SH 10 Bài 1: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

33 11 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2020, 20:36

Bài giảng điện tử Bài 1 Sinh học 10 Giới thiệu chung về thế giới sống. Tiêu chí nào để phân biệt vật nào sống và không sống? Có hay không có sự trao đổi chấtBÀI 1: CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNGI. Các cấp tổ chức của thế giới sốngĐể có thể nghiên cứu sự sống ở cấp cơ thể cần phải nghiên cứu tất cả các cấp trên và dưới cơ thể.Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống:tế bào > cơ thể > quần thể > quần xã > hệ sinh thái. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Dương Thị Đào Vật sống? Vật không sống? Dương Thị Đào Dương Thị Đào Dương Thị Đào Dương Thị Đào Dương Thị Đào Dương Thị Đào Dương Thị Đào Dương Thị Đào Dương Thị Đào PHÂN TỬ BÀO QUAN TẾ BÀO SINH QUYỂN Đơn vị đơn vị cấu trúc MÔ sống? QUẦN XÃ QUẦN THỂ CƠ THỂ Dương Thị Đào Mọi thể sống cấu tạo từ hay nhiều tế bào tế bào sinh cách phân chia tế bào Dương Thị Đào II Những đặc trưng giới sống Dương Thị Đào MÔI TRƯỜNG Dương Thị Đào Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc - Tổ chức sống cấp làm tảng cho tổ chức sống cấp Tổ chức sống cấp cao có đặc tính trội mà tổ chức cấp khơng có Những đặc tính trội hình thành tương tác phận cấu thành Dương Thị Đào Hệ thống mở tự điều chỉnh - Sinh vật chịu tác động môi trường làm biến đổi môi trường - Mọi cấp tổ chức sống có chế điều chỉnh đảm bảo cân động Dương Thị Đào Thế giới sống liên tục tiến hóa - Thế giới sinh vật khơng ngừng tiến hóa Sự sống tiếp diễn nhờ di truyền thông tin ADN từ tế bào sang tế bào khác, hệ sang hệ khác Dương Thị Đào Dương Thị Đào Dương Thị Đào Dương Thị Đào Trong khu rừng có cấp độ tổ chức sống nào? Hãy nêu mối quan hệ cấp tổ chức sống đó? Dương Thị Đào Quần thể tổ chức sống Hãy tính trội khả tự điều chỉnh quần thể? Dương Thị Đào Nếu tế bào tim, mô tim, tim, hệ tuần hồn bị tách khỏi thể, chúng có hoạt động sống không? Tại sao? Dương Thị Đào Dương Thị Đào Dương Thị Đào ... vật sống khơng sống?  Có hay khơng có trao đổi chất Dương Thị Đào BÀI 1: CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Dương Thị Đào I Các cấp tổ chức giới sống Dương Thị Đào Để nghiên cứu sống cấp thể... Thị Đào MÔI TRƯỜNG Dương Thị Đào Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc - Tổ chức sống cấp làm tảng cho tổ chức sống cấp Tổ chức sống cấp cao có đặc tính trội mà tổ chức cấp khơng có Những đặc tính trội... tác động môi trường làm biến đổi môi trường - Mọi cấp tổ chức sống có chế điều chỉnh đảm bảo cân động Dương Thị Đào Thế giới sống liên tục tiến hóa - Thế giới sinh vật khơng ngừng tiến hóa Sự sống
- Xem thêm -

Xem thêm: SH 10 Bài 1: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống, SH 10 Bài 1: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn