NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC VÙNG NUÔI TÔM HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH

94 0 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** Lê Thị Thanh Thủy NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC VÙNG NUÔI TÔM HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** Lê Thị Thanh Thủy NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC VÙNG NUÔI TÔM HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Khoa học môi trƣờng Mã số : 60440301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Hồng Sơn PGS TSKH Nguyễn Xuân Hải Hà Nội – 2014 LỜI CẢM ƠN Qua luận văn thạc sĩ em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Hồng Sơn PGS TSKH Nguyễn Xuân Hải, hƣớng dẫn em tận tình suốt trình em thực luận văn Em xin cảm ơn thầy cô môn, khoa bảo động viên em, giúp em có thêm nhiều kiến thức kỹ nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn anh chị Viện Môi trƣờng Nông nghiệp tạo điều kiện đầy đủ tốt cho em trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm để em tiến hành nghiên cứu Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè em, ngƣời bên cạnh ủng hộ, động viên, chỗ dựa tinh thần vững để em hồn thành khóa luận Hà Nội, tháng 10 năm 2014 Học viên Lê Thị Thanh Thủy MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng - TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan tình hình nuôi tôm giới 1.1.1 Tình hình ni tơm giới 1.1.2 Tình hình nhiễm mơi trường nước ni tơm giới: 1.1.3 Các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường nước giới 1.2 Tổng quan tình hình ni tơm Việt Nam 14 1.2.1 Tình hình ni tơm Việt Nam 14 1.2.2 Tình hình nhiễm môi trường nước nuôi tôm Việt Nam 18 1.2.3 Các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường nước nuôi tôm Việt Nam 21 1.3 Tổng quan tình hình ni tơm huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 27 1.3.1 Điều kiện tự nhiên huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 27 1.3.2 Tình hình ni tơm huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 28 1.3.3 Hệ thống cấp, nước phục vụ ni tơm huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 29 1.3.4 Tình hình nhiễm mơi trường nước nuôi tôm huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 31 1.3.5 Các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường nước nuôi tôm huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 33 Chƣơng - ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 35 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 35 2.2.2 Phương pháp thu mẫu môi trường 35 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 3.1 Hiện trạng chất lượng nước nuôi tôm huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 39 3.1.1 Hiện trạng nuôi tôm huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 39 3.1.2 Một số tiêu lý học nước 42 3.1.3 Một số tiêu hóa học nước ni tôm 45 3.2 Hiện trạng chất lƣợng bùn đáy ao nuôi tôm huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 63 3.3 Đề xuất giải pháp cải thiện chất lƣợng môi trƣờng nƣớc nuôi tôm huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 72 3.3.1 Kiểm soát lượng thức ăn 72 3.3.2 Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước nuôi tôm 73 3.3.3 Cải tạo đáy ao 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .83 PHỤ LỤC ẢNH DANH MỤC VIẾT TẮT DO Oxy hòa tan nƣớc (Dessolved Oxygen) BOD5 Nhu cầu oxy sinh hóa (Biological Oxygen Demand) COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) TSS Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solid) Nts Nitơ tổng số Ndt Nitơ dễ tiêu P2O5ts Phôtphot tổng số P2O5dt Phôtpho dễ tiêu K2Odt Kali dễ tiêu LOD Giới hạn phát thiết bị NTTS Nuôi trồng thủy sản TCCP Tiêu chuẩn cho phép CLNM Chất lƣợng nƣớc mặt QCVN Quy chuẩn Việt Nam DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Diện tích sản lƣợng thuỷ sản Nam Định 29 Bảng 2.1: Dụng cụ chứa mẫu điều kiện bảo quản mẫu nƣớc 37 Bảng 2.2: Các phƣơng pháp phân tích 38 Bảng 3.1: Hiện trạng nuôi tôm xã Nam Định 39 Bảng 3.2: Hiện trạng ao nuôi vùng nuôi tôm Nam Định 40 Bảng 3.3: Các hoạt động xử lý nƣớc ao nuôi Nam Định 41 Bảng 3.4: Giá trị độ đục thời điểm khác q trình ni tơm 42 Bảng 3.5: Giá trị TSS thời điểm khác q trình ni tơm 44 Bảng 3.6: Giá trị pH thời điểm khác trình ni tơm 46 Bảng 3.7: Giá trị DO thời điểm khác trình nuôi tôm 49 Bảng 3.8: Giá trị BOD5 thời điểm khác q trình ni tôm 51 Bảng 3.9: Giá trị COD thời điểm khác q trình ni tơm 52 Bảng 3.10: Giá trị NH4+ thời điểm khác q trình ni tơm 54 Bảng 3.11 Giá trị NO3- thời điểm khác q trình ni tơm 55 Bảng 3.12: Giá trị NH3 thời điểm khác q trình ni tơm 57 Bảng 3.13: Giá trị NO2- thời điểm khác trình nuôi tôm 58 Bảng 3.14: Giá trị PO43- thời điểm khác q trình ni tơm 60 Bảng 3.15: Một số tiêu kim loại nặng nƣớc nuôi tôm 61 Bảng 3.16 Mật độ Coliforms nƣớc nuôi tôm 62 Bảng 3.17: Hệ số chuyển đổi thức ăn FCR lƣợng chất thải/tấn tôm nuôi 64 Bảng 3.18: Một số tiêu lý hóa bùn đáy ao ni tơm 64 Bảng 3.19: Biến động Nts bùn đáy ao nuôi tôm 65 Bảng 3.20: Biến động Pts bùn đáy ao nuôi tôm 66 Bảng 3.21: Biến động Kts bùn đáy ao nuôi tôm 67 Bảng 3.22: Biến động pH bùn đáy ao nuôi tôm 67 Bảng 3.23: Một số tiêu kim loại nặng bùn đáy ao ni tơm 71 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ chuyển hóa thức ăn bổ sung ao ni tơm 32 Hình 2.1 Điểm thu mẫu nƣớc ao nuôi tôm 36 Bảng 2.1: Dụng cụ chứa mẫu điều kiện bảo quản mẫu nƣớc 37 Hình 3.1: Biến động độ đục q trình ni tơm 43 Hình 3.2: Biến động TSS q trình ni tơm 45 Hình 3.3: Biến động pH q trình ni tơm 47 Hình 3.4: Hàm lƣợng DO nƣớc nuôi tôm 49 Hình 3.5: Hàm lƣợng DO thay đổi q trình ni tơm 50 Hình 3.6: Biến động BOD5 q trình ni tơm 52 Hình 3.7: Biến động COD q trình ni tơm 53 Hình 3.8: Nhu cầu oxy hóa học, sinh học nƣớc ni tơm 53 Hình 3.9: Biến động NH4+ q trình ni tơm 54 Hình 3.10: Biến động NO3- q trình ni tơm 56 Hình 3.11: Biến động NH3 trình ni tơm 58 Hình 3.12: Biến động NO2- q trình ni tơm 59 Hình 3.13: Hàm lƣợng PO43- nƣớc nuôi tôm 60 Hình 3.14: Biến động PO43- trình ni tơm 60 Hình 3.15: Biến động Nts bùn đáy ao nuôi tơm 65 Hình 3.16: Biến động Pts bùn đáy ao nuôi tôm 66 Hình 3.17: Biến động Kts bùn đáy ao nuôi tôm 67 Hình 3.18: Biến động pH bùn đáy ao nuôi tôm 68 Hình 3.19: Biến động Kdt bùn đáy ao nuôi tôm 68 Hình 3.20: Biến động Pdt bùn đáy ao ni tơm 69 Hình 3.21: Biến động Ndt bùn đáy ao nuôi tôm 70 Hình 3.22: Mơ hình mặt cắt ngang hệ thống ni tơm 74 Hình 3.23: Mơ hình mặt cắt ngang hệ thống sau nuôi tôm 74 Hình 3.24: Mơ hình mặt cắt đứng hệ thống nuôi tôm 74 Hình 3.25 Quy trình xử lý bùn đáy sau nuôi tôm 76 ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam nƣớc có nghề ni tơm lâu đời sản lƣợng tạo từ nghề mang lại lợi nhuận kinh tế cao Theo thống kê Tổng cục Thủy sản, đến năm 2011 sản lƣợng nuôi trồng thủy sản Việt Nam đạt triệu xuất thủy sản đạt mức 6,118 tỷ USD, tơm sú xuất 1,43 tỷ USD, chiếm 59,7%; năm 2012, tổng diện tích ni tơm nƣớc lợ Việt Nam 657.523 ha, sản lƣợng 476.424 tấn; tăng 0,2% diện tích nhƣng giảm 3,9% sản lƣợng so với năm 2011.[19] Bên cạnh thành đạt đƣợc, nghề nuôi tôm Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn Đầu tƣ ban đầu cho nghề ni tôm lớn, nhƣng ngƣời dân gặp phải khơng rủi ro bệnh dịch làm chết tơm hàng loạt, chất lƣợng số lƣợng sản phẩm đạt đƣợc thấp, gây tổn thất lớn cho ngƣời dân Nguyên nhân tình trạng là: Một là, ngƣời nuôi chạy theo lợi nhuận lạm dụng nhiều loại thuốc, hóa chất… làm ảnh hƣởng tiêu cực đến khả kháng dịch bệnh khả hấp thu tôm, gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến suất thu hoạch Hai là, việc gia tăng diện tích ni phát triển không đồng tự phát, ao nuôi tôm truyền thống dần chuyển đổi thành ao nuôi công nghiệp Mặt khác, hệ thống cấp nƣớc cho vùng ni tơm chƣa đƣợc quy hoạch rõ ràng, không phân biệt đƣợc kênh nƣớc sạch, kênh thải Chính vậy, lƣợng chất thải từ ao ni đƣợc thải ngồi mơi trƣờng sau vụ nuôi ngày tăng, làm cho môi trƣờng nƣớc ngày ô nhiễm nặng, dịch bệnh xảy lây lan khó kiểm sốt Theo Tổng cục Thủy sản nhận định, dịch bệnh xảy trầm trọng diện rộng nguyên nhân khiến hiệu sản xuất năm 2012 bị ảnh hƣởng nghiêm trọng Năm 2012, Việt Nam có khoảng 100.776ha diện tích tơm nƣớc lợ bị thiệt hại dịch bệnh (trong tơm sú 91.174ha) Đến cuối năm 2013, diện tích ni tơm 655.255 ha, diện tích ni tơm sú 589.605 ha, tôm chân trắng 65.620 Sản lƣợng thu hoạch tơm 516.378 tấn, sản lƣợng tôm sú 239.239 tấn, tôm chân trắng 277.139 tấn.[19] Trong mối quan hệ tƣơng hỗ môi trƣờng, mầm bệnh tôm, yếu tố môi trƣờng giữ vai trò quan trọng, gây tác động lên mối quan hệ tôm mầm bệnh Do vậy, việc giải vấn đề ô nhiễm môi trƣờng, tạo điều kiện phát triển bền vững cho vùng nuôi tôm việc làm cần thiết cấp bách Với tính cấp bách vấn đề nhiễm môi trƣờng, đề tài tiến hành nhiều đợt khảo sát để nhằm “Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định” Cu đối kháng với diện Fe, acid citric, EDTA, acid humic peptid (Andrew et al., 1977)[18] CaO có tác dụng làm giảm độ độc Cu2+ So với QCVN 03:2008/BTNMT hàm lƣợng Cu bùn đáy ao nuôi tôm thấp nhiều Theo qui định đất nông nghiệp hàm lƣợng Cu phải nhỏ 50 mg/kg Hàm lƣợng Fe ao nuôi tơm Hải Chính 2364 mg/kg Hải Lý 4715 mg/kg Theo Nguyễn Ngọc Tuấn Lê Ngọc Chung (2006)[19] hàm lƣợng Fe đất trồng cao su Đồng Nai biến động khoảng 4.400-19.600 mg/kg Nhƣvậy, hàm lƣợng Fe bùn ao nuôi tôm mức thấp, đƣợc sử dụng làm phân bón cho trồng Tóm lại, hàm lƣợng tất yếu tố kim loại nặng bùn đáy ao nuôi tôm mức thấp so quy định hàm lƣợng kim loại nặng đất sử dụng cho nông nghiệp (QCVN 03:2008/BTNMT) phân hữu (TT36/2007/TTBNN) Vì vậy, hàm lƣợng kim loại nặng bùn đáy ao không ảnh hƣởng đến việc sử dụng bùn đáy ao ni tơm làm phân bón Theo quy định TT36/2007/TT-BNN phân hữu phải có hàm lƣợng hữu không thấp 10%, N phải không thấp 3% pH từ 5-7 Tƣơng tự, phân hữu khống phải có hàm lƣợng hữu không thấp 10%, Nts + P2O5dt + K2Odt phải không thấp 8% pH từ 5-7 Tuy nhiên bùn thải ao tơm có hàm lƣợng hàm lƣợng muối cao Vậy theo kết phân tích nghiên cứu này, bùn đáy ao nuôi tôm thích hợp để sử dụng làm phân bón, nhiên phải có biện pháp để giảm hàm lƣợng muối bùn đáy 3.3 Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước nuôi tôm huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định 3.3.1 Kiểm soát lượng thức ăn Ngun nhân gây nhiễm mơi trƣờng nƣớc ni tơm lƣợng thức ăn dƣ thừa q trình nuôi tôm Việc cho thức ăn nhiều, nƣớc không ổn định, thức ăn dễ tan, thức ăn khó hấp thu khả trì nitơ yếu tố liên quan với nƣớc thải có chứa nhiều nitơ phơtpho Chất thải ni thuỷ sản cịn có chứa dƣ lƣợng chất kháng sinh, dƣợc phẩm, thuốc trị liệu kích thích tố 72 Do vậy, để quản lý môi trƣờng nƣớc nuôi tôm, cần phải kiểm soát lƣợng thức ăn đƣa vào: Chọn mua loại thức ăn có tên tuổi, chất lƣợng đảm bảo Chọn loại thức ăn phù hợp với giai đoạn tôm Theo dõi sức khỏe tôm lƣợng thức ăn tôm sử dụng để điều chỉnh lƣợng thức ăn cho hợp lý 3.3.2 Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước nuôi tôm Từ nghiên cứu thực trạng nƣớc nuôi tôm, ta thấy hàm lƣợng dinh dƣ ng nƣớc nuôi tôm lớn Do vậy, ta cần phải có phƣơng án để tận dụng chất dinh dƣ ng có sẵn nƣớc nuôi tôm cải thiện chất lƣợng môi trƣờng nƣớc nuôi tôm bền vững Phƣơng án đề xuất: Ta thiết kế ao ni tơm thành phần: 2/3 diện tích ni tơm 1/3 diện tích ni cá rơ Cá rơ tận dụng ăn thức ăn thừa tôm, tảo thực vật phù du có ao ni tơm Ao ni tơm mật độ cao cá rơ phi thả lồng thƣờng không cho ăn để cá ăn chất thải tôm đƣợc quạt khí quây tụ vào lồng Định kỳ 15 ngày/lần làm thống lồng cá rơ để chất thải dễ lọt qua Ao nuôi tôm thả gh p rô phi cần vào tập tính bắt mồi tơm rô phi tôm ăn hợp lý Tôm thƣờng ăn mồi mạnh vào chập tối rạng sáng; cá rô phi ăn mồi mạnh ban ngày Do vậy, để tôm đƣợc cung cấp đủ thức ăn, nên cho ăn vào bữa (chiếm 80% tổng lƣợng thức ăn ngày) vào thời điểm trƣớc trời sáng sau tối (5 18 giờ), ban ngày cho tơm ăn (20%) để tránh rơ phi tranh mồi tôm Thức ăn đƣợc thả chỗ bãi nông quanh ao Thức ăn thừa lƣợng chất thải tôm đƣợc cá rô phi sử dụng làm thức ăn Sau 20 ngày thả tôm, có dấu xuất nhiễm ta bắt đầu thả cá rô phi vào lồng đƣợc thiết kế riêng Thiết kế ao nuôi tôm kết hợp với ni cá rơ đƣợc thể hình 3.22; 3.23; 3.24 73 Hình 3.22: Mơ hình mặt cắt ngang hệ thống ni tơm Hình 3.23: Mơ hình mặt cắt ngang hệ thống sau ni tơm Hình 3.24: Mơ hình mặt cắt đứng hệ thống ni tơm 74 Trong thời gian nuôi, cá rô phi sử dụng thức ăn thừa chất thải tôm hạn chế đƣợc lƣợng N P nƣớc, nhƣng q trình tiết, tơm cá thải lƣợng NH3 không nhỏ Nếu lƣợng vƣợt 0,1 mg/l gây độc cho tôm (ức chế sinh trƣởng, giảm khả kháng bệnh, gia tăng mẫn cảm với điều kiện môi trƣờng, nhƣ thiếu ôxy biến động nhiệt độ…) Do thay nƣớc định kỳ tháng/lần; lần thay 15 - 20% lƣợng nƣớc ao Nếu điều kiện thay nƣớc gặp khó khăn bón chế phẩm sinh học định kỳ 10 - 15 ngày/lần Duy trì máy sục khí làm tăng hàm lƣợng ơxy hịa tan, phịng ngừa tơm đầu, quy tụ chất thải làm thức ăn cho cá Hàng ngày cần kiểm tra ao thƣờng xuyên, quan sát màu nƣớc, theo dõi tình hình hoạt động ăn mồi tơm, kịp thời phịng trị bệnh, cần ghi ch p nhật ký hàng ngày làm sở cho việc điều chỉnh thức ăn xử lý dịch bệnh Sau thu hoạch tôm, nƣớc ao cá rô phi đƣợc chuyển sang ao bên cạnh (nhƣ hình vẽ), mặt ao có thả bèo Bùn đáy ao ni tơm đƣợc thu lại, tiếp tục mang để xử lý thành phân bón hữu phục vụ cho trồng Đáy ao sau đƣợc nạo v t hết bùn đáy, đƣợc phơi đáy ao dung vôi để diệt khuẩn Bên ao nuôi cá rô phi, tiếp tục nuôi cá sau tháng thu hoạch, nƣớc đƣợc để lắng chỗ chuyển sang ao xử lý, tiếp tục đƣợc khử trùng chuyển ao nuôi tôm 3.3.3 Cải tạo đáy ao Ao nuôi tôm sau vụ cần cải tạo theo bƣớc sau: Nạo vét lớp bùn đáy ao Sử dụng oxy già (H2O2) pha với nƣớc ao (xả bớt nƣớc, để khoảng 30 – 40 cm) để loại bỏ chất hữu cơ, sau xả hết tiếp tục lấy nƣớc vào ao khoảng 30 – 40 cm để sử dụng chế phẩm sinh học phân huy nốt chất hữu cịn lại Rải vơi khắp đáy bờ ao, liều lƣợng 20 – 50 kg/1000 m2 (tùy thuộc vào độ pH) Bùn đáy ao nuôi tôm đƣợc xử lý thành phân bón hữu cơ, quy trình xử lý nhƣ sau: 75 Hình 3.25 Quy trình xử lý bùn đáy sau nuôi tôm Bùn đáy ao nuôi tôm đƣợc xử lý sau 30 ngày, mang sử dụng bón cho trồng 76 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Hiện trạng chất lƣợng nƣớc nuôi tôm huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định: Quy trình xử lý chuẩn bị ao nuôi vùng nghiên cứu tƣơng đối chặt chẽ: số ao đƣợc bê tơng hóa lên đến 80%; số hộ nạo v t di dời bùn đáy đạt 100%; nƣớc lấy để nuôi tôm tùy thuộc vào khu vực, hộ gần biển lấy nƣớc trực tiếp máy bơm nƣớc, hộ xa biển lấy nƣớc theo mƣơng xã Tuy nhiên xã khơng có mƣơng tiêu mƣơng cấp nƣớc riêng nên tôm dễ bị lây bệnh từ ao sang ao khác Nhìn chung, chất lƣợng nƣớc ao nuôi tôm chƣa đảm bảo điều kiện tối ƣu cho tôm sinh trƣởng: Độ đục: Độ đục nƣớc ao nuôi tôm huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào vụ mùa mƣa vụ mùa khơ có chênh lệch khác nhau, nƣớc cuối vụ chênh lệch lớn Nƣớc cấp cho ao nuôi vào vụ vào mùa mƣa vụ mùa khô xã Hải Chính 42,77 32,27NTU, Nƣớc thải sau q trình ni tơm vụ mùa mƣa Hải Chính 94,04 mùa khơ 72,40 NTU Tại xã Hải Lý, chênh lệch độ đục nƣớc ao nuôi vụ hai mùa mùa khơ tƣơng tự nhƣ xã Hải Chính Chất rắn lơ lửng: mẫu nƣớc ao xã Hải Chính Hải Lý, thấy rằng, nồng độ chất rắn lơ lửng tăng cuối vụ, lƣợng thức ăn bổ sung dƣ thừa vào ao nuôi Tổng chất rắn lơ lửng nƣớc cấp cho ao nuôi xã huyện Hải Hâu 87mg/l, vƣợt ngƣ ng cho ph p cột A2 theo tiêu chuẩn nƣớc mặt QCVN 08: 2008/BTNMT TSS nƣớc ao tơm có thay đổi, hàm lƣợng tăng lên so với lúc ban đầu Đến cuối vụ, nƣớc có TSS lớn gấp 1,5 lần so với hàm lƣợng TSS nƣớc cấp đầu vào, vƣợt ngƣ ng cho ph p QCVN 08: 2008/BTNMT Giá trị pH ao nuôi tôm tăng dần lên cao nƣớc thải sau trình ni pH nƣớc ao ni xã Hải Chính 8,6 Hải Lý 8,8 Giá trị pH nƣớc thải khơng đạt TCCP chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt QCVN 08: 2008/BTNMT Hàm lƣợng oxy hòa tan (DO): Nƣớc cấp cho ao ni tơm có hàm lƣợng oxi 77 hịa tan lớn, Hải Chính 6,42mg/l Hải Lý 6,34mg/l, hàm lƣợng xã ngƣ ng TCCP theo QCVN 08: 2008/BTNMT chất lƣợng nƣớc mặt Tại xã Hải Chính Hải Lý, nƣớc cấp có hàm lƣợng BOD5 từ – 6,3 mg/l, Trong q trình ni tơm, nƣớc có dấu hiệu nhiễm hữu BOD5 nƣớc ao nƣớc thoát tăng lên nhiều lần so với hàm lƣợng nƣớc cấp, đặc biệt nƣớc thoát, BOD5 lên đến 61mg/l, vƣợt ngƣ ng 10 lần so với TCCP giới hạn nƣớc mặt QCVN 08: 2008/BTNMT Đa số mẫu nghiên cứu có hàm lƣợng COD vƣợt quy chuẩn cho ph p, giá trị ghi nhận dao động từ 10,8 – 121,45 mgO2/l Chỉ tiêu COD nƣớc cấp đạt so với TCCP QCVN 08: 2008/BTNMT, chúng dao động khoảng 10,8 – 12,1 mg/l, ngƣ ng cho ph p QCVN 08: 2008/BTNMT 15mg/l Tuy nhiên COD nƣớc ao nƣớc thoát gấp nhiều lần so với TCCP Hàm lƣợng COD nƣớc nuôi tôm vụ mùa mƣa cao nhiều so với nƣớc vụ mùa khô COD nƣớc thoát xã Hải Lý vụ mùa mƣa lên đến 139mg/l, gấp 10 lần so với hàm lƣợng COD có nƣớc đƣa vào đầu giai đoạn nuôi Hàm lƣợng chất hữu chất dinh dƣ ng nƣớc có xu hƣớng tăng dần cuối vụ, với mức độ tăng đáng kể Hàm lƣợng NH3 NO2- nƣớc cấp, nƣớc ao nƣớc thải nuôi tôm vùng nghiên cứu thấy hàm lƣợng NH3 tăng hàm lƣợng NO2cũng tăng theo Hàm lƣợng NO2- thu đƣợc mẫu cao nhiều so với TCCP QCVN 08: 2008/BTNMT, xã, nƣớc ao nƣớc thoát dao động từ 0,45 – 0,71 mg/l Kết quan trắc mẫu nƣớc xã triển khai nghiên cứu, ta nhận thấy rằng, hàm lƣợng PO43- lớn nhiều so với TCCP QCVN 08: 2008/BTNMT Tại nguồn nƣớc cấp, PO43- dao động từ 0,68 – 0,82mg/l ngƣ ng cho ph p QCVN 08: 2008/BTNMT 0,2mg/l Cuối vụ ni, nƣớc ao ni tơm có hàm lƣợng PO43 xã Hải Chính 2,67mg/l, cịn xã Hải Lý 3,95mg/l 78 Các tiêu kim loại nặng (As, Cd, Hg, Pb) nƣớc nuôi tôm dƣới ngƣ ng cho ph p tiêu chuẩn nƣớc mặt QCVN 08: 2008/BTNMT chất lƣợng nƣớc ven biển vùng nuôi trồng thủy sản QCVN 10: 2008/BTNMT Hàm lƣợng sắt tổng số - yếu tố thƣờng xuyên có tác động tới đời sống, suất tỉ lệ sống tôm – nguồn nƣớc cấp cho ao nuôi hai xã Hải Chính Hải Lý vƣợt TCCP nƣớc mặt nƣớc biển ven bờ cho mục đích ni trồng thủy sản Nƣớc xã Hải Chính 1,78mg/l, xã Hải Lý 1,96mg/l, QCVN 10: 2008/BTNMT có 0,1mg/l Các ao ni khơng có kênh cấp nƣớc riêng Bên cạnh đó, nƣớc thải sau vụ ni không đƣợc xử lý mà thải trực tiếp vào kênh mƣơng, điều làm giảm DO, gây ô nhiễm nguồn nƣớc nhƣ ảnh hƣởng đến đời sống thủy sinh Hơn nữa, việc xả thải không qua xử lý nƣớc ao ni sau vụ cịn làm giảm chất lƣợng nguồn nƣớc cấp, tăng nguy lan truyền dịch bệnh, ảnh hƣởng đến ao nuôi khác vùng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp đến vụ nuôi tiếp sau Hiện trạng chất lƣợng bùn đáy ao nuôi tôm huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định: Hàm lƣợng bùn đáy ao ni tơm có hàm lƣợng hữu chất dinh dƣ ng cao, không bị nhiễm kim loại nặng, đạt tiêu chuẩn cho ph p sản xuất phân hữu theo TT36-BNN&PTNT Tại xã Hải Chính chất hữu tổng số bùn đáy ao 19,4%; xã Hải Lý 22,7% Hàm lƣợng N tổng số Hải Chính 0,37% Hải Lý 0,41% Hàm lƣợng lân tổng số bùn đáy ao nuôi tơm xã Hải Chính 0,57%, cao bùn đáy xã Hải Lý 0,61% Hàm lƣợng kali tổng số bùn đáy ao nuôi tôm Hải Chính Hải Lý 42,11 53,64 mg/kg Hàm lƣợng kali dễ tiêu bùn đáy ao nuôi tôm đƣợc dao động từ 10,89mg/100g đến 15,21mg/100g Hàm lƣợng lân dễ tiêu xã Hải Lý cao so với xã Hải Chính Hàm lƣợng dao động từ 10,66 – 12,47mg/100g đất.Giá trị biến động xã liên quan mật thiết đến hàm lƣợng thức ăn đƣa vào, liên quan đến mức độ thâm canh ao nuôi tôm Hàm lƣợng nito dễ tiêu thƣờng biến động lớn mùa mƣa hai xã có dao động khác nhau, xã Hải Lý 18,25 mg/100g, xã Hải Chính 16,31mg/100g 79 Hàm lƣợng yếu tố kim loại nặng bùn đáy ao nuôi tôm mức thấp so quy định hàm lƣợng kim loại nặng đất sử dụng cho nông nghiệp (QCVN 03:2008/BTNMT) tiêu chuẩn cho ph o sản xuất phân hữu (TT36/2007/TT-BNN) Hàm lƣợng Pb ao nuôi tôm xã Hải Chính Hải Lý có giá trị lần lƣợt 0,03 0,05mg/kg Hàm lƣợng Cu trung bình ao ni tơm xã Hải Chính 2,54 mg/kg, xã Hải Lý 3,72mg/kg Hàm lƣợng Fe ao ni tơm Hải Chính 2364 mg/kg Hải Lý 4715 mg/kg Theo quy định TT36/2007/TT-BNN phân hữu phải có hàm lƣợng hữu không thấp 10%, N phải không thấp 3% pH từ 5-7 Tƣơng tự, phân hữu khống phải có hàm lƣợng hữu không thấp 10%, Nts + P2O5dt + K2Odt phải không thấp 8% pH từ 5-7 Tuy nhiên bùn thải ao tơm có hàm lƣợng hàm lƣợng muối cao, thích hợp để sử dụng làm phân bón, nhiên phải có biện pháp để giảm hàm lƣợng muối bùn đáy Kiến nghị Để quản lý sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nƣớc phục vụ ni tơm nƣớc ta nói chung vùng ven biển huyện Hải Hậu tỉnh Nam ĐỊnh,đồng thời hạn chế tối thiểu tác động môi trƣờng chúng cần có giải pháp khoa học cơng nghệ tiên tiến Các giải pháp thực có giá trị khoa học thực tiễn cao, có khả nhân rộng sản xuất tiến hành bổ sung nghiên cứu về: - Đánh giá phân tích đầy đủ trạng nguồn nƣớc phục vụ ni tôm (cả lƣợng cấp, nguồn cấp, chất lƣợng nƣớc) sở hạ tầng phục vụ cho việc cấp, nƣớc vùng, từ có sở đề xuất giải pháp quy hoạch, khai thác hiệu nguồn nƣớc để trì bền vững hoạt động ni tôm Cân đối thời vụ nuôi, vùng, miền, hoạt động nuôi tôm với hoạt động trồng trọt khác đặc biệt canh tác lúa nƣớc Điều có nghĩa cần phải có tính tốn cụ thể, xác dựa phần mềm phù hợp cân nƣớc NTTS cho vùng riêng biệt; Cần có đánh giá mang tính hệ thống chất lƣợng nguồn nƣớc cấp, chất lƣợng nƣớc q trình ni nƣớc thải sau ni để từ lựa chọn đƣợc 80 giải pháp xử lý phù hợp; Cần đề xuất đƣợc giải pháp mang tính hệ thống từ quản lý đến kỹ thuật để quản lý, xử lý sử dụng hiệu nguồn nƣớc Các giải pháp cần đƣợc nghiên cứu đề xuất theo hƣớng thiết kế hệ thống đồng từ sở hạ tầng, giải pháp kỹ thuật để xử lý nƣớc NTTS từ nguồn cấp, nguồn nhiễm ao (vì nguồn nhiễm phát sinh liên tục q trình ni, quan tâm xử lý nguồn nƣớc cấp nƣớc thải chƣa đủ để đảm bảo cho việc ni an tồn sinh học) nguồn nƣớc thải sau ao, từ tái sử dụng nguồn nƣớc theo cơng nghệ ni tuần hồn nƣớc, góp phần tận dụng nguồn nƣớc giảm ô nhiễm môi trƣờng từ ngành nuôi tôm 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Khoa học Công nghệ (2013), Báo cáo năm 2013 Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp xử lý suy thối mơi trường nước nhằm sử dụng bền vững tài nguyên cho vùng nuôi tôm tỉnh ven biển Bắc Bộ vùng nuôi cá tra đồng sông Cửu Long Lê Văn Căn (1978), Giáo trình Nơng hóa, NXB Nơng nghiệp Đặng Thị Lan (2013), Nghiên cứu phân tích, xác định nhu cầu nước cho nuôi tôm ven biển Bắc Bộ, Viện Môi trƣờng Nông nghiệp Ong Thị Kim Ngân (2012), Thị trường tôm giới tổng quan 2012 & dự báo 2013, Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam Nguyễn Minh Phƣơng (2014), Nghiên cứu số tính chất mơi trường đất, nước hệ sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy tỉnh Nam Định Luận văn thạc sĩ môi trƣờng, Học viện Nông nghiệp Hà Nội Đặng Xuân Hiển (2009), Bài Giảng xử lí nước thải, Viện khoa học cơng nghệ mơi trƣờng Ngơ Văn Quyền (2009), Giáo trình mơi trường – Bệnh động vật thủy sản, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Trần Anh Quân (2007), Nghiên cứu tích lũy số kim loại nặng nước trầm tích số đầm ni tơm vùng ven biển tỉnh Thái Bình, Luận văn tốt nghiệp đại học Thổ nhƣ ng, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định (2013), Báo cáo tổng kết năm 2013 chi cục thủy sản huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 10 Lê Mạnh Tân (2006), “Đánh giá tác động ảnh hƣởng tới chất lƣợng nƣớc vùng ni tơm huyện Cần Giờ”, Tạp chí Phát triển hoa học Công nghệ, tập 9(4),tr.8-12 11 Nguyễn Ngọc Tuấn Lê Ngọc Chung (2006), “Xác định hàm lƣợng Fe Co mẫu đất, mẫu lá, mẫu mủ cao su công ty cao su Đồng Nai”, Tạp chí phân tích hóa, lý sinh học 2006, tập 11(3),tr.61-74 82 12 Hội Khoa học đất Việt Nam (2000), Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội 13 Lê Thị Thủy, Phạm Quang Hà (2008), “Đánh giá thực trạng Cu, Pb, Zn, Cd đất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2002-2007”, hoa học đất 2008, tập 29, tr.74-94 14 Andrew, R.W., Bieslnger, K.E., Glas, G.E (1977), Effects of inorganic complexing on the toxicity of copper to Daphniamagna Water Res, University of California 15 Boyd, J.H (2003), Shrimp Farming in Asia – Pacific, Enviromental and Trade Issues and Regional Cooperators 16 J Honculada Primarea (1994), Enviromental Effects of Shrimp Farming, Enviromental and Trade Issues and Regional Cooperators 17 University of California, Los Angeles, P.O Box 951772, CA 90095, USA (2005), Environmental Science and Engineering Program 18 Waste production in aquaculture (1992), Aquaculture and the Enviroment, 56-Pacific,1990 19 http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217http://thuysanvietnam.com.vn /moi-truong-c29.tsvn 20 https://sites.google.com/site/moitruongthuysan/home 21 http://www.baomoi.com/Hieu-qua-mang-lai-tu-bai-trieu-o-MongCai/45/4558072.epi 83 PHỤ LỤC ẢNH Ao nuôi tôm huyện Hải Hậu Nạo v t bùn đáy xã Hải Chính Mƣơng xã Hải Chính – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định Ao nuôi tôm xã Hải Lý ... Trung Quốc chiếm phần lớn sản lƣợng ngành nuôi tôm, sau Thái Lan, In-đơ-nê-xia, Ấn Độ, Việt Nam, Bra-xin, E-cua-đo Băng-la-đ t Đa số tôm nuôi đƣợc nhập vào Hoa Kỳ, Liên Minh Châu Âu Nhật Bản... 11 DO TCVN 549 9-1 995 12 pH TCVN 649 2- 2011 13 COD TCVN 549 9-1 995 14 BOD5 TCVN 6001 -1 996 15 Ndt TCVN 4562 -1 988 16 P2O5dt TCVN 8661 - 2011 17 NH4 TCVN 5988 -1 995 18 TSS TCVN 699 2-2 001 19 Độ đục... ISO 566 3-1 984 P2O5ts ISO 6878/ 1-1 986 K TCVN 619 6-1 :1996 OC TCVN 9294 : 2012 As TCVN 662 6- 2000 Cd TCVN 6197–2011 Hg TCVN 7877:2008 Cu TCVN 619 3-1 996 Fe TCVN 619 3-1 996 10 Al TCVN 619 3-1 996 11
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC VÙNG NUÔI TÔM HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH, NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC VÙNG NUÔI TÔM HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn