Trợ giúp Kỹ thuật cho Dự án Phát triển Điện Việt Nam  BÁO CÁO CUỐI CÙNG

251 1 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 12:03

 Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, Việt Nam  Trợ giúp Kỹ thuật cho Dự án Phát triển Điện Việt Nam  BÁO CÁO CUỐI CÙNG Tháng 10, 2010 CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN Công ty Điện lực Tokyo IDD CR1 10-104 Mục lục Mục lục i Danh sách Bảng ⅶ Danh sách Hình xii Chương Nền tảng mục tiêu Trợ giúp kỹ thuật 1-1 1.1 Nền tảng Trợ giúp kỹ thuật 1-1 1.2 Mục tiêu Trợ giúp kỹ thuật 1-2 1.3 Phạm vi địa lý 1-2 1.4 Các thành viên Đối tác .1-2 1.5 Phạm vi Trợ giúp kỹ thuật 1-3 1.6 Các thành viên Nhóm trợ giúp kỹ thuật .1-3 1.7 Biên trợ giúp kỹ thuật lịch trình 1-4 1.7.1 Nhiệm vụ (27/01/2010 - 06/02/2010) 1-4 1.7.2 Nhiệm vụ (22/02/2010 - 21/03/2010) 1-4 1.7.3 Nhiệm vụ (11/04/2010 - 28/04/2010) 1-8 1.7.4 Nhiệm vụ (16/05/2010 - 19/06/2010) 1-9 1.7.5 Nhiệm vụ (18/07/2010 - 07/08/2010) 1-12 1.7.6 Tiến độ thực Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7-Power Development Plan No7) 1-13 Chương Đánh giá Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 6) (PDP6-Power Development Plan No6) 2-1 2.1 Đánh giá triển vọng kinh tế xã hội Quy hoạnh phát triển điện (Tổng sơ đồ 6) (PDP6-Power Development Plan No6) 2-1 2.1.1 Phát triển kinh tế giai đoạn 1991-2008 2-1 2.1.2 Các sách vỹ mô Khung pháp lý 2-2 2.1.3 Những thành tựu tốc độ tăng trưởng ổn định Kinh tế Vỹ mô2-5 2.1.4 Sự tăng trưởng kinh tế theo ngành 2-5 2.1.5 Những thay đổi kinh tế đáng kể 2-7 2.2 Đánh giá dự báo nhu cầu điện .2-10 2.3 Đánh giá quy hoạch phát triển điện 2-11 2.4 Quy hoạch hệ thống mạng lưới điện .2-17 2.4.1 Đánh giá dự án đầu tư hệ thống mạng lưới điện từ 2005 đến 2010 2-20 2.4.2 Các vấn đề việc thực Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 6) (PDP6-Power Development Plan No6) 2-27 2.4.3 Sự thiếu hụt điện 2-29 i Chương Đánh giá dự báo nhu cầu điện 3-1 3.1 Nghiên cứu điều kiện kinh tế Việt Nam .3-1 3.2 Triển vọng kinh tế xã hội từ năm 2010 đến năm 2030 .3-4 3.2.1 Tình hình kinh tế giới 3-4 3.2.2 Những viễn cảnh kinh tế giới 3-5 3.2.3 Những hội cho kinh tế Việt Nam 3-6 3.2.4 Những thách thức kinh tế Việt Nam 3-6 3.2.5 Các yếu tố kịch phát triển kinh tế 3-7 3.2.6 Kịch phát triển nhanh cho Việt Nam 3-8 3.2.7 Kịch phát triển bình thường (Kịch phát triển trung bình) 3-8 3.2.8 Kịch phát triển thấp 3-9 3.3 Khảo sát kế hoạch phát triển sơ cấp 3-10 3.3.1 Kế hoạch phát triển sở quy mô lớn 3-10 3.3.2 Dự báo nhu cầu điện kế hoạch phát triển sở quy mô lớn 3-19 3.4 Các phương pháp cấu trúc sử dụng mơ hình nhu cầu điện .3-31 3.4.1 Phương pháp trực tiếp 3-32 3.4.2 Phương pháp gián tiếp 3-32 3.4.3 Những kiến nghị kĩ thuật để xây dựng mơ hình dự báo nhu cầu 3-33 3.4.4 Các vấn đề phương pháp dự báo nhu cầu tiêu thụ điện Việt Nam kiến nghị 3-37 3.5 Khái niệm cho việc xây dựng mơ hình Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) ( PDP7-Power Development Plan No7) 3-39 3.5.1 Sự tăng trưởng cao tổng sản phẩm quốc nội (GDP-Gross Domestic Product) đầu tư trang thiết bị 3-39 3.5.2 Phương pháp tiếp cận ngành 3-40 3.5.3 Nhu cầu điện từ nguồn tiêu thụ lớn 3-41 3.5.4 Các quy trình để xây dựng mơ hình Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) ( PDP7-Power Development Plan No7) 3-42 Chương Trợ giúp kỹ thuật quy hoạch hệ thống cung cấp điện 4-1 4.1 Nghiên cứu phương pháp truyền tải điện vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến Thành phố Hồ Chí Minh 4-1 4.2 4.2.1 Nghiên cứu Quy hoạch Hệ thống cung cấp điện Thành phố Hồ Chí Minh4-14 Đề nghị biện pháp đối phó với dịng điện q áp gia tăng cho hệ thống cung cấp điện Thành phố Hồ Chí Minh 4-15 4.2.2 Xác nhận tính hiệu lực hệ thống 500 kilơvơn (kV-kilovolt) vịng ngồi xung quanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 4-17 ii 4.2.3 Xác định tính hiệu lực hệ thống vịng 220 kilơvơn (kV- kilovolt) xung quanh khu vực Hồ Chí Minh 4-24 4.3 Kiểm tra hệ thống 500 kilôvôn (kV-kilovolt) bao gồm liên kết quốc tế .4-32 4.4 Giới thiệu mục nghiên cứu kỹ thuật 4-32 Chương Đánh giá sơ Dự thảo Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7-Power Development Plan No7) xây dựng Viện lượng (IE-Institute of Energy) 5-1 5.1 Các tiền đề cho Mơ hình Dự báo Nhu cầu Điện .5-1 5.1.1 Trường hợp tăng trưởng kinh tế 5-1 5.1.2 Các giả định khác 5-7 5.2 Nhu cầu điện tương lai kết mơ hình .5-20 5.2.1 Nhu cầu điện trường hợp tăng trưởng bình thường 5-20 5.2.2 Nhu cầu điện trường hợp tăng trưởng cao 5-32 5.2.3 Nhu cầu điện trường hợp tăng trưởng thấp 5-36 5.2.4 Nhu cầu điện tối đa 5-39 5.2.5 Danh sách tóm tắt nhu cầu điện lượng 5-40 5.3 Quy hoạch phát triển điện 5-45 5.4 Quy hoạch hệ thống mạng lưới điện .5-57 5.5 Đánh giá môi trường xã hội 5-61 5.5.1 Tổng quan đánh giá 5-61 5.5.2 Các luật quy định liên quan đến Đánh giá Môi trường Chiến lược (SEA Strategic Environment Assessment) Việt Nam 5-62 5.5.3 Đánh giá sơ Đánh giá Môi trường Chiến lược (SEA-Strategic Environment Assessment) Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7-Power Development Plan No7) 5-66 5.5.4 5.6 Các kết luận khuyến nghị 5-84 Thông tin đầu tư dự án ứng cử 5-87 5.6.1 Kế hoạch phát triển dự án ứng cử từ năm 2010 đến năm 2015 5-87 5.6.2 Kế hoạch nhà đầu tư dự án ứng cử từ năm 2010 đến năm 2015 5-88 Chương Phân tích yếu tố rủi ro liên quan đến Quy hoạch phát triển điện 6-1 6.1 Các yếu tố rủi ro nguồn lượng biểu giá điện .6-1 6.2 Phân tích rủi ro liên quan đến phát triển Hệ thống mạng lưới điện 6-1 6.3 Phương pháp để tránh thiếu hụt điện nhà máy cho nguồn điện bị chậm trễ 6-2 6.4 Các yếu tố rủi ro biện pháp đối phó 6-3 iii Chương Bài học đề xuất cho việc hỗ trợ lĩnh vực 7-1 7.1 Bài học đề xuất cho đối tác Việt Nam 7-1 7.1.1 Dự báo nhu cầu điện 7-1 7.1.2 Quy hoạch hệ thống mạng lưới điện 7-2 7.2 Bài học đề xuất đến Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA–The Japan International Cooperation Agency) 7-6 7.2.1 Các ưu điểm khuyết điểm trợ giúp/hỗ trợ phần 7-6 7.2.2 Các đề xuất 7-6 iv Phụ lục Phụ lục 1.A Tài liệu Giải thích cho Trợ giúp Kỹ thuật Quy hoạch Hệ thống (Đường dây Truyền tải Siêu cao áp (UHV -Ultra High Voltage)) Phụ lục 1.B Tài liệu Giải thích cho Trợ giúp kỹ thuật Quy hoạch Hệ thống (Hệ thống Cung cấp Điện Thành phố Hồ Chí Minh) Phụ lục 1.C Tài liệu Giải thích cho Trợ giúp kỹ thuật Quy hoạch Hệ thống (Hệ thống Truyền tải Ngầm) Phụ lục 1.D Tài liệu Giải thích cho Trợ giúp kỹ thuật Quy hoạch Hệ thống (Độ ổn định Điện áp) Phụ lục 1.E Các tài liệu họp Các bên liên quan (Nhóm trợ giúp kỹ thuật Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (The TA Team -Technical Assistance Team)) Phụ lục 1.F Các tài liệu họp Các bên liên quan (Viện lượng (IE -Institute of Energy)) Phụ lục 2.A Tài liệu Giải thích cho Trợ giúp kỹ thuật Phân tích Dự báo nhu cầu Kinh tế (Kinh tế Việt Nam Thế giới) Phụ lục 2.B Tài liệu Giải thích cho Trợ giúp kỹ thuật Phân tích Dự báo nhu cầu Kinh tế (Thị trường dầu thơ) Phụ lục 2.C Tài liệu Giải thích cho Trợ giúp kỹ thuật Phân tích Dự báo nhu cầu Kinh tế (Quan điểm Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7 -Power Development Plan No7)) Phụ lục 2.D Tài liệu Giải thích cho Trợ giúp kỹ thuật Phân tích Dự báo nhu cầu Kinh tế (Kết Dự án quy mô lớn) Phụ lục 2.E Tài liệu Giải thích cho Trợ giúp kỹ thuật Phân tích Dự báo nhu cầu Kinh tế (Mô nhu cầu điện) Phụ lục 2.F Các tài liệu họp Các bên liên quan (Nhóm trợ giúp kỹ thuật Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (The TA Team -Technical Assistance Team)) Phụ lục 2.G Các tài liệu họp Các bên liên quan (Viện lượng (IE -Institute of Energy)) Phụ lục 3.A Thực tiễn tốt Đánh giá Môi trường Chiến lược (SEA -Strategic Environment Assessment) Phụ lục 3.B Bản thảo Báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (SEA -Strategic Environment Assessment) Phụ lục 3.C Ma trận Tác động Phụ lục 3.D Danh sách Ma trận Tác động Phụ lục 3.E Hội thảo lần "Đánh giá Môi trường Chiến lược Phát triển Điện VII" (Quy Nhơn, ngày 12-13 tháng năm 2010) v Phụ lục 3.F Các tài liệu họp Các bên liên quan (Nhóm trợ giúp kỹ thuật Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (The TA Team -Technical Assistance Team)) Phụ lục 3.G Các tài liệu họp Các bên liên quan (Viện lượng (IE -Institute of Energy)) vi Danh sách Bảng Bảng 1.5-1: Cơ cấu ban điều hành đối tác 1-3 Bảng 1.6-1: Thông tin Nhóm trợ giúp kỹ thuật (TA Team-Technical Assistance Team) 1-4 Bảng 1.7-1: Tiến độ thực Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7- Power Development Plan No7) 1-14 Bảng 2.1-1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tốc độ tăng trưởng theo vùng 2-4 Bảng 2.1-2: Mức đóng góp ngành tốc độ phát triên kinh tế Việt Nam 2-5 Bảng 2.1-3: Sự thay đổi cấu kinh tế cấu lao động 2-7 Bảng 2.2-1: Sự khác biệt Viện Năng lượng (IE-Institute of Energy) Nhà chức trách 2-11 Bảng 2.3-1: Sự so sánh Công suất phát điện Kế hoạch phát điện từ năm 2006 đến năm 2010 theo Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 6) (PDP6-Power Development Plan No6) thực thực tế 2-12 Bảng 2.3-2: Tình hình thực dự án (Năm tài (FY-fiscal year) 2006) 2-14 Bảng 2.3-3: Tình hình thực dự án (Năm tài (FY-fiscal year) 2007) 2-15 Bảng 2.3-4: Tình hình thực dự án (Năm tài (FY-fiscal year) 2008) 2-15 Bảng 2.3-5: Tình hình thực dự án (Năm tài (FY-fiscal year) 2009) 2-16 Bảng 2.3-6: Tình hình thực dự án (Năm tài (FY-fiscal year) 2010) 2-17 Bảng 2.4-1: Số lượng sở hệ thống mạng lưới điện năm 2000, 2005 2008 2-18 Bảng 2.4-2: Sự khác biệt kế hoạch đường dây truyền tải điện trạm biến áp Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 6) (Power Development Plan No6) Kế hoạch thực thực tế từ năm 2006 đến năm 2010 2-19 Bảng 2.4-3: Tình hình thực dự án (Trạm biến áp 500 kilôvôn (kV-kilovolt)) 2-20 Bảng 2.4-4: Tình hình thực dự án (Đường dây truyền tải điện 500 kilôvôn (kV-kilovolt)) 2-21 Bảng 2.4-5: Tình hình thực dự án (Trạm biến áp 220 kilôvôn (kV-kilovolt)) 2-22 Bảng 2.4-6: Tình hình thực dự án (Đường dây truyền tải điện 220 kilôvôn (kV-kilovolt)) .2-24 Bảng 3.3-1: Khu công nghiệp (2008) 3-10 Bảng 3.3-2: Quy mô kế hoạch phát triển tổng thể khu công nghiệp vào năm 2020 3-11 Bảng 3.3-3: Kế hoạch phát triển khu công nghiệp theo khu vực giai đoạn 2011-2015 3-11 vii Bảng 3.3-4: Kế hoạch phát triển khu công nghiệp theo khu vực giai đoạn 2016 3-12 Bảng 3.3-5: Kế hoạch phát triển sở thương mại khu vực phía Bắc 3-13 Bảng 3.3-6: Kế hoạch phát triển sở thương mại khu vực miền Trung 3-13 Bảng 3.3-7: Kế hoạch phát triển sở thương mại khu vực miền Nam 3-14 Bảng 3.3-8: Kế hoạch phát triển khu nghỉ mát 3-14 Bảng 3.3-9: Quy hoạch giao thông vận tải xe lửa (Đơn vị tính: 100 triệu Việt Nam Đồng) (million VND – million Vietnam Dong) 3-15 Bảng 3.3-10: Kế hoạch phát triển sở cảng biển 3-17 Bảng 3.3-11: Kế hoạch phát triển cảng sông (năm 2020) 3-18 Bảng 3.3-12: Kế hoạch phát triển sân bay theo khu vực (Triệu hành khách) 3-19 Bảng 3.3-13: Kế hoạch phát triển đường năm 2020 (kilômét (km-kilomtre)) 3-19 Bảng 3.3-14: Nhu cầu điện khu công nghiệp Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-25 Bảng 3.3-15: Nhu cầu điện sở thương mại Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-26 Bảng 3.3-16: Nhu cầu điện khu nghỉ mát Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-26 Bảng 3.3-17: Nhu cầu điện sân gôn Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-27 Bảng 3.3-18: Nhu cầu điện (Cơ sở thương mại+khu nghỉ mát+sân gôn) Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-27 Bảng 3.3-19: Nhu cầu điện đường sắt Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-28 Bảng 3.3-20: Nhu cầu điện cảng biển Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-28 Bảng 3.3-21: Nhu cầu điện cảng sông Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-29 Bảng 3.3-22: Nhu cầu điện sở sân bay Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-29 Bảng 3.3-23: Nhu cầu điện cho sở đường Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-30 Bảng 3.3-24: Nhu cầu điện sở quy mô lớn theo khu vực theo sở Giga Oát giờ/năm (GWh/year-Giga Watt Hour/year) 3-31 Bảng 3.4-1: Độ co giãn giá lượng theo nhu cầu lượng Nhật Bản 3-36 Bảng 4.1-1: Chi phí đơn vị Trang thiết bị sử dụng cho việc so sánh kinh tế 4-7 viii Chương Đánh giá sơ dự thảo quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7) xây dựng Viện lượng (IE) Bảng 5.6-3: Kế hoạch dự án hoạt động (năm tài khoá (FY- fiscal year) 2012) STT Tên nhà máy Hoạt động năm 2012 Sơn La #4,5,6 Nhà máy Thủy điện Bản Chát Nhà máy Thủy điện Hủa Na Công suất Kế hoạch (MW) PDP VI 2670 1200 220 180 2012 2011 2012 Nhà máy Thủy điện Khe Bố #2 50 2011 Nhà máy Thủy điện A Lưới Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê #1 Nhà máy Nhiệt điện ng Bí MR #2 170 30 220 300 2011 2009 2009-2010 2011 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh II #2 300 2009 Nhà phát triển EVN EVN PVN Công ty Cổ phần Điện Thủy điện Cửa Đạt Công ty Cổ phần Điện Miền Trung TKV TKV EVN Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Nguồn: Viện Năng lượng (IE-Institute of Energy) Bảng 5.6-4: Kế hoạch dự án hoạt động (năm tài khoá (FY- fiscal year ) 2013) STT Tên nhà máy Hoạt động năm 2013 Công suất Kế hoạch (MW) PDP VI Nhà phát triển 2059 Nhà máy Thủy điện Bá Thước II Nhà máy Thủy điện Sre Pok 4a Nhà máy Thủy điện Dak Rinh Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 80 64 125 70 2011 2012 Công ty Cổ phần Đại Hải PVN Cơ sở phát điện độc lập Hải Phòng #1 300 2009-2010 EVN Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê #2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I 220 1200 2009-2010 2010 TKV PVN Nguồn: Viện Năng lượng (IE-Institute of Energy) 5-92 Chương Đánh giá sơ dự thảo quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7) xây dựng Viện lượng (IE) Bảng 5.6-5: Kế hoạch dự án hoạt động (năm tài khoá (FY- fiscal year) 2014) STT Tên nhà máy Hoạt động năm 2014 Huội Quảng Bá Thước I Nậm Mô (Lào) Se Ka man (Lào) Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng #2 Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn Nhà máy Nhiệt điện Lục Nam #1 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân Duyên Hải (Trà Vinh) #1 10 Nhà máy Nhiệt điện Ơ Mơn I #2 Hiệp Phước #1 11 (Tuabin Khí Chu kì Hỗn hợp) Ơ Mơn III (Tuabin Khí Chu kì Hỗn 12 hợp) Công suất Kế hoạch (MW) PDP VI Nhà phát triển 5135 520 40 95 290 300 600 50 1200 2012 2012 2012 2009-2010 2011-2012 2013-2014 EVN Cơ sở phát điện độc lập CTCP Viet Laos EVN EVN Cơ sở phát điện độc lập EVN 600 2012-2013 EVN 300 2010 390 - EVN Hiệp Phước PC (đề nghị) 750 2014 Nguồn: Viện Năng lượng (IE-Institute of Energy) 5-93 EVN Chương Đánh giá sơ dự thảo quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7) xây dựng Viện lượng (IE) Bảng 5.6-6: Kế hoạch dự án hoạt động (năm tài khoá (FY- fiscal year) 2015) STT Tên nhà máy Công suất Kế hoạch (MW) PDP VI Nhà phát triển Hoạt động năm 2015 Trung Sơn 8076 250 2012 EVN Thượng Kon tum 220 2013 CP Vĩnh Sơn -Sông Hinh Sông Bung Sông Bung 156 100 2012 2013 EVN EVN Đồng Nai Mông Dương 140 1000 2012 2011-2012 Mông Dương 1200 2011-2012 Hải Dương #1 600 - Thái Bình II #1 600 - TKV EVN AES (Xây dựng, Khai thác, Chuyển giao) Jak Behad (Xây dựng, Khai thác, Chuyển giao) PVN 1200 2011 CSG (Xây dựng, Khai thác, Chuyển giao) 750 2014 EVN 600 2012-2013 EVN 600 2013-2014 PVN - Sumitomo (Xây dựng, Khai thác, Chuyển giao) 10 Vĩnh Tân Ơ Mơn IV (Tuabin Khí Chu kì Hỗn hợp) Duyên Hải 12 (Trà Vinh) #2 13 Nhà máy Nhiệt điện Long Phú #1 11 14 Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong #1 660 Nguồn: Viện Năng lượng (IE-Institute of Energy) 5-94 Chương Phân tích yếu tố rủi ro liên quan đến Quy hoạch phát triển điện Chương Phân tích yếu tố rủi ro liên quan đến Quy hoạch phát triển điện 6.1 Các yếu tố rủi ro nguồn lượng biểu giá điện Sự tăng lên giá than Việt Nam tiếp tục với toàn cầu hóa thị trường lượng Trong năm 2010, giá than đá cho nhà máy điện Việt Nam 30 Đôla Mỹ/tấn ($30/ton-30-United State Dollar/ton), nhiên giá loại than chất lượng thị trường quốc tế 60 Đôla Mỹ/tấn ($60/ton-60-United State Dollar/ton) Giá than thị trường nội địa thấp giá than đá quốc tế Các trường hợp sau xem xét tương lai  Giá điện Việt Nam tăng với giá than nội địa  Nhà máy nhiệt điện chạy than quy hoạch khu vực phía Nam Việt Nam Than nhập từ Lúc đó, giá than giá than theo thị trường quốc tế, nên giá điện cao chi phí sản xuất điện nội địa Giá cao ảnh hưởng đến giá điện cơng nghiệp từ Tập đồn Điện lực Việt Nam (EVN-Electricity of Vietnam)  Giá điện thấp thời Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN-Electricity of Vietnam) đơi cịn thấp chi phí sản xuất điện hệ thống điện cung cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN-Electricity of Vietnam) Một điều chưa rõ tượng phi kinh tế năm Khi xem xét tình hình Việt Nam, thấy giá điện Tập đồn Điện lực Việt Nam (EVN-Electricity of Vietnam) tăng cách vừa phải tương lai gần Trong thời gian đó, khách hàng tiêu thụ điện phải nỗ lực tiết kiệm lượng chuyển đổi lượng từ điện sang nguồn lượng khác 6.2 Phân tích rủi ro liên quan đến phát triển Hệ thống mạng lưới điện Các yếu tố rủi ro liên quan đến phát triển hệ thống mạng lưới điện tóm tắt sau  Sự thiếu hụt công suất đường dây truyền tải trạm biến áp nhu cầu điện khơng dự tính tới  Các đường dây truyền tải trạm biến áp chậm trễ thiếu đầu tư vấn đề liên quan đến việc quản lý chúng  Xây dựng chậm trễ vấn đề giải mặt 6-1 Chương Phân tích yếu tố rủi ro liên quan đến Quy hoạch phát triển điện Sự chậm trễ việc xây dựng đường dây truyền tải trạm biến áp khối lượng lớn tạm thời giảm bớt hoạt động chuyển tải độ tin cậy việc cung cấp điện giảm hệ thống mạng lưới điện thường xây dựng để bao gồm việc cung cấp điện phận đơn lẻ máy biến áp hay mạch đơn đường dây truyền tải bị gián đoạn Tuy nhiên, độ trễ phạm vị chậm trễ việc xây dựng bị kéo dài, rủi ro dẫn đến gián đoạn lớn nguồn cung cấp điện xảy Do đó, điểm sau cần lưu ý  Hệ thống mạng lưới điện cần quy hoạch xây dựng có tính đến tiêu chuẩn N-1 Cần ý dư thừa công suất dây truyền tải khơng trì độ tin cậy nguồn cung cấp điện mức cao mà giảm mát điện đường dây truyền tải chi phí hiệu  Các thương lượng giải phóng mặt cần bắt đầu sớm bảo đảm nắm điểm mấu chốt vấn đề 6.3 Phương pháp để tránh thiếu hụt điện nhà máy cho nguồn điện bị chậm trễ Các nhà máy điện hạt nhân sử dụng cho nguồn điện Nhà máy thủy điện loại hồ chứa, nhà máy nhiệt điện chạy than nhiên liệu cháy khác lượng điện nhập từ nước xem phương án thay cho nhà máy điện hạt nhân từ quan điểm vai trò nguồn điện Tuy nhiên, số lượng phát triển nhà máy thủy điện loại hồ chứa đạt đến giới hạn Việt Nam có khơng chắn liên quan đến việc phát triển nguồn thủy điện nước lân cận Trung Quốc, Lào Campuchia Do đó, lựa chọn làm hẹp dần để đảm bảo lượng đáng kể nhà máy nhiệt điện chạy than nhiên liệu khác biện pháp đối phó để chống lại việc thiếu hụt điện chậm trễ việc phát triển nhà máy điện hạt nhân Mặt khác, tất thiếu hụt điện việc chậm trễ nhà máy điện hạt nhân bù đắp nhà máy nhiệt điện chạy than, nhà máy nhiệt điện chạy than chiếm 60 – 70% việc phát điện khu vực phía Nam Việt Nam điều tăng rủi ro mức độ tin cậy việc cung cấp nhiên liệu yếu q phụ thuộc vào loại nhiên liệu Vì vậy, khu vực cho nhà máy nhiệt điện cần thiết, việc nghiên cứu áp dụng không than mà nhiên liệu khác bao gồm Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG-Liquefied natural gas) cho nhà máy nhiệt điện việc chuẩn bị cho chậm trễ nhà máy điện hạt nhân điều cần thiết 6-2 Chương Phân tích yếu tố rủi ro liên quan đến Quy hoạch phát triển điện Sự phát triển song song nhiều khu vực tăng số lượng cơng trình điện chúng với gia tăng nhu cầu điện biện pháp đối phó hiệu để chống lại chậm trễ nhà máy điện hạt nhân dễ dàng tăng số năm khai thác phần nhà máy nhiệt điện chạy than khu vực phía Nam Việt Nam từ 2020 đến 2030 6.4 Các yếu tố rủi ro biện pháp đối phó Các yếu tố rủi ro liên quan đến việc phát triển hệ thống điện mô tả phần phần 2.4.2 dẫn tới chậm trễ viện tiến hành dự án tương lai Các biện pháp để tránh chậm trễ chúng gián đoạn gây cho nguồn cung điện xem xét sau  Tránh đầu tư giàn trải tập trung vào dự án yêu cầu cấp bách  Chọn lựa/thúc đẩy dự án không cho phép bị chậm trễ  Kiểm tra cẩn thận việc dự báo nhu cầu điện theo vùng năm năm tới  Các nhà đầu tư phát triển tham gia dự án quan trọng bị chậm trễ bị thay đổi cần thiết  Các vấn đề huy động vốn giải phóng mặt giải với hợp tác Bộ ngành điện 6-3 Chương Phân tích yếu tố rủi ro liên quan đến Quy hoạch phát triển điện 6-4 Chương Bài học đề xuất cho việc hỗ trợ lĩnh vực Chương Bài học đề xuất cho việc hỗ trợ lĩnh vực 7.1 Bài học đề xuất cho đối tác Việt Nam 7.1.1 Dự báo nhu cầu điện (1) Nhu cầu điện nhu cầu lượng Điện loại lượng mà bao gồm loại lượng phi thương mại Do đó, cơng ty dự báo nhu cầu điện tương lai, điện phải tính đến Hơn nữa, tỉ lệ sử dụng điện loại lượng ln ln xác nhận suốt năm mục tiêu (2) Về tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện từ 2010 đến 2015 Sự khác biệt lớn Viện lượng (IE-Institute of Energy) Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA-The Japan International Cooperation Agency) tốc độ tăng trưởng từ năm 2010 đến 2015 với Viện lượng (IE-Institute of Energy) 14,2% Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA-The Japan International Cooperation Agency) 12,2% Do suy thoái kinh tế xảy từ 2009 đến 2010, có khả kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh chóng nửa cuối năm 2010 Nhu cầu điện kỳ vọng tăng nhanh chóng Dưới điều kiện này, dự án quy mô lớn thúc đẩy mạnh hơn, dự báo nhu cầu điện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA-The Japan International Cooperation Agency) điều chỉnh tăng lên (3) Về mức tiêu tốn lượng công nghiệp Tổng sản phẩm quốc nội (GD -Gross Domestic Product) Tổng mức tiêu tốn lượng công nghiệp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP-Gross Domestic Product) tăng từ 2010 đến 2015 Tuy nhiên, mức tiêu tốn lượng Nhật Bản ngành công nghiệp tương đối thấp mức tiêu tốn lượng ước tính Việt Nam Dưới mơ hình JICA, ảnh hưởng việc tiết kiệm lượng ngành công nghiệp xuất từ năm 2015 Do đó, mức tiêu tốn lượng ngành cơng nghiệp quy trình lên đến năm 2015 Hơn nữa, điều kiện bổ sung, tỉ lệ sử dụng điện ngành công nghiệp tăng từ năm 2010 đến 2030 7-1 Chương Bài học đề xuất cho việc hỗ trợ lĩnh vực (4) Nhu cầu lượng khu vực dân cư Tổng nhu cầu lượng thời khu vực dân cư tăng 1,8% từ năm 2010 đến năm 2020, thực tế tỉ lệ tăng cao khoảng 2% suốt năm xác Dựa mơ hình này, nhu cầu lượng khu vực dân cư tăng 2,4% từ năm 2010 đến năm 2030, nguyên nhân tỉ lệ tăng lượng thương mại cho việc sử dụng dân cư tăng nhanh giảm sút loại lượng phi thương mại (5) Triển vọng kinh tế Khi nhìn vào Kịch phát triển kinh tế đến năm 2020 trở (SED2020-Scenarios of Economic Development for The Period up to 2020 and onwards), việc phân tích xu hướng kinh tế khứ đầy đủ Tuy nhiên phương pháp dự báo kinh tế khơng rõ ràng Viện lượng (IE-Institute of Energy) sử dụng vài công cụ dự báo cho phân tích mức tiêu thụ lượng dự báo nhu cầu lượng Các nhà chức trách phụ trách triển vọng kinh tế phải giới thiệu loại cơng cụ phần mềm phân tích kinh tế, dự báo khác (6) Hỗn hợp lượng Các nguồn tài nguyên cho điện Hiện tại, nhà kinh doanh điện chuyên gia điện có vài ý tưởng loại lượng cho hỗn hợp lượng tương lai, bao gồm nhà máy điện địa nhiệt, nhà máy nhiệt điện mặt trời, nhà máy khí hóa than, sử dụng Khí mêtan tầng than (CBM-Coalbed Methane), sử dụng Khí nén tự nhiên (CNG-Compressed Natural Gas), sử dụng khí hidro-mêtan, sử dụng khí đá phiến v.v Hiện tại, nhà chức trách lượng Việt Nam nghiên cứu nhà máy điện hạt nhân Tuy nhiên, vấn đề cần tranh luận chức trách lượng Trong “Kế hoạch tổng thể lượng tái tạo”, kỹ thuật loại lượng nói cần bàn luận Để đảm bảo an ninh lượng Việt Nam, điều cần thiết đa dạng hóa lượng cần xem xét tương lai 7.1.2 Quy hoạch hệ thống mạng lưới điện Viện lượng (IE-Institute of Energy) có kỹ cần thiết cho việc thực phân tích hệ thống điện nhận tầm quan trọng việc thiết lập tiêu chuẩn cho việc quy hoạch hệ thống điện Viện lượng (IE-Institute of Energy) khuyến cáo cần ý tới vấn đề kỹ thuật sau thông qua hoạt động phân tích hệ thống điện quy hoạch hệ thống điện 7-2 Chương Bài học đề xuất cho việc hỗ trợ lĩnh vực (1) Biện pháp đối phó chống lại gia tăng dòng điện áp Các giá trị dòng điện áp tăng khu vực có mật độ nhu cầu điện cao Các biện pháp đối phó chống lại dòng điện áp phải quy hoạch từ quan điểm phương pháp chúng xảy từ đặc điểm hệ thống khác hệ thống điện mà khơng có kinh nghiệm trải qua hệ thống khơng có q nhiều dòng điện áp Thực phân chia hệ thống điện thành hệ thống 230 kilôvôn (kV-kilovolt) hay hệ thống 500 kilôvôn (kV-kilovolt) mức độ định thấy nhiều nơi giới cấu hình hệ thống điện để cung cấp điện đến khu vực có mật độ nhu cầu điện cao Những biện pháp xem xét biện pháp đối phó hiệu cho hệ thống Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Về mặt khác, người ta lo lắng sụt áp độ tin cậy cung cấp điện xảy trường hợp có cố xảy máy biến áp mạch điện Các biện pháp đối phó cho vấn đề kiểm tra theo cách so sánh số trường hợp (2) Nghiên cứu ổn định hệ thống điện Sự ổn định hệ thống mạng lưới điện Việt nam cần nghiên cứu cẩn thận theo quan niệm mở rộng kết nối quốc tế hệ thống điện khối lượng lớn nội địa với mạng lưới điện dài 1.500 kilômét (km-kilometre) Việt Nam Đặc biệt, với tần số thấp dao động dài hạn pha máy phát điện cho xảy loại hệ thống Việc lắp đặt ổn định nguồn (PSS-power system stabilizer) cách hiệu để triệt tiêu dao động cách đặt tín hiệu để giảm dao động kích thích máy phát điện Các tham số điều chỉnh địa điểm thích hợp cho việc lắp đặt cần nghiên cứu (3) Các mát đường dây truyền tải hệ thống phân phối Sự so sánh Siêu cao áp (UHV-Ultra High Voltage) hệ thống 500 kilôvôn (kV-kilovolt) phục vụ để làm rõ chi phí mát đường dây truyền tải Việt Nam tương đối cao thiết bị hệ thống mạng lưới điện có chi phí thấp so sánh với trường hợp Nhật Do đó, có khả cao việc giảm thiểu mát hệ hệ thống điện hiệu xảy cách xem xét lại đặc điểm kỹ thuật dây dẫn áp dụng đường dây truyền tải hệ thống phân phối, chẳng hạn việc áp dụng dây dẫn kích thước lớn Các phương pháp cho việc giảm thiểu mát khuyến cáo cần nghiên cứu 7-3 Chương Bài học đề xuất cho việc hỗ trợ lĩnh vực (4) Phân tích điện áp cho cáp ngầm Nhóm trợ giúp kỹ thuật Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA TA Team-JICA Technical Assistance Team) trình bày nghiên cứu điện áp hệ thống truyền dẫn ngầm Các nghiên cứu xem xét cần thiết cho kế hoạch trạm biến áp ngầm 500 kilôvôn (kV-kilovolt) thành phố Hồ Chí Minh cáp 500 kilơvơn (kV-kilovolt) để truyền tải điện đến máy biến áp vị trí Nhưng Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7-Power Development Plan No7) không bao gồm trạm biến áp ngầm 500 kilôvôn (kV-kilovolt) hệ thống cáp 500 kilôvôn (kV-kilovolt) phác thảo Trong đó, hệ thống cáp 220 kilôvôn (kV-kilovolt) mở rộng tương lai Kiến thức kỹ nội dung giới thiệu trình bày cao truyền đạt theo cách thức giáo khoa Các kiến thức kỹ chuyển giao hiệu thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu khả thi cụ thể, ví dụ quy hoạch cáp ngầm 220 kilôvôn (kV-kilovolt) cự ly dài (5) Các Nghiên cứu việc trợ áp ổn áp Khi Nhóm trợ giúp kỹ thuật Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA TA Team-JICA Technical Assistance Team) trình bày sụp đổ hệ thống năm 1987 xảy Công ty điện lực Tokyo (Tepco-Tokyo Electric Power Company) ổn định áp, thành viên Viện lượng (IE -Institute of Energy) dường quan tâm nhận thấy ổn áp vấn đề quan trọng Họ ý vấn đề điện áp thấp đoạn cuối hệ thống điều kiện cấu hình theo hình trịn, suy nghĩ vài biện pháp đối phó phải áp dụng để giải vấn đề Đưa nhận thức tầm quan trọng vấn đề, người ta kỳ vọng Viện lượng (IE-Institute of Energy) có khả giải độc lập vấn đề điệp áp mà xảy thiếu hụt công suất phản kháng Tuy nhiên, việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật dựa kinh nghiệm Nhật Bản giúp để giải đáng kể vấn đề Mặt khác, vấn đề nảy sinh đặc biệt vượt q cơng suất phản kháng, bị gây cáp ngầm dài dự tính tương lai cần nghiên cứu kỹ lưỡng cần thiết (6) Nghiên cứu quy hoạch việc thực thi liên quan đến truyền tải điện từ khu vực Đông Nam Bộ, Việt Nam đến thành phố Hồ Chí Minh Như mơ tả chương 4, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu mức điện áp cao so sánh chúng với 500 kilôvôn (kV-kilovolt) cách hiệu việc truyền tải điện số nhà máy điện từ Khu vực Đông Nam Bộ, Việt Nam đến 7-4 Chương Bài học đề xuất cho việc hỗ trợ lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh, lượng mát điện hệ thống lớn số lượng lớn mạch dự tính hệ thống truyền tải điện 500 kilôvôn (kV-kilovolt) áp dụng cho hệ thống điện Việt Nam mức điện áp cao (7) Mạng lưới thông minh Mạng lưới phân phối Việt Nam cho có tỉ lệ mát cao tồn hệ thống chất lượng thiết bị dây dẫn điện khơng tốt, tình trạng Để vạch mạng lưới thông minh tự động phân phối điện, điều kiện bản, đủ thiết bị dây dẫn điện thay đổi trường hợp tai nạn, dây điện máy biến áp đủ cơng suất, thơng tin xác người dùng tiến trình quản lý liệu thiết bị dây dẫn điện, phải yêu cầu Do đó, để đầu tư cho việc cài đặt hệ thống mạng lưới thông minh, cần thiết phải kiểm tra điều kiện hệ thống phân phối, cấu thành hệ thống phân phối, yếu tố có sẵn thiết bị dây dẫn điện điều kiện quản lý cho thiết bị dây dẫn điện, để kiểm tra xem có chấp nhận hoàn toàn để cài đặt hệ thống hiệu mạng lưới thông minh tự động phân phối điện hay không Hơn nữa, cần thiết phải kiểm tra điều kiện lắp đặt máy phát điện cho việc sử dụng cá nhân nhu cầu việc lắp đặt hệ thống lượng tái tạo hiệu cụm công nghiệp, để kiểm tra hệ thống có khả áp dụng ứng dụng cho mạng lưới phân phối cụm công nghiệp 7-5 Chương Bài học đề xuất cho việc hỗ trợ lĩnh vực 7.2 Bài học đề xuất đến Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA–The Japan International Cooperation Agency) 7.2.1 Các ưu điểm khuyết điểm trợ giúp/hỗ trợ phần Trong phần Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 6) (PDP6-Power Development Plan No6) trước, Nhóm trợ giúp kỹ thuật Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA TA Team-JICA Technical Assistance Team) cung cấp cho đối tác hỗ trợ đầy đủ lĩnh vực dự báo nhu cầu điện, quy hoạch phát điện, quy hoạch hệ thống mạng lưới điện, đánh giá môi trường xã hội phân tích kinh tế tài Trong phần Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7 - Power Development Plan No7) này, Viện lượng (IE -Institute of Energy) tạo quy hoạch Nhóm trợ giúp kỹ thuật Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA TA Team-JICA Technical Assistance Team) tập trung vào hỗ trợ lĩnh vực dự báo nhu cầu điện, quy hoạch hệ thống mạng lưới điện Khuyết điểm việc chậm tiến độ hỗ trợ nghiên cứu bị lặp lại dựa liệu thông tin sửa đổi sau tiến hành nghiên cứu dựa giả định tạm thời (vì vài liệu thơng tin khơng lấy thời hạn tiến độ để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thủ tục quy hoạch luôn hợp nhau) Sự khó khăn với việc thu thập thơng tin tồn cơng việc quy hoạch thời gian ngắn dẫn tới giới hạn nội dung hỗ trợ kỹ thuật mức độ định Ưu điểm hỗ trợ kỹ thuật cần thiết đưa thời gian ngắn làm giảm gánh nặng đối tác chấp nhận hỗ trợ 7.2.2 Các đề xuất (1) Chính sách/lập quy hoạch mức độ cao Một vấn đề sách lượng Việt Nam tình trạng thời phụ thuộc nhiều vào lượng điện Sự thiết lập lượng hỗn hợp lượng tối ưu từ nhiêu liệu than, dầu, khí đốt điện Việt Nam theo tầm nhìn dài hạn cần thiết Viện lượng (IE-Institute of Energy) đặt tầm quan trọng nghiên cứu yêu cầu hợp tác kỹ thuật nghiên cứu kết hợp lượng tối ưu dự án trợ giúp kỹ thuật (TA-Technical Assistance) Mặc dù loại hình nghiên cứu xem xét hạng mục “Quy hoạch tổng thể 7-6 Chương Bài học đề xuất cho việc hỗ trợ lĩnh vực lượng Việt Nam”, Viện lượng (IE -Institute of Energy) dường kỳ vọng dự án theo hình thức trợ giúp kỹ thuật (TA-Technical Assistance) (2) Phát điện Quy hoạch phát triển điện (Tổng sơ đồ 7) (PDP7-Power Development Plan No7) làm rõ việc giới thiệu hàng loạt nhà máy điện dùng lượng tái tạo, xác nhận vị trí cụ thể nhà máy điện hạt nhân, vài nhà máy nhiệt điện lớn nhà máy thủy điện tích với việc rà sốt tuyến kết nối lượng lượng nhập Viện lượng (IE-Institute of Energy) sử dụng phần mềm PDPATII phát triển Công ty điện lực Tokyo (TEPCO-Tokyo Electric Power Company) chuyển giao cho Viện lượng (IE-Institute of Energy) thông qua dự án Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA-The Japan International Cooperation Agency) để phân tích cân nhu cầu điện nhằm thực kế hoạch phát điện Viện lượng (IE-Institute of Energy) yêu cầu phiên PDPATII Cần xem xét Viện lượng (IE-Institute of Energy) phải sử dụng phần mềm mô cân nhu cầu điện PDPATII để phản ánh việc giới thiệu nguồn lượng tái tạo việc xem xét củacác kế hoạch kinh doanh điện thông qua mối liên kết đề cập phần trước để đưa kế hoạch phát điện Việc hỗ trợ liên tục yêu cầu cách chuyển giao kỹ thuật liên quan đến kế hoạch phát điện tối ưu đáp ứng với thay đổi tình Mặc dù vấn đề chậm trễ việc thực dự án phát điện hầu hết vấn đề sau hoàn thiện kế hoạch chúng, trợ giúp kỹ thuật (TA-Technical Assistance) cách phòng tránh yếu tố rủi ro cách kiểm tra lại quy hoạch cân nhắc, chẳng hạn chọn nhiều địa điểm phát triển sớm xem xét lại rủi ro việc giảm công suất điện nhà máy thủy điện lượng tái tạo 7-7 Chương Bài học đề xuất cho việc hỗ trợ lĩnh vực 7-8
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ giúp Kỹ thuật cho Dự án Phát triển Điện Việt Nam  BÁO CÁO CUỐI CÙNG, Trợ giúp Kỹ thuật cho Dự án Phát triển Điện Việt Nam  BÁO CÁO CUỐI CÙNG

Mục lục

Xem thêm