Tinh than yeu nuoc cua nhan dan ta (2)

23 7 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2020, 11:04

TRƯỜNG:THCS TRƯỜNG:THCSLÊ LÊLỢI LỢI GIÁO VIÊN: ĐỖ THU TRANG GIÁO VIÊN: ĐỖ THU TRANG KIỂM TRA BÀI CŨ Câu1: Thế tục ngữ? (4điểm) Câu2: a Đọc câu “tục ngữ người xã hội” mà em học (2điểm) b Bài học mà em rút từ câu tục ngữ gì? (2điểm) c Tìm câu tục ngữ đồng nghóa với câu tục ngữ em vừa đọc? (2điểm) Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ MINH) 1.TácCHÍ giả - tác phẩm: * Nêu vài nét tác giả Hồ Chí Minh? Hồ Chí Minh Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ MINH) 1.TácCHÍ giả - tác phẩm: Đọc – thích: _ Bài văn trích Báo cáo Chính trị * Nêu xuất xứ Hồ Chí Minh, Đại văn hội lần thứ II (2/1951) “Tinh thần yêu Đảng Lao Động nước nhân Việt Nam dân ta”? _ Nghị luận (chứng minh vấn đề xã hội – * Văn thuộc trị.) thể loại gì? Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ MINH) 1.TácCHÍ giả - tác phẩm: Đọc – thích: Bố cục: * Bố cục văn chia làm phần? Nội dung phần? Nêu vấn đề: “Từ đầu…… lũ cướp nước”=> Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước .Giải vấn đề: “Lịch sử ta …… lòng nồng nàn yêu nước” => Những biểu lòng yêu nước .Kết thúc vấn đề: Còn lại => Nhiệm vụ Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I.Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ MINH) 1.TácCHÍ giả - tác phẩm: Đọc – thích: Bố cục: II Phân tích: Nêu vấn đề: * Bài văn nghị luận vấn đề gì? * Được thể câu nào? _ Truyền thống yêu nước nhân dân ta _ Câu (1) (2) “Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước Đó truyền thống quý báu ta.” Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I.Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ MINH) 1.TácCHÍ giả - tác phẩm: Đọc – thích: Bố cục: II Phân tích: Nêu vấn đề: * Tác giả nêu vấn đề cách nào? Tác dụng nghệ thuật cách nêu vấn đề ấy? _ Nêu vấn đề trực tiếp => Ngắn gọn, rõ ràng, dứt khoát Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I.Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ MINH) 1.TácCHÍ giả - tác phẩm: Đọc – thích: Bố cục: II Phân tích: _ Động từ: kết thành, Nêu vấn đề: lướt qua, nhấn chìm… * Tìm động => Khẳng định sức từ câu mạnh tinh thần thứ Qua yêu nước tác giả khẳng định điều gì? Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I.Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ MINH) 1.TácCHÍ giả - tác phẩm: Đọc – thích: Bố cục: II Phân tích: Nêu vấn đề: Giải vấn đề: Truyền thống yêu nước nhân dân ta Những biểu lòng yêu nước Trong lịch sử Những kháng chiến thời đại: Bà Trưng Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Ngày Truyền thống yêu nước nhân dân ta Những biểu lòng yêu nước Trong lịch sử Những kháng chiến thời đại: Bà Trưng Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Chúng ta phải ghi Ngày Từ cụ già đến em nhỏ Từ kiều bào đến đồng bào Từ miền ngược đến miền xuôi Từ chiến só đến công chức Chiến só ta mặt trận Hậu phương tiền tuyến Phụ nữ yêu nước Truyền thống yêu nước nhân dân ta Những biểu lòng yêu nước Trong lịch sử Bà Trưng Bà Triệu,… Ngày Từ …đến … Từ …đến… Chúng ta phải ghi nhớ Đều giống nơi lòng nồng nàn yêu nước Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ CHÍ MINH) Đọc- thích: 2.Bố cục: II Phân tích: Nêu vấn đề: Giải vấn đề: Kết thúc vấn đề: Truyền thống yêu nước nhân dân ta Những biểu lòng yêu nước Trong lịch sử Ngày Nhiệm vụ Giải thích.tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo,làm cho tinh thần yêu nước tất người thực hành vào công việc yêu nước, công việc Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ CHÍ MINH) Đọcchú thích: Bố cục: II Phân tích: Nêu vấn đề: Giải vấn đề: Kết thúc vấn đề: * Em có nhận xét nghệ thuật lập luận tác giả? _ Trình tự lập luận chặt chẽ, hợp lý; dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I.Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ MINH) Đọc-CHÍ thích: Bố cục: II.Phân tích: Nêu vấn đề: Giải vấn đề: Kết thúc vấn đề: * Qua em cảm nhận -Am hiểu sống phẩm chất có tầm nhìn cách mạng chiến lược vị Bác Hồ? * Ghi nhớ lãnh tụ… :(SGK/27) Thảo luận nhóm:(3 phút) • Dãy A: • Câu1: Vì nói “Tinh thần yêu nước nhân dân ta” văn chứng minh mẫu mực? • Dãy B: • Câu2: Em cần làm để phát huy truyền thống yêu nước dân tộc? Hướng dẫn học sinh tự học nhà - Đọc lại văn Học thuộc lòng đoạn 1+2 - Học nội dung ghi nhớ - Viết đoạn văn ngắn tinh thần học tập lớp em với cấu trúc câu: Từ …… đến… - Chuẩn bị bài: Sự giàu đẹp tiếng Việt + Đọc văn bản, trả lời câu hỏi SGK+VBT + Tìm hiểu dẫn chứng chứng minh tiếng Việt giàu tiếng Việt đẹp + Tìm hiểu nghệ thuật, phương pháp nghị luận tác giả ... nào? _ Truyền thống yêu nước nhân dân ta _ Câu (1) (2) “Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước Đó truyền thống quý báu ta. ” Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I.Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ MINH)... II (2/1951) ? ?Tinh thần yêu Đảng Lao Động nước nhân Việt Nam dân ta? ??? _ Nghị luận (chứng minh vấn đề xã hội – * Văn thuộc trị.) thể loại gì? Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I Đọc- tìm... 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I Đọc- tìm hiểu thích: (HỒ MINH) 1.TácCHÍ giả - tác phẩm: * Nêu vài nét tác giả Hồ Chí Minh? Hồ Chí Minh Tiết 81 : TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh than yeu nuoc cua nhan dan ta (2), Tinh than yeu nuoc cua nhan dan ta (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn