THI HÀNH ÁN TREO TỪ THỰC TIỄN TỈNH LÂM ĐỒNG

65 1 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:42

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LƯU MINH ANH THI HÀNH ÁN TREO TỪ THỰC TIỄN TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LƯU MINH ANH THI HÀNH ÁN TREO TỪ THỰC TIỄN TỈNH LÂM ĐỒNG Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐINH THỊ MAI HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, trực tiếp làm hướng dẫn TS Đinh Thị Mai Các số liệu, kết Luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng nghiên cứu khác Đây kết đạt q trình nghiên cứu Tơi xin cam đoan tham khảo Luận văn ghi rõ nguồn gốc, trích dẫn rõ ràng Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy định viết Luận văn, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Lâm Đồng, tháng năm 2019 Học viên Lưu Minh Anh LỜI CẢM ƠN Trong q trình hồn thiện Luận văn nhận hỗ trợ, giúp đỡ quan tâm, động viên từ nhiều cá nhân quan, tổ chức Luận văn hoàn thành dựa vào việc học tập kinh nghiệm từ kết nghiên cứu liên quan, sách, báo chuyên ngành nhiều tác giả trường Đại học, Học viện, tổ chức nghiên cứu, tổ chức trị…Đặc biệt giúp đỡ TS Đinh Thị Mai … từ điều kiện vật chất tinh thần từ gia đình, bạn bè đồng nghiệp Cho nên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc trước đến TS Đinh Thị Mai – người trực tiếp dẫn, giúp đỡ dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn em suốt trình thực nghiên cứu hoàn thành Luận văn Dù Luận văn không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong Q thầy Hội đồng phản biện quan tâm đến đề tài có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! Lâm Đồng, tháng năm 2019 Học viên Lưu Minh Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẠ̛N VÀ PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN TREO 1.1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa án treo thi hành án treo 1.2 Quy định pháp luật thi hành án treo 13 Chương 2: THỰC TRẠNG THI HÀNH ÁN TREO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 25 2.1 Thực trạng tình hình tội phạm vấn đề có ảnh hưởng tới thi hành án treo địa bàn tỉnh Lâm Đồng 25 2.2 Thực trạng thi hành án treo địa bàn tỉnh Lâm Đồng 31 Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH ÁN TREO TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 40 3.1 Dự báo yếu tố tác động tới hiệu thi hành án treo tỉnh Lâm Đồng thời gian tới 40 3.2 Đề xuất giải pháp 43 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình HĐXX Hội đồng xét xử HĐTP Hội đồng thẩm phán LTHAHS Luật thi hành án hình TAND Tịa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao UBND Ủy ban nhân dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số lượng bị báo hưởng án treo địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm 2014 đến năm 2018 29 Biểu đồ 2.1 So sánh tình hình áp dụng án treo năm từ năm 2014 đến năm 2018 tỉnh Lâm Đồng 29 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài: Thi hành án treo nhiều hoạt động tư pháp lĩnh vực thi hành án hình Mục tiêu cơng tác giúp đảm bảo nguyên tắc pháp chế XHCN án định tịa án có hiệu lực pháp luật thực tế thi hành phài quan, tổ chức công dân tôn trọng Thi hành án treo công cụ bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật nhà nước đồng thời công cụ để nhà nước khuyến khích, xây dựng cho người bị kết án ý thức tự giác cải tạo, tu dưỡng thân để trở thành người có ích cho xã hội với điều kiện q trình phải đặt giám sát quan, tổ chức theo quy định pháp luật Nhằm giúp công tác thi hành cách nghiêm chỉnh pháp luật quy định hệ thống quan chức năng, tổ chức trị, xã hội phối hợp thực Lâm Đồng tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, địa bàn thuộc vùng núi khả tiếp cận pháp luật người dân thấp phụ thuộc nhiều vào sách tuyên truyền quyền địa phương Tội phạm tệ nạn xã hội thường diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng gần gây trật tự, an ninh địa bàn tỉnh Lâm Đồng Tuy nhiên, nhờ bám sát đạo Đảng nhà nước quyền địa phương nên quan có thẩm quyền triển khai tồn diện mặt cơng tác phịng chống tội phạm cách hiệu có cơng tác thi hành án treo Thống kê năm qua (2014-2018) tồn ngành Tịa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng định thi hành án treo với 4331 trường hợp Công tác xét giảm thời gian thử thách tiến hành cách thường xuyên, tuân thủ pháp luật có tiến rõ rệt Hoạt dộng góp phần giữ vững kỷ cương, lịng tin người dân tỉnh Lâm Đồng pháp luật ổn định trật tự xã hội Tuy nhiên điều khơng có nghĩa hoạt động thi hành án treo địa bàn tỉnh Lâm Đồng không tồn bất cập hạn chế định Thực tế cho thấy công tác thi hành án treo quan tâm mặt thủ tục định, vào sổ sách… mà chưa thực quan tâm đến trình thi hành án đối tượng chủ thể tham gia tố tụng Hoạt động theo dõi, giám sát, giáo dục người hưởng án treo chưa quan tâm mức với nhiều sơ hở, thiếu sót Tại UBND xã, đa phần đội ngũ cán làm công tác thi hành án treo chưa nắm vững quy định pháp luật có liên quan, chưa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ Chưa thực đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định luật thi hành án hình sự; Cơng tác giám sát, giáo dục chưa mang lại hiệu trường hợp người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ, phạm tội mới… Vì vậy, xuất phát từ tính cấp thiết ý nghĩa lý luận thực tiễn vấn đề thi hành án treo, tác giả chọn đề tài “Thi hành án treo từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng” để nghiên cứu viết luận văn thạc sĩ luật học 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hiện có số cơng trình nghiên cứu thi hành án treo khía cạnh định Q trình học tập nghiên cứu thi hành án treo thơng qua Bản án có hiệu lực pháp luật thực tiễn áp dụng thi hành án treo địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đối chiếu, so sánh với Luật Thi hành án hình Bộ luật hình từ luận văn trước Học viên trình bày cụ thể luận văn sở lý luận pháp thi hành án treo đồng thời làm rõ thực trạng thi hành án treo địa bàn tỉnh Lâm Đồng, từ đưa nhóm giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật thi hành án treo nói chung nhóm giải pháp cụ thể nhằm đưa tính tất yếu khách quan thi hành án treo địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng Qua tìm hiểu tình hình nghiên cứa luận văn thi hành án treo có tác giả như: Nguyễn Hương Ngọc viết “Thi hành án treo từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh”; Dương Bích Ngọc; Nguyễn Tiến Thanh viết Thi hành án treo từ thực tiễn địa phương minh Tuy nhiên chưa có viết vấn đề cụ thể hi hành án treo từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng Nhằm khái quát hoạt động thi hành án treo đại bàn tỉnh Lâm Đồng nơi học viên sinh sống cơng tác sau học viên trình bày cụ thể luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 Mục đích hành hình phạt tù kèm theo thời gian thử thách định người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo 3.2.1.2 Đổi thay đổi quan niệm: “Hạn chế áp dụng án treo” Án treo chế định thể kết tinh cao tinh thần nhân đạo, giáo dục kết hợp khoan hồng, coi người phạm tội đối tượng cần phải “giáo dục, cải tạo, giúp đỡ”, đối tượng cần phải “trừng trị” Do đó, quan điểm phải hạn chế áp dụng án treo, không lạm dụng án treo, “chỉ áp dụng án treo theo tỉ lệ định” cần nhận thức lại thay đổi Quan điểm đắn là: Bất kỳ ai, thỏa mãn quy định theo pháp luật án treo hưởng án treo Các là: khoản Điều 65 BLHS cụ thể hóa theo Điều Nghị số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 BLHS án treo Như vậy, người thỏa mãn sau định cho hưởng án treo Bao gồm: (1) mức phạt tù khơng q 03 năm tội nghiêm trọng, tội nghiêm trọng tội nghiêm trọng theo quy định Điều BLHS năm 2015; (2) Có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; (3) Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khơng có tình tiết tăng nặng, có tình tiết giảm nhẹ quy định khoản Điều 51 BLHS 44 năm 2015 khơng có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình quy định khoản Điều 52 BLHS năm 2015 Từ quy định pháp luật thi hành án treo phân tích nêu vần đề đổi nhận thức thi hành án treo cần phải quán triệt sâu rộng đến quan tiến hành tố tụng, đặc biệt quan Tịa án để nhằm đảm bảo tính khoan hồng pháp luật tạo điều kiện cho bị cáo có hội sửa chữa sai phạm mình, hịa nhập cộng đồng nhanh chóng đặc biệt khơng gây hệ lụy khơng đáng có cho xã hội 3.2.1.3 Đổi chế độ thi hành án treo Hiện nay, Bộ luật thi hành án hình 2019 có hiệu lực có nhiều đổi công tác thi hành án treo Tuy nhiên, góc độ khoa học tác giả mạnh dạn đề xuất đổi cụ thể sau liên quan đến chế độ thi hành án treo: - Đổi quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn quan giám sát, giáo dục người hưởng án treo; - Đổi bổ sung tiêu chuẩn, trách nhiệm, chế độ người giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo; - Bổ sung nghĩa vụ người chấp hành án treo; 45 - Quy định việc rút ngắn thời gian thử thách người hưởng án treo thỏa mãn điều kiện cụ thể; - Quy định cụ thể chế tài trường hợp người chấp hành án treo vắng mặt nơi cư trú xử lý trường hợp hưởng án treo vi phạm quy định nghĩa vụ khác Luật Thi hành án hình (THAHS) năm 2019 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ thơng qua thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 Có thể nói, Luật Thi hành án hình 2019 sửa đổi toàn diện nhằm cụ thể hóa việc thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình đạo luật khác có liên quan, thể chế hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013 bảo vệ quyền người, quyền công dân, đồng thời khắc phục vướng mắc thực tiễn thi hành luật trước đây, bảo vệ quyền lợi phạm nhân, thể tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc Luật Thi hành án hình năm 2019 khắc phục bất cập, hạn chế thực tiễn cơng tác thi hành án, thể tính nhân văn sâu sắc bảo đảm quyền lợi phạm nhân, đảm bảo quyền người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, cụ thể lĩnh vực thi hành án treo, cải tạo không giam giữ : Thứ nhất, Thi hành án treo, cải tạo không giam giữ quy định Chương V, Mục “Thi hành án treo” gồm 11 điều quy định từ Điều 84 đến Điều 94, Mục “Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ” gồm 11 điều từ Điều 96 đến Điều 106 Về nội dung, Luật sửa đổi, bổ sung số 46 quy định liên quan đến thi hành án treo bổ sung nhiệm vụ UBND cấp xã, đơn vị quân đội giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo, cải tạo khơng giam giữ, theo Ủy ban nhân dân cấp xã giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo có nhiệm vụ, quyền hạn lập hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người hưởng án treo; bàn giao hồ sơ cho quan thi hành án hình có thẩm quyền theo quy định Luật (Điều 86); quy định chi tiết cụ thể, nhiệm vụ quyền hạn đơn vị quân đội giao giám sát, giáo dục người hưởng án treo thời gian thử thách (khoản Điều 86) Quy định trình tự, thủ tục, biện pháp lao động phục vụ cộng đồng người bị phạt cải tạo khơng giam giữ khơng có việc làm việc làm thời gian chấp hành án (khoản Điều 101); bổ sung số nội dung liên quan đến việc giải việc vắng mặt nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú nơi làm việc người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (Điều 100) Thứ hai, Quy định người bị án treo rút hết thời gian thử thách: Luật thi hành án hình năm 2010 nêu thủ tục rút ngắn thời gian thử thách người hưởng án treo; điều kiện trình tự thủ tục thời hạn xem xét định rút ngắn thời gian thử thách án treo quy định Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách án treo Nghị số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình án treo Theo đó, người hưởng án treo Tịa án nhân dân cấp huyện Tòa án quân cấp khu vực rút ngắn thời gian thử thách án treo có đủ điều kiện: 47 - Đã chấp hành phần hai thời gian thử thách án treo; - Có nhiều tiến bộ, thể việc thời gian thử thách thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ người hưởng án treo; chấp hành sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, học tập sửa chữa lỗi lầm; thực đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo định án; - Được Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội giao giám sát giáo dục người hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách văn - Người hưởng án treo năm rút ngắn thời gian thử thách lần từ tháng đến năm Người hưởng án treo rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, phải bảo đảm thực tế chấp hành thời gian thử thách ba phần tư thời gian thử thách Tòa án tuyên - Điều 89, Điều 90 Luật Thi hành án hình năm 2019 bổ sung thêm điều kiện, thủ tục với quy định thêm việc thời gian thử thách cịn lại khơng q 01 tháng rút ngắn hết thời gian thử thách lại (khoản Điều 89) 48 3.2.1.4 Đổi hồn thiện quy định trình tự, thủ tục thi hành án treo Các quy định cụ thể trình tự, thủ tục thi hành án treo cần đổi hoàn thiện, bao gồm: Đổi hồn thiện quan điểm việc tính thời gian thử thách án treo; xem xét rút ngắn thời gian thử thách án treo; quy định cụ thể về quan, tổ chức giám sát giáo dục người thi hành án treo; quy định xử lý trường hợp phát người hưởng án treo phạm tội khác trước thời điểm cho hưởng án treo; giải trường hợp người thi hành án treo chết 3.2.2 Hoàn thiện pháp luật thi hành án treo Thứ nhất, khó khăn việc quản lý, giám sát, giáo dục Uỷ ban nhân dân cấp xã bị án Cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người phải thi hành án treo cấp xã theo quy định pháp luật thi hành án hình nói chung pháp luật thi hành án treo nói riêng quy định tổ chức, cá nhân nêu có thẩm quyền yêu cầu người chấp hành án treo không thực hành vi vi phạm pháp luật việc chấp hành quy định thời gian thử thách theo quy định pháp luật thi hành án treo, điều quan trọng người chấp hành án treo bỏ khỏi địa phương vắng mặt địa phương việc giáo dục, quản lý tiến hành 49 Điều cho thấy việc quản lý, giám sát, giáo dục Uỷ ban nhân dân cấp xã người phải thi hành án treo giấy tờ Do đó, cần sửa đổi, quy định bổ sung pháp luật thi hành án hình theo hướng người chấp hành án treo bị làm kiểm điểm vi phạm quy định luật thi hành án hình mà cố tình vi phạm tiếp tục Uỷ ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người phải thi hành án treo đề nghị quan có thẩm quyền tiến hành việc áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định BLHS Và Luật thi hành án hình Cụ thể theo Luật Thi hành án hình năm 2019 quy định thời gian thử thách mà người chấp hành án treo vi phạm quy định nghĩa vụ từ lần trở lên chuyển từ việc thi hành án treo sang án giam nhằm tạo sức răn đe cho họ từ giáo dục người có ý định phạm tội Thứ hai, Kiểm sát hoạt động thi hành án treo Viện kiểm sát Theo quy định Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định việc kiểm sát có quyền u cầu Tịa án quan, tổ chức thi hành án treo kiểm tra việc thi hành án, quy định nêu cho thấy công tác kiểm sát thi hành án treo,Viện kiểm sát tham gia kiểm sát từ giai đoạn ban hành định thi hành án, trình thi hành án giai đoạn cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách Tuy nhiên Viện kiểm sát không nhận Giấy chứng nhận sau bị án chấp hành xong thời gian thử thách, từ cần sớm ban hành quy định hướng dẫn Bộ luật hình thi hành án treo, đặc biệt điều kiện chấp hành hình phạt tù người cho hưởng án treo không thực quy định pháp luật 50 3.2.3 Tăng cường lực chủ thể thi hành án treo Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã cần tăng cường quản lý lĩnh vực thi hành án treo cần thực tốt giải pháp chủ yếu sau: Tập huấn pháp luật thi hành án treo để áp dụng pháp luật phải hiểu rõ pháp luật khơng đọc hiểu câu chữ mà phải hiểu tinh thần pháp luật, nguyên nhân, trình phát triển điều luật để áp dụng Vì thế, Tịa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng nên kết hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng cần tổ chức lớp tập huấn, buổi tọa đàm trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng trình độ chuyên môn cho cá nhân tổ chức giao giám sát giáo dục người phải thi hành án treo điạ phương Bởi lẽ, việc giám sát người giao quản lý giáo dục người phải thi hành án treo phải đảm bảo nguyên tắc Luật Thi hành án hình phụ thuộc hồn tồn vào trình độ chun mơn họ Ngược lại, trình độ chun mơn họ cỏi quản lý, giám sát, giáo dục người phải thi hành án treo thực tế đồng thời giảm hiệu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa phương Tăng cường tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật thi hành án treo Hoạt động tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật có ý nghĩa quan trọng, qua hoạt động cho thấy tranh toàn cảnh tình hình chấp hành án treo địa bàn số lượng người chấp hành án treo, nhân thân họ, độ tuổi, trình độ hồn cảnh người chấp hành án treo Quá trình tổng kết có ý nghĩa cơng tác phịng ngừa tội phạm ngun 51 nhân, động người phạm tội để có phương án đấu tranh thích hợp mặt xã hội, kinh tế trị Trên sở đó, đề giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật cho phù hợp với thực tiễn sống kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn áp dụng thống pháp luật công tác thi hành án hình 3.2.4 Đẩy mạnh cơng tác giáo dục, tuyên truyền thi hành án treo Tác giả đưa giải pháp chủ yếu công tác tuyên truyền cụ thể là: - Trực tiếp từ cơng chức tư pháp xã, hịa giải viên sở trực tiếp thực việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật xã, toàn thể ban ngành Hội phụ nữ, Hội nông dân, Mặt trận tổ quốc mở đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn trực tiếp cho người hưởng án treo nắm rõ quyền nghĩa vụ họ Để phản ánh kết công tác thi hành án treo cần áp dụng đa dạng hình thức tuyên truyền để cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến công tác thi hành án treo góp phần nâng cao chất lượng cơng tác thi hành án hình UBND xã - Nhà nước cần mở rộng dân chủ, công khai tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đông đảo vào việc đóng góp ý kiến xây dựng dự luật quan trọng dự thảo Bộ luật thi hành án 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu thi hành án treo 52 Để đảm bảo án Tòa án tuyên thi hành nghiêm chỉnh, đòi hỏi quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân phải tăng cường kiểm tra, giám sát, phát xử lý vi phạm pháp luật thi hành án: Viện kiểm sát nhân dân hai cấp cần tăng cường công tác kiểm sát đảm bảo việc chấp hành pháp luật Tòa án nhân dân hai cấp,của quan,tổ chức giám sát,giáo dục người bị kết án địa bàn toàn tỉnh, tập trung kiểm sát địa phương có số lượng người bị kết án lớn.Tập hợp dạng vi phạm phổ biến, kiến nghị chung đến Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp đạo dứt điểm, khắc phục kịp thời vi phạm công tác 3.2.6 Tăng cường mối quan hệ phối hợp chủ thể thi hành án treo đối tượng phải thi hành án treo Mối quan hệ phối hợp công tác thi hành án treo cần phải đáp ứng yếu tố là: Quan hệ phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh huyện, thị xã, thành phố với xã phường, thị trấn quan, tổ chức khác việc giao nhận án, định thi hành án, việc xem xét, theo dõi kết thi hành án, đề nghị lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách hay giảm thời hạn chấp hành án 53 Tiểu kết Chương Thời gian qua, địa bàn tỉnh Lâm Đồng số lượng bị cáo cho hưởng án treo có chiều hướng gia tăng trở thành gánh nặng cho lực lượng tổ chức thi hành pháp luật Để thực có hiệu việc thi hành án treo điạ phương tác giả mạnh dạn đưa nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực tốt công tác thi hành án treo đại bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng nước nói chung để khắc phục yếu tố cịn thiếu sót cơng tác thi hành án treo Qua nhóm giải pháp mà tác giả đưa nêu cần có phối hợp, chung tay quan, ban ngành hữu quan để thực làm tốt công tác thi hành án treo địa bàn tỉnh Lâm Đồng 54 KẾT LUẬN Thực tiễn công tác thi hành án treo địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua cho thấy đạt nhiều thành tựu, nhiên cịn nhiều thiếu sót cơng tác thi hành án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ UBND xã địa bàn Bên cạnh cịn số quan, ban ngành có tư tưởng “coi nhẹ” lĩnh vực thi hành án treo Dẫn đến không trọng thực chức năng, nhiệm vụ, thực mang tính chất đối phó, hình thức, hiệu quả, chưa góp phần nâng cao hiệu công tác thi hành án treo để thực nhiệm vụ trị địa phương Bản thân người phân công thực nhiệm vụ thi hành án treo chưa chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ, nhận thức tích lũy kinh nghiệm Hơn UBND xã chưa quan tâm mức đến công tác thi hành án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, chưa thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định Công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo chưa mang lại hiệu quả, ảnh hưởng đến chất lượng công tác thi hành án treo Từ thực tiễn nêu địi hỏi phải có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác thi hành án treo địa bàn tỉnh Lâm Đồng Từ nhận thức nêu tác giả mạnh dạn nêu luận văn đưa số giải pháp việc hoàn thiện quy định pháp luật án treo như: Đổi quan điểm án treo; Tăng cường lực chủ thể thi hành án treo; Nâng cao nhận thức tầm quan trọng thi hành án treo; Tăng cường mối quan hệ phối hợp chủ thể thi hành án treo đối tượng phi thi hành án treo; 55 Việc áp dụng số nội dung giải pháp nêu công tác thi hành án treo tỉnh Lâm Đồng thời gian qua mang lại nhiều kết thực tế, chứng minh giải pháp cần phải tiếp tục áp dụng thực xuyên suốt trình thực cơng tác thi hành án treo Việc tiếp tục áp dụng giải pháp công tác thi hành án treo năm tới góp phần quan trọng việc thực tốt nhiệm vụ điạ phương 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phúc Ân (2018) “Lâm Đồng khởi tố 652 vụ án hình trật tự xã hội”, Báo Pháp luật Việt Nam, , (7/12/2018) Bộ Chính trị (2010) Kết luận số 79-KL/TW Bộ Chính trị Đề án đổi tổ chức hoạt động Tòa án, Viện kiểm sát Cơ quan điều tra theo Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ban hành ngày 28/7/2010, Hà Nội Bộ Chính trị (2005) Nghị 48-NQ/TW “Chiến lược xây dụng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, ban hành ngày 24/5/2005, Hà Nội Lê Văn Cảm (chủ biên) (2009) Giáo trình tư pháp Hình sự, Bộ mơn Tư pháp Hình - Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội; Học viện tư pháp (2009) Giáo trình Kỹ giải vụ án hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao (2013) Nghị Quyết số Số 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 60 Bộ luật hình án treo, ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013, Hà Nội Lê Văn Luật (2007) Chế định án treo luật hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội Hoàng Phê (chủ biên) (1994) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội Lại Viết Quang (2019) “Án treo vấn đề đặt áp dụng thi hành án treo nay”, Tạp chí nhân lực khoa học xã hội, chuyên đề số (5-2019) 10 Đinh Văn Quế (2000) Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999, (phần chung), Nxb Thành phố Hồ ChíMinh 11 Quốc hội (1999) Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 12 Quốc hội (2015) Bộ luật hình 2015, Hà Nội 13 Quốc hội (2015) Bộ luật tố tụng hình 2015, Hà Nội 14 Quốc hội (2013) Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Hà Nội 15 Quốc hội (2010) Luật thi hành án hình 2010, Hà Nội 16 Quốc hội (2019) Luật thi hành án hình 2019, Hà Nội 17 Quốc hội (2014) Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014, Hà Nội 18 Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2018) Báo cáo tổng kết công tác ngành TAND tỉnh Lâm Đồng từ năm 2014 đến năm 2018, Lâm Đồng 19 Trung tâm từ điển học (2007) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 20 Trường đại học luật Hà Nội (2000) Giáo trình luật hình Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội 21 Trường Đại học Luật Hà Nội (2004) Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 22 Viện khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006) Từ điển Luật học, Nxb từ điển bách khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: THI HÀNH ÁN TREO TỪ THỰC TIỄN TỈNH LÂM ĐỒNG, THI HÀNH ÁN TREO TỪ THỰC TIỄN TỈNH LÂM ĐỒNG