MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ĐÔNG DƯƠNG

21 359 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 16:20

MT S í KIN NHM HON THIN QUY TRèNH KIM TON KHON MC HNG TN KHO TRONG KIM TON BO CO TI CHNH TI CễNG TY TRCH NHIM HU HN KIM TON ễNG DNG 3.1. Đánh giá chung về hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Đông Dơng. Sau hơn 2 năm thành lập, Công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng đang từng bớc phát triển và lớn mạnh. Doanh thu cũng nh lợng khách hàng của công ty tăng lên hàng năm. Nhân sự của công ty đều là những ngời có năng lực và trình độ chuyên môn, mọi nhân viên của công ty đều đợc tạo điều kiện hết mức để mỗi ng- ời phát huy năng lực của mình và nâng cao kiến thức ngành nghề. Công ty đã phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ từ dịch vụ kiểm toán, kế toán, t vấn tài chính, t vấn thuế đến dịch vụ định giá tài sản và dịch vụ đào tạo, do đó công việc của công ty đang đi vào nề nếp và ngày một ổn định với những khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực trong nhiều ngành nghề khác nhau thuộc các loại hình khác nhau, từ các công ty TNHH đến các công ty cổ phần hay đơn vị nhà nớc, từ các công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, công nghiệp đến các công ty kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp hay là thơng mại và dịch vụ Công ty cũng đã có những chính sách làm tăng mối quan hệ với khách hàng nh việc tổ chức cho các đơn vị khách hàng cùng các đơn vị thành viên đi học lớp cập nhật kiến thức cùng với nhân viên công ty, điều này không chỉ tiết kiệm thời gian và giúp nhân viên dễ dàng trong việc nâng cao kiến thc hơn mà còn giúp cho mối quan hệ giữa khách hàngcông ty gắn bó hơn, tạo điều kiện cho công tác kế toán ở các đơn vị khách hàng thuận lợi trong việc áp dụng các chính sách mới của nhà nớc, khi kiến thức của các đơn vị khách hàng về các chính sách của nhà nớc cùng đợc cập nhật và nâng cao sẽ vô hình làm giảm khối lợng công việc của các kiểm toán viên của công ty khi làm việc với khách hàng, nh việc hạch toán sai chế độ hay là việc hạch toán không đúng chính sách nhà nớc ở các đơn vị khách hàng giảm đi. Những chính sách khuyến khích nhân viên công ty nhằm nâng cao năng lực nh khen thởng hay những u đãi khác cũng giúp cho nhân viên gắn bó với công ty hơn và góp phần nâng cao chất lợng dịch vụ cũng nh uy tín và hình ảnh của công ty. 3.2. Đánh giá chung về quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dơng. 3.2.1. Ưu điểm. 3.2.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, sau khi công ty đã có hợp đồng với công ty khách hàng, ban giám đốc bổ nhiệm trởng nhóm kiểm toán và nhóm kiểm toán viên. Nếu khách hàng là khách hàng kiểm toán năm đầu tiên thì kiểm toán sẽ tiến hành tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng, đánh giá rủi ro kiểm soát, phân tích bộ các khoản mục hàng tồn kho trên báo cáo tài chính của công ty khách hàng và cuối cùng là tổng hợp các thông tin thu thập đợc để lập kế hoạch kiểm toán tổng hợp và lên chơng trình kiểm toán chi tiết. Nếu là khách hàng cũ, mà cụ thể trong trờng hợp này là Công ty XYZ thì kiểm toán viên có thể dựa vào tài liệu của các kiểm toán viên năm trớc, hồ kiểm toán năm trớc và kết hợp xem xét với những thay đổi của công ty trong năm tài chính để đa ra các nhận định về: + Phơng pháp kế toán hàng tồn kho, phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, tính giá thành sản phẩm, phơng pháp lập dự phòng + Hệ thống kiểm soát nội bộ: do Công ty XYZ là khách hàng thờng niên nên việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ dựa vào hồ Kiểm toán năm trớc. + Về đánh giá rủi ro trọng yếu trong lập kế hoạch kiểm toán Điều này giúp công ty tiết kiệm đợc chi phí kiểm toán mà vẫn đảm bảo chất lợng kiểm toán. Nh vậy công ty có xem xét đến hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chơng trình kiểm toán thích hợp cho khoản mục hàng tồn kho. Tại công ty kiểm toán I.A nêu rõ phần đánh giá rủi ro, trọng yếu với báo cáo tài chính cũng nh phân chia mức trọng yếu cho các khoản mục. Nh vậy nhóm kiểm toán đã có đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát, nhóm kiểm toán cũng đã áp dụng các thủ tục phân tích trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán để tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và xác định những vùng có thể rủi ro. Khi lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên cũng xác định mức trọng yếu có thể chấp nhận đợc để làm tiêu chuẩn phát hiện ra những sai sót trọng yếu về mặt định lợng. 3.2.1.2. Thực hiện kiểm toán. Nhóm kiểm toán đã thu thập các bằng chứng kiểm toán thích hợp bằng các phơng pháp quy định là kiểm tra, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và vận dụng thủ tục phân tích để thu thập bằng chứng. Kiểm toán viên cũng đã tham gia công việc kiểm kê hiện vật để thu thập bằng chứng về sự hiện hữu và tình trạng của hàng tồn kho. Thủ tục kiểmhàng tồn kho đợc chi tiết hoá từng bớc công việc tạo điều kiện thuận lợi cho kiểm toán viên trong quá trình thực hiện. Các bớc công việc này đều giúp Kiểm toán viên thu thập đợc các bằng chứng cần thiết khi quan sát kiểm kê vật chất với đơn vị khách hàng. Chẳng hạn công việc chuẩn bị kiểm kê với việc quan sát thành phần tham gia kiểm kê, soát xét giấy tờ và phiếu kiểm kê, cho kiểm toán viên về đánh giá chung về thủ tục kiểm kê của đơn vị. Công việc trong thực hiện kiểm kê nh quan sát điều kiện bảo quản hàng tồn kho, kiểm tra về hàng hoá không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, việc đánh dấu hàng đến, việc di chuyển hàng trong kiểm kê, thủ tục chia cắt niên độgiúp kiểm toán viên có bằng chứng kiểm toán về hàng tồn kho theo các cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính. Đây là bằng chứng tin cậy do kiểm toán viên trực tiếp tiến hành. Chơng trình kiểm toán hàng tồn kho của Công ty I.A đã có các thủ tục kiểm tra chi tiết để thu thập bằng chứng kiểm toán và đa ra các nhận định quan trọng nhất về hàng tồn kho. Và khi thực hiện kiểm toán kiểm toán viên của I.A đã sử dụng kết quả của kiểm toán của các khoản mục liên quan để tiết kiệm thời gian và chi phí kiểm toán. Mặt khác các thủ tục này cũng nhằm thoả mãn các cơ sở dẫn liệu nh: + Mục tiêu tính hiện hữu, quyền sở hữu của đơn vị: Công ty đã sử dụng kết quả kiểm kê để có nhận định về cách thức lu kho, quản lý kho hàng. Đối chiếu danh mục hàng tồn kho cuối kỳ với biên bản kiểm kê có sự chứng kiến của kểm toán viên. + Mục tiêu đầy đủ: Kiểm toán viên tiến hành kiểm tra quá trình ghi sổ bằng việc kiểm tra các nghiệp vụ nhập, xuất hàng tồn kho , kiểm tra thủ tục chia cắt niên độ để khẳng định hàng tồn kho đợc ghi đúng kỳ, đồng thời các HTK của kỳ sau không đợc đếm trong quá trình kiểm kê. Mục tiêu đánh giá chính xác: Kiểm tra quá trình đánh giá mua HTK, xuất cho sản xuất, tính giá đơn vị thành phẩm Chọn mẫu mặt hàng để kiểm tra phơng pháp tính giá xuất kho, xem có nhất quán với phơng pháp năm trớc, có phù hợp với báo cáo tài chính hay không Xem xét cách tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ, tính giá thành đơn vị. KTV xem xét phân bổ chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung cho thành phẩm, cũng nh xem xét việc tập hợp những chi phí đó. Những công việc trên là rất cần thiết vì đã giúp cho KTV nhận định chung về tổng giá trị thành phẩm sản xuất trong kỳ. + Mục tiêu chính xác cơ học: đối chiếu sổ cái, sổ chi tiết với số liệu đã Kiểm toán năm trớc, đối chiếu số liệu bảng cân đối số phát sinh với báo cáo nhập xuất tồn để kiểm tra tính hợp lý của sổ sách, tính chính xác của việc cộng dồn. + Đã xem xét việc trình bày và công bố hàng tồn kho trên báo cáo tài chính. 3.2.1.3. Kết thúc kiểm toán. Trong giai đoạn này, kiểm toán viên tiến hành xem xét lại các vấn đề phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính tại Công ty khách hàng và đánh giá, soát xét lại kết quả kiểm toán. Công việc này nhằm giúp cho kiểm toán viên hạn chế tối đa rủi ro kiểm toán. Thông qua việc tổng hợp bằng chứng thu thập đợc, kiểm toán viên sẽ tiến hành lập báo cáo kiểm toán, xác nhận mức độ trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu của các khoản mục trên báo cáo tài chính và nêu ra nhận xét, kiến nghị của mình, đồng thời kiểm toán viên đa ra các bút toán điều chỉnh. Kết thúc mỗi cuộc kiểm toán, I.A đều tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm cho những lần kiểm toán sau đợc thực hiện tốt hơn, đồng thời nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên đối với công việc của mình. 3.2.2. Những tồn tại. 3.2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán Trong quá trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Kiểm toán viên cha lập thành lu đồ để có thể dễ dàng nhận thấy sự có mặt hay thiếu vắng của các thủ tục kiểm soát nội bộ. Do đó cha tiết kiệm đợc thời gian cho kiểm toán viên. Nhóm kiểm toán cũng cha xác định cụ thể mức độ rủi ro tiềm tàng cho các số d hoặc loại nghiệp vụ quan trọng trên từng cơ sở dẫn liệu. Ngoài ra khi đánh giá tính trọng yếu Công ty I.A cha xây dựng phơng pháp thống nhất về quy cách ớc lợng mức trọng yếu và việc phân bổ mức rủi ro cho mỗi tài khoản hay khoản mục, nên cha giảm bớt đợc tính chủ quan của kiểm toán viên trong việc đánh giá. 3.2.2.2. Thực hiện kiểm toán Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, công ty đã có quy định kiểm tra đối với khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nhng cha nêu cụ thể trong các bớc tiến hành việc kiểm tra. Đối với công ty XYZ không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nên không cần phải kiểm tra, nhng đối với các đơn vị khách hàng khác thì việc làm này là cần thiết, đòi hỏi cần phải có những quy định cụ thể hơn. Các kiểm toán viên cha kết hợp đợc việc sử dụng các hình thức chọn mẫu trong kiểm toán. Việc chọn mẫu tại Công ty I.A là chọn mẫu dựa theo kinh nghiệm của kiểm toán viên nên không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả trong quá trình kiểm toán. 3.2.2.3. Kết thúc kiểm toán. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, kiểm toán viên đã không xem lại kết quả đánh giá mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán ở giai đoạn soát xét tổng thể để xem xét lại sự phù hợp của các đánh giá. 3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dơng. 3.3.1. Tính tất yếu khách quan của việc hoàn thiện chu trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính. Những năm gần đây nền kinh tế thế giới đang có những biến động phức tạp. Sự sụp đổ của hàng loạt các công ty lớn cũng nh các ngân hàng trên thế giới đã kéo theo những ảnh hởng có tính chất tiêu cực tới sự tăng trởng của nền kinh tế thế giới. Việt Nam là một quốc gia trên thế giới và cũng không nằm ngoài sự ảnh hởng đó. Từ sự tăng trởng nóng của thị trờng chứng khoán mới xuất hiện ở Việt Nam, nhiều nhà đầu t đã tin tởng vào một viễn cảnh tốt đẹp của nền kinh tế Việt Nam nhng đó chỉ là sự tăng trởng ảo. Ngay sau đó những mặt yếu kém của nền kinh tế đã bắt đầu bộc lộ mà trong đó lạm phát là một vấn đề nhức nhối đối với toàn xã hội nói chung, sức mua của ngời tiêu dùng giảm và nền kinh tế của chúng ta lại đứng trớc nguy cơ giảm phát. Hàng loạt các biện pháp đã đợc các nhà hoạch định chính sách đa ra nhằm ứng biến với tình hình lạm phát và giảm phát hiện nay nh là việc ngân hàng từng có một thời kỳ tăng lãi suất tiền gửi lên đến chóng mặt nhằm giảm bớt lợng tiền lu thông trong nền kinh tế để kìm hãm lạm phát, sau đó ngay cả các chính sách về thuế mới của nhà nớc đối với các doanh nghiệp cũng nh các chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn để phát triển hoạt động kinh doanh cũng không nằm ngoài mục đích kích cầu để thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Nhng thiết nghĩ đó chỉ là những biện pháp trong ngắn hạn. Đứng trớc hàng loạt vụ gian lận lịch sử bị phanh phui cũng nh sự sụp đổ của hàng loạt các công ty và ngân hàng lớn trên thế giới, ngời ta không thể không nghĩ đến câu hỏi: Vậy Kiểm toán đứng ở đâu? Ngay cả các công ty kiểm toán lớn nhất trên thế giới cũng không tránh khỏi các vụ bê bối này. Các gian lận xảy ra thờng do các kế toán trởng lâu năm có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán đã phù phép báo cáo tài chính một cách tinh vi mà ngay cả các công ty kiểm toán lớn nhất thế giới khi áp dụng các thủ tục kiểm toán cần thiết cũng đã không phát hiện ra các gian lận này. Các gian lận thờng là do kế toán sử dụng các ớc tính kế toán để phù phép báo cáo tài chínhtrong đó hàng tồn khomột khoản mục dễ xảy ra gian lận nhất. Chính vì thế mà hàng tồn kho luôn luôn đợc đánh giá là một khoản mục có tính trọng yếu trên bảng cân đối kế toán và rất dễ xảy ra các gian lận, sai phạm ảnh hởng trọng yếu đến bảng cân đối kế toán cũng nh dẫn đến sự ảnh hởng trọng yếu đối với báo cáo tài chính. Hơn thế nữa tuy kiểm toánmột ngành nghề có mặt ở Việt Nam đợc hơn 15 năm nay nhng mới chỉ thực sự bắt đầu đợc quan tâm và phát triển trong những năm gần đây, nếu nói so với thế giới thì kiểm toán Việt Nam còn quá non trẻ. Chính vì vậy mà việc hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính nói chung cũng nh hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục, các chu trình mà đặc biệt là việc hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho nói riêng để góp phần minh bạch hóa các thông tin tài chính, để các thông tin tài chính không còn là ảo và đa nền kinh tế nớc ta ra khỏi tình trạng lạm phát và giảm phát, tăng trởng đi lên là một điều cần thiết và là một tất yếu khách quan. 3.3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dơng. Trong quá trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên cần lập thành lu đồ để có thể dễ dàng nhận thấy sự có mặt hay thiếu vắng của các thủ tục kiểm soát nội bộ. Từ đó sẽ tiết kiệm đợc thời gian cho kiểm toán viên. Khi đánh giá rủi ro tiềm tàng, kiểm toán viên nên thực hiện đánh giá rủi ro tiềm tàng cả trên phơng diện số d tài khoản và loại nghiệp vụ. Ngoài ra để giảm bớt đợc tính chủ quan của kiểm toán viên trong việc đánh giá tính trọng yếu, công ty I.A nên xây dựng phơng pháp thống nhất về quy cách ớc lợng mức trọng yếu và việc phân bổ mức rủi ro cho mỗi tài khoản hay khoản mục. Khâu đánh giá khoản dự phòng giảm giá hàng tồn khomột khâu cần thiết. Do đó công ty nên cụ thể hóa trong các bớc công việc của việc đánh giá dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Ngoài ra chọn mẫu trong kiểm toáncông việc cần thiết vì không thể tiến hành kiểm tra tất cả các chứng từ, nghiệp vụ và do kiểm toán viên quan tâm đến các khía cạnh trọng yếu trên báo cáo tài chính. Mặt khác, bất cứ khi nào kiểm toán viên lựa chọn cách chọn mẫu để kiểm toán thì luôn có rủi ro chọn mẫu, do đó kiểm toán viên phải lựa chọn phơng pháp chọn mẫu sao cho rủi ro đó ở mức độ thấp nhất có thể. Và khi chọn mẫu, kiểm toán viên cần chú ý đến sự cần thiết phải xuất hiện của mọi thành phần trong tổng thể: các thành phần thích hợp cho mục đích kiểm tra, các thành phần đặc trng, các phần tử đặc biệt để có thể khái quát đợc tổng thể từ mẫu đã chọn. Do đó, để nâng cao chất l- ợng mẫu chọn trong quá trình kiểm toán chu trình HTK thì KTV nên tiến hành chọn mẫu theo nhiều phơng pháp sao cho mẫu chọn mang tính đại diện cao cho tổng thể. Các phơng pháp chọn mẫu có thể là: + Chọn mẫu xác suất. + Chọn mẫu phi xác suất. Trong phơng pháp chọn mẫu xác suất có ba cách chọn: chọn mẫu dựa vào bảng số ngẫu nhiên, chọn dựa vào chơng trình vi tính và chọn mẫu hệ thống. Trong phơng pháp chọn mẫu phi xác suất có cách chọn theo khối và chọn theo nhận định của KTV. Bên cạnh việc thực hiện chọn mẫu theo nhận định của KTV thì Công ty kiểm toán cũng nên thực hiện chọn mẫu kiểm toán theo phơng pháp xác suất nh chọn mẫu dựa theo bảng số ngẫu nhiên, chọn dựa vào chơng trình máy vi tính và chọn mẫu theo hệ thống để làm tăng cao khả năng đại diện của mẫu cho tổng thể. KT LUN Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, theo lộ trình gia nhập WTO đến năm 2012 Việt Nam phải hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trờng theo tiêu chuẩn của WTO - một nền kinh tế không có sự bảo hộ của nhà nớc, không có sự u đãi cũng nh không có sự phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp mà chỉ có sự phân biệt doanh nghiệp theo quy mô, tất cả các doanh nghiệp đều phải tự lực cánh sinh, nhất là khi đối mặt với sự tràn vào của hàng loạt các doanh nghiệp nớc ngoài. Vì vậy mà ngay từ bây giờ các doanh nghiệp trong nớc cần phải tự tăng c- ờng sức mạnh cho chính mình. Với xu thế đó thì kiểm toán đóng vai trò là những bác sỹ không thể thiếu cho nền kinh tế và chính các doanh nghiệp kiểm toán cũng càng cần phải tự nâng cao năng lực của chính mình. Dù đất nớc hiện nay đang đứng trớc bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và nền kinh tế có những biến động phức tạp gây nhng tơng lai đất nớc những năm sắp tới sẽ còn hứa hẹn nhiều sự chuyển biến hơn nữa cả về kinh tế lẫn các mặt của đời sống văn hóa xã hội đặc biệt sẽ còn hứa hẹn nhiều hơn nữa sự phát triển của thị trờng kiểm toán Việt Nam. Danh mục tài liệu tham khảo 1. Giáo trình kiểm toán tài chính do Gs.Ts Nguyễn Quang Quynh TS. Ngô Trí Tuệ đồng chủ biên - Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân 05/2006. [...]... kiểm toán khách hàng ABC tại công ty I.A 9 Hồ kiểm toán khách hàng XYZ tại công ty I.A Phụ lục 1: Chơng trình kiểm toán hàng tồn kho Mục tiêu - Hàng tồn kho đợc hạch toán, tồn tại và thuộc sở hữu của doanh nghiệp (tính đầy đủ, tính hiện hữu, sở hữu) - Giá trị của hàng tồn kho đợc tính chính xác, dựa theo phơng pháp đợc chấp nhận bởi các chuẩn mực kế toán áp dụng trong khuôn khổ kiểm toán (FIFO nhập... tuân thủ các quy định về kiểmhàng tồn kho hay không 3.1.2 Trong khi xem xét việc kiểm kê của khách hàng, chú ý tập trung vào những kho n mục có giá trị lớn 3.1.3 Thông qua việc phỏng vấn và quan sát, ghi lại trên giấy làm việc các kho n mục hàng tồn kho đã quá hạn, h hỏng, chậm luân chuyển, lỗi thời hoặc hàng thừa 3.1.4 Đảm bảo rằng các kho n mục bị loại ra khỏi danh mục hàng tồn kho (hàng giữ hộ...2 Lý thuyết Kiểm toán Gs.Ts.NGƯT Nguyễn Quang Quynh Nhà xuất bản Tài chính 2005 3 Giáo trình Kiểm toán do GS.TS Vơng Đình Huệ chủ biên Nhà xuất bản Tài Chính, Hà Nội 2004 4 Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các thông t hớng dẫn (Nhà xuất bản tài chính) 5 Hệ thống các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam 6 Tạp chí kế toán, Kiểm toán 7 Các tài liệu làm việc của Kiểm toán viên công ty I.A 8 Hồ kiểm toán. .. các tài liệu liên quan đến cuộc kiểm kê mà khách hàng đã thực hiện (báo cáo kiểm kê, cách thức kiểm kê, các chỉ dẫn đối với nhân viên thực hiện ) 3.2.2 Phỏng vấn khách hàng về các thủ tục kiểm kê mà họ đã thực hiện để đánh giá mức độ tin cậy của tài liệu kiểm kê đã nhận đợc 3.2.3 Thực hiện kiểm kê mẫu một số kho n mục quan trọng tại thời điểm kiểm toán (nếu có thể) 3.3 Thu thập danh mục hàng tồn kho tại. .. lý có liên quan đến hàng gửi bán tại thời điểm cuối năm Kiểm tra việc quy t toán các lô hàng này trong đầu năm tiếp theo để đảm bảo rằng việc ghi nhận hàng gửi đi bán là hợp lý 3.12 Kiểm tra việc phân loại và trình bày hàng tồn kho trên BCTC 4 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4.1 Thu thập bảng tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4.2 Kiểm tra mức độ hợp lý của việc lập dự phòng - Kiểm tra cơ sở của việc... quán trong năm và năm trớc hay không ? Trờng hợp áp dụng không nhất quán trong năm và năm trớc cần chỉ ra ảnh hởng của sự thay đổi này và lý do của sự thay đổi 3.8.3 Đánh giá tính hợp lý của giá trị ghi sổ hàng tồn kho cuối kỳ bằng cách so sánh đơn giá ghi sổ với đơn giá mua hàng tồn kho và giá bán hàng tồn kho tính đến thời điểm thực hiện kiểm toán Trờng hợp có sự giảm giá hàng tồn kho hoặc hàng tồn kho. .. thời điểm kho sổ (sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, bảng kê nhập xuất tồn và Biên bản kiểm kê) và thực hiện các công việc đối chiếu số d của từng loại mặt hàng trên sổ kế toán chi tiết, đối chiếu với sổ kế toán tổng hợp, BCTC và số liệu kiểm kê 3.4 Kiểm tra các phát hiện trong kiểm kê đã đợc khách hàng xử lý hay cha và có hợp lý hay không? Trong trờng hợp cha đợc xử lý thì cần phải xử lý nh thế... vòng quay hàng tồn kho qua các năm , tìm ra những biến động lớn, bất thờng và giải thích nguyên nhân 3 Kiểm tra chi tiết Nguyên vật liệu, công cụ lao động, thành phẩm và hàng hoá 3.1 Chứng kiến vào cuộc kiểm kê thực tế tại thời điểm kho sổ kế toán (nếu giá trị hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong BCTC và nếu thời điểm đợc chỉ định làm kiểm toán trớc thời điểm kho sổ) 3.1.1 Kiểm tra xem khách hàng có... gia quy n, LIFO Nhập sau xuất trớc) (tính chính xác) - Chia cắt niên độ đợc thực hiện chính xác ( tính đầy đủ, tính hiện hữu) - Giá trị của hàng tồn kho đợc xác minh; các kho n dự phòng giảm giá cần thiết đợc hạch toán ( giá trị, cách trình bày) Thủ tục kiểm toán 1 Tổng quát Thu thập thông tin về chính sách kế toán áp dụng: ph ơng pháp xác định số lợng hàng tồn kho cuối kỳ (nh kê khai thờng xuyên, kiểm. .. về biện pháp xử lý 5 Thu thập và xem xét các tài liệu liên quan để có đợc bằng chứng hàng tồn kho đợc đem ra thế chấp, hoặc hàng tồn kho không thuộc quy n sở hữu của doanh nghiệp 6 Kết luận 6.1 Đa ra các bút toán điều chỉnh và những vấn đề đợc đề cập trong th quản lý 6.2 Lập trang kết luận kiểm toán cho kho n mục thực hiện 6.3 Lập lại Thuyết minh chi tiết nếu có sự điều chỉnh của kiểm toán Phụ lục 2: . một tất yếu khách quan. 3.3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách. của công ty. 3.2. Đánh giá chung về quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ĐÔNG DƯƠNG, MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ĐÔNG DƯƠNG, MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ĐÔNG DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn