KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014 TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH

80 7 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:29

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH DUY KHÁNH KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014 TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH DUY KHÁNH KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014 TỰ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Kinh Tế Mã số: 8.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC MINH HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Kê biên tài sản thi hành án dân theo Luật thi hành án dân năm 2014 từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh” cơng trình nghiên cứu độc lập tơi, khơng có chép từ người khác Tất số liệu đưa vào sử dụng Luận văn số liệu thực tế lĩnh vực thi hành án dân địa bàn tỉnh Quảng Ninh Cục thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh cung cấp cho Trong luận văn tơi có tham khảo nhiều viết, sách, tạp chí tác giả có nguồn gốc rõ ràng có hướng dẫn nhiệt tình thầy Nguyễn Đức Minh Tơi xin cam đoan tự chịu trách nhiệm có vấn đề xảy với luận văn Đồng thời qua xin gửi lời cảm ơn tới Cục thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh, Chi cục thi hành án thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, thành phố ng Bí giúp đỡ thông qua việc cung cấp số liệu phục vụ cho viết thực tế Tôi cảm ơn thầy Nguyễn Đức Minh người nhiệt tình hướng dẫn tơi để tơi hồn thiện luận văn Cảm ơn tất người thân ln bên cạnh động viên, giúp đỡ tơi hồn thành nhiệm vụ Xin chân thành cảm ơn! Tác giả MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: KHÁI QUÁT LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm kê biên tài sản thi hành án dân 1.2 Vai trò biện pháp kê biên tài sản thi hành án dân 14 1.3 Nội dung chế định pháp luật kê biên tài sản thi hành án dân 17 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN Ở TỈNH QUẢNG NINH 33 2.1 Thực trạng pháp luật kê biên tài sản thi hành án dân 33 2.2 Thực tiễn áp dụng biện pháp kê biên tài sản đảm bảo thi hành án 45 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 58 3.1 Quan điểm, yêu cầu, định hướng hoàn thiện pháp luật kê biên tài sản thi hành án dân 58 3.2 Giải pháp hoàn thiện thực pháp luật kê biên tài sản thi hành án dân 60 3.3 Kiến nghị sửa đổi số nội dung Luật THADS năm 2014 66 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 BẢNG CHỮ VIÊT TẮT: BA Bản án CHV Chấp hành viên ĐBTHA Đảm bảo thi hành án ĐKTHA Điều kiện thi hành án QSDĐ Quyền sử dụng đất THA Thi hành án THADS Thi hành án dân MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế nước ta ngày phát triển mạnh mẽ, song song với giá trị vật chất tạo ngày tăng đáng kể, Đảng nhà nước dần xây dựng kiện tồn máy trị theo định hướng xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu đặt Nhân dân dần làm chủ hoạt động để xây dựng nhà nước pháp quyền Với sách đổi tồn diện kinh tế trị, văn hóa xã hội, lấy đổi kinh tế trước tiên sau bước đổi trị, trình phát triển kinh tế theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Chính lẽ quan hệ pháp luật dân tăng lên cách nhanh chóng, với đổi tăng lên vụ, việc tranh chấp dân sự, kéo theo tăng lên của việc THADS, để thi hành triệt để án, định Tịa án có hiệu lực, quan THADS phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, có biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản sử dụng nhằm giải dứt điểm án, định có hiệu lực tịa án cần phải thi hành Chúng ta biết rằng, kê biên tài sản hình thức cưỡng chế kê biên phức tạp đòi hỏi chấp hành viên phụ trách hồ sơ thi hành án phải có kỹ tồn diện thực công việc Mặt khác việc áp dụng biện pháp cưỡng chế cần phải có phối hợp ngành cấp, thiếu thành phần theo quy định khó mà thành cơng Đây đề tài không có cơng trình nghiên cứu xây dựng bản, rõ nét, chủ yếu tập trung tạp chí luật học thầy giảng viên trường đại học lớn toàn quốc, gần có số trường Đại học đưa đề tài vào làm đề tài luận văn cho chương trình đào tạo sau đại học, nhiên viết liên quan tới đề tài chủ yếu tập trung vào vấn đề riêng lẻ biện pháp kê biên tài sản, tập trung vào phân tích loại tài sản kê biên, ví dụ tài sản quyền sử dụng đất…Rất đề tài sâu phân tích tất loại tài sản cần phải kê biên trình thi hành án dân sự, đặc biệt kể từ Luật thi hành án dân sửa đổi bổ sung năm 2014 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trước vấn đề cấp thiết đề tài, đòi hỏi khách quan công tác thi hành án dân sự, năm qua có số cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề thi hành án dân sự, cụ thể là: Đề tài: “Thi hành án dân sự, thực trạng hướng hoàn thiện Dự án VIE/98/001” Bộ tư pháp chủ trì thực dự án Một số luận văn cơng trình nghiên cứu khác như: Luận văn thạc sĩ Luật học “Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, thực tiễn áp dụng hướng hồn thiện” tác giả Nguyễn Cơng Long; Luận văn thạc sĩ luật học “Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự” tác giả Nguyễn Thanh Thủy; Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Lê Xuân Hồng “Xã hội hóa thi hành án dân Việt Nam”; Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Nguyễn Quang Thái “Đổi tổ chức hoạt động thi hành án dân Việt Nam”; Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Lê Anh Tuấn với đề tài “Đổi thủ tục thi hành án dân Việt Nam”, ngồi cịn viết đăng tạp chí luật học, dân chủ pháp luật… Nhìn chung cơng trình nghiện cứu nói phần đánh giá, nghiên cứu khía cạnh góc độ khác vấn đề kê biên tài sản thi hành án Ở đề tài tác giả luận văn này, tác giả tập trung sâu phân tích đề lý luận kê biên tài sản thi hành án dân kể từ thời điểm Luật thi hành án dân sửa đổi bổ sung năm 2014, đồng thời tác giả đưa vào viết số liệu thực tế phản án tình hình thực biện pháp kê biên tài sản thi hành án dân địa bàn tỉnh Quảng Ninh, để thấy thành đạt mặt hạn chế mà công tác thi hành án địa bàn tỉnh nhà cịn tồn đọng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đây đề tài mà tác giả tâm huyết để thực mong muốn viết ghi nhận rộng rãi Trong viết tác giả hướng tới phân tích vấn đề lý luận kê biên tài sản thi hành án dân sự, tác giả tập trung chủ yếu tới lĩnh vực THA dân Về lĩnh vực THA hình sự, có điều kiện tác giả thực cơng trình nghiên cứu khoa học khác Mục đích việc thực đề tài này, tác giả tập trung phân tích tồn vấn đề liên quan tới lĩnh vực kê biên tài sản thi hành án dân sự, đặc biệt kể từ sau Luật thi hành án dân sửa đổi bổ sung năm 2014 Qua tác giả cho người đọc thấy thành đạt Cục thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh trình áp dụng Luật thi hành án dân sửa đổi, đồng thời rút hạn chế cịn tồn đọng để có giải pháp khắc phục sớm góp phần nâng cao hiệu cơng tác kê biên Xuất phát từ mục đích việc nghiên cứu đề tài nêu trên, việc nghiên cứu đề tài có nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề lý luận kê biên tài sản, quy định pháp luật Việt Nam hành kê biên tài sản thực tiễn thực Đối tượng phạm vi nghiên cứu Do thời gian giới hạn luận văn nên toàn viết tơi tập trung hướng tới phân tích lĩnh vực kê biên tài sản đảm bảo thi hành án dân Trong tập trung sâu vào vấn đề lý luận kê biên tài sản THADS, quy định hành pháp luật Việt Nam thực tiễn thực quy định địa tỉnh Quảng Ninh Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn hoàn thành sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác Lê Nin, quan điểm vật biện chứng vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam cải cách tư pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Quá trình nghiên cứu luận văn tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý truyền thống phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh số phương pháp liên quan để thực đề tài cách hoàn chỉnh Ý nghĩa lý luận thực tiễn - Về lý luận: Luận văn sâu phân tích khái quát vấn đề khái niệm, có khái niệm chung kê biên tài sản, phân tích đặc điểm vấn đề kê biên tài sản thi hành án dân sự, góp thêm Luận văn nghiên cứu vào kho tài liệu kê biên tài sản - Về thực tiễn: Qua nghiên cứu tổng thể lý luận thi hành án, thấy thực trạng vấn đề kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án dân địa bàn tỉnh Quảng Ninh Từ rút kinh nghiệm trình làm việc tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kê biên tài sản thi hành án Kết cấu luận văn Luận văn xây dựng với cấu 03 chương - Chương 1: Khái quát lý luận pháp luật kê biên tài sản thi hành án dân sự; - Chương 2: Thực trạng tình hình kê biên tài sản thi hành án dân qua thực tiễn thực tỉnh Quảng Ninh; - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật thực pháp luật kê biên tài sản thi hành án dân Chương KHÁI QUÁT LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm kê biên tài sản thi hành án dân 1.1.1 Định nghĩa kê biên tài sản thi hành án dân sự: Theo từ điển bách khoa tồn thư định nghĩa kê biên tài sản giải thích ngắn gọn: kê biên tài sản biện pháp cưỡng chế nhà nước tài sản người vi phạm để đảm bảo thi hành án Nếu dừng lại định nghĩa kê biên tài sản định nghĩa kê biên tài sản hiểu lĩnh vực hình Đó biện pháp cưỡng chế nhà nước áp dụng bị can, bị cáo mà theo quy định pháp luật bị phạt tiền Đây cách hiểu giải thích gói gọn lĩnh vực kê biên tài sản thi hành án hình Những năm trước đây, khoảng từ năm 1989 trở trước, pháp luật tố tụng dân chưa có phân biệt định nghĩa rõ ràng khái niệm kê biên tài sản tịch biên tài sản Tài sản bị kê biên thường xử lý để đảm bảo thực nghĩa vụ người phải thi hành án tài sản biện pháp tịch biên xung công quỹ Nhà nước Sau theo trình phát triển xã hội, pháp luật trọng để sửa đổi cho hợp lý khái niệm kê biên tài sản hiểu chất Kê biên tài sản gắn với chủ thể định, nhân danh cho quyền lực Nhà nước, khơng phải có quyền kê biên tài sản người khác, mà trình kê biên tài sản địi hỏi phải thực thơng qua bước nghiêm ngặt, thể quyền lực Nhà nước thể qua hành động chấp hành viên phân công thực Như kê biên tài sản người phải thi hành án dân biện pháp cưỡng chế thi hành án quan thi hành án dân áp dụng người phải thi hành án có nghĩa vụ tốn tiền theo án, định tịa nghĩa khơng tăng cường hoàn thiện hệ thống pháp luật mà đảm bảo cho pháp luật vào sống, cụ thể thi hành án để nâng cao hiệu việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên đảm bảo thi hành án Những văn luật, văn hướng dẫn chuyên ngành phải phù hợp với quy định Hiến pháp, Luật, có xung đột phải chỉnh sửa hướng dẫn thực cho luật, quan cấp phải tăng cường hướng dẫn có vướng mắc thực tiễn Như biết, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án biện pháp phức tạp Tuy nhiên biện pháp lại có vai trị ý nghĩa lớn công tác thi hành án Do vậy, cần có nhận thức cách đắn thành đạt vướng mắc tồn để có giải pháp khắc phục, đồng thời hồn thiện mặt pháp luật cưỡng chế thi hành án nói riêng, thi hành án dân nói chung góp phần vào công xây dựng bảo vệ nhà nước pháp quyền Để việc thực pháp luật đạt kết cao yêu cầu án, định Tịa án có hiệu lực pháp luật để đưa thi hành phải luật, án tuyên phải rõ ràng, với thực tế, đảm bảo tính khả thi Trường hợp án có vi phạm pháp luật cần phát hiện, xử lý kịp thời theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm, người phải thi hành án có đơn khiếu kiện đến quan có thẩm quyền tiếp nhận giải đơn kịp thời, quy định pháp luật; án tun có sai sót, khơng rõ ràng Tịa án có thẩm quyền phải kịp thời đính chính, giải thích theo quy định; trường hợp đương có tranh chấp tài sản cưỡng chế kê biên đề nghị quan có thẩm quyền giải tranh chấp thời hạn luật định, không để kéo dài làm ảnh hưởng việc cưỡng chế thi hành án, đương có đơn khởi kiện đến Tịa án đề nghị Tịa án thụ lý giải sớm Nếu hệ thống quan từ quan THA đến quan có liên quan thực thơng suốt phối kết hợp với trình giải cơng việc vấn đề thi hành án thực có hiệu 61 3.2.1 Về cơng tác quản lý thi hành án Trên thực tế thấy kinh phí cho cơng tác kê biên tài sản thi hành án lớn nhiên kinh phí mà nhà nước chi trả cho quan thi hành án lại dừng lại giới hạn định khơng muốn nói thấp hệ thống ngành tư pháp Do để công tác đạt hiệu cao Nhà nước cần đặc biệt quan tâm việc bổ sung kinh phí cho cơng tác thi hành án dân trình áp dụng biện pháp kê biên tài sản Như biết việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản cần phải có phối hợp nhiều quan với nhau, phát sinh nhiều chi phí cho việc cưỡng chế Trong chi phí cho việc cưỡng chế hạn chế, phương tiện sử dụng cho việc cưỡng chế cịn sơ sài chưa đảm bảo an tồn cho người thi hành án Nhiều trường hợp người phải thi hành án chống đối liệt cịn gây tổn hại đến sức khỏe cán thi hành án cán thuộc quan liên quan đảm bảo cho việc cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án Vấn đề quản lý đặt chương II nội dung so sánh pháp luật thi hành án dân Việt Nam so với nước giới, đặc biệt hai nước theo hệ thống luật Common Law Anh – Mỹ đặt cho mơt hướng hồn thiện pháp luật đáng học tập Nếu việc thi hành án quốc gia Anh, Mỹ thực với vai trò quan trọng Tòa án việc lệnh cưỡng chế thi hành án Điều có nghĩa giai đoạn thi hành án khơng bị tách rời khỏi tịa án, mà tịa án ngồi việc lệnh thi hành án, cịn u cầu người phải thi hành án cung cấp thông tin liên quan đến tài sản thực nghĩa vụ thi hành án Và người thi hành án hưởng quyền lợi giai đoạn tố tụng tòa án Pháp luật thi hành án Việt Nam nên học hỏi có chọn lọc phương diện để đảm bảo quyền lợi cho người thi hành án đối tượng khác có liên quan 62 Cơng tác thi hành án cần thống đưa mối lẽ đổi chế quản lý thi hành án giải pháp có tính chiến lược, nằm nội dung cải cách tư pháp, cải cách hành Việc đổi chế nhằm đảm bảo quản lý thống tổ chức, chế hoạt động, công tác hướng dẫn, đạo chuyên môn tâp trung lực lượng cán có chun mơn hóa cán bộ, tăng cường sở vật chất nhằm khắc phục vướng mắc, bất cập, dẫn tới tình trạng phân tán, xé lẻ hoạt động thi hành án 3.2.2.Về xây dựng pháp luật Muốn việc cưỡng chế thi hành án đạt kết cao điều kiện kiên quan trọng nhà làm luật cần xây dựng, hoàn thiện máy pháp luật thi hành án dân nói chung quy định pháp luật liên quan nói riêng Có xây dựng quy định pháp luật rõ nét việc áp dụng pháp luật đạt hiệu cao, không xảy vướng mắc trình giải khâu Những tồn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án xem xét mối quan hệ với trạng pháp luật thi hành án, xem ngun nhân Do cần hồn thiện hệ thống pháp luật thi hành án cho đảm bảo tính khả thi, thống nhất, tránh mâu thuẫn chồng chéo Ví dụ xây dựng ban hành Bộ luật thi hành án thời gian tới, vấn đề Thừa phát lại nên đưa xem xét xem lĩnh vực quan trọng công tác thi hành án, việc mà pháp luật thi hành án Pháp áp dụng Bên cạnh việc xác định rõ trách nhiệm CHV công tác kê biên tài sản, đặc biệt việc làm trược định cưỡng chế kê biên xác minh điều kiện thi hành án người phải thi hành án Nếu việc xác minh không thực tế kéo theo loạt công việc giai đoạn kê biên tài sản, từ việc KBTS khơng thể đạt kết mong muốn 63 3.2.3 Về phối hợp công tác kê biên tài sản Như biết công tác kê biên tài sản biện pháp có phối hợp chặt chẽ nhiều quan với nhằm đảm bả hiệu công việc tốt Tuy nhiên phối kết hợp chưa đồng đều, nhiều nơi địa bàn tỉnh Quảng Ninh việc phối hợp dừng lại giấy tờ, điều gây nhiều khó khăn cho cơng tác kê biên tài sản thi hành án.Ví dụ cơng tác cưỡng chế kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án, pháp luật quy định quan thi hành án quan chủ yếu thực nhiệm vụ thi hành án, cịn có phối hợp với quan khác Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban mặt trận tổ quốc, Công an, đia Những quan giúp việc xác minh điều kiện thi hành án xác; phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự nơi có tài sản thi hành án Do vậy, phối hợp khơng tốt việc kê biên tài sản đạt kết cao Để đảm bảo phối hợp tốt tự quan phải ý thức vai trị mình, tầm quan trọng quan việc phối hợp kê biên tài sản thi hành án Các quan liên quan phải xây dựng quy chế phối hợp với quan thi hành án nêu rõ vai trị trách nhiệm mình, phải chịu trách nhiệm trường hợp không thực yêu cầu phối hợp bên dẫn đến việc thi hành án gặp nhiều khó khăn, kéo dài tốn kinh phí, không đảm bảo quyền lợi cho người thi hành án Một điểm quan trọng yêu cầu phải đảm bảo gắn kết hoạt động xét xử thi hành án dân sự, tăng cường phối hợp quan, tổ chức quy định rõ vai trị, trách nhiệm Tồ án, Viện kiểm sát Ủy ban nhân dân cấp hoạt động thi hành án dân để án, định Tịa án có hiệu lực pháp luật thi hành có hiệu quả, thực chất, bền vững Hiện nay, pháp luật THADS chưa quy định theo hướng xác định THADS khâu thực kết hoạt động tư pháp, đó, có tách 64 rời hoạt động xét xử với hoạt động THADS Vì khơng gắn trách nhiệm, quyền hạn tòa án, trọng tài thương mại, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh việc thi hành án, định mình, có trách nhiệm, quyền hạn tòa án cưỡng chế THADS hạn chế Tòa án tham gia phối hợp mà chưa có vai trị cụ thể quan trọng cưỡng chế THADS Bởi thế, việc xử lý tài sản cưỡng chế THADS tài sản chung tài sản có tranh chấp khó thực Mặc dù, Bộ luật Tố tụng dân có quy định việc giải hậu việc thi hành án hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm hủy án sửa án điều từ Điều 344 đến Điều 357 Tuy nhiên, việc giải hệ quả, vướng mắc trường hợp kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tòa án viện kiểm sát dẫn đến thay đổi nội dung án có hiệu lực cưỡng chế thi hành cưỡng chế thi hành xong khó khăn, phức tạp Bên cạnh việc kiện tồn máy thực kê biên tài sản thi hành án vấn đề quan trọng khơng thể thiếu tuyên truyền pháp luật, giải thích pháp luật để người dân hiểu rõ quy định pháp luật việc thi hành án, cưỡng chế kê biên tài sản đảm bảo thực nghĩa vụ người phải thi hành án Nội dung thể việc phối hợp thực thi hành án chỗ án, định ban hành đồng nghĩa với việc thực thi Nhưng khơng có phối hợp để giải thích tuyên truyền, vận động thi hành án liệu việc thi hành án có đạt kết nhanh chóng mong muốn hay không? Việc rõ cho người dân biết trường hợp tự nguyện thi hành án có lợi để xảy kê biên cưỡng chế thi hành án hậu Hồn thiện pháp luật thi hành án dân bảo đảm quyền người, quyền cơng dân, quyền lợi ích đáng người sử dụng đất nội dung quan trọng; Góp phần thực mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân Để hoàn thiện, cần phải tuân thủ nguyên tắc hiến định quyền 65 người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Công ước quốc tế quyền người mà Việt Nam ký kết, gia nhập, từ nhận thức quán triệt đầy đủ quy định Hiến pháp Công ước quyền người việc xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật thi hành án dân tương thích với Hiến pháp 2013 cam kết Việt Nam Công ước quyền người mà tham gia; bảo đảm quyền lợi ích đáng cơng dân lĩnh vực thi hành án dân 3.3 Kiến nghị sửa đổi số nội dung Luật THADS năm 2014 Có thể thấy Luật thi hành án dân sửa đổi bổ sung năm 2014 bước hoàn thiện pháp luật vượt bậc, đánh dấu bước phát triển công tác thi hành án, đồng thời thể quan tâm Đảng Nhà nước ta việc thi hành án Tuy nhiên, song song với thành đạt pháp luật thi hành án dân sửa đổi năm 2014 tồn số vướng mắc định, chưa cụ thể luật quy định chưa rõ ràng thống dẫn đến việc thực gặp nhiều khó khăn Để giải tình hình này, Luật THADS tới đây, tác giả xin đưa số giải pháp: - Trong vấn đề xác minh điều kiện thi hành án: Khi xác minh điều kiện thi hành án nói chung điều kiện cưỡng chế THADS nói riêng, nhiều trường hợp CHV chưa trọng thực pháp luật xác minh Việc chưa thực tương đối đa dạng, từ không yêu cầu người phải thi hành án kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án đến không xác minh địa chỉ, nơi cư trú người chưa thành niên giao cho người khác ni dưỡng Điển hình, có trường hợp người phải thi hành án không kê khai chấp hành viên không nêu rõ biên xác minh điều kiện thi hành án việc đương khơng kê khai tài sản, thu nhập; có trường hợp xác minh khơng làm rõ tình trạng tài sản cưỡng chế + Không không thực quy định xác minh, trình xác minh điều kiện thi hành án cịn có tình trạng chấp hành viên lúng túng 66 thực trình tự, thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế THADS Điển hình, chấp hành viên khơng xác định việc định cưỡng chế THADS tài sản sau tiếp tục xác minh tài sản khác để cưỡng chế THADS hay phải xác minh tất tài sản người phải thi hành án định kê biên tài sản theo thứ tự kê biên tài sản pháp luật quy định Vấn đề cần xem xét để quy định cách thấu đáo cụ thể, để CHV giao thực cơng việc có sở hồn thành cơng việc giao cách tốt pháp luật + Cũng vấn đề xác minh điều kiện thi hành án: đề nghị thay đổi việc xác minh theo hướng thời hạn cung cấp thông tin xác minh văn quan, tổ chức, cán bộ, cơng chức cấp xã cá nhân có liên quan thực yêu cầu chấp hành viên - Trong công tác quản lý thi hành án: Quy định cụ thể xác định rõ trách nhiệm tòa án cơng tác thi hành án Như phân tích chương chương tầm quan trọng tịa án cơng tác thi hành án Đồng thời quy định cụ thể quyền định yêu cầu cung cấp thơng tin Tịa án người phải thi hành án - Vấn đề cưỡng chế thi hành án tài sản chưa cấp GCNQSDĐ: Đối với loại tài sản đặc biệt quyền sử dụng đất, thực cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án cần quy định thủ tục, trình tự kê biên cụ thể trường hợp để tránh việc tồn đọng án chưa kê biên chờ xin ý kiến từ quan có thẩm quyền - Vấn đề xác định kỷ phần khối tải sản chung tài sản, quyền sử dụng đất: Cần quy định rõ trách nhiệm Tòa án việc thụ lý, giải yêu cầu xác định quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất người phải thi hành án khối tài sản chung Thực tiễn áp dụng cho thấy, chấp hành viên yêu cầu Tòa án giải quyết, Tòa án từ chối giải với lý yêu cầu chấp hành viên không đủ sở để giải theo quy định 67 Chấp hành viên tiếp tục giải việc thi hành án vì: Chấp hành viên xử lý tài sản theo định Tòa án - Cần sửa đổi, bổ sung quy định thông báo quyền thỏa thuận giá, thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đương người phải chấp hành hình phạt tù Thực tế cho thấy, người phải thi hành án chấp hành hình phạt tù họ khó tham gia nội dung thỏa thuận thông báo hợp lệ - Những quy định phần cưỡng chế thi hành án phải quy định rõ ràng thực tế để áp dụng vào vụ việc cụ thể, tránh vụ án tồn giấy, thực thi được; tổ chức thực vướng mắc Các quy định hành cưỡng chế THADS chưa cập nhật quy định Bộ luật Dân Bộ luật Tố tụng dân sự; nhiều quy định biện pháp cưỡng chế thi hành án dân cịn thiếu cụ thể, rõ ràng, chí cịn mâu thuẫn, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dẫn tới khó khăn, vướng mắc việc áp dụng Điều này, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cưỡng chế việc thực pháp luật chấp hành viên Có thể viện dẫn Điều 115, Luật THADS quy định, người phải thi hành án không tự chuyển tài sản khỏi nhà đất chấp hành viên yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa tài sản khỏi nhà đất Nhưng trường hợp người phải thi hành án chống đối việc đưa tài sản khó khăn khơng thể xác định đầy đủ tài sản người phải thi hành án gồm gì; đơi nhiều tài sản mà quan THADS, quan chuyên môn nhận biết mô tả nào, nhiều tài sản nằm vị trí mà người tiến hành cưỡng chế biết (như nằm đất, âm tường, mái nhà ) Thực tế dẫn đến sau tổ chức cưỡng chế xong người phải thi hành án cho cịn tài sản họ nhà, xưởng, quyền sử dụng đất giao cho người thi hành án 68 - Pháp luật THADS cần quy định theo hướng xác định THADS khâu thực kết hoạt động quyền tư pháp, khơng nên có tách rời hoạt động xét xử với hoạt động THADS Phải gắn trách nhiệm, quyền hạn tòa án, trọng tài thương mại, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh việc thi hành án, định mình, có trách nhiệm, quyền hạn tòa án cưỡng chế THADS phải đưa lên hàng đầu Tiểu kết chương Pháp luật biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân phải đặt mối quan hệ tổng thể hồn thiện pháp luật nói chung, hoàn thiện pháp luật biện pháp cưỡng chế thi hành án dân nói riêng Bảo đảm phù hợp với quy định Hiến pháp; tiếp tục thể chế hoá Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Hoàn thiện pháp luật biện pháp cưỡng chế thi hành án dân phải đáp ứng tiêu chí đánh giá u cầu hồn thiện pháp luật tính thống nhất; đồng tồn diện; tính khả thi phù hợp với thực tiễn; tính cơng khai, minh bạch; phù hợp với cam kết quốc tế Việt Nam; tính hiệu khả dự báo v.v Hoàn thiện pháp luật biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân phải đảm bảo gắn kết hoạt động xét xử thi hành án dân sự, tăng cường phối hợp quan, tổ chức quy định rõ vai trị, trách nhiệm Tồ án, Viện kiểm sát Ủy ban nhân dân cấp hoạt động thi hành án dân để án, định Tịa án có hiệu lực pháp luật thi hành có hiệu quả, thực chất, bền vững Cưỡng chế thi hành án biện pháp nghiêm khắc mà chấp hành viên quan thi hành án áp dụng thực thi án, định Tịa án 69 có hiệu lực pháp luật Đó việc Chấp hành viên Cơ quan thi hành án sử dụng quyền lực nhà nước bắt buộc đương phải thực nghĩa vụ nhằm đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, đảm bảo án, định Tòa án thi hành kịp thời nghiêm chỉnh, pháp luật bảo quyền lợi nhà nước; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Cần hoàn thiện quy định pháp luật xã hội hóa số hoạt động thi hành án dân sự; Theo đó, Cơ chế xã hội hóa cơng tác thi hành án dân huy động tồn xã hội tham gia vào công tác thi hành án số hoạt động thi hành án theo quy định pháp luật; Nâng cao chất lượng nguồn công chức thi hành án, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng chấp hành viên chuyên mơn nghiệp vụ trình độ lý luận trị, nhận thức tình hình kinh tế - xã hội; Có việc cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án dân thể vai trị nó, giai đoạn khơng tách rời trình tố tụng 70 KẾT LUẬN Cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân có vai trị ý nghĩa lớn công tác thi hành án dân Bởi lẽ, án, định Tòa án thật có ý nghĩa thi hành thực tế Hoạt động thi hành án dân hoạt động thực thi phán Tòa án liên quan đến vấn đề tài sản nhân thân, án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, nhân gia đình nói hoạt động thi hành án dân giai đoạn cuối hoạt động tố tụng Để án, định Tòa án thực thi thực tế, công tác thi hành án dân đóng vai trị quan trọng, đăc biệt điều kiện kinh tế, xã hội phát triển, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại diễn hầu hết lĩnh vực, tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động, thương mại ngày gia tăng, tính chất vụ việc phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động thi hành án dân Cùng hoạt động thi hành án, song hoạt động thi hành án hình liên quan trực tiếp đến đối tượng người hữu, cụ thể; hệ thống trại giam, trại tạm giam đầu tư, trang bị từ trung ương đến địa phương kiên cố; máy, trang thiết bị quản lý đối tượng phạm tội đầu tư quy, đại hoạt động thi hành án hình có thuận lợi định Khác với hoạt động thi hành án hình sự, hoạt động thi hành án dân đối tượng liên quan đến thi hành án lại tài sản, tài sản có tài sản vơ hình, tài sản hữu hình, tài sản cố định tài sản dịch chuyển được; tài sản nhiều địa bàn, nhiều địa phương khác nhau; tài sản có tài sản thuộc sở hữu chung, tài sản thuộc sở hữu riêng; có loại tài sản phân chia được, có loại tài sản khơng thể phân chia, tồn nhiều hình thức khác Nhà nước khuyến khích tự nguyện thi hành án, song thực tế, Chấp hành viên thực kỹ động viên, giáo dục, thuyết phục đương tự nguyện thi hành án khơng có hiệu quả, lúc chấp hành viên cần phải cương áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân 71 Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế điều kiện tiên để đảm bảo thi hành dứt điểm việc thi hành án; Đồng thời, cịn có tác dụng răn đe, giáo dục đối tượng phải thi hành án khác có điều kiện không tự nguyện thi hành án, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân không đơn giản Khi thực cưỡng chế người phải thi hành án cách thuận lợi có nghĩa phần thực việc bảo vệ pháp luật, quyền lợi ích Nhà nước, tập thể, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Chính lẽ cần phải sớm khắc mục hạn chế tồn tại, đồng thời hoàn thiện pháp luật cưỡng chế thi hành án nói chung biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản người phải thi hành án nói riêng./ 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tư pháp ngày 06/12/2010, “Thông tư số 23/2010/TT-BTP quy định chi tiết hướng dẫn thực Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 bán đấu giá tài sản” Bộ tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 26/7/2010, “Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTPTANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực số vấn đề thủ tục thi hành án dân phối hợp liên ngành thi hành án dân sự” Nguyễn Cơng Bình (Chủ biên)(2007), Luật thi hành án dân Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm - Nguyễn Ngọc Chí,(2004), Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học quốc gia Hà Nơi Chính phủ (2009), Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thi hành án dân thủ tục thi hành án dân sự, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân Chính phủ ban hành ngày 04/3/2010, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản Chính phủ ban hành ngày 18/7/2015, “Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thi hành án dân sự” Cục thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh (2014 – 2018), Báo cáo tổng kết công tác thi hành án năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Quảng Ninh 10 Lê Kim Dung (2009), Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự: Bước ngoặt pháp luật thi hành án dân sự, Tạp chí dân chủ pháp luật”, (Số chuyên đề thi hành án dân sự) 73 11 Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị 49/NQ-TW ngày 2/6 Bộ trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 12 Đảng cộng sản Việt Nam(2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Lê Thu Hà (2011), Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật thi hành án dân Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Học viện tư pháp, “Sổ tay chấp hành viên”, Nxb.Thống kê, Hà Nội, 2009 15 Học viện tư pháp, “Giáo trình kỹ thi hành án dân sự”, Bxb Tư pháp, Hà Nội, 2012 16 Trần Thế Hùng, “Những bất cập sau năm thực Luật thi hành án dân sự” , Tạp chí Dân chủ pháp luật “(Số chuyên đề/2013) 17 Phan Huy Hiếu (2012), Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 18 Huỳnh Minh Khánh, “Trao đổi vê số vướng mắc công tác Thi hành án dân sự”, Tạp chí dân chủ pháp luật (Số 1/2013) 19 Nguyễn Công Long (2000), “Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, thực tiễn áp dụng hưỡng hoàn thiện”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 20 Nguyễn Đức Nghĩa (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn khắc phục án tồn đọng thi hành án dân Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh 21 Quốc hội (2005), Luật sở hữu trí tuệ 2005, Nxb Chính trị quốc gia 22 Quốc hội (2005), Bộ luật dân 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 23 Quốc hội (2015), Bộ luật dân 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015 24 Quốc hội (2008), Luật thi hành án dân năm 2008, Nxb Lao động Xã hội 74 25 Quốc hội (2013), Luật đất đai năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2013 26 Quốc hội (2014), Luật thi hành án dân năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014, Nxb Tư pháp, Hà Nội 2014 27 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 28 Nguyễn Thanh Thủy (2001), “Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội 29 Từ điển thuật ngữ pháp lý thông dụng (1999), Nxb Tp Hồ Chí Minh, 1999 30 Ủy ban thường vụ Quốc hội, “Pháp lệnh thi hành án dân năm 2004”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004 31 https://xemtailieu.com/tai-lieu/mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-vecuong-che-thi-hanh-an-dan-su-o-viet-nam-1724380.html 75 ...VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH DUY KHÁNH KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014 TỰ THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014 TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH, KÊ BIÊN TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014 TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn