BÁO CÁO HOÀN THÀNH DỰ ÁN Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Hệ thống Cảng biển Việt Nam

87 1 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 12:07

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải (BGTVT) Cục Hàng hải Việt Nam (VINAMARINE) BÁO CÁO HOÀN THÀNH DỰ ÁN Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Hệ thống Cảng biển Việt Nam Tháng 11- 2008 CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) Viện Phát triển Vùng ven biển Hải ngoại Nhật Bản (OCDI) Tỷ giá USD 1.00 = VND 15,760 = JPY 110 Tháng 10- 2004 Kế hoạch Chuyển nhượng Dự án sử dụng tỷ giá hối đoái Nghiên cứu Thiết kế Chi tiết Cảng Quốc tế Cái Mép-Thị Vải JICA sử dụng tỷ giá vào tháng 2- 2006 Lời mở đầu Sau Biên Thảo luận Biên Cuộc họp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (sau gọi tắt “JICA”) Các quan Hữu quan Chính phủ nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Dự án Hợp tác Kỹ thuật Nhật Bản để Tăng cường Năng lực Quản lý Hệ thống Cảng biển (sau gọi tắt “Dự án”) ký kết vào ngày 16 tháng 12 năm 2004, JICA tổ chức thực Dự án giao Viện Phát triển Vùng ven biển Hải ngoại Nhật Bản (sau gọi tắt “OCDI”) làm quan thực Dự án OCDI với hợp tác Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng “Báo cáo Hoàn thành Dự án” để khái quát lại toàn trình Dự án JICA xin trân trọng nộp báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải Cục Hàng hải Việt Nam thuộc Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chữ viết tắt ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á CIQ Hải quan, Xuất nhập cảnh Kiểm dịch CM-TV Cảng Cái Mép- Thị Vải EDI Trao đổi Dữ liệu Điện tử EOJ Đại sứ quán Nhật Bản EC Ban điều hành FAL Công ước Tạo điều kiện thuận lợi Giao thông hàng hải quốc tế IT Công nghệ Thông tin JCC Ban Chỉ đạo Chung JICA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản MA Cảng vụ MOF Bộ Tài MOT Bộ Giao thơng Vận tải MPI Bộ Kế hoạch Đầu tư OCDI Viện Phát triển Vùng ven biển Hải ngoại Nhật Bản ODA Viện trợ Phát triển Chính thức OJT Tập huấn Tại chỗ PDM Ma trận Thiết kế Dự án PMB Cơ quan Quản lý Cảng PO Kế hoạch Hoạt động SWOT Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội Nguy TDSI Viện Chiến lược Phát triển Giao thông Vận tải TOC Công ty Khai thác Bến cảng VINAMARINE Cục Hàng hải Việt Nam (CHHVN) VMC Bộ luật Hàng hải WBS Kết cấu Chi tiết Công việc Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam Mục lục I Giới thiệu II Đề cương Kết Dự án Thông tin sở Mục tiêu Tóm tắt Dự án Các Ma trận Thiết kế Dự án (PDM) Kết Dự án III Kế hoạch Triển khai Kế hoạch Hoạt động & Kết cấu Chi tiết Công việc (WBS) Thành tựu đạt Hoạt động Họp Ban Chỉ đạo Chung (JCC) IV Đầu vào Đầu vào Phía Nhật Bản (1) Đầu vào chuyên gia Nhật Bản (2) Cung cấp Thiết bị (3) Thuê Tư vấn Trong nước (4) Tập huấn Đối tác Nhật Bản (5) Tập huấn Đối tác nước Châu Á (6) Đầu vào chi phí khác Đầu vào từ Phía VIệt Nam (1) Ban Chỉ đạo Chung (2) Ban Điều hành (3) Tổ đối tác (4) Thuê Tư vấn Trong nước V Phương pháp Tăng cường Năng lực CHHVN Quản lý nhà nước Quản lý Cảng biển Hội thảo Seminars Bản Theo dõi Kiểm tra VI Bài học thu -1- Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam I Giới thiệu Dựa Biên Thảo luận Dự án Hợp tác Kỹ thuật Tăng cường Năng lực Quản lý Hệ thống Cảng biển Việt Nam (sau gọi tắt “Dự án”) ký kết vào tháng 12, 2004, JICA cử chuyên gia OCDI với lãnh đạo ông Hidehiko Kuroda sang triển khai thực Dự án vào tháng 2-2005 Từ đó, Đồn chun gia JICA Tổ đối tác CHHVN trải qua năm thực Dự án Dự án có mục tiêu hướng đến mục tiêu cao “việc tăng cường lực quản lý hệ thống cảng biển tăng cường hiệu hệ thống giao thông hàng hải để góp phần vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam” mục tiêu tổng thể “hệ thống quản lý nhà nước quản lý cảng biển tăng cường” Để đạt mục tiêu này, Dự án lập mục đích “năng lực quản lý NN quản lý cảng biển CHHVN tăng cường” “khai thác bến cảng cảng cửa ngõ cải thiện” Trong năm hoạt động Dự án, số kết tổ đối tác thực hóa hình thức văn pháp lý, số kết chưa thực hóa, chủ yếu việc thực Dự án ODA Bến cảng Cái Mép- Thị Vải bị chậm trễ Vào cuối năm hoạt động thứ Dự án, gốc Ma trận Thiết kế Dự án (PDM) chỉnh sửa để xác định rõ khuôn khổ hợp lý Dự án để xây dựng hệ thống khai thác cảng cửa ngõ tăng cường lực quản lý nhà nước quản lý cảng biển CHHVN hoạt động môđun sau thay đổi từ kế hoạch hoạt động cũ Dự án triển khai thành công nhờ vào hợp tác tốt đẹp đoàn chuyên gia JICA Tổ đối tác CHHVN Năng lực QLNN quản lý cảng biển CHHVN đánh giá tăng cường đến mức thỏa mãn yêu cầu Về việc hoàn thành mục tiêu Dự án, sớm để đánh giá việc khai thác cảng cửa ngõ cải thiện hay chưa, thực tế áp dụng vào cảng cửa ngõ chưa đựợc triển khai Hiện vấn đề nằm giai đoạn dự trù phủ Vì vậy, cần tiếp tục xem xét kết theo dõi Dự án bắt đầu khai thác bến cảng Cái Mép- Thị Vải Thông tin chung Dự án tình hình thực hiện, kết thực trình bày -2- Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam II Khái quát Kết Dự án Cơ sở Sản lượng hàng qua cảng Việt Nam tăng gấp đôi so với năm trước cao dự báo Quy hoạch Tổng thể Hệ thống Cảng biển đến năm 2010 Để giải tình này, Cảng Hải Phòng Cảng Cái Lân miền Bắc Việt Nam cảng Đà nẵng miền Trung phát triển vốn vay tiền Yên Ở miền Nam Việt nam, dự án phát triển cảng nước sâu lớn Cái Mép- Thị Vải đề xuất giai đoạn thiết kế chi tiết thực nghiên cứu JICA vừa bắt đầu giai đoạn thi công Trong nỗ lực phát triển đại hóa sở phương tiện cảng nhanh chóng thực hiện, việc cải thiện công tác quản lý cảng biển kể việc đưa thành phần quốc doanh vào khai thác cảng thấp so với tiêu chuẩn giới Trách nhiệm Cảng vụ Hàng hải thuộc CHHVN giới hạn quản lý khai thác luồng hàng hải kiểm soát hành hải tàu thuyền, họ có nhiều khó khăn việc quản lý nhà nước quản lý chức chung cảng chiến lược đầu tư CHHVN Trong tình hình này, CHHVN có ý định thành lập quan quản lý cảng có lực để giới thiệu giám sát nhà khai thác thành phần ngồi quốc doanh kể cơng ty nước ngồi vào cảng Cái MépThị Vải sau kết thúc giai đoạn đầu xây dựng cảng Ở Việt Nam, hành lang pháp lý quy trình thủ tục cần thiết chưa xây dựng đầy đủ để đưa nhà khai thác cảng thuộc thành phần quốc doanh vào khai thác cảng Để thành lập quan quản lý cảng mới, vấn đề cấp bách VIệt Nam cần phải tăng cường hệ thống quản lý nhà nước quản lý nhằm đảm bảo khai thác cảng hiệu kể hệ thống thống kê phù hợp, hệ thống quy hoạch đầu tư Vì vậy, việc triển khai thực Dự án đánh giá yêu cầu bắt buộc cấp thiết nhằm triển khai thành công hạn dự án Cái Mép- Thị Vải dự án phát triển cảng khác Mục đích Dự án Tóm tắt Dự án Dự án có mục tiêu tăng cường hiệu cho hệ thống giao thơng hàng hải góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua việc cải thiện hệ thống quản lý cảng biển Để đạt mục tiêu tổng thể nêu trên, Dự án lập với mục đích sau;  Năng lực QLNN quản lý cảng biển CHHVN tăng cường  Việc khai thác bến cảng cảng cửa ngõ quốc tế cải thiện Để đạt mục đích này, Dự án dự kiến xây dựng kết sau;  CHHVN xây dựng sách khai thác quảng bá cảng cửa ngõ Việt Nam -3- Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam  CHHVN xác định lại vai trò (quyền hạn, thẩm quyền, v.v) quản lý khai thác cảng quan phủ, thành phần nhà nước thành phần quốc doanh để thúc đẩy tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng cửa ngõ  CHHVN xây dựng khung điều tiết để thúc đẩy tham gia quốc doanh vào khai thác cảng  CHHVN xây dựng văn tài liệu cần thiết cho việc lựa chọn nhà khai thác cảng kế hoạch kinh doanh cho Cảng Cái Mép-Thị Vải  Năng lực QLNN quản lý cảng biển tăng cường Ma trận Thiết kế Dự án (PDM) Kể từ bắt đầu Dự án, có hai phiên Ma trận Thiết kế Dự án xây dựng Nội dung của PDM hai bên Nhật Bản Việt nam phê duyệt vào lần thảo luận vào tháng 12-2004 Sau đó, PDM chỉnh sửa thành PDM2 vào tháng 1-2006 lần đánh giá kỳ cách chia PDM thành hai module để làm rõ mối liên hệ hoạt động mục tiêu sau có nhận xét cần thiết cần điều chỉnh hoạt động số vào cuối năm hoạt động thứ Phiên PDM3 xây dựng vào tháng 7-2006 có vài điểm chỉnh sửa bổ sung Các hoạt động Tồn phiên PDM trình bày sau: -4- Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam Ma trận thiết kế Dự án (PDM) (Bản-1) Tên dự án: Dự án tăng cường lực quản lý Hệ thống Cảng biển nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt nam Thời gian Dự án: năm Phạm vi dự án: Tất cảng biển Việt nam, Nhóm mục tiêu: Cục hàng hải Việt nam (VINAMARINE) Tóm tắt Mơ tả Mục tiêu cao Việc tăng cường lực quản lý hệ thống cảng biển giúp nâng cao hiệu hệ thống giao thơng hàng hải, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam Mục tiêu Tổng thể Hệ thống quản lý nhà nước quản lý cảng biển tăng cường Mục đích Dự án  Năng lực QLNN quản lý cảng biển CHHVN tăng cường  Việc khai thác bến cảng cảng cửa ngõ cải thiện Kết đầu CHHVN xây dựng chiến lược khai thác quảng bá cảng cửa ngõ Việt Nam 2. CHHVN xác định lại vai trò (chức quyền hạn) quản lý khai thác cảng quan phủ, thành phần nhà nước thành phần quốc doanh để thúc đẩy tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng cửa ngõ -5- Chỉ số Kiểm chứng Khách quan Cách thức Kiểm chứng  Hệ thống QLNN quản lý cảng biển đắn giới thiệu vào cảng biển VIệt Nam  Mơi trường cho tham gia ngịai quốc doanh vào khai thác cảng VN cải thiện  Phỏng vấn đối tác Việt Nam  Khung điều tiết QLNN, quản lý khai thác cảng biển cải thiện  Năng lực tiếp thu CHHVN để lựa chọn nhà khai thác cảng cửa ngõ tăng cường  Hệ thống quản lý Cảng CM-TV, cảng cửa ngõ VN, phát triển  Phỏng vấn đối tác Việt Nam  Chính sách tham gia quốc doanh vào khai thác cảng CM-TV xây dựng  Chiến lược quảng bá Cảng CM-TV xây dựng  Phỏng vấn đối tác Việt Nam  Chính sách tham gia ngòai quốc doanh phê duyệt  Chiến lược quảng bá Cảng Cái Mép-Thị Vải  Hướng dẫn Hợp tác Nhà nước- Tư nhân quản lý khai thác cảng xây dựng  Phỏng vấn dối tác Việt Nam  Dự thảo Hướng dẫn Hợp tác Nhà nước- Tư nhân quản lý khai thác cảng Ban Điều hành Dự án Giả định Quan trọng Cảng Cái Mép- Thị Vải xây dựng tiến độ Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam 3. CHHVN xây dựng dự thảo khung điều tiết để thúc đẩy tham gia quốc doanh vào khai thác cảng  Khung điều tiết để thúc đẩy tham gia quốc doanh vào khai thác cảng cải thiện  Phỏng vấn dối tác Việt Nam  Ứng dụng pháp lý để thúc đẩy tham gia quốc doanh 4. CHHVN xây dựng tài liệu cần thiết cho việc lựa chọn nhà khai thác cảng kế hoạch kinh doanh cho Cảng CM-TV  Hồ sơ thầu tài liệu hợp đồng chuẩn quan quản  Phỏng vấn dối tác Việt Nam  Tài liệu đấu thầu tài liệu hợp đồng chuẩn quan quản lý cảng nhà khai thác cảng  Tài liệu cần thiết cho việc lựa chọn nhà khai thác cảng Cái Mép- Thị Vải  Phỏng vấn đối tác VIệt nam  Kế hoạch QLNN quản lý cảng biển lý cảng nhà khai thác cảng xây dựng  Tài liệu cần thiết cho việc lựa chọn nhà khai thác cảng Cái Mép- Thị Vải xây dựng 5. Năng lực QLNN quản lý cảng biển tăng cường  Kế hoạch QLNN quản lý cảng biển xây dựng Hoạt động Đầu vào CHHVN xây dựng chiến lược khai thác quảng bá cảng cửa ngõ VN 1-1 Xem xét phân tích hoạt động cảng biển/ hàng hải bao gồm luồng hàng container quốc tế 1-2 Xem xét phân tích tình hình khai thác cảng nước khác 1-3 Phân tích thị trường mơi trường cạnh tranh Cảng CM/TV 1-4 Xây dựng sách tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng cảng CM-TV 1-5 Hội thảo trình bày chiến lược cho Cảng CM/TV sách tham gia thành phần ngòai quốc doanh vào Cảng -6- Đầu vào phía Việt Nam  Phân công thành viên tổ đối tác thành viên bổ sung làm đối tác để làm việc với chuyên gia Nhật Bản  Kiến nghị chuyên gia pháp lý VN có kinh nghiệm chun mơn thích hợp Ban Điều hành Dự án Đầu vào phía Nhật Bản  Cử chuyên gia (ngắn hạn) Chính sách QLNN Cảng biển (Cố vấn trưởng) Chuyển nhượng Quản lý Cảng Khai thác cảng Duy tu bảo dưỡng sở phương Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam TT Họ tên Ban, ngành Chức vụ Q trình tham gia Ơng Lê Vũ Khánh Phó ban / Ban Hợp tác quốc tế Trưởng TĐT 9.3.05-30.3.06 13 tháng Ơng Lê Tuấn Anh Phó ban / Ban Hợp tác quốc tế Trưởng TĐT 24.05.05 - 19 tháng Ơng Nguyễn Hữu Hồn Phó ban / Ban Kế hoạch đầu tư Phó TĐT 9.3.05 – 30.6.08 40 tháng Bà Trần Thị Tuyết Mai Anh Phó ban / Ban Hợp tác quốc tế Thư ký 9.3.05 - đến 42 tháng Ông Khuất Văn Liêm Phó ban / Ban Giao thơng dịch vụ Phó TĐT 9.3.05 - đến 42 tháng Ông Nguyễn Quang Anh Chuyên gia / Ban Hợp tác quốc tế Thành viên 9.3.05 – 28.2.08 36 tháng Ơng Lê Minh Đạo Phó ban / Ban cảng biển nt 9.3.05 – 30.1.08 35 tháng Ông Phan Nguyễn Hải Hà Phó ban/ Ban An tồn hàng hải nt 9.3.05 - đến 42 tháng Ông Bế Hải Long Chuyên gia/ Ban Kế hoạch đầu tư nt 24.05.05 - đến 19 tháng 10 Ông Lê Hải Lưu Chuyên gia / Ban pháp chế nt 9.3.05 - đến 42 tháng 11 Ông Nguyễn Anh Tuấn Chuyên gia / Ban cảng biển nt 24.05.05 - đến 19 tháng 12 Bà Đỗ Thị Hảo Trưởng ban / Ban kinh tế nt 9.3.05 – 26.4.05 tháng 13 Ông Vương Cảnh Xuân Chuyên gia / Ban kinh tế nt 9.3.05 - đến 42 tháng 14 Ông Lê Đăng Tuấn Phó ban / Ban khoa học nt 9.3.05 – 26.4.05 tháng 15 Ông Vũ Tuấn Hùng Chuyên gia / Ban khoa học công nghệ nt 9.3.05 - đến 42 tháng 16 Ông Đỗ Trung Hiếu Chun gia / Phịnghành nt 24.5.05 - 19 tháng 17 Ơng Nguyễn Bình Dương Chun gia Phịng quản lý cảng – Cảng vụ nt 11.10.05 - đến 35 tháng Quảng Ninh 18 Bà Mai Thị Ánh Tuyết Chuyên gia / Ban quản lý hạ tầng cảng biển nt 9.3.05 – 1.1.07 22 tháng 19 Ông Trần Trung Thông Chuyên gia / Ban quản lý hạ tầng cảng biển nt 2.7.07 - đến 14 tháng 20 Bà Dương Thị Quỳnh Nga Chuyên gia / Ban quản lý dự án hàng hải III nt 24.05.05 - đến 19 tháng 21 Bà Trần Thị Mỹ Minh Chuyên gia / Ban quản lý dự án hàng hải III nt 12.9.06 - đến 24 tháng 22 Ông Nguyễn Văn Ngơng An tồn hàng hải / Cảng vụ Hải Phịng nt 11.10.05 – tháng 15.11.05 23 Ơng Nguyễn Hồng Đức Chuyên gia Phòng pháp chế– Cảng vụ Hải nt Phịng 24 Ơng Phạm Minh Hạnh 11.10.05 – tháng 15.11.05 Chuyên gia Ban pháp lý – Cảng vụ Hải Phòng nt 11.10.05 – đến 35 tháng 25 Ơng Nguyễn Bình Dương Chun gia Phịng Quản lý cảng – Cảng vụ nt 11.10.05 – 35 tháng Quảng Ninh 26 Bà Nguyễn Thị Thanh Thành viên/ Ban Hợp tác quốc tế nt 2.9.07 – đến 12 tháng Bà Dương Thị Phương Thuý Chuyên gia Ban Hợp tác quốc tế nt 2.9.07 – đến 12 tháng Huyền 27 Sự tham gia Tổ đối tác thể bảng Tỉ lệ tham gia buổi hội thảo từ 65% đến 75% ngoại trừ nửa sau năm thứ hai dự án họ bận rộn với cơng tác hàng ngày Trong q trình thực dự án, số thành viên ban thay đổi, nhìn chung, thành viên Vinamarine đat mức thỏa mãn yêu cầu - 69 - Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam 1st Year Workshop Attendance (1/2) (JICA 1st Contracting Year) Date 9-Mar-05 22-Mar-05 23-Mar-05 a.m p.m a.m p.m 29-Mar-05 5-Apr-05 12-Apr-05 26-Apr-05 24-May-05 31-May-05 7-Jun-05 21-Jun-05 a.m p.m a.m p.m 28-Jun-05 6-Jul-05 12-Jul-05 19-Jul-05 22-Jul-05 a.m p.m a.m p.m a.m p.m p.m Attendance 8 6 8 12 12 13 10 10 13 14 10 12 14 10 11 23 Average 1st Year Workshop Attendance (2/2) (JICA 2nd Contracting Year) P/R 69% 62% 62% 46% 46% 54% 62% 62% 62% 56% 75% 75% 81% 63% 63% 81% 88% 63% 75% 56% 88% 63% 69% 1517% 66% Date 6-Sep-05 a.m p.m 7-Sep-05 13-Sep-05 a.m p.m 14-Sep-05 20-Sep-05 27-Sep-05 4-Oct-05 11-Oct-05 a.m p.m a.m p.m a.m p.m a.m p.m 18-Oct-05 25-Oct-05 8-Nov-05 15-Nov-05 a.m p.m a.m p.m 22-Nov-05 29-Nov-05 6-Dec-05 20-Dec-05 22-Dec-05 29-Dec-05 3-Jan-06 10-Jan-06 a.m p.m 9-Feb-06 14-Feb-06 23-Feb-06 a.m p.m a.m p.m Attendance 13 12 12 13 11 12 11 12 11 14 10 15 15 14 15 15 15 10 10 11 15 14 13 13 12 14 11 13 13 10 15 11 11 34 Average Workshop Hours : a.m : 09:00 11:00 p.m : 14:00 16:00 - 70 - Ban Điều hành Dự án P/R 81% 75% 75% 81% 69% 75% 69% 75% 69% 88% 63% 56% 83% 83% 78% 83% 83% 83% 56% 56% 61% 83% 78% 72% 72% 67% 78% 61% 72% 72% 56% 83% 61% 61% 2458% 72% Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam 2nd Year Workshop Attendance (1/2) (JICA 3rd Contracting Year - 1/2) Data 09-May-06 10-May-06 17-May-06 23-May-06 a.m p.m a.m p.m 24-May-06 29-May-06 06-Jun-06 13-Jun-06 a.m p.m a.m p.m 19-Jun-06 20-Jun-06 27-Jun-06 a.m p.m 28-Jun-06 05-Jul-06 06-Jul-06 07-Jul-06 11-Jul-06 a.m p.m 13-Jul-06 18-Jul-06 20-Jul-06 25-Jul-06 26-Jul-06 Attendance 13 13 13 13 14 14 12 13 14 14 13 13 15 15 13 13 14 12 11 12 13 14 10 11 13 12 11 27 Average 2nd Year Workshop Attendance (2/2) (JICA 3rd Contracting Year - 2/2) P/R 76% 76% 76% 76% 82% 82% 71% 76% 82% 82% 76% 76% 88% 88% 76% 76% 82% 71% 65% 71% 76% 82% 59% 65% 76% 71% 65% 2047% 76% Data 12-Sep-06 20-Sep-06 26-Sep-06 a.m p.m a.m p.m a.m p.m 29-Sep-06 10-Oct-06 a.m p.m 13-Oct-06 17-Oct-06 24-Oct-06 05-Dec-06 12-Dec-06 a.m p.m a.m p.m a.m p.m 14-Dec-06 19-Dec-06 21-Dec-06 28-Dec-06 02-Jan-07 a.m p.m 09-Jan-07 09-Mar-07 13-Mar-07 16-Mar-07 a.m p.m a.m p.m a.m p.m Attendance 10 11 10 11 12 12 10 10 10 10 9 7 8 9 9 7 8 30 Average Workshop Hours : a.m : 09:00 11:00 p.m : 14:00 16:00 - 71 - Ban Điều hành Dự án P/R 59% 65% 59% 65% 71% 71% 59% 59% 53% 59% 59% 53% 53% 35% 41% 41% 47% 47% 41% 35% 56% 56% 56% 56% 44% 44% 44% 50% 50% 44% 1571% 52% Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam 3rd Year Workshop attendance (JICA 4th Contracting Year) Data 08-May-07 16-May-07 22-May-07 29-May-07 06-Jun-07 12-Jun-07 19-Jun-07 26-Jun-07 03-Jul-07 10-Jul-07 17-Jul-07 24-Jul-07 Attendance 11 13 12 11 12 10 12 14 11 12 13 12 Average 11-Sep-07 12 18-Sep-07 13 25-Sep-07 14 02-Oct-07 11 09-Oct-07 12 17-Oct-07 10 23-Oct-07 11 20-Nov-07 14 27-Nov-07 13 04-Dec-07 11-Dec-07 14 19-Dec-07 25-Dec-07 14 15-Jan-08 11 22-Jan-08 10 28-Jan-08 12 19-Feb-08 12 26-Feb-08 12 04-Mar-08 10 10-Mar-08 10 20 Average Workshop Hours : 08:00 12:00 4th Year Workshop attendance (JICA 5th Contracting Year) P/R 69% 81% 75% 69% 75% 63% 75% 88% 65% 71% 76% 53% 858% 72% 63% 68% 74% 58% 63% 53% 58% 74% 68% 47% 74% 42% 74% 58% 53% 63% 67% 67% 56% 56% 1234% 62% Data 29-Apr-08 06-May-08 13-May-08 20-May-08 27-May-08 06-Jun-08 10-Jun-08 17-Jun-08 24-Jun-08 01-Jul-08 31-Jul-08 05-Aug-08 12-Aug-08 19-Aug-08 26-Aug-08 04-Sep-08 16-Sep-08 03-Oct-08 Attendance 11 12 10 14 11 14 12 10 14 12 11 Average 11 14 10 14 12 10 Average P/R 61% 67% 56% 78% 61% 50% 78% 67% 56% 82% 71% 725% 66% 65% 82% 59% 82% 53% 71% 59% 471% 67% (4) Ngân sách nước Khơng có quỹ nước chun dành cho Dự án ngoại trừ nguồn ngân sách tỷ đồng để mua sắm dịch vụ tư vấn cho công việc lập Quy hoạch Tổng thể Hệ thống Cảng biển Việt Nam - 72 - Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam V Phương pháp Tăng cường Năng lực Cục Hàng hải Việt Nam Quản lý nhà nước Quản lý Cảng biển Hội thảo Seminars Trong suốt năm thực dự án, tổ chức nhiều hội thảo seminar theo Kế hoạch Hoạt động Ban Điều hành định Đã tổ chức khoảng 230 hội thảo với mục đích cung cấp kiến thức kỹ liên quan đến công tác quản lý nhà nước quản lý kinh doanh khai thác cảng, đồng thời tăng cường kỹ quản lý nhà nước cảng thông qua thảo luận tranh luận Hội thảo theo kết cấu chi tiết công tác tổ chức thời gian thực Dự án trình bày Phụ lục VI Đã tổ chức số seminar với mục đích chủ yếu nhằm giúp quan liên quan nắm bắt định hướng cải cách hệ thống quản lý nhà nước quản lý khai thác cảng Việt Nam thủ tục cần thiết nhằm giải vấn đề quan trọng công tác quản lý nhà nước quản lý khai thác cảng để đạt mục tiêu Dự án Đã tổ chức seminar sau thời gian thực Dự án Thời gian – Địa điểm 18/3/2005 Hà Nội 13/3/2006 TP Hồ Chí Minh 6/7/2007 Hà Nội 24/6/2008 Hà Nội 12/11/2008 Hà Nội Chủ đề & Trình bày Số đại biểu tham dự “Triển khai thành phần quốc doanh tham gia vào hoạt động kinh doanh khai thác cảng” ① Ông Kuroda “Chuyển nhượng khai thác cảng phương pháp tiến hành chuyển nhượng khai thác?” “Chiến lược xúc tiến quảng bá quản lý cảng cửa ngõ Việt Nam” ①TS Owaki “Kế hoạch xúc tiến quảng bá cảng Cái Mép – Thị Vải làm trường hợp điển hình cho cảng cửa ngõ Việt Nam” ②TS Nguyễn Ngọc Huệ “Kế hoạch xúc tiến quảng bá quản lý cảng cửa ngõ Việt Nam” “Nội dung Hợp đồng Chuyển nhượng Khai thác Cảng” ① Ông Kuroda “Bản chất nội dung quan trọng Hợp đồng Chuyển nhượng Khai thác Cảng” “Sự cần thiết phải thành lập Cơ quan Quản lý Cảng (PMB)” “Quản lý nhà nước Cảng biển Việt Nam” ①TS Nguyễn Ngọc Huệ “Hệ thống Cảng biển Việt Nam công tác quản lý kết cấu hạ tầng” ②Ơng Kuroda “Chính quyền cảng (Port Authority) & Cơ quan Quản lý Cảng (PMB) gì?” “Hội nghị Tổng kết Dự án Tằng cường Năng lực Quản lý Hệ thống Cảng biển Việt Nam ” ①TS Nguyễn Ngọc Huệ “Vấn đề Quản lý Hệ thống Cảng biển Việt Nam – Q khứ- Hiện tạiTương lai” ②Ơng Kuroda “Tóm tắt Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Hệ thống cảng biển VN” ③TS Suzuki “Dự thảo Kế hoạch Quản lý nhà nước quản lý Cảng biển Việt Nam” - 73 - Tổng số = 60 JICA = Cục Hàng hải = 35 Vinalines = Khác (Bộ GTVT, Bộ KH-ĐT, Bộ TC)=10 OCDI=8 Tổng số = 49 Cục Hàng hải = 42 OCDI= Tổng só=50 JICA=2 ĐSQ Nhật Bản=1 Cục Hàng hải=38 OCDI=9 Tổng số=70 JICA=3 ĐSQ Nhật Bản=1 Cục Hàng hải=34 Vinalines=4 Bộ GTVT=11 Bộ KH&ĐT=1 Khác=6; OCDI=10 Tổng số=76 JICA=4 ĐSQ Nhật Bản=1 CHHVN=36 BGTVT=7 BKHĐT=3 BTC=2 Khác=15 OCDI=8 Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam WBS : Kết - Tăng cường Năng lực xây dựng dự thảo sách để xúc tiến cảng cửa ngõ WBS-1 Cấp-1 Cấp-2 Hoạt động Nâng cao lực xây dựng dự thảo Kết quả1 sách xúc tiến cảng cửa ngõ Xây dựng dự thảo sách tham gia thành phần 1.1 quốc doanh vào khai thác cảng cảng cửa ngõ chi tiết hoạt động Điểm Xây dựng dự thảo sách tham gia thành phần quốc doanh v khai thác cảng cửa ngõ 100% a.1.3 Xem xét phân tích thực trạng cảng biển/ hàng hải Việt Nam 100% a.1.1 1.1.1.1 Xem xét phân tích trạng quản lý khai thác cảng biển Việt 100% a.4.2 Xem xét phân tích trạng quản lý khai thác cảng biển Việt Nam 1.1.1.2 Xem xét phân tích quy trình khai thác cảng cảng lớn châu Á 100% a.1.2 Xem xét phân tích quy trình khai thác cảng cảng lớn châu Á 1.2 Xây dựng dự thảo kế hoạch quản lý v xúc tiến Cảng CM/TV 100% a.1.6 X â y dựng dự thảo kế hoạch quảng b Cảng CM/TV Cấp-3 1.1.1 Cấp-4 Cấp-2 Cấp-5 85% Xem xét phân tích thực trạng cảng biển/ hàng hải sở luồng hàng container quốc tế Sep-06 -Dec-06 22-Mar-05 Sep-05 -Feb-06 12-Apr-05 06-Sep-05 Thảo luận xây dựng sách tham gia thành phần ngồi quốc doanh vào khai thác cảng cảng cửa ngõ Text-S1 : TL thảo luận - Xem xét phân t ích trạng cảng biển/ hàng hải Hình chiếu Power Điểm : Phương pháp xem xét phân tích cảng Khảo sát trạng quản lý khai thác cảng biển Việt Nam Text-10 : Sơ lược cảng Colombo(Sri Lanka) / Cảng Salalah(Oman) Text-11 : Xây dựng chiến lược quản lý xúc tiến Cảng CM/TV - Dự báo cấu trúc v nội dung chiến lược- Thảo luận phân tí ch ma trận SWOT (về kết tập) Text-14 : Dự thảo chiến lược quản lý quảng bá cảng CM-TV Text-1 : TL Thảo luận - Xem xét phân tí ch trạng cảng/ hàng hải 22-Mar-05 Power Điểm Slide : Phương pháp Xem xét Phân tích tình hình Cảng Text-S3 : TL thảo luận - Phân tích hệ 22-Mar-05 thống logistic liên quan đến Cảng Cái MépThị Vải dựa lưu lương hàng hoá Text-6 : TL thảo luận - Phân tích thị 29-Mar-05, 30- trường mơi trường cạnh tranh Cảng 31-Mar-05 Cái Mép- Thị Vải- Bảng vấn 22-Dec-05 Xem xét phân tích trạng cảng/ hàng hải Cảng CM/TV 85% a.1.1 1.2.1.1 Xem xét phân tích tinh hình lưu lượng hàng hoá ở cảng miền Nam Việt Nam 100% a.1.4 Phân tích hệ thống logistic liên quan đến Cảng Cái Mép-Thị Vải dựa khảo sát lưu lượng hàng hoá 1.2.1.2 Phân tích thị trường mơi trường cạnh tranh Cảng CM/TV 100% a.1.5 Phân tích thị trường mơi trường cạnh tranh Cảng CM/TV 1.2.1.3 Phân tích vấn đề tài nhà khai thác Cơ quan Quản lý Cảng 75% a.1.1(3) 1.2.1.4 Phân tích trạng ngành liên quan đến cảng hoạt động họ 100% a.1.1(4) 1.2.1.5 Xem xét lại Quy hoạch Cảng khu vực Sài Gịn quy trình quản lý khai thá c cảng 100% a.1.1(1) Cấp-3 Cấp-4 Xem xét phân tích trạng cảng biển/ hàng hải theo luồng hàng hoá container quốc tế 1.2.1 24-May-05 Xem xét phân tích tình hình ngành cảng biển/ hàng hải dựa lưu lượng hàng container quốc tế 22-Mar-05 22-Mar-05 Text-2 : TL thảo luận - Xem xét phân tí ch tình hình ngành cảng/ hàng hải - Tổng quan ngành cảng hàng hải Text-S1 : TL thảo luận - Xem xét phân t ích tình hình ngành cảng/ hàng hải Hình chiếu Power Điểm: Phương pháp xem xét phân tích cảng Text-S1 : TL thảo luận - Xem xét phân t ích tình hình ngành cảng/ hàng hải Hình chiếu Power Điểm: Phương pháp xem xét phân tích cảng 08-Sep-08 CHHVN hoàn thành 24-May-05 Text-2 : TL Thảo luận - Xem xét phân tích trạng cảng biển/ hàng hải - Tổng quan ngành cảng hàng hải- 26-Apr-05 Hình chiếu Power Điểm & Báo cáo (Mr Khánh, Mai Anh, Đạo): Indonesia Text-12 : Như trên- Dự báo nhu cầu mục tiêu sản lượng - 13-Sep-05 10-Jan-05 24-May-05 14-Sep-05 12-Oct-05 kiểm tra tập Text-S14 Sơ lược phân tích SWOT 15-Nov-05 Text-S15 Dự thảo chiến lược 13-Dec-05 Text-S16 : Xây dựng chiến lược - Yêu cầu đ ầu tư, quy mô kinh doanh - 14-Feb-06 text-21 khung pháp lý 23-Feb-06 Giải thích Bài tập Text-S18 : Xây dựng chiến lược-dự thảo Chiến lược Text-2 : TL Thảo luận - Xem xétvà phân tí ch tình hình cảng/ hàng hải- Tổng quan ngà nh cảng hàng hải Thảo luận TP.HCM 30-Mar-05 9-11-Jun-05 Text-S13 Text-S13 Toàn cảnh kinh doanh khai thác cảng container giới- 7-Jun-05 Text-7 : Các hạng mục vấn TP.HCM Text-4 : Phân tích hệ thống logistic liên quan đến Cảng Cái Mép-Thị Vải dựa lưu lượng hàng hoá Text-S8 : Workshop Memo 14-Jun-05 05-Jul-05 Sơ lược phân tích tài Text-4 (phâ n tích tài kế hoạch chuyển nhượng) 12-Jul-05 24-May-05 Text-2 : TL thảo luận - Xem xét phân tích tì nh hình ngành cảng/ hàng hải - Tổng quan ngành cảng hàng hải- 14-Jun-05 24-May-05 Text-2 : TL thảo luận - Xem xét phân tích tì nh hình ngành cảng/ hàng hải - Tổng quan ngành cảng hàng hải- 14-Jun-05 Text-5 : Phân tích Kết khảo sát 12-Jul-05 19-Jul-05 Text-4:Bổ sung phân tích tài chính, dự tốn hệ thống lập giá Text-8:(Kết cấu biểu giá ví dụ) Text-S8 : Workshop Memo 14-Sep-05 Text-S9 : Phân tích thị trường mơi trường cạnh tranh Cảng Cái Mép- Thị Vải - Toàn cảnh cạnh tranh cảng biển VKTTĐPN cảng lớn Châu Tài liệu bổ sung lập giá & thảo luận Cảng CM_TV Khảo sát trạng quản lý khai thác Sep-05 -Feb- cảng biển Việt Nam 06 Text-8 : Workshop Memo WBS : KẾT QỦA - Chuẩn bị thành lập PMB cho cảng CM-TV & xác định lại vai trò quản lý khai thác cảng WBS-2 Cấp Cấp Cấp Hoạt động Chuẩn bị cho việc thành lập PMB Kết quả2 cho cảng CM-TV xác định lại vai trò quản lý khai thác cảng xây dựng hướng dẫn hợp tác 2.1 xác định lại vị trí, chức quyền hạn PMB, xác định mối quan hệ báo cáo, giám sát quan liên quan 2.1.1 chi tiết hoạt động chuẩn bị kế hoạch xác định lại Điểm 90% a.2.8 90% a.2.9 a.2.7 100% a.2.4 a.2.5 xem xét thể chế ngành cảng hàng hải Cấp 2.1.1.1 a.2.4 100% Cấp 2.1.2 2.1.2.1 80% Cấp 2.2 Cấp 2.2.1 2.2.1.1 Cấp 2.2.1.2 phân tích nguyên tắc quản lý hợp đ ồng thủ tục xây dựng quy chế kế hoạch tổ chức cho PMB Cảng CM/TV xác định vấn đề quy định kinh tế kỹ thuật phân tích trạng quy định kinh tế kỹ thuật xác định hạng mục cần thiết quy định kinh tế kỹ thuật xá c định thẩm quyền điều tiết xây dựng dự thảo hướng dẫn so sánh phương án kế hoạch xác định lại 11-Oct-05 đề cương dự thảo Hướng dẫn 6-Sep-05 Xác định lại Chức quyền hạn-Text xem xét vai trò quản lý cảng châu Á phân tích rủi ro việc tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng xem xét vai trò quản lý cảng châu Á xác định quy định kinh tế kỹ thuật 17-Apr-05 28-Jun-05 17-Apr-05 23-Mar-05 khảo sát trạng quản lý khai thác cảng biển Việt Nam xác định quy định kinh tế kỹ thuật a.2.2 a.2.6 Cấp Đề xuất phân cấp chức quỳên hạn a.2.2 a.4.2 Xây dựng chuẩn lập giá công trình c ơng cộng 08-Nov-05 12-Oct-05 12-Apr-05 phân tích chia sẻ chi phí quan quản lý cảng quốc doanh 5-Jul-05 xây dựng dự thảo khung điều tiết 90% a.3.3 85% a.2.10 100% a.2.2 100% a.2.2 6-Sep-05 Xây dựng dự thảo quy chế kế hoạch tổ chức BQL Cảng CM/TV xác định quy định kinh tế kỹ thuật xác định quy định kinh tế kỹ thuật 8-Nov-05 5-Apr-05 5-Apr-05 xác định quy định kinh tế kỹ thuật 100% a.2.2 23-Mar-05 - 74 - Indonesia, Thailand text-3 (Phân tích quản lý rủi ro liên quan đến chuyển nhượng),phạm vi kế hoạch giảng Indonesia, Thailand text-2(cải cách khung điều tiết) Đề cương Tham chiếu cho hợp đồng thầu phụ (hệ thống pháp luật quy định cảng biển v Thảo luận Đề cương Tham chiếu Text-1(môi trường để giới thiệu tham gia ngnoài quốc doanh vào khai thác cảng) Sơ phân tích tài text-4(Phân tí ch tài phục vụ cho kế hoạch chuyển nhượng) Xác định lại chức quyền hạn-Text mẫu ví dụ quy chế cấu tổ chức cho PMB Text-1 Text-1 text-2(cải cách khung điều tiết) TOR cho hợp đồng thầu phụ (hệ thống pháp luật quy định cảng biển hàng hải) Ban Điều hành Dự án 20-Dec-05 3-Jan-06 20-Sep-05 22-Jun-05 13-Sep-05 22-Jun-05 Thảo luận Dự thảo quy chế cấu tổ chức 29-Dec-05 Cấp Dự thảo cuối quy định cấu tổ chức 9-Feb-06 thảo luận dự thảo Hướng dẫn 23-Feb-06 Báo cáo hướng dẫn Phương pháp so sánh chức quyền hạn việc cấp phép quan NN/ cần thiết phải bảo vệ lợi ích công cách thức để thực -Text 27-Sep-05 Phương pháp so sánh chức quyền hạn việc cấp phép quan NN/ cần thiết phải bảo vệ lợi ích cơng cách thức để thực hiện-Text Báo cáo Tổ đối tác phân bổ rủi ro hợp đồngt &thảo luận tập 28-Feb-06 22-Jun-05 12-Jul-05 20-Sep-05 15-Nov-05 22-Jun-05 22-Jun-05 mẫu điều khoản phân bổ rủi ro thảo luận Bài tập 19-Jul-05 22-Jun-05 Phân tích ví dụ HĐ Thuê Cảng Cái Lân giao tập thảo luận dánh giá tập 13-Sep-05 Xem xét Kết khảo sát thảo luận tập-1(Quyết định 228 Thủ tướng) text-4 Bổ sung phân tích TC dự toán hệ thống lập giá text-8(cấu trúc biểu gi mẫu ví dụ) cách tiếp cận chung để lập dự thảo luật cảng biển Text-6 thảo luận phương án quy chế tổ chức thảo luận Bài tập-1 thảo luận Bài tập 19-Jul-05 Phân tích ví dụ HĐ Thuê Cảng Cái Lân giao tập 14-Sep-05 Giải thích bổ sung phí cảng & thảo luận cảng CM/TV thảo luận dánh giá tập 13-Sep-05 xây dựng luật chuyển nhượng cảng 27-Sep-05 29-Nov-05 19-Jul-05 19-Jul-05 Text-1 5-Apr-05 Text Mẫu ví dụ phân cấp chức v quyền hạn 20-Sep-05 Báo cáo Tổ đối tác Text-1 5-Apr-05 04-Oct-05 text-20 Chỉnh sửa quy chế cấu tổ chức 22-Jun-05 4-Oct-05 thảo luận quy chế cấu tổ chức Phân tích ví dụ HĐ Thuê Cảng Cái Lân giao tập Phân tích ví dụ HĐ Thuê Cảng Cái Lân giao tập thảo luận Bài tập 20-Dec-05 13-Sep-05 13-Sep-05 19-Jul-05 ví dụ phân cấp cjức quyền hạn luật hàng hải luật chuyển nhượng cảng thảo luận dự thảo quy chế cấu tổ chức thảo luận dánh giá tập 22-Dec-05 29-Dec-05 text-16 dự thảo khung pháp lý dự thảo cuối quy chế tổ chức thảo luận dánh giá tập Phân tích ví dụ HĐ Thuê Cảng Cái Lân giao tập thảo luận dánh giá tậ 13-Sep-05 14-Feb-06 báo cáo khung pháp lý 7-Feb-06 điều chỉnh phương án quy chế cấu tổ chức Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam WBS : KẾT QUẢ - Xây dựng dự thảo khung điều tiết để thúc đẩy tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng WBS-3 Cấp Cấp Hoạt động Xây dựng dự thảo khung điều tiết để Kết quả3 thúc đẩy tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng 3.1 xây dựng dự thảo khung điều tiết 85% a.3.3 a.2.3 100% 3.1.1 a.2.2 a.2.5 3.1.1.1 Cấp 3.1.1.2 phân tích quy định quan hệ đối tác hàng dọc (luật cơng ty, luật cạnh tranh bình đẳng, luật kiểm sốt tiền tệ, luật lao động, luật mơi trường, luật cơng an, v.v phân tích quy định quan hệ đối tác hàng ngang (giao thông cạn ,dịch vụ tàu biển etc.) a.2.3(1) 100% a.2.5 a.2.3(2) 100% a.2.5 3.1.1.3 Cấp 3.1.2 3.1.2.1 phân tích quy định tham gia thành phần quốc doanh vào quản lý kết cấu hạ tầng 100% a.3.1 xây dựng dự thảo khung điều tiết ngành cảng 85% a.3.3 xây dựng dự thảo quy định xác định lại quan nhà nước, Ban QL Cảng, thẩm quyền điều tiết a.3.3 85% *a.2.7 chuẩn bị dự thảo luật quy định điều tiết hợp đồng (giấy phép, cho thuê, chuyển nhượng v.v) Cấp a.3.3 85% 3.1.2.2 a.2.2 a.2.5 Cấp Cấp 3.1.3 3.2 phân tích quy định lao động cảng xây dựng BC sốt xét tồn diện hệ thống PL 100% Cấp Hiện quan liên quan chưa thống dự thảo nghị định 85% phân tích quy định tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng Cấp chi tiết hoạt động Điểm a.3.2 xây dựng dự thảo khung điều tiết phân tích quy định tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng xác định quy định kinh tế kỹ thuật phân tích rủi ro từ tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng phân tích quy định tham gia thành phần quốc doanh vào khai 6-Sep-05 xác định lại chức quyền hạn-Text 23-Mar-05 text-2 (cải cách khung điều tiết) TOR cho hợp đồng thầu phụ 5-Apr-05 28-Jun-05 23-Mar-05 phân tích rủi ro từ tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng 28-Jun-05 phân tích quy định tham gia thành phần quốc doanh vào khai 23-Mar-05 phân tích rủi ro từ tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng phân tích quy định tham gia vào quản lý kết cấu hạ tầng xây dựng dự thảo khung điều tiết xây dựng dự thảo khung điều tiết so sánh phương án kế hoạch xác định lại chuẩn bị khung điều tiết xác định quy định kinh tế kỹ thuật phân tích rủi ro từ tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng phân tích quy định lao động cảng 28-Jun-05 a.3.4 text-3 (phân tích quản lý rủi ro chuyển nhượng), phạm vi kế hoạch giảng text-2 TOR cho hợp đồng thầu phụ text-3 ((phân tích quản lý rủi ro chuyển nhượng), phạm vi kế hoạch giảng 6-Sep-05 6-Sep-05 20-Sep-05 6-Sep-05 5-Apr-05 28-Jun-05 31-May-05 Xác định lại chức quyền hạn-Text Xác định lại chức quyền hạn-Text luật chuyển nhượng quy định liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng, quyền nghĩa vụ bên Xác định lại chức quyền hạn-Text Text-1 text-3 (phân tích quản lý rủi ro chuyển nhượng), phạm vi kế hoạch giảng sơ lược vấn đề lao động Soát xét hệ thống PL quy định cho Dự án Thuê Cảng Cái Lân & Phương pháp lập BC SX toàn diện Ban Điều hành Dự án cách tiếp cận chung lập dự thảo luật cảng biển Text-6 27-Sep-05 xây dựng luật chuyển nhượng cảng 4-Oct-05 ví dụ phân cấp chức quyền hạn luật hàng hải luật chuyển nhượng cảng 22-Dec-05 text-16 dự thảo khung pháp lý 14-Feb-06 báo cáo khung điều tiết Text-2, lý thuyết kinh tế cảng biển 5-Jul-05 22-Jun-05 13-Sep-05 5-Jul-05 13-Sep-05 5-Jul-05 thảo luận Bài tập phân bổ rủi ro hợp đồng & thảo luận tập 19-Jul-05 phân bổ rủi ro hợp đồng & thảo luận tập mẫu điều khoản phân bổ rủi ro Text-2, lý thuyết kinh tế cảng biển mẫu điều khoản phân bổ rủi ro 7-Jun-05 phân tích quy định HĐ Thuê cảng Cái Lân 19-Jul-05 27-Sep-05 20-Sep-05 22-Jun-05 13-Sep-05 22-Jul-05 10-Jan-06 thảo luận đánh giá tập 20-Sep-05 20-Sep-05 20-Sep-05 13-Sep-05 Text-2, lý thuyết kinh tế cảng biển phân bổ rủi ro hợp đồng & thảo luận tập 20-Sep-05 phân tích ví dụ HĐ Thuê Cảng Cái Lân giao tập mẫu điều khoản phân bổ rủi ro 20-Sep-05 13-Sep-05 TOR cho hợp đồng thầu phụ 27-Sep-05 - 75 - text-3 (phân tích quản lý rủi ro chuyển nhượng), phạm vi kế hoạch giảng text-2 TOR cho hợp đồng thầu 23-Mar-05 BC Sốt xét tồn diện hệ thống pháp luật 100% Text-1 20-Sep-05 Text-2 cách tiếp cận chung lập dự thảo luật cảng biển Text-6 cách tiếp cận chung lập dự thảo luật cảng biển Text-6 phương án tổ chức (El salvador, Indonesia, Oman) 27-Sep-05 cách tiếp cận chung lập dự thảo luật cảng biển Text-6 27-Sep-05 thảo luận Bài tập-1 27-Sep-05 20-Dec-05 19-Jul-05 phân bổ rủi ro hợp đồng & thảo luận tập 20-Sep-05 phần trình bày cơng ty tư vấn & thảo luận điển hình BC Sốt xét tồn diện hệ thống pháp luật 10-May-06 xây dựng luật chuyển nhượng cảng xây dựng luật chuyển nhượng cảng 4-Oct-05 ví dụ phân cấp chức quyền hạn luật hàng hải luật chuyển nhượng cảng 20-Dec-05 thảo luận dự thảo khung điều tiết 14-Feb-06 báo cáo khung điều tiết 4-Oct-05 ví dụ phân cấp chức quyền hạn luật hàng hải luật chuyển nhượng cảng 20-Dec-05 thảo luận dự thảo khung điều tiết 14-Feb-06 báo cáo khung điều tiết 4-Oct-05 ví dụ phân cấp chức quyền hạn luật hàng hải luật chuyển nhượng cảng thảo luận đánh giá tập 20-Dec-05 thảo luận dự thảo khung điều tiết 14-Feb-06 báo cáo khung điều tiết VĂn phịng Luật trình bày cấu trúc khả thi công ty khai thác cảng 26-Sep-06 12-Dec-06 ??-Mar-07 Dự thảo BC Điều tra chi tiết Hệ thống Pháp luật so sánh kết luận phương án xác định lại xây dựng luật chuyển nhượng cảng phân tích mẫu HĐ Thuê Cảng Cái Lân giao tập mẫu điều khoản phân bổ rủi ro Dự thảo TOR kết Khảo sát hệ thống pháp luật 13-Sep-05 11-Jul-06 Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam WBS : KẾT QỦA - CHHVN xây dựng dự thảo kế hoạch QLNN quản lý cảng biển WBS-4 Cấp Cấp-2 Cấp-3 Hoạt động Cục HHVN chuẩn bị dự thảo kế Kết quả4 hoạch QLNN quản lýcảng biển Xây dựng kế hoạch an ninh cảng 4.1 biển Phân tích trạng hệ thống an ninh 4.1.1 cảng biển Phân tích cải thiện kế hoạch an 4.1.2 ninh cảng biển (PFSP) Phân tích trạng quản lý khai 4.1.1.1 thác cảng biển VN chi tiết hoạt động Điểm 19-Aug-08 Đề xuất kế hoạch cải thiện QLNN quy hoạch cảng tiêu chuẩn kỹ thuật 09-Sep-08 Dự thảo kế hoạch cải thiện QLNN quản lý cảng biển 16-Sep-08 Dự thảo kế hoạch cải thiện QLNN quản lý cảng biển 14-Oct-08 Dự thảo kế hoạch cải thiện QLNN quản lý cảng biển a.4.1 Lập kế hoạch An ninh cảng biển 18-Oct-05 Lập kế hoạch An ninh cảng biển (CHHVN trình bày trạng kế hoạch an ninh cảng biển VN ) 25-Oct-05 Xây dựng kế hoạch an ninh cảng (Thảo luận an ninh cảng biển VN ) 06-Jun-08 Xem xét trạng an ninh cảng biển 10-Jun-08 Đề xuất Dự thảo kế hoạch cải thiện QLNN quản lý cảng biển, trọng vào kế hoạch an ninh cảng biển 100% a.4.2 Rà sốt phân tích điều kiện c ông tác quản lý khai thác cảng Việt Nam 100% a.4.1 Lập kế hoạch An ninh cảng biển 25-Oct-05 FXây dựng kế hoạch an ninh cảng (Thảo luận an ninh cảng biển VN ) 17-May-06 Text-C3 Xem xét trạng cảng biển VN 13-Jun-06 Text-C5 Khái niệm hệ thống quản lý cảng theo phân loại cảng Việt Nam 11-Jul-06 28-Dec-06 Text-C11 Khái niệm phân loại cảng 23-Jan-07 6-Dec-05 Text-C3 Phân tích vai trị phân loại tất cảng Việt Nam-Dự thảo phân loại cá c cảng Việt Nam 12-Aug-08 Phân tích Bảng đánh giá An ninh cảng biển (PFSA) 100% 4.2 Đề xuất hệ thống quản lý cảng biển theo cấp loại cảng biển Oct-05 Mar-06 18-Oct-05 90% a.4.4 *1 Đề xuất hệ thống quản lý cảng theo phân loại cảng Xây dựng kế hoạch An ninh cảng biển (Trình bày CHHVN trạng kế hoạch an ninh cảng biển VN) Text-C4 Định nghĩa cảng cửa ngõ, cảng quốc tế phân loại cảng theo Bộ luật HH VN 10-Oct-06 Text-C9 Đề xuất hệ thống quản lý cảng theo phân loại cảng 14-Dec-06 21-Dec-06 Text-C10 Khái niệm hệ thống quản lý cảng theo phân loại cảng VN 06-Sep-05 Text-C1 Phân tích vai trò phân loại tất cảng Việt Nam 07-Sep-05 Text-C2-Phân tích vai trị hệ thống phân loại cảng biển VN-các ví dụ điển hình 100% a.4.3 Xem xét phân tích thực trạng cảng biển/ hàng hải sở luồng hàng container quốc tế 4.2.1.1 Phân tích trạng quản lý khai thác cảng biển VN 100% a.4.2 Xem xét Phân tích thực trạng quản lý Nghiên cứu điều kiện phát triển, Oct-05 -Mar-06 khai thác cảng Việt Nam quản lý khai thác cảng Việt nam Cấp-2 4.3 Đề xuất sách phát triển bảo tồn cảng biển luồng hà ng hảitích sách phát Phân 90% 26-Aug-08 Cấp-3 4.3.1 90% 06-Jun-08 Cấp-4 4.3.1.1 Đề xuất chiến lược phát triển cảng luồng hàng hải 85% Cấp-4 4.3.1.1 Đề xuất hạng mục cần thiết cho sách Việt Nam 100% 12-Jun-07 Cấp-2 4.4 Đề xuất hướng dẫn quy hoạch cảng v tiêu chuẩn kỹ thuật cơng trình cảng 90% Cấp-3 4.4.1 Đề xuất tiêu chuẩn quy hoạch cảng Cấp-4 4.4.1.1 Lựa chọn phân tích hạng mục cần thiết tiêu chuẩn quy hoạch cảng Việt Nam 4.2.1 Cấp-4 triển bảo tồn cảng biển luồng hà ng hải Cấp-3 4.4.2 Text-C7 Khái niệm hệ thống quản l 29-Sep-06 ý cảng Việt Nam Text-C8 Phân loại cảng Việt Nam (Xem xét tiêu chí) Text-C11 Đề xuất hệ thống quản lý cảng theo phân loại cảng 22-May-07 Text-C14 Đề xuất hệ thống quản lý cảng theo phân loại cảng 29-May-07 Text-C15 Đề xuất hệ thống quản lý cảng theo phân loại cảng/ Chức dự kiến PMB Dự án Cai MepThi Vai 8-May-07 Text-C13 Về Hệ thống Quản lý Cảng biển 19-Jun-07 Text-C16 Tác động kinh tế hoạt động cảng 26-Jun-07 Text-BP2 Nhận xét chỉnh sửa dự thảo nghị định quản lý khai thác cảng 19-Aug-08 Phân tích sách vềcảng biển luồng hàng hải Text-C6 Dự thảo phân loại cảng theo nhóm cảng Đề xuất sách cảng biển luồng hàng hải 25-Jun-08 Phân tích sách phát triển bảo tồn cảng biển luồng hàng hải 01-Jul-08 Phân tích sách phát triển bảo tồn cảng biển luồng hàng hải 05-Aug-08 Phân tích sách vềcảng biển luồng hàng hải 19-Feb-08 Text-PP14 Chính sách - xem xét lại việc thành lập quan QLNN cảng biển 26-Feb-08 Text-PP15 Chính sách tài đầu tư cảng đánh phí sử dụng cảng 20-May-08 Phân tích sách phát triển bảo tồn cảng biển luồng hàng hải Text-PP1 Hướng dẫn Cơ Phát triển, Sử dụng Duy tu bảo dưỡng Cảng biển Nhật Bản 26-Nov-07 11-Sep-07 Text-PP2 Nhận xét chỉnh sửa dự thảo nghị định quản lý khai thác cảng Text PP2 Ví dụ điển hình EU, US UK 02-Oct-07 09-Oct-07 Text-PP3,4 Ví dụ điển hình US UK 17-Oct-07 20-Nov-07 Text-PP5 Đề xuất sách phát triển bảo tồn cảng biển luồng hàng hải Text-PP6,7 Nghiên cứu điển hình Trung Quốc 27-Nov-07 26-Jan-08 Text-PP8,12 Nghiên cứu điển hình EU, US, UK, TQ, NB Vietnam Text-PP9 Xem xét lại quy hoạch tổng thể v thảo luận điểm 4-Dec-07 Text-PP10 Vai trị, Trách nhiệm Chức nă 11-Dec-07 ng Chính quyền cảng, Giám đốc cảng Cảng vụ 12-Aug-08 Đề xuất kế hoạch cải thiện QLNN quy hoạch cảng tiêu chuẩn kỹ thuật 02-Sep-08 Đề xuất kế hoạch cải thiện QLNN quy hoạch cảng tiêu chuẩn kỹ thuật 85% 13-May-08 Lựa chọn Phân tích hạng mục cần thiết kế hoạch cải thiện QLNN quy hoạch cảng biển tiêu chuẩn kỹ thuật 20-May-08 Phân tích sách phát triển bảo tồn cảng biển luồng hàng hải vấn đề quy hoạch cảng tiêu chuẩn kỹ thuật 27-May-08 Đề xuất kế hoạch cải thiện QLNN quy hoạch cảng tiêu chuẩn kỹ thuật 10-Jun-08 Xem xét tình hình tai tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho cảng luồng hàng hải gia nhập WTO 17-Jun-08 Xem xét tình hình tai tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho cảng luồng hàng hải gia nhập WTO 01-Jul-08 90% 29-May-07 Text-TS1 Nghiên cứu điển hình tiêu chuẩn kỹ thuật quy hoạch cảng NB 17-Oct-07 Text-TS6 Hướng dẫn Quy hoạch Cảng Tiê u chuẩn Kỹ thuật Cảng/ thảo luận hạng mục cần thiết tiêu chuẩn kỹ thuật VN 06-Jun-07 Text-TS2 Nghiên cứu điển hình tiêu chuẩn kỹ thuật cơng trình cảng Nhật 26-Jun-07 Text-TS3 Xem xét trạng tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cảng luồng hàng hải VN 18-Sep-07 Text-TS4 Nghiên cứu điển hình tiêu chuẩn kỹ thuật an tồn cho sở phương tiện cảng 25-Sep-07 Text-TS5 Tiêu chuẩn Kỹ thuật Cơng trình Cảng biển 25-Sep-07 Text-TS5 Nguyên tắc thỏa thuận Rào cản Kỹ thuật 15-Jan-08 26-Feb-08 Text-TS9 Hệ thống đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tầm quan trọng NB 17-Jun-08 Xem xét tình hình tai tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho cảng luồng hàng hải gia nhập WTO a.4.5 a.4.7 Đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật cơng trình cảng 20-Sep-06 Nghiên cứu trạng phát triển, quản l ý khai thác cảng biển VN Phân tích vai trị phân loại toàn hệ thống cảng biển VN Cấp-3 Dự thảo kế hoạch cải thiện QLNN quản lý cảng biển 100% 09-May-06 Cấp-2 04-Nov-08 100% Cấp-4 4.1.2.1 Cấp-5 Đề xuất kế hoạch cải thiện QLNN quy hoạch cảng tiêu chuẩn kỹ thuật 90% Đề xuất sách phát triển bảo tồn cảng biển luồng hàng hải 11-Dec-07 28-Jan-08 Đề xuất hướng dẫn quy hoạch cảng tiêu chuẩn kỹ thuật cơng trình cảng Phân tích sách phát triển bảo tồn cảng biển luồng hàng hải Text-PP11,13 Xem xét vai trò Cơ quan Quản lý Cảng Đề xuất sách cảng biển bản- Chính sách cảng biển VN 100% Cấp-4 4.4.2.1 Lựa chọn phân tích hạng mục cần thiết tiêu chuẩn kỹ thuật ng trình cảng Việt Nam 100% 06-May-08 Đề cương Tham chiếu gói cơng việc Xem xét Hướng dẫn Quy hoạch Cảng Tiêu chuẩn Kỹ thuật 13-May-08 Lựa chọn Phân tích hạng mục cần thiết kế hoạch cải thiện QLNN Quy hoạch Tiêu chuẩn Kỹ thuật Cảng 27-May-08 Đề xuất kế hoạch cải thiện QLNN quy hoạch cảng tiêu chuẩn kỹ thuật 10-Jun-08 Xem xét tình hình tai tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho cảng luồng hàng hải gia nhập WTO Cấp-2 4.5 Đề xuất nguyên tắc quy định mẫu vùng nước cảng vùng đất cảng 100% 17-Jun-08 Phân tích nguyên tắc quy định mẫu vù ng nước cảng vùng đất cảng 25-Jun-08 Đề xuất nguyên tắc quy định mẫu vùng nước cảng vùng đất cảng 12-Aug-08 Đề xuất nguyên tắc quy định mẫu vùng nước cảng vùng đất cảng 02-Sep-08 Đề xuất nguyên tắc quy định mẫu vùng nước cảng vùng đất cảng Cấp-3 4.5.1 Phân tích nguyên tắc quy đ ịnh mẫu vùng nước cảng vùng đ ất cảng 100% 17-Jul-07 Text-PA4 Phân tích tình hình lập khu vực cảng Cấp-4 4.5.1.1 Đề xuất hạng mục cần thiết nguyên tắc quy định khu vực cảng 100% 06-Jun-07 Text-PA1 Mục đích cần thiết nguyê n tắc khu vực cảng 19-Jun-07 Text-PA2 Nghiên cứu điển hình nguyên tắc v quy định mẫu khu vực cảng NB 3-Jul-07 16-May-07 Text-PA3 Phân tích trạng lập khu vực cảng Đề cương Tham chiếu HĐ thầu phụ Nghiên cứu quản lý cảng biển 29-Feb-08 Text-PA5 Kiểm tra hạng mục cần thiết nguyên tắc quy định mẫu khu vực cảng Cấp-2 4.6 Đề xuất hệ thống báo cáo kiểm toá n tài quan quản lý cảng 100% 25-Dec-07 Text-RA3 Dự thảo Kế hoạch hệ thống báo cáo kiểm tốn tài quan quản lý cảng Cấp-3 4.6.1 Phân tích hệ thống báo cáo kiểm tố n tài quan quản lý cảng 100% 18-Dec-07 Text-RA3 Dự thảo Kế hoạch hệ thống báo cáo kiểm toán tài quan quản lý cảng Cấp-4 4.6.1.1 100% 24-Jul-07 Text-RA1 Mục đích cần thiết hệ thống báo cáo kiểm tốn tài 24-Jul-07 Text-RA1 Thảo luận Hệ thống báo cá o tài VN 24-Jul-07 Text-RA1 Báo cáo Tài Cảng Quảng Ninh 23-Oct-07 Text-RA3 Nguyên tắc báo c áo kế toán Cấp-2 4.7 Đề xuất hệ thống soạn thảo sổ sở phương tiện cảng 100% 25-Dec-07 Texe-FL2 Đề xuất hệ thống soạn thảo sổ sở phương tiện cảng Cấp-3 4.7.1 Kiểm tra hệ thống soạn thảo sổ sở phương tiện cảng 100% 25-Dec-07 Texe-FL2 Đề xuất hệ thống soạn thảo sổ sở phương tiện cảng Cấp-4 4.7.1.1 Kiểm tra nội dung hệ thống soạn thảo sổ sở phương tiện cảng 100% 25-Sep-07 Text-FL1 Mục đích cần thiết hệ thống soạn thảo sổ sở phương tiện cảng, Nghiên cứu điển hình hệ thống Nhật Bản 25-Sep-07 Text-FL1 Kiểm tra nội dung hệ thống soạn thảo sổ sở phương tiện cảng 10-Jul-07 16-May-07 Text_PS3 Xem xét hệ thống thống kê cảng VN Đề cương Tham chiếu HĐ thầu phụ Nghiên cứu quản lý cảng biển 18-Sep-07 23-Oct-07 Text_PS4 Thảo luận cải thiện hệ thống thống kê VN 04-Dec-07 Text-IT2 Dự án Tăng cường Năng lực Quản l ý hệ thống cảng biển -EDI Cảng (2) - Nghiên cứu điển hình EDI Cảng 04-Dec-07 Xem xét hệ thốngEDI Cảng (Intranet) VN Hệ thống Thông tin PMBs NB Cấp-2 4.8 Cấp-3 4.8.1 4.8.1.1 Phân tích hạng mục quy trì nh hệ thống báo cáo kiểm to án tài quan quản lý cảng Đề xuất hệ thống thống kê cảng phù hợp Phát triển hệ thống thống kê cảng phù hợp Kiểm tra việc triển khai hệ thống IT cho công tác thống kê cảng a.4.8 a.4.9 a.4.10 Đề xuất hệ thống báo cáo kiểm tốn tài chí nh quan quản lý cảng Đề xuất hệ thống soạn thảo sổ sở phương tiện cảng 100% 19-Aug-08 100% 10-Jun-08 Đề xuất Hệ thống thống kê cảng phù hợp 27-May-08 Đề xuất Hệ thống thống kê cảng phù hợp 100% 02-Oct-07 Text-IT1 Dự án Tăng cường Năng lực Quản l ý hệ thống cảng biển - EDI cảng (1) 19-Dec-07 Text_PS5 Kiểm tra việc thành lập tổ chức chịu trách nhiệm thống kê cảng biển 26-Jun-07 Text_PS2 Phân tích nội dung tiêu chuẩn quốc tế thống kê cảng 26-Aug-08 Đề xuất giới thiệu hệ thống EDI 27-Nov-07 Intranet VINAMARINE a.4.6 Cấp-4 Đề xuất nguyên tắc quy định mẫu vùng nước cảng vùng đất cảng Đề xuất Hệ thống thống kê cảng phù hợp Đề xuất hệ thống thống kê cảng phù hợp 4.8.1.2 Xây dựng quy tắc/ quy trình thống k ê cảng 100% 12-Jun-07 Text_PS1 Mục đích cần thiết thống kê cảng Cấp-3 4.8.2 Kiểm tra việc thành lập tổ chức có trá ch nhiệm thống kê cảng biển 100% 19-Dec-07 Text_PS5Kiểm tra việc thành lập tổ chức có tr ách nhiệm thống kê cảng biển Cấp-2 4.9 Đề xuất kế hoạch cải thiện hệ thống EDI 100% 20-May-08 Đề xuất kế hoạch cải thiện hệ thống EDI 06-May-08 Phân tích hệ thống EDI lý tưởng để cải thiện VN 02-Oct-07 Text-IT1 TDự án Tăng cường Năng lực Quản lý hệ thống cảng biển - EDI cảng (1) Cấp-3 4.9.1 Phân tích hệ thống EDI lý tưởng để cải thiện Cấp-4 4.9.1.1 Phân tích hạng mục/ quy định theo yêu cầu tổ chức, quan liên quan đến ngành cảng 100% 100% a.4.11 Đề xuất giới thiệu hệ thống EDI *1 : Việc thành lập PMB Cảng Cái Mép Thị Vải chưa định thức - 76 - Ban Điều hành Dự án 13-May-08 Phân tích sách phát triển bảo tồn cảng biển luồng hàng hải Đề xuất kế hoạch cải thiện QLNN quy hoạch cảng tiêu chuẩn kỹ thuật 12-Aug-08 Đề xuất kế hoạch cải thiện QLNN quy hoạch cảng tiêu chuẩn kỹ thuật Text-TS7 Cơ cấu Tổ chức QLNN Quản lý cảng biển 22-Jan-08 Text-TS8 Quy định Kỹ thuật Phát triển Cảng Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam WBS : KẾT QUẢ - CHHVN xây dựng dự thảo tài liệu cần thiết cho việc lựa chọn nhà khai thác cảng kế hoạch chuyển nhượng Cảng Cái Mép- Thị Vải làm trường hợp điển hình WBS-5 Cấp Cấp Cấp Hoạt động Cục HHVN chuẩn bị văn dự thảo cần thiết để lựa chọn Kết quả5 nhà khai thác cảng chuẩn bị kế hoạch chuyển nhượng cảng Cái Mép-Thị Vải làm trường hợp điển hình Xây dựng kế hoạch chuyển nhượng cho cảng Cái Mép-Thị 5.1 Vải 5.1.1 5.1.1.1 Cấp 5.1.1.2 5.1.1.3 Cấp 5.1.2 5.1.2.1 Cấp 5.1.3 Cấp 5.1.3.1 Cấp 5.1.4 Cấp 5.1.4.1 5.1.4.2 Cấp 5.1.5 Cấp 5.1.5.1 Cấp 5.1.6 Cấp 5.1.6.1 Cấp 5.1.7 Cấp 5.1.7.1 Cụ thể hóacác yêu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Chuẩn bị kế hoạch khác phân chia quyền nghĩa vụ Nêu rõ quyền nghĩa vụ bên Hợp đồng Xác định chi phí Bước đầu lập yêu cầu chuyên môn cần thiết nhà khai thác Bước đầu xây dựng biểu cước Xây dựng kịch Phí lệ phí Xây dựng Mơ hình tài Xây dựng dự thảo mơ hình tài Đánh giá quy mơ tính sinh lợi Dự án Xây dựng sơ phí thuê loại phí Xây dựng dự thảo khung phí thuê Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro xác định rủi ro Xây dựng Bộ biểu phí Đánh giá tác động tài biểu phí dự thảo Xây dựng khung phí thuê phí Đánh giá tác động tài phí thuê 5.1.8 5.1.8.1 Cấp 5.1.9 Xây dựng phẩm chất cần thiết nhà khai thác cảng 5.1.9.1 Lập yêu cầu phục vụ cho sơ tuyển Cấp Xây dựng kế hoạch hỗ trợ 5.1.10 phủ Xây dựng kế hoạch hỗ trợ khả 5.1.10.1 thi phủ Cấp 5.2 Cấp 5.2.1 Cấp Cấp 5.2.1.1 5.2.2 Cấp 5.2.2.1 Cấp 5.1.9 Cấp 5.1.9.1 CHHVN xây dựng dự thảo tài liêu cần thiết cho việc lựa chọn nhà khai thác cảng Xây dựng tài liệu đấu thầu chuẩn Xem xét kế hoạch chuyển nhượng Xây dựng tài liệu hợp đồng chuẩn Cụ thể hóa điều khỏan chung điều khỏan cụ thể Lập yêu cầu phẩm chất cần thiết nhà khai thác cảng Lập yêu cầu phục vụ cho việc sơ tuyển Mức tiến Cấp Bởi yếu tố kế hoạch chuyển nhượng thay đổi, cần chỉnh sửa lại kế hoạch trước phê duyệt a.5.3(6) Xây dựng kế hoạch chuyển nhượng cho cảng Cái Mép-Thị Vải 13-Jun-06 90% Jun-06 ~ Oct-06 90% 27-Jun-06 a.5.3(1) Lập giả thuyết cho kế hoạch chuyển nhượng 27-Jun-06 90% 27-Jun-06 90% May-06 ~ Jan-07 90% 28-Jun-06 a.5.3(2) Chuẩn bị/XD kế hoạch khác phân bổ quyền nghĩa vụ 90% 90% 90% a.5.3(3) a.5.6(1) Bước đầu xây dựng biểu cước Xây dựng phương án biểu cước 18-Jul-06 29-May-06 May-06 ~ Oct-06 100% 100% 24-Oct-06 23-May-06 a.5.3(5) Chuẩn bị mơ hình tài 17-May-06 100% 17-May-06 90% Jul-06 ~ Oct-06 a.5.3(4) Thiết lập sơ tiền thuê phí 90% 6-Jul-06 90% May-06 ~ Dec-06 a.5.5 Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro 90% Cấp Cấp 90% 90% Cấp Cấp 75% 90% 5.1.2.2 5.1.2.3 Cấp Lập giả thuyết cho kế hoạch chuyển nhượng Đánh giá lực cạnh tranh Cái Mép-Thị Vải Xác định kế hoạch đầu tư chi tiết hoạt động in PDM Điểm 90% a.5.6 90% a.5.6(2) 26-Sep-06 12-Dec-06 Xây dựng biểu cước 29-May-06 Xây dựng biểu cước dự thảo 18-Jul-06 a.5.7 Chuẩn bịkhung tiền thuê phí 6-Jul-06 a.5.8 Chuẩn bị yêu cầu phẩm chất cần thiết nhà khai thác cảng 90% 90% 100% 90% 100% Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phủ Text-16 Mối quan hệ điều kiện chuyển nhượng mơ hình tài 12-Sep-06 Text-29(1) Dự thảo nội dung kế hoạch Chuyển nhượng 12-Sep-06 Text-29(1) Dự thảo Mục lục Kế hoạch chuyển nhượng 24-Oct-06 Ước tính suất (tính sinh lời) dự án (Text(2)) 26-Jul-06 Chi tiết hạng mục đầu tư bắt buộc (Text-17) 24-Oct-06 Xác định rõ khoản đầu tư cần thiết để bảo vệ môi trường (Text-29(2)) 23-May-06 Chi tiết đầu tư ban đầu, đầu tư tu bảo dưỡng hoàn trả vốn (TextFN-2) 20-Sep-06 26-Sep-06 Xác định rõ chi phí (Text-20) 13-Jun-06 Thảo luận Phạm vi chuyển nhượng (Text-6) 19-Jun-06 Text-7 Các điều kiện Hợp đồng chuyển nhượng dự án khác1 12-Sep-06 26-Sep-06 Bước đầu lập biểu cước (Text-19) 2006/10/24 2006/12/05 2006/12/12 2006/12/19 Text-29(1) Dự thảo Mục lục Kế hoạch chuyển nhượng 12-Sep-06 Text-29(1) Dự thảo Mục lục Kế hoạch chuyển nhượng 20-Jun-06 Text-7 Các điều kiện Hợp đồng chuyển nhượng dự án khác1 27-Jun-06 Text-7 Các điều kiện Hợp đồng chuyển nhượng dự án khác1 13-Jul-06 Text-FN-2-1 Cấu trúc mơ hình tài chínhl (Phần II-1) 18-Jul-06 Text-FN-3-1 Cấu trúc Mơ hình tài chínhl (Phần III-1) 27-Jun-06 Text-8 Các điều kiện hợp đồng chuyển nhượng dự án khác-1 2-Jan-07 Chi tiết điều khoản chung điều khoản cụ thể (Text-26) Rà soát kế hoạch xúc tiến(Text-9) Phân tích thị trường mơi trường cạnh tranh cảng Cái mép-Thị vải làm trường hợp điển hình (hàng năm)(Text-9) Xác định rõ sở vật chất trang thiết bị cần thiết cho bến cảng (hàng năm)(Text-10) 28-Jun-06 6-Jul-06 Xác định rõ dịch vụ cần thiết bên cung ứng (Text-12) Lập kế hoạch tu bảo dưỡng mua thiết bị công trình (Text-15) Xây dựng phương án kế hoạch phân chia quyền nghĩa vụ Xác định rõ dịch vụ cần thiết bên cung ứng (13/06) (Text-12) Kế hoạch nhân cho nhà khai thác Cơ quan QL Cảng PMB dự tốn chi phí Các thủ tục chuẩn chuyển nhượng lựa chọn nhà khai thác (Text-1) Text-FN-3-1 Kết cấu mơ hình tài (Phần III-1) Lập kịch khác Phí lệ phí (Text-3) Xây dựng mơ hình tài Xác định rõ chức cấu trúc mô hình tài (Text-FN-1) Xác định rõ chức cấu trúc mơ hình tài (Text-FN-1) Xây dựng sơ phí thuê loại phí Xác định chức cấu trúc mơ hình tài (Text-14) Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro BC Điều tra chi tiết Hệ thống Pháp luật (Text 17 - 25) Text-3 PPT : Hệ thống Biểu phí Giá Thành lập bảng đầu vào biểu phí dự tính lượng cầu tương ứng (TextFN-3-1) Lập khung phí thuê phí Phân tích so sánh loại khung phí thuê (Text-14) Xây dựng Tài liệu Đấu thầu Hợp đồng chuẩn 26-Sep-06 12-Dec-06 BC Điều tra chi tiết Hệ thống Pháp luật (Text 17 - 25) 10-Oct-06 17-Oct-06 11-Jul-06 Lập giả thuyết cho kế hoạch chuyển nhượng 16-May-07 22-May-07 10-Jul-07 a.5.9 100% Text-5 Nội dung kế hoạch chuyển nhượng Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phủ xem xét phân tích rủi ro/ phân tích tác động thuế lệ phí (Text 21,22,23) 24-Oct-06 26-Jul-06 6-Jun-06 25-Jul-06 20-Sep-06 26-Sep-06 5-Jul-06 5-Jul-06 Xác định rõ quyền nghĩa vụ bên hợp đồng (Text 29-2) Dự toán chi phí đầu tư bắt buộc (Text17) Kết cấu kế hoạch chuyển nhượng quy trình xây dựng kế hoạch (Text-4) Text-FN-3-2 Kết cấu mơ hình tài (Phần III-2) Lập kịch Phí lệ phí (Text-19) Text-13 Yêu cầu vấn đề liên quan tới điều kiện tài Text-13 Yêu cầu vấn đề liên quan tới điều kiện tài 7-Jul-06 7-Jul-06 Text-13 Các yêu cầu Điều kiện tài Text-13 Các yêu cầu Điều kiện tài 25-Jul-06 Text-FN-3-2 Kết cấu mơ hình tài (Phần III-2) 10-Oct-06 17-Oct-06 Lập khung dự thảo cho tiền thuê phí (Text-21) 10-Oct-06 Thảo luận phân tích quản lý rủi ro (Text-22) 23-May-06 Text-2 Phân tích quản lý rủi ro 12-Sep-06 26-Sep-06 Xây dựng biểu cước (Text-19) 10-Oct-06 17-Oct-06 Đánh giá tác động tài lên biểu cước (Text-21&22-1,23) 10-Oct-06 17-Oct-06 Đánh giá tác động tài lên tiền thuê phí (Text-21&22-1,23) 13-Jun-06 Xem xét điều kiện chuyển nhượng (Text-6) 19-Jun-07 Thảo luận dự thảo quy định tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác/quản lý kết cấu 16-May-07 22-May-07 Tài liệu Đấu thầu Hợp đồng chuẩn 11-Jul-06 24-Oct-06 Text-16 Mối quan hệ điều kiện chuyển nhượng mơ hình tài chínhl Đánh giá quy mơ doanh nghiệp tính sinh lời Dự án (Text-29(2)) 50% 100% a.5.1 90% 100% Xây dựng tài liệu đấu thầu chuẩn phục vụ cho việc lựa chọn nhà khai thác cảng 16-May-07 22-May-07 Xây dựng tài liệu hợp đồng chuẩn 16-May-07 22-May-07 a.5.2 23-May-06 Thảo luận tài liệu hợp đồng chuẩn 10-July-07 17-July-07 13-Jun-06 100% a.5.8 Lập yêu cầu phẩm chất cần thiết nhà khai thác cảng 16-May-07 22-May-07 26-Sep-06 12-Dec-06 10-July-07 17-July-07 Phân tích mẫu tài liệu đấu thầu (Text 30) Phân tích mẫu hợp đồng (Text-6) 100% 90% 23-Jan-07 Thảo luận tài liệu đấu thầu chuẩn Text-1 Quy trình chuyển nhượng chuẩn thủ tục lựa chọn nhà khai Thảo luận Tài liệu Hợp đồng chuẩn 26-Sep-06 12-Dec-06 Báo cáo điều tra chi tiết HT pháp luật (Text-17,25) 13-Jun-06 Xem xét điều kiện chuyển nhượng (Text-6) Xây dựng Tài liệu Đấu thầu Hợp đồng chuẩn Báo cáo điều tra chi tiết HT pháp luật (Text-17,25) 100% 75% 50% 25% 0% - 77 - Thảo luận Tài liệu Đấu thầu chuẩn Ban Điều hành Dự án 6-Jun-06 6-Jul-07 19-Jun-06 Text-4 Hồ sơ thầu chuẩn lựa chọn bên nhận chuyển nhượng Hội nghị Hợp đồng chuyển nhượng Cảng Text-7 Các điều kiện hợp đồng chuyển nhượng dự án khác-1 2-Jan-07 Xem xét kế hoạch chuyển nhượng (Text-26) 16-May-07 22-May-07 Tài liệu Đấu thầu Hợp đồng chuẩn 20-Jun-06 Text-7 Các điều kiện hợp đồng chuyển nhượng dự án khác-2 Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam Hoạt động giám sát kiểm tra Để đánh giá tiến trình tăng cường lực Tổ đối tác, công tác giám sát thực thông qua buổi thảo luận với tổ đối tác kiểm tra giấy, tập nhà kết ghi nhận vào bảng theo dõi báo cáo lên Ban đạo Chung Vào năm hoạt động thứ thứ Dự án, tập chủ yếu tập trung vào ①vai trò chức PMB BGTVT/CHHVN, ②phương pháp nắm bắt hoạt động cảng , ③phân tích rủi ro có tham gia thành phần quốc doanh vào khai thác cảng , ④những quy định cần thiết để đưa thành phần quốc doanh vào khai thác cảng Trong năm hoạt động thứ 4, để xem xét lại toàn nhiệm vụ triển khai ba năm qua, kiểm tra tập trung vào ①chiến lược quảng bá (phân tích SWOT ), ②vai trị chức PMB BGTVT, ③khung điều tiết vùng nước cảng vùng đất cảng, ④những quy định cần bổ sung vào BLHH Nghị định 71 để đưa thành phần quốc doanh vào khai thác cảng, ⑤mục đích nội dung kế hoạch chuyển nhượng, nội dung tài liệu thầu chuyển nhượng tài liệu hợp đồng ⑥những yếu tố cần thiết mối hợp tác nhà nước- tư nhân, quản lý rủi ro PPP Ở mức độ Tổ đối tác, kết kiểm tra cho thấy lực tổ đối tác đạt mức thỏa mãn yêu cầu - 78 - Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam - 79 - Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam - 80 - Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam - 81 - Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam Bài học thu Sau năm thực Dự án thu học sau: 1) Tầm quan trọng công tác chuẩn bị xây dựng Ma trận Thiết kế Dự án (PDM) Tính hiệu dự án phụ thuộc vào khả áp dụng kết đầu vào quy trình quản lý hành thực tế Thơng thường giới, lực tổ chức (ở Cục HHVN) phụ thuộc vào văn quy phạm pháp luật điều chỉnh công tác quản lý tổ chức số lượng cán có khả đảm đương trách nhiệm quản lý khối lượng ngân sách dành cho công tác quản lý Để xây dựng Kế hoạch Hoạt động, nhóm chuyên gia theo sát hoạt động đề cập Ma trận Thiết kế Dự án (PDM) yêu cầu từ phía JICA Cần tiến hành đánh giá cẩn trọng khả áp dụng kết đầu vào hệ thống quản lý nhà nước quốc gia tiếp nhận khác tùy nước (đặc biệt với tổ chức quản quản lý cảng có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý nhà nước quốc gia) cần đạt đồng thuận quốc gia tiếp nhận Tổ chức đối tác Dự án Cục HHVN quan có thẩm quyền hạn chế - 82 - Ban Điều hành Dự án Báo cáo Cuối Dự án Tăng cường lực Quản lý Hệ thống cảng biển Việt Nam việc cải tổ hệ thống quản lý nhà nước, có phần đảm bảo áp dụng kết đầu từ phía tổ chức đối tác 2) Gắn kết chặt chẽ với Dự án Liên quan Dự án thiết kế gắn kết với dự án phát triển cảng CM-TV vốn vay JBIC, xác định kết Module 2, thành lập quan quản lý cảng tài liệu cần thiết nhằm nhằm lựa chọn nhà khai thác bến, trực tiếp áp dụng cho dự án CM-TV Trong Hiệp định vay vốn JBIC, tiền đề không đề cập thức quan nhà nước có liên quan Việt Nam chưa đạt đồng thuận việc thành lập quan quản lý cảng CM-TV Thực tế cho thấy việc đảm bảo áp dụng kết dự án vào tình hình thực tế hạn chế Khuyến nghị nên xác định rõ ràng tiền đề giả định quan trọng thành điều khoản hiệp định vay vốn thường áp dụng hoạt động tài tổ chức quốc tế Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) hay Ngân hàng Thế giới (WB) 3) Thành lập Nhóm Cơng tác Liên Để cải tổ hệ thống quản lý nhà nước đưa thành phần quốc doanh tham gia quản lý khai thác cảng, nhiều quan nhà nước có liên đới đó, đề cập tài liệu hướng dẫn Ngân hàng Thế giới, cần phải thành lập nhóm công tác liên xác định rõ ràng quyền hạn thành viên nhóm cơng tác nhằm đạt mục tiêu Bởi vậy, khuyến nghị giai đoạn Thiết kế Dự án cần thành lập nhóm công tác liên làm đối tác Dự án - 83 - Ban Điều hành Dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO HOÀN THÀNH DỰ ÁN Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Hệ thống Cảng biển Việt Nam, BÁO CÁO HOÀN THÀNH DỰ ÁN Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Hệ thống Cảng biển Việt Nam