MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG – PGD HẢI AN

83 3 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Nguyễn Kim Doanh Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Tình HẢI PHỊNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI PHỊNG – PGD HẢI AN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Nguyễn Kim Doanh Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Tình HẢI PHỊNG - 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Mã SV:1412401156 Lớp: QT1801T Ngành: Tài ngân hàng Tên đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu cơng tác tín dụng ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN Hải Phòng – PGD Hải An NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Hệ thống hóa sở lý thuyết hiệu tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá hiệu tín dụng ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN Hải Phòng – PGD Hải An giai đoạn 2016 - 2018 Đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN Hải Phòng – PGD Hải An Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN Hải Phòng – PGD Hải An giai đoạn 2016- 2018 Địa điểm thực tập tốt nghiệp ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN Hải Phòng – PGD Hải An CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Tình Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác tín dụng ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN Hải Phòng – PGD Hải An Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thị Tình Nguyễn Kim Doanh Hải Phịng, ngày tháng năm Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Ngày sinh: ……/……/…… Lớp: Chuyên ngành: Khóa Thực tập tại: Từ ngày: ……/……/… đến ngày ……/……/… Về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật: Về kết thực tập nghề nghiệp: Đánh giá chung: , ngày tháng năm Xác nhận lãnh đạo sở thực tập Cán hướng dẫn thực tập sở DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT NCB : Ngân hàng TMCP Quốc Dân BL : Bảo lãnh NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng nhà nước NSNH : Ngân sách nhà nước TD : Tín dụng PGD : Phòng giao dịch CBNV : Cán nhân viên CBTD : Cán tín dụng TG : Tiền gửi KKH : Khơng kì hạn KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp QHKH : Quan hệ khách hàng DVKH : Dịch vụ khách hàng CVKH : Chuyên viên khách hàng TNTD : Tác nghiệp tín dụng VNĐ : Việt Nam đồng LN : Lợi nhuận DPRR : Dự phòng rủi ro TNDN : Thu nhập doanh nghiệp DN : Doanh nghiệp BĐS : Bất động sản SXKD : Sản xuất kinh doanh XNK : Xuất nhập MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CƠNG TÁC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.3 Vai trò NHTM phát triển kinh tế 1.2 Hiệu hoạt động tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm tín dụng 1.2.2 Các hình thức tín dụng 1.2.3 Khái niệm hiệu hoạt động tín dụng NHTM 10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng 15 1.3.1.Các nhân tố từ phía Ngân hàng 15 1.3.2 Các nhân tố từ phía khách hàng 18 1.3.3 Các nhân tố khác 19 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG – PGD HẢI AN 21 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NCB – CN HẢI PHÒNG – PGD HẢI AN 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng NCB – PGD Hải An 21 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quốc Dân 21 2.2 CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ XÃ HỘI TÁC ĐỘNG TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NCB HẢi AN 27 2.2.1 Môi trường kinh tế 28 2.2.2 Những nhân tố thuộc vĩ mô Nhà nước 29 2.2.3 Môi trường xã hội 30 2.2.4 Môi trường tự nhiên 30 2.3 CÁC KẾT QUẢ KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA NCB HẢI AN 30 2.3.1 Về huy động vốn 30 2.3.2 Về sử dụng vốn 32 Dư nợ 33 2.4 THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NCB HẢI AN 34 2.4.1 Đánh giá hiệu tín dụng NCB Hải An theo tiêu định tính 34 2.4.2 Đánh giá hiệu tín dụng NCB Hải An theo tiêu định lượng 34 2.5 CÁC BIỆN PHÁP MÀ NCB HẢI AN ĐÃ ĐỀ RA NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG 43 2.6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NCB HẢI AN 44 2.6.1 Những kết đạt 44 2.6.2 Những hạn chế nguyên nhân 45 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN 50 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NCB HẢI AN 50 3.1.1 Dự báo yếu tố tác động tới hoạt động tín dụng thời gian tới 50 3.1.2 Phương hướng nhiệm vụ tín dụng năm 2019 52 3.2 SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NCB HẢI AN 52 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NCB HẢI AN 54 3.3.1 Chính sách tín dụng 54 3.3.2 Về quy trình tín dụng 58 3.3.3 Chứng khoán hoá khoản nợ 64 3.3.4 Nâng cao trình độ cán cơng nhân viên, có định hướng phát triển nguồn nhân lực 64 3.4 KIẾN NGHỊ 66 3.4.1 Kiến nghị Ngân Hàng NCB 66 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 67 3.4.3 Kiến nghị Nhà nước 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn NCB Hải An 31 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn NCB Hải An qua năm 33 Bảng 2.4: Tình hình dư nợ 35 Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ hạn 37 Bảng 2.6: Vịng quay vốn tín dụng 38 Bảng 2.7: Doanh số cho vay 39 Bảng 2.8: Thu nhập 40 Bảng 2.9: Hiệu suất sử dụng vốn 41 Bảng 2.10: Tỷ lệ thu nợ 41 Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu Cơ cấu nhóm nợ xấu NCB Hải An 42 (2016-2018) 42 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phịng phận xuống doanh nghiệp nắm tình hình thực tế kiểm tra tài sản chấp cầm cố thẩm định dự án, vào ý kiến đề xuất phận quản lý doanh nghiệp để đưa phương án xử lý vụ việc liên quan đến vốn vay Trong phận Ngân hàng nên tuyển thêm số cán hiểu sâu số lĩnh vực cụ thể điện, máy móc, thiết bị giao thơng để giúp cho công tác thẩm định đánh giá yếu tố kỹ thuật đắn xác, nhanh chóng Hai phận cần có phối hợp đồng nhịp nhàng cơng đoạn thực khơng quy định ảnh hưởng đến công đoạn sau kết tồn cơng việc Trong quy trình tín dụng, NCB Hải An cần tập trung vào bước thẩm định dự án kiểm soát vốn sau vay 3.3.2.1 Nâng cao hiệu công tác thẩm định Nâng cao hiệu khâu thẩm định có tính chất định tới hiệu cho vay sau kết thúc khâu thẩm định đa kết có chấp nhận cho khách hàng vay hay không Thẩm định gồm hai bước thu thập thông tin xử lý thông tin Thứ nhất: Thu thập thông tin Việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác vấn người xin vay, sổ sách ngân hàng, nguồn thu thập từ doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vay vốn, nguồn thông tin từ dịch vụ, quan cung ứng thông tin từ nguồn khác Hiện có nhiều nguồn thơng tin với độ xác lẫn lộn Vì vậy, ngân hàng chọn lựa thơng tin xác khó NCB Hải An chủ yếu thu thập thơng tin từ phía khách hàng thơng qua vấn trực tiếp, báo cáo tài chính, báo cáo kết kinh doanh có trường hợp ngân hàng cử cán tới tận nơi sản xuất kinh doanh khách hàng Tuy nhiên thu thập nguồn tin từ phía khách hàng khơng có độ tin cậy cao biết khách hàng ln muốn vay Ngân hàng cách nhanh chóng nên thường xuyên xảy tượng thiếu trung thực đưa thơng tin Vì Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 59 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng vậy, ngân hàng cần mở rộng phạm vi thu thập nguồn thông tin khác phải biết chọn lọc để tránh tượng “ lỗng thơng tin” Ngân hàng cần ý tới nguồn sau: - Cần trọng tới việc cử cán có kiến thức nghiệp vụ Ngân hàng có kiến thức chun mơn ngành nghề lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh, đến tận địa bàn sản xuất doanh nghiệp Kết hợp với thông tin khách hàng cung cấp báo cáo tài tình hình sản xuất kinh doanh - Ngân hàng phải thường xuyên theo dõi thông tin cung cấp từ hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng nhà nước Việt Nam, ngân hàng NCB Hệ thống thông tin đánh giá đáng tin cậy nhà nước quản lý Tuy nhiên, hệ thống thành lập nên chưa hoàn thiện đầy đủ số lượng hiệu Thông tin thu từ nguồn có tình hình dư nợ nợ q hạn phải toán doanh nghiệp ngân hàng ngoại thương, thông tin thị trường, kinh tế, xã hội khơng có Bên cạnh đó, Ngân hàng cịn chưa thực tn thủ chặt chẽ yêu cầu cung cấp thông tin - Ngân hàng cần có phận riêng quản lý hồ sơ giấy tờ khách hàng kể với khách hàng tạm thời khơng có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Đây nguồn thông tin quan trọng nhiều trường hợp cần thiết - Chú trọng nguồn thơng tin đại chúng nguồn thông tin khách quan Mặt khác, Ngân hàng cần có hợp tác trao đổi thường xuyên với tổ chức tín dụng khác, quan, tổ chức quyền địa phương giữ tốt mối quan hệ với khách hàng đơi họ cung cấp cho thông tin quý báu Để thu thập thơng tin, tơi xin đề xuất số phương pháp thu thập thông tin sau: - Phương pháp thu tin qua mạng máy tính nối với tổ chức tín dụng khác - Phương pháp thu tin từ biểu báo cáo Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 60 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Thu tin qua đường công văn từ quan quản lý nhà nước quyền địa phương thuộc địa bàn hoạt động Ngân hàng - Phương pháp thu tin trực tiếp từ doanh nghiệp, gặp gỡ trực tiếp để vấn lãnh đạo doanh nghiệp gián tiếp qua điện thoại, fax, tìm hiểu trực tiếp địa điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để chuyển đến doanh nghiệp gửi Ngân hàng thông tin dạng văn - Thu thập thông tin từ trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Ngân hàng nhà nước, phịng thơng tin tín dụng Ngân Hàng: đầu mối thu thập thơng tin tín dụng liên quan đến khách hàng Ngân Hàng Thương Mại - Phương pháp thu thập thông tin từ quan thơng tin báo chí, phương pháp đơn giản hữu hiệu, thơng tin có nguồn gốc xác thực, đa dạng, phong phú - Phương pháp thu thập thông tin qua mạng thông tin điện tử mạng Internet, Vinanet, mạng trí tuệ Việt Nam FPT, tin tueter Như vậy, công việc thu thập thơng tin phức tạp, vậy, Ngân hàng nên thiết lập phận thơng tin tín dụng cho riêng Điều khơng làm tốt cho khâu thẩm định mà giúp ích cho trình cho vay Ngân hàng, việc hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu cơng tác cho vay Thứ hai: Phân tích thơng tin tín dụng Khi có thơng tin cần thiết việc lựa chọn khách hàng quan trọng Lâu thực tế thường có khách hàng lựa chọn Ngân hàng, Ngân hàng thực tín dụng hầu hết khách hàng đến với Thực phải quan hệ hai chiều: Khách hàng lựa chọn Ngân hàng Ngân hàng lựa chọn khách hàng Điều quan trọng hạn chế rủi ro cho Ngân hàng, đảm bảo vốn cho vay thu hồi đầy đủ, hạn có lãi, góp phần nâng cao hiệu tín dụng Ngân hàng Khi lựa chọn khách hàng, Ngân hàng cần ý chọn khách hàng có hoạt động kinh doanh có hiệu quả, làm ăn có uy tín sẵn lịng trả nợ hạn Ngân hàng xem xét quan hệ kinh doanh khách hàng với tổ chức kinh tế khác qua nhiều năm để có sở đánh gía mức độ, uy tín khách hàng Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 61 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Việc lựa chọn khách hàng phải thực cách chủ động (nghĩa biết đơn vị kinh tế làm ăn có hiệu có uy tín Ngân hàng chủ động đến đặt quan hệ tín dụng với đơn vị đó) Ngân hàng khơng nên bị động, ngồi chờ khách hàng đến gõ cửa xin vay, Ngân hàng xem xét có cho khách hàng vay hay khơng Việc lựa chọn khách hàng phải áp dụng cho thành phần kinh tế, tránh tình trạng thành phần kinh tế quốc doanh, Ngân hàng cho vay mà không xem xét đơn vị kinh doanh có hiệu hay không Để việc lựa chọn khách hàng khoa học, Ngân hàng nên tiến hành phân tích xếp loại doanh nghiệp theo bốn nhóm tiêu thức: quy mơ doanh nghiệp, khả tốn, quan hệ tín dụng hiệu sản xuất kinh doanh Cụ thể: Quy mô doanh nghiệp phân thành ba loại: doanh nghiệp quy mô lớn, vừa nhỏ Dựa tiêu thức mức vốn điều lệ, số nhân viên, doanh số hoạt động Đánh giá khả toán phân thành ba loại: doanh nghiệp có khả tốn tốt, trung bình Dựa sở tính tốn, phân tích khả tài doanh nghiệp, báo cáo ngân quỹ Đánh giá quan hệ tín dụng doanh nghiệp đợc phân thành năm loại: A, B, C, D, O bốn loại: A, B, C, D đợc xếp loại khoản vay tương ứng nhóm A có dư nợ tốt (khoản vay hạn có khả hoàn trả nợ gốc lãi hạn, khoản vay gia hạn nợ có khả hồn trả nợ gốc lãi hạn); nhóm B có dư nợ có vấn đề gồm khoản nợ hạn 360 ngày; nhóm O doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh phân thành hai loại: doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận, dựa báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kỳ để đánh giá Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 62 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phịng Ngồi ra, Ngân hàng tiến hành xếp loại người lãnh đạo quản lý, điều hành doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tổ chức tín dụng Việc xếp loại dựa tiêu thức kỹ kinh nghiệm nhà quản lý Để nâng cao hiệu công tác thẩm định cần có phối hợp chuyên gia, cán tư vấn lĩnh vực giá cả, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm 3.3.2.2 Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát Ngân hàng Nâng cao vai trị cơng tác tra, kiểm sốt cơng việc quan trọng để đảm bảo hiệu cho vay Do đó, Ngân hàng mở rộng đầu tư tín dụng để nâng cao hiệu tín dụng vai trị cơng tác tra, kiểm soát phải nâng lên mức tương xứng Thơng qua q trình kiểm tra, giám sát vốn cho vay, Ngân hàng phải thường xuyên đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng Nếu phát khách hàng cung cấp thông tin sai thật, vi phạm Ngân hàng phải thực xử lý theo quyền nghĩa vụ theo định pháp luật Điều cần thiết trình sử dụng vốn vay khách hàng cịn qua nhiều thời gian bộc lộ khuyết điểm định Vì phải giám sát khách hàng vay vốn theo dõi kịp thời khả rủi ro xảy để có biện pháp đối phó thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng Trong thực tế, việc giám sát vốn vay khách hàng lại tuỳ thuộc vào khả năng, trình độ điều kiện cụ thể cán tín dụng Nhất điều kiện báo cáo số liệu khách hàng quốc doanh thường có độ tin cậy thấp ngồi vịng kiểm sốt chế hành việc giải khoa học thông tin sai thật cách hữu hiệu vấn đề cịn nhiều lúng túng Có biện pháp tình Bởi vì, ta chưa có biện pháp tích cực buộc doanh nghiệp phải thực luật kế toán- thống kê thức kiểm toán bắt buộc hàng năm tất doanh nghiệp Vì phải tăng cường hiệu giám sát vốn vay hoạt động Ngân hàng với yêu cầu phải có chương trình giám sát riêng, cán phận phải có lực đánh giá hoạt động tín dụng hai phía khách hàng Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 63 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Ngân hàng Những người làm công tác không liên quan đến hoạt động cho vay, thu nợ Nhiệm vụ phận đánh giá tình hình hoạt động tín dụng nói chung, hiệu tín dụng nói riêng để kiến nghị với cấp lãnh đạo biện pháp nhằm thiết lập hệ thống phòng ngừa rủi ro xảy với hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngồi ra, Ngân hàng cần tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt nội Ngân hàng nhằm lọc cán tín dụng phẩm chất, tiêu cực, gây thất thoát tài sản làm uy tín Ngân hàng 3.3.3 Chứng khốn hố khoản nợ Để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá, tăng gánh nặng trả nợ cho khách hàng, NCB Hải An nên khuyến khích doanh nghiệp tham gia giao dịch ngoại tệ vay vốn Khách hàng tham gia giao dịch kỳ hạn, giao dịch thị trường tương lai, giao dịch thị trường quyền chọn Khi tham gia giao dịch ngoại tệ, doanh nghiệp hạn chế, xác định trước mức lỗ tối đa doanh nghiệp có biến động tỷ giá Trong trường hợp dự đốn xác, doanh nghiệp thu lời từ hoạt động Để khuyến khích khách hàng tham gia vào giao dịch ngoại tệ, NCB Hải An nên chủ động giới thiệu chi tiết, rõ ràng cho khách hàng cách thức, nội dung, chất giao dịch đồng thời tham gia mạnh mẽ vào thị trường tài quốc tế 3.3.4 Nâng cao trình độ cán cơng nhân viên, có định hướng phát triển nguồn nhân lực Con người nhân tố có tính chất định hoạt động kinh tế, trị, xã hội nói chung hoạt động cho vay nói riêng Tồn định cho vay, tiến trình thực cho vay, thu hồi nợ khơng có máy móc hay cơng cụ khác ngồi cán tín dụng đảm nhiệm Vì vậy, kết cho vay phụ thuộc lớn vào trình độ nghiệp vụ, tính động sáng tạo đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng NCB Hải An Ngân hàng có đại đa số đội ngũ cán có trình độ đại học, cao đẳng, chức đại học đào tạo chuyên môn Ngân hàng Tuy nhiên, thực tế tính Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 64 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng chất phức tạp kinh tế thị trường, phức tạp đầy khó khăn cơng tác cho vay với đội ngũ cán chưa thể đáp ứng kịp thời Thực tế đòi hỏi cán tín dụng ln phải học hỏi, trau dồi kiến thức nghiệp vụ kiến thức tổng hợp khác cách thường xuyên Do để nâng cao hiệu tín dụng, Ngân hàng nên đề sách phát triển nguồn nhân lực chăm lo việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cán với số biện pháp như: - Chun mơn hố cán tín dụng: Mỗi cán tín dụng giao phụ trách nhóm khách hàng định, có đặc điểm chung ngành nghề kinh doanh loại hình doanh nghiệp Việc phân nhóm tuỳ theo lực, sở trường, kinh nghiệm cán tín dụng Qua đó, cán tín dụng hiểu biết khách hàng cách sâu sắc, tập trung vào công việc giảm chi phí điều tra, tìm hiểu khách hàng, giảm sai sót q trình thẩm định, góp phần nâng cao chất lợng tín dụng - Đào tạo kỹ năng: Ngân hàng cần đào tạo cán tín dụng theo kỹ kỹ giao tiếp, kĩ điều tra, kĩ phân tích, kĩ viết, kĩ đàm phán - Có chế khen thưởng, đãi ngộ hợp lý cán tín dụng, thưởng phạt nghiêm minh: cán tín dụng thiếu tinh thần trách nhiệm, làm thất thoát vốn, vi phạm chế cần xử lý nghiêm khắc, đặc biệt cán tín dụng có hành vi tiêu cực làm ảnh hởng đến lợi ích Ngân hàng Tuỳ theo mức độ áp dụng hình thức xử lý, kỷ luật như: chuyển cơng tác khác, tạm đình chỉ, sa thải Ngoài việc nâng cao trách nhiệm cán Ngân hàng phải có chế độ khen thưởng cán có thành tích xuất sắc hoạt động tín dụng Đây việc làm quan trọng nhằm giải tình trạng cán tín dụng “ ngại” cho vay Do yếu tố tâm lý cán tín dụng cho cho vay thu nợ hàng trăm tỷ không khen tặng, tăng lương cần phát sinh hạn bị trích, xử lý bị coi yếu Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 65 Khóa luận tốt nghiệp 3.4 KIẾN NGHỊ Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.4.1 Kiến nghị Ngân Hàng NCB - Ngân hàng NCB nên dành cho NCB Hải An chi nhánh nhiều quyền định nhằm nâng cao tính tự chủ chi nhánh Hiện nay, chế hoạt động Ngân hàng NCB hạch toán phụ thuộc, điều làm làm giảm tính tự chủ hoạt động đơn vị thành viên Cụ thể, địa bàn hoạt động chi nhánh, chi nhánh quyền cho vay đơn vị sản xuất kinh doanh địa bàn, muốn cho vay với doanh nghiệp khác địa bàn phải đồng ý Ngân hàng NCB phải kết hợp với chi nhánh địa bàn Như vậy, tính cạnh tranh hệ thống Ngân hàng ngoại thương khơng có, chi nhánh khơng nỗ lực tìm kiếm khách hàng Mặt khác, nhu cầu doanh nghiệp, trụ sở nơi văn phịng đại diện, chi nhánh có nhiều nơi, theo khách hàng doanh nghiệp nhiều nơi Nhu cầu đặt quan hệ với nhiều Ngân hàng doanh nghiệp lớn Nếu theo chế nhu cầu doanh nghiệp khơng đáp ứng Chính vậy, Ngân hàng NCB nên cho phép chi nhánh mở rộng địa bàn hoạt động Tóm lại, chế hạch tốn phụ thuộc làm cho chi nhánh khơng có nhiều động lực hoạt động lỗ hay lãi chuyển lên Xu hướng nay, Ngân hàng NCB nên chuyển sang hoạt động theo chế tập đồn, khơng can thiệp q sâu vào hoạt động chi nhánh mà nên tham gia góp vốn - Ngân Hàng NCB nên tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề tín dụng cán tín dụng chi nhánh có điều kiện trao đổi kinh nghiệm cơng tác nâng cao trình độ - Ngân Hàng NCB nên nghiên cứu tạo hành lang pháp lý để bảo vệ cán tín dụng Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 66 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Ngân Hàng NCB nên tiếp tục phát huy việc sử dụng mạng vi tính để thu nhận số liệu báo cáo, hạn chế làm báo cáo tay để cán tín dụng tập trung thời gian vào chuyên môn - Triển khai kịp thời, hướng dẫn cụ thể văn bản, định Ngân hàng Nhà nước - Để phục vụ khách hàng vay vốn cách thuận lợi, nhanh chóng, đề nghị Ngân hàng NCB cho phép bỏ thủ tục giấy tờ không cần thiết Hiện nay, có nhiều khách hàng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, hộ sản xuất kinh doanh phàn nàn để vay vốn Ngân hàng cần phải có nhiều điều kiện liên quan đến nhiều loại giấy tờ không cần thiết tốn nhiều thời gian - Đặc biệt chiết khấu giấy tờ có giá Ngân NCB phải có hướng dẫn cụ thể với thủ tục gọn nhẹ, giải cho vay nhanh chóng để thu hút khách hàng - Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để tổ chức có hiệu chương trình thơng tin tín dụng, nâng cao hiệu mở rộng phạm vi thông tin, giúp chi nhánh phòng ngừa rủi ro cách tốt - Tăng cường hoạt động tra kiểm soát nội toàn hệ thống nhằm chấn chỉnh hoạt động chi nhánh đội ngũ nhân 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất: Cần nâng cao hiệu công tác thông tin tín dụng Ngân hàng thương mại cho khách hàng vay cần phải có thơng tin khách hàng để có định cho vay đắn Hoạt động tín dụng muốn đạt hiệu cao, an tồn cần phải có hệ thống thông tin hữu hiệu phục vụ công tác Nhận thức rõ vai trị u cầu thơng tin phục vụ cơng tác tín dụng kinh doanh Ngân hàng, ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà n ước sớm cho chủ trương xây dựng hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro tín dụng mà sau trở thành hệ thống thơng tin tín dụng (gọi tắt CIC) Ngân hàng Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 67 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Hệ thống CIC phần cải thiện tình trạng thiếu thơng tin tín dụng phục vụ công tác cho vay Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng Tuy nhiên, thành lập, giai đoạn củng cố hồn thành nên CIC cịn phải đương đầu với nhiều khó khăn việc thu thập xử lý thông tin Việc thu thập cập nhật thông tin biến động CIC thực chưa có hiệu Các số liệu cập nhật không kịp thời, độ tin cậy thấp khiến cho Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thường sử dụng tài liệu CIC cung cấp Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng là: thông tin CIC phần lớn doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cung cấp Thơng tin thường phản ánh sai lệch doanh nghiệp chưa thực đầy đủ pháp lệnh kế tốn thống kê, việc cung cấp thơng tin khơng kịp thời làm cho thông tin thường bị lạc hậu so với thời điểm cung cấp Về phía tổ chức tín dụng, chưa tuân thủ quy định cung cấp thông tin, xác nhận dư nợ khách hàng, thiếu tinh thần hợp tác với vay khách hàng mà có cịn bí mật thơng tin khách hàng mà biết để đảm bảo quyền lợi cho Chính vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần sớm có giải pháp để hoạt động trung tâm phát huy hiệu Cần bắt buộc Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng tham gia vào hoạt động hệ thống CIC, coi quyền lợi nghĩa vụ Thứ hai: Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện quy chế, quy định mơi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng Cụ thể: - Công ty mua bán nợ thành lập song đến cơng ty hoạt động khơng có hiệu quả, chưa thực nhiệm vụ xử lý nợ đóng băng Ngân hàng Cơng ty mua bán nợ cần mua lại khoản nợ khó địi Ngân hàng thương mại sau tiến hành phân loại sở cấu lại để nâng cao giá trị đem bán cho nhà đầu tư ngồi nước Các cơng ty phận trực thuộc Ngân hàng Nhà nước nên hoạt động có tính chất doanh nghiệp nhà nước Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 68 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Ngân hàng Nhà nước cần đưa quy định cụ thể, rõ ràng việc trích lập quỹ dự phịng ruỉ ro, mức trích lập danh mục nội dung cần trích lập để tổ chức tín dụng chủ động vấn đề giải khoản nợ có vấn đề Thứ ba: Thành lập cơng ty bảo hiểm tín dụng - Khi doanh nghiệp gặp rủi ro dẫn đến tình trạng khơng có khả tốn với Ngân hàng, tuỳ theo tính chất loại rủi ro tình hình tài doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại sử dụng biện pháp như: trích chuyển tài khoản tiền gửi khách hàng Ngân hàng thương mại, gia hạn khoản tín dụng, bán tài sản chấp, khoanh nợ cuối bù đắp quỹ rủi ro Quỹ rủi ro phao cứu sinh Ngân hàng, quỹ có hạn chế định: + Quy mô quỹ nhỏ (chỉ trích 10% lợi nhuận sau thuế Ngân hàng thương mại vốn điều lệ) khơng có khả bù đắp có rủi ro lớn + Quỹ hình thành từ lợi nhuận Ngân hàng thương mại nên không phát huy tính tương trợ Ngân hàng thương mại hệ thống - Bên cạnh việc hình thành quỹ bù đắp rủi ro tất yếu, để khắc phục hạn chế quỹ này, Ngân hàng thương mại tham gia bảo hiểm với khoản cấp tín dụng, bảo hiểm tín dụng có ưu điểm lớn sau: + Bảo hiểm tín dụng có nghĩa vụ bồi thường cho Ngân hàng thương mại có rủi ro xảy theo luật định, bảo hiểm tín dụng cịn có nghĩa vụ phối hợp với ngành hữu quan tổ chức biện pháp đề phòng, ngăn chặn, hạn chế tổn thất xảy đảm bảo an tồn cho cơng ty bảo hiểm an toàn cho Ngân hàng thương mại + Bảo hiểm tín dụng thu hút nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm nên có khả tốn nhanh, kịp thời bù đắp có tổn thất lớn đồng thời phát huy tính cộng đồng, tính tương trợ Ngân hàng Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 69 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Trên giới tồn hai hình thức cơng ty bảo hiểm tín dụng: + Một thành lập cơng ty bảo hiểm trực thuộc ngành Ngân hàng Việc thành lập công ty bảo hiểm tương tự doanh nghiệp, vốn tự có ngân sách nhà nước cấp cổ đơng đóng góp ( phần lớn Ngân hàng thương mại) Hoạt động công ty kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm hoạt động ngân hàng, tiền gửi tiền cho vay + Hai công ty bảo hiểm tín dụng độc lập Phương thức thứ phù hợp với điều kiện Việt Nam Theo hướng đó, cơng ty bảo hiểm hoạt động điều tiết can thiệp Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng thương mại tham gia nên phí rẻ hơn, góp phần đảm bảo an tồn kinh doanh Ngân hàng thương mại an toàn hệ thống ngân hàng 3.4.3 Kiến nghị Nhà nước - Chính phủ cần hồn chỉnh đề án nghiên cứu cải tiến cách định giá tài sản đảm bảo việc xem xét khung giá quyền sử dụng đất cho phản ánh giá thị trường xây dựng đội ngũ cán chuyên trách việc đánh giá bất động sản - Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ dựa chế bảo lãnh phần nhằm khuyến khích tổ chức tín dụng thông qua việc gánh chịu phần rủi ro tín dụng Mục tiêu trọng tâm quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp có dự án, phương án hiệu quả, khơng có đủ tài sản đảm bảo - Sớm ban hành luật sở hữu tài sản để thống chuẩn mực giấy tờ sở hữu tài sản tất thành phần kinh tế Thơng qua thúc đẩy việc chuyển quyền sở hữu tài sản nhanh chóng, dễ dàng, tạo điều kiện cho Ngân hàng thương mại việc nhận tài sản đảm bảo phát mại tài sản đảm bảo - Cải tiến cơng tác tồ án, thi hành án, sớm chỉnh sửa pháp lệnh thi hành án để nâng cao hiệu lực pháp lý án có hiệu lực thi hành, rút ngắn thời gian tố tụng, thời gian thi hành án Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 70 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Phát triển thị trường chứng khoán cho tương xứng với vai trị nó, tạo kênh huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho Ngân hàng tham gia kinh doanh, tìm kiếm thơng tin thị trường chứng khoán Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 71 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phịng KẾT LUẬN Hiệu tín dụng chưa khơng vấn đề cũ Ngân hàng thương mại nói chung NCB Hải An nói riêng Nó ln địi hỏi phải nâng cao suốt trình hoạt động ngân hàng Chuyên đề hệ thống hoá lý luận tín dụng, hiệu tín dụng, tầm quan trọng việc nâng cao hiệu tín dụng Từ nghiên cứu lý luận, soi rọi vào thực tiễn hoạt động NCB Hải An, phân tích đánh giá hiệu tín dụng để từ tìm ngun nhân, nhân tố ảnh hưởng tới hiệu tín dụng Từ lý luận thực tiễn, chuyên đề đưa số giải pháp phù hợp với điều kiện NCB Hải An nhằm nâng cao chất lợng tín dụng Cho đến cơng tác tín dụng, NCB Hải An đạt số thành tựu đáng kể khơng phải khơng cịn hạn chế Hy vọng tương lai Ngân hàng trì phát triển thành đó, góp phần cấp vốn cách có hiệu cho kinh tế Hải Phịng nói riêng nước nói chung Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 72 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất trị quốc gia Nguyễn Văn Tiến (2013), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Luật tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải An , Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016, 2017, 2018 Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng - PGD Hải An , Báo cáo thường niên năm 2016, 2017, 2018 PGS.TS Đinh Xuân Hạng (2012), Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại NXB Tài PGS.TS Phan Thị Cúc (2010) , Tín Dụng - Ngân Hàng, NXB Thống kê Website: https://www.ncb-bank.vn/, www.cafef.vn, www.luanvan.net.vn, www.tailieu.vn Sinh viên: Nguyễn Kim Doanh Lớp: QT1801T 73
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG – PGD HẢI AN, MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG – PGD HẢI AN

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn