NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

174 7 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:29

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LƯƠNG CHIÊU TUẤN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ HÀ NỘI - 2019 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LƯƠNG CHIÊU TUẤN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã số: 62 31 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Hồng Thị Bích Loan PGS, TS Cù Chí Lợi HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Lương Chiêu Tuấn MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước nước liên quan đến đề tài luận án 1.2 Đánh giá chung kết nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án khoảng trống tập trung nghiên cứu 29 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 32 2.1 Quan niệm vai trò nhân lực doanh nghiệp du lịch hội nhập quốc tế 2.2 Nội dung, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhân lực doanh nghiệp du lịch hội nhập quốc tế 2.3 Kinh nghiệm quốc tế nước phát triển nhân lực doanh nghiệp du lịch hội nhập quốc tế học tỉnh Ninh Bình Chương 3: THỰC TRẠNG NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tiềm du lịch tác động đến nhân lực doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 3.2 Thực trạng nhân lực doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế 3.3 Đánh giá chung thực trạng nhân lực doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 4.1 Dự báo nhu cầu nhân lực doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế 4.2 Quan điểm phát triển nhân lực doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình hội nhập qc tế 4.3 Giải pháp phát triển nhân lực doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 32 42 57 66 66 72 96 104 104 107 112 145 148 149 159 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AEC Cộng đồng kinh tế nước Đông Nam Á AFTA Hiệp định khu vực tự thương mại quốc gia Đông Nam Á ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa DNDL Doanh nghiệp du lịch FTA Hiệp định thương mại tự GDP Tổng sản phẩm quốc nội GRDP Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh NCS Nghiên cứu sinh NDL Ngành du lịch NNL Nguồn nhân lực PTNLDL Phát triển nhân lực du lịch UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tiêu chuẩn phân loại theo thể chất lao động nghề, công việc 44 Bảng 3.1: Số lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình (2010-2017) 73 Bảng 3.2: Kết khảo sát thể lực người lao động phân theo giới tính doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 77 Bảng 3.3: Kết khảo sát kỹ mềm kỹ nghề nghiệp người lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 81 Bảng 3.4: Kết khảo sát trình độ ngoại ngữ lao động theo vị trí cơng việc doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 85 Bảng 3.5: Kết khảo sát kinh nghiệm làm việc người lao động phân theo vị trí cơng việc doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 88 Bảng 3.6: Kết khảo sát tâm lực người lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 91 Bảng 4.1: Dự báo nhu cầu nhân lực doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 106 DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Trang Hình 3.1: Bản đồ du lịch tỉnh Ninh Bình 67 Biểu đồ 3.1: Số lượng lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2017 74 Biểu đồ 3.2: Kết khảo sát đảm bảo quy mô, số lượng lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 75 Biểu đồ 3.3: Kết khảo sát thể lực người lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 76 Biểu đồ 3.4: Kết khảo sát trình độ văn hố phổ thơng người lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 78 Biểu đồ 3.5: Kết khảo sát trình độ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ người lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 79 Biểu đồ 3.6: Kết khảo sát trình độ tiếng Anh người lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 83 Biểu đồ 3.7: Kết khảo sát khả sử dụng tin học người lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 87 Biểu đồ 3.8: Kết khảo sát ý định chuyển việc người lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 89 Biểu đồ 3.9: Cơ cấu theo trình độ chuyên môn nhân lực doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 92 Biểu đồ 3.10: Kết khảo sát cấu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ người lao động doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình 92 Biểu đồ 3.11: Cơ cấu nhân lực theo vị trí cơng việc doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2017 93 Biểu đồ 3.12: Cơ cấu nhân lực theo giới tính doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2017 95 Biểu đồ 3.13: Cơ cấu nhân lực theo tuổi doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2017 96 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trước xu hội nhập quốc tế sâu rộng, doanh nghiệp muốn phát triển tồn tại, đòi hỏi tổ chức kinh tế cần phải đặc biệt quan tâm có chiến lược hợp lý ngắn hạn dài hạn để phát triển nhân lực Động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh đối thủ khác thương trường yếu tố nhân lực, yếu tố định doanh nghiệp trình phát triển hội nhập quốc tế Đối với ngành du lịch, nguồn nhân lực (NNL) doanh nghiệp du lịch nói riêng nhân lực ngành du lịch nói chung coi yếu tố quan trọng hàng đầu, kinh doanh du lịch, chất lượng hoạt động du lịch yếu tố định, chất lượng có có độị ngũ nhân lực du lịch đủ số lượng, chất lượng cao cấu nhân lực hợp lý Ninh Bình tỉnh có tiềm để phát triển đa dạng loại hình du lịch di tích lịch sử nhân văn, danh lam thắng cảnh tiếng Cố đô Hoa Lư, khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính, vườn quốc gia Cúc Phương, quần thể nhà thờ đá Phát Diệm, nét văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng địa phương Thế giới ngày hội nhập với phát triển vũ bão công nghệ khoa học 4.0 Du lịch Ninh Bình muốn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo lực cho ngành kinh tế khác phát triển ngành du lịch tỉnh gặp khó khăn định, vấn đề nhân lực Cụ thể, nhân du lịch tỉnh đặt số vấn đề quy mô cấu cần tiếp tục giải cho hợp lý, nhân lực kinh doanh du lịch nhiều yếu lực chuyên mô, kỹ làm việc, chưa cao; lao động qua đào tạo nghề nghiệp du lịch thấp, nhân lực sử dụng thành thạo ngoại ngữ loại tiếng: Pháp, Nhật, Đức, Hàn, Trung chủ yếu tiếng Anh; nhân lực chất lượng cao chiếm tỷ lệ thấp, thiếu trầm trọng nhân lực cho vị trí then chốt quản lý cấp cao, trưởng phận khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn cơng ty lữ hành Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lại chưa có chiến lược đào tạo đào tạo lại nhân lực; thái độ lực thực thi cơng việc theo vị trí chun mơn đảm nhận cịn thiếu chun nghiệp; trình độ, lực quản trị kinh doanh đội ngũ nhân lực chủ doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp du lịch (DNDL) nói riêng cịn nhiều hạn chế chưa tạo động lực làm việc cho người lao động nhiều bất cập, dẫn đến giảm suất lao động, đặc biệt nạn “chảy máu nhân sự” trở thành mối lo lắng nguy DNDL tỉnh Ninh Bình Do vậy, nhân lực nút thắt, điểm nghẽn lớn cho phát triển ngành du lịch tỉnh Ninh Bình Do đó, phát triển nhân lực DNDL bối cảnh hội nhập quốc tế ưu tiên hàng đầu tỉnh Ninh Bình, để nâng cao cạnh tranh doanh nghiệp, góp phần phát triển du lịch theo hướng bền vững Tuy nhiên, vấn đề phức tạp, cần có phân tích kỹ lưỡng lý luận thực tiễn để tìm lời giải cho vấn đề nêu Trong đó, nhân lực DNDL vấn đề có ý nghĩa quan trọng phát triển ngành du lịch Do vậy, cần phải luận giải thực trạng nhân lực DNDL địa bàn tỉnh, xác định rõ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực DNDL để đề giải pháp nhằm phát triển nhân lực, giúp DNDL phát triển bền vững, góp phần thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh nói riêng Xuất phát từ yêu cầu đó, nghiên cứu sinh (NCS) lựa chọn đề tài: “Nhân lực doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế” làm luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở luận giải vấn đề lý luận chung nhân lực doanh nghiệp du lịch thời kỳ hội nhập; Luận án đánh giá thực trạng nhân lực doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế; từ đề xuất số quan điểm giải pháp nhằm phát triển nhân lực doanh nghiệp du lịch địa bàn Ninh Bình thời kỳ hội nhập 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án tập trung thực nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tổng quan cơng trình nghiên cứu nước nhân lực DNDL hội nhập quốc tế để có sở phương pháp luận cần vận dụng luận án, vấn đề giải mà luận án kế thừa, phát triển khoảng trống cần phải luận giải; Thứ hai, luận giải sở lý luận nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn phát triển nhân lực DNDL hội nhập quốc tế số quốc gia địa phương nước để rút học thiết thực cho tỉnh Ninh Bình tham khảo Thứ ba, đánh giá thực trạng nhân lực DNDL tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế giai đoạn 2010 - 2017, từ làm rõ thành tựu, hạn chế nguyên nhân Thứ tư, dự báo nhu cầu nhân lực DNDL đến năm 2025 đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm phát triển nhân lực DNDL tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế để thực chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu nhân lực DNDL hội nhập quốc tế Cụ thể đội ngũ nhân lực làm chức kinh doanh du lịch, chủ yếu bao gồm nhân lực quản trị doanh nghiệp nhân lực nghiệp vụ 153 43 Nguyễn Văn Lưu (2014), Phát triển nguồn nhân lực du lịch yếu tố định phát triển ngành du lịch Việt Nam, Nxb Thông tấn, Hà Nội 44 C Mác, Ph Ăngghen (1993), Toàn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia 45 Vũ Đức Minh (2004), Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp du lịch nhà nước địa bàn thành phố Hà Nội tiến trình hội nhập khu vực giới, Luậṇ án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Thương mại, Hà Nội 46 Lục Bội Minh (1996), Quản lý khách sạn đại, Nxb Thượng Hải, Viện nghiên cứu phát triển du lịch Nxb Chính trị quốc gia dịch xuất bản, Hà Nội 47 Phạm Thanh Nga (2017), Nâng cao chất lượng nhân lực công ty cổ phần xi măng VICEM Hoàng Mai, Luận văn thạc sỹ kinh tế trường Đại học Vinh, Nghệ An 48 Phạm Thành Nghị (2006), Nâng cao hiệu quản lý nhân lực trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 49 Trọng Lê Nghĩa (2011), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thời hội nhập”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 50 Nguyễn Thanh Nghiên (2005), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Bùi Thị Minh Nguyệt (2013), "Giải pháp phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Tam Đảo", Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Lâm nghiệp, (2) 52 Hồng Thị Ánh Nguyệt (2015), "Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế Dự báo, (5) 53 Phạm Công Nhất (2008), "Nâng cao chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi hội nhập quốc tế", Tạp chí Cộng sản, (7/151) 54 Hồng Phê (2005), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 154 55 Nguyễn Thế Phong (2010), Phát triển nhân lực doanh nghiêp nhà nước kinh doanh nông sản khu vực phía Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 56 Nguyễn Văn Phúc, Mai Thị Thu Hồng (2012), Khai thác phát triển tài nguyên nhân lực Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Nguyễn Thị Mai Phương (2015), "Phát triển nhân lực tập đoàn kinh tế: Khái niệm, nội dung tiêu đánh giá", Tạp chí Lý luận trị, (10) 58 Nguyễn Thị Phi Phượng (2013), "Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh An Giang", Tạp chí Văn hóa lịch sử An Giang, (3) 59 Nguyễn Vinh Quang (2012), Khả cạnh tranh doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế Việt Nam sau Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), Luận án tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội 60 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm (2012), Giáo trình quản trị nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 61 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Hà Nội 62 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Luật Du lịch số 09/2017/QH14, ngày 19/6/2017, Hà Nội 63 Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình (2017), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ninh Bình 64 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng (2017), Kết hoạt động ngành văn hóa, thể thao du lịch từ năm 2000 đến 2017, Đà Nẵng 65 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hịa (2017), Kết hoạt động ngành văn hóa, thể thao du lịch từ năm 2000 đến 2017, Khánh Hịa 155 66 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Ninh (2017), Kết hoạt động ngành văn hóa, thể thao du lịch từ năm 2016, Quảng Ninh 67 Nguyễn Văn Sơn (2007), 'Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phát triển kinh tế tri thức", Tạp chí Triết học, số (196) 68 Bùi Thị Tám (2012), Thực trạng, nhu cầu định hướng liên kết đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho vùng duyên hải miền Trung, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Liên kết đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Duyên hải miền Trung, Thừa Thiên Huế 69 Lưu Thanh Tâm (2015), "Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020", Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 22 (32) 70 Trần Đức Thanh (1998), Nhập môn khoa học Du lịch, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 71 Lê Thị Thảo (2012), "Thu hút sử dụng phát triển nhân lực doanh nghiệp Việt Nam nay: Thách thức giải pháp", Tạp chí Kinh tế quản lý, (1) 72 Hồ Bá Thâm (2012), Nhân lực chất lượng cao: Quan niệm nhu cầu Liên hệ với trường hợp tỉnh Lâm Đồng, trang http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn, [truy cập ngày 2/8/2018] 73 Nguyễn Hữu Thân (2008), Nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 74 Vũ Bá Thể (2005), Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hóa, đại hóa - Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 75 Nguyễn Xuân Thiên, Hà Minh Tuấn (2016) Kinh nghiệm phát triển du lịch Thái Lan số gợi ý Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 156 76 Văn Tất Thu (2011), "Nhân tài vấn đề sử dụng, trọng dụng nhân tài", Tạp chí Tổ chức nhà nước, (1) 77 Vũ Văn Thực (2016), Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực ngành ngân hàng, Tạp chí Phát triển hội nhập, số 26 (36) 78 Lê Thị Thanh Thủy cộng (2014), "Phát triển du lịch cội nguồn tỉnh Phú Thọ", Tạp chí Khoa học Phát triển, tập 12, (2) 79 Nguyễn Quốc Tiến (2011), “Công tác đào tạo nguồn nhăn lực du lịch vùng trung du miền núi Bắc Bộ câu hỏi cần giải đáp”, Tạp chí Khọc học Công nghệ 80 Phạm Quốc Trụ (2014), Hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Học viện Ngoại giao, Hà Nội 81 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (2009), Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 17/7/2009 việc thực Nghị số 15-NQ/TU Ban Chấp hành Đảng tỉnh phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ninh Bình 82 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (2012), Tổ chức điều phối vùng tỉnh Duyên hải miền Trung (2012) Liên kết đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Duyên hải miền Trung, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Thừa Thiên Huế 83 Trần Thị Hồng Việt (2012), "Phát triển nhân lực chất lượng cao cho thủ Hà Nội", Tạp chí Kinh tế phát triển, (8) 84 William J.Rothwell, Robert K.Prescott, Crummer, Maria W.Taylor (2010), Chuyển hóa nguồn nhân lực, Nxb Kinh tế quốc dân, Hà Nội 85 Đỗ Văn Xê, Lê Hồng Ân (2009), "Giải pháp phát triển du lịch Tiền Giang", Tạp chí Khoa học, (12), tr.336-345 86 Phan Thị Thanh Xuân (2008), Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nhân lực ngành da - giầy Việt Nam giai đoạn đến 2015, tầm nhìn 2020, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Công thương, Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam, Hà Nội 157 * Tài liệu tham khảo Tiếng Anh 87 Dennis Dickson (2007), Human Resource Management for the hospitality and tourism industries, London, New York: Routledge 88 Edgell Sr, D.L (2016), Managing Sustairable tourism: A legacy for the future 89 Greg G Wang and Judy Y Sun (2009), Perspectives on Theory Clarifying the Boundaries of Human Resource Development, Human Resource Development International, Volume 12, Number 1, Feb, tr.93-103 90 Greg Richards, Derek Hal (2000), Tourism and sustainable community development, Routledge, NY 91 Janne J.Liburd, Deborah Edwards (2010), UnderStanding the Sustaỉnable Development of Tourism 92 Jim Stewart Graham Beaver (2004), Human resouch Development in Small Organisations Research and practice 93 Karl W Deutsch, Political Community and the North Atlantic Area, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1957; Xem Karl W Deutsch and all, France, Germany, and the Western Alliance: A Study of Elite Attitudes on European Integration and World Politics, New York, Scribner’s, 1967 94 Kelly, DJ (2001), Dual Perceptions of HRD: Issues for Policy: SME’s, Other Constituencies, and the Contested Definitions of Human Resource Development, Human Resource Development Outlook, Pacific Economic Cooperation Council Development Task Force 2000-2001, pp 53-68 95 Martin Oppermann, Kyex-Sung Chon (1997), Tourism in Developing Countries 96 Paul F.J Eagles, Stephen F.McCool and Christopher D.Haynes (2002), Sustainabỉe Tourism in Protected Areas 158 97 Ruos, E J alfare, L (2013), Sus tainable Tourism as Driving force for cultural Hertage Sistes Development 98 Soh, J.K, (2008), Human resource development in the tourism sector in Asia, Perspective in Asia leisure and tourism, Vol 1, Article? 99 Stokey, Nancy; Robert Lucas; and Edward Prescott (1989), Recursive Methods in Economic Dynamics, Harvard University Press 100 Theodore A Couloumbis & James H Wolfe, Introduction to International Relations: Power & Justice, Englewood Cliffs, New Jersey, PrenticeHall, 1986, Carl J Friedrich, Trends of Federalism in Theory and Practice, New York, Praeger 101 Yasuhiko INOUE (2004), The source source and the power source of the Members of the Members of the Members of Vietnam, Japan 159 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Bản xin ý kiến cán quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp du lịch Xin chào Anh/Chị! Tôi nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế Chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tơi thực nghiên cứu đánh giá thực trạng nhân lực DNDL tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế, qua đề xuất định hướng giải pháp để phát triển nhân lực DNDL tỉnh Ninh Bình nhằm thực chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Tơi mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau theo quan điểm cá nhân anh/chị Tôi cam kết tất thông tin liên quan đến anh/ chị tuyệt đối bảo mật Rất mong nhận giúp đỡ quý anh/ chị Tôi xin chân thành cảm ơn! PHẦN I: MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN: Xin Anh/chị vui lịng cho biết số thơng tin cách tích [x] [v] vào câu hỏi đây: Họ tên: Chức vụ………………………………… Giới tính: Nam Nữ Tuổi: Dưới 25 tuổi Từ 25-35tuổi Từ 35-45 tuổi Trên 45 tuổi Trình độ học vấn: Phổ thơng Trung cấp, cao đẳng Đại học trở lên Doanh nghiệp: Bộ phận làm việc: Trình độ đào tạo: (1) Chuyên ngành đào tạo: (2) Quản lý: (3) Trình độ ngoại ngữ: (4) Số năm làm cán quản lý: 160 PHẦN II: CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP Các lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động kinh doanh: Khách sạn/nhà nghỉ Nhà hàng ăn uống Vận tải du lịch Bán hàng lưu niệm du lịch Hoạt động vui chơi giải trí Tour du lịch trọn gói Lĩnh vực khác:…………………………………………………………………… Lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu từ năm 2010 đến nay: Khách sạn/nhà nghỉ Nhà hàng ăn uống Vận tải du lịch Bán hàng lưu niệm du lịch Hoạt động vui chơi giải trí Tour du lịch trọn gói Lĩnh vực khác:…………………………………………………………………… Lĩnh vực doanh nghiệp ưu tiên phát triển định hướng phát triển doanh nghiệp đến mốc năm 2025, 2030: Khách sạn/nhà nghỉ Nhà hàng ăn uống Vận tải du lịch Bán hàng lưu niệm du lịch Hoạt động vui chơi giải trí Tour du lịch trọn gói Lĩnh vực khác:…………………………………………………………………… Loại hình nhân lực có doanh nghiệp Anh/Chị: Lễ tân Nhân viên chế biến ăn Phục vụ buồng Hướng dẫn viên du lịch Phục vụ bàn, bar Nhân viên lữ hành, đại lý du lịch Quản lý Nhân viên khác:……………… …………………………………………………… Theo Anh/Chị nhân lực có phù hợp khơng? Có phù hợp Khơng phù hợp Số lượng lao động có doanh nghiệp Anh/Chị có đảm bảo phục vụ số lượng du khách không? Đảm bảo Không đảm bảo Không biết Ý kiến khác:……………… ……………………………………………………… Mức độ áp dụng nhân lực từ 2010 đến có đảm bảo khả hoạt động doanh nghiệp không? Đảm bảo hoạt động tốt Khơng tốt Trung bình Gây khó khăn Ngun nhân: ……………………………………………………………………… 161 Đến năm 2025 doanh nghiệp Anh/Chị có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân khơng? Có nhu cầu Khơng có nhu cầu Khơng biết Lý do:……………… ………….………………………………………………… Dự báo nhu cầu nhân lực doanh nghiệp Anh/Chị đến năm 2030? Tăng mạnh Tăng nhẹ Ổn định Không biết Doanh nghiệp Anh/Chị dự kiến đạt % trình độ đội ngũ từ cao đẳng trở lên mặt gian đoạn: Năm 2020: Trình độ chun mơn % Trình độ ngoại ngữ % Trình độ tin học % Nghiệp vụ, kỹ % Năm 2025: Trình độ chun mơn % Trình độ ngoại ngữ .% Trình độ tin học % Nghiệp vụ, kỹ % Năm 2030: Trình độ chun mơn % Trình độ ngoại ngữ % Trình độ tin học % Nghiệp vụ, kỹ % 10 Nguồn tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp Anh/Chị chủ yếu từ nguồn nào? Từ nước Từ trường ĐH, CĐ, TCCN Lao động từ quan doanh nghiệp khác Lao động địa phương 11 Mức độ đáp ứng nguồn nhân lực số lượng, chủng loại? Đủ Gần đủ Thiếu Thiếu nhiều 12 Chính sách thu hút lao động cách? Cho hội thăng tiến Chọn vị trí làm việc phù hợp Lương Thưởng Ý kiến khác 13 Bố trí xếp lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Theo chuyên môn đào tạo Theo kinh nghiệm Theo lực Ý kiến khác 14 Thu nhập bình quân/lao động/tháng, năm doanh nghiệp? Từ đến triệu Trên triệu đến triệu Trên triệu đến triệu Trên triệu đến triệu Trên triệu đến triệu Trên triệu 15 Cơ chế quản lý, sử dụng lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Quản lý hành Theo công việc giao Theo hợp đồng Ý kiến khác 16 Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp đến 2025 ưu tiên loại hình nào? Học tập khu DL, Trung tâm mạnh Cử cán học tập nước Học tập nước Đào tạo chỗ Ý kiến khác 17 Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp đến 2030 ưu tiên loại hình nào? Học tập khu DL, Trung tâm mạnh Cử cán học tập nước Học tập nước Đào tạo chỗ Ý kiến khác 162 18 Trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp trình độ ngoại ngữ đội ngũ lao động doanh nghiệp có đáp ứng u cầu cơng việc quản lý/kinh doanh không? Đáp ứng tốt Đáp ứng tốt Đáp ứng trung bình Chưa đáp ứng 19 Ý thức trách nhiệm với công việc đội ngũ lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Rất cao Cao Bình thường Thấp Kém 20 Phẩm chất đạo đức đội ngũ lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Rất tốt Tốt Bình thường Thấp Kém 21 Thái độ với nghề nghiệp lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Rất yêu thích Yêu thích Bình thường Khơng thích 22 Mức độ n tâm làm việc lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Rất yên tâm Yên tâm Không yên tâm Rất lo lắng 23 Đánh giá chung chất lượng đội ngũ lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Rất mạnh Mạnh Bình thường Yếu 24 Những hạn chế chất lượng đội ngũ lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Trình độ chun mơn đào tạo Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Kỹ thực hành nghề nghiệp Ý thức trách nhiệm Trình độ tin học 2.5 Các yếu tố có ảnh hưởng đến lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Vấn đề tuyển dụng lao động Trình độ ngoại nBố trí, sử dụng lao động Lương sách đãi ngộ Yếu tố khác 26 Vấn đề trình độ đào tạo trình độ ngoại ngữ có đưa vào giải pháp phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khơng? Có đưa vào giải pháp Khơng đưa vào giải pháp 27 Các hình thức đào tạo doanh nghiệp xác định để phát triển nguồn nhân lực có trình độ ? Đào tạo Đào tạo lại Tập huấn, bồi dưỡng Kết hợp hình thức 28 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để phát triển nguồn nhân lực có trình độ doanh nghiệp? Đào tạo chuyên sâu Đào tạo nâng cao Bồi dưỡng nghiệp vụ 29 Đề xuất doanh nghiệp với sở đào tạo liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thời gian tới gì? Nâng cao chất lượng đào tạo Nâng cao khả thực hành Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học Đào tạo chuyên sâu số ngành Mở rộng quy mô liên kết đào tạo Giữ nguyên quy mô Giảm quy mô xuống Không cần liên kết đào tạo Ý kiến khác 163 30 Theo Anh/Chị để phát triển nhân lực DNDL tỉnh Ninh Bình nhằm thực chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh cần thực giải pháp gì? (Xin ghi rõ) ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………… 31 Đề xuất Anh/Chị để phát triển nhân lực DNDL tỉnh Ninh Bình nhằm thực chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh cần thực giải pháp gì? (Xin ghi rõ) (1) Đối với Nhà nước: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… (2) Đối với Chính quyền địa phương: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… (3) Đối với doanh nghiệp du lịch: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… (4) Đối với người lao động: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! 164 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Bản xin ý kiến người lao động doanh nghiệp du lịch Xin chào Anh/Chị! Tôi nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế Chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tơi thực nghiên cứu đánh giá thực trạng nhân lực DNDL tỉnh Ninh Bình hội nhập quốc tế, qua đề xuất định hướng giải pháp để phát triển nhân lực DNDL tỉnh Ninh Bình nhằm thực chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Tôi mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau theo quan điểm cá nhân anh/chị Tôi cam kết tất thông tin liên quan đến anh/ chị tuyệt đối bảo mật Rất mong nhận giúp đỡ quý anh/ chị Tơi xin chân thành cảm ơn! Xin Anh/chị vui lịng cho biết số thơng tin cách tích [x] [v] vào câu hỏi đây: Họ tên: Chức vụ………………………………… Giới tính: Nam Nữ Tuổi: Dưới 25 tuổi Từ 25-35tuổi Từ 35-45 tuổi Trên 45 tuổi Trình độ học vấn: Đã tốt nghiệp THPT Chưa tốt nghiệp THPT - Đào tạo du lịch: Chưa qua đào tạo nghiệp vụ du lịch Đã qua đào tạo nghiệp vụ du lịch - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: Đại học trở lên Trung cấp Cao đẳng Sơ cấp Chưa qua sơ cấp Doanh nghiệp:… …………………………………………………………………… Bộ phận làm việc:…………………………………………………………………… Lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động kinh: Khách sạn/nhà nghỉ Nhà hàng ăn uống Vận tải du lịch Bán hàng lưu niệm du lịch Hoạt động vui chơi giải trí Tour du lịch trọn gói Lĩnh vực khác:………………………………………………………………………… 165 Hiện Anh/Chị làm cơng việc gì? Có lĩnh vực chuyên môn hay không? - Công việc làm doanh nghiệp: Lễ tân Phục vụ buồng Nhân viên chế biến ăn Phục vụ bàn, bar Hướng dẫn viên Nhân viên lữ hành, đại lý du lịch Vị trí cơng việc khác:………………………………………………………………… - Có lĩnh vực chuyên môn hay không: Đúng chuyên môn Không chuyên môn Lý anh chị làm công việc tại? Do hội thăng tiến Thấy phù hợp Lương Thưởng Yêu thích Ý kiến khác Thu nhập bình quân/ tháng Anh/Chị làm việc doanh nghiệp? Từ đến triệu Trên triệu đến triệu Trên triệu đến triệu Trên triệu đến triệu Trên triệu đến triệu Trên triệu Biết hai ngoại ngữ Khơng biết ngoại ngữ Trình độ ngoại ngữ Anh/Chị: Biết ngoại ngữ Trình độ Tiếng Anh Anh/Chị: Khơng biết Trình độ B Trình độ A Trình độ C Khả giao tiếp tiếng Anh Anh/Chị: Rất tốt Khá Tốt Trung bình Yếu 10 Khả sử dụng tin học Anh/Chị: Rất tốt Khá Tốt Trung bình Yếu 11 Số năm tham gia làm việc du lịch:………………………………………………… 12 Số năm làm công việc tại:…………………………………………………… 13 Sức khỏe Anh/Chị để làm việc: Rất khỏe Bình thường Khỏe Yếu Rất yếu 14 Kỹ mềm kỹ nghề nghiệp Anh/Chị: Rất tốt Khá Tốt Trung bình Yếu 15 Anh/Chị có ý định chuyển việc khác ngồi du lịch khơng: Có ý định chuyển việc khác Khơng có ý định chuyển việc khác 16 Cơng việc làm tự chọn hay điều động đơn vị: Tự chọn Điều động doanh nghiệp Bạn bè tác động 166 17 Anh/Chị bố trí xếp cơng việc doanh nghiệp theo: Theo chuyên môn đào tạo Theo kinh nghiệm Theo lực Ý kiến khác 18 Anh/Chị có nhận xét công việc làm doanh nghiệp: Rất phù hợp Bình thường Phù hợp Khơng phù hợp 19 Trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp trình độ ngoại ngữ Anh/Chị có đáp ứng u cầu cơng việc không? Đáp ứng tốt Đáp ứng tốt Đáp ứng trung bình Chưa đáp ứng 20 Khả phát huy hiệu công việc làm Anh/Chị doanh nghiệp? Rất tốt Khá Tốt Bình thường Kém 21 Mức độ yên tâm làm việc Anh/Chị doanh nghiệp? Rất yên tâm Yên tâm Không yên tâm Rất lo lắng 22 Số lượng lao động có doanh nghiệp Anh/Chị có đảm bảo phục vụ số lượng du khách không? Đảm bảo Không đảm bảo Không biết Ý kiến khác:……………… ………………………………………………… 23 Anh/Chị đánh phẩm chất đạo đức, lối sống người lao động doanh nghiệp nay? Rất tốt Khá Bình thường Yếu, Kém 24 Anh/Chị đánh thái độ làm việc lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Rất tốt Khá Bình thường Yếu, Kém 25 Anh/Chị đánh trách nhiệm, ý thức kỷ luật công việc lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Rất tốt Khá Bình thường Yếu, Kém 26 Anh/Chị đánh khả chịu áp lực công việc lao động doanh nghiệp Anh/Chị? Rất tốt Khá Bình thường Yếu, Kém 27 Anh/Chị đánh tinh thần, tâm lý làm việc lao động doanh nghiệp Anh/Chị? 28 Ở Doanh nghiệp Anh/Chị có đào tạo chun mơn, nghiệp vụ, kỹ làm việc khơng? Có đào tạo Khơng đào tạo 29 Các hình thức đào tạo doanh nghiệp Anh/Chị gì? Đào tạo Đào tạo lại Tập huấn, bồi dưỡng Kết hợp hình thức 167 30 Nếu chọn hình thức đào tạo, bồi dưỡng đồng chí lựa chọn hình thức nào? sao? Đào tạo Đào tạo lại Tập huấn, bồi dưỡng Kết hợp hình thức Lý do:………………………………………………………………………………… 31 Theo Anh/Chị để phát triển nhân lực doanh nghiệp nhằm thực chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh cần thực giải pháp gì? (Xin ghi rõ) ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… 32 Đề xuất Anh/Chị để phát triển nhân lực doanh nghiệp nhằm thực chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh cần thực giải pháp gì? (Xin ghi rõ) (1) Đối với Nhà nước: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………… (2) Đối với Chính quyền địa phương: ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………… (3) Đối với doanh nghiệp du lịch: ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………… (4) Đối với người lao động: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! ... hội nhập quốc tế thời gian tới Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Luận án làm sáng tỏ vấn đề lý luận liên quan đến nhân lực DNDL - Kết nghiên cứu luận án cung cấp sở thực tiễn cho nhà quản trị... nhiên - 10 nhân Các số liệu luận văn tác giả xử lý chương chình Microsoft Excel Những đóng góp luận án - Luận án luận giải rõ quan niệm, vai trị, nội dung, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến... trên, luận án tập trung thực nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tổng quan cơng trình nghiên cứu ngồi nước nhân lực DNDL hội nhập quốc tế để có sở phương pháp luận cần vận dụng luận án, vấn đề giải mà luận án
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ, NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn