QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỘI AN ĐẾN NĂM 2030 VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

37 5 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:29

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN PHÚ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỘI AN ĐẾN NĂM 2030 VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH Hà Nội – 5/2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN PHÚ KHÓA 2014 - 2016 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỘI AN ĐẾN NĂM 2030 VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG Chuyên ngành: Quản lý đô thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.NGUYỄN LÂM QUẢNG TS LÊ CƯỜNG Hà Nội – 5/2016 LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Hội An cung cấp số liệu giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thời gian làm luận văn tốt nghiệp Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học, quan đơn vị, thầy, cô giáo cán Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đặc biệt thầy giáo PGS TS Nguyễn Lâm Quảng TS Lê Cường tận tình hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học luận văn Hà nội, ngày 30 tháng năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Phú LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Phú MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Các khái niệm thuật ngữ sử dụng luận văn………… Cấu trúc luận văn………………………………………………… NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CTRSH THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 1.1 Giới thiệu chung thành phố Hội An 1.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 1.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 10 1.1.3 Hiện trạng sở hạ tầng kỹ thuật thành phố 14 1.2 Hiện trạng CTRSH địa bàn Hội An 17 1.2.1 Khối lượng phát sinh CTRSH hàng ngày 17 1.2.2 Nguồn gốc phát sinh thành phần CTRSH 18 1.3 Thực trạng công tác quản lý CTRSH thành phố Hội An 19 1.3.1.Công tác thu gom, phân loại CTRSH TP Hội An 19 1.3.2 Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH TP Hội An 20 1.3.3 Công tác xử lý CTRSH thành phố Hội An 24 1.4 Thực trạng chế quản lý máy quản lý 25 1.4.1 Cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước CTR 25 1.4.2 Cơ cấu tổ chức quản lý CTR Quảng Nam TP Hội An 28 1.4.3 Cơ cấu tổ chức đơn vị trực tiếp quản lý CTR thành phố Hội An 28 1.4.4 Phí vệ sinh CTR thành phố Hội An 30 1.4.5 Sự tham gia cộng đồng quản lý CTR TP Hội An 31 1.5 Đánh giá chung công tác quản lý CTR thành phố Hội An 32 1.5.1 Đánh giá hiệu thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH 32 1.5.2 Đánh giá cấu tổ chức quản lý 33 1.5.3 Đánh giá tham gia cộng đồng 33 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ CTRSH VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 35 Những đăc tính chất thải rắn sinh hoạt đô thị 35 2.1.1 Thành phần tính chất CTRSH thị 36 2.1.2 Những tác động CTRSH sức khỏe người, môi trường đô thị phát triển kinh tế xã hội 41 2.2 Các nguyên tắc quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị 42 2.2.1 Phương thức thu gom, vận chuyển CTRSH đô thị 43 2.2.2 Nguyên tắc lựa chọn phương thức xử lý CTRSH 45 2.2.3 Các nguyên tắc cấu tổ chức quản lý CTRSH đô thị 50 2.3 Dự báo khối lượng phát sinh thành phần CTRSH địa bàn thành phố Hội An đến năm 2030 51 2.3.1 Định hướng quy hoạch phát triển không gian thành phố Hội An đến năm 2030 ……………………………………………… 52 2.3.2 Căn cứ, lựa chọn tiêu chuẩn tính tốn khối lượng CTRSH 53 2.3.3 Dự báo khối lượng phát sinh CTRSH 55 2.4 Cơ sở pháp lý quản lý CTR 56 2.4.1 Văn pháp luật quan nhà nước Trung ương ban hành 56 2.4.2 Văn pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam ban hành 57 2.5 Vai trò tham gia cộng đồng Quản lý CTRSH 57 2.5.1 Khái niệm tổng quan Quản lý CTRSH dựa vào cộng đồng 57 2.5.2 Vai trò quản lý CTRSH dựa vào cộng đồng 58 2.6 Kinh nghiệm quản lý CTRSH giới Việt Nam 58 2.6.1 Kinh nghiệm quản lý CTRSH số đô thị giới 58 2.6.2 Kinh nghiệm quản lý CTRSH số đô thị Việt Nam 64 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CTRSH TRÊN ĐỊA BÀN TP HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 70 3.1 Quan điểm nguyên tắc quản lý CTRSH Tp Hội An 70 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu 70 3.1.2 Nguyên tắc quản lý CTRSH địa bàn thành phố 71 3.2 Đề xuất giải pháp phân loại CTRSH TP Hội An 72 3.2.1 Đề xuất quy trình bước thực 73 3.2.2 Đề xuất cấu tổ chức lộ trình thực 77 3.3 Đề xuất tham gia cộng đồng quản lý CTRSH 84 3.3.1 Giải pháp huy động tham gia cộng đồng quản lý CTRSH 3.3.2 Tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng việc gìn giữ phát triển giá trị môi trường đô thị 86 3.3.3 Thành lập Ban Giám sát cộng đồng việc đầu tư, xây dựng cơng trình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH 87 3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý CTR sinh hoạt thành phố Hội An 90 3.4.1 Tăng cường công tác quản lý nhà nước 90 3.4.2 Xây dựng chế sách quản lý 93 3.4.3 Sử dụng công cụ kinh tế quản lý CTRSH 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Kiến nghị 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ BKH&ĐT Bộ Kế hoạch & Đầu tư BTN&MT Bộ Tài nguyên & Môi trường BXD Bộ Xây dựng BYT Bộ Y tế Cơng ty CTCC Cơng ty cơng trình cơng cộng CN-TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt DL-DV-TM Du lịch – Dịch vụ - Thương mại HTKT Hạ tầng kỹ thuật NQTW Nghị trung ương MTĐT Môi trường đô thị QLCTR Quản lý chất thải rắn QLCTRSH Quản lý chất thải rắn sinh hoạt UBND Ủy ban nhân dân SYT Sở Y tế SXD Sở Xây dựng SKH&ĐT Sở Kế hoạch & Đầu tư STN&MT Sở Tài nguyên & Môi trường DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng biểu Trang Bảng 1.1 Thống kê tình hình thu gom rác thành phố Hội An 17 Bảng 1.2 Thành phần rác thải thu gom Hội An 18 Bảng 2.1 Thành phần CTRSH 36 Bảng 2.2 Thành phần CTR nước có thu nhập khác 37 Bảng 2.3 Một số đặc điểm chất thải rắn đô thị 37 Bảng 2.4 Chỉ tiêu phát sinh CTR loại đô thị 54 Bảng 2.5 Dự báo khối lượng CTR TP Hội An đến năm 2030 55 Bảng 3.1 80 Bảng thống kê công việc nội dung, giải pháp triển khai DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Số hiệu Tên hình Trang Hình 1.1 Bản đồ vị trí thành phố Hội An Hình 1.2 Bản đồ trạng thu gom, vận chuyển CTR TP Hội An 20 Hình 1.3 Sơ đồ quy trình thu gom vận chuyển chất thải Hội An 22 Hình 1.4 Thu gom vận chuyển chất thải khu vực Chùa Cầu 22 Hình 1.5 Thu gom rác hộ gia đình 23 Hình 1.6 Thu gom chất thải từ xe thơ sơ lên xe giới 24 Hình 1.7 Bản đồ phân vùng khu vực thu gom, vận chuyển rác 24 Hình 1.8 Sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý CTR thị Việt Nam 27 Hình 1.9 Cơ cấu tổ chức quản lý CTR thành phố Hội An 28 Hình 1.10 Sơ đồ cấu tổ chức Cơng ty cổ phần CTCC Hội An 30 Hình 2.1 Rác thải hữu dễ phân hủy 35 Hình 2.2 Rác thải khó phân hủy 36 Hình 2.3 Một số vật dụng chứa rác hộ gia đình 43 Hình 2.4 Bản đồ QH phát triển không gian Hội An đến năm 2030 52 Hình 2.5 Bản đồ dự báo khối lượng chất thải rắn TP Hội An cho khu vực đến năm 2030 Hình 2.6 Nhà máy phát điện từ rác thải Senoko Singapore 54 61 Hình 2.7 Đảo chơn rác nhân tạo Semakau Singapore 62 Hình 2.8 Hoạt động thu gom rác thải thị xã Từ Sơn 68 Hình 3.1 Thùng đựng rác ngăn vơ hữu 73 Hình 3.2 Đề xuất sử dụng Bảng hướng dẫn phân loại rác Hình 3.3 Hình vẽ minh họa xe thu gom rác ngăn Hình 3.4 Hình vẽ mơ quy trình thu gom vận chuyển đến nơi xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại Hình 3.5 Hình 3.6 Mơ hình đề xuất phân loại rác nguồn Hội An Sơ đồ mô tả phân chia công đoạn quản lý khác 74 75 76 77 79 Hình 3.7 Ảnh minh họa nhân viên tổ thu gom thực nhiệm vụ 81 Hình 3.8 Ảnh minh họa tổ tự quản phát động giữ gìn VSMT 83 Hình 3.9 Sơ đồ tham gia cộng đồng quản lý chất thải rắn 88 Căn Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Căn Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề cương đề án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2009-2020; Căn Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020; Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số 06/TTrTNMT ngày 06/01/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, với nội dung chủ yếu sau: Quan điểm mục tiêu quy hoạch a) Quan điểm quy hoạch - Quy hoạch quản lý CTR địa bàn tỉnh Quảng Nam phải phù hợp với “Chiến lược Quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực liên ngành, địa phương; đảm bảo tối ưu kinh tế, kỹ thuật, an toàn xã hội môi trường; gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch ngành tỉnh - Quản lý CTR trách nhiệm chung tồn xã hội, Nhà nước có vai trị chủ đạo, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực, tăng cường đầu tư cho công tác quản lý tổng hợp CTR - Quản lý CTR phải thực theo phương thức tổng hợp, với nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh CTR nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm tối đa lượng CTR phải chôn lấp, áp dụng công nghệ xử lý đại có chọn lọc phù hợp với điều kiện tỉnh b) Mục tiêu quy hoạch * Mục tiêu tổng quát: Quy hoạch đồng hệ thống quản lý tổng hợp CTR toàn tỉnh, theo CTR phân loại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế xử lý triệt để công nghệ tiên tiến phù hợp, hạn chế tối đa lượng chất thải chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất đai hạn chế gây ô nhiễm môi trường, quản lý xử lý chất thải nguy hại theo phương thức phù hợp Đề chiến lược, giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường thu hút đầu tư cho công tác quản lý tổng hợp CTR, cải thiện chất lượng môi trường đảm bảo sức khỏe cộng đồng, góp phần vào nghiệp phát triển bền vững tỉnh nhà * Mục tiêu cụ thể: Thực Nghị Đại hội tỉnh Đảng Quảng Nam lần thứ XX: “ Thực tốt việc xã hội hố cơng tác bảo vệ môi trường đầu tư đồng vào lĩnh vực bảo vệ môi trường Chú trọng công tác quản lý chất thải sản xuất sinh hoạt; hình thành mạng lưới thu gom xử lý rác thải, chất thải khu, cụm công nghiệp, bệnh viện, khu du lịch, làng nghề, khu dân cư; ý quản lý chất thải độc hại, rác thải y tế ” Theo đó, quy hoạch đến năm 2020: - Thu gom xử lý 100% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh đô thị, 90% điểm dân cư nơng thơn; có 70% tái sử dụng, tái chế; - Thu gom xử lý 100% tổng lượng CTR công nghiệp thông thường, 95% CTR nguy hại phát sinh khu, cụm công nghiệp làng nghề; có 70% thu hồi để tái sử dụng, tái chế; - Thu gom, xử lý 100% tổng lượng CTR y tế phát sinh sở y tế địa bàn tỉnh; - Thu gom xử lý đảm bảo môi trường 90% tổng lượng CTR phát sinh sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; - Các loại CTR khác thu gom, xử lý đảm bảo môi trường Nội dung quy hoạch a) Quy hoạch thu gom, vận chuyển * Đối với CTR sinh hoạt: - Phân loại nguồn: CTR sinh hoạt cần phân loại nguồn (các hộ gia đình, tổ chức, ) thành 03 loại gồm: chất thải hữu cơ, chất thải tái chế chất thải khơng tái chế - Thu gom, vận chuyển: + Ở đô thị (thị trấn, thành phố): Phân loại rác nguồn tất hộ có CTR sinh hoạt Thu gom thủ công hàng ngày đến điểm trung chuyển Vận chuyển giới đến khu phân loại xử lý tập trung + Ở khu dân cư nông thôn: Thu gom thủ công hàng ngày cách ngày đến điểm tập kết, trung chuyển Vận chuyển giới đến khu xử lý tập trung cự ly 2030 km + Ở vùng nông thôn miền núi, nơi chưa có điều kiện thu gom tập trung đơn vị chức hộ gia đình, đơn vị, chủ nguồn thải tự thu gom có biện pháp xử lý đảm bảo môi trường * Đối với CTR công nghiệp: - Phân loại CTR công nghiệp: phải phân loại xí nghiệp khu, cụm cơng nghiệp, thành loại CTR tái chế, tái sử dụng, CTR chế biến thành phân vi sinh, CTR phải chôn lấp CTR nguy hại - Thu gom, vận chuyển: Đối với khu, cụm công nghiệp việc thu gom, vận chuyển tuân theo quy chế quản lý CTR khu, cụm công nghiệp; sở sản xuất ngồi khu, cụm cơng nghiệp tự tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển thông qua hợp đồng ký kết với đơn vị cấp phép thu gom, vận chuyển * Đối với CTR y tế: - CTR y tế phải sở y tế tự thu gom riêng nguồn, tách biệt với loại CTR khác không nguy hại, sau phải vận chuyển đến nơi xử lý đơn vị chức cấp phép - Thực việc quản lý chất thải y tế theo Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT Bộ Y tế * Đối với loại CTR khác: Tùy theo tính chất, thành phần, mức độ nguy hại, chủ nguồn thải phải tự thu gom, hợp đồng thu gom biện pháp khác, đảm bảo đáp ứng yêu cầu giải rác thải bảo vệ môi trường * Quy hoạch trạm trung chuyển phục vụ cơng tác thu gom, vận chuyển: Trên tồn tỉnh có 80 trạm trung chuyển quy hoạch để phục vụ công tác thu gom, quản lý rác thải Chi tiết phụ lục đính kèm b) Quy hoạch khu xử lý CTR Căn điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, địa phương, vùng, miền nhu cầu xử lý rác toàn tỉnh, khu xử lý CTR địa bàn tỉnh quy hoạch gồm 28 khu, với tổng diện tích 181,7 Cụ thể sau: - Sử dụng toàn 15 bãi rác có địa bàn tỉnh ( 55,5 ) để giải rác thải, đến hết diện tích, đóng cửa hồn trả mặt - Xây dựng nâng cấp, mở rộng bãi rác cũ để hình thành khu xử lý CTR địa phương, bao gồm: + Mở rộng, nâng cấp bãi rác Prao, Thạnh Mỹ, Trà Mai, Cẩm Hà Tam Xuân với tổng diện tích 24 lên 57,5 để hình thành khu xử lý đạt tiêu chuẩn + Hình thành 13 khu xử lý CTR với tổng diện tích 92,7 - Ở miền núi, đầu tư huyện khu xử lý tập trung, bao gồm việc xây dựng bãi chơn lấp hợp vệ sinh xây lị đốt chất thải y tế - Ở vùng đồng trung du hình thành khu xử lý liên huyện, khu liên hợp, phân khu xử lý theo chức Theo đó, có khu vực để hình thành khu liên hợp xử lý CTR Đại Lộc ( cho cánh Bắc ), Duy Xuyên, Quế Sơn ( cho vùng ) Núi Thành ( cho cánh Nam ) Ở cánh Bắc trước mắt sử dụng khu xử lý rác thải Đại Hiệp đến hết thời hạn đóng cửa, đồng thời xúc tiến xây dựng khu liên hợp xử lý rác thải xã Đại Nghĩa ( 15 ) để xử lý rác thải cho địa phương Đại Lộc, Điện Bàn Hội An Ở vùng tỉnh, hình thành khu liên hợp xử lý Quế Cường - Quế Sơn (15 ha), Duy Trinh - Duy Xuyên (15 ha) sử dụng để xử lý CTR cho địa phương Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xun, thêm phần Hội An, Điện Bàn xử lý chất thải nguy hại công nghiệp Cánh Nam tỉnh nâng cấp, mở rộng khu bãi rác Tam Xuân ( đạt 35 ) để hình thành khu liên hợp xử lý CTR cho địa phương Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành Khu Kinh tế mở Chu Lai Ngoài ra, vùng đồng tiếp tục sử dụng đầu tư số bãi chôn lấp hợp vệ sinh, khu xử lý rác thải số khu vực khác, có khu Bình Phú - Thăng Bình khu Tam Vinh - Phú Ninh xây dựng bãi chơn lấp hợp vệ sinh bố trí đất để đầu tư nhà máy xử lý rác theo công nghệ ủ sinh học sản xuất phân hữu Chi tiết khu xử lý CTR phụ lục đính kèm c) Quy hoạch xử lý loại CTR - CTR sinh hoạt CTR công nghiệp ưu tiên đưa vào dây chuyền công nghệ chế biến (composting, công nghệ tạo lượng, ) trước áp dụng biện pháp thiêu hủy chôn lấp - CTR y tế áp dụng xử lý lị đốt chun dụng - Các loại CTR nơng nghiệp (CTR từ chăn nuôi, CTR từ giết mổ, ) phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp, hạn chế tối đa việc chôn lấp dễ gây mầm bệnh ảnh hưởng tới hệ sinh thái - Ngồi ra, điều kiện khu vực nơng thơn miền núi, loại rác chưa thu gom đơn vị chức năng, phải hộ gia đình chủ nguồn thải tự chịu trách nhiệm thu gom sử dụng hình thức tổ hợp vườn ao - chuồng, đốt thiêu hủy để phòng trừ mầm bệnh, dùng thùng chứa rác tự tạo đào hố chứa để tự phân hủy rác, hố ủ phân trát bùn để xử lý rác thải sinh hoạt d) Quy hoạch hệ thống quản lý - Nhà nước quản lý chủ trương sách; khuyến khích huy động nguồn lực từ cộng đồng, xã hội vào quản lý CTR; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để đẩy mạnh xã hội hóa quản lý CTR khâu thu gom, vận chuyển xử lý - Cộng đồng chủ thể thực công tác quản lý CTR - Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tham gia thực hoạt động dịch vụ khâu quản lý tổng hợp CTR, chịu giám sát cộng đồng kiểm tra Nhà nước Khái tốn kinh phí đầu tư - Khái tốn tổng mức đầu tư thực Quy hoạch dự kiến khoảng 1.252,12 tỷ đồng, giai đoạn 2011-2015 1.001,39 tỷ đồng giai đoạn 2016-2020 250,73 tỷ đồng - Nguồn vốn đầu tư gồm: Vốn ngân sách Nhà nước (Trung ương hỗ trợ ngân sách tỉnh) nguồn vốn khác (vốn hỗ trợ ODA, vốn vay viện trợ khác, vốn tín dụng đầu tư, vốn từ thực xã hội hóa) Điều Tổ chức thực Sở Xây dựng tổ chức công bố quy hoạch phối hợp, hướng dẫn Sở, ban, ngành UBND huyện, thành phố đơn vị có liên quan triển khai thực Quy hoạch đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra; chủ trì tham mưu UBND tỉnh đạo thực quy hoạch đầu mối phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hàng năm, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bộ Xây dựng quản lý tổng hợp CTR địa bàn Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành UBND huyện, thành phố, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành sách, chế, cơng cụ phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, phân loại chất thải rắn nguồn, xây dựng sở liệu chất thải rắn tồn tỉnh; thực chương trình nâng cao nhận thức, nâng cao lực quản lý tổng hợp CTR; theo dõi, giám sát tình hình nhiễm mơi trường CTR toàn tỉnh Sở Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm huy động, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư từ tổ chức, cá nhân nước; phân bổ vốn ngân sách hàng năm để thực chương trình, dự án quản lý tổng hợp chất thải rắn Quy hoạch Sở Tài chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn, hoàn thiện chế, sách tài chính, phí hoạt động quản lý tổng hợp CTR Sở Khoa học Công nghệ tổ chức nghiên cứu, thẩm định, giám sát, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thiết bị vật liệu phục vụ cho quản lý tổng hợp CTR Sở Cơng Thương có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp, chủ nguồn thải thực kế hoạch ngăn ngừa giảm thiểu chất thải, thúc đẩy áp dụng sản xuất hơn; xây dựng triển khai quy hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường địa bàn tỉnh Sở Y tế chịu trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sở y tế, thực nghiêm túc quy định quản lý chất thải y tế tồn tỉnh Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng thực chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao hiệu quản lý CTR cho điểm dân cư nông thôn UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực Quy hoạch quản lý Nhà nước CTR địa phương mình; có chế ưu đãi cụ thể lĩnh vực CTR phù hợp địa bàn quản lý; kiện toàn tổ chức xếp đổi đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường thuộc phạm vi địa bàn, đưa công tác quản lý tổng hợp CTR vào nếp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm tổ chức cá nhân quản lý CTR bảo vệ môi trường địa bàn 10 Các Sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực Quy hoạch đạt hiệu quả, thực tốt công tác xã hội hóa hoạt động quản lý tổng hợp CTR Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Thủ trưởng quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Xây dựng ( B/c ) ; - Bộ Tài nguyên Môi trường (B/c); - TT TU, TTHĐND tỉnh ( B/c ); - CT, PCT UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; - UBND huyện, TP; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang Phụ lục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 05 /2013/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 05 tháng năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí vệ sinh địa bàn tỉnh Quảng Nam ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; Căn Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Bộ Tài hướng dẫn phí lệ phí thuộc thẩm quyền định Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; Căn Nghị số 51/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, kỳ họp thứ việc sửa đổi, bổ sung ban hành số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền định HĐND tỉnh Quảng Nam; Theo đề nghị Sở Tài Tờ trình số 157/TTr-STC ngày 26/3/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo định Quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí vệ sinh địa bàn tỉnh Quảng Nam Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký bãi bỏ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí vệ sinh địa bàn tỉnh Quảng Nam Điều Chánh Văn phịng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố quan, đơn vị , cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định này./ Nơi nhận: -Như Điều 3; - Các Bộ: TC, CT; - Cục KTVBQPPL-Bộ TP; - Wesite Chính phủ; - TTTU, HĐND, UBND tỉnh; - Đồn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; -Các VP: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - CPVP; - TT Tin học Công báo tỉnh; - Lưu VT, KTTH (Mỹ) (qd phí vệ sinh 2013a) TM UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Phước Thanh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí vệ sinh địa bàn tỉnh Quảng Nam (Kèm theo Quyết định số 05 /2013/QĐ-UBND ngày 05 / / 2013 UBND tỉnh Quảng Nam) Mục I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí vệ sinh khu vực có diễn hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý rác thải quan chức Nhà nước thực tổ chức, cá nhân thực địa bàn tỉnh Quảng Nam Đối tượng nộp phí cá nhân, hộ gia đình, quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội có rác thải quan chức Nhà nước tổ chức, cá nhân thực thu gom Đơn vị thu phí đơn vị nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức, cá nhân cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý rác thải Điều Mục đích thu phí Phí vệ sinh khoản thu nhằm bù đắp phần toàn chi phí phục vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý rác thải địa bàn tỉnh để giữ gìn vệ sinh, bảo vệ mơi trường Mục II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Mức thu rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Tam Kỳ thành phố Hội An Đối với cá nhân, hộ gia đình khơng sản xuất kinh doanh: a) Cá nhân, hộ gia đình khơng sản xuất kinh doanh địa bàn thành phố Tam Kỳ: Phụ lục số b) Cá nhân, hộ gia đình khơng sản xuất kinh doanh địa bàn thành phố Hội An: Phụ lục số 2 Cá nhân, hộ gia đình có SXKD có lượng rác thải 01 m3/tháng : a) Lượng rác thải 0,5m3/tháng: 60.000 đ/hộ/tháng b) Lượng rác thải từ 0,5m3/tháng đến 0,8m3/tháng: 80.000 đ/hộ/tháng c) Lượng rác thải 0,8 m3/tháng đến 01m3/tháng: 100.000 đ/hộ/tháng Cá nhân, hộ gia đình kinh doanh ăn, uống nhỏ có lượng rác thải 01 m3/tháng: 100.000 đ/hộ/tháng Nhà cổ có tổ chức tham quan: 100.000 đ/nhà/tháng Các quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội: a) Cơ quan hành nghiệp; Trường học phổ thông cấp, Trường mẫu giáo, nhà trẻ; nhà thờ, chùa chiền; điểm kinh doanh, chi nhánh doanh nghiệp, trụ sở doanh nghiệp, ngân hàng: 100.000 đ/đơn vị/tháng b) Cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh ăn uống; Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phịng tỉnh có khối lượng rác 1,5 m3/tháng: 200.000 đ/đơn vị/ tháng c) Cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh ăn uống; Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân tỉnh, Bộ Chỉ Bộ đội Biên phòng tỉnh có khối lượng rác 1,5 m3/tháng: 160.000 đ/m3 d) Bệnh viện, sở y tế, chợ, nhà máy, xí nghiệp, sở SXKD, nhà ga, bến xe, bến tàu, bến neo đậu tàu thuyền, bãi tắm: 160.000 đ/m3 e) Cơng trình xây dựng: 160.000 đ/m3 0,05% giá trị xây lắp Điều Mức thu rác thải sinh hoạt địa bàn huyện lại (trừ đối tượng cá nhân, hộ gia đình khơng sản xuất kinh doanh) Các huyện: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, mức thu 80% mức thu áp dụng địa bàn thành phố Tam Kỳ thành phố Hội An quy định nêu tương ứng cho loại đối tượng thu Các huyện: Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, mức thu 60% mức thu áp dụng địa bàn thành phố Tam Kỳ thành phố Hội An quy định nêu tương ứng cho loại đối tượng thu Các huyện: Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, mức thu 50% mức thu áp dụng địa bàn thành phố Tam Kỳ thành phố Hội An quy định nêu tương ứng cho loại đối tượng thu Điều Mức thu rác thải sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình khơng sản xuất kinh doanh địa bàn huyện Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh: a) Khu vực ven trục lộ thuộc thị trấn, thị tứ: 16.000 đ/hộ/tháng b) Các khu vực lại: 14.000 đ/hộ/tháng Các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn: a) Khu vực ven trục lộ thuộc thị trấn, thị tứ: 12.000 đ/hộ/tháng b) Các khu vực lại: 10.000 đ/hộ/tháng Các huyện Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn: a) Khu vực ven trục lộ thuộc thị trấn, thị tứ: b) Các khu vực lại: 10.000 đ/hộ/tháng 8.000 đ/hộ/tháng Điều Mức thu rác thải nguy hại Rác thải nguy hại gồm: rác thải y tế nguy hại, rác thải công nghiệp nguy hại Giao đơn vị hành nghề quản lý chất thải nguy hại địa bàn tỉnh trước thực dịch vụ phải lập phương án mức thu phí vệ sinh rác thải nguy hại cho trường hợp cụ thể theo khung mức thu quy định điểm a, khoản 1, điều 1, Nghị số 51/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 HĐND tỉnh gởi Sở Tài thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thu Điều Tổ chức thu, nộp, quản lý sử dụng Phí vệ sinh khoản thu không thuộc ngân sách Nhà nước, việc quản lý số phí thu thực theo Pháp lệnh phí, lệ phí quy định pháp luật hành có liên quan Trách nhiệm đơn vị thu phí: a) Niêm yết cơng khai vị trí thuận lợi để đối tượng nộp phí dễ nhận biết theo quy định Quyết định với nội dung niêm yết: tên phí, đối tượng thuộc diện nộp phí, mức thu, chứng từ thu, thủ tục thu, nộp phí b) Thực thu phí theo đối tượng, mức thu quy định Quy định c) Khi thu phí phải lập cấp biên lai thu cho đối tượng nộp phí theo quy định hành Bộ Tài phát hành, quản lý, sử dụng ấn thuế d) Quản lý số phí thu theo Pháp lệnh phí, lệ phí, quy định pháp luật hành có liên quan quy định Quyết định đ) Trong trình thực hiện, phát sinh thêm đối tượng thu phí vấn đề cần điều chỉnh, đơn vị thu phí kịp thời phản ánh với UBND huyện, thành phố để báo cáo Sở Tài chính, Sở Tài ngun Mơi trường xem xét trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; thời gian chưa có quy định sửa đổi, bổ sung UBND tỉnh phải thực theo quy định hành Mục III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Tổ chức thực Sở Tài nguyên Mơi trường, Sở Tài theo dõi, kiểm tra, giám sát địa phương, đơn vị triển khai thực Quyết định Trường hợp, cần thiết phải điều chỉnh mức thu Sở Tài ngun Mơi trường, Tài phối hợp báo cáo, đề nghị địa phương để tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh mức thu phù hợp Đồng thời, phối hợp với quan có liên quan kịp thời giải vướng mắc phát sinh trình tổ chức thực Cục Thuế có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn loại chứng từ thu phí đạo Chi cục Thuế hướng dẫn, phổ biến chế độ quản lý sử dụng hoá đơn, chứng từ có liên quan đến việc thu phí theo Quy định cho đơn vị thu phí biết, thực hiện; phối hợp với quan có liên quan kịp thời giải vướng mắc phát sinh trình tổ chức thực UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát đơn vị triển khai thực quy định Quyết định địa phương Trường hợp, cần thiết phải điều chỉnh mức thu, điều chỉnh quy định quản lý sử dụng phí phải có văn báo cáo Sở Tài chính, Sở Tài ngun Mơi trường, để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, định./ TM UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Lê Phước Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỘI AN ĐẾN NĂM 2030 VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỘI AN ĐẾN NĂM 2030 VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn