THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

63 4 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:31

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN NGỌC DƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN NGỌC DƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 834.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRỊNH THỊ THU HÀ NỘI, năm 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công tác đảm bảo an sinh xã hội Đảng Nhà nước ta xác định nhiệm vụ trọng tâm công đổi đất nước Qua 32 năm đổi mới, đường lối lãnh đạo Đảng xây dựng hệ thống sách ASXH có bước phát triển tư xây dựng sách; quan điểm, mục tiêu, nội dung phương thức thực có nhiều đổi theo hướng ngày toàn diện hiệu thể rõ văn kiện, văn lãnh đạo, đạo, Nghị quyết, Chỉ thị Đảng qua kỳ Đại hội Đại hội XI tiếp tục làm rõ quan điểm, định hướng nội dung sách ASXH có sách BTXH: “Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp cứu trợ xã hội đa dạng, linh hoạt có khả bảo vệ, giúp đỡ thành viên xã hội, nhóm yếu thế, dễ tổn thương, vượt qua khó khăn rủi ro sống chuyển loại hình trợ giúp, cứu trợ sang cung cấp dịch vụ BTXH dựa vào cộng đồng; bảo đảm đối tượng BTXH có sống ổn định, hịa nhập tốt vào cộng đồng, có hội tiếp cận nguồn lực kinh tế, dịch vụ công thiết yếu" Từ năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2000/NĐ-CP quy định sách cứu trợ xã hội qua nhiều lần bổ sung sửa đổi, thay Nghị định 67/2007/NĐ-CP, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP,…và thực theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ quy định sách trợ giúp xã hội đối tượng BTXH Thông tư liên tịch số 29/2014 ngày 24/10/2014 Bộ LĐ-TB&XH Bộ Tài hướng dẫn thực số điều Nghị định 136/2013/NĐ-CP Với nguy cơ, rủi ro kinh tế xã hội ngày có xu hướng tăng khủng hoảng kinh tế - tài tồn cầu, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục đặt nhiều khó khăn thách thức, tạo áp lực lớn lên hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hộ dịch vụ chăm sóc xã hội cho cá nhân tổ chức Điều địi hỏi phải có hệ thống bảo trợ xã hội hiệu hơn, phù hợp với nhu cầu đặc điểm xã hội Tuy nay, quy định Luật văn Luật sách BTXH đầy đủ, đối tượng thụ hưởng sách mở rộng gắn với phương thức thực đa dạng hóa, sách BTXH chưa đáp ứng so với nhu cầu đòi hỏi xã hội, chưa bao phủ hết tất đối tượng thật cần trợ giúp, số quy định, quy trình thủ tục thực sách BTXH chưa phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Từ thực tế thực sách BTXH quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, trung bình hàng năm có 6.000 đối tượng thụ hưởng giá trị mà sách BTXH mang lại với tổng kinh phí 27 tỷ đồng/năm góp phần cải thiện đời sống đối tượng liên quan Tuy nhiên, trình tổ chức thực phát sinh số vướng mắc là: bỏ sót đối tượng đủ điều kiện hưởng, quy trình chưa đảm bảo thời gian, thủ tục có lúc cịn chậm, văn quy định đôi lúc chưa phù hợp với thực tế,…xuất phát từ thực tế thân chọn đề tài "Thực sách bảo trợ xã hội từ thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng" làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Những năm vừa qua, vấn đề an sinh xã hội học giả quan tâm, nhiều viết tạp chí khoa học, báo chí, nhiều luận văn cơng trình nghiên cứu dạng tài liệu sau: Trong giáo trình: “Giáo trình nhập môn ASXH” Nguyễn Hữu Hải chủ biên (2007) [25]; “Xây dựng hồn thiện sách trợ giúp xã hội thường xuyên Việt Nam” tác giả Nguyễn Văn Toản (2011) [36]; “Phát triển hệ thống ASXH đến năm 2020” nhóm tác giả Nguyễn Thị Lan Hương, Đặng Kim Chung, Lưu Quang Tuấn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đặng Thị Hà Thu (2013) [27] nêu lý luận ASXH; chủ chương, đường lối Đảng, sách nhà nước sách ASXH nói chung sách BTXH nói riêng, phương pháp tiếp cận, hệ thống thực thi, điểm mạnh, điểm hạn chế sách BTXH hành đề xuất, kiến nghị hồn thiện sách trợ giúp xã hội thường xuyên Việt Nam Các đề tài nghiên cứu nêu sở lý luận sách ASXH, trợ giúp thường xuyên cộng đồng, định hướng phương pháp giải vấn đề ASXH, BTXH xu toàn cầu hóa chưa sâu nghiên cứu q trình thực sách BTXH; kết đánh giá việc thực sách trợ giúp thường xuyên dừng thời điểm năm 2010 trở trước Riêng quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đến chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học đánh giá kết thực sách bảo trợ xã hội địa bàn, giai đoạn 20 năm xây dựng phát triển quận Chính vậy, lựa chọn hướng nghiên cứu vấn đề lý luận sách BTXH Việt Nam; kết thực sách bảo trợ xã hội năm từ 2015 đến 2017; đưa giải pháp hồn thiện thực sách BTXH thời gian đến địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận thực sách BTXH nói chung phân tích thực trạng thực sách BTXH quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thời gian qua, luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhằm nâng cao hiệu thực sách BTXH địa bàn quận Hải Châu thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận sách BTXH Đánh giá kết thực sách BTXH từ thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách BTXH địa bàn quận Hải Châu thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Chính sách bảo trợ xã hội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Tập trung sách: + Chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng (trợ cấp xã hội thường xuyên) + Chính sách trợ giúp y tế + Chính sách hỗ trợ chi phí mai táng + Chính sách trợ giúp đột xuất - Phạm vi khách thể: Người trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP bao gồm: trẻ em 16 khơng có nguồn nuôi dưỡng; Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo khơng cịn khả lao động; Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định pháp luật người khuyết tật; Người đơn thân nghèo nuôi con, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; Người từ đủ 80 tuổi trở lên mà khơng có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng … - Phạm vi thời gian: Từ năm 2015 đến - Phạm vi không gian: Tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn dựa sở lý luận đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước vấn đề an sinh xã hội sách BTXH nói riêng 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin liên quan từ các văn Luật, văn Luật (Nghị định, Thông tư…), tài liệu chun ngành BTXH; cơng trình nghiên cứu, báo cáo thống kê, báo cáo tổng hợp Ý nghĩa lý luận thực tiễn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn hệ thống hóa sở lý luận sách BTXH, làm rõ vị trí, vai trị, đặc điểm chức chế độ sách BTXH hành đối tượng yếu xã hội quận Hải Châu Qua đánh giá làm sáng tỏ sở lý luận liên quan đến sách xã hội, từ có sở để đề xuất giải pháp thực sách BTXH đạt hiệu cao 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu góp phần làm rõ thêm lý luận thực tiễn việc vận dụng sở lý luận vấn đề sách cơng để xem xét mối quan hệ lý thuyết thực tiễn việc thực sách BTXH địa bàn quận Hải Châu Làm sở cho quan quản lý nhà nước lĩnh vực hoàn thiện sách, thực có hiệu bảo trợ xã hội quận Hải Châu nói riêng quận, huyện khác thành phố Đà Nẵng Kết cấu luận văn Bên cạnh phần mở đầu, kết luận, luận văn có kết cấu gồm chương, cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận sách BTXH Chương 2: Thực trạng thực sách BTXH quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện thực sách BTXH quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI 1.1 Khái quát sách bảo trợ xã hội 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Chính sách cơng: Là thuật ngữ sử dụng rộng rãi đời sống kinh tế xã hội cơng cụ tập hợp định trị có liên quan nhằm lựa chọn mục tiêu cụ thể gắn với giải công cụ thực giải vấn đề xã hội theo mục tiêu xác định đảng cầm quyền [22] 1.1.1.2 An sinh xã hội Nguyễn Hải Hữu (2007) định nghĩa “ASXH hệ thống chế sách giải pháp nhà nước cộng đồng nhằm trợ giúp thành viên xã hội đối phó với rủi ro, cú sốc kinh tế, xã hội làm cho cho họ suy giảm nguồn thu nhập bị ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, già khơng cịn khả lao động nguyên nhân khác rơi vào nghèo khổ, bần cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thơng qua hệ thống sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trợ giúp đặc biệt” [42] 1.1.1.3 Chính sách xã hội Là hệ thống quan điểm, chủ trương, biện pháp dựa tư tưởng, quan điểm chủ thể lãnh đạo, cụ thể hóa thể chế hóa pháp luật nhà nước để giải vấn đề xã hội phù hợp với chất chế độ xã hội (chính trị), phản ánh lợi ích, trách nhiệm cộng đồng nói chung nhóm xã hội nói riêng, nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu ngày tăng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần nhân dân, góp phần ổn định an toàn xã hội, phát triển tiến xã hội [15] 1.1.1.4 Trợ giúp xã hội Là trợ giúp tiền mặt vật nhà nước (lấy từ nguồn thu thuế, khơng phải đóng góp người nhận) nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho đối tượng nhận Hầu hết khoản trợ cấp dựa sở đánh giá gia cảnh thu nhập định Theo quan điểm đại trợ giúp xã hội bao gồm loại hình: hỗ trợ thu nhập, trợ cấp gia đình, dịch vụ xã hội [42] 1.1.1.5 Bảo trợ xã hội (social protection) Bảo trợ xã hội Việt Nam thường hiểu theo nghĩa rộng nghĩa hẹp BTXH theo nghĩa rộng có khái niệm nội hàm vai trị giống ASXH; BTXH theo nghĩa hẹp (truyền thống) hệ thống chế, sách giải pháp nhà nước cộng đồng xã hội nhằm trợ giúp bảo vệ đối tượng yếu thế, thiệt thòi xã hội (còn gọi đối tượng xã hội) ổn định sống hòa nhập cộng đồng như: người già, người tàn tật, trẻ em có hồn cảnh khó khăn đặc biệt, người bị nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân thiên tai người có hồn cảnh đặc biệt khác [36, tr.23] BTXH theo nghĩa hẹp khơng có đầy đủ chức phòng ngừa, hạn chế khắc phục rủi ro cho tất thành viên xã hội Độ bao phủ giới hạn phạm vi đối tượng BTXH hướng tới thành viên xã hội hoạt động mang tính bị động đối phó với rủi ro chủ động phòng ngừa hạn chế rủi ro [36, tr.24] 1.1.1.6 Thực sách bảo trợ xã hội (CSBTXH) CSBTXH bao gồm hệ thống sách nhà nước sách trợ cấp xã hội, sách cứu đói, sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, sách hỗ trợ giáo dục cho phận dân cư yếu Vì BTXH có vai trị trách nhiệm nhà nước, khơng mà cịn hoạt động có tính chất cơng tác xã hội, khơng dành riêng cho đối tượng xã hội, đồng thời BTXH khơng phải giải pháp tồn diện ASXH mà 10 tình hình phát triển kinh tế - xã hội khả huy động, cân đối nguồn lực thành phố giai đoạn; ưu tiên người có cơng, người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (iii) Hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, tồn diện, có tính chia sẻ nhà nước, xã hội người dân, nhóm dân cư, bảo đảm bền vững, công (iv) Cơ quan quản lý nhà nước cấp bảo đảm thực sách ưu đãi người có cơng giữ vai trị chủ đạo việc tổ chức thực sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp người dân tham gia; đồng thời, tạo điều kiện để người dân nâng cao khả tự bảo đảm an sinh (v) Tăng cường hợp tác quốc tế để có thêm nguồn lực, kinh nghiệm việc xây dựng thực sách an sinh xã hội địa bàn thành phố 3.1.3 Định hướng thực sách bảo trợ xã hội Thực Nghị số 15-NQ/TW, Chính phủ ban hành Nghị số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 chương trình hành động sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 với nội dung sau: - Một là, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách an sinh xã hội; đổi chế quản lý thực an sinh xã hội Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân (ưu tiên cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số người có hồn cảnh khó khăn)phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội đất nước - Hai là, nhà nước giữ vai trị trụ cột, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực thực sách an sinh xã hội; khuyến khích tham gia khu vực tư nhân vào cung cấp dịch vụ an sinh xã hội - Ba là, đổi công tác trợ giúp xã hội thường xuyên đột xuất 49 Củng cố, nâng cấp hệ thống sở bảo trợ xã hội Phát triển mơ hình chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội dựa vào cộng đồng Phát triển mạng lưới sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội - Bốn là, sử dụng phương pháp tiếp cận xây dựng sách trợ giúp xã hội dựa nhân tố lấy người dân làm trung tâm Căn Nghị số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 Chính phủ chương trình hành động sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Bộ LĐTB&XH đề quan điểm để tổ chức thực hiện: (i) Đối tượng phạm vi trợ giúp khơng người khó khăn thực phẩm, mà rộng bao gồm người dân có vấn đề tâm lý, tình cảm, bị bạo lực, bạo hành vấn đề khác (ii) Bảo đảm nguyên tắc thực thi sách trợ giúp xã hội công bằng, minh bạch,đúng đối tượng, kịp thời hiệu (iii) Đổi chế phương thức quản lý, vận hành sở bảo trợ xã hội từ ni dưỡng sang cung cấp dịch vụ phịng ngừa, trợ giúp, chăm sóc ni dưỡng đối tượng gia đình, cộng đồng; trường hợp đưa đối tượng vào sở bảo trợ xã hội chăm sóc, ni dưỡng giải pháp khẩn cấp, tạm thời giai đoạn định (iv) Sử dụng phương pháp tiếp cận xây dựng sách trợ giúp xã hội dựa nhân tố lấy người dân làm trung tâm,bảo đảm quyền người; đa tầng, linh hoạt dựa mức sống tối thiểu người dân 3.1.4 Mục tiêu thực sách bảo trợ xã hội Thực Nghị số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 15-NQ/TW ngày 01 tháng năm 2012 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 2020; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 488/QĐ-TTG ngày 50 14/4/2017 phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hộigiai đoạn 2016 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu sau: 3.1.4.1 Mục tiêu giai đoạn 2017 - 2020 (i) 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất trợ giúp kịp thời; mở rộng người cao tuổi có hồn cảnh khó khăn, khơng có lương hưu trợ cấp nhà nước sống vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số hưởng trợ cấp xã hội (ii) 50% người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, tối thiểu 10% đối tượng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện 3.1.4.2 Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 (i) 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất trợ giúp kịp thời; nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng; có sách trợ giúp trẻ em 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hồn cảnh khó khăn sống vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục mở rộng diện người cao tuổi khơng có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hưởng trợ cấp xã hội (ii) 70% người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, tối thiểu 30% đối tượng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội tồn diện 3.1.4.3 Tầm nhìn đến năm 2030 (i) 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất trợ giúp kịp thời; mở rộng diện người cao tuổi khơng có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhà nước, trẻ em 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hồn cảnh khó khăn hưởng trợ cấp xã hội; mức trợ cấp xã hội điều chỉnh phù hợp với khả ngân sách xu hướng quốc tế (ii) 90% người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn cung cấp dịch vụ 51 trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, tối thiểu 50% đối tượng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện Nghị Đại hội Đảng thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) nhấn mạnh quan điểm, mục tiêu công tác an sinh xã hội: Tiếp tục thực đồng có hiệu chương trình thành phố “5 khơng”, “3 có”, Chỉ thị 24-CT/TU, Chỉ thị 25-CT/TU Ban Thường vụ Thành uỷ sách BTXH triển khai, nâng cao thu nhập chất lượng sống nhân dân Tiếp tục thực tốt Pháp lệnh ưu đãi Người có cơng với cách mạng; trì 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ, 100% gia đình sách thành phố có nhà ổn định, có mức sống cao mức sống trung bình dân cư địa phương nơi cư trú Bên cạnh việc tổ chức thực mục tiêu mà trung ương, thành phố đưa ra, quận Hải Châu đề nhiệm vụ tập trung: - Tiếp tục trọng phát huy hiệu huy động nguồn lực thực chương trình an sinh, tập trung cho công tác giảm nghèo - Tiếp tục khảo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm người lao động để có biện pháp giải cụ thể Phấn đấu 100% nhà hộ nghèo hư hỏng nặng, xuống cấp hỗ trợ xây mới, sữa chữa nhà Tạo điều kiện cho tất hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, khuyết tật trẻ có hồn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp cận với sách trợ giúp dịch vụ xã hội - Phấn đấu 13 phường đạt chuẩn “Phường phù hợp với trẻ em” Tun truyền, giáo dục gắn với phịng, chống có hiệu tệ nạn xã hội Triển khai thực tốt sách bảo trợ xã hội địa bàn quận - Thực tốt sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động toàn dân tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có cơng; hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho 52 em gia đình sách; đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhân đạo tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng xã hội hòa nhập cộng đồng - Tiếp tục lãnh đạo hiệu giải pháp giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành đạt vượt tiêu giai đoạn theo chuẩn thành phố” [18] 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu thực sách bảo trợ xã hội 3.2.1 Nâng cao lực chủ thể bảo trợ xã hội Việc nâng cao lực thị trường cho người nghèo, biến họ thành chủ thể chủ động tích cực phát triển kinh tế cần thiết Thực quán quan điểm phát huy hiệu nguồn lực, chương trình giảm nghèo chưa lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia Cần tạo hội cho người nghèo tiếp cận thuận lợi với chi phí thấp dịch vụ xã hội có chất lượng nhằm giảm nguy cho người nghèo gặp rủi ro thiên tai, tác động cú sốc khủng hoảng, suy thoái kinh tế, lạm phát, tăng giá, bất trắc sống (đau ốm, bệnh tật, tai nạn ) Tạo hội ưu tiên cho người nghèo đối tượng sách tiếp cận dịch vụ giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, khám chữa bệnh, nhà ở, nước sạch, văn hóa, thơng tin thơng qua thực lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia Với tồn trên, để tháo gỡ hạn chế việc thực sách BTXH việc nâng cao lực tổ chức thực cần tập trung: (i) Cấp ủy Đảng cần nắm rõ chủ trương, quyền cần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước nhằm đạt mục tiêu sách; (ii) Cơng chức phụ trách BTXH quận, công chức/người lao động phụ trách lĩnh vực LĐ-TB&XH phường đào tạo chuyên mơn, nắm 53 vững chủ trương, sách BTXH Đảng nhà nước, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn lĩnh vực tổ chức thực sách BTXH, đảm bảo đủ lực tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, tổng hợp, đánh giá q trình thực sách BTXH, tham mưu giải pháp tổ chức thực sách đảm bảo theo yêu cầu đề 3.2.2 Phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, cá nhân tham gia thực sách bảo trợ xã hội cộng đồng Giải vấn đề bảo trợ xã hội điều kiện kinh tế-xã hội dựa vào ngân sách đạt mục tiêu đề Vì vậy, việc phát huy sức mạnh tổng hợp dựa đồng thuận cao xã hội điều cần thiết Trong năm qua, chương trình “5 khơng, có” thành phố nhận đồng thuận cao người dân Tuy nhiên, thực tế thực chủ yếu việc “nhà nước” người dân chưa thật xem việc cộng đồng Để làm cho việc thực sách thật phong trào sâu rộng cộng đồng, cần ý biện pháp sau: - Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, làm cho tinh thần tương thân tương ái, tinh thần cộng đồng phải nâng cao vững - Để thực sách có hiệu người dân cần nắm đầy đủ thơng tin sách bảo trợ xã hội, đối tượng, mức trợ cấp thủ tục cần thiết để thụ hưởng sách Vì vậy, cần phải tiếp tục đẩy mạnh cơng tác trun truyền sách BTXH để người dân biết tiếp cận sách - Phát huy vai trị UBMTTQ hội đồn thể trị-xã hội, tổ chức xã hội (Ban đại diện Người cao tuổi, Hội Người khuyết tật) công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực thi sách qua bảo vệ 54 quyền lợi đối tượng BTXH hội viên tổ chức 3.2.3 Cải cách hành thực thi sách bảo trợ xã hội Thực rà sốt Bộ thủ tục hành (trong lĩnh vực BTXH) thuộc thẩm quyền giải UBND quận UBND phường, đề xuất thay đổi sở pháp lý, trình tự thực thủ tục hành chính, đề xuất bổ sung, loại bỏ thủ tục không cần thiết Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu ổn định hoạt động phần mềm “Một cửa, Một cửa liên thông” Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành công việc, áp dụng dịch vụ công trực tuyến số thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải UBND quận Nhanh chóng hồn thiện xây dựng đưa vào áp dụng phần mềm quản lý đối tượng nghèo bảo trợ xã hội để theo dõi giải chế độ đối tượng BTXH từ tiếp nhận thủ tục, giải công nhận chế độ, quản lý đối tượng thực sách trợ cấp thường xuyên, cấp thẻ BHYT, thơi hưởng trợ cấp, thực sách hỗ trợ mai táng Trong thời gian tới xem xét triển khai việc tiếp nhận, giải hồ sơ BTXH theo mô hình dịch vụ cơng trực tuyến; theo đối tượng ngồi nhà tải biểu mẫu khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu gửi nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng đến UBND phường để giải trợ cấp Mơ hình tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng, đối tượng khuyết tật, người cao tuổi, việc lại làm hồ sơ, đồng thời minh bạch, công khai việc giải hồ sơ giảm tải áp lực giấy tờ công việc quan hành thụ lý, giải hồ sơ 3.2.4 Giải pháp nguồn lực tài Để phát huy huy động tốt nguồn lực thực an sinh xã hội bảo trợ xã hội, trông mong vào nguồn lực bao cấp nhà nước, 55 có hạn Cần phát huy nguồn lực tiềm tàng xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm thu hút rộng rãi nguồn lực nước từ cá nhân, tổ chức xã hội Nhà nước cần khuyến khích tư nhân, cá nhân, chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng tham gia, phát triển hình thức tự nguyện, cung cấp dịch vụ bảo trợ xã hội bền vững khơng mục tiêu lợi nhuận, đảm bảo sống an toàn cho người dân Việt Nam Kinh phí tổ chức thực sách BTXH quận Hải Châu từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, nhiên mức trợ cấp đối tượng hưởng thấp so với mặt chung xã hội Vì vậy, để khai thác nguồn lực cộng đồng nhằm giảm bớt chi phí từ ngân sách nhà nước, cần khai thác nguồn lực doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quốc tế Đảm bảo nguồn kinh phí cho cơng tác tổ chức thực BTXH để quận phường tổ chức họp xét duyệt đối tượng trợ cấp xã hội, thẩm định hồ sơ, kiểm tra, giám sát công tác chi trả chế độ trợ giúp thường xuyên 3.2.5 Nâng cao lực tổ chức cung ứng dịch vụ sách bảo trợ xã hội Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức đội ngũ cán bưu điện trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp BTXH để họ nắm rõ chủ trương, nội dung sách BTXH để hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ thực việc chi trả đến đối tượng cách kịp thời 3.2.6 Dân chủ công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực sách bảo trợ xã hội địa bàn quận Việc thực thi sách bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng nói chung quận Hải Châu thời gian qua tạo đồng thuận xã hội lớn đa số quần chúng nhân dân Đảng bộ, Chính quyền, UBMTTQ 56 cấp nghiêm chỉnh thực Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 06 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực quy định pháp luật an sinh xã hội Để đảm bảo tổ chức thực sách bảo trợ xã hội mục tiêu, đối tượng; ngăn chặn sai phạm phòng, chống thất thốt, tham nhũng việc cơng khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực sách BTXH cần thiết Việc công khai, minh bạch nhằm giúp quan, tổ chức, cá nhân địa bàn quận hiểu đầy đủ, xác mục đích, ý nghĩa, nội dung, đối tượng thụ hưởng, trình tự, thủ tục, thời gian thực theo quy định pháp luật BTXH; việc kiểm tra nhằm nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc q trình thực sách, phịng ngừa sai phạm; việc giám sát nhằm theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động quan, tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện, đảm bảo tính xác, kịp thời, hiệu việc thực sách 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ khác Trong thời gian đến nghiên cứu thực chi trả thông qua hệ thống ngân hàng để tiện lợi cho đối tượng Các cấp thường xuyên tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng, vinh danh tổ chức, nhân làm tốt cơng tác BTXH nhằm khích lệ, tạo điều kiện tốt tinh thần thủ tục hành để phát huy khả đối tượng Tiểu kết Chương Biến đổi khí hậu bất thường theo hướng cực đoan, thiên tai, bệnh dịch ln rình rập làm cho sản xuất đời sống dân cư gặp nhiều khó khăn, sinh kế, thu nhập giảm sút làm tăng tính dễ bị tổn thương nhiều gia đình cá nhân Các nguy cơ, rủi ro kinh tế xã hội ngày có xu hướng 57 tăng khủng hoảng kinh tế - tài tồn cầu, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…Bất bình đẳng xã hội ln yếu tố thách thức mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội nước ta Vì vậy, bảo đảm an sinh xã hội nói chung bảo trợ xã hội công trở thành vấn đề trung tâm chiến lược phát triển bền vững đất nước Việt Nam tích cực đẩy mạnh xây dựng hệ thống an sinh xã hội, bảo trợ xã hội với chức phòng ngừa, giảm thiểu khắc phục rủi ro, đảm bảo sống tối thiểu cho người hoàn cảnh Trên sở nghiên cứu điều kiện tổ chức thực sách BTXH thời gian qua địa bàn quận Hải Châu, quận trung tâm, quận đô thị loại I thành phố song số đối tượng thụ hưởng sách BTXH nhiều cơng chức quận, phường phải kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau, nghiệp vụ chun mơn cịn hạn chế, cơng tác trun truyền sách BTXH cịn hạn chế Trên sở dự báo tình hình, quan điểm, định hướng, mục tiêu thực sách BTXH trung ương, thành phố đến năm 2025 Luận văn đề xuất giải pháp nhằm tổ chức thực có hiệu sách BTXH thời gian đến 58 KIẾN NGHỊ Đối với Trung ương - Đề nghị tăng thêm mức trợ cấp xã hội người có cơng đảm bảo phù hợp với tình hình giá thị trường để thể đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” người hy sinh, cống hiến phần xương máu cho Tổ quốc - Tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ cán bưu điện Việt Nam trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp BTXH để họ nắm rõ chủ trương, nội dung sách BTXH để hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ thực việc chi trả đến đối tượng cách kịp thời - Hiện nay, công cụ xác định dạng tật mức độ khuyết tật theo Thơng tư 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT cịn nhiều mâu thuẫn cơng cụ có nhiều điểm bất cập so với thực tế, nên đề nghị sớm có Thơng tư điều chỉnh bổ sung để địa phương thực thuận lợi - Sớm khắc phục tình trạng chồng chéo văn quy định hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng BTXH (quy trình thực cấp thẻ BHYT) Thơng tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC với Thông tư 25/2016/TTBLĐTBXH Đối với thành phố Đà Nẵng - Đề nghị thành phố nâng mức trợ giúp xã hội cao so với mức quy định (Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội 270.000 đồng) - Hiện nay, số văn quy định sách trợ cấp xã hội thành phố (Quyết định 25/2015/QĐ-UBND) cịn nhiều điểm khơng phù hợp với văn quy định Trung ương (những đối tượng mở rộng thành phố) số tiêu chí xác định đối tượng cịn mơ hồ (như hộ có 59 hồn cảnh đặc biệt khó khăn) làm cho phường xã, quận huyện thực thi sách cịn lúng túng, nên đề nghị thành phố sớm điều chỉnh - Đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mặt chủ trương để quan liên quan phối hợp triển khai thực chi trả thông qua hệ thống ngân hàng để tiện lợi cho đối tượng - Tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ cán bưu điện Đà Nẵng trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp BTXH để họ nắm rõ chủ trương, nội dung sách BTXH để hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ thực việc chi trả đến đối tượng cách kịp thời Đối với quận Hải Châu - Các quan quản lý nhà nước địa bàn quận có trách nhiệm thường xun theo dõi, đơn đốc, hướng dẫn quan, tổ chức, cá nhân bảo đảm việc thực quy định BTXH áp dụng đối tượng, chế độ, tiêu chuẩn, định mức; kịp thời phòng ngừa sai phạm trình thực - UBMTTQ cấp tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, quan truyền thơng, báo chí địa bàn quận giám sát theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo mục tiêu hiệu việc thực quy định pháp luật BTXH - Ngồi nguồn kinh phí ngân sách đảm bảo, tăng cường công tác vận động nguồn lực bên nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức phi phủ, viện trợ tiền mặt, phương tiện sinh kế, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, trợ giúp cho đối tượng, gia đình đối tượng BTXH bước ổn định vươn lên sống Đối với UBND phường - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sách BTXH nhiều hình thức để nhân dân nắm thực sách kịp thời Thơng qua phong trào địa phương, lồng ghép hỗ trợ khác sách quy 60 định nhà nước cho đối tượng, sinh kế, y tế, giáo dục, đào tạo nghề đảm bảo sống cho đối tượng - Tạo điều kiện tốt việc giải hồ sơ cho đối tượng hỗ trợ đối tượng làm hồ sơ trả kết nhà, không thu tiền chứng thực, phối hợp với nhân viên chi trả bưu điện chi trả nhà cho đối tượng khơng lại mà khơng có người nhận thay 61 KẾT LUẬN Bên cạnh kết đạt được, việc thực sách bảo trợ xã hội tồn tại, hạn chế, cần tập trung khắc phục: cơng tác tun truyền sách cịn hạn chế, mức chuẩn để tính trợ cấp cịn thấp (chỉ 1/3 so với chuẩn nghèo); phạm vi trợ giúp cịn hẹp, nguồn lực để thực sách hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, cơng tác lập hồ sơ cịn thiếu sót, chưa thời gian theo quy định Để tiếp tục thực Nghị số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012-2020” Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 29/10/2012 Thành ủy Đà Nẵng thực Nghị số 15, luận văn đánh giá việc thực sách bảo trợ xã hội từ thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, qua đánh giá kết đạt tồn cơng cụ sách bảo trợ xã hội quận Hải Châu tổ chức triển khai thực sách BTXH thời gian qua Đây sở thực tiễn cho quan quản lý nhà nước hồn thiện sách, thực có hiệu bảo trợ xã hội quận Hải Châu Quan điểm Đảng ta xác định, an sinh xã hội trụ cột để đảm bảo an ninh - trị đó, BTXH trụ cột hệ thống an sinh xã hội Để đạt mục tiêu này, việc nghiên cứu, rà soát lại sách BTXH thời gian qua thật cần thiết, nhằm tìm nguyên nhân tồn q trình tổ chức thực sách, nhằm đem lại hiệu cao thực sách bảo trợ xã hội thời gian đến./ 62
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn