phòng giá = tồn kho thời x hàng tồn kho thực kho theo sổ - hàng điểm báo cáo kế toán tồn kho Khi doanh nghiệp tiến hành trích lập dự phịng giảm giá hàng tồn kho, kế toán hạch toán sau: Nợ TK 632 Có TK 2294 Phạm Thị Hồng Diệu 109 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Ví dụ: Cuối năm 2017, cơng ty Cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh kiểm kho thấy tồn đọng 100 chai Aloe Vera Jelly (500ml) hết hạn sử dụng ( giá gốc 405 000 đồng/chai), công ty tiến hành ước tính giá trị thực lơ hàng 300 000 đồng/chai Cơng ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau: Mức trích lập dự phịng giảm giá hàng tồn kho = 100 x ( 405 000 – 300 000) = 10 500 000 đồng Kế toán hạch toán sau: Nợ TK 632 10 500 000 Có TK 2294 10 500 000 Sau hạch toán, nghiệp vụ phản ánh vào sổ TK 632, TK 229  Thứ hai, việc luân chuyển chứng từ sổ sách kế tốn – Về vấn đề cơng ty nên có số biện pháp cụ thể để việc luân chuyển chứng từ từ phòng ban sớm hơn, q trình hạch tốn nghiệp vụ phát sinh kịp thời, đảm bảo cho việc nắm bắt thông tin kinh tế cập nhật hơn, đầy đủ Cụ thể: + Chứng từ từ phòng ban: kho, phịng kinh doanh, chuyển đến phịng kế tốn phải cập nhật kiểm tra thường xuyên sau phát sinh đơn đặt hàng + Chứng từ từ cửa hàng cần phải chuyển thường xuyên, nhanh chóng phịng kế tốn cơng ty + Đặc biệt hàng ngày có nghiệp vụ phát sinh nhân viên kế toán phải tiến hành hạch toán theo dõi thường xuyên Tránh trường hợp chứng từ đến từ hôm trước hôm sau nhập Như bị bỏ sót lặp lại nghiệp vụ Cơng ty lập chứng từ theo mẫu riêng để thực việc ghi chép tỉ mỉ rõ ràng Để đảm bảo số liệu Phạm Thị Hồng Diệu 110 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài ghi sổ sách kế tốn, u cầu kế toán cần phải thực tốt hạch toán ban đầu quản lý chặt chẽ chứng từ gốc  Thứ ba, quản lý công nợ với khách hàng: Công ty cần quản lý sát khoản nợ phải thu với khách hàng nhắc nhở khách hàng trả nợ đên hạn toán Cuối năm tài chính, cơng ty nên trích lập dự phịng khoản phải thu khó địi khoản nợ hạn nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng cơng tác hạch tốn kế tốn giúp giảm thiểu rủi ro mặt tài cơng ty thiệt hại thực tế xảy Mức trích lập dự phịng phải thu khó địi khoản nợ hạn toán sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 75% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm trở lên Khi doanh nghiệp tiến hành trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi, kế tốn hạch tốn sau: Nợ TK 642 Có TK 2294 Ví dụ: Cuối năm 2017, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam nhận thấy khoản nợ phải thu khách hàng Cherry Spa qua hạn toán tháng chưa thu hồi được, tổng giá trị phải nợ thu 275 000 000 đồng Cơng ty trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi sau: Mức trích lạp dự phịng = 275 000 000 x 30% = 82 500 000 đồng Kế toán hạch toán sau: Nợ TK 642 82 500 000 Có TK 2293 Phạm Thị Hồng Diệu 82 500 000 111 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Sau hạch tốn, nghiệp vụ phản ánh vào sổ TK 642, TK 229  Thứ tư, sách bán hàng: – Trong thời điểm để bán sản phẩm hàng hóa, doanh nghiệp, cơng ty khơng ngừng tìm phương thức bán hàng phong phú đa dạng để sản phẩm, hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng, cơng ty nên áp dụng nhiều hình thức bán hàng bán hàng trực tuyến, khuyến khích hình thức bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp….Cơng ty nên áp dụng sách bán hàng có chiết khấu thương mại tiến hành chiết khấu toán cho khách hàng toán sớm tiền hàng chiết khấu thương mại với đơn đặt hàng lớn khách hàng quen thuộc – Đối với khách hàng tốn sớm tiền hàng, cơng ty nên tiến hành chiết khấu toán cho khách hàng Điều đẩy nhanh cơng tác thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn gây khó khăn cho việc quay vịng vốn doanh nghiệp Khi Cơng ty phải quy định tỷ lệ chiết khấu toán cho thời hạn cụ thể: Giả sử khách hàng tốn tiền vịng tuần hưởng chiết khấu 2%, tốn vịng 15 ngày hưởng chiết khấu 1%, …tức thời hạn toán ngắn hưởng chiết khấu lớn Chi phí cho chiết khấu tốn hạch tốn vào TK 635 – Chi phí tài Khi doanh nghiệp tiến hành hạch toán chiết khấu toán Nợ TK 635 Nợ TK 133 (nếu có) Có TK 131 Phạm Thị Hồng Diệu 112 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + Khoản chiết khấu thương mại làm giảm doanh thu để kích thích người mua với khối lượng lớn + Hạch toán chiết khấu thương mại: Nợ TK 521 Nợ TK 3331 Có TK 131  Ví dụ: Ngày 1/11/2017 cơng ty bán cho Cơng ty cổ phần thời trang Bionline hàng hố loại với tổng trị giá 150 000 000 đồng , thuế GTGT 10%, charm Spa Đã toán qua ngân hàng, cơng ty có sách chiết khấu thương mại mua hàng hóa có tổng trị giá 100 triệu đồng chiết khấu thương mại 2% , toán sớm vịng ngày chiết khấu tốn 1%, kế toán hạch toán sau: + Căn chứng từ: hóa đơn GTGT, giấy báo có, kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng: Nợ TK 1121 Có TK 5111 Có TK 3331 165 000 000 150 000 000 15 000 000 Kế toán ghi nhận khoản chiết khấu thương mại: Nợ TK 521 Nợ TK 3331 000 000 300 000 Có TK 1121 300.000 kế toán ghi nhận khoản chiết khấu toán Nợ TK 635 Có TK 1121 470 000 470 000 Sau hạch toán, nghiệp vụ phản ánh vào sổ TK 511, TK 333, TK 112, TK 521, TK 635 Phạm Thị Hồng Diệu 113 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Thứ năm, phương thức quản lý chi phí: – Trong q trình quản lý chi phí, nhằm quản lý chặt chẽ tiết kiệm chi phí kinh doanh, loại chi phí kiểm sốt công ty, công ty nên phân bổ theo dõi chi phí tiêu định theo doanh thu cho loại sản phẩm bán  Ví dụ: Ngày 01/11/2017, công ty Công ty cổ phần thương mại DV SX Nam Anh nhâp lô hàng từ Đức về, giá CIF cảng Hải Phòng 100 000 EUR, thuế nhập 10%, thuế GTGT hàng nhập 10%, chi phí vận chuyển từ Hải Phịng kho 500 000 đồng (trong thuế GTGT 10%), tỷ giá ngày 01/11/2017 25 100 đồng/EUR Trị giá hàng nhập kho = 100 000 x (1 + 10%) x 25 100 + 000 000= 766 000 đồng Kế toán định khoản sau: Nợ TK 1561 761 000 000 Nợ TK 1562 000 000 Nợ TK 133 500 000 Có TK 331 Có TK 3333 Nợ TK 133 510 000 000 251 000 000 276 100 000 Có TK 33312 276 100 000 Sau hạch toán, nghiệp vụ phản ánh vào sổ TK 156, TK 133, TK 331, TK 333  Thứ sáu, kế toán quản trị: Trong điều kiện kinh doanh nay, công ty vận dụng kế tốn quản trị việc lập thêm báo cáo hoạt động kinh doanh theo số đảm phí, báo cáo mang tính nội Biến phí gồm: tổng giá vốn hàng bán, Phạm Thị Hồng Diệu 114 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chi phí bao bì, bao gói hàng… Định phí gồm: chi phí tiền lương, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hiểm xã hội, chi phí tiếp khách, chi phí quảng cáo… Nhìn vào báo cáo giúp cho người quản lý biết doanh thu bán hàng có đủ để bù đắp tổng chi phí phát sinh kỳ hay khơng, số đảm phí cho thấy lợi nhuận gộp có đủ bù đắp tổng định phí phát sinh hay khơng, từ có biện pháp điều chỉnh tổng định phí q nhiều khơng hợp lý Ngồi cơng ty vận dụng thơng tin thích hợp kế toán quản trị cung cấp vào việc định kinh doanh như: có nên tiếp tục hay loại bỏ kinh doanh sản phẩm đó, thực tế nhiều ban lãnh đạo công ty phải đứng trước định có nên tiếp tục hay ngừng kinh doanh mặt hàng hiệu quả, so sánh phương án kinh doanh, thấy phương án hiệu hơn, rút khoản thu, chi, chênh lệch phương án, từ đưa định đắn Lãi biến phí = Doanh thu tiêu thụ sản phẩm – Chi phí biến đổi Lợi nhuận trước thuế = Lãi biến phí - Định phí + Ví dụ: Công ty CP thương mại DV SX Nam Anh có báo cáo thu nhập quý 1/2017 sau: ( đơn vị tính : đồng) Chỉ tiêu Số tiền 712 000 000 331 000 000 391 000 000 152 000 000 239 000 000 Doanh thu Biến phí Lãi biến phí Định phí Lợi nhuân trước thuế – Ban giám đốc có phương án thay đổi phương pháp tiếp thị, điều làm tăng chi phí quảng cáo sản phẩm thêm 200 000 000 Theo phương án doanh thu tăng 20% Ban giám đốc có nên định tăng chi phí quảng cáo khơng? – Nếu thực thay đổi phương pháp tiếp thị, báo cáo thu nhập công ty quý 2/2017 sau: ( đơn vị tính : đồng) Phạm Thị Hồng Diệu 115 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chỉ tiêu Số tiền 854 400 000 331 000 000 523 400 000 352 000 000 171 400 000 Doanh thu Biến phí Lãi biến phí Định phí Lợi nhuân trước thuế – Theo báo cáo thu nhập dạng lãi biến phí ta nhận thấy mặc định phí tăng góp phần làm tăng doanh thu nhiên phần doanh thu tăng lên không đủ bù đắp cho phần tăng định phí, lợi nhuận trước thuế quý giảm so vơi q Vì vậy, ban giám đốc khơng nên định thay đổi phương pháp tiếp thị – Dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp gồm nhiều khoản khác nhau, phân chia thành định phí biến phí Khi lập dự tốn, khoản chi phí phải vào dự tốn tiêu thụ, dự tốn chi phí sản xuất nhân tố khác ảnh hưởng chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp như: Phương thức bán hàng, phương thức quản lý, địa điểm kinh doanh, nơi tiêu thụ - Đối với biến phí bán hàng dự tốn vào khối lượng sản phẩm tiêu thụ đơn giá biến phí đơn vị sản phẩm tiêu thụ vào doanh thu tiêu thụ tỷ suất biến phí tiêu thụ (số tiền biến phí tính cho 100 hay 1000đ doanh thu bán hàng) - Đối với định phí bán hàng dự tốn tương tự biến phí, lấy tổng định phí bán hàng chia cho q tính đến số yếu tố thay đổi khác giá phí, tính thời vụ văn minh bán hàng – Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phạm Thị Hồng Diệu 116 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Dự tốn báo cáo kết hoạt động kinh doanh cung cấp số liệu phục vụ cho việc so sánh, đánh giá tình hình thực kế hoạch lợi nhuận, tình hình thực nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước Trên sở so sánh thực tế với dự toán, doanh nghiệp phát tồn tại, khả tiềm tàng chưa khai thác q trình kinh doanh Từ đó, có biện pháp tích cực phát huy mặt mạnh tìm nguyên nhân, khắc phục tồn  Thứ bảy, hồn thiện hình thức kế tốn sử dụng Hiện công ty ứng dụng phần mềm kế tốn Misa NET 2015 Trên tình hình thực tế công ty như: kinh doanh ngày mở rộng, khối lượng nghiệp vụ phát sinh tăng lên nhiều, phức tạp nội dung Và phần mềm kế toán ngày cập nhật thông tư, chế độ hành Do em xin có kiến nghị việc cơng ty nên cập nhật ứng dụng phần mềm kế toán máy để thay phần mềm kế toán giúp cho việc hạch toán việc kiểm tra thuận lợi dễ dàng Kết luận: số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng mà em rút sau thời gian nghiên cứu thực tế Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh.Để nâng cao hiệu cơng tác kế tốn cần phát huy ưu điểm đạt đồng thời không ngừng khắc phục thiếu sót Điều địi hỏi khơng có cố gắng nỗ lực phịng kế tốn mà cịn địi hỏi quan tâm đạo ban lãnh đạo công ty Phạm Thị Hồng Diệu 117 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Cùng hồ chung với phát triển mạnh mẽ kinh tế, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh phải tồn cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Đây thực vấn đề xúc địi hỏi cơng ty phải không ngừng vươn lên để đứng vững thị trường Kế toán kinh tế thị trường Đảng nhà nước ngày nhận thức sâu sắc với chức công cụ quản lý kinh tế Quá trình vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp sản xuất nói chung Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh nói riêng ngày phát huy vai trò kế tốn quản lý kinh tế Đặc biệt, Cơng tác Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng phải tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh ghi chép cách đầy đủ xác tình hình bán hàng, kết kinh doanh Thơng tin Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao kết bán hàng nói riêng kết kinh doanh Cơng ty nói chung Thực tập Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh hội cho em tiếp cận với thực tế học hỏi kinh nghiệm cho thân Sau thời gian thực tập công ty em học hỏi có hiểu biết ban đầu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Em nhận thấy cơng tác kế tốn Cơng ty thực đầy đủ, chế độ đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị kinh doanh Tuy nhiên tồn số điểm hạn chế định Để kế toán thực công cụ quản lý thiếu, Công ty nên tiếp tục hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, đặc biệt cơng tác Phạm Thị Hồng Diệu 118 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng công ty Dựa sở lý luận thực trạng cơng tác Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh, em có đánh giá khái quát từ đưa ưu điểm rút số hạn chế công tác Qua đó, em có đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng hóa cơng ty Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp thầy để luận văn hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm hướng dẫn tận tình giáo Nguyễn Thu Hồi tập thể cán kế tốn phịng tài kế tốn cơng ty tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phạm Thị Hồng Diệu Phạm Thị Hồng Diệu 119 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, TS Ngô Thị Thủy (đồng chủ biên) (2010) ”Giáo trình Kế tốn tài chính”, Nhà xuất Tài Chính PGS.TS Đồn Xn Tiên (chủ biên) (2009) ”Giáo trình Ngun lý kế tốn ”, Nhà xuất Tài Bộ Tài Chính (2011) Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Nhà xuất Lao Động Bộ Tài Chính (2006) ”Quyết định 48/2006/QĐ-BTC” Các tài liệu Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh 6.Bộ Tài Chính (2014) “ Thơng tư 200/2014/TT-BTC” Các tạp chí kế tốn 8.Các website kế tốn có liên quan Luận văn cuối khóa khóa trước số thơng tư Bộ Tài Chính Phạm Thị Hồng Diệu 120 Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THU HOÀI Nhận xét luận văn cuối khóa Sinh viên: Phạm Thị Hồng Diệu Lớp: CQ 51/21.12 Tên đề tài: “Hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh” Điểm số: Điểm chữ: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người nhận xét Phạm Thị Hồng Diệu Lớp : CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Giáo viên phản biện Nhận xét luận văn cuối khóa Sinh viên: Phạm Thị Hồng Diệu Lớp: CQ 51/21.12 Tên đề tài: “Hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh” Điểm số: Điểm chữ: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người nhận xét Phạm Thị Hồng Diệu Lớp : CQ52/21.12 ... TOÁN BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNGTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM ANH .34 2.1 Khái quát chung Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh ... tế Kế tốn bán hàng hóa xác định kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Nam Anh - Về mặt khơng gian: Đề tài nghiên cứu kế tốn bán hàng hóa Cơng ty cổ phần thương mại dịch vụ sản. .. CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG HĨA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM ANH 105 3.1 Yêu cầu nguyên tắc việc hoàn thiện kế tốn bán hàng hóa xác định kết kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 144 kế toán bán hàng hóa và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và sản xuất nam anh , 144 kế toán bán hàng hóa và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và sản xuất nam anh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn