CAC DANG CAN BANG

34 398 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 09:11

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC-TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ DẠY HỌC VAÄT LYÙ LÔÙP 10 1.Trọng tâm của vật là gì? Xác đònh trọng tâm của một thước dài hình chữ nhật và một khối lập phương , cả hai đều đồng chất. 2.Khi nào 1 lực tác dụng vào một vật có trục quay cố đònh mà làm cho vật không quay ? TẠI SAO NGƯỜI NGHỆ SĨ LÀM XIẾC KHI ĐI TRÊN DÂY LẠI CẦM THEO CÁI CÂY DÀI ? ĐỂ MỘT NGƯỜI CÓ THỂ ĐỨNG ĐƯC TRÊN CAO THÌ CÁC NGHỆ SĨ XIẾC ĐÃ LÀM GÌ? TẠI SAO Ở MẶT ĐẤT CẦN CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐỨNG NHƯ ĐỘI HÌNH TRÊN ? I. CAÙC DAÏNG CAÂN BAÈNG : P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  1.Cân bằng không bền: Một vật bò lệch khỏi vò trí cân bằng không bền thì không thể tự trở về vò trí đó được. [...]... qua mặt chân đế @Muốn tăng mức vững vàng của cân bằng: -Tăng diện tích mặt chân đế - Hạ thấp trọng tâm Tại sao cần phải khom người khi trượt tuyết trên mặt phẳng nghiêng? Tại sao cần phải khom người và dang chân khi nâng tạ? 1.Bài:4;5;6 trang 121 SGK 2.Giải thích: @ Tại sao thuyền chòng chành khi người trong thuyền đứng lên ? @ Những công nhân khi vác những bao hàng nặng họ thường chúi người về phía
- Xem thêm -

Xem thêm: CAC DANG CAN BANG, CAC DANG CAN BANG, CAC DANG CAN BANG