142 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục nợ PHẢI TRẢ NGƯỜI bán TRONG KIỂM TOÁN báo cáo tài CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

104 3 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 11:34

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGUYỄN THỊ THU HẰNG LỚP: CQ52/22.05 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN Chuyên ngành Lớp : : Kiểm toán 22.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS Đỗ Thị Thoa Hà Nội - 2018 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Hằng SV: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: CQ52/22.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC 1.1 Khái quát khoản mục Nợ phải trả người bán báo cáo tài .4 1.1.1 Khái niệm phải trả người bán 1.1.2 Đặc điểm khoản mục Nợ phải trả người bán .5 1.1.3 Kiểm soát nội doanh nghiệp khoản PTNB 1.2 Kiểm toán khoản mục PTNB kiểm toán BCTC 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán .7 1.2.2 Căn kiểm toán 1.2.3 Các sai phạm thường gặp kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán kiểm tốn báo cáo tài .10 1.3 Quy trình kiểm tốn Nợ phải trả người bán 11 1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 11 1.3.2 Thực kiểm toán 15 1.3.2 Kết thúc kiểm toán .21 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA) THỰC HIỆN 23 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: CQ52/22.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.1 Tổng quan chung cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 23 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty TNHH Ki ểm toán Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 23 2.1.2 Các dịch vụ AVA cung cấp: 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý AVA .26 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kiểm toán cơng ty 28 2.1.5 Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH Kiểm toán Th ầm định giá Việt Nam thực 31 2.2 Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm toán BCTC AVA 33 2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 33 2.2.2 Thực kiểm toán 38 2.2.3 Kết thúc kiểm toán .Error! Bookmark not defined CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN 58 3.1 Nhận xét thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm toán BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá Việt Nam thực 58 3.1.1 Ưu điểm 59 3.1.2 Hạn chế 61 3.1.3 Nguyên nhân thực trạng 63 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện quy trình kiểm tốn kho ản m ục Nợ phải trả người bán AVA thực 64 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: CQ52/22.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.2.1 Định hướng phát triển Cơng ty TNHH Kiểm tốn Th ẩm định giá Việt Nam 64 3.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục PTNB kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH kiểm tốn Thẩm định giá Việt Nam 65 3.3 Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện 66 3.3.1 Yêu cầu hoàn thiện .66 3.3.2 Nguyên tắc hoàn thiện 66 3.4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tốn nợ phải trả người bántrong kiểm tốn BCTC AVA 67 3.4.1 Khâu lập kế hoạch kiểm toán 67 3.3.2 Khâu thực kiểm toán 68 3.3.3 Khâu kết thúc kiểm toán 68 3.5 Điều kiện thực giải pháp 68 3.5.1 Đối với nhà nước quan chức .68 3.5.2 Đối với hiệp hội nghề nghiệp 69 3.5.3 Đối với doanh nghiệp kiểm toán Kiểm toán viên 70 3.5.4 Đối với khách hàng kiểm toán .70 PHỤ LỤC .73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: CQ52/22.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AVA Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Việt Nam BCTC BCĐKT BCKQHĐKD BGĐ CSDL DN KSNB TK TNHH TSCĐ Báo cáo tài Bảng cân đối kế tốn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ban giám đốc Cơ sở dẫn liệu Doanh nghiệp Kiểm soát nội Tài khoản Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định DANH MỤC BẢNG SV: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: CQ52/22.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Bảng 1.1 Các thủ tục khảo sát kiểm soát chủ yếu Nợ phải trả người bán 16 Bảng 2.1: Danh sách kiểm toán viên: 28 Bảng 2.2: Trích giấy tờ làm việc A510- Phân tích sơ BCTC .36 Bảng 2.3: Giấy tờ làm việc A710 – “Xác định mức trọng yếu” 37 Bảng 2.4: Giấy tờ làm việc khảo sát hệ thống KSNB .39 Bảng 2.5: Giấy tờ làm việc phân tích 42 Bảng 2.6: Giấy tờ làm việc chi tiết số dư tài khoản xác định chênh lệch 43 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp đối chiếu công nợ 49 Bảng 2.8 : Thủ tục thay Tickmarks 51 Bảng 2.10: Tổng hợp kết quả, ý kiến kiểm toán kiểm toán khoản phải trả người bán 56 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: CQ52/22.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty AVA 26 Sơ đồ 1.2 : Các bước thực kiểm toán: .31 SV: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: CQ52/22.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, xã hội phát triển, kinh tế thị trường phức tạp, thông tin kinh tế có nguy chứa đựng nhiều rủi ro, sai lệch, thiếu tin cậy, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi nhiều đối tượng sử dụng thông tin Trong bối cảnh đó, kiểm tốn với chức đưa ý kiến nhận xét độ tin cậy thông tin đời trở thành nhu cầu thiết yếu hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng quản lý loại hình doanh nghiệp Trong loại hình tổ chức kiểm tốn kiểm tốn độc lập BCTC loại dịch vụ sử dụng nhiều BCTC gương phản chiếu rõ nét hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trên BCTC, phải trả người bán khoản mục trọng yếu, có rủi ro tiềm tàng cao Việc xác minh tính đắn hợp lý phản ánh khoản phải trả ảnh hưởng lớn đến khả tốn tình hình tài doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định xác tài sản để từ đưa định sản xuất kinh doanh đắn với tình hình thực tế Chính vậy, kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán công việc quan trọng cần tiến hành kiểm toán BCTC Để thực kiểm toán khoản phải trả người bán, kiểm toán viên phải người có kinh nghiệm khả xét đốn nghề nghiệp Là sinh vên chuyên ngành kiểm toán, sau thời gian thực tập Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Việt Nam, em có hội tiếp xúc với quy trình kiểm tốn báo cáo tài kiểm tốn khoản mục phải trả người bán Công ty thực Nhận thức tầm quan trọng công tác này, em lựa chọn đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực ” cho luận văn tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: CQ52/22.05 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài làm rõ quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm toán báo cáo tài Để làm rõ mục đích cần phải nghiên cứu: (i) Hệ thống hóa làm rõ lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm toán BCTC (ii) Làm rõ thực trạng quy trình kiểm tốn phải trả người bán Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá Việt Nam thực (iii) Trên sở rút nhận xét đề xuất giải pháp hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Việt Nam thực Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu đề tài là: quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm tốn báo cáo tài kiểm toán độc lập thực - Phạm vi nghiên cứu đề tài là: quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm toán BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá Việt Nam thực Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Với kiến thức trang bị nhà trường tự tích lũy, luận văn tốt nghiệp em thực lý luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử để tìm hiểu từ lý luận tham chiếu sang thực trạng - Phương pháp cụ thể: kết hợp với phương pháp luận trên, nghiên cứu tài liệu, quan sát, vấn, phân tích, tổng hợp đánh giá để thu thập chứng kiểm toán liên quan đến đề tài nghiên cứu Kết cấu đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài, nội dung luận văn tốt nghiệp chia làm chương sau: SV: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: CQ52/22.05 Lần 2: Thanh tốn 50% cịn lại sau Bên B giao Báo cáo kiểm toán cho Bên A Bên A tốn tiền mặt chuyển khoản qua ngân hàng Bên B phát hành hoá đơn GTGT cho bên A bên A tốn tồn bợ giá trị hợp đồng cho Bên B ĐIỀU 7: CAM KẾT THỰC HIỆN Hai Bên cam kết thực tất điều khoản ghi Hợp đồng Trong trình thực hiện, gặp phát sinh vướng mắc, hai Bên phải kịp thời thơng báo cho để cùng tìm phương án giải Thời gian hồn thành c̣c kiểm tốn dự kiến 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực c̣c kiểm tốn Mọi tranh chấp khiếu kiện phát sinh trình thực Hợp đồng giải thương thảo theo Bộ luật Dân sự nước Cợng hồ xã hợi chủ nghĩa Việt Nam tòa án kinh tế hai Bên lựa chọn ĐIỀU 8: HIỆU LỰC, NGÔN NGỮ VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG Hợp đồng lập thành 08 tiếng Việt Bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 Hợp đồng có giá trị có hiệu lực kể từ ngày có đủ chữ ký, dấu hai Bên lý hợp đồng theo quy định Thay mặt đại diện Bên A Thay mặt đại diện Bên B CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ CƠNG TY CP ABC Giám đớc THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Phó Giám Đốc Phạm Thị Kim Yến Nguyễn Bảo Trung Phụ lục 2.3: Trích giấy tờ làm việc A310 - “Tìm hiểu khách hàng mơi trường hoạt động” CƠNG TY AVA A310 Tên Tên khách hàng: Công ty CP ABC Người lập CT Ngày khóa sổ: 31/12/2017 Người sốt xét KVT NKA Ngày 22/02/201 22/02/201 Nội dung: TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG A MỤC TIÊU: Thu thập hiểu biết KH môi trường hoạt động để xác định hiểu kiện, giao dịch thơng lệ kinh doanh KH có ảnh hưởng trọng yếu tới BCTC, qua giúp xác định rủi ro có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn B NỘI DUNG CHÍNH: Hiểu biết môi trường hoạt động yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến DN: 1.1 Mơi trường kinh doanh chung Môi trường kinh doanh không ảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động kinh doanh chung doanh nghiệp Năm 2017 năm kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.12 Các vấn đề ngành nghề mà DN kinh doanh xu hướng ngành nghề Trên địa bàn Hưng Yên có thêm cơng ty sơn Hưng n nên ảnh hưởng đến việc bán sản phẩm cơng ty Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng 1.3 Môi trường pháp lý mà DN hoạt động Nhà nước khơng có sách ưu đãi thuế GTGT, thuế TNDN với hoạt động cơng ty 1.4 Các yếu tố bên ngồi khác ảnh hưởng tới DN Hầu khơng có Hiểu biết DN 2.1 Các hoạt động tình hình kinh doanh chủ yếu Sản xuất, bán tiếp thị sơn, sơn phủ, sơn lót, bột trét, chất độn thành phẩm chúng dùng cho kiến trúc trang trí nhà ở; Cung cấp dịch vụ liên quan đến tư vấn, ứng dụng sản phẩm nêu trên; Đầu tư nắm giữ khoản đầu tư công ty tham gia vào lĩnh vực 2.2 Sở hữu, bên liên quan cấu trúc tổ chức DN Sở hữu DN: Vồn góp nhà nước 28.00.000.000 đồng Các bên liên quan: Công ty X – cung cấp đầu vào Mô tả cấu trúc tổ chức DN theo phịng, ban: Gồm có phịng Giám Đốc, phịng Phó Giám Đốc, phịng kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng vật tư phòng kế tốn 2.2 Các thay đổi lớn quy mơ hoạt động DN Trong năm cơng ty khơng có thay đổi lớn vốn, tài sản 2.4 Hiểu biết hệ thống kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014 /TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Đơn vị tn thủ luật kế tốn chuẩn mực kế tốn Việt Nam Cơng ty áp dụng kế toán máy 2.5 Kết kinh doanh thuế Kết kinh doanh năm 2017 doanh nghiệp tốt, đạt mục tiêu mà Đại Hội Cổ đông đề Thuế TNDN công ty năm bị ảnh hưởng chi phí khơng hợp lệ Các vấn đề khác 3.1 Nhân chủ chốt DN Họ tên Chức vụ B Phạm Thị Kim Yến Giám đốc Bằng cấp kinh nghiệm Đại học B Nguyễn Thị Thu Phương P Giám đốc Cao học B Nguyễn Thị Thanh Bình Kế tốn trưởng Đại học Liên lạc (mail/tel) Địa DN đơn vị liên quan (nếu có) Km5, Quốc lộ 5, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên C KẾT LUẬN: Chính sách kế tốn áp dụng qn với năm trước Trong năm cơng ty khơng có thay đổi lớn vốn tài sản Việc hạch toán kế toán tuân thủ theo chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam hành Phụ lục 2.4: Trích Giấy tờ làm việc A610 – “Đánh giá chung hệ thống KSNB đơn vị” CÔNG TY AVA A610 Tên khách hàng: Tên Ngày Người lập CT KVT 22/02/201 Người soát xét NKA 22/02/201 Ngày khóa sổ: Cơng ty CP ABC 31/12/2017 Nội dung: Đánh giá chung hệ thống KSNB đơn vị A MỤC TIÊU: Đánh giá hệ thống KSNB cấp độ DN giúp KTV xác định sơ nhân tố rủi ro, gian lận, lập kế hoạch kiểm toán xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm tốn B NỘI DUNG CHÍNH: Hệ thống KSNB cấp độ DN thường có ảnh hưởng rộng khắp tới mặt hoạt động DN Do đó, hệ thống KSNB cấp độ DN đặt tiêu chuẩn cho cấu phần khác hệ thống KSNB Hiểu biết tốt hệ thống KSNB cấp độ DN cung cấp sở quan trọng cho việc đánh giá hệ thống KSNB chu trình kinh doanh quan trọng KTV sử dụng xét đốn chun mơn để đánh giá hệ thống KSNB cấp độ DN cách vấn, quan sát kiểm tra tài liệu Việc đánh giá giới hạn 03 thành phần cấu thành hệ thống KSNB: (1) Mơi trường kiểm sốt; (2) Quy trình đánh giá rủi ro; (3) Giám sát hoạt động kiểm soát CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KSNB Có MƠI TRƯỜNG KIỂM SỐT Truyền thơng thực thi tính trực giá trị đạo đức DN - Có quy định giá trị đạo đức giá trị có thông tin đến  phận DN không? - Có quy định để giám sát việc  tuân thủ nguyên tắc tính trực giá trị đạo đức không? - Các sai phạm tính trực giá trị đạo đức xử lý nào?  Cách thức xử lý có quy định rõ áp dụng đắn? Cam kết lực trình độ nhân viên Khôn g Mô tả/ Ghi Tha m chiế u - Các nhà quản lý có danh tiếng chứng lực họ không? - DN thường có thiên hướng thuê nhân viên có lực hay nhân viên tốn chi phí nhất? - DN xử lý nhân viên khơng có lực?  Có lực Sa thải Phong cách điều hành triết lý nhà DN - Thái độ nhà quản lý DN hệ thống KSNB? - Phương pháp tiếp cận họ rủi ro? - Thu nhập nhà quản lý có dựa vào kết hoạt động hay không? - Mức độ tham gia nhà quản lý DN vào trình lập BCTC? Cấu trúc tổ chức - Cơ cấu tổ chức có phù hợp với quy mô, hoạt động kinh doanh vị trí địa lý kinh doanh đơn vị khơng? - Cầu trúc DN có khác biệt với DN có quy mô tương tự ngành không? Phân định quyền hạn trách nhiệm - DN có sách thủ tục cho việc uỷ quyền phê duyệt nghiệp vụ mức độ phù hợp không? - Có giám sát kiểm tra phù hợp hoạt động phân quyền cho nhân viên khơng? - Nhân viên DN có hiểu rõ nhiệm vụ hay khơng? - Những người thực cơng tác giám sát có đủ thời gian để thực cơng việc giám sát khơng? Ngiêm túc Tốt Tốt  Tốt       - Sự bất kiêm nhiệm có thực phù hợp đơn vị khơng? (ví dụ, tách biệt vị trí kế tốn cơng việc mua sắm tài sản) Chính sách nhân thực tế quản lý nhân - Đơn vị có sách tiêu chuẩn cho việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt, sa thải nhân viên không? - Các sách có xem xét cập nhật thường xun khơng? - Các sách có truyền đạt đến nhân viên đơn vị không? - Những nhân viên có nhận thức trách nhiệm họ kỳ vọng BGĐ không? - Kết công việc nhân viên có đánh giá sốt xét định kỳ khơng? QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO Rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC - Các nhà quản lý xác định rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC nào? - Ước tính ảnh hưởng mặt tài chính? - Đánh giá khả xảy rủi ro kinh doanh? - Các rủi ro kinh doanh phát giải nào? GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT Giám sát thường xuyên định kỳ       Bằng kinh nghiệm lực - Việc giám sát thường xuyên có xây dựng hoạt động DN  khơng? - DN có trì phận kiểm tốn nội  phù hợp khơng? - DN có trì phận kiểm tốn nội  phù hợp khơng? C KẾT LUẬN: Mơ hình cơng ty quy mơ vừa phải nên có ban kiểm sốt, hệ thống kiểm soát nội đánh giá tổng thể mức tốt, hạn chế việc ngăn ngừa rủi ro Rủi ro kiểm soát đánh giá mức trung bình Phụ lục 2.5: Giấy tờ làm việc – “Chương trình kiểm tốn khoản phải trả người bán” 91/106 E230 Tên KVT NKA Người lập CT Người soát xét Người soát xét Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: 31/12/2017 Ngày 21/02/2018 21/02/2018 Nội dung: PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP NGẮN/ DÀI HẠN A MỤC TIÊU Đảm bảo khoản phải trả nhà cung cấp ngắn hạn dài hạn có thực, thuộc nghĩa vụ tốn DN; hạch tốn xác, đầy đủ; đánh giá trình bày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hành B RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán Người thực Tham chiếu C THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người thực Tham chiếu I Thủ tục chung Kiểm tra nguyên tắc kế toán áp dụng quán với năm trước phù hợp với quy định chuẩn mực chế độ kế toán hành KVT E240 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước Đối chiếu số dư bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS giấy tờ làm việc kiểm tốn năm trước (nếu có) KVT E240 KVT E240 II Kiểm tra phân tích So sánh, phân tích biến động số dư phải trả nhà cung cấp năm so với năm trước, tỷ trọng số dư phải trả nhà cung cấp tổng nợ ngắn hạn dài hạn để phát biến động bất thường đánh giá tính phù hợp với thay đổi hoạt động kinh doanh DN III Kiểm tra chi tiết Thu thập bảng tổng hợp khoản chi tiết nợ phải trả nhà cung cấp, đối chiếu với Sổ Cái, tìm hiểu chất số dư khoản phải trả lớn KVT Gửi thư xác nhận thủ tục thay thế: KVT 2.1 E241 Lập gửi thư xác nhận số dư nợ phải trả cho đối tượng cần xác nhận nợ Lập bảng tổng hợp theo dõi thư xác nhận đối chiếu số xác nhận với số liệu sổ chi tiết, xác định nguyên nhân chênh lệch (nếu có) Gửi thư xác nhận lần thứ khơng nhận hồi đáp 2.2 2.3 STT Trường hợp không trả lời, thực thủ tục thay như: kiểm tra khoản toán phát sinh sau ngày kết thúc năm kiểm tra chứng từ chứng minh tính hữu nghiệp vụ mua hàng (hợp đồng, hóa đơn, phiếu giao hàng, ) năm Thủ tục Người thực Kiểm tra khoản trả trước cho nhà cung cấp: Thu thập danh sách khoản trả tiền trước cho nhà cung cấp, đối chiếu với Sổ Cái, đối chiếu khoản trả trước cho nhà cung cấp với điều khoản trả trước quy định hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ, xem xét mức độ hồn thành giao dịch ngày khóa sổ kế tốn đánh giá tính hợp lý số dư trả trước lớn cho nhà cung cấp Kiểm tra khoản nợ chưa ghi sổ: KVT 4.1 Đối chiếu hóa đơn chưa tốn ngày kiểm toán với số dư nợ phải trả ghi nhận ngày khóa sổ; KVT 4.2 Kiểm tra nghiệp vụ mua hàng/thanh toán sau _ ngày kể từ ngày khóa sổ; KVT 4.3 Kiểm tra chứng từ gốc, so sánh ngày phát sinh nghiệp vụ với ngày ghi nhận sổ sách để đảm bảo tính kỳ KVT Kiểm tra cách hạch tốn có liên quan đến trường hợp trao đổi phi tiền tệ (đổi hàng), yêu cầu với nhà phân phối sở chứng từ liên quan (nếu có KVT Kiểm tra nghiệp vụ bù trừ nợ (nếu có), kiểm tra hợp đồng, biên thỏa thuận chuyển nợ bên KVT Kiểm tra việc đánh giá lại số dư phải trả, số dư trả trước cho nhà cung cấp có gốc ngoại tệ ngày khóa sổ kế toán cách hạch toán chênh lệch tỷ giá Kiểm tra cách ghi nhận lãi phải trả số dư nợ nhà cung cấp hạn (nếu có) so sánh với số ghi sổ Kiểm tra tính trình bày khoản phải trả nhà cung cấp BCTC IV Thủ tục kiểm toán khác D KẾT LUẬN Tham chiếu Theo ý kiến tôi, sở chứng thu thập từ việc thực thủ tục trên, mục tiêu kiểm tốn trình bày phần đầu chương trình kiểm tốn đạt được, ngoại trừ vấn đề sau: Chữ ký người thực hiện: Kết luận khác Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm tốn (nếu có): Phụ lục 2.6: Giấy tờ làm việc mẫu thư xin xác nhận công nợ phải trả người bán Công ty Cổ phần ABC Km5, Quốc lộ 5, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên Ngày 20 tháng 02 năm 2018 Người nhận: Công ty CP Việt Com Địa chỉ: Tầng - Toà nhà số 14 - 16, phố Hàm Long, Ph ường Phan Chu Trinh, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội Kính thưa Q vị, Về việc: xác nhận số dư nợ cho mục đích kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá Việt Nam thực kiểm tốn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Cơng ty chúng tơi Báo cáo tài chúng tơi phản ánh số dư liên quan đến tài khoản Quý vị ngày 31/12/2017 sau: Số tiền Chúng phải trả người bán : quý vị 188.851380 VND Số tiền Chúng ứng trước cho Quý : vị VND Nhằm mục đích kiểm tốn báo cáo tài chúng tơi, mong Q vị xác nhận tính đắn số dư nêu gửi thư xác nhận trực tiếp đến kiểm toán viên theo địa sau: Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Việt Nam Địa : Tầng 14 - Tòa nhà HH3 - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội Người nhận : Mai Quang Hiệp - Kiểm toán viên Điện thoại : 04 3868 9566 0972.372.008 Fax : 04 38686248 Nếu không đồng ý với số dư nêu trên, xin Quý vị cung cấp đầy đủ chi tiết khác biệt cho kiểm tốn viên chúng tơi Lưu ý: Tất xác nhận qua fax phải có chính/ xác nhận gốc gửi đường bưu điện theo sau Xin cảm ơn hợp tác Quý vị Kính thư (Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình lý thuyết kiểm tốn: Chủ biên T.S Nguyễn Viết Lợi, Th.S Đậu Ngọc Châu – NXB Tài Chính Giáo trình kiểm tốn BCTC chủ biên Th.S Đậu Ngọc Châu, T.S Nguyễn Viết Lợi- NXB Tài Chính Giáo trình kiểm tốn Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Nxb thống kê, 2004 Kiểm toán – Alvin A.Arens James K.Loebbecke, Nxb Thống kê, 1995 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Vụ chế độ kế tốn,Bộ tài chính- NXB Tài Chính Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: vụ chế độ kế tốn, Tài Chính- NXB Tài Chính Hồ sơ kiểm toán chung, File tài liệu kiểm tốn Báo cáo tài AVA Hồ sơ kiểm toán mẫu VACPA Luận văn tham khảo- Thư viện Học Viện Tài Chính 10.Tạp chí kiểm tốn 11 Trang web: www.Kiemtoan.com.vn 12 Trang web: www.mof.gov.vn ... luận quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm tốn Báo cáo tài Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải trả người bán kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định. .. QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC 1.1 Khái quát khoản mục Nợ phải trả người bán báo cáo tài 1.1.1 Khái niệm phải trả người bán Các khoản phải trả khoản nợ. .. quy trình kiểm tốn báo cáo tài kiểm toán khoản mục phải trả người bán Công ty thực Nhận thức tầm quan trọng công tác này, em lựa chọn đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải trả
- Xem thêm -

Xem thêm: 142 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục nợ PHẢI TRẢ NGƯỜI bán TRONG KIỂM TOÁN báo cáo tài CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN , 142 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục nợ PHẢI TRẢ NGƯỜI bán TRONG KIỂM TOÁN báo cáo tài CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn