THUYẾT MINH CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HUYỆN BẢO LÂM ĐẾN NĂM 2030

66 5 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 11:38

THUYẾT MINH CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ HUYỆN BẢO LÂM ĐẾN NĂM 2030 CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CƠ QUAN PHÊ DUYỆT SỞ XÂY DỰNG CAO BẰNG UBND TỈNH CAO BẰNG CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN SỞ XÂY DỰNG CAO BẰNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Minh Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý do, cần thiết 1.2 Các pháp lý, nguồn tài liệu, số liệu 1.2.1 Các pháp lý 1.2.2 Nguồn tài liệu, số liệu 1.3 Mục tiêu xây dựng Chƣơng trình phát triển thị huyện Bảo Lâm 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Phạm vi nghiên cứu thời hạn lập Chƣơng trình phát triển thị PHẦN TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ 2.1 Tình hình chung 2.1.1 Khái quát chung huyện Bảo Lâm 2.1.2 Đặc điểm tự nhiên 10 2.1.3 Tài nguyên thiên nhiên 10 2.1.4 Hiện trạng sử dụng đất 11 2.1.5 Đánh giá trạng sử dụng đất: 13 2.1.6 Hiện trạng dân số 13 2.1.7 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 14 2.1.8 Tình hình phát triển thị điểm dân cư nông thôn huyện Bảo Lâm 18 2.2 Những kết chủ yếu đạt đƣợc việc phát triển đô thị huyện Bảo Lâm 19 2.2.1 Về công tác quy hoạch phát triển đô thị 19 2.2.2 Tình hình đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị 19 2.2.3 Hiện trạng vốn đầu tư đầu tư phát triển 23 2.2.4 Những thuận lợi, khó khăn hạn chế, yếu 23 2.3 Đánh giá tổng hợp tiêu đô thị 24 2.3.1 Đối với vị trí tính chất thị trấn Pác Miều 24 2.3.2 Đối với tiêu khác 26 2.3.3 Nhận xét, đánh giá tổng hợp 30 PHẦN TẦM NHÌN, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HUYỆN BẢO LÂM – ĐẾN NĂM 2030 30 3.1 Một số tiêu quy hoạch đô thị đƣợc phê duyệt 30 3.1.1 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 30 3.1.2 Quy hoạch chung thị trấn Pác Mièu đến năm 2025, tầm nhìn 2035 32 3.2 Tầm nhìn phát triển đô thị huyện Bảo Lâm 37 3.3 Mục tiêu phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 37 3.4 Các tiêu phát triển đô thị cần đạt đƣợc 37 3.5 Các giải pháp thực 39 Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 3.5.1 Giải pháp chung 39 PHẦN CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THIẾT YẾU CẦN ĐẦU TƢ; KINH PHÍ, NGUỒN VỐN VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 42 4.1 Danh mục lộ trình triển khai khu vực phát triển đô thị 42 4.1.1 Nguyên tắc chung 42 4.1.2 Các khu vực phát triển đô thị 43 4.1.3 Lộ trình thực 44 4.2 Các dự án thiết yếu cần đầu tƣ phục vụ phát triển đô thị 48 4.2.1 Các quy hoạch, chương trình, đề án 48 4.2.2 Các dự án chiến lược 48 4.2.3 Tổng hợp kinh phí, cấu nguồn vốn triển khai thực 53 4.2.4 Tổng hợp nhu cầu vốn 53 4.2.5 Kế hoạch phân bổ vốn - cấu nguồn vốn 56 PHẦN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 61 PHẦN KẾT LUẬN , KIẾN NGHỊ .64 6.1 Kết luận 64 6.2 Kiến nghị 65 Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 PHẦN MỞ ĐẦU Lý do, cần thiết Mục tiêu phát triển tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hƣớng đến 2025 Quyết định số 512/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng xác định trở thành tỉnh công nghiệp Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh bền vững với tái cấu kinh tế cách hợp lý để phát huy khai thác có hiệu mạnh, tiềm tỉnh Phát triển cơng nghiệp khai thác, chế biến khống sản dịch vụ hai trụ cột phát triển kinh tế nhằm tạo dựng vững cấu kinh tế theo hƣớng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp giai đoạn sau năm 2020 1.1 Căn Nghị định 11/2013/NĐ-CP Chính phủ quản lý đầu tƣ phát triển đô thị, việc xác định danh mục thứ tự dự án đầu tƣ xây dựng khu vực nội dung quan trọng theo kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020; lộ trình cụ thể cho giai đoạn phát triển đảm bảo phù hợp với định hƣớng phát triển Để phát triển mang tính bền vững khai thác có hiệu tiềm huyện Bảo Lạc, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Lâm đến năm 2020, Quy hoạch sử dụng đất huyện Bảo Lâm đến năm 2020 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 đƣợc UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Pác Miều đến năm 2025 Đây sở để Bảo Lâm xây dựng kế hoạch chƣơng trình phát triển thị huyện Mục tiêu Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, Bảo Lâm trở thành trung tâm phụ trợ cấp tiểu vùng phía Tây tỉnh Cao Bằng, phát triển bền vững, đáp ứng tiêu chí thị loại Để tạo tiền đề phát triển cho đô thị huyện Bảo Lâm phát triển nhanh, bền vững thực đƣợc mục tiêu phát triển tỉnh Cao Bằng nói chung huyện Bảo Lâm nói riêng nhƣ có sở triển khai số nội dung liên quan, việc xây dựng Chƣơng trình phát triển thị huyện Bảo Lâm giai đoạn 2017 đến năm 2030 cần thiết Chƣơng trình phát triển thị huyện Bảo Lâm cụ thể hóa tiêu phát triển đô thị, xác định khu vực phát triển thị, xây dựng kế hoạch lộ trình phát triển sở hạ tầng không gian đô thị cụ thể nhằm đảm bảo cho phát triển vừa có trọng tâm, trọng điểm vừa phát triển bền vững, đảm bảo tính liên kết thống quy hoạch ngành, khu vực phát triển đô thị huyện với đô thị lân cận Xây dựng chƣơng trình phát triển thị huyện Bảo Lâm bƣớc quan trọng nhằm xác định chƣơng trình dự án, hạng mục đầu tƣ đề xuất chế sách phù hợp theo lộ trình phát triển, đảm bảo công tác xây dựng phát triển đô thị huyện theo quy hoạch định hƣớng đặt ra, thực mục tiêu hoàn thiện tiêu chuẩn thị loại V cịn thiếu yếu thị trấn Pác Miều vùng mở rộng, làm sở động lực phát triển tiểu Vùng thị phía Tây tỉnh Cao Bằng, phấn đấu tiêu chí đạt tiêu chuẩn đô thị loại V vào năm 2025 đạt chuẩn tiêu chí thị loại V vào năm 2030 Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 1.2 Các pháp lý, nguồn tài liệu, số liệu 1.2.1 Các pháp lý - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng năm 2009; - Nghị số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội Phân loại đô thị; - Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 Chính phủ phân loại thị; - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 Chính phủ quản lý đầu tƣ phát triển đô thị; - Thông tƣ liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 Bộ Xây dựng Bộ Nội vụ hƣớng dẫn số nội dung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 Chính phủ quản lý đầu tƣ phát triển đô thị; - Thông tƣ số 12/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014 Hƣớng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt chƣơng trình phát triển thị; - Quyết định số 758/2009/QĐ-TTg ngày 06 tháng năm 2009 Chƣơng trình nâng cấp thị quốc gia giai đoạn 2009 – 2020; - Quyết định số 1659/2012/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Chƣơng trình phát triển thị quốc gia giai đoạn 20122020; - Quyết định số 445/2009/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 Thủ tƣớng Chính phủ “Phê duyệt điều chỉnh định hƣớng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050”; - Quyết định số 1393/2013/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt chiến lƣợc quốc gia tăng trƣởng xanh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050; - Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; - Quyết định số 980/QĐ-Ttg ngày 21/06/2013 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030; - Quyết định số 1531/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Đề án “ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”; - Quyết định số 20/2014/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 Thủ tƣớng Chính phủ việc thành lập khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; - Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 11/04/2014 Thủ tƣớng Chính Phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2025; Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 - Quyết định số 2032/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 phê duyệt Đề án phát triển tổng thể kinh tế xã hội huyện Bảo Lâm đến năm 2025 ( 2015-2015) - Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 11 tháng 04 năm 2016 UBND tỉnh Cao Bằng việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 - Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 2016 UBND tỉnh Cao Bằng việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng,đến năm 2025, tầm nhìn 2035 tỷ lệ 1/2000 - Căn công văn 643/UBND-XD ngày 20/3/2014 UBND tỉnh Cao Bằng việc giao nhiệm vụ triển khai thực Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 Chính phủ quản lý đầu tƣ phát triển đô thị - Quyết định số 2243/QĐ- UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 UBND tỉnh Cao Bằng việc phê duyệt dự tốn kinh phí lập Chƣơng trình phát triển thị tồn tỉnh Cao Bằng Chƣơng trình phát triển thị đô thị địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 1.2.2 Nguồn tài liệu, số liệu - Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; - Quy hoạch xây dựng vùng Tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Bảo Lâm đến năm 2025 - Các Đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu công nghiệp địa bàn huyện Bảo Lâm; - Các quy hoạch chuyên ngành quốc gia , Tỉnh Cao Bằng (khu kinh tế cửa khẩu, giao thông đƣờng bộ, đƣờng hành không, quy hoạch điện, xi măng, than; quy hoạch xử lý chất thải rắn nguy hại…); - Niên giám thống kê tỉ nh Cao Bằng, huyện Bảo Lâm năm 2012, 2013, 2014; 2015; - Các tài liệu, số liệu điều tra về điều kiện tự nhiên trạng; - Các dự án đầu tƣ có liên quan 1.3 Mục tiêu xây dựng Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm 1.3.1 Mục tiêu chung - Làm sở quản lý, phát triển đô thị huyện Bảo Lâm- tỉnh Cao Bằng đảm bảo định hƣớng phát triển Hệ thống thị Việt Nam, Chƣơng trình phát triển đô thị quốc gia; đảm bảo yêu cầu quản lý đầu tƣ phát triển đô thị; phù hợp với định hƣớng quy hoạch phát triển tỉnh Cao Bằng giai đoạn mới: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 - Nâng cao chất lƣợng sống đô thị, thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật đô thị hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, bƣớc đại bền vững Đảm bảo tính kết nối theo quy Chương trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 hoạch xây dựng vùng tỉnh đƣợc xác định đô thị hệ thống đô thị tỉnh Cao Bằng 1.3.2 Mục tiêu cụ thể - Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc phê duyệt Quyết định số 445/QĐ-TTg; Chƣơng trình phát triển thị quốc gia giai đoạn 2012 đến 2020 đƣợc phê duyệt Quyết định số 1659/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ Quy hoạch, kế hoạch đƣợc duyệt, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đƣợc phê duyệt (QĐ số 436/QĐ-UBND) Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Pác Miều đến năm 2025 - Căn tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị đƣợc quy định Nghị định 42/2009/NĐ-CP Chính phủ Nghị số 1210/NQ-QH Quốc hội đánh giá thị trấn Nƣớc Hai mở rộng khu vực dự kiến phát triển theo phân loại thị địa bàn huyện, từ xác định kế hoạch đầu tƣ dự án xây dựng phát triển, bƣớc hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại thị cịn yếu, đảm bảo chất lƣợng sở hạ tầng đô thị theo phân loại - Lập danh mục thứ tự dự án đầu tƣ xây dựng theo kế hoạch, lộ trình chiến lƣợc cụ thể cho giai đoạn phát triển đảm bảo phù hợp với chƣơng trình, mục tiêu phát triển đề theo hƣớng bền vững - Phối hợp lồng ghép với chƣơng trình, kế hoạch, dự án triển khai ngành địa bàn đảm bảo khai thác hiệu nguồn vốn đầu tƣ để phát triển đô thị huyện Bảo Lâm giai đoạn 2017-2020, 2021-2025 2026-2030 Phạm vi nghiên cứu thời hạn lập Chƣơng trình phát triển đô thị Phạm vi nghiên cứu nằm ranh giới hành huyện Bảo Lâm - Tỉnh Cao Bằng gồm thị trấn Pác Miều 13 xã Tập trung nghiên cứu chƣơng trình phát triển thị huyện Bảo Lâm sở thị trấn Pác Miều vùng mở rộng số điểm dự kiến phát triển đô thị 1.4 Giai đoạn xây dựng chƣơng trình: - Giai đoạn I: năm 2017 - 2020 - Giai đoạn II: năm 2021 - 2025 - Giai đoạn III: năm 2026 - 2030 Sơ đồ vị trí khu vực phát triển thị Bảo Lâm Chương trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 PHẦN TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ 2.1 Tình hình chung 2.1.1 Khái qt chung huyện Bảo Lâm a Vị trí, vai trị Huyện Bảo Lâm đƣợc thành lập ngày 25-9-2000 sở tách 10 xã: Đức Hạnh, Lý Bôn, Mông Ân, Nam Quang, Quảng Lâm, Tân Việt, Thái Học, Vĩnh Phong, Vĩnh Quang, Yên Thổ thuộc huyện Bảo Lạc Ngày 27-10-2006, thành lập thị trấn Pác Miầu - thị trấn huyện lị huyện Bảo Lâm sở điều chỉnh 4.036 diện tích tự nhiên 2.619 nhân xã Mông Ân; thành lập xã Thạch Lâm sở điều chỉnh 8.774 diện tích tự nhiên 3.897 nhân xã Quảng Lâm; thành lập xã Nam Cao sở điều chỉnh 7.507 diện tích tự nhiên 2.587 nhân xã Nam Quang; thành lập xã Thái Sơn sở điều chỉnh 5.548 diện tích tự nhiên 2.215 nhân xã Thái Học Bảo Lâm huyện vùng cao biên giới nằm phía Tây bắc tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm thị thành phố Cao Bằng 172 km theo Quốc lộ 34 Cao Bằng - Bảo Lạc - Hà Giang, với 8km đƣờng biên giới giáp với Trung quốc Huyện có vị trí quan trọng kinh tế, trị, quốc phịng, an ninh tỉnh Là huyện đặc biệt khó khăn tổng số 62 huyện nghèo nƣớc theo Nghị 30a/NQ - CP Chính phủ; có 14 đơn vị hành có 13 xã thuộc Chƣơng trình 135, có 6,5 km đƣờng biên giới, với vị trí địa lý nhƣ sau: Phía Đơng giáp huyện Bảo Lạc; phía Tây giáp tỉnh Hà Giang; phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang tỉnh Bắc Kạn; phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Bảo Lâm Sơ đồ phân vùng phát triển mối quan hệ liên vùng tỉnh b Mối quan hệ nội vùng Trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng, Huyện Bảo Lạc đƣợc xác định nằm tiểu vùng phía Tây ( vùng số 3) Bao gồm Thông Nông, Bảo Lạc Bảo Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 Lâm Tổng diện tích là: 218.990,26 32,65% tổng diện tích tự nhiên tồn tỉnh vùng chậm phát triển tỉnh với chức sau: Chức phát triển sản xuất nông nghiệp: Do đặc điểm đất đai, địa hình khí hậu, tiểu vùng phía Tây đƣợc xác định phát triển trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi trâu, bỏ trồng cỏ phục vụ chăn ni theo hình thức công nghiệp tập trung với quy mô ngày lớn Chức phát triển cơng nghiệp: CN khai thác khống sản, CN thủy điện nhỏ Sơ đồ Huyện Bảo Lâm phân vùng phát triển phía Tây * Định hướng phát triển chung tiểu vùng phía Tây ( vùng 03) là: Thị trấn Pác Miều đô thị động lực phụ trợ tiểu vùng phía Tây để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng với khu vực giáp ranh với Trung Quốc Phát triển hành lang kinh tế dọc quốc lộ 34 gắn kết vùng du lịch Hà Giang với vùng du lịch Cao Bằng, xây dựng trung tâm cụm xã gắn với hạ tầng kỹ thuật khu chợ cửa khẩu, nông lâm trƣờng, khu kinh tế quốc phòng Phát triển thủy điện nhỏ, trồng công nghiệp Xây dựng điểm du lịch tuyến gắn kết với du lịch văn hóa trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm nhằm phát huy lợi địa hình khu vực Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bƣớc phát triển đô thị trung tâm cụm xã gắn với quy hoạch nông thôn để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho ngƣời dân sống vùng núi cao, vùng sát biên giới Huy động nguồn lực, khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng Nâng cấp sở vật chất, giáo dục, y tế, thƣơng mại dịch vụ nâng cao chất lƣợng dậy học, chất lƣợng khám chữa bệnh cho ngƣời dân, giữ vững an ninh quốc phịng, trật tự an tồn xã hội Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 2.1.2 Đặc điểm tự nhiên a Địa hình Là huyện có địa hình phức tạp, chủ yếu đồi, núi đá cao, độ cao trung bình so với mặt biển khoảng 800m, bị chia cắt nhiều thung lũng, suối, sông ảnh hƣởng lớn đến q trình khai thác sử dụng đất đai, đất nơng nghiệp b Khí hậu Lƣợng mƣa hàng năm lớn, bình qn 2.000-2.500 mm Vì huyện Bảo Lâm có tiềm dồi thuỷ lợi thuỷ điện Khí hậu huyện mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa, chia thành mùa rõ rệt: mùa đông khô lạnh, mùa hè nóng ẩm, thƣờng bị khơ hạn vào mùa đơng đầu vụ xn gây khó khăn cho việc nâng cao hệ số sử dụng đất, mở rộng diện tích đất canh tác chuyển dịch cấu trồng nhƣ giới hoá sản xuất nông nghiệp c Thủy hải văn Hệ thống sông suối địa bàn huyện phân bố tƣơng đối đồng đều, nhƣng địa hình dốc nên khả giữ nƣớc kém, khe suối nhỏ hầu nhƣ nƣớc mùa khơ, mực nƣớc sơng suối lớn thƣờng xuống thấp Đáng ý địa bàn huyện có 01 sơng lớn sơng Gâm Hệ thống sông suối địa bàn điều kiện thuận lợi để khai thác nguồn nƣớc mặt phục vụ sản xuất nơng nghiệp, xây dựng cơng trình thủy điện, kênh mƣơng thuỷ lợi nhỏ cung cấp điện phục vụ sản xuất cho ngành kinh tế nhu cầu dân sinh 2.1.3 Tài nguyên thiên nhiên a Tài nguyên đất Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 01/1/2015, tổng diện tích đất huyện Bảo Lâm 91.306,15 chiếm 13,60% diện tích tự nhiên tỉnh, bình quân đạt 1,60 ha/ngƣời, cao bình quân chung nƣớc (1,31 ha/ngƣời) - Nhóm đất nơng nghiệp: 81.944,95 chiếm 95,88% tổng diện tích tự nhiên - Nhóm đất phi nơng nghiệp: 2.741,90 chiếm 2,01% tổng diện tích tự nhiên - Nhóm đất chƣa sử dụng: 5.958,13 chiếm 2,11% tổng diện tích tự nhiên Quỹ đất để phát triển xây dựng tƣơng lai huyện cần tận dụng từ quỹ đất chƣa sử dụng quỹ đất phi nông nghiệp lại b Tài nguyên nước - Nƣớc mặt: Phụ thuộc vào nguồn nƣớc mƣa đƣợc lƣu giữ rừng, núi sơng suối, ngịi hồ, ao đầm, Lƣợng nƣớc khai thác sử dụng sản xuất sinh hoạt chủ yếu đƣợc lấy từ nguồn nƣớc mặt Đối với Bảo Lâm nguồn nƣớc mặt mƣa dồi Nhƣng mƣa theo mùa phân bố khơng đồng dẫn đến tình trạng ngập úng cục vào mùa mƣa, thiếu nƣớc nghiêm trọng vào mùa khơ.Việc xây dựng cơng trình thuỷ lợi địa hình tốn nên việc giữ nƣớc cho mùa khơ huyện cịn nhiều hạn chế - Nƣớc ngầm: Tài nguyên nƣớc ngầm huyện Bảo Lâm tƣơng đối lớn Đây nguồn cung cấp nƣớc thay nguồn nƣớc mặt vào mùa khô.Hiện đƣợc sử dụng phổ biến cho sinh hoạt, kinh tế vƣờn thông qua hệ thống giếng khoan, giếng đào Tuy Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 10 Sơ đồ tổng hợp dự án phát triển khung hạ tầng kỹ thuật Chương trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 52 4.2.3 Tổng hợp kinh phí, cấu nguồn vốn triển khai thực Bảng tổng hợp vốn chương trình phát triển đô thị (giai đoạn 2017-2030) STT A B C D Danh mục dự án CÁC CHƢƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, LẬP QUY HOẠCH CÁC DỰ ÁN KÝ THUẬT HẠ TẦNG KHUNG CÁC DỰ ÁN CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI CẤP ĐÔ THỊ CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KINH TẾ TỔNG CỘNG Tổng nhu Nhu cầu Nhu cầu Nhu cầu cầu vốn Tỷ lệ % vốn 2017- vốn 2021- vốn 20262017-2030 2020 2025 2030 1,20 0,43% 0,00 1,20 0,00 105,39 37,86% 35,93 46,54 22,92 86,50 31,07% 43,60 33,90 9,00 85,28 278,37 30,64% 100% 24,36 103,89 27,42 109,06 33,50 65,42 4.2.4 Tổng hợp nhu cầu vốn Để thực dự án đề cần phải xác định vốn đầu tƣ cho dự án phù hợp với định hƣớng quy hoạch theo giai đoạn phát triển Nhu cầu vốn phát triển đô thị đƣợc xác định sở khái tốn kinh phí hạng mục cần đầu tƣ xây dựng (tham khảo dựa suất vốn đầu tƣ xây dựng cơng trình năm 2015 Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015) Khái tốn kinh phí khơng bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, chí phí hỗ trợ, bố trí tái định cƣ, chi phí đánh giá tác động mơi trƣờng cho dự án xử lý tác động dự án đến mơi trƣờng (nếu có); chi phí gia cố đặc biệt móng cơng trình (nếu có) Một số dự án xác định nhu cầu vốn đầu tƣ theo chƣơng trình UBND tỉnh Cao việc ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tƣ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020 định hƣớng đến năm 2030, định phê duyệt dự án đầu tƣ địa bàn Nhu cầu vốn phát triển đô thị bao gồm vốn cho chƣơng trình, quy hoạch, vốn xây dựng hệ thống hạ tầng khung, cơng trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội nhằm kết nối khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung khu vực, vốn thực dự án hạ tầng kinh tế phát triển đô thị Tổng nhu cầu vốn phát triển đô thị Bảo Lâm đến năm 2030 khoảng 278,37 tỷ đồng, đó: + Giai đoạn 1: 2017-2020: 103,89 tỷ đồng + Giai đoạn 2: 2021-2025: 109,06 tỷ đống + Giai đoạn 3: 2026-2030: 65,42 tỷ đống Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 53 Bảng chi tiết nhu cầu vốn, dự án phát triển đô thị Đơn vị: tỷ đồng STT-Kí hiệu A B B1 1-QL34 2-NT1-1 3-NT1-2 4-NT1-3 5-NT1-4 6-NT2-1 7-NT2-2 8-NT2-3 9-NT2-4 10 11-NT31 12-NT32 13-NT33 14 B2 B3 Danh mục dự án CÁC CHƢƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, LẬP QUY HOẠCH Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Pác Miều mở rộng CÁC DỰ ÁN KÝ THUẬT HẠ TẦNG KHUNG Dự án giao thông Nâng cấp cải tạo QL34 đoạn qua thị trấn rộng (lộ giới 16,5m Cải tạo nâng cấp tuyến nội thị (đoạn phía Nam UBND Bảo Lâm đến TTGD TX huyện, lộ giới 11m) Cải tạo nâng cấp tuyến nội thị (đoạn từ ngã nhà khách UB đến UBND Huyện Bảo Lâm, lộ giới 12m) Cải tạo nâng cấp tuyến nội thị (đoạn từ ngã QL34 đến trung tâm y tế, lộ giới 11m ) Cải tạo nâng cấp tuyến nội thị (đoạn từ cầu bê tông QL34 đến trƣờng dân tộc nội trú, lộ giới 12m ) Cải tạo nâng cấp tuyến tránh QL34 (đoạn phía Tây thị trấn, lộ giới 13m ) Cải tạo nâng cấp tuyến bao quanh khu o, phía Tây Bắc thị trấn, lộ giới 12m ) Xây tuyến nội thị (đoạn từ ngã Ql34 đến Ban huy quân huyện, lộ giới 11m) Xây tuyến ven bờ Đông sông Gâmị (đoạn từ ngã Ql34 đến cầu mới, lộ giới 11m) Xây dựng Cầu Bê tông Thị trấn Pác Miầu ( Phục vụ xã: Nam Quang, Nam Cao, Tân Việt) rộng m Xây tuyến ven bờ Đông sông Gâmị (đoạn từ cầu đến cầu bê tơng có, lộ giới 11m) Xây tuyến nội thị (đoạn từ cầu bê tơng có đến trƣờng dân tộc nội trú, lộ giới 12m) Xây dựng tuyến nội thị phía Tây ( tuyến tránh QL 34, đoạn từ cầu đến QL34, lộ giới 13m) Xây dựng Bến xe khách Dự án san nền, nước mưa Cơng trình kè bờ Đơng, sơng Gâm đoạn qua thị trấn Pác Miều Cơng trình kè bờ Tây, sơng Gâm đoạn qua thị trấn Pác Miều 01 Trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt Dự án cấp điện Hệ thống lƣới điện TT Pác Miầu Tổng nhu cầu vốn 2017-2030 Nhu cầu Nhu cầu Nhu cầu Tỷ lệ % vốn 2017- vốn 2021- vốn 20262020 2025 2030 1,20 0,43% 1,20 0,43% 105,39 37,86% 35,93 46,54 22,92 75,54 27,14% 19,78 36,51 19,25 10,00 3,59% 10,00 1,04 0,37% 1,04 0,90 0,32% 0,90 0,28 0,10% 0,28 1,56 0,56% 1,56 2,00 0,72% 2,00 1,16 0,42% 1,16 6,30 2,26% 6,30 7,05 2,53% 7,05 20,0 7,18% 20,00 2,75 0,99% 2,75 7,50 2,69% 7,50 9,00 3,23% 9,00 6,00 6,09 2,16% 2,19% 6,00 2,55 2,55 0,92% 2,55 3,00 1,08% 0,54 7,60 6,00 0,19% 2,73% 2,16% Chương trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 0,00 1,20 0,00 1,20 3,00 0,54 3,00 4,02 3,60 3,08 2,40 0,54 0,50 54 STT-Kí hiệu Danh mục dự án B4 Nâng công suất trạm biến áp Xây trạm biến áp Dự án cấp nước Xây dựng trạm bơm cấp bể chứa nƣớc xóm Nà Tăng, Nà Mỏ ( khu đồi đói diện UBND Thị trấn) Xây dựng mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc tồn thị trấn D50-110 Dự án nước thải, xử lý CTR nghĩa trang Xây dựng tuyển ống nƣớc thải sinh hoạt TT Pác Miều D200-D500) - Khu vực có Xây dựng tuyển ống nƣớc thải sinh hoạt TT Pác Miều D200-D500) - khu vực CÁC DỰ ÁN CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI CẤP ĐƠ THỊ Cơng trình văn hóa, giáo dục Xây dựng Trung tâm văn hố huyện Xây dựng nhà văn hóa thị trấn Pác Miều Cơng trình thương mại dịch vụ Xây dựng khu chợ gia súc huyện Bảo Lạc Nâng cấp chợ thị trấn Pác Miầu quy mô loại II Cơng trình y tế Nâng cấp bệnh viện đa khoa Bảo Lâm Nâng cấp Trung tâm y tế dự phòng Xây Phòng khám đa khoa khu vực huyện Bảo Lâm Cơng trình xanh cơng viên - TDTT Xây dựng Nhà thi đấu TDTT Cải tạo Sân vận động huyện Bảo Lâm Quảng trƣờng trung tâm huyện Bảo Lâm Khu cơng viên xanh phía Tây thị trấn Pác Miều CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KINH TẾ Xây dựng hạ tầng khu đô thị Khu vực A ( Khu vực trung tâm thị trấn Pác Miều hữu - Phía Đơng sơng Gâm) Cải tạo chỉnh trang khu phía Bắc Cải tạo chỉnh trang khu phía Bắc - giáp QL 34 Cải tạo chỉnh trang khu trung tâm thị trấn - giáp chợ huyện Cải tạo chỉnh trang khu trung tâm thị trấn Cải tạo chỉnh trang khu phía Đơng Nam thị trấn Cải tạo chỉnh trang khu phía Nam thị trấn Dự án khu phía Bắc - UBND huyện B5 C C1 1-TMA3 2-TMA4 C2 C3 C4 1-DLA1 2-DLA2 3-DLA3 4-DLB1 D D1 DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 DA7 Tổng nhu cầu vốn 2017-2030 0,60 1,00 10,36 Nhu cầu Nhu cầu Nhu cầu Tỷ lệ % vốn 2017- vốn 2021- vốn 20262020 2025 2030 0,22% 0,42 0,18 0,36% 0,50 0,50 3,72% 5,38 2,99 1,99 0,40 0,14% 0,40 9,96 3,58% 4,98 2,99 1,99 5,80 2,08% 4,20 0,96 0,64 2,60 0,93% 2,60 3,20 1,15% 1,60 0,96 0,64 86,50 31,07% 43,60 33,90 9,00 17,00 16,0 1,0 13,00 6,11% 5,75% 0,36% 4,67% 10,60 9,60 1,0 10,00 6,40 6,4 0,00 3,00 0,00 3,00 1,08% 3,00 10,00 3,59% 7,00 3,00 30,00 15,00 5,00 10,78% 5,39% 1,80% 18,00 9,00 3,00 12,00 6,00 2,00 10,00 3,59% 6,00 4,00 26,50 10,00 7,50 6,00 9,52% 3,59% 2,69% 2,16% 5,00 12,50 10,00 2,50 3,00 1,08% 85,28 72,40 30,64% 26,01% 24,36 15,08 27,42 23,82 33,50 33,50 24,30 8,73% 14,42 2,38 7,50 0,50 0,18% 0,50 2,00 0,72% 2,00 1,70 0,61% 1,02 0,68 4,70 1,69% 3,00 1,70 3,80 1,37% 3,80 1,10 0,40% 1,10 3,00 1,08% 3,00 Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 5,00 0,00 9,00 6,00 3,00 55 STT-Kí hiệu DA8 DB1 DB2 DB3 DB4 D2 TMA2 TMA5 D3 CN1 Danh mục dự án Dự án khu phía Nam - giáp Sân vận động Huyện Khu vực B ( khu vực mở rộng - phía Tây sơng Gâm) Cải tạo chỉnh trang khu phía Tây Nam - phía Nam giáp QL34 Dự án khu phía Nam - giáp phía Bắc QL34 Dự án khu phía Tây Dự án khu phía Tây Bắc Các dự án phát triển thương mại dịch vụ Xây dựng khách sạn Pác Hà trung tâm thị trấn Xây dựng siêu thị hạng ( giáp khu chợ xanh ( Các dự án Khu CN, Cụm CN Dự án khu tiểu thủ công nghiệp (Khu vực phía Bắc cầu bê tơng có) TỔNG CỘNG Tổng nhu cầu vốn 2017-2030 Nhu cầu Nhu cầu Nhu cầu Tỷ lệ % vốn 2017- vốn 2021- vốn 20262020 2025 2030 7,50 2,69% 7,50 48,10 17,28% 0,66 21,44 1,10 0,40% 0,66 0,44 12,00 4,31% 12,00 12,50 22,50 4,49% 8,08% 9,00 12,50 13,50 11,28 4,05% 9,28 2,00 0,00 9,28 3,33% 9,28 2,00 0,72% 0,0 1,60 0,57% 1,6 1,60 0,57% 1,6 278,37 100% 103,89 26,00 2,0 109,06 65,42 4.2.5 Kế hoạch phân bổ vốn - cấu nguồn vốn Với nhu cầu vốn cần thiết lớn nhƣ trên, nguồn tài từ huyện đáp ứng đƣợc nhu cầu tất dự án Do cần phải huy động từ nhiều nguồn vốn khác Nguồn vốn cho phát triển đô thị bao gồm: - Vốn ngân sách nhà nƣớc (bao gồm ngân sách trung ƣơng, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện) - Vốn doanh nghiệp - Vốn xã hội hóa Đối với các chƣơng trì nh lập quy hoạch : Ƣu tiên vốn ngân sách để lập , điêu chỉnh quy hoạch chung , phân khu chí nh đô thị , thiết kế đô thị các khu vƣ̣c đặc thù quy chế quản lý đô thị Các quy hoạch chi tiết kêu gọi vốn DN Các dự án hạ tầng kỹ thuật khung : Vốn ngân sách và vốn doanh nghiệp đầu tƣ theo các hì nh thƣ́c hợp tác công tƣ (BT, BOT, BTO…) Các dự án hạ tầng xã hội: Vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp và vốn XHH Các dự án hạ tầng kinh tế (xây dựng hạ tầng khu đô thị , phát triển thƣơng mại dịch vụ, công nghiệp): Vốn doanh nghiệp Dự kiến phân bổ nguồn vốn thực chƣơng trình phát triển thị huyện Bảo lâm nhƣ sau:  Giai đoạn 2017-2020: Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 103,89 tỷ đồng Đây giai đoạn hồn thiện tiêu chƣa đạt, cịn thiếu thị Pắc Miầu tuân thủ theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện, theo lộ trình chƣơng trình phát triển thị tỉnh Cao Bằng Giai đoạn chủ yếu vốn đầu tƣ ƣu Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 56 tiên cho xây dựng thuộc lĩnh vực sở hạ tầng kết nối nhƣ giao thông, cấp điện cấp nƣớc, hệ thống xử lý nƣớc thải,…; Các dự án phát triển sở hạ tầng xã hội nhƣ giáo dục, y tế, văn hóa, thƣơng mại thể dục thể thao; Các dự án hạ tầng kinh tế để có sở phát triển kinh tế, thu hút đầu tƣ - Vốn ngân sách: 57,02 tỷ đồng, chiếm 54,88 % tổng nhu cầu vốn Trong đó, vốn từ nguồn NS tỉnh khoảng 24,18 tỷ đồng, vốn NS huyện cân đối khoảng 13,44 tỷ đồng - Vốn ngân sách: 46,87 tỷ đồng, chiếm 45,12% tổng nhu cầu vốn Dự kiến cấu nguồn vốn giai đoạn 2017-2020: (Đơn vị: tỷ đồng) STTKí hiệu A B B1 1-QL34 2-NT1-1 3-NT1-2 4-NT1-3 5-NT1-4 14 B2 B3 B4 B5 Danh mục dự án CÁC CHƢƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, LẬP QUY HOẠCH Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Pác Miều mở rộng CÁC DỰ ÁN KÝ THUẬT HẠ TẦNG KHUNG Dự án giao thông Nâng cấp cải tạo QL34 đoạn qua thị trấn rộng (lộ giới 16,5m Cải tạo nâng cấp tuyến nội thị (đoạn phía Nam UBND Bảo Lâm đến TTGD TX huyện, lộ giới 11m) Cải tạo nâng cấp tuyến nội thị (đoạn từ ngã nhà khách UB đến UBND Huyện Bảo Lâm, lộ giới 12m) Cải tạo nâng cấp tuyến nội thị (đoạn từ ngã QL34 đến trung tâm y tế, lộ giới 11m ) Cải tạo nâng cấp tuyến nội thị (đoạn từ cầu bê tông QL34 đến trƣờng dân tộc nội trú, lộ giới 12m ) Xây dựng Bến xe khách Dự án san nền, nước mưa Cơng trình kè bờ Đông, sông Gâm đoạn qua thị trấn Pác Miều Dự án cấp điện Hệ thống lƣới điện TT Pác Miầu Nâng công suất trạm biến áp Dự án cấp nước Xây dựng trạm bơm cấp bể chứa nƣớc xóm Nà Tăng, Nà Mỏ ( khu đồi đói diện UBND Thị trấn) Xây dựng mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc toàn thị trấn D50-110 Dự án thoát nước thải, xử lý CTR nghĩa trang Xây dựng tuyển ống nƣớc thải sinh hoạt TT Pác Miều D200-D500) - Khu vực có Xây dựng tuyển ống nƣớc thải sinh hoạt Vốn ngân sách Nhu cầu vốn Vốn Chƣơng NS tỉnh NS địa 2017trình mục phân phƣơng 2020 tiêu TW bổ cân đối Vốn ngân sách Vốn DN Vốn khác (XHH…) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,93 10,40 5,58 3,24 16,71 0,00 19,78 10,00 5,58 4,20 10,00 10,00 0,00 4,20 2,55 0,00 1,04 1,04 0,90 0,90 0,28 0,28 1,56 1,56 6,00 2,55 0,00 1,80 0,00 2,55 2,55 4,02 3,60 0,42 5,38 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,40 4,98 4,20 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 3,24 2,60 2,60 1,60 0,64 Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 4,02 3,60 0,42 4,98 0,96 0,00 0,96 57 STTKí hiệu Danh mục dự án TT Pác Miều D200-D500) - khu vực CÁC DỰ ÁN CƠNG TRÌNH HẠ C TẦNG XÃ HỘI CẤP ĐƠ THỊ C1 Cơng trình văn hóa, giáo dục 1-TMA3 Xây dựng Trung tâm văn hố huyện 2-TMA4 Xây dựng nhà văn hóa thị trấn Pác Miều C2 Cơng trình thương mại dịch vụ Xây dựng khu chợ gia súc huyện Bảo Lạc Nâng cấp chợ thị trấn Pác Miầu quy mô loại II C3 Cơng trình y tế Nâng cấp bệnh viện đa khoa Bảo Lâm Nâng cấp Trung tâm y tế dự phòng Xây Phòng khám đa khoa khu vực huyện Bảo Lâm C4 Cơng trình xanh công viên - TDTT 2-DLA2 Cải tạo Sân vận động huyện Bảo Lâm D CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KINH TẾ D1 Xây dựng hạ tầng khu đô thị Khu vực A ( Khu vực trung tâm thị trấn Pác Miều hữu - Phía Đơng sơng Gâm) DA1 Cải tạo chỉnh trang khu phía Bắc Cải tạo chỉnh trang khu phía Bắc - giáp DA2 QL 34 Cải tạo chỉnh trang khu trung tâm thị DA3 trấn - giáp chợ huyện Cải tạo chỉnh trang khu trung tâm thị DA4 trấn Cải tạo chỉnh trang khu phía Đơng Nam DA5 thị trấn Cải tạo chỉnh trang khu phía Nam thị DA6 trấn DA7 Dự án khu phía Bắc - UBND huyện Khu vực B ( khu vực mở rộng - phía Tây sơng Gâm) Cải tạo chỉnh trang khu phía Tây Nam DB1 phía Nam giáp QL34 D2 Các dự án phát triển thương mại dịch vụ Xây dựng khách sạn Pác Hà trung tâm TMA2 thị trấn D3 Các dự án Khu CN, Cụm CN TỔNG CỘNG Vốn ngân sách Nhu cầu vốn Vốn Chƣơng NS tỉnh NS địa 2017trình mục phân phƣơng 2020 tiêu TW bổ cân đối Vốn ngân sách Vốn DN Vốn khác (XHH…) 43,60 9,00 18,60 9,70 6,30 10,60 9,60 1,0 10,00 3,00 0,00 9,60 9,60 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,70 0,90 6,30 2,10 0,00 2,8 4,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,84 11,56 3,02 3,02 10,90 3,02 7,00 18,00 9,00 3,00 9,00 9,00 9,00 3,00 6,00 6,00 5,00 5,00 24,36 15,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,50 0,50 14,42 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 2,00 2,00 1,02 1,02 3,00 3,00 3,80 3,80 1,10 1,10 3,00 3,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,66 9,28 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 9,28 103,89 0,66 9,28 0,00 9,28 19,40 24,18 13,44 43,85 3,02  Giai đoạn 2021-2025: Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 109,06tỷ đồng Đây giai đoạn lề, sở hồn thiện giai đoạn cuối chƣơng trình mục tiêu giai đoạn I, tiếp tục đầu tƣ cho cảnh quan đô thị, giao thông, xử lý môi trƣờng, cơng trình cơng cộng cịn thiếu…từng bƣớc hồn chỉnh hệ thống cơng trình hạ tầng thị cách đồng bộ, mục tiêu phấn đấu hoàn thiện sở hạ tầng, nâng cao chất lƣợng sống đô thị Nguồn vốn Ngân sách tập chung chủ yếu cho phát triển cơng trình Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 58 hạ tầng khung, hạ tầng xã hội thị; Nguồn vốn ngồi ngân sách chủ yếu cho phát triển hạ tầng kinh tế - Vốn ngân sách: 71,61 tỷ đồng, chiếm 65,66% - Vốn ngân sách: 37,45 tỷ đồng, chiếm 34.34% Dự kiến cấu nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 Đơn vị: tỷ đồng STT-Kí hiệu A B B1 6-NT2-1 7-NT2-2 8-NT2-3 9-NT2-4 10 B2 B3 B4 B5 C C1 1-TMA3 2-TMA4 C2 C3 Danh mục dự án CÁC CHƢƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, LẬP QUY HOẠCH Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Pác Miều mở rộng CÁC DỰ ÁN KÝ THUẬT HẠ TẦNG KHUNG Dự án giao thông Cải tạo nâng cấp tuyến tránh QL34 (đoạn phía Tây thị trấn, lộ giới 13m ) Cải tạo nâng cấp tuyến bao quanh khu o, phía Tây Bắc thị trấn, lộ giới 12m ) Xây tuyến nội thị (đoạn từ ngã Ql34 đến Ban huy quân huyện, lộ giới 11m) Xây tuyến ven bờ Đông sông Gâmị (đoạn từ ngã Ql34 đến cầu mới, lộ giới 11m) Xây dựng Cầu Bê tông Thị trấn Pác Miầu ( Phục vụ xã: Nam Quang, Nam Cao, Tân Việt) rộng m Dự án san nền, thoát nước mưa Cơng trình kè bờ Tây, sơng Gâm đoạn qua thị trấn Pác Miều 01 Trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt Dự án cấp điện Hệ thống lƣới điện TT Pác Miầu Nâng công suất trạm biến áp Xây trạm biến áp Dự án cấp nước Xây dựng mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc toàn thị trấn D50-110 Dự án thoát nước thải, xử lý CTR nghĩa trang Xây dựng tuyển ống nƣớc thải sinh hoạt TT Pác Miều D200-D500) - khu vực CÁC DỰ ÁN CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI CẤP ĐƠ THỊ Cơng trình văn hóa, giáo dục Xây dựng Trung tâm văn hố huyện Xây dựng nhà văn hóa thị trấn Pác Miều Cơng trình thương mại dịch vụ Nâng cấp chợ thị trấn Pác Miầu quy mô loại II Cơng trình y tế Phân bổ nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 Vốn Vốn NS NS Tổng nhu cầu vốn 2017-2030 Nhu cầu vốn 20212025 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 105,39 46,54 39,51 7,03 75,54 36,51 36,51 2,00 2,00 2,00 1,16 1,16 1,16 6,30 6,30 6,30 7,05 7,05 7,05 20,0 20,00 20,00 6,09 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,54 7,60 6,00 0,60 1,00 10,36 3,08 2,40 0,18 0,50 2,99 0,00 9,96 2,99 5,80 0,96 3,20 0,96 86,50 33,90 30,90 3,00 17,00 16,0 1,0 13,00 6,40 6,4 6,40 6,40 0,00 3,00 0,00 3,00 10,00 3,00 30,00 12,00 Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 0,00 0,00 0,00 3,08 2,40 0,18 0,50 2,99 2,99 0,00 0,96 0,96 3,00 12,00 0,00 59 STT-Kí hiệu Danh mục dự án Nâng cấp bệnh viện đa khoa Bảo Lâm Nâng cấp Trung tâm y tế dự phòng Xây Phòng khám đa khoa khu vực huyện Bảo Lâm C4 Cơng trình xanh cơng viên - TDTT 1-DLA1 Xây dựng Nhà thi đấu TDTT 2-DLA2 Cải tạo Sân vận động huyện Bảo Lâm D CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KINH TẾ D1 Xây dựng hạ tầng khu đô thị Khu vực A ( Khu vực trung tâm thị trấn Pác Miều hữu - Phía Đơng sơng Gâm) Cải tạo chỉnh trang khu trung tâm thị trấn DA3 - giáp chợ huyện DA4 Cải tạo chỉnh trang khu trung tâm thị trấn Khu vực B ( khu vực mở rộng - phía Tây sơng Gâm) Cải tạo chỉnh trang khu phía Tây Nam DB1 phía Nam giáp QL34 Dự án khu phía Nam - giáp phía Bắc DB2 QL34 DB4 Dự án khu phía Tây Bắc D2 Các dự án phát triển thương mại dịch vụ Xây dựng siêu thị hạng ( giáp khu chợ TMA5 xanh ( D3 Các dự án Khu CN, Cụm CN Dự án khu tiểu thủ cơng nghiệp (Khu vực CN1 phía Bắc cầu bê tơng có) TỔNG CỘNG Phân bổ nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 Vốn Vốn NS NS 6,00 2,00 Tổng nhu cầu vốn 2017-2030 Nhu cầu vốn 20212025 15,00 5,00 6,00 2,00 10,00 4,00 4,00 26,50 10,00 7,50 85,28 72,40 12,50 10,00 2,50 27,42 23,82 12,50 10,00 2,50 0,00 0,00 27,42 23,82 24,30 2,38 0,00 2,38 1,70 0,68 0,68 4,70 1,70 1,70 48,10 21,44 1,10 0,44 0,44 12,00 12,00 12,00 22,50 11,28 9,00 2,00 2,00 2,0 2,0 1,60 1,6 1,60 1,60 1,6 1,6 278,37 109,06 0,00 0,00 71,61 0,00 21,44 9,0 2,00 37,45  Giai đoạn 2026-2030: Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 65,42 tỷ đồng Là giai đoạn cuối chƣơng trình, tiếp tục đầu tƣ nguồn vốn ngân sách cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật: hệ thống giao thông, cấp điện, xử lý môi trƣờng cơng trình hạ tầng xã hội: xanh, thể dục thể thao Huy động nguồn lực khác để hoàn thiện, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế (khu đô thị), tạo động lực cho giai đoạn 2030-2050 - Vốn ngân sách: 28,79 tỷ đồng, chiếm 44,01% - Vốn ngân sách: 36,63 tỷ đồng, chiếm 55,99 % Dự kiến cấu nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 Đơn vị: tỷ đồng STT-Kí hiệu Danh mục dự án CÁC CHƢƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, LẬP QUY HOẠCH CÁC DỰ ÁN KÝ THUẬT HẠ TẦNG B KHUNG B1 Dự án giao thông 11-NT3-1 Xây tuyến ven bờ Đông sông Gâmị A Phân bổ nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 Vốn NS Vốn NS Tổng nhu cầu vốn 2017-2030 Nhu cầu vốn 20262030 1,20 0,00 0,00 0,00 105,39 22,92 19,79 3,13 75,54 2,75 19,25 2,75 19,25 2,75 Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 60 STT-Kí hiệu 12-NT3-2 13-NT3-3 B2 B3 B4 B5 C C1 C2 C3 C4 3-DLA3 4-DLB1 D D1 DA8 DB3 DB4 D2 D3 Danh mục dự án (đoạn từ cầu đến cầu bê tơng có, lộ giới 11m) Xây tuyến nội thị (đoạn từ cầu bê tơng có đến trƣờng dân tộc nội trú, lộ giới 12m) Xây dựng tuyến nội thị phía Tây ( tuyến tránh QL 34, đoạn từ cầu đến QL34, lộ giới 13m) Dự án san nền, thoát nước mưa 01 Trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt Dự án cấp điện Xây trạm biến áp Dự án cấp nước Xây dựng mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc tồn thị trấn D50-110 Dự án nước thải, xử lý CTR nghĩa trang Xây dựng tuyển ống nƣớc thải sinh hoạt TT Pác Miều D200-D500) - khu vực CÁC DỰ ÁN CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI CẤP ĐƠ THỊ Cơng trình văn hóa, giáo dục Cơng trình thương mại dịch vụ Cơng trình y tế Cơng trình xanh cơng viên - TDTT Quảng trƣờng trung tâm huyện Bảo Lâm Khu công viên xanh phía Tây thị trấn Pác Miều CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KINH TẾ Xây dựng hạ tầng khu đô thị Khu vực A ( Khu vực trung tâm thị trấn Pác Miều hữu - Phía Đơng sơng Gâm) Dự án khu phía Nam - giáp Sân vận động Huyện Khu vực B ( khu vực mở rộng - phía Tây sơng Gâm) Dự án khu phía Tây Dự án khu phía Tây Bắc Các dự án phát triển thương mại dịch vụ Các dự án Khu CN, Cụm CN TỔNG CỘNG Phân bổ nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 Vốn NS Vốn NS Tổng nhu cầu vốn 2017-2030 Nhu cầu vốn 20262030 7,50 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 6,09 0,54 7,60 1,00 10,36 0,54 0,54 0,50 0,50 1,99 0,54 0,54 0,00 9,96 1,99 5,80 0,64 3,20 0,64 86,50 9,00 9,00 0,00 17,00 13,00 30,00 26,50 6,00 0,00 0,00 0,00 9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 85,28 72,40 33,50 33,50 0,00 0,00 33,50 33,50 24,30 7,50 0,00 7,50 7,50 7,50 48,10 26,00 12,50 22,50 11,28 1,60 278,37 12,50 13,50 0,00 0,00 65,42 0,00 0,00 0,50 0,50 1,99 1,99 0,00 0,64 0,64 7,50 0,00 26,00 0,00 0,00 28,79 12,50 13,50 0,00 0,00 36,63 PHẦN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 5.1 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng: Tổ chức đạo thực Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030; bố trí quỹ đất, nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu thực Chƣơng trình 5.2 Sở Xây dựng: Chương trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 61 - Tổ chức cơng bố Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 cung cấp thông tin đến nhân dân, tổ chức liên quan để giám sát triển khai thực Chƣơng trình phát triển thị huyện Bảo Lâm; - Lồng ghép nội dung chƣơng trình phát triển đô thị đƣợc phê duyệt vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm hàng năm địa phƣơng - Phối hợp với UBND huyện Bảo Lâm, Ban quản lý khu kinh tế, Ban xúc tiến đầu tƣ xây dựng kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, đồ án thiết kế đô thị, làm sở quản lý đầu tƣ xây dựng; - Phối hợp với Bộ, quan có thẩm quyền địa phƣơng thực rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố trí quỹ đất phát triển đô thị; - Tổ chức thực việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo tiêu chí đƣợc Chính phủ quy định Phối hợp với UBND huyện Bảo Lạc lập đề án phân loại đô thị chuẩn bị hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền định cơng nhận loại thị Chủ trì phối hợp với địa phƣơng tổ chức lập đề án công nhận loại đô thị gửi Bộ Xây dựng thẩm định để trình Chính phủ phê duyệt; - Tăng cƣờng cán tổ chức đào tạo cán chuyên ngành xây dựng cho quyền địa phƣơng; - Kiểm tra kết thực Chƣơng trình phát triển đô thị hàng năm để tổng kết báo cáo UBND tỉnh 5.3 Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Cao Bằng - Xác định khu vực phát triển đô thị theo giai đoạn lập kế hoạch thực khu vực phát triển đô thị; - Phối hợp với quan chức địa phƣơng tham mƣu UBND tỉnh định đạo tổ chức tạo quỹ đất cho dự án đầu tƣ phát triển đô thị khu vực phát triển đô thị đƣợc công bố; - Phối hợp với Sở ban ngành rà soát quy hoạch ngành, lĩnh vực để xác định dự án trọng điểm, xây dựng kế hoạch tham mƣu UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tƣ gắn với lộ trình, kế hoạch phát triển thị; đảm bảo xây dựng đồng sở hạ tầng khung toàn tỉnh; - Kiểm tra, đề xuất đánh giá lực chủ đầu tƣ hàng năm để tổng kết báo cáo UBND tỉnh 5.4 Sở Kế hoạch Đầu tƣ: - Phối hợp chủ trì nghiên cứu đồ án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Bảo Lâm với Sở XD, Ban xúc tiến hỗ trợ đầu tƣ, phối hợp với sở Tài xây dựng dự tốn, tốn ngân sách đầu tƣ cơng hàng năm báo cáo trình UBND tỉnh xét, phê chuẩn để làm sở thực - Hƣớng dẫn ngành, cấp tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến hƣớng dẫn Chương trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 62 thực quy định nhà nƣớc hoạt động đầu tƣ địa bàn tỉnh.Theo dõi, kiểm tra quan, đơn vị tỉnh việc thực quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển trình UBND tỉnh; Các chủ trƣơng, biện pháp nhằm đảm bảo thực mục tiêu kế hoạch địa phƣơng - Tham gia nghiên cứu xây dựng quy chế, sách quản lý kinh tế tỉnh; Kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh xây dựng vận dụng chế, sách phù hợp với đặc điểm địa phƣơng bảo đảm nguyên tắc chung quy định Đƣợc UBND tỉnh uỷ quyền làm nhiệm vụ thƣờng trực Chủ tịch Hội đồng về: Xét duyệt định mức kinh tế kỹ thuật, tƣ vấn thẩm định, giám định dự án đầu tƣ nƣớc, thẩm định đấu thầu xây lắp mua sắm hàng hoá gắn với dự án đầu tƣ, thẩm định việc xếp, sát nhập, giải thể thành lập doanh nghiệp Nhà nƣớc theo luật định, làm đầu mối quản lý việc sử dụng nguồn vốn ODA nguồn viện trợ khác khu vực phát triển đô thị huyện Bảo Lâm 5.5 Sở Tài ngun mơi trƣờng: - Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ban QL khu kinh tế, Ban xúc tiến hỗ trợ đầu tƣ, UBND huyện quan liên quan rà soát đánh giá hiệu sử dụng đất đô thị hữu địa phƣơng dự kiến nâng cấp, phát triển thị - Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn hƣớng dẫn địa phƣơng xác định ranh giới, diện tích loại đất cần đƣợc bảo vệ làm sở cho phát triển thị 5.6 Sở Tài chính: - Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành UBND huyện tham mƣu, đề xuất nguồn vốn cho công tác phát triển đô thị - Phối hợp với Sở Xây dựng sở, ban, ngành liên quan dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành giá bán, cho thuê nhà xã hội xây dựng từ vốn ngân sách; quy trình thẩm định giá bán cho thuê nhà xã hội từ vốn ngân sách nhà nƣớc, giá cho thuê nhà công vụ, giá dịch vụ nhà chung cƣ địa bàn tỉnh - Chủ trì phối hợp sở, ban ngành, huyện thị tham mƣu đề xuất với UBND tỉnh thành lập quỹ phát triển đô thị 5.7 Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, sở, ban, ngành, huyện thị hoàn thiện hệ thống tổ chức, máy quản lý phát triển thị địa bàn để thực có hiệu nội dung Chƣơng trình phát triển thị đề 5.8 Ban xúc tiến hỗ trợ đầu tƣ tỉnh Cao Bằng Tham mƣu, giúp UBND tỉnh triển khai thực công tác xúc tiến đầu tƣ, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp nhận xử lý thủ tục đầu tƣ phạm vi đƣợc giao ngồi ngân sách, ngồi khu cơng nghiệp Chương trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 63 khu kinh tinh tế địa bàn tỉnh; tƣ vấn hỗ trợ cho nhà đầu tƣ, doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tƣ địa bàn tỉnh Cao Bằng - Thực hoạt động xức tiến đầu tƣ, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ - Chủ trì tiếp nhận xử lý thủ tục đầu tƣ: phối hợp sở, ngành, địa phƣơng hỗ trợ, hƣớng dẫn, giải thủ tục đầu tƣ ban đầu cho nhà đầu tƣ theo quy định; Là đầu mối trực tiếp tiếp xúc, thông tin cho nhà đầu tƣ môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh tỉnh; hỗ trợ nhà đầu tƣ tìm hiểu, nghiên cứu hội đầu tƣ lựa chọn địa điểm phù hợp sở quy hoạch; Hƣớng dẫn thực thủ tục ký quỹ, theo dõi tiến độ thực nghiên cứu lập quy hoạch tổ chức, cá nhân đƣợc UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch sở Chƣơng trình phát triển thị huyện Hồnh Bồ - Thực tƣ vấn, hỗ trợ nhà đầu tƣ, doanh nghiệp 5.9 Các sở, ban ngành liên quan khác: Trong phạm vi chức nhiệm vụ đƣợc giao, có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu xây dựng chế sách đạo thực sách liên quan đến quản lý phát triển đô thị 5.10 Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm: - Tổ chức triển khai thực đạo thực Chƣơng trình phát triển thị Bảo Lâm đến năm 2030 tới thị trấn, điểm dân cƣ, khu đô thị xã dịa bàn quản lý có danh mục định hƣớng phát triển - Phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan tổ chức rà sốt, đánh giá tính chất, chức đô thị điểm dân cƣ chƣơng trình; đối chiếu với tiêu chí phân loại đô thị để làm sở triển khai dự án đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng, xây dựng đề án phân loại, nâng cấp đô thị theo giai đoạn đề - Tăng cƣờng công tác quản lý trật tự đô thị hữu khu vực dự kiến phát triển đô thị địa bàn quản lý 5.11 Ủy ban nhân dân thị trấn Pác Miều xã: - UBND thị trấn xã dự kiến phát triển thành đô thị tổ chức triển khai thực công tác thơng tin, tun truyền nội dung Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 tới cộng đồng dân cƣ địa bàn để vận động ủng hộ cộng đồng thực xây dựng Chƣơng trình - UBND xã nằm danh mục dự kiến phát triển đƣa vào ranh giới thị trấn nâng cấp thành phƣờng tổ chức rà soát đánh giá thực trạng theo tiêu chuẩn thành lập đô thị, báo cáo UBND cấp huyện để tiến hành đầu tƣ xây dựng, bƣớc hoàn thiện tiêu chuẩn, xây dựng đề án thành lập phƣờng phù hợp với giai đoạn đề chƣơng trình PHẦN KẾT LUẬN , KIẾN NGHỊ Kết luận Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 đề xuất hạng mục ƣu tiên đầu tƣ dự báo nhu cầu vốn, phân loại nguồn vốn đầu tƣ theo giai đoạn cho dự án phát triển hạ tầng diện rộng nhƣ 6.1 Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 64 dự án phát triển ngành Đáp ứng yêu cầu định hƣớng kế hoạch đầu tƣ, hoạch định sách phát triển, quản lý phát triển đô thị hạ tầng phục vụ đô thị, làm sở để chuẩn bị kế hoạch vốn xây dựng phát triển thị trấn Pác Miều vùng mở rộng theo Quy hoạch chung đƣợc phê duyệt Hƣớng tới mục tiêu phát triển đô thị đại, hiệu bền vững, thực mục tiêu lớn phát triển kinh tế – xã hội Tỉnh Quốc Gia Kiến nghị Để đảm bảo tính khả thi “Chƣơng trình phát triển đô thị huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đến năm 2030” Chƣơng trình “mở”, gồm danh mục dự án đầu tƣ xây dựng dự án trọng điểm Căn điều kiện thực tế Tỉnh, huyện, ngành, lĩnh vực; hàng năm giai đoạn năm, Chính quyền Tỉnh, Huyện Bảo Lâm xem xét thông qua Danh mục chi tiết dự án đầu tƣ sử dụng vốn ngân sách để cân đối 6.2 Các đề xuất kết nối với chƣơng trình, dự án vùng giải pháp cụ thể để tận dụng mạnh từ dự án đó; giải cụ thể tồn hạn chế bất cập phát triển đô thị huyện Bảo Lâm Các khu vực ƣu tiên phát triển đô thị: giai đoạn đầu nên tập trung giai vấn đề, tồn khu vực nội thị hữu, tiếp đến đầu tƣ tăng tốc, tập trung cho dự án động lực trọng điểm đặc biệt dự án giao thông, cảng biển, du lịch, nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội thu hút đầu tƣ nhằm tiếp tục phát triển khu đô thị, khu dân cƣ lân cận Ở giai đoạn cuối hoàn thiện dự án nhằm tạo mặt đại đồng cho tồn thị Trên tồn nội dung Chƣơng trình phát triển thị đƣợc nghiên cứu đầy đủ sở nội dung: - Nghị số 1210/2016/UBTVQH 13 Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội phân loại đô thị - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 Chính phủ quản lý đầu tƣ phát triển đô thị - Thông tƣ liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 Bộ Xây dựng Bộ Nội vụ hƣớng dẫn số nội dung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP - Thông tƣ số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn lập, thẩm định phê duyệt Chƣơng trình phát triển đô thị; - Các đồ án quy hoạch chung, phân khu, chi tiết địa bàn huyện Bảo Lâm Kính trình Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng thẩm định, trƣớc UBND tỉnh Cao Bằng xem xét, định phê duyệt Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 65 Chương trình phát triển thị huyện Bảo Lâm đến năm 2030 66
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HUYỆN BẢO LÂM ĐẾN NĂM 2030, THUYẾT MINH CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HUYỆN BẢO LÂM ĐẾN NĂM 2030

Từ khóa liên quan