Mối quan hệ giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam

228 17 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2020, 14:54

1- TÍNH CẤP THIẾT VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề lớn của bất kỳ một nền kinh tế nào. Trong phát triển kinh tế, thách thức cũng như khó khăn nhất chính là sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát. Vì vậy, một trong những mục tiêu quan trọng của các nhà quản lý và điều hành nền kinh tế ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới bao gồm cả Việt Nam là tạo dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định với mức tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, cùng với mức lạm phát thấp. Lạm phát không phải vấn đề xa lạ, đặc biệt với nền kinh tế hàng hóa. Nói về lạm phát thì trong hơn hai thập kỷ qua, lạm phát và đặc biệt là các nhân tố quyết định lạm phát và những biến động của lạm phát là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất ở Việt Nam. Lạm phát là một vấn đề phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô. Chính vì vậy, việc nghiên cứu nguyên nhân và tìm kiếm các biện pháp đối phó với lạm phát luôn thu hút các nhà kinh tế thế giới và là công việc thường niên của chính phủ các nước. Tăng trưởng kinh tế càng có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết hơn đối với các nước kém phát triển, bởi vì đây là con đường duy nhất để các nước này có thể thu hẹp khoảng cách và tiến tới đuổi kịp các nướcphát triển. Tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và ổn định là một nhiệm vụ quan trọng của một quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao cho phép giải quyết những nhiệm vụ cơ bản của đất nước như bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao mức sống nhân dân, tăng cường an ninh quốc phòng và khẳng định vị thế của đất nước trong quan hệ quốc tế. Điều này giải thích tại sao tăng trưởng kinh tế luôn là vấn đề trung tâm trong các chính sách kinh tế và chiến lược phát triển của mọi quốc gia. Cả vấn đề lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong thời gian gần đây, sự bất ổn của kinh tế thế giới sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động làm giảm tốc độ tăng trưởng và gia tăng lạm phát ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Ở nhiều quốc gia để có được mức tăng trưởng cao phải đánh đổi với mức lạm phát cao. Liệu Việt Nam có cần đánh đổi như vậy không ? Để trả lời câu hỏi đó, cần nghiên cứu một cách sâu sắc sự tác động qua lại giữa tăng trưởng và lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ, từ đó tìm ra biện phát nhằm đạt được mục tiêu kép đó là kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng , từ đó nền kinh tế Việt Nam hội đủ các điều kiện để phát triển bền vững. Trong nhiều yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế, cần tìm ra yếu tố nào có tác động mạnh nhất để có được biện pháp thực thi nhằm giải bài toán kép: kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực quốc gia có hạn thì bài toán của chúng ta đặt ra là kết hợp các nguồn lực đó với trọng số như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu. Sự tác động qua lại giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát hết sức phức tạp, không phải lúc nào cũng tuân theo quy tắc kinh tế. Ở mỗi giai đoạn của nền kinh tế có mức tăng trưởng kinh tế khác nhau, sẽ có mức lạm phát phù hợp riêng. Do vậy, vấn đề mối quan hệ giữa tang trưởng kinh tế và lạm phát thật sự hấp dẫn, đặc biệt hơn cả trong bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay, thì việc nghiên cứu mối quan hệ ấy thật sự cần thiết hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài “Mối quan hệ giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH O - NGUYỄN THỊ THU TRANG MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂM SOÁT LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, Năm 2019 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU .i Tính cấp thiết ý nghĩa đề tài nghiên cứu i Mục tiêu nghiên cứu .ii Câu hỏi nghiên cứu iii Phương pháp nghiên cứu iii Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu iv Các cơng trình nghiên cứu liên quan .iv Điểm luận án vi Kết cấu luận án .vii PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 Tổng quan sách tiền tệ 1.1.1 Khái niệm đặc trưng sách tiền tệ 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc trưng sách tiền tệ 1.1.2 Mục tiêu điều hành sách tiền tệ 1.1.2.1 Mục tiêu cuối CSTT 1.1.2.2 Mục tiêu trung gian 1.1.2.3 Mục tiêu hoạt động 10 1.1.3 Các cơng cụ điều hành sách tiền tệ 11 1.2 Lạm phát tăng trưởng kinh tế 17 1.2.1 Tổng quan lạm phát 17 1.2.1.1 Khái niệm đo lường 17 1.2.1.2 Quan điểm khác lạm phát 22 1.2.1.3 Các nguyên nhân dẫn đến lạm phát 25 1.2.1.4 Các nhân tố tác động đến lạm phát 28 1.2.2 Tổng quan tăng trưởng kinh tế 32 1.2.2.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế 32 1.2.2.2 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế 33 1.2.2.3 Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế 35 1.2.2.4 Đo lường tăng trưởng kinh tế 41 1.2.3 Luận khoa học mối quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ 41 1.2.3.1 Lý thuyết quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế 41 1.2.3.2 Các nghiên cứu kiểm nghiệm mối quan hệ lạm phát tăng trưởng 44 1.3 Kinh nghiệm số nước giải mối quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ học cho Việt Nam 47 1.3.1 Kinh nghiệm số nước giải mối quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ 47 1.3.1.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 47 1.3.1.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 54 1.3.1.3 Kinh nghiệm Ấn Độ 57 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 63 2.1 Mơ hình nghiên cứu 63 2.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 63 2.1.2 Diễn giải biến mô hình nghiên cứu 65 2.1.3 Các giả thuyết 66 2.2 Phương pháp nghiên cứu 67 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 67 2.2.2 Xây dựng thang đo 69 2.3 Nghiên cứu định lượng 72 2.3.1 Phương pháp xử lý số liệu 72 2.3.2 Dữ liệu nghiên cứu 74 2.3.2.1 Dữ liệu thứ cấp 74 2.3.2.2 Dữ liệu sơ cấp 74 2.3.3 Thiết kế mẫu 75 2.3.4 Kỹ thuật phân tích liệu 75 2.3.4.1 Kiểm định thang đo qua hệ số tin cậy Cronbach’s alpha 76 2.3.4.2 Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis, EFA) 76 2.3.4.3 Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến (Multiple Regression Analysis, MRA) 77 2.4 Kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế 79 2.4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 79 2.4.2 Kiểm định thang đo 80 2.5 Mơ hình nghiên cứu thức 85 2.5.1 Mơ hình hồi qui 85 2.5.2 Kiểm định ma trận tương quan biến 86 2.5.3 Phân tích hồi quy 88 2.5.4 Thảo luận kết hồi quy 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂM SOÁT LẠM PHÁT VÀ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM 93 3.1 Thực trạng điều hành sách tiền tệ Việt Nam 93 3.1.1 Thực trạng điều hành cơng cụ sách tiền tệ Việt Nam 93 3.1.1.1 Nghiệp vụ thị trường mở 93 3.1.1.2 Dự trữ bắt buộc 96 3.1.1.3 Tỷ giá hối đoái 98 3.1.1.4 Hạn mức tín dụng 100 3.1.1.5 Điều hành lãi suất 102 3.1.1.6 Lãi suất tái chiết khấu 106 3.1.2 Thực trạng điều hành sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam 108 3.1.2.1 Thực trạng điều hành sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát Việt Nam 108 3.1.2.2 Thực trạng điều hành sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua 118 3.2 Thực trạng lạm phát tăng trưởng kinh tế Việt Nam 122 3.2.1 Thực trạng lạm phát Việt Nam 122 3.2.2 Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 134 3.2.3 Đánh giá thực trạng điều hành sách tiền tệ giải mối quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế Việt Nam 146 3.2.3.1 Những kết đạt 146 3.2.3.2 Những tồn nguyên nhân 153 KẾT LUẬN CHƯƠNG 157 CHƯƠNG 4: GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂM SOÁT LẠM PHÁT VÀ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM 158 4.1 Định hướng điều hành sách tiền tệ Việt Nam 158 4.2 Giải pháp điều hành sách tiền tệ giải mối quan hệ kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam 162 4.2.1 Nhóm giải pháp chiến lược 162 4.2.1.1 Theo dõi sát diễn biến vĩ mô, thị trường tiền tệ nước để chủ động, kịp thời thực giải pháp điều hành phù hợp 162 4.2.1.2 Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mơ tình ổn định để phát triển phát triển ổn định 163 4.2.1.3 Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát thị trường tiền tệ nhằm ổn định mặt lãi suất 163 4.2.1.4 Tiếp tục điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, phối hợp đồng giải pháp công cụ CSTT nhằm hỗ trợ ổn định tỷ giá 163 4.2.1.5 Tiếp tục đạo TCTD tập trung vốn tín dụng lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiệu theo đạo Chính phủ 165 4.2.1.6 Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa với sách kinh tế vĩ mơ khác để thực mục tiêu kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng hợp lý 165 4.2.1.7 Cần xây dựng trung tâm dự báo kinh tế quốc gia thức 166 4.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 167 4.2.2.1 Giải pháp kiềm chế lạm phát thời gian tới 167 4.2.2.2 Giải pháp điều hành sách tiền tệ 168 4.2.2.3 Tăng vốn đầu tư sử dụng hiệu vốn đầu tư 175 4.2.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 176 4.2.2.5 Áp dụng tiến khoa học công nghệ 177 4.2.2.6 Sử dụng hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên 178 4.3 Một số kiến nghị 179 4.3.1 Đối với Chính phủ 179 4.3.2 Đối với NHNN 179 KẾT LUẬN CHƯƠNG 181 KẾT LUẬN CHUNG 182 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC i PHẦN MỞ ĐẦU 1- TÍNH CẤP THIẾT VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tăng trưởng kinh tế lạm phát hai vấn đề lớn kinh tế Trong phát triển kinh tế, thách thức khó khăn kết hợp hài hịa tăng trưởng kinh tế kiềm chế lạm phát Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhà quản lý điều hành kinh tế quốc gia giới bao gồm Việt Nam tạo dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định với mức tăng trưởng kinh tế cao bền vững, với mức lạm phát thấp Lạm phát vấn đề xa lạ, đặc biệt với kinh tế hàng hóa Nói lạm phát hai thập kỷ qua, lạm phát đặc biệt nhân tố định lạm phát biến động lạm phát chủ đề thảo luận nhiều Việt Nam Lạm phát vấn đề phức tạp phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô Chính vậy, việc nghiên cứu ngun nhân tìm kiếm biện pháp đối phó với lạm phát ln thu hút nhà kinh tế giới cơng việc thường niên phủ nước Tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng cấp thiết nước phát triển, đường để nước thu hẹp khoảng cách tiến tới đuổi kịp nướcphát triển Tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao ổn định nhiệm vụ quan trọng quốc gia, đặc biệt nước phát triển Nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao cho phép giải nhiệm vụ đất nước bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao mức sống nhân dân, tăng cường an ninh quốc phòng khẳng định vị đất nước quan hệ quốc tế Điều giải thích tăng trưởng kinh tế vấn đề trung tâm sách kinh tế chiến lược phát triển quốc gia Cả vấn đề lạm phát tăng trưởng kinh tế thời gian gần đây, bất ổn kinh tế giới sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động làm giảm tốc độ tăng trưởng gia tăng lạm phát nhiều nước, có Việt Nam Ở nhiều quốc gia để có ii mức tăng trưởng cao phải đánh đổi với mức lạm phát cao Liệu Việt Nam có cần đánh đổi khơng ? Để trả lời câu hỏi đó, cần nghiên cứu cách sâu sắc tác động qua lại tăng trưởng lạm phát điều hành sách tiền tệ, từ tìm biện phát nhằm đạt mục tiêu kép kiềm chế lạm phát thúc đẩy tăng trưởng , từ kinh tế Việt Nam hội đủ điều kiện để phát triển bền vững Trong nhiều yếu tố tác động đến mối quan hệ lạm phát tăng trưởng kinh tế, cần tìm yếu tố có tác động mạnh để có biện pháp thực thi nhằm giải toán kép: kiềm chế lạm phát thúc đẩy tăng trưởng Đặc biệt bối cảnh nguồn lực quốc gia có hạn tốn đặt kết hợp nguồn lực với trọng số để đạt hiệu tối ưu Sự tác động qua lại tăng trưởng kinh tế lạm phát phức tạp, lúc tuân theo quy tắc kinh tế Ở giai đoạn kinh tế có mức tăng trưởng kinh tế khác nhau, có mức lạm phát phù hợp riêng Do vậy, vấn đề mối quan hệ tang trưởng kinh tế lạm phát thật hấp dẫn, đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế nay, việc nghiên cứu mối quan hệ thật cần thiết hết Đó lý tơi chọn đề tài “Mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu 2- MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát: Phân tích đánh giá thực trạng yếu tố tác động đến mối quan hệ kiểm soát lạm phát TTKT điều hành CSTT Việt Nam giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2018; từ đề xuất giải pháp tác động vào mối quan hệ nhằm thực điều hành sách tiền tệ để đạt mục tiêu kép: vừa kiểm soát lạm phát, vừa tăng trưởng kinh tế Để thực mục tiêu trên, cần thực mục tiêu cụ thể sau 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa lý luận có chọn lọc CSTT, lạm phát, tăng trưởng kinh tế mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ; iii - Xác định yếu tố tác động đến mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam; - Thực trạng mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam Việt Nam; - Giải pháp tác động vào mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam 3- CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để làm thực mục tiêu trên, nghiên cứu trả lời câu hỏi sau: Mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam gì? Kiểm sốt lạm phát có ảnh hưởng đến mối quan hệ kiểm sốt lạm phát tằng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam hay khơng? Những yếu tố tác động đến mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam? Giải pháp tác động vào mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam? 4- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhằm đạt mục tiêu đề đề tài nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài phương pháp kết hợp định tính định lượng Trong phương pháp định tính chủ yếu Cụ thể sau: Phương pháp nghiên cứu định tính: Với phương pháp sử dụng cách thu thập nguồn liệu thứ cấp như: khảo sát, sách, báo, tạo chí, luận văn luận án, luật, báo cáo tổng kết NHNN, ngành có liên quan, Tổng cục Thống kê, …từ tổng hợp, phân tích, đánh giá so sánh Phương pháp nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu định lượng thông qua việc gửi bảng khảo sát tới chuyên gia am hiểu linh vực tài chính, tiền tệ quan làm sách Thu thập xử lý liệu ... sau: Mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam gì? Kiểm sốt lạm phát có ảnh hưởng đến mối quan hệ kiểm soát lạm phát tằng trưởng kinh tế điều hành sách tiền. .. mối quan hệ kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam Chương 4: Giải mối quan hệ kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt. .. kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam Việt Nam; - Giải pháp tác động vào mối quan hệ kiểm soát lạm phát tăng trưởng kinh tế điều hành sách tiền tệ Việt Nam 3- CÂU
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam, Mối quan hệ giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Từ khóa liên quan