137 kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 11:34

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Khoa Kế tốn doanh nghiệp LÊ THỊ NHẬT LỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XUHICO Chuyên ngành : Kế toán doanh nghiệp Mã số : 21 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: GS TS NGÔ THẾ CHI HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế Cơng ty TNHH Xuhico Tác giả luận văn Lê Thị Nhật Lệ SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ LỚP: CQ52/21.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT • TK : Tài khoản • GTGT : Giá trị gia tăng • Thuế TTĐB : Thuế tiêu thụ đặc biệt • TSCĐ : Tài sản cố định • TP : Thành phẩm • SL • Thuế TNDN • Chi phí BH/CPBH • Chi phí QLDN/CPQLDN : Số lượng : Thuế thu nhập doanh nghiệp : Chi phí bán hàng : Chi phí quản lý doanh nghiệp : Doanh thu • DT : Kê khai thường xuyên • KKTX : Kiểm kê định kỳ • KKĐK : Bảo hiểm xã hội • BHXH : Bảo hiểm y tế • BHYT : Kinh phí cơng đồn • KPCĐ : Xác định kết • XĐKQ : Kết chuyển SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ LỚP: CQ52/21.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP • KC SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ LỚP: CQ52/21.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC SƠ ĐỒ SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ LỚP: CQ52/21.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hàng hoá dư thừa, công nghệ kĩ thuật chất lượng sản phẩm sản xuất ngày cao, doanh nghiệp cần phải động sáng tạo, định hướng sản xuất kinh doanh cho đáp ứng nhu cầu thị trường cạnh tranh với doanh nghiệp khác từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng Trong đó, bán hàng đánh giá khâu quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp thường xun có thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đồng thời giúp họ xây dựng chiến lược kinh doanh cho kỳ sau lâu dài Việc tổ chức hợp lý trình bán hàng xác định kết kinh doanh đóng vai trị quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động bán hàng mình, đảm bảo chu kỳ kết bán hàng diễn đặn, không bị ứ đọng vốn, mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động Do vậy, hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh vấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp Việc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh góp phần tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng định doanh nghiệp, tăng minh bạch thơng tin tài Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Xuhico, với giúp đỡ tận tình GS.TS Ngơ Thế Chi cán phịng kế tốn cơng ty, em nhận thức vai trị quan trọng kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh hoạt động phát triển doanh nghiệp Xuất phát từ em xin mạnh dạn sâu vào nghiên cứu đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Xuhico” Đối tượng mục đích nghiên cứu SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Xuhico  Mục đích nghiên cứu: Hệ thống làm rõ vấn đề lý luận đề tài kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Nghiên cứu mô tả thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Xuhico Từ đưa phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Xuhico Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Xuhico giác độ kế tốn tài Nghiên cứu lý luận sở hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Thơng tư 133/2016/TT - BTC ban hành ngày 26 tháng năm 2016 - Về không gian: Nghiên cứu Công ty TNHH Xuhico - Về thời gian: Nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực tế Công ty TNHH Xuhico Quý năm 2017 Phương pháp nghiên cứu - Hạch toán kế toán khoa học kinh tế, có đối tượng nghiên cứu cụ thể mà đối tượng nghiên cứu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Do phương pháp nghiên cứu chuyên đề áp dụng phương pháp luận bao gồm nghiên cứu dựa chủ nghĩa vật biện chứng - Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tế, vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia, thống kê số liệu, phân tích, so sánh để thu thập tài liệu xử lý tài liệu, thể hiện: + Thu thập tài liệu thứ cấp: Thực nghiên cứu vấn đề lý luận thông qua việc tham khảo giáo trình, sách tham khảo, báo, tạp chí, luận văn, luận án viết đề tài kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Thu thập tài liệu thứ cấp thực trạng phương pháp quan sát, nghiên SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP cứu chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo Công ty TNHH Xuhico quý năm 2017 thông tin phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu khác + Thu thập tài liệu sơ cấp: Thực hỏi, xin ý kiến trực tiếp cán kế toán nhân viên khác Cơng ty TNHH Xuhico Bên cạnh đó, tìm hiểu vấn đề nghiên cứu thơng qua việc xin ý kiến giáo viên hướng dẫn chuyên gia kĩnh vực kế toán + Tổng hợp, xử lý tài liệu thu thập làm luận chứng cho kết nghiên cứu: sử dụng phương pháp thống kê mơ tả, phân tích định tính so sánh giữ thực trạng sở lý luận để suy diễn, quy nạp trình bày kết nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, đề tài gồm chương: Chương 1: Lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Xuhico Chương 3: Giải pháp hoàn thiện vấn đề tồn kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Xuhico Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Lê Thị Nhật Lệ SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Bán hàng phương thức bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng  Bán hàng: Quá trình bán hàng doanh nghiệp sản xuất trình vận động vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm, hàng hóa sang vốn tiền hình thành kết sản xuất kinh doanh Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sản xuất Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu thành phẩm, hàng hóa cho khách hàng, doanh nghiệp thu tiền hay loại hàng hóa khác hình thành doanh thu bán hàng Theo quy định hành, hàng bán phải thỏa mãn điều kiện: - Hàng hóa phải thơng qua q trình mua, bán tốn phương thức định - Hàng hóa phải chuyển giao quyền sở hữu gắn liền với lợi ích rủi ro cho khách hàng Được khách hàng toán chấp nhận tốn - Hàng hóa bán phải thuộc diện kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp mua vào gia cơng chế biến bán Ngồi số trường hợp sau gọi bán hàng: - Hàng hóa xuất cho đơn vị nội - Hàng hóa dùng để trao đổi lấy hàng hóa khác khơng tương tự chất - Doanh nghiệp xuất hàng hóa để tiêu dùng nội - Hàng hóa doanh nghiệp mua xuất làm hàng mẫu SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Hàng hóa xuất để biếu tặng, trả lương thưởng cho cán nhân viên doanh nghiệp, chia lãi cho bên góp vốn đối tác liên doanh 1.1.2 Các phương thức bán hàng toán  Các phương thức bán hàng ∗ Bán buôn: Bán buôn vận động hàng đầu hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng, khâu hàng hóa thực phần giá trị, chưa thực giá trị sử dụng Bán bn hàng hóa thường áp dụng trường hợp bán hàng với khối lượng lớn thực với hình thức: bán bn qua kho bán buôn vận chuyển thẳng  Bán buôn qua kho: Theo hình thức này, hàng hóa xuất bán cho khách hàng từ kho dự trữ doanh nghiệp theo cách: Xuất bán trực tiếp xuất gửi bán (chuyển hàng) + Xuất bán trực tiếp: Là hình thức bán hàng mà doanh nghiệp xuất hàng giao trực tiếp cho khách hàng kho nơi bảo quản hàng hóa doanh nghiệp Hàng hóa coi bán hình thành doanh thu bán hàng khách hàng nhận đủ hàng hóa ký hóa đơn xác nhận đủ hàng Chứng từ kế toán trường hợp hóa đơn bán hàng hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho bên bán lập + Chuyển hàng: Định kỳ vào hợp đồng kinh tế kế hoạch giao hàng, doanh nghiệp xuất hàng gửi cho khách hàng giao địa điểm ký hợp đồng (nhà ga, bến cảng, kho khách hàng…) Hàng hóa gửi thuộc quyền sở hữu bên bán Chỉ khách hàng thông báo nhận hàng chấp nhận toán tốn tiền hàng hàng hóa chuyển quyền sở hữu xác định bán hàng doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng Chi phí vận chuyển bên bán hay SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 10 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Xuhico Trong kinh tế thị trường đầy cạnh tranh, với nỗ lực cố gắng khơng ngừng ban lãnh đạo tồn thể công nhân viên, Công ty TNHH Xuhico bước hòa nhập nhịp điệu phát triển kinh tế Với chất lượng chiến lược kinh doanh mình, công ty đảm bảo doanh số bán ngày thu hút nhiều bạn hàng 2.3.1 Những kết đạt kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng Công ty TNHH Xuhico Trong thời gian thực tập công ty, với kiến thức học Học viện hiểu biết định công ty, em xin đưa số nhận xét công tác bán hàng xác định kết bán hàng sau: a) Về tổ chức công tác tiêu thụ: Công ty xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng không ngừng mở rộng mối quan hệ Bằng sách bán hàng, giá bán chất lượng sản phẩm tốt, tinh thần phục vụ khách hàng nhiệt tình tạo nên hệ thống khách hàng gắn bó lâu dài với công ty b) Về tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế toán tập trung phù hợp với điều kiện quy mô đặc điểm hoạt động Cơng ty, thực chức tốt, thường xuyên cập nhật, phản ánh trung thực, hợp lý thơng tin kế tốn Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho cấp lãnh đạo Do đó, thơng tin tiêu thụ, kết tiêu thụ đáp ứng nhu cầu thông tin cấp quản lý, đảm bảo cho chiến lược đề giai đoạn c) Về đội ngũ nhân viên kế toán: Đều cán kế tốn có trách nhiệm cao cơng việc đào tạo qua trường đại học Mỗi cán phân công phân nhiệm phù hợp với kinh nghiệm trình độ SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 95 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP người Mặt khác, hàng năm Công ty trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán kế toán Và cán kế tốn thường xun cập nhật sách kế toán, thuế qua internet qua buổi tập huấn chi cục thuế huyện d) Về hệ thống chứng từ kế toán: Hệ thống chứng từ kế toán mở theo định hướng dẫn Bộ tài chính, dễ dàng thuận lợi việc theo dõi cơng ty Qui trình ln chuyển chứng từ thực nghiêm túc, đắn e) Hệ thống tài khoản kế toán: Tuân thủ theo qui định hướng dẫn Bộ tài Có đăng ký, sử dụng tài khoản chi tiết phù hợp với yêu cầu quản lý Đảm bảo cho kết hợp kế tốn tài kế tốn quản trị công ty thuận lợi f) Sổ sách kế toán: Hệ thống sổ mở theo qui định ngồi có sổ chi tiết để phục vụ cho công tác quản lý g) Phương pháp kế tốn: Cơng ty tn thủ chặt chẽ ngun tắc kế tốn thực tương đối xác, phù hợp với chế độ kế toán đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty thực việc khấu hao theo qui định, đánh giá thành thành phẩm nhập kho theo giá thành sản xuất thực tế, tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình qn gia quyền cố định, có thực việc trích lập khoản dự phòng phải thu khách hàng … h) Cơng tác lập trình bày báo cáo: Tn thủ nguyên tắc lập nguyên tắc trình bày báo cáo theo qui định Bộ tài chính, với bốn báo cáo tài hàng năm Các tiêu báo cáo tài phản ánh trung thực tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn; kết kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài phản ánh trung thực, đầy đủ thông tin cho đối tượng sử dụng Đặc biệt phần thuyết minh báo cáo tài chính, Cơng ty có phần phân tích, giải thích chi tiết cho SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 96 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP báo cáo tài khác thơng tin quan trọng mà chưa nêu báo cáo khác cấu trúc doanh nghiệp… i) Công tác kiểm tra kế toán: Việc kiểm tra kế toán thực thường xuyên nội doanh nghiệp có phối hợp phận công ty thực cung cấp thông tin cho quan chức đầy đủ theo hàng tháng, quý, năm k) Công tác kế toán máy: Việc áp dụng kế toán máy phù hợp với qui định ngành nghề hoạt động sản xuất giúp cho kế tốn giảm bớt cơng việc việc chép, tránh ghi trùng lặp, tăng tốc độ xử lý thông tin cung cấp báo cáo Hơn việc ứng dụng phần mền tin hoạc hạch toán kế tốn cịn tạo thuận lợi để kiểm tra số liệu kế tốn dễ dàng; phần mềm cịn tích hợp thêm chức in hóa đơn, chứng từ thu, chi tiền mặt… 2.3.2 Những điểm tồn tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Xuhico Bên cạnh mặt đạt việc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh danh Cơng ty cịn có điểm chưa phù hợp sau: a) Phương thức bán hàng: Phương thức bán hàng chưa đa dạng hóa Hiện cơng ty thực bán hàng chủ yếu theo phương thức bán lẻ đối tượng khách hàng mua bị hạn chế phạm vi khách hàng mua số lượng Nếu cơng ty mở rộng phương thức bán hàng quy mô kinh doanh giúp tăng số lượng khách hàng mua, đặc biệt ngành viễn thông ngày phát triển nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông người tiêu dùng ngày lớn b) Về công tác thu hồi nợ việc quản lý công nợ: Trong vài năm gần tiến độ thu hồi nợ kéo dài làm ảnh hưởng tới nguồn vốn luân chuyển Việc thực trích lập dự phòng phải thu phức tạp dễ bị thiếu sót SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 97 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP c) Về sử dụng thông tin, kiểm tra công tác kế tốn: Trong vài trường hợp cụ thể cịn gặp số khó khăn, sai sót khơng đáng có, làm ảnh hưởng đến thời gian việc sử dụng thông tin nhà quản trị d) Về hệ thống tài khoản kế toán kế toán quản trị: Một vài tài khoản tổng hợp cần chi tiết nhỏ theo đối tượng theo dõi chặt chẽ để đảm bảo việc giám sát hoạt động nội cung cấp thông tin cho nhà quản trị cách chi tiết cụ thể SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 98 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Kết luận Chương Qua Chương 2, luận văn phân tích sâu vào thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty, phân tích phần hành kế tốn cơng ty, qua nhận xét ưu nhược điểm cịn tồn kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Xuhico Từ thực tế tìm hiểu đơn vị đồng thời so sánh với kiến thức học giảng đường, trình tự tìm hiểu, nghiên cứu em xin mạnh dạn đưa số ý kiến, đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty luận văn tiếp tục trình bày chương đây: “Giải pháp hoàn thiện vấn đề tồn kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Xuhico” SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 99 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH XUHICO 3.1 Định hướng phát triển công ty TNHH Xuhico - Hiện nay, ngành viễn thông ngày phát triển có xu hướng phát triển khơng ngừng tương lai Vì nhu cầu người tiêu dùng dịch vụ viễn thông ngày nhiều, bên cạnh có nhiều cơng ty viễn thông thành lập để đáp ứng nhu cầu khách hàng Từ đó, địi hỏi cơng ty TNHH Xuhico phải có chiến lược phát triển rõ ràng để cạnh tranh với đối thủ lớn ngành đứng vững thị trường Công ty cần nghiên cứu khắc phục điểm tồn mình, phân tích điểm mạnh, điểm yếu đối thủ để có phương hướng phát triển phù hợp Từ đưa cơng ty TNHH Xuhico vươn xa hơn, cao hơn, ngày phát triển, giúp đời sống nhân viên cải thiện, giúp khách hàng hưởng dịch vụ viễn thông tốt nhất, tiên tiến - Dưới số định hướng phát triển công ty thời gian tới: + Định hướng kinh doanh: Quan tâm tới nhu cầu khách hàng cách tốt nhất, khơng ngừng hồn thiện chất lượng dịch vụ, tác phong thái độ nhận viên giao dịch với khách hàng, + Lấy yếu tố người làm chủ đạo: Công ty coi vấn đề người cốt lõi cho phát triển mình, tốc độ phát triển nhanh, quy mơ lớn vấn đề đặt phải có đội ngũ chuyên nghiệp, lành nghề có tâm huyết với nghề Do cơng ty khơng ngừng quan tâm đến sách tuyển dụng, đào tạo, tập huấn cho cán nhân viên, đặc biệt nhân viên trẻ thiếu kinh nghiệm thực tế Đồng thời xây dựng văn hóa ngơi nhà chung Xuhico SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 100 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP + Mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng doanh thu, tăng thuê bao, tăng vốn đầu tư… + Đẩy mạnh hoạt động tiếp tục phát triển đơn vị tại: • Mở rộng cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho tất nhà khai thác toàn quốc phát triển khu vực; • Kết hợp cung cấp trọn gói thiết bị giải pháp kỹ thuật Cơng ty nghiên cứu; • Tập trung nghiên cứu phát triển dịch vụ công nghệ/giải pháp có tính đột phá, hàm lượng kỹ thuật/ chất xám cao nhằm nâng cao lực nghiên cứu phát triển phát triển công nghệ, sản phẩm mới; • Bảo toàn phát triển vốn, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông 3.2 Yêu cầu ngun tắc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Việc hồn thiện cơng tác kế toán nghiệp vụ bán hàng hàng hoá vấn đề cần thiết quan trọng điều kiện nay, hoạt động bán hàng hàng hoá có ý nghĩa to lớn kinh tế nói chung thân Doanh Nghiệp nói riêng Kế tốn doanh thu bán hàng nội dung cơng tác kế tốn Doanh Nghiệp, cơng cụ quan trọng để xác định kết bán hàng hoạt động bán hàng Doanh Nghiệp, phận cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời cho nhà quản trị Vì vậy, việc tổ chức hoạch toán, kế toán bán hàng quan trọng, cách có hệ thống, khoa học thơng tin có liên quan đến hoạt động bán hàng ,đồng thời kế toán thực SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 101 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP việc kiểm tra, xử lý, phân tích thơng tin để phục vụ cho việc điều hành sản xuất kinh doanh Trong thực tế cơng tác kế toán bán hàng doanh nghiệp thủ động dừng lại việc ghi chép chứng từ gốc vào thẻ, sổ chi tiết ,bảng kê, hố đơn …lượm thơng tin cung cấp số tuyệt đối ,không nêu chất hoạt động kinh doanh số doanh nghiệp chưa áp dụng theo quy định chế độ kế toán gây khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm sốt Xuất phát từ lý luận trên, cho thấy việc hoàn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng nói riêng cần thiết, song việc hoàn thiện phải đảm bảo yêu cầu sau: Tính thống nhất, tính phù hợp, tính hiệu tiết kiệm ,tính xác kịp thời - Tính thống nhất: Đây yêu cầu bnả nhằm đảm bảo tạo thống chế độ kế tốn tồn kinh tế ngành kế toán doanh nghiệp Sự thống nhằm đảm bảo cho quy định thể lệ, chế độ kế toán thực hiên cách đầy đủ đắn, hồn thiện kế tốn bán hàng phải đảm bảo tập chung quản lý từ lãnh đạo đến phận chức Doanh nghiệp phải vận dụng chế độ kế toán cách linh hoạt, vừa đảm bảo tuân thủ sách ,chế độ thể chế tài chính, kế tốn Nhà nước ban hành,vừa phù hợp với yêu cầu quản lý đăc điểm hoạt động kinh doanh Trong cơng tác kế tốn phải thực thống mặt tài khoản vận dụng phương thức đánh giá hàng tồn kho, hệ thống sổ sách kế tốn Doanh Nghiệp - Tính phù hợp : Trong kế tốn, tính phù hợp trở thành chuẩn mực Doanh Nghiệp ,với đặc điểm kinh doanh khác Do vậy, mà Doanh Nghiệp nên lựa chộn cho đơn vị chế độ kế tốn phù hợp - Tính hiệu tiết kiệm: Khi Doanh Nghiệp bỏ vốn để kinh doanh SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 102 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP mong muốn đơng vốn bỏ sinh lời phải sử dụng có hiệu quả, lợi nhuận cao, chi phí bỏ nhất, hợp lý Nếu hồn thiện kế tốn mà khơng đem lại hiệu so với trước gây lãng phí thời gian, tốn tiền ,như việc hoàn thiện khơng cần thiết - Tính xác kịp thời: Xuất phát từ nhiệm vụ kế toán cung cấp thơng tin xác, kịp thời cho nhà quản trị q trình hồn thiện kế tốn để giúp cho đơn vị phát triển đứng vững thị trường điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt 3.3 Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Xuhico Với kiến thức tích lũy trình học Học viện hiểu biết định công ty thời gian thực tập thực tế, em xin đề xuất số ý kiến thân mong muốn cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết bán hàng cơng ty hồn thiện - Cơng ty nên có phịng Marketting riêng để nghiên cứu phát triển mặt hàng xúc tiến hoạt động bán hàng - Có sách bán hàng để thúc đẩy việc thu hồi khoản nợ phải thu - Tăng cường công tác kiểm tra kế toán doanh nghiệp, việc kiểm tra cần thực chắn phịng ban thân người làm kế tốn cần rèn luyện tính cẩn thận - Chi tiết hóa tài khoản tổng hợp thành tài khoản chi tiết cụ thể sử dụng nội doanh nghiệp, nhằm phục vụ cho cơng tác kế tốn quản trị • Về tài khoản kế tốn: Cơng ty đưa vào sử dụng TK 5211 - Chiết khấu thương mại để kích thích tiêu thụ sản phẩm từ tăng doanh thu Cơng ty áp dụng sách chiết khấu thương mại cho khách hàng mua với số lượng lớn, khách hàng có tổng lần hóa đơn đạt đến mức theo quy SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 103 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP định cơng ty hưởng khoản chiết khấu Việc phản ánh khoản chiết khấu thương mại hóa đơn làm cho doanh thu ghi nhận doanh thu trừ chiết khấu nhỏ doanh thu thực bán • Về chứng từ kế toán: Các chứng từ sử dụng q trình ln chuyển cịn có tồn định, thơng thường sai sót trình tự ký thiếu sót chữ ký Cơng ty cần ý để đảm bảo tính đắn, khách quan nghiệp vụ kinh tế, thuận lợi cho công tác quản lý • Về việc thu hồi khoản nợ: Cần thực tốt công tác thu hồi nợ từ khách hàng, quản lý chặt chẽ vấn đề ghi chép thu hồi khoản nợ Phê chuẩn tín dụng khách hàng cần cẩn thận để tránh làm vốn công ty vốn bị chiếm dụng Cần xem xét chi phí lợi ích thực việc chiết khấu toán tìm tỉ lệ chiết khấu tốn hợp lý Đồng thời phát sinh khoản phải thu khó địi từ khách hàng, doanh nghiệp nên trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi theo thơng tư 288/2009/TT-BTC Trong năm 2017, khoản phải thu ngắn hạn công ty chiếm tỷ trọng lớn tài sản ngắn hạn Do việc Cơng ty nới lỏng sách bán chịu nhằm cạnh tranh với doanh nghiệp kinh doanh ngành khác địa bàn Mặc dù Công ty cần ý đến công tác quản lý nợ phải thu áp dụng biện pháp sau: • Đối với khoản Phải thu khách hàng: Cơng ty cần kiểm soát chặt chẽ khoản mục Cơng ty mở sổ phải thu, theo dõi tình hình tốn nợ khách hàng Thường xuyên xem xét tình hình khoản nợ, thường xuyên đánh giá lại khả trả nợ khách hàng Bên cạnh cần nhắc nhở khách hàng thời hạn tốn Ngồi cần có sách tín dụng thương mại phù hợp Đánh giá tác động việc bán chịu SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 104 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP đến việc tăng doanh thu, lợi nhuận với rủi ro xảy Áp dụng tất biện pháp thu nợ có thể: + Đối với khoản nợ phải thu khả thu hạn chậm không 10 ngày (áp dụng đại lý cấp 1, khách hàng uy tín, đối tác thân quen) Công ty cần chuẩn bị sẵn sàng chứng từ cần thiết, chuẩn bị kịp thời thủ tục toán + Đối với khoản nợ phải thu có khả thu hồi nợ trả chậm với thời gian thỏa thuận hợp lý Công ty cần phân công cụ thể cho cán chuyên trách khoản nợ này, cán phải thực kiểm tra thực tế tình hình hoạt động khách hàng, thường xuyên đến trụ sở khách hàng để đôn đốc nhắc nhở Đảm bảo thu vốn khách hàng có tiền + Đối với khoản nợ phải thu khó thu hồi Cơng ty xem xét đến phương án nhờ thu qua bên thứ ba (bên thứ ba bên mua bán nợ, tịa án tổ chức đòi nợ thuê) đưa tỷ lệ chiết khấu hấp dẫn để khuyến khích khách mua trả tiền Những khoản nợ khó thu hồi Cơng ty cần tiến hành trích lập dự phịng phải thu khó địi theo chuẩn mực kế tốn • Về việc hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị: Để đạt mức lợi nhuận mong muốn, doanh nghiệp phải dự toán toàn ngân sách sản xuất kinh doanh kế hoạch thu chi dạng tiền tệ Hệ thống dự toán bao gồm loại như: dự toán vốn tiền; dự toán hàng tồn kho; dự toán sản lượng sản xuất sản phẩm, dịch vụ; dự tốn chi phí bán hàng; dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp; dự tốn kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ Để ban giám đốc có thơng tin hữu ích cho việc định kế toán cần lập báo cáo quản trị tình hình thực báo cáo phân tích như: Báo cáo doanh thu, chi phí lợi nhuận sản phẩm; Báo cáo tình hình sử dụng lao động suất lao động; Báo cáo chi tiết sản phẩm, cơng việc hồn thành; SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 105 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Báo cáo chi tiết nợ phải thu theo thời hạn nợ, khách nợ khả thu nợ; Báo cáo phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng lợi nhuận… Một cơng cụ đắc lực để đưa định kinh tế thấy mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Nắm vững mối quan hệ giúp cho khai thác khả tiềm tàng doanh nghiệp, sở để định lựa chọn hay định điều chỉnh kinh doanh giá bán, chi phí, số lượng hàng nhập… cho mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp Chi tiết hóa trọng cho hệ thống tài khoản dùng nội bộ, loại tài khoản chi phí ví dụ 6421, 6422 cần chi tiết cụ thể theo phịng ban cơng ty • Về phương thức bán hàng: Cơng ty nên đa dạng hóa phương thức bán hàng để thu hút số lượng khách hàng nhiều Mở rộng hệ thống phân phối thông qua việc xây dựng hệ thống bán hàng đại lý để đẩy mạnh hàng tiêu thụ Tuy nhiên cần xem xét tới chi phí tăng thêm với khoản lợi ích thu để tối đa hóa lợi nhuận thu Nếu thấy khả lợi nhuận thu tăng lên cơng ty nên áp dụng thêm phương thức bán hàng Xây dựng thêm phòng marketing giúp thức đẩy, phát triển phương thức bán hàng cơng ty • Về việc lập trình bày báo cáo tài chính: Trên phần thuyết minh báo cáo tài Cơng ty nên có thêm sau: - Phần đặc đểm hoạt động doanh nghiệp nên có thêm tiêu: “ chu kỳ kinh doanh thông thường” - Dùng thêm tiêu: “ vay nợ thuê tài chính”, “ tài sản dở dang” để rõ khoản mục trình bày bảng cân đối kế toán Đối với khoản mục yêu cầu thuyết minh theo giá trị hợp lý, trường hợp không xác SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 106 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP định giá trị hợp lý phải ghi rõ lý - Đối với thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: trường hợp lý dẫn đến số liệu cột “Đầu năm” số liệu cột “ Cuối năm” khơng có khả so sánh nên nêu rõ Bản thuyết minh Báo cáo tài Những ý kiến sinh viên thực tập trên, em mong góp phần việc hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Với tiềm lực khả vốn của mình, Cơng ty TNHH Xuhico ngày lớn mạnh, nắm bắt hội kinh doanh vượt qua thử thách, giữ vững niềm tin khách hàng, nâng cao uy tín thị trường vật liệu xây dựng 3.4 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Xuhico * Từ phía nhà nước Nhà nước ổn định kinh tế, ban hành, sửa đổi quy định, luật nhằm đáp ứng nhu cấp thiết xã hội hoạt động kinh tế Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước phát triển * Từ phía doanh nghiệp - Hệ thống kế tốn doanh nghiệp cần quan tâm hàng đầu Đặc biệt trọng đến kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng Từ tạo điều kiện tốt cho việc hồn thiện cơng tác kế tốn để có phù hợp với thực tế doanh nghiệp - Nâng cao đào tạo trình độ kế tốn cho cán nhân viên kế toán Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng cập nhật thơng tin chế độ kế tốn ban hành - Cần có thay đổi kế toán, đầu tư nâng cao chất lượng máy móc, trang thiết bị, nhằm đạt hiệu công việc SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 107 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh tất yếu, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải biết phát huy khả tiềm tàng bên khai thác tối đa hội mà lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mang lại Một công cụ giúp cho nhà quản trị khai thác triệt để tiềm doanh nghiệp cơng tác kế tốn, đặc biệt cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Dưới góc độ sinh viên kế tốn thực tập Công ty hoạt động lĩnh vực thương mại, kiến thức học qua tìm hiểu thực tế em trình bày sơ tình hình hoạt động chung cơng ty việc vận hành máy kế tốn Cơng ty TNHH Xuhico Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Xuhico, em tìm hiểu phần hành công ty đặc biệt sâu vào phần hành bán hàng xác định kết bán hàng Luận văn em trình bày với nội dung lý luận thực tiễn công tác kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng công ty Em hy vọng ý kiến đưa luận văn việc trình bày nội dung lý luận thực tiễn có ý nghĩa lý luận có tính khả thi thực tế, phản ánh tình hình cơng tác kế tốn cơng ty Mặc dù cố gắng tìm hiểu học hỏi anh chị cơng ty nói chung phịng kế tốn nói riêng, song thời gian thực tập hạn chế nên em cịn thiếu sót việc trình bày nội dung cơng tác kế tốn cơng ty ,đặc biệt phần cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Do em mong nhận ý kiến đóng góp thầy anh chị phịng kế tốn Cơng ty TNHH Xuhico để hồn thành luận văn tốt nghiệp tới tốt Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến GS.TS Ngô Thế Chi tồn thể anh chị phịng kế tốn Cơng ty TNHH Xuhico giúp đỡ em thời gian thực tập hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 108 LỚP: CQ51/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO • Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo định số 48/2006/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài Chính • Thơng tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/8/2016 • Chuẩn mực kế tốn Việt Nam • Giáo trình Kế tốn tài - Nhà xuất Tài ( Tác giả: GS TS NGND Ngơ Thế Chi; TS Trương Thị Thủy) • Giáo trình Kế tốn quản trị doanh nghiệp_Nhà xuất Tài ( Tác giả: PGS TS Đồn Xn Tiên) • Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Tài chính, Học viện Tài • Giáo trình Tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Học viện Tài • Tài liệu kế tốn, cáo Công ty TNHH Xuhico… SV: LÊ THỊ NHẬT LỆ 109 LỚP: CQ51/21.02 ... CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Bán hàng phương thức bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng  Bán hàng: Quá trình bán hàng doanh nghiệp... thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Xuhico Chương 3: Giải pháp hoàn thiện vấn đề tồn kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Xuhico Em... TK 632-Giá vốn hàng bán Tài khoản phản ánh giá vốn thành phẩm chấp nhận toán toán, khoản quy định tính vào giá vốn hàng bán kết chuyển vào giá vốn hàng bán để xác định kết - Sổ kế toán sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: 137 kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH , 137 kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn