quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

9 568 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 15:11

Chương III: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC GV: Nguyễn Thanh Hiền – Trường THCS Triệu Hòa Câu 1: Hãy phát biểu hai định lý quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác? ĐÁP ÁN: Định lý 1:Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Định lý 2:Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Câu 2: A B C Đi theo đường thẳng ngắn hơn đi theo đường gấp khúc. 1. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC: QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC Tiết:51 (?1) Hãy thử vẽ tam giác với các cạnh có độ dài 1 cm, 2 cm, 4 cm. Em có vẽ được không? Chẳng hạn, thử vẽ ABC sao cho AB = 1cm; AC = 2cm; BC = 4cm Nhóm 3-4: Hãy thử vẽ  ABC sao cho AB = 1 cm; AC = 3 cm; BC = 4 cm. Em có vẽ được không? Nhóm 5-6: Hãy thử vẽ  ABC sao cho AB = 2 cm; AC = 3 cm; BC = 4 cm. Em có vẽ được không? Nhóm 1-2: Nhóm 1-2: Vẽ được Không vẽ được C K Nhóm 3-4: Nhóm 5-6 Vẽ được Không vẽ được C K Vẽ được Không vẽ được C K 1. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC: QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC Tiết:51 Không vẽ được Nhóm 1-2: Thử vẽ ABC sao cho AB = 1cm; AC = 2cm; BC = 4cm KQ QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC Tiết:51 1. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC: Không vẽ được Nhóm 3-4: Hãy thử vẽ  ABC sao cho AB = 1 cm; AC = 3 cm; BC = 4 cm. Em có vẽ được không? KQ QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC Tiết:51 1. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC: Vẽ được Nhóm 5-6: Hãy thử vẽ  ABC sao cho AB = 2 cm; AC = 3 cm; BC = 4 cm. Em có vẽ được không? Em hãy so sánh tổng AB + AC với BC ? AB + AC > BC KQ QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC Tiết:51 1. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC: Thử một vài trường hợp khác . 1. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC: QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC Tiết:51 (?1) Hãy thử vẽ tam giác với các cạnh có độ dài 1 cm,. BC ? AB + AC > BC KQ QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC Tiết:51 1. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC: Thử một vài trường hợp khác
- Xem thêm -

Xem thêm: quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Từ khóa liên quan