Tác động của thuế đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia đông nam á

64 8 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2020, 12:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH *** Châu Trọng Nam TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH *** Châu Trọng Nam TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Diệp Gia Luật Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Học viên Châu Trọng Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC BẢNG BIỂU Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi thu thập liệu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi thu thập liệu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn 1.6 Kết cấu luận văn Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THUẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2.1 Tổng quan thuế 2.1.1 Lý luận chung thuế 2.1.2 Đặc điểm thuế 2.1.3 Chức thuế 2.1.4 Phân loại thuế 11 2.1.5 Mục đích thuế 14 2.2 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 14 2.2.1 Mơ hình tăng trưởng Solow (1956) 15 2.2.2 Mơ hình tăng trưởng tăng trưởng nội sinh 17 2.3 Tác động thuế với tăng trưởng kinh tế 18 2.4 Các nghiên cứu trước liên quan đến đề tài 20 2.5 Giả thuyết nghiên cứu 23 2.6 Mô hình lý thuyết đề xuất 24 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 28 3.4 Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm 28 Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 4.1 Mô tả liệu nghiên cứu 31 4.2 Kết ước lượng mô hình hồi quy OLS, FEM REM 32 4.3 Lựa chọn mơ hình phù hợp 37 4.4 Kiểm tra khuyết tật mơ hình hồi quy FEM 39 4.5 Khắc phục khuyết tật mơ hình hồi quy FEM 40 4.6 Thảo luận 42 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề xuất 44 5.3 Những hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ H2-1: Mơ hình sách tài khoá mở rộng 18 H2-2: Mơ hình sách tài khố thu hẹp 19 H2-3: Mô hình kiểm định mối quan hệ chiều 24 H2-4: Mơ hình xem xét tác động thuế đến tăng trưởng kinh tế 24 DANH MỤC BẢNG BIỂU B3-1: Tóm tắt mơ tả biến mơ hình hồi quy 30 B4-1: Mô tả liệu nghiên cứu 32 B4-2: Kết ước lượng mơ hình OLS 32 B4-3: Kết ước lượng mô hình FEM 34 B4-4: Kết ước lượng mơ hình REM 35 B4-5: Kết kiểm định Hausman 37 B4-6: Kết kiểm định F cho mơ hình FEM 38 B4-7: Kết kiểm định nhân tử Lagrange 38 B4-8: Kết kiểm định Wooldridge cho mơ hình FEM 39 B4-9: Kết kiểm định Wald cho mơ hình FEM 40 B4-10: Giá trị VIF biến nghiên cứu 40 B4-11: Kết ước lượng mơ hình FGLS 41 B5-1: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nước Đông Nam Á 45 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Chúng ta phải đối đầu với thách thức khơng nhỏ, song song hội tạo tác động tích cực đến cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Việc Chính phủ sử dụng cơng cụ, sách để tận dụng hội giảm thiểu thách thức đóng vai trị quan trọng Một cơng cụ quản lý kinh tế vĩ mô đất nước thuế, đặc biệt giai đoạn nay, sách thuế phù hợp với cam kết quốc tế điều tất yếu Tuy nhiên, Chính phủ nên cân nhắc việc tạo sách thuế cần tạo môi trường hấp dẫn thu hút nhà đầu tư nước, thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời đảm bảo số thu cho ngân sách Nhà nước Thuế đời cần thiết, khách quan gắn liền với đời, tồn phát triển nhà nước Cùng với phát triển loài người phát triển nhà nước, với gia tăng quyền lực nhiệm vụ nhà nước Hiện nay, thuế vừa nguồn thu ngân sách nhà nước, vừa gắn với tăng trưởng kinh tế, tạo công phân phối, ổn định xã hội cơng cụ quan trọng phủ để quản lý kinh tế Mỗi loại thuế ban hành hướng tới mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách, xuất phát từ nhu cầu chi tiêu phủ, đáp ứng tăng trưởng kinh tế điều chỉnh thu nhập, có phân hóa giàu nghèo người tham gia lao động ngành Nguồn thu thuế bắt nguồn từ thu nhập quốc dân, khả thu thuế phụ thuộc vào yếu tố sản xuất, hiệu sản xuất để từ nhà nước có mức thuế suất khác Chính vậy, hệ thống thuế cần sử dụng cách linh hoạt Khi kinh tế phát triển, nhu cầu chi tiêu phủ tăng đòi hỏi nguồn thu phải tăng tương ứng để đáp ứng chi tiêu, tránh tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước Ngồi thuế cịn công cụ để điều chỉnh lạm phát, ổn định giá thị trường Thuế – gián tiếp thông qua tác động đến thu nhập người tiêu dùng chi tiêu công – trực tiếp tác động đến mức cầu kinh tế Nếu cung mà nhỏ cầu dẫn đến giá cung tăng lên, lúc cần có sách giảm thuế ngun vật liệu đầu vào để giảm giá thành sản xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để kích thích đầu tư cho ngành nghề nhiều Đi kèm theo cần tăng thuế hàng tiêu dùng, cầu giảm Nhu cầu thấp có nghĩa tỷ lệ thất nghiệp cao, nhu cầu cao xảy tình trạng lạm phát cao Lạm phát tăng, thất nghiệp tăng kéo theo trì trệ phát triển kinh tế Khi giá đầu vào tăng nhà nước cắt giảm thuế đánh vào chi phí để giảm chi phí sản xuất kích thích tăng suất lao động Cũng quan trọng tác động mặt cầu, thuế có tác động kích thích trực tiếp ảnh hưởng đến mức sản lượng Nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động trở thành cơng cụ quan trọng cho q trình hội nhập phát triển kinh tế quốc tế, nhà nước trọng đến việc hồn thiện sách kinh tế – tài mà đó, sách thuế ln nhiệm vụ xúc đặt quốc gia Thuế có tác động qua lại nhạy cảm đến lĩnh vực kinh tế – xã hội mặt đời sống người Sự hồn thiện sách thuế quốc gia đem lại hiệu khác có liên quan đến nhiều yếu tố hoạch định sách thuế Bất kỳ hệ thống thuế nhà nước ban hành dù đầy đủ hay hoàn thiện đến mức tạo phần nguồn thu cho ngân sách đảm bảo cho công dân nước thực bình đẳng hợp lý Nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thuế, thúc đẩy công cụ trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho quản lý nhà nước đồng thời thu hút đầu tư nước quốc gia, nghiên cứu chọn đề tài “Tác động thuế đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Đông Nam Á” làm đề tài nghiên cứu khoa học 1.2 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tìm câu trả lời cho câu hỏi sau: - Thuế có tác động đến tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Á nào? - Các giải pháp sách thuế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực Đông Nam Á? 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi thu thập liệu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tác động thuế đến tăng trưởng kinh tế số quốc gia khu vực Đông Nam Á 1.3.2 Phạm vi thu thập liệu 1.3.2.1 Về khơng gian Một số nước thuộc khu vực khơng có đủ số liệu thống kê để thực nghiên cứu khoảng thời gian từ 2001 đến 2016, liệu nghiên cứu bao gồm quốc gia khu vực Đông Nam Á (Brunei, Cambodia, Laos, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam) 1.3.2.2 Về thời gian - Dữ liệu kéo dài từ năm 2001 đến năm 2016 - Nguồn số liệu nghiên cứu sử dụng: Dữ liệu hàng năm số nghiên cứu lấy từ Key Indicators for Asia and the Pacific ngân 43 Cũng chứng minh kết mô hình hồi quy, đầu tư trực tiếp nước ngồi có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Kết tương đồng với giả thuyết tác giả đưa Điều dễ hiểu, dòng vốn FDI tăng lên làm cho doanh nghiệp có nhiều vốn để gia tăng sản xuất hơn, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Qua thực nghiệm cho ta thấy, hoạt động FDI thời gian qua thực có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Á, có vị trí quan trọng, góp phần làm chuyển biến kinh tế khu vực, đặc biệt Việt Nam Nợ phủ chi tiêu phủ có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Kết tương đồng với giả thuyết tác giả đưa Điều phù hợp với nghiên cứu Reinhart, Reinhart Rogoff (2012) mối quan hệ thống kê nợ công tăng trưởng GDP dài hạn, cho thấy mối quan hệ yếu nợ công mức 90% GDP; trường hợp nợ công vượt ngưỡng 90% GDP, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giảm 1% Lạm phát có tác động ngược chiều với tăng trưởng kinh tế Kết thực nghiệm tương đồng với nghiên cứu Manoel Bittencourt (2010) Qua nghiên cứu cho thấy, quốc gia không đối diện với điều kiện ban đầu khác mà cịn có tác động khác đến tăng trưởng kinh tế Như vậy, với hoàn cảnh kinh tế – xã hội, văn hóa mức sống khác nên thuế tác động đến tăng trưởng kinh tế nước khác cách thức mức độ 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 5.1 Kết luận Với liệu 128 quan sát từ quốc gia khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001 – 2016, kết nghiên cứu cho thấy: Tổng số thu thuế tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế quốc gia; yếu tố nợ phủ, chi tiêu phủ, đầu tư trực tiếp nước ngồi, lạm phát có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5%, có đầu tư trực tiếp nước ngồi có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động trở thành cơng cụ quan trọng cho q trình hội nhập phát triển kinh tế quốc tế, nhà nước cần trọng đến việc hồn thiện sách thuế Sự hồn thiện sách thuế quốc gia đem lại hiệu khác có liên quan đến nhiều yếu tố hoạch định sách thuế Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thuế, thúc đẩy công cụ trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho quản lý nhà nước đồng thời thu hút đầu tư nước quốc gia 5.2 Đề xuất Hệ thống thuế kết hợp sách thuế quản lý thuế – trọng tâm sách tài thành công quản lý chung khu vực công Doanh thu thuế q gây khó khăn cho phủ quốc gia chi tiêu liên quan đến lĩnh vực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, bao gồm sở hạ tầng công cộng đầu tư tạo nguồn vốn người thông qua giáo dục y tế Nhưng bên cạnh đó, gánh nặng thuế cao gây bất lợi cho 45 kinh tế Thu nhập từ thuế nâng lên với biến dạng tối thiểu kinh tế, mang lại thiệt hại phúc lợi sách Thành phần thuế nhiều, phụ thuộc quốc gia để có loại thuế khác thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế an sinh xã hội, Tuy nhiên, khu vực Đơng Nam Á nói riêng châu Á nói chung chủ yếu thuế gián thu chiếm ưu Trong thuế đánh vào thương mại quan trọng khoản thuế gián thu nước tăng trưởng nhanh so với thuế trực thu Việc xem xét sách thuế cho ta thấy cần xem xét theo tình hình loại thuế quốc gia nước có mức thuế suất khác nhau, đặc biệt thuế thu nhập cá nhân Việc cải cách thuế thực hình thức đơn giản hóa thuế thơng qua sở thuế rộng thuế suất cao chút Khi luật thuế khơng rõ ràng, việc quản lý thuế địi hỏi sách thuế tốt hệ thống quản lý thuế hiệu Việc cải cách quản lý thuế thơng qua sách như: - Nâng cao hiệu quả, tính vẹn tồn hệ thống quản lý thuế - Cải thiện tính cơng hệ thống thuế - Mở rộng sở thuế - Cải thiện việc tuân thủ thuế: Hiện xảy nhiều cơng ty tìm cách trốn thuế gian lận thuế nên đòi hỏi việc quản lý xem xét việc tuân thủ thuế công ty xuyên quốc gia khó khăn Chính phủ nước Đông Nam Á, đặc biệt Việt Nam cần thực giải pháp nhằm tăng tổng số thu thuế như: - Tập trung hồn thiện sách thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cảm thấy đóng thuế nên đầu vào sản xuất 46 kinh doanh nhiều làm cho hiệu kinh tế cao Lúc lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên phủ lại thu thuế nhiều Vì luật thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư nước B5-1: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nước Đông Nam Á Nước Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Cambodia 5% – 30% Indonesia 10% – 30% Lao PDR 24% Malaysia 27% Myanmar 25% Philippines 35% Singapore 30% Thailand 30% Vietnam 20% Nguồn: Asian Development Bank - Bên cạnh thuế thu nhập doanh nghiệp cần quan tâm đến sách mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng thuế giá trị gia tăng hàng xuất 0% (trừ số trường hợp), thuế giá trị gia tăng hàng nước từ 5% đến 10%, chí có mặt hàng 0% để phục vụ nhu cầu thiết yếu người dân - Đặc biệt thuế thu nhập cá nhân đóng góp phần khơng nhỏ cho số thu quốc gia Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế cách tính thuế đơn giản Tại Việt Nam thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo biểu lũy tiến để kích thích cá nhân gia tăng lao động 47 - Thuế xuất nhập loại thuế thu diện rộng giao dịch thương mại quốc gia Chính phủ nước, đặc biệt Việt Nam có sách ưu đãi cho loại thuế này, nhiên cần trọng để kích thích kinh doanh thương mại quốc gia sử dụng mức thuế suất chuẩn, phân loại hàng hóa để đánh thuế, phân loại mục tiêu hàng hóa để đánh thuế, Những giải pháp hồn thiện sách thuế để phát triển kinh tế như: - Cải cách cấu thu ngân sách nhà nước, chủ yếu tập trung vào đẩy mạnh chống thất thu thuế, gian lận thuế thể qua tượng giảm giá, bán phá giá hay đầu tư xuyên quốc gia số công ty để thực chuyển giá - Xác định mối tương quan thuế trực thu thuế gián thu để có cấu hợp lý - Sửa đổi, bổ sung, xây dựng luật thuế - Có sách ưu đãi thuế hoạt động kinh tế nhà nước khuyến khích - Cải cách thủ tục hành thuế - Nâng cao lực đội ngũ quản lý thuế, tra thuế 5.3 Những hạn chế luận văn hướng nghiên cứu Mặc dù nghiên cứu đạt mục tiêu đề hạn chế trình độ người nghiên cứu, hạn chế quy mô nghiên cứu, liệu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu, kết nghiên cứu chắn nhiều khiếm khuyết mặt sau: - Do thiếu thông tin liệu thống kê số quốc gia khu vực nên mẫu khơng đạt tồn nước mà nghiên cứu nước, kết đạt khơng biểu thị xác cho tồn nước khu vực Đông Nam Á 48 - Thời gian nghiên cứu từ năm 2001 đến năm 2016 chưa đủ dài để đảm bảo độ tin cậy phân tích tác động thuế đến tăng trưởng kinh tế qua kỹ thuật kinh tế lượng Nguyên nhân chủ yếu việc thu thập liệu nước chưa đầy đủ - Biến số thu thuế nghiên cứu dừng lại tổng số thu thuế nước mà chưa vào chi tiết loại thuế Tuy nhiên, nghiên cứu bổ sung, mở rộng nghiên cứu sau tác động số thu thuế đến tăng trưởng kinh tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo hay phát triển bền vững, Đồng thời, nghiên cứu cần bổ sung thêm biến giải thích tăng trưởng kinh tế kỹ thuật kinh tế lượng tốt để xác định xác tác động số thu thuế đến tăng trưởng kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO 01 Christina D Romer, David H Romer, 2010 The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks NBER Working Paper Series, 13264 02 Dimitrios Paparas, Christian Richter, 2015 Fiscal policy and economic growth: Empirical evidence from the European Union Working Paper, 02 03 Hans Fricke, Bernd Süssmuth, 2011 Growth and Volatility of Tax Revenues in Latin America CESifo Working Paper, 3312 04 Iulia Rosoiu, 2015 The impact of the government revenues and expenditures on the economic growth Procedia Economics and Finance, 32: 526 – 533 05 Kyle McNabb, Philippe LeMay-Boucher, 2014 Tax Structures, Economic Growth and Development ICTD Working Paper, 22 06 Manoel Bittencourt, 2010 Financial Development and Economic Growth in Latin America: Schumpeter is Right! Department of Economics Working Paper Series: 2010 – 2014 07 Masahiro Shinohara, 2014 Tax Structure and Economic Growth – A Survey of Empirical Analyses Discussion Paper, 217 08 Neil Bania, Jo Annna Gray, Joe A Stone, 2007 Growth, Taxes, and Government Expenditures: Growth Hills for U.S States National Tax Journal, LX: 193 – 204 09 Nuzhat Falki, 2009 Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Pakistan International Review of Business Research Papers, 5: 110 – 120 10 Young Lee, Roger H Gordon, 2005 Tax structure and economic growth Journal of Public Economics, 89: 1027 – 1043 Ngoài ra, nghiên cứu tham khảo địa số website: www.imf.org/en/Data - Dữ liệu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) www.adb.org/data/main - Dữ liệu Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) www.data.worldbank.org - Dữ liệu Ngân hàng Thế giới (WB) PHỤ LỤC Kết ước lượng mơ hình OLS Kết ước lượng mơ hình FEM Kết ước lượng mơ hình REM Kết kiểm định Hausman Kết kiểm định nhân tử Lagrange Kết kiểm định Wald cho mơ hình FEM Kết kiểm định Wooldridge cho mơ hình FEM Giá trị VIF biến nghiên cứu Kết ước lượng mơ hình FGLS ... chế độ trị Các yếu tố có tác động định đến tăng trưởng kinh tế Trong đầu tư độ mở kinh tế tác động chiều với tăng trưởng kinh tế, biến khác lại tác động ngược chiều đến tăng trưởng kinh tế Young... không, tồn tác động thuế đến tăng trưởng kinh tế nước Đông Nam Á giai đoạn 2001 – 2016 tích cực hay tiêu cực Nghiên cứu với đề tài ? ?Tác động thuế đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Đông Nam Á? ?? sở để... xét tác động thuế đến tăng trưởng kinh tế mô tả sau: Số thu thuế Nợ phủ Chi tiêu phủ Lạm phát Đầu tư FDI Tăng trưởng kinh tế Hình H2-4: Mơ hình xem xét tác động thuế đến tăng trưởng kinh tế 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của thuế đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia đông nam á , Tác động của thuế đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia đông nam á

Từ khóa liên quan