THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI

83 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:31

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THANH HOÀI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG ĐÀ NẴNG, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THANH HOÀI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI Chun ngành: Chính sách cơng Mã số : 838 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG ĐÀ NẴNG, 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, công tác giảm nghèo bền vững Đảng, Nhà nước ta quan tâm nhận thức rõ tầm quan trọng tính cấp thiết Do Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, sách, tập trung lãnh đạo, đạo, triển khai thực đạt nhiều kết quan trọng, tác động mạnh đến việc thực Chương trình giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, sở hạ tầng từ thôn, xã, đến huyện tỉnh nghèo tăng cường; người nghèo bước tiếp cận dịch vụ xã hội bản, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt tiêu kế hoạch đề Cụ thể, Nghị 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo”; Nghị 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 về“Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020”; Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực Chương trình mục tiêu quốc gia Đảng, Nhà nước ta khẳng định việc thực mục tiêu giảm nghèo bền vững chủ trương lớn, then chốt nghiệp cách mạng nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần người nghèo, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch mức sống, mức phân hóa giàu nghèo nơng thơn thành thị, vùng, dân tộc nhóm dân cư Đồng thời thể tâm việc thực Mục tiêu thiên niên kỷ Liên Hợp Quốc mà Việt Nam cam kết Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ Liên Hợp Quốc năm 2000 Ba Tơ sáu huyện miền núi, nằm phía Tây Nam tỉnh Quảng Ngãi với tổng diện tích tự nhiên tồn huyện: 113.669,52 hécta, chiếm 1/5 tổng diện tích tỉnh Quảng Ngãi Địa hình Ba Tơ chủ yếu đồi núi, thung lũng có nhiều sơng, suối Đồi núi chiếm 4/5 diện tích tồn huyện, có nhiều núi cao hiểm trở nối liền với huyện miền núi xung quanh Về đơn vị hành chính, Ba Tơ có 20 xã, thị trấn, có 119 thơn (trong 112 thơn 07 tổ dân phố), với 216 khu dân cư Trong có 14 xã, thị trấn thuộc an tồn khu diện xã đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính phủ) Mật độ dân thưa 48,95 người/km2 sống tập trung Thị trấn Ba Tơ, xã Ba Vì xã Ba Động Trong năm qua, huyện Ba Tơ có nhiều giải pháp, định hướng nhằm xóa đói giảm nghèo (XĐGN) cho người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đạt nhiều thành tựu quan trọng, từ năm 2013 đến 2017 tỷ lệ hộ nghèo tồn huyện bình qn năm giảm 5,6%/năm, đạt tiêu kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch từ 4% - 7%), huyện xố hộ đói kinh niên Trong sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội xây dựng phát triển, bật trung tâm Thị trấn Ba Tơ; đời sống vật chất tinh thần nhân dân cải thiện nâng lên đáng kể; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực việc chăm lo đến đời sống nhân dân; tình hình an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn huyện giữ vững, ổn định Tuy nhiên, với đặc điểm huyện miền núi, nên điều kiện phát triển kinh tế xã hội cịn nhiều khó khăn, trình độ dân trí số nơi cịn thấp; số hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu tồn tại; Ba Tơ huyện nghèo theo Nghị 30a Chính phủ; Kết giảm nghèo chưa thực bền vững, cịn nhiều bất cập: tình trạng tái nghèo diễn ra, sách đầu tư phát triển hướng vào trợ giúp cho huyện xã đặc biệt khó khăn chưa đủ mạnh đồng bộ, việc sử dụng nguồn lực giảm nghèo chưa tương xứng với tiềm năng: vốn, lao động, kinh nghiệm sản xuất; việc tuyên truyền nâng cao ý thức nghèo cho người dân cịn hạn chế; chế thực chưa phù hợp với đặc thù vùng miền đặc điểm văn hóa, tập quán người dân Một phận người nghèo, người đồng bào DTTS số quyền địa phương nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác giảm nghèo, cịn có tư tưởng trơng chờ, ỷ lại vào giúp đỡ Nhà nước cộng đồng, chưa thật chủ động, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, Qua bất cập nêu xuất phát từ tình hình thực tiễn huyện, nhằm để đưa đề xuất, định hướng giải pháp mang tính khoa học, phù hợp với địa phương nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh, bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, lựa chọn đề tài “Thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi” làm đề tài nghiên cứu luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Cơng tác xóa đói, giảm nghèo ln chủ trương lớn Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm ưu tiên hàng đầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Mặc dù cịn nhiều khó khăn năm ngân sách Nhà nước dành hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư, hỗ trợ trực tiếp lồng ghép, thông qua chương trình, dự án, sách cho giảm nghèo, thực tiến bộ, cơng xã hội Có thể nói vấn đề nghèo, đói thực tế khách quan thức thừa nhận từ năm 1993, sau hội nghị bàn xóa đói giảm nghèo tổ chức Băng Cốc (Thái Lan) Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc (ESCAP) Để đáp ứng nhu cầu nắm bắt thực trạng hoạch định sách, có điều tra, nghiên cứu đói nghèo giảm nghèo Đáng ý điều tra đói nghèo Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (LĐTBXH), Tổng cục Thống kê (TCTK), nghiên cứu Trung tâm Khoa học xã hội Nhân văn quốc gia (nay Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Uỷ ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) mở thời kỳ - thời kỳ đổi toàn diện, triệt để sâu sắc mặt đời sống đất nước, có lĩnh vực kinh tế, nhằm thực có hiệu cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Với đổi này, năm đầu thập kỷ 1990 có nhiều nhà nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng phân hóa giàu nghèo xã hội Việt Nam Cụ thể vào năm 1993, tác giả Nguyễn Văn Tiêm xuất sách “Giàu nghèo nông thôn Việt Nam”; Năm 1994, tác giả Nguyễn Văn Thiều xuất sách “Biến động giàu nghèo phân hoá xã hội nông thôn nước ta” Qua hai nghiên cứu trên, tác giả phân tích đánh giá thực trạng phân hố giàu nghèo q trình phân tầng xã hội số tỉnh thuộc khu vực nông thôn Việt Nam Năm 1998, công trình nghiên cứu xuất với tiêu đề “Khủng hoảng phát triển vùng miền núi Việt Nam”, Jamieson cộng khái quát khó khăn thách thức thành vấn đề có quan hệ chặt chẽ với nhau, bao gồm: Nghèo đói; Sức ép dân số; Mơi trường bị suy thối; phụ thuộc người DTTS vào hệ thống bên ngồi lề hóa kinh tế DTTS Ngồi cịn có nghiên cứu khác tác giả Lê Xuân Bá cộng vào năm 2001với tác phẩm “Nghèo đói xố đói giảm nghèo Việt Nam”; Tác giả Hà Quế Lâm vào năm 2002 với tác phẩm “Xố đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số nước ta - thực trạng giải pháp”; Tác giả Ngô Văn Lệ cộng năm 2004 với tác phẩm “Nghèo đói xố đói giảm nghèo người Khmer tỉnh Sóc Trăng”; Năm 2003 nhóm nghiên cứu tác giả Bùi Văn Đạo phụ trách với tác phẩm “Một số vấn đề giảm nghèo dân tộc thiểu số Việt Nam” Vào năm 2006, Viện Khoa học xã hội Việt Nam xuất cơng trình “Nghèo giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 1993-2004”, tập thể nhà nghiên cứu biên soạn, đạo GS.TS Đỗ Hoài Nam, dựa sở phân tích số liệu nghèo đói quốc gia điều tra xã hội học, nêu lên tranh tồn cảnh nghèo đói giảm nghèo, ngun nhân nghèo, đề xuất định hướng, giải pháp giảm nghèo phát triển bền vững Việt Nam Năm 2012 PGS.TS Lê Quốc Lý với sách “Chính sách xóa đói giảm nghèo- Thực trạng giải pháp” nêu số lý luận xóa đói, giảm nghèo; chủ trương, đường lối Đảng sách Nhà nước xóa đói, giảm nghèo; thực trạng đói nghèo Việt Nam; sách xóa đói, giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 2001-2010; số chương trình xóa đói giảm nghèo điển hình Việt Nam thời gian qua; đánh giá tổng quát thực sách xóa đói, giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 20012010; định hướng mục tiêu xóa đói, giảm nghèo Việt Nam thời gian tới; số chế nhằm thực có hiệu sách xóa đói, giảm nghèo Việt Nam; giải pháp xóa đói, giảm nghèo Việt Nam thời gian tới Ngoài ra, Tạp chí nước ln phải kể đến số viết đăng tải như: PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc: Để đẩy mạnh công tác XĐGN miền Trung, Tạp chí Sinh hoạt Lý luận số (58), 2003; TS Đồn Minh Tuệ: Giải pháp XĐGN, thực cơng xã hội nông thôn Bắc Trung Bộ, Tạp chí Lý luận Chính trị, 10/2002; Từ Thanh - Kim Ngọc Đàm: Thực sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà cho hộ đồng bào DTTS nghèo, Tạp chí Cộng sản số 790 (8-2008); GS, TS Hồ Văn Vĩnh: Để công tác XĐGN tiến triển vững chắc, Tạp chí Cộng sản, số 782 (12/ 2007); TS Nguyễn Hải Hữu: Hướng tới giảm nghèo toàn diện bền vững, cơng xã hội, Tạp chí Cộng sản, số (5/2006); Thanh Hùng: XĐGN vùng Bắc Trung Bộ, Tạp chí Cộng sản, số (3/2006); TS Đỗ Thanh Phương: Tỉnh Kon Tum với công tác XĐGN, Tạp chí Sinh hoạt Lý luận, số (74), 2006; TS Nguyễn Văn Nam: Giải việc làm thu nhập q trình xố đói giảm nghèo Tây Ngun, Tạp chí Sinh hoạt Lý luận, số (75), 2006; ThS Nguyễn Hoàng Việt: Giảm nghèo bền vững để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, Tạp chí Cộng sản số 72 tháng 11/2016 Đặc biệt nghiên cứu sâu sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải kể đến báo cáo phân tích xã hội quốc gia năm 2009 Ngân hàng giới (WB-2009), tổng kết nhóm đồng bào DTTS gặp bất lợi yếu tố dẫn đến kết sinh kế thấp so với nhóm đa số, bất lợi tiếp cận giáo dục, di chuyển lao động, tiếp cận thị trường, tín dụng, đất sản xuất định kiến nhóm đa số nhóm đồng bào DTTS Qua báo cáo nhận định khơng có yếu tố giải thích khác biệt mức sống nhóm đồng bào DTTS nhóm đa số, mà yếu tố kết hợp lại tạo thành “vịng luẩn quẩn” dẫn đến đói nghèo đồng bào DTTS giảm chậm Và vào năm 2011, dựa kết khảo sát tỉnh Kon Tum, Bình Thuận, Lạng Sơn, Hải Dương An Giang, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) công bố nghiên cứu “Giảm nghèo Việt Nam: Thành tựu thách thức” Khi phân tích bối cảnh nghèo đồng bào DTTS, nghiên cứu đề cập đến khó khăn như: yếu sở hạ tầng, giải thực trạng vấn đề lao động việc làm, khả tiếp cận dịch vụ xã hội, chất lượng giáo dục rào cản ngôn ngữ Năm 2012 nghiên cứu Baulch Vũ: phân tích vai trò đặc điểm gồm: đặc điểm nhân hộ gia đình, trình độ học vấn, sở hữu đất, đặc điểm xã…và hiệu thu nhập đặc điểm ảnh hưởng yếu tố không quan sát qua điều tra mức sống, ví dụ chất lượng đất, chất lượng giáo dục, rào cản văn hóa, định kiến kỳ thị với người DTTS… đến khác biệt thu nhập/chi tiêu nhóm dân tộc đa số nhóm DTTS Khác biệt đặc điểm đóng góp gần nửa vào khác biệt mức sống nhóm đa số nhóm DTTS; ngược lại, khác biệt hiệu thu nhập đóng góp nửa vào khác biệt mức sống Nghiên cứu cho thấy, thu nhập từ việc làm phi nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ tiền gửi chiếm tỷ trọng nhỏ nhiều thu nhập nhóm DTTS so với nhóm đa số Ngoài UN, WB NGOs quốc tế thực số nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến diễn biến nghèo đói DTTS Việt Nam Tổng hợp kết nghiên cứu đó, Gay McDougall năm 2010, chuyên gia độc lập vấn đề dân tộc thiểu số Liên hợp quốc, rõ: “Một số nhà phân tích dự đốn, biến đổi khí hậu làm cho mực nước biển tăng lên, có khả ảnh hưởng đến hàng triệu người sống vùng đồng vùng ven biển, đòi hỏi phải tái định cư hàng loạt khu vực miền núi… Và điều ảnh hưởng không nhỏ đến diễn biến kinh tế xã hội DTTS” Báo cáo Oxfam ActionAid năm 2012 tổng hợp kết theo dõi nghèo nông thôn mạng lưới điểm quan trắc giai đoạn 2007-2011 cho thấy mức độ giảm nghèo không đồng địa bàn dân cư Theo đó, tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo thu nhập Chính phủ vùng DTTS giảm chậm mức cao Người dân gặp bất lợi đa chiều, điển hình bất lợi điều kiện sống, tiếp cận thị trường, việc làm phi nông nghiệp chống đỡ rủi ro Tỷ lệ hộ làm nông nghiệp cao, tiêu chí nghèo quan trọng theo cảm nhận người dân Tình trạng “thiếu ăn” vào thời điểm giáp hạt, gặp thiên tai dịch bệnh thách thức lớn phận dân cư vùng DTTS Ngay cộng đồng có nhiều nhóm gặp khó khăn đặc thù, nhóm nghèo kinh niên, nhóm nghèo tạm thời, nhóm nghèo dễ bị tổn thương, nhóm cận nghèo nghèo, cần có sách hỗ trợ phù hợp với nhóm Năm 2012 nghiên cứu Andrew Wells-Dang áp dụng cách tiếp cận “lệch chuẩn tích cực” (positive deviance) vào việc tài liệu hóa yếu tố tạo nên “điểm sáng” giảm nghèo số vùng DTTS có tốc độ giảm nghèo nhanh chi tiêu bình quân đầu người tăng 10 năm qua Nghiên cứu đường thoát nghèo cộng đồng DTTS khảo sát là: sản xuất nơng sản hàng hóa (xuất phát từ sản xuất tự cấp tự túc), thâm canh đa dạng hóa (trong nơng nghiệp, thương mại, dịch vụ), cuối hợp với đầu tư vào giáo dục Tác giả cho cần có thêm nghiên cứu khác nhằm kiểm định giả thuyết bối cảnh khác nhóm DTTS đa dạng Báo cáo Oxfam Anh ActionAid Việt Nam thực vào năm 2013 tập trung vào nghiên cứu số điểm sáng mơ hình giảm nghèo tỉnh Nghệ An, Đắk Nông Hà Giang cách thức/con đường khác giảm nghèo dân tộc thiểu số vùng nghiên cứu Từ thực tiễn công tác giảm nghèo nước ta cho thấy tình trạng nghèo nhóm đồng bào dân tộc thiểu số điểm quan tâm hàng đầu Đảng, Nhà nước ta việc thực công tác giảm nghèo bền vững nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thách thức ngày tăng kéo dài Giữa dân tộc đa số với đồng bào DTTS, bất bình đẳng thu nhập hội có xu hướng gia tăng Đối với huyện Ba Tơ, công tác giảm nghèo thời gian qua có nhiều thay đổi có chuyển biến tích cực, nhiên chưa thật mang tính bền vững ổn định Do việc thực mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt vệ sinh, tiếp cận thơng tin), góp phần hồn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020 địa bàn huyện cần thiết Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập tới thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận sách giảm nghèo bền vững Việt Nam để đánh giá xác, khách quan việc áp dụng lý luận sách kết thực tiễn thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, tìm điểm cịn hạn chế, bất cập sách giảm nghèo bền vững áp dụng thực tiễn nay, từ đề xuất giải pháp nhằm góp phần hồn thiện thêm sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng Việt Nam nói chung 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn thực sách giảm nghèo bền vững người dân tộc thiểu số; Thứ hai, tìm hiểu, đánh giá thực trạng thực sách giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi để từ tìm bất cập thực sách giảm nghèo bền vững đồng bào dân tộc thiểu số đây; Thứ ba, đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thực sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững năm Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Việc thực sách giảm nghèo bền vững người dân tộc thiểu số thực thi địa bàn huyện cụ thể 4.2 Phạm vi thời gian: Các số liệu nghiên cứu thực địa thu thập 05 năm (giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017) Luận văn nghiên cứu phạm vi huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Thực đề tài vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để thu thập, phân tích khai thác thơng tin từ nguồn có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm văn kiện, tài liệu, Nghị quyết, Quyết định Đảng, Nhà nước, ngành Trung ương địa phương; cơng trình nghiên cứu, báo cáo, tài liệu thống kê quyền, ban ngành đồn thể, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp gián tiếp tới vấn đề giảm nghèo bền vững nước ta nói chung huyện Ba Tơ nói riêng Đồng thời, thu thập tài liệu tổ chức học giả nước liên quan đến đề tài nghiên cứu thời gian qua 5.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp thống kê kết hợp với phương pháp: phân nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; 50% xã đặc biệt khó khăn có điểm thơng tin, tun truyền cổ động ngồi trời; đến năm 2020 có 19 xã trang bị phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động - 90% hộ dân địa bàn huyện tiếp cận, cung cấp thông tin sách, pháp luật Đảng Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước thông qua các hình thức báo chí, xuất phẩm sản phẩm truyền thông khác; tiếp nhận hỗ trợ phương tiện nghe - nhìn để nghe xem chương trình phát - truyền hình Trung ương địa phương cho khoảng 20 hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số hộ cận nghèo sống xã đặc biệt khó khăn 3.2 Các giải pháp tăng cường thực sách giảm nghèo bền vững đồng bào dân tộc thiểu số Qua tồn nguyên nhân hạn chế thực sách giảm nghèo địa bàn huyện Ba Tơ, để công tác xóa đói giảm nghèo thực cách hiệu đối, đồng bào DTTS huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cần thực số giải pháp sau đây: 3.2.1 Giải pháp chung thực giảm nghèo bền vững - Đẩy mạnh tiếp cận địa bàn: Các cấp Đảng uỷ, quyền huyện cần tập trung đạo ban, ngành, Mặt trận, hội đồn thể, xã, thơn có kế hoạch cụ thể, phân cơng cán bộ, đảng viên phụ trách theo hộ gia đình để hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ, qua thực khảo sát, nắm bắt rõ ràng gia cảnh để thuyết phục, động viên họ có chí hướng phấn đấu, nỗ lực vươn lên Đối với xã khơng đảm bảo nguồn lực tài việc đào tạo cán học tiếng DTTS huyện cần phải có sách đào tạo, bồi dưỡng phù hợp Riêng xã có tỉ lệ người đồng bào DTTS cao, hộ nghèo việc chọn lựa cán thực công tác giảm nghèo biết tiếng đồng bào dân tộc quan trọng để phát huy hiệu công tác giao tiếp, tuyên truyền, vận động, thuyết phục Song song với nhiệm vụ phải cần đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin hộ thoát nghèo để giảm thiểu tái nghèo - Nâng cao ý thức, ý chí phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo: Trong thực tế, phận người dân, hộ đồng bào DTTS hưởng nhiều sách dành cho hộ nghèo nên cịn trơng chờ ỷ lại vào nhà nước muốn tiếp tục nằm diện hộ nghèo để tiếp tục thụ hưởng Ngồi ra, cịn có tình trạng muốn tách hộ riêng để hưởng lợi nhiều từ chương trình giảm nghèo Nhà nước Do đó, để người dân thật tự ý thức vươn lên thoát nghèo bền vững, với hộ thoát nghèo, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nhân rộng mơ hình, gương thoát nghèo để hộ nghèo khác phấn đấu thấy việc thoát nghèo đáng tự hào; đồng thời cần trì số sách cụ thể để họ hưởng lợi ích có hộ nghèo thời gian định để họ có đủ điều kiện phát triển kinh tế nghèo Nếu thật làm tốt vấn đề giúp cho hộ nghèo nâng cao ý thức tạo động lực phấn đấu vật chất, tinh thần góp phần xóa nghèo bền vững - Cần đánh giá, rà soát phân loại hộ nghèo để có giải pháp cụ thể cho loại, cụ thể là: Loại 1: Là hộ gia đình có người già yếu, bệnh tật khơng có người lao động nên khơng có khả nghèo cần đẩy mạnh việc thực sách an sinh xã hội phải có tham gia cộng đồng để bảo đảm Xét tính lâu dài, cần xếp hộ gia đình vào diện bảo trợ xã hội mang tính thường xuyên Loại 2: Các hộ có nguồn nhân lực, có nhu cầu lao động thiếu việc làm, thiếu tư liệu sản xuất, nhóm có khả nghèo cao Do cần phải hỗ trợ tư liệu sản xuất, cho vay vốn, tạo việc làm để họ tự vươn lên thoát nghèo Tùy vào điều kiện địa phương để thực mơ hình cụ thể Loại 3: Những hộ lười lao động, ỷ lại, trông chờ cách tổ chức sống, dính vào tệ nạn xã hội Đây nhóm hộ khó chuyển biến Vì vậy, trước hết phải giúp họ chuyển hố thành hộ nghèo loại sau hỗ trợ vốn hay tư liệu sản xuất Nếu trực tiếp hỗ trợ từ đầu khơng có tác dụng hiệu quả, họ lại bán để lấy tiền tiêu dùng Như vậy, họ hoàn nghèo Đối với hộ khơng có thu nhập khác ngồi làm nơng nghiệp có q đất sản xuất, cần định hướng dẫn để họ chuyển đổi trồng, vật nuôi phù hợp có giá trị kinh tế cao Nhưng cần phải có quan tâm huyện, tỉnh với đề án tổng thể có tầm nhìn dài hạn, phối hợp tồn địa bàn chí phối hợp liên vùng để đảm bảo hiệu cao việc định hướng, chuyển đổi giống trồng, vật ni hộ gia đình Đối với hộ nghèo đồng bào DTTS, có lao động, khơng biết tiếng Kinh khó khăn tự tìm việc, cần phải có lớp đào tạo dạy tiếng Kinh Đồng thời phải có kế hoạch hỗ trợ giới thiệu, tìm kiếm công việc cho lao động nghèo Đối với lao động trẻ cần tuyên truyền, vận động họ xuất lao động - Chú trọng công tác cán bộ: Đây chiến lược, sách quan trọng Để thực hiệu sách giảm nghèo đội ngũ cán trực tiếp làm có yếu tố then chốt cho thành công hay thất bại Thực tế trình độ lực đội ngũ cán sở cịn yếu, thiếu nhiệt tình, chưa quan tâm tới đời sống nhân dân, chưa thạo tiếng dân tộc nên khó khăn cơng tác tun truyền, vận động Do cần có kế hoạch cụ thể công tác cán công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán người đồng bào dân tộc thiểu số - Xây dựng số sách đặc thù Là huyện miền núi với tỷ lệ người đồng bào DTTS chiếm đại đa số thời gian đến, huyện cần phải thực việc rà sốt lại để có sách đặc thù riêng cho cụ thể địa phương quy định chung Chính phủ Về sách hỗ trợ cho người nghèo vùng DTTS nên chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp sinh kế bền vững Đồng thời nên gắn trách nhiệm hộ hưởng lợi vào hiệu chương trình họ hưởng lợi Để đảm bảo khâu xây dựng chương trình, sách hiệu cần phải nâng cao cơng tác phối hợp từ thiết kế sách để cụ thể hóa, lồng ghép khâu tổ chức thực hiện, không làm ảnh hưởng đến tiến độ kêu gọi đầu tư vốn chương trình 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, nâng cao thể chất lực lượng lao động Có thể nói nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần có chương trình tổng thể phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm cán quản lý, khoa học kỹ thuật đội ngũ làm cơng tác văn hóa văn nghệ Ưu tiên cơng tác đào tạo bố trí cho em người đồng bào DTTS tốt nghiệp chuyên môn hệ cao đẳng, đại học cơng tác địa phương; có sách riêng ưu đãi dành cho cán điều động, luân chuyển công tác vùng đồng bào DTTS Trong thực tế cho thấy nguyên nhân sâu xa nghèo đói vấn đề nghèo tri thức, cần đẩy mạnh đầu tư cho hệ thống dạy nghề khu vực DTTS, đồng thời phải có chương trình “xóa nghèo tri thức cho người nghèo DTTS” đảm bảo 100% trẻ em DTTS phổ cập giáo dục trung học Cần phải thực nghiêm túc Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 Thủ tướng Chính phủ quy định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sách miễn, giảm học phí, chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021 em học sinh hộ nghèo Trong áp dụng giáo dục bắt buộc năm miễn phí cho học sinh nghèo góp phần hiệu nhiều trình độ học vấn, tư nhận thức trẻ em nâng lên, em với cộng đồng tác động làm thay đổi tư người trưởng thành ơng, bà, cha, mẹ Về sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo theo Nghị định 49/2010/NĐCP Chính phủ cần bổ sung đối tượng sinh viên hộ nghèo hỗ trợ học phí (khơng phải vay tiền học áp dụng sách tín dụng cho học sinh, sinh viên); Chính sách hỗ trợ giáo dục cần mang tính kịp thời triển khai, cấp phát kinh phí chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng Củng cố sở vật chất cho sở giáo dục, đặc biệt hệ thống trường, lớp, thiết bị dạy học… cho địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đáp ứng điều kiện sở vật chất cho dạy học - Đào tạo nghề, việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số Trợ giúp người nghèo có tay nghề cần thiết để tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập thơng qua khố dạy nghề ngắn hạn để họ tìm việc làm doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ; lao động xuất tự tạo việc làm, góp phần Giảm nghèo bền vững Phải khảo sát nhu cầu học nghề người nghèo để đánh giá xác, qua có kế hoạch đào tạo nghề phù hợp để người nghèo tự chủ động tạo hội việc làm cho thân Phải ưu tiên đào tạo nghề có nhu cầu thực tế chỗ phù hợp với nhu cầu khu công nghiệp, doanh nghiệp lao động nước Gắn đào tạo nghề với tạo việc làm cung cấp tín dụng, người học nghề phải trợ giúp giới thiệu việc làm miễn phí thơng qua sàn giao dịch việc làm - Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo người đồng bào DTTS: Nâng cao chất lượng mạng lưới y tế sở, khơng bố trí trạm y tế xa khu dân cư; người dân đến khám bệnh hay cấp cứu phải kịp thời, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, cho người nghèo Đối với sở y tế thuộc xã nghèo, xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn cần phải tăng cường đầu tư thêm sở y tế trang thiết bị khám chữa bệnh Đẩy mạnh hình thức khám chữa bệnh giảm phí, miễn phí, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho người nghèo, quan tâm đến phụ nữ, trẻ em chương trình phịng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, người già, người đơn hay chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ… Về sách hỗ trợ y tế cho người nghèo cấp thẻ BHYT: cần quan tâm người đồng bào DTTS; nâng cao chất lượng sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị cho trạm y tế tuyến xã; cần có sách riêng để thu hút đội ngũ y, bác sĩ địa phương làm việc trạm y tế để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân Đối với cán y tế tuyến công tác có thời hạn sở nên tiếp tục thực kéo dài thời hạn điều động luân chuyển có sách thỏa đáng để khuyến khích bác sĩ đến công tác vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nghèo - Chính sách đầu tư hạ tầng giao thơng Có thể nói hạ tầng giao thơng ln huyết mạch, yếu tố then chốt, tảng phát triển kinh tế - xã hội Ba Tơ huyện miền núi nên có địa hình phức tạp, địa bàn rộng, hệ thống giao thông xây dựng chưa đồng bộ, nhiều tuyến giao thông huyết mạch huyện trung tâm xã, thị trấn chưa đầu tư đầu tư xuống cấp Do cần có sách riêng phù hợp, mang tính đặc thù miền núi để bố trí nguồn lực tài tương đối cho việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông huyện, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư từ trung ương, tỉnh, huyện đặc biệt từ nguồn xã hội hóa nhằm đẩy mạnh mục tiêu xây dựng nông thôn địa phương - Chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn Cần đa dạng hình thức huy động nguồn vốn để đảm bảo kịp thời, dầy đủ để triển khai, thực chương trình theo cấu vốn quy định Ngoài cần đẩy mạnh tham gia đóng góp hợp pháp doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nguồn vốn tham gia đối ứng người dân, đối tượng thụ hưởng sách, đồng thời bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để đảm bảo nguồn vốn thực chương trình giảm nghèo Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ nghèo có sức lao động cần cung cấp tín dụng vốn để đầu tư sản xuất, tăng thu nhập tự nghèo Các tín dụng phải ưu đãi, phù hợp với quy mô hộ gia đình nghèo, có thủ tục vay hay thu hồi nợ đơn giản, nhanh chóng, tiện ích, phù hợp với hộ nghèo Cần có phương thức cho vay linh hoạt qua ủy thác cho tổ chức trị - xã hội quản lý hay qua tổ tiết kiệm & vay vốn Trong khoản vay thời gian vay phải phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh hộ vay Kết hợp chặt chẽ tín dụng với hoạt động tiết kiệm giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững Tuy nhiên phải thực việc giám sát chặc chẽ việc sử dụng vốn vay để tránh tình trạng nợ đọng sử dụng vốn vay không hiệu quả, tổ, nhóm tín dụng, tiết kiệm vay vốn Song song với việc hỗ trợ vay vốn, cần phải định hướng cho hộ vay hình thức dạy nghề, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật để họ ứng dụng nâng cao hiệu chăn nuôi, sản xuất, phát huy hiệu vay vốn, tăng thu nhập cho gia đình Đối với hộ nghèo nhờ vay vốn phát triển sản xuất nên tiếp tục hỗ trợ vay vốn để họ trì, ổn định, khơng dẫn đến tình trạng tái nghèo Về sách tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo: cần phải nâng cao mức vay vốn đối tượng để đảm bảo bước đầu việc đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định kinh tế hộ Nhưng cần phải có hướng dẫn hộ nghèo, cận nghèo vay vốn biết tự lập phương án sản xuất, kinh doanh đủ theo nhu cầu, khả năng, lực họ, sở hỗ trợ việc vay vốn theo dự án lập - Đẩy mạnh biện pháp phát triển rừng, nghề rừng, nông – lâm kết hợp hoạt động phát triển kinh tế khác để thực đảm bảo việc định canh, định cư, ngăn chặn nạn đốt phá rừng làm nương rãy cộng đồng người DTTS Là huyện miền núi nên cần đẩy mạnh việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo việc làm có thu nhập cao khai thác mạnh vùng, qua nâng cao thu nhập, đời sống người dân huyện Cụ thể như: tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; trồng mây, sa nhân tán rừng, trồng gỗ lớn, giống cay trồng, vạt nuôi suát cao; máy móc, trang thiết bị sản xuất; thuốc thú y, phân bón hay thức ăn chăn ni Đẩy mạnh chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo quy hoạch huyện chương trình, dự án phê duyệt; hỗ trợ cho đối tượng đăng ký tham gia nhóm hộ, cộng đồng dự án tinh thần tự nguyện; nguồn vốn thực dự án từ ngân sách Nhà nước, vốn vay ngân hàng sách xã hội, nguồn vốn lồng ghép thực từ sách, chương trình, dự án, nguồn vốn đối ứng hộ gia đình; đồng thời thu hồi, luân chuyển phần chi phí hỗ trợ vật nuôi phù hợp với dự án điều kiện cụ thể đối tượng hỗ trợ, để nhân rộng mơ hình dự án cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo khác tham gia, hưởng lợi; phấn đấu xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã xã việc hỗ trợ hộ nghèo sản xuất hàng hoá theo tiêu chí xây dựng nơng thơn Có thể thực hình thức ngành nghề dịch vụ hay sinh kế phi nông nghiệp cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Đồng thời phát triển ngành, nghề dịch vụ như: vật tư sản xuất; dạy nghề, hướng nghiệp, nhà xưởng; máy móc thiết bị tiếp cận thị trường, tạo việc làm - Nhân rộng mơ hình giảm nghèo: Để phát huy có hiệu mơ hình giảm nghèo mang hiệu lâu dài cần phải có biện pháp nhân rộng mơ hình, mơ hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, tiêu thụ sản phẩm, bảo quản, chế biến, hộ, nhóm hộ, cộng đồng với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm; mơ hình cần phải gắn với vấn đề an ninh quốc phòng; giúp cho hộ nghèo tiếp cận với sách, nguồn lực thị trường tiêu thụ Và đồng thời cần quan tâm, hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã để thực liên kết thị trường với người nghèo bao tiêu sản phẩm Nhân rộng mơ hình tạo việc làm trực tiếp địa phương thông qua cơng trình sở hạ tầng đàu tư thơn, xã; mơ hình phát triển, trồng bảo vệ rừng cộng đồng DTTS; mơ hình làm giảm rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu địa phương 3.2.4 Giải pháp nâng cao nhận thức, phối hợp tổ chức thực sách cấp, ngành người dân Nâng cao lực quan nhà nước Tăng cường lãnh đạo Đảng, đạo quyền cấp việc thực sách giảm nghèo bền vững Đồng thời nâng cao lực cấp quản lý nhà nước, xây dựng chế phối hợp để thực có hiệu đồng chương trình Cần phải thường xuyên xây dựng, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cấp Thành viên Ban Chỉ đạo phải người đại diện quan chun mơn có liên quan đến thực sách giảm nghèo địa phương Thường xuyên đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, lực cho đội ngũ cán làm công tác giảm nghèo nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu công tác tham mưu thực sách, Đề án giảm nghèo cho cấp ủy Đảng, quyền địa phương Thực thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết thực hiện, đồng thời tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết khâu tổ chức, triển khai thực Ngoài thực tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc cơng tác đạo, lãnh đạo thực chương trình xố đói, giảm nghèo mang bền vững huyện Cần tăng cường thêm nguồn nhân lực thực công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội; thực tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ cho đối tượng người nghèo, người yếu hay có hồn cảnh khó khăn xã hội cách mở rộng hệ thống mạng lưới an sinh xã hội Đảm bảo đầy đủ, kịp thời sách cho người nghèo y tế, giáo dục, an sinh xã hội Đồng thời đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, quan tâm vùng đặc biệt khó khăn sử dụng mục đích nguồn kinh phí thực Đối với tham gia tổ chức trị - xã hội Đó Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hội, Đoàn thể cấp phải thường xuyên, phát huy sức mạnh tập thể, vai trị nịng cốt, thủ lĩnh nhằm để nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để nâng cao nhận thức cho người dân việc tiếp nhận thực sách giảm nghèo, đồng thời khơi dậy tính chủ động, ý chí vươn lên thoát nghèo hộ dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hội, Đồn huyện thể tích cực phát động phong trào hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo để thoát nghèo bền vững; tổ chức vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ, sẻ chia để người nghèo vươn lên thoát nghèo Vận động thực phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn Quảng Ngãi chung tay người nghèo - khơng để bị bỏ lại phía sau” UBND tỉnh phát động - Thường xuyên nâng cao công tác tuyên truyền để người nghèo chủ động vượt khó, có ý thức vươn lên tự thoát nghèo Trong thực tế, phận người dân, người dồng bào DTTS thụ hưởng q nhiều chương trình sách Nhà nước nên lười lao động, bảo thủ, trông chờ ỷ lại quan tâm Nhà nước Xuất phát nguyên nhân từ tình trạng nhận thức phận người dân chưa đầy đủ cơng tác xóa đói giảm nghèo; Nhà nước hỗ trợ q nhiều nên cịn trơng chờ, ỷ lại, chưa phấn đấu vươn lên tự nghèo; cịn tâm lý bảo thủ, rụt rè, thiếu tự tin mặc cảm, hạn chế ngôn ngữ; số phong tục tập qn cịn lạc hậu, nạn mê tín dị đoan, tảo hơn, sinh nhiều con,… cịn Vì cần nâng cao công tác tuyên truyền, vận động sách, dự án giảm nghèo bền vững, chủ trương, đường lối Đảng mục tiêu giảm nghèo thơng qua buổi họp thơn, xóm, sinh hoạt, đối thoại Từ giúp cho người dân, hộ đồng bào DTTS nâng cao nhận thức thụ hưởng sách, có ý thức, nỗ lực tự vươn lên nghèo thơng qua sách hỗ trợ Nhà nước, loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại Chú trọng tăng cường tuyên truyền, vận động, nhân rộng mơ hình, gương nghèo, mơ hình tạo nhiều việc làm, dễ thực mang lại thu nhập bền vững cho hộ nghèo để hộ nghèo khác phấn đấu thấy việc thoát nghèo đáng tự hào, tạo động lực vật chất tinh thần để họ phấn đấu lên - Đổi chế quản lý thực xóa đói giảm nghèo Cần phối hợp lồng ghép sách hỗ trợ cho người nghèo từ chương trình phát triển KTXH địa phương để phát huy tốt ý thức, khả tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu hộ dân Phát huy tham gia, phối hợp người dân vào cơng tác xóa đói giảm nghèo như: Nhà nước đầu tư, hỗ trợ xây dựng, người dân tham gia đóng góp cơng lao động hay vật liệu sẵn có địa phương Đối với bên liên quan cần phải xây dựng chế phối hợp, đồng thời thực tốt phân cấp nhằm để công tác quản lý hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với trình độ, lực cấp Có kế hoạch xây dựng sách hỗ trợ cho nhóm hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo để họ tiếp tục thụ hưởng sách tín dụng vốn vay, cơng tác khuyến nông – lâm, đào tạo nghề khoản thời gian định để có đầy đủ tiềm lực tự vươn lên nghèo, hạn chế tối đa tình trạng tái nghèo gặp rủi ro - Tăng cường khả tiếp cận thông tin truyền thông tiếng dân tộc thiểu số Đầu tư sở hạ tầng trang thiết bị cho Đài phát - phát lại truyền hình huyện đài truyền xã, thi trấn Khảo sát nhu cầu thông tin người DTTS, để từ cải thiện chương trình phát thanh, truyền hình nhằm làm hấp dẫn hơn, phù hợp với nhu cầu thông tin người dân Đẩy mạnh việc thường xuyên tổ chức tập huấn, thực chương trình phát tiếng DTTS đại Cần phải đào tạo, bồi dưỡng cán làm cơng tác xóa đói giảm nghèo phải nói thơng thạo tiếng dân tộc; đồng thời phát huy vai trò, vị trí cán người dân tộc để nang cao công tác tuyên truyền, thuyết phục hướng dẫn đồng bào thoát nghèo 3.2.5 Kiểm tra, đánh giá việc thực sách - Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát sai sót, bất cập nhằm để điều chỉnh có biện pháp xử lý kịp thời để hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu thực thực tiễn sách giảm nghèo Ngồi cần có chế cho tổ chức đồn thể, hộ nghèo người đồng bào DTTS tham gia kiểm tra, đánh giá việc thực giám sát sách Thường xuyên tổ chức họp, hội nghị, hội thảo tổ chức thăm quan, trao đổi kinh nghiệm công tác giảm nghèo Xây dựng, nâng cao tài liệu tập huấn, đồng thời đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác giảm nghèo cấp huyện xã Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát, đánh giá mang tính đồng bộ, toàn diện phù hợp đáp ứng hiệu yêu cầu quản lý chương trình Thực việc xây dựng khung theo dõi, giám sát hệ thống mục tiêu, tiêu đánh giá nhiệm vụ, kết thực cụ thể chương trình, sách, dự án giảm nghèo theo cách tiếp cận đa chiều Thực việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm tổ chức điều tra, đánh giá cấp; đồng thời có hệ thống sở liệu, phần mềm quản lý liệu sách giảm nghèo cấp thực - Thường xun đánh giá sách để tìm mơ hình tốt Đây chế, khâu quan trọng để đánh giá xác sách, chương trình mục tiêu giảm nghèo nhằm nhận định rõ ràng vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức, cá nhân thực sách giảm nghèo Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ cán làm công tác đánh giá sách phương pháp đánh giá sách, cán cấp huyện xã để đẩy mạnh việc đề xuất, tham mưu thực sách phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương 3.2.6 Một số giải pháp khác - Thực sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đồng bào DTTS: Đẩy mạnh sách trợ giúp pháp lý hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp cho người nghèo, đồng bào DTTS xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn từ 2016 - 2020 theo Quyết định số 32/2016/QĐTTg ngày 08/8/2016 Thủ tướng Chính phủ Trong công tác xây dựng, triển khai chương trình trợ giúp pháp lý cho người nghèo cần phải tăng cường hỗ trợ, đầu tư kinh phí để chuyên sâu vào lĩnh vực, chuyên đề, giúp người nghèo, người yếu tư vấn, trợ giúp pháp lý tốt nhất, nhanh để nâng cao nhận thức pháp luật cho họ nhằm bảo vệ đáng quyền lợi ích hợp pháp cho họ, người đồng bào DTTS, qua góp phần nâng cao nhận thức cho người nghèo việc thực pháp luật, đẩy mạnh phát triển kinh tế thực tốt quy chế dân chủ sở - Thực sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, đối tượng yếu sách dân tộc: Trợ cấp tiền điện cho người nghèo, đối tượng sách xã hội theo quy định; Trợ cấp bảo trợ xã hội kể trợ cấp đột xuất, trợ cấp thường xuyên cộng đồng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ quy định sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn sách đặc thù hỗ trợ cho người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số - Đẩy mạnh việc hỗ trợ cho người nghèo DTTS biết cách tự vươn lên thoát nghèo tránh tái nghèo gặp rủi ro, như: Khi hộ nghèo gặp rủi ro bị thiên tai, dịch bệnh cần hỗ trợ vật chất trực tiếp cho họ, cần hỗ trợ phần cho họ tham gia phát triển kinh tế hộ như: cây, giống, hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, phân bón , hướng dẫn, định hướng cho họ phát triển kinh tế hộ phù hợp với điều kiện gia đình Có sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, với hộ vùng thường xuyên bị bão, lũ gây để đảm bảo cho họ an tồn việc phịng chống thiên tai bão, lũ Song song với định hướng đó, Nhà nước cần tăng cường, bổ sung thêm sách hỗ trợ cho nhân dân khắc phục đời sống vùng bị bão lũ thường xuyên bị bão lũ Kết luận Chương Từ thực trạng kết thực sách giảm nghèo bền vững chương 2, thân đề số giải pháp tăng cường thực sách giảm nghèo bền vững thời gian tới từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm: giải pháp chung giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nghèo; nâng cao nhận thức, phối hợp tổ chức thực sách cấp, ngành người dân; kiểm tra, đánh giá việc thực sách số giải pháp khác cần phải làm thời gian tới, giúp cho người đọc tìm đuợc cách giải địa phương thơng qua thực tế việc thực sách giảm nghèo bền vững đồng bào DTTS huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi KẾT LUẬN Trong lịch sử nhân loại, vấn đề đói, nghèo ln tượng xã hội mang tính lịch sử phổ biến Bất kỳ Châu lục nào hay quốc gia có vấn nạn đói, nghèo trở thành trở ngại, thách thức phát triển, tồn vong nhân loại Trong phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường nay, vấn nạn đói, nghèo tồn kiềm hãm phát triển xã hội, nhân loại Nó làm giảm chất lượng sống người, gây bất bình đẳng xã hội, làm nhiễm môi trường gia tăng thêm khoảng cách giàu nghèo xã hội Vì việc có giải pháp xóa đói, giảm nghèo bền vững vấn đề nóng bỏng khơng quốc gia, lãnh thổ mà mối quan tâm chung giới nhằm giải có hiệu mục tiêu Tại Việt Nam, cơng tác xóa đói giảm nghèo trở thành mục tiêu lớn đất nước, xã hội mang tính chiến lược, vị trí ưu tiên hàng đầu tốn phát triển kinh tế xã hội, Đảng, Nhà nước cả hệ thống trị xã hội quan tâm, xác định mục tiêu then chốt nghiệp phát triển đất nước Trong công tác giảm nghèo đồng bào DTTS nhiệm vụ trọng tâm, then chốt nhằm hạn chế tối đa phân hóa giàu nghèo khu vực miền núi - đồng bằng, nông thôn - thành thị số đông người kinh với người đồng bào DTTS, kích thích kinh tế - xã hội đất nước phát triển cách toàn diện, bền vững Hiện nay, trước phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường cách mạng khoa học cơng nghệ 4.0 phân hóa giàu nghèo diễn nhanh chóng Do khơng tích cực đẩy mạnh việc xóa đói giảm nghèo giải tốt vấn đề bất cập khác xã hội khó việc xây dựng xã hội phát triển bền vững, mang lại sống ấm no, hạnh phúc giàu tinh thần, tình cảm cho nhân dân, để phát huy tốt giá trị truyền thống cao đẹp dân tộc, lại vừa ảnh hưởng, tiếp thu có chọn lọc văn hóa tiến nhân loại Vì vậy, sách, chiến lược phát triển kinh tế xã hội Đảng Nhà nước ta cụ thể hóa nhiều chương trình, sách, có chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Xố đói giảm nghèo khơng vấn đề kinh tế đơn thuần, mà cịn vấn đề kinh tế -xã hội quan trọng, mục tiêu xuyên suốt trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, phải có đạo thống sách kinh tế với sách xã hội Trong năm qua, cơng tác giảm nghèo huyện Ba Tơ cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận, tổ chức trị - xã hội tập trung lãnh đạo, đạo, triển khai thực đạt nhiều kết quan trọng, tác động kết thực Chương trình giảm nghèo thời gian qua tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, sở hạ tầng xã, thôn nghèo tăng cường, người nghèo bước tiếp cận dịch vụ xã hội bản, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt tiêu kế hoạch đề ra, đời sống đại đa số đồng bào DTTS bước cải thiện, nâng cao; mặt vùng DTTS miền núi “thay da đổi thịt” có điều kiện cải thiện đời sống, góp phần thực thành cơng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - trị địa bàn huyện Qua luận văn đánh giá việc thực sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Trong đánh giá mặt làm được, chưa làm được, tồn hạn chế xác định nguyên nhân việc thực sách Trong năm tiếp theo, để thực tốt giải pháp công tác giảm nghèo bền vững huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đòi hỏi cần phải nâng cao lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền chung tay phối hợp, hỗ trợ tổ chức trị - xã hội, doanh nghiệp cá nhân Vậy đòi hỏi huyện Ba Tơ cần thực nhanh nhiệm vụ sau: - Chú trọng tiếp cận địa bàn: Đảng uỷ, quyền huyện cần tập trung đạo ban ngành, đoàn thể, xã, thôn xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ nghèo để tư vấn, giúp đỡ đến hộ để khảo sát, tìm hiểu kỹ gia cảnh, động viên, thuyết phục họ nỗ lực phấn đấu vươn lên - Nâng cao ý thức, trách nhiệm, ý chí phấn đấu vươn lên nghèo: đẩy mạnh việc tuyên truyền nhân dân việc học hỏi, nhân rộng mơ hình, gương tiên tiến điển hình việc tự ý thức vươn lên nghèo, làm giàu đáng để hộ nghèo khác học tập, phấn đấu thoát nghèo Nếu làm tốt điểm có tác động lớn, tích cực, nâng cao ý thức tự thoát nghèo, tạo động lực để họ phấn đấu vươn lên - Chú trọng công tác cán bộ: Đây chiến lược, sách quan trọng, cần có kế hoạch cụ thể công tác cán công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán người đồng bào dân tộc thiểu số - Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, nâng cao thể chất lực lượng lao động: thực sách ưu đãi cán luân chuyển vào vùng DTTS; ưu tiên đào tạo bố trí việc làm cho em đồng bào dân tộc thiểu số sau tốt nghiệp đại học, cao đẳng địa phương Đẩy mạnh đầu tư cho hệ thống dạy nghề khu vực DTTS, đồng thời phải có chương trình “xóa nghèo tri thức cho người nghèo DTTS” đảm bảo 100% trẻ em DTTS phổ cập giáo dục trung học - Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người cận nghèo, người DTTS: nội dung quan trọng để giúp họ có tay nghề để tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định sống họ xin việc doanh nghiệp có quy mơ nhỏ, vừa xuất lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững - Nâng cao lực quan Nhà nước: tăng cường lãnh đạo Đảng, đạo quyền cấp việc thực sách giảm nghèo bền vững Đồng thời nâng cao lực cấp quản lý Nhà nước, xây dựng chế phối hợp để thực có hiệu đồng chương trình - Đối với tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hội, Đoàn thể trị - xã hội: cần phải nâng cao vai trị tiên phong cơng tác tun truyền, vận động, thuyết phục để thay đổi nhận thức thực sách giảm nghèo, phát huy tính tự lập, chủ động ý thức thoát nghèo người nghèo phong trào hỗ trợ cụ thể để họ vươn lên nghèo - Nâng cao cơng tác kiểm tra, giám sát: nhiệm vụ quan trọng để kịp thời phát tồn tại, hạn chế, sai sót nhằm kịp thời điều chỉnh cho phù hợp để hồn thiện sách giảm nghèo nhanh, bền vững Đảng, nhà nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI