Sang kien kinh nghiem giai toan hoa hoc THPT

11 564 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 03:11

Trêng THPT Nam Sách II Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n ho¸ häc trong ho¸ häc trung häc phæ th«ng Lời nói đầu Cùng với việc đổi mới chơng trình sách giáo khoa , việc đổi mới phơng pháp dạy đối với giáo viên và phơng pháp học đối với học sinh là một trong những vấn đề cơ bản , là một trong những mục tiêu cần phấn đấu của nhiều thầy cô giáo và học sinh. Để làm bài tập trắc nghiệm nhanh , tốn ít thời gian đòi hỏi các em phải t duy tìm ra phơng pháp tối u nhanh nhất . Dới đây là một vài kinh nghiệm nhỏ trong việc giải một số bài toán trắc nghiệm của tôi. Ph ơng pháp 1 . áp dụng định luật bảo toàn elechtron số mol e cho = số mol e nhận (n e cho = n e nhận) A.Nội dung phơng pháp Nguyên tắc : Tổng elechtron do chất khử nhờng bằng tổng elechtron mà chất oxi hoá nhận.từ đó suy ra tổng số mol elechtron do chất khử nhờng bằng tổng số mol elechtron do chất oxi hoá nhận vào. Phạm vi sử dụng : Phản ứng xảy ra trong bài toán là phản ứng oxi hoá khử, nhất là khi các phản ứng xảy ra là phức tạp, nhiều giai đoạn nhiều quá trình. B.Bài tập mẫu Bài 1(Đề thi ĐH-2007): Hoà tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe , Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO 3 , thu đợc V lít hỗn hợp khí X ( gồm NO và NO 2 ) và dung dịch Y ( chỉ chứa hai muối và axit d ). Tỉ khối của X đối với H 2 bằng 19. Giá trị của V là: A. 3,36 B.2,24 C.4,48 D.5,60 Phơng pháp giải: -Từ phơng pháp đờng chéo ,tính tỉ lệ số mol NO và NO 2 : NO : 30 8 n NO 1 38 = NO 2 : 46 8 n NO2 1 -Đặt số mol NO là x số mol NO 2 là x N +5 + 3 e N +2 xmol 3xmol N +5 + 1 e N +4 xmol xmol Tổng số mol e nhận bằng 4x mol Mặt khác ta đặt số mol của Fe va Cu trong hỗn hợp là a ta có : 56a + 64a =12 suy ra a=0,1 Fe Fe 3+ +3e 0,1mol 0,3mol Cu Cu 2+ +2e 0,1mol 0,2mol Tổng số mol e cho bằng 0,3 + 0,2=0,5mol Vậy 4x = 0,5; x = 0,125. Vậy n hỗn hợp khí = 0,25mol V = 5,60 lít chọn D Bài 2 (ĐH-khối B-2007) .Nung m gam Fe trong oxi , thu đợc 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dd HNO 3 d , thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất ). Giá trị của m là : A. 2,22 B. 2,62 C. 2,52 D. 2,32 Hớng dẫn giải: 3-m m O =3-m nO 2 = 32 Chất khử là Fe,nhờng e. Chất oxihoá là Oxi và HNO 3 Fe 0 Fe 3+ + 3e m 3m 56 56 O 2 + 4e 2O -2 3-m 3-m 32 8 N +5 + 3e N +5 0,075 0,025 Tổng số mol e nhờng = tổng số mol e nhận suy ra 3m 3-m 56 8 + 0,075 m = 2,52 chọn C Bài áp dụng : Bài 3 Hoà tan 5,6g Fe bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng(d ), thu đợc dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO 4 0,5M. Giá trị của V là : A.20 ml B.80 ml C.40 ml D. 60 ml Bài 4: Hoà tan 5,4g Al bằng một lợng dung dịch H 2 SO 4 loãng (d). Sau phản ứng thu đợc dung dịch X và V lít khí H 2 (đktc). Tính giá trị của V: A. 4,48 lít B. 3,36 lít C.2,24 lít D.6,72lít Bài 5: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu đợc 3g hỗn hợp X . Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO 3 (d), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO( là sản phẩm duy nhất ). Giá trị m là : A.2,22 B.2,62 C.2,52 D.2,32 Bài 6: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 thì thấy thoát ra 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm 3 khí N 2 , NO, N 2 O có tỉ lệ số mol tơng ứng là 2: 1: 2. Giá trị m là bao nhiêu: A.2,7 g B. 16,8g C.3,51g D.35,1g Ph ơng pháp 2 . áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và khối lợng (A + b c + d) m a + m b = m c +m d A.Nội dung phơng pháp Nguyên tắc : Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tố và khối lợng của chúng đợc bảo toàn. Tổng khối l ợng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối l ợng các chất tạo thành. Tổng khối l ợng các chất tr ớc phản ứng bằng tổng khối l ợng các chất sau phản ứng. Phạm vi sử dụng : Trong bài toán xảy ra nhiều phản ứng, lúc này đôi khi không cần thiết viết các phơng trình phản ứng và chỉ cần lập sơ dồ phản ứng để thấy mối quan hệ tỉ lệ mol giữa các chất cần xác định cũng nh các chất mà đề cho. B.Bài tập mẫu : Bài 1. Cho 24,4 gam hỗn hợp Na 2 CO 3 , K 2 CO 3 tác dụng vừa đủ với dd BaCl 2 . Sau phản ứng thu đợc 39,4 gam kết tủa . Lọc tách kết tủa ,cô cạn dd thu đợc m gam muối clorua, m có giá trị là : 2,66 B. 22,6 C. 26,6 D. 6,26 Hớng dẫn giải: nBaCl 2 = nBaCO 3 = 0,2 ( mol) áp dụng định luật bảo toàn khối lợng : m hh + m BaCl 2 = m kết tủa + m m = 24,4 + 0,2 .208-39,4 = 26,6 chọn C Bài 2. Hoà tan 10,14 gam hợp kim Cu , Mg , Al bằng một lợng vừa đủ dd HCl thu đợc 7,84 lít khí A (đktc) và 1,54 gam chất rắn B và dd C. Cô cạn dd C thu đợc m gam muối , m có tía trị là : A. 33,45g B. 33,25 g C. 32,99 g D. 35,58 g Hớng dẫn giải: Theo định luật bảo toàn khối lợng : m = m (Al+Mg) + m Cl - = ( 10,14 1,54) + 0,7. 35,5 = 6,6 + 24,85 = 33,45 (g) Chọn A Bài áp dụng : Trích đề thi ĐH khối B -2007 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS 2 và a mol Cu 2 S vào axit HNO 3 ( vừa đủ), thu đợc dung dịch X ( chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là bao nhiêu? A.0,12 B.0,04 C.0,075 D.0,06 Ph ơng pháp 3 . Bảo toàn điện tích A.Nội dung phơng pháp Nguyên tắc : Trong dung dịch tổng điện tích dơng bằng tổng điện tích âm. Từ đó suy ra : Tổng số mol điện tích dơng bằng tổng số mol điện tích âm. Phạm vi sử dụng: Xác định lợng ( số mol, nồng độ, khối lợng, ) của một ion khi biết lợng của các ion khác. Xác định khối lợng chất rắn sau khi cô cạn một dung dịch khi biết số mol của các ion trong dung dịch; B.Bài tập mẫu Bài 1: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca 2+ , b mol Mg 2+ , c mol Cl - và d mol NO 3 - . Biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d là : A. 2a+2b = c + d B. a + b = 2c + 2d C. a + 2b = c + d D. 2a + b = c + 2d Hớng dẫn giải: Trong dd điện tích đợc bảo toàn : Tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dơng tổng số mol điện tích âm bằng tổng số mol điện tích dơng : 2a + 2b = c + d Chọn A Bài 2: Biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d trong dung dịch chứa a mol Na + ; b mol Ca 2+ ; c mol HNO 3 - và d mol Cl - là : A. a + 2b = c +d B. a + b = c +d C. a + 2b = 2c +d D. a + b = c + 2d Hớng dẫn giải: Tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dơng tổng số mol điện tích âm bằng tổng số mol điện tích dơng : a + 2b = c + d Chọn A Bài áp dụng : Bài 3: Một dung dịch có chứa n (mol)K + , m (mol) Fe 3+ , p (mol) Cl - , q (mol) SO 4 2 - thì biểu thức liên hệ giữa n, m, p, q là : A. 2n + m = 2p + q B. n + 3m = p + 2q C. 3n + m = 2p + q D. n + 2m = p + 2q chọn B Ph ơng pháp 4 . Dựa vào sự tăng giảm khối lợng A.Nội dung phơng pháp Nguyên tắc : So sánh khối lợng của chất cần xác định với chất mà giả thiết cho biết lợng của nó, để từ khối lợng tăng ( hay giảm) này, kết hợp với quan hệ tỉ lệ mol giữa hai chất này giải quyết yêu cầu đặt ra. Phạm vi sử dụng : Đối với các bài toán mà phản ứng xảy ra thuộc phản ứng phân huỷ, phản ứng giữa kim loại mạnh , không tan trong nớc, đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối phản ứng; ; đặc biệt khi ch o biết rõ phản ứng xảy ra là hoàn toàn hay không không thì việc sử dụng phơng pháp này càng đơn giản hoá bài toán hơn. B.Bài tập mẫu : Bài 1. Hoà tan 14 gam hỗn hợp hai muối MCO 3 và N 2 (CO 3 ) 2 bằng dd HCl d- , thu đợc dd A và 0,672 lít khí (đktc) .Cô cạn dd A thu đợc m gam muối khan , m có giá trị là : A. 16,33 B. 14,33 C. 9,625 D. 12,65 Hớng dẫn giải: Vận dụng phơng pháp tăng giảm khối lợng Theo phơng trình ta có : Cứ 1 mol muối CO 3 2- 2 mol Cl - + 1 mol CO 2 lợng muối tăng 71-60=11 g Theo đề bài số mol thoát ra là 0,03 thì khối lợng muối tăng 11.0,03 = 0,33g Vậy m muối clorua = 14 + 0,33 = 14,33(g) Chọn B Bài 2 Nhúng một thanh nhôm nặng 45 g vào 400 ml dd CuSO 4 0,5 M .Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 46,38 g .Khối lợng đồng thoát ra là : A. 0,64 g B. 1,28 g C. 1,92 g D. 2,56 g Hớng dẫn giải: Cứ 2 mol Al 3 mol Cu khối lợng tăng 3.64 54 = 138 Theo đề n mol đồng khối lợng tăng 46,38 45 = 1,38 g n Cu = 0,03 mol mCu = 0,03. 64 = 1,92 g Chọn đáp án C Bài áp dụng : Bài 1: Đem nung một khối lợng Cu(NO 3 ) 2 sau một thời gian dừng lạ làm nguội, rồi cân thấy khối lợng giảm 0,54g. Vậy khối lợng muối Cu(NO 3 ) 2 đã bị nhiệt phân là bao nhiêu? A. 0,5g B.0,49g C.9,4g D.0,94g Chọn D Bài 2.Nhiệt phân hoàn toàn 9,4g một muối nitrat kim loại thu đợc 4 g oxit rắn. Xác định công thức muối đã dùng là : A.Fe(NO 3 ) 3 B. Cu(NO 3 ) 2 C.Al(NO 3 ) 3 D. một muối khác Chọn B Ph ơng pháp 5 . Sử dụng phản ứng dạng ion thu gọn A.Nội dung phơng pháp Nguyên tắc : Phản ứng dạng ion thu gọn cho biết bản chất của phản ứng dạng ion thu gọn, chất điện ly mạnh phải viết phơng trình dới dạng ion, các chất kết tủa, khí hay điện ly yếu đợc viết dới dạng phân tử. Phạm vi sử dụng : Trong bài toán, có nhiều phản ứng xảy ra nhng có cùng bản chất nh phản ứng trung hoà, phản ứng trao đổi ion, B.Bài tập mẫu : Bài 1 : Trộn 100 ml dung dịch ( gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch ( gồm H 2 SO 4 0,0375M và HCl 0,0125 M), thu đ- ợc dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là : A.2 B.1 C.6 D.7 Hớng dẫn giải: n Ba(OH) 2 = 0,1. 0,1= 0,01 (mol) OH- = 0,02 mol n NaOH = 0,1.0,1=0,01(mol) OH- = 0,01 mol Tổng số mol OH - trong dd là 0,03 mol n H 2 SO 4 = 0,4. 0,0375 = 0,015 mol H + = 0,03mol n HCl =0,4. 0,0125= 0,005 mol H + = 0,005 mol Tổng số mol H + = 0,035 mol Có phơng trình : H + + OH - H 2 O 0,03 0,03 Vậy số mol H + d = 0,005 mol 0,005 [H + ] = = 0,01 pH=2 Chọn A 0,5 Bài áp dụng : Bài 2. Trộn 100ml dd H 2 SO 4 0,1M và HNO 3 0,3 M với 100ml dd chứa Ba(OH) 2 0,3M và KOH 0,1M thu đợc dd X và kết tủa Y.Cho quỳ tím vào Y,hiện tợng gì sẽ xảy ra ? A.Chuyển đỏ B.chuyển xanh [...]... 0,02 mol Vậy dd thu đợc có môi trờng kiềm ==> quỳ tím chuyển sang màu xanh + - chọn B Bài 3: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M , thu đợc 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y ( coi thể tích dung dịch không đổi ) Dung dịch Y có pH là : A.7 C 2 B.1 D 6 Chọn B lời kết Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi , đúc kết trong quá trình giảng dạy , . Trêng THPT Nam Sách II Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n ho¸ häc trong ho¸ häc trung häc phæ th«ng Lời nói đầu Cùng với việc đổi mới chơng trình sách giáo khoa. hỏi các em phải t duy tìm ra phơng pháp tối u nhanh nhất . Dới đây là một vài kinh nghiệm nhỏ trong việc giải một số bài toán trắc nghiệm của tôi. Ph ơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sang kien kinh nghiem giai toan hoa hoc THPT, Sang kien kinh nghiem giai toan hoa hoc THPT, Sang kien kinh nghiem giai toan hoa hoc THPT

Từ khóa liên quan