NGHỀ LÀM GIẦY DA Ở HAI LÀNG GIẼ THƯỢNG VÀ GIẼ HẠ, XÃ PHÚ YÊN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

209 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN NGỰ NGHỀ LÀM GIẦY DA Ở HAI LÀNG GIẼ THƯỢNG VÀ GIẼ HẠ, XÃ PHÚ YÊN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÂN HỌC Mã số : 9310302 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI XUÂN ĐÍNH HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Những luận điểm mà luận án kế thừa tác giả trước ghi rõ xuất xứ Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Ngự LỜI CẢM ƠN Trong trình thực Luận án tiến sĩ Nhân học với đề tài “Nghề làm giầy da hai làng Giẽ Thượng Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội”, nhận giúp đỡ quan, tập thể, cá nhân Tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn chân thành tới: - Học viện Khoa học xã hội, Khoa Dân tộc học - Nhân học thuộc Học viện tạo điều kiện để tơi hồn thành chương trình học tập, nghiên cứu, bảo vệ luận án - Huyện ủy Phú Xuyên, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Minh Tân - nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi để tơi theo học, hồn thành chương trình nghiên cứu sinh khóa 2014 - 2018 - Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cán phận giúp việc xã Phú Yên, nhân dân hai làng Giẽ Thượng, Giẽ Hạ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận, khai thác nguồn tư liệu cho luận án đợt điền dã từ 2014- 2018 - Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp khích lệ, động viên, tạo điều kiện tốt cho q trình thực luận án - Đặc biệt, tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Bùi Xn Đính, tận tình bảo tơi việc định hướng đề tài, tiếp cận phương pháp, kinh nghiệm nghiên cứu, thu thập, xử lý tư liệu, thực ý tưởng khoa học, để hoàn thành tốt luận án Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Ngự MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu, nguồn tư liệu luận án 5 Đóng góp khoa học luận án Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết cấu luận án Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý thuyết luận án 21 1.3 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 31 Tiểu kết Chương 43 Chương NGHỀ LÀM GIẦY DA 45 Ở HAI LÀNG GIẼ THƯỢNG, GIẼ HẠ TRƯỚC NĂM 1992 2.1 Nghề làm giày da hai làng Giẽ Thượng, Giẽ Hạ bối cảnh 45 sản xuất giầy da Việt Nam 2.2 Nghề làm giày da truyền thống hai làng Giẽ Thượng, Giẽ Hạ 49 Tiểu kết Chương 65 Chương 67 NGHỀ LÀM GIÀY DA Ở HAI LÀNG GIẼ TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY 3.1 Sự hồi phục nghề làm giày da phát triển nghề 67 3.2 Đại lý nguyên vật liệu, phụ kiện chuyển biến tổ chức 82 sản xuất nghề làm giày da 3.3 Sự hình thành tầng lớp chủ sở sản xuất - kinh doanh 94 Tiểu kết Chương 108 Chương TÁC ĐỘNG CỦA NGHỀ LÀM GIÀY DA VỚI CÁC KHÍA CẠNH 110 VĂN HĨA, XÃ HỘI, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI NGHỀ HIỆN NAY 4.1 Tác động nghề làm giầy da đời sống kinh tế - xã hội 110 4.2 Tác động nghề tới giáo dục, văn hóa 115 4.3 Những vấn đề đặt hội phát triển làng nghề giày da Giẽ Thượng, Giẽ Hạ 130 4.4 Một số đề xuất, khuyến nghị từ nghiên cứu nghề làm giày da hai làng Giẽ Thượng, Giẽ Hạ 143 Tiểu kết Chương 145 KẾT LUẬN 148 CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 163 Phụ lục Danh sách cộng tác viên cung cấp tư liệu vấn 163 Phụ lục Hệ thống di tích thờ cúng hai làng Giẽ Thượng, Giẽ Hạ 158 Phụ lục Điều lệ Hội Da - Giầy Phú Yên (theo y chính) 174 Phụ lục Một số hình ảnh làng nghề Giẽ Thượng, Giẽ Hạ 184 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HỘP PHỎNG VẤN STT Tên bảng, sơ đồ, hộp vấn Bảng 3.1 Các loại hộ sản xuất, Trang 71 kinh doanh thôn (năm 2017) Bảng 3.2 So sánh giống khác nghề truyền thống nghề hai làng Giẽ 106 Bảng 3.3 So sánh giống khác làng nghề Giẽ Thượng, Giẽ Hạ với số làng nghề tiêu biểu vùng châu thổ Bắc Bộ 107 Bảng 4.1: Một số tiêu phát triển kinh tế - xã hội xã Phú Yên (2010 - 2017) 112 Sơ đồ Mơ hình tổ chức sản xuất giày da Giẽ Thượng, Giẽ 80 Hạ (Giai đoạn 1996 - 2016) Sơ đồ Mơ hình tổ chức sản xuất giày da Giẽ Thượng, Giẽ Hạ 90 Hộp Về quan hệ không tốt làm ăn với người họ 85 Hộp 2:.Về hình thành sở sản xuất nhờ giúp đỡ chủ sở sản xuất làng Giẽ 88 Hộp 4.1 Lúng túng việc mở rộng quy mô xưởng sản xuất 133 10 Hộp 4.2 Khó khăn tư sản xuất 133 11 Hộp 4.3 Về việc không muốn xây dựng thương hiệu giầy da 139 12 Hộp 4 Khó khăn việc xây dựng thương hiệu 140 13 Hộp 4.5 Về nguyên nhân muốn chuyển sang kinh doanh nguyên vật liệu, phụ kiện nghề giày da 142 14 Hộp 4.6 Về lưỡng lự mở rộng nghề 144 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trên vùng châu thổ Bắc Bộ, từ xưa hình thành nhiều nghề thủ cơng Bên cạnh nghề đời từ sớm, gắn với trình cha ông ta mở làng, lập nước, đan lát, dệt, làm gốm…; lại có nghề xuất muộn điều kiện sống Một nghề làm giày da, xuất vào kỷ XVI Tập quán sinh hoạt mức sống thấp người nông dân trước làm cho sản phẩm nghề giày da khơng có chỗ đứng nông thôn, mà chủ yếu phục vụ người Pháp tầng lớp người Việt sinh sống đô thị Do vậy, số người làm nghề không nhiều phải mưu sinh thành phố Tình hình tiếp diễn đến tháng 10 - 1954 Từ hịa bình lập lại, sách phát triển kinh tế Nhà nước Việt Nam giúp cho nghề làm giày da có phát triển định Tại nhiều địa phương xuất hợp tác xã thủ công nghiệp tổ sản xuất giày da, chủ yếu làm gia cơng cho nhà máy, xí nghiệp; sản phẩm chủ yếu để phân phối cho cán quân đội Đại phận cư dân nông thôn điều kiện kinh tế khó khăn chế độ phân phối, bao cấp không sử dụng sản phẩm Nghề làm giày da hai làng Giẽ Thượng Giẽ Hạ (xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) bắt đầu hình thành từ năm 1918, số người làng học nghề phố Tràng Tiền (Hà Nội), sau cháu làm nghề nhiều nơi, lập cửa hàng cửa hiệu lớn, đưa người hai làng làm nghề đô thị suốt năm thời Pháp thuộc Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp sau hịa bình lập lại, nghề làm giày da người hai làng Giẽ Thượng, Giẽ Hạ điều kiện phát triển, chiến tranh, đời sống khó khăn Một số thợ tiếp tục bám trụ đô thị để mưu sinh, số trở quê sinh sống Sản phẩm giày da chủ yếu phục vụ phận người có thu nhập xã hội; cơng chức, nhà bn, người có điều kiện kinh tế thị, nghề làm giầy da không phát triển Đến năm 1965, Hợp tác xã Giày da Phú Yên thành lập, gồm thợ giày cũ người trong, xã; chủ yếu làm gia công cho Tổng Công ty giày da xuất Hà Nội Đến năm 1985, khủng hoảng kinh tế, hợp tác xã phải giải thể Hầu hết người thợ giầy hai làng Giẽ Thượng, Giẽ Hạ phải bỏ nghề, xót xa, tiếc nuối Từ năm 1990, thành tựu bước đầu công đổi tác động đến nghề làm giày da Đời sống nhân dân cải thiện Số người sử dụng giày da tăng lên mạnh mẽ, kể nơng thơn Đó điều kiện để nghề làm giày da phát triển nơng thơn, làm hình thành làng chuyên làm giày da Tại nhiều địa phương, từ làng nghề phát triển thành xã nghề Một làng nghề - xã nghề làm giày da phải kể đến làng nghề Giẽ Thượng Giẽ Hạ Những người thợ giầy hai làng tập hợp lại, khôi phục, mở mang nghề giầy truyền thống quê hương Nhiều lớp niên nơi học nghề, tiếp thu kinh nghiệm, tiếp nối, phát huy truyền thống tài hoa cha ông, phát triển nghề làm giày thành nghề tạo kinh tế mũi nhọn địa phương Đến năm 2017, hai làng có 03 cơng ty, gần 400 sở hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nghề da - giày, thường xuyên thu hút khoảng 2.000 lao động (khoảng 80% lao động xã) 1.000 lao động từ nơi khác học nghề, làm nghề Nghề sản xuất giày da truyền thống hai giữ vai tròlớn việc chuyển dịch cấu kinh tế, thu nhập xã Phú Yên Năm 2017, giá trị thu nhập từ ngành nghề xã ước đạt 90 tỷ đồng, chiếm 60% cấu kinh tế xã Nghề làm giày da giúp hai làng xã Phú Yên từ vùng đất chiêm trũng nghèo, trở nên trù phú xác định ngành kinh tế chủ lực địa phương tương lai Đặc biệt từ năm 2006, từ hai làng Giẽ, nghề làm giày da mở rộng sang địa bàn xã lân cận khu vực, tạo xã nghề vùng nghề Nghiên cứu nghề làm giày da hai làng Giẽ Thượng Giẽ Hạ mặt khoa học làm rõ hình thành phát triển loại hình nghề lâu chưa quan tâm, góp phần vào việc nghiên cứu nghề thủ công làng nghề nói chung; làm sáng tỏ quy luật hình thành, phát triển từ làng nghề đến xã nghề - vùng nghề Về mặt thực tiễn, tìm hiểu nghề làm giầy da hai làng Giẽ Thượng Giẽ Hạ, xã Phú Yên tạo sở khoa học để ngành cơng nghiệp ngành có liên quan huyện Phú Xuyên, cấp ủy quyền xã Phú Yên đề giải pháp để nghề tiếp tục mở rộng, làng nghề phát triển theo hướng bền vững Với lý trên, chọn đề tài “Nghề làm giầy da hai làng Giẽ Thượng Giẽ Hạ xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội” 1làm luận án tiến sĩ Nhân học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Làm rõ khía cạnh nghề làm giày da hai làng Giẽ Thượng Giẽ Hạ (các yếu tố tác động đến nghề, quy trình làm nghề tổ chức làm nghề, sản phẩm nghề, vị trí nghề đời sống, khía cạnh bật xã hội văn hóa liên quan đến nghề làm giày da nay) góc độ Nhân học Quyết định đề tài luận án Học viện Khoa học xã hội ghi “Nghề làm giầy da hai làng Giẽ Thượng Giẽ Hạ xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội” Tuy nhiên, để phù hợp với cách viết tả, luận án, nghiên cứu sinh dùng từ “giày da” Cách dùng khơng làm thay đổi mục đích nội dung trình bày luận án - Chỉ thực trạng phát triển, vấn đề đặt nghề làng nghề làm giày da, tạo sở khoa học cho việc đề giải pháp góp phần phát triển bền vững cho làng nghề 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Thu thập nguồn tài liệu thứ cấp (các tài liệu lưu trữ hai làng Giẽ Thượng, Giẽ Hạ, cơng trình nghiên cứu khía cạnh nội dung luận án), tổng quan nguồn tài liệu để có nhìn ban đầu nghề, làng nghề hai làng Giẽ Thượng, Giẽ Hạ - Tiến hành điền dã thực địa để thu thập nguồn tài liệu liên quan đến khía cạnh nội dung luận án - Tổng hợp tư liệu phân tích, giải mã tượng, nhằm làm rõ nội dung đề luận án, đó, tập trung làm bật khía cạnh nghề giày da trước biến chuyển điều kiện nay, Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án khía cạnh bật nghề làm giày da hai làng Giẽ Thượng Giẽ Hạ giai đoạn từ tư liệu khảo sát thực tế Nội dung “Những khía cạnh bật nghề làm giày da” khái niệm “Giai đoạn nay” làm rõ phần sau Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu luận án hai làng Giẽ Thượng Giẽ Hạ thuộc xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội - Phạm vi thời gian nghiên cứu luận án chủ yếu từ năm 1992 đến nay, nghề giày da phục hồi, tập trung vào khoảng thời gian 10 năm gần (2007 - 2017), nghề giày da có bước phát triển mạnh mẽ 192 Ảnh 8: Cơ sở sản xuất (CSSX) Thơng Huệ 193 Ảnh 9: Dán lót giầy sở sản xuất Thông Huệ Ảnh 10: Cắt mũ giầy sở sản xuất Thông Huệ 194 Ảnh 11: Cơ sở sản xuất Đại Hoan kiểm tra, đóng gói sản phẩm 195 Ảnh 12: Cửa hàng bán sản phẩm CCSX Đại Hoan 196 Ảnh 13: Cơ sở sản xuất Đại Hoan 197 Ảnh 14: Đánh bóng giầy sở sản xuất Đại Hoan Ảnh 15: Dán đế giầy sở sản xuất Đại Hoan 198 Ảnh 16: Cửa hàng giới thiệu sản phẩm CSSX Đại Hoan 199 Ảnh 17: Cửa hàng giới thiệu sản phẩm CSSX Phong Nụ 200 Ảnh 18: Tác vấn chủ CSSX Diên Vui Ảnh 19: Chủ CSSX Sơn Linh bán hàng online 201 Ảnh 20: Du khách thăm làng nghề 202 Ảnh 21: Dán đế giày máy 203 Ảnh 22: Cơ sở sản xuất giày dép da cao cấp Phụ Khang Ảnh 23: Cắt mũ giày 204 205 Ảnh 24: Cơ sở sản xuất giày da phát triển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 206 Ảnh 25, 26: Ơ nhiễm mơi trường làng nghề ... đình sản xuất, kinh doanh nghề da - giày, thường xuyên thu hút khoảng 2.000 lao động (khoảng 80% lao động xã) 1.000 lao động từ nơi khác học nghề, làm nghề Nghề sản xuất giày da truyền thống hai... đổi) Nguyễn Lan Hương [41]; Làng nghề thủ công Triều Khúc (xã Tân Triều, 16 huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), truyền thống biến đổi Đỗ Ngọc Yến [95], Biến đổi văn hóa làng dệt Phương La (huyện... tiến sĩ Iron Works:Excavating alternative Futures in a Northern Vietnamese Craft Village (Luyện sắt: tương lai lựa chọn làng nghề miền Bắc Việt Nam) DiGregorio, Michael, Đại học California miêu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHỀ LÀM GIẦY DA Ở HAI LÀNG GIẼ THƯỢNG VÀ GIẼ HẠ, XÃ PHÚ YÊN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NGHỀ LÀM GIẦY DA Ở HAI LÀNG GIẼ THƯỢNG VÀ GIẼ HẠ, XÃ PHÚ YÊN, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI