MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

105 1 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU NGUYỄN BẠCH PHƢƠNG THẢO MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ VŨNG TÀU, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU NGUYỄN BẠCH PHƢƠNG THẢO MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ SĨ TRÍ VŨNG TÀU, NĂM 2018 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Bạch Phƣơng Thảo, học viên cao học khóa III, ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng với hướng dẫn TS Lê Sĩ Trí Kết nghiên cứu tơi trung thực, trích dẫn nguồn rõ ràng, minh bạch Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2018 Học viên Nguyễn Bạch Phương Thảo -ii- LỜI CẢM ƠN  Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu, Khoa Đào tạo Sau Đại học, giảng viên tham gia giảng dạy tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Sĩ Trí tận tình cung cấp tài liệu, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Xin chân thành cảm ơn anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ suốt trình thu thập số liệu cho đề tài Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người thân động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2018 Học viên Nguyễn Bạch Phương Thảo -iii- TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đề tài “Một số yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” thực nhằm đánh giá yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên Bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng, đề tài tiến hành khảo sát 124 nhân viên phịng ban cơng ty Kết nghiên cứu cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên: (1) Sự giúp đỡ lãnh đạo (với hệ số hồi quy 0.369); (2) Phúc lợi tiền lương (với hệ số hồi quy 0.33); (3) Gắn bó với đồng nghiệp (với hệ số hồi quy 0.268); (4) Phát triển đào tạo (với hệ số hồi quy 0.188); (5) Điều kiện làm việc với hệ số hồi quy 0.151 Mức độ giải thích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 82.9% Như vậy, giả thuyết nghiên cứu H1, H2, H3, H4, H5 chấp nhận mức ý nghĩa 5% Từ kết nghiên cứu, đề tài đưa số hàm ý quản trị cải thiện yếu tố nhằm gia tăng động lực làm việc nhân viên Ngoài ra, tác giả đưa số hạn chế đề tài đề xuất hướng nghiên cứu tương lai -iv- DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MTV Một thành viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn EFA Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) CFA Phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis) SEM Mơ hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling) SPSS Statistical Package for the Social Sciences DN Doanh nghiệp -v- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 5.1 Nghiên cứu định tính 5.2 Nghiên cứu định lượng .4 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tóm tắt chƣơng CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm động lực 2.2 Các lý thuyết liên quan đến động lực làm việc 2.2.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu Abraham Maslow 2.2.2 Học thuyết Hệ thống hai nhân tố Frederic Herzberg 10 2.2.3 Học thuyết công (J Stacy Adam) 12 2.2.4 Học thuyết ERG 13 2.2.5 Thuyết kỳ vọng Vroom (1964) 14 2.2.6 Thuyết tăng cường tích cực Skinner 16 2.2.7 Sự khuyến khích từ bên (tự động viên) - Hackman Oldham 17 -vi- 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan 18 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 26 Tóm tắt chƣơng 29 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Quy trình nghiên cứu 30 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 3.2.1 Nghiên cứu định tính .30 3.2.2 Phương pháp định lượng 31 3.3 Thiết kế nghiên cứu 34 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 34 3.3.2 Đo lường thang đo nghiên cứu 34 3.3.3 Kích thước mẫu nghiên cứu thức 37 Tóm tắt chƣơng 38 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu 39 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 40 4.2.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .40 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 43 4.2.3 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 46 4.3 Kiểm định mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 54 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 57 Tóm tắt chƣơng 58 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý QUẢN TRỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Hàm ý quản trị 60 5.2.1 Cải thiện yếu tố lãnh đạo 60 5.2.2 Cải thiện yếu tố tiền lương phúc lợi 61 5.2.3 Cải thiện yếu tố gắn bó đồng nghiệp .62 5.2.4 Cải thiện yếu tố phát triển đào tạo 63 -vii- 5.2.5 Cải thiện yếu tố điều kiện làm việc 63 5.3 Hạn chế nghiên cứu 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM 67 PHỤ LỤC II: DANH SÁCH THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 71 PHỤ LỤC III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 72 PHỤ LỤC IV: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT .75 PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU 78 -viii- DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm 24 Bảng 3.1 Thang đo sách phát triển đào tạo .34 Bảng 3.2 Thang đo tiền lương phúc lợi .35 Bảng 3.3 Thang đo điều kiện làm việc 35 Bảng 3.4 Thang đo gắn bó với đồng nghiệp .36 Bảng 3.5 Thang đo giúp đỡ lãnh đạo 36 Bảng 3.6 Thang đo động lực làm việc .37 Bảng 4.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu .39 Bảng 4.2 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo phát triển đào tạo 40 Bảng 4.3 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo tiền lương phúc lợi 41 Bảng 4.4 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo điều kiện làm việc 41 Bảng 4.5 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo gắn bó đồng nghiệp .42 Bảng 4.6 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo giúp đỡ lãnh đạo 42 Bảng 4.7 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo động lực làm việc 43 Bảng 4.8 Kết kiểm định KMO Bartlett yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc .43 Bảng 4.9 Kết phân tích nhân tố khám phá 44 Bảng 4.10 Kết kiểm định KMO Bartlett cho yếu tố động lực làm việc .45 Bảng 4.11 Kết phân tích nhân tố khám phá cho yếu tố nhận biết thương hiệu 45 Bảng 4.12 Kiểm định giá trị phân biệt khái niệm 47 Bảng 4.13 Trọng số tải thang đo 48 Bảng 4.14 TrọK.ng số tải thang đo .49 Bảng 4.15 Kiểm định giá trị phân biệt khái niệm nghiên cứu 51 Bảng 4.16 Trọng số tải thang đo 52 Bảng 4.17 Bảng tóm tắt kết kiểm định thang đo .53 Bảng 4.18 Kết kiểm định mối quan hệ nhân khái niệm mơ hình 55 -79- Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 825 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted GBDN1 5.23 3.656 693 756 GBDN2 5.27 3.404 703 738 GBDN3 4.94 2.858 674 785 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 851 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted GDLD1 5.72 3.440 747 770 GDLD2 5.87 3.528 707 806 GDLD3 5.70 3.284 714 802 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 866 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DLLV1 9.8306 9.117 711 832 DLLV2 9.8468 8.619 711 832 DLLV3 9.7339 8.668 732 823 DLLV4 9.7097 8.273 717 830 -80- KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 810 Approx Chi-Square 1202.946 df 153 Sig .000 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues % of Total % of Variance Cumulative % Total Variance % of Cumulative % Total Variance Cumulative % 5.711 31.728 31.728 5.711 31.728 31.728 3.029 16.830 16.830 2.411 13.393 45.122 2.411 13.393 45.122 2.891 16.060 32.891 2.046 11.367 56.489 2.046 11.367 56.489 2.889 16.051 48.942 1.907 10.594 67.083 1.907 10.594 67.083 2.389 13.274 62.216 1.351 7.505 74.588 1.351 7.505 74.588 2.227 12.372 74.588 647 3.596 78.183 570 3.165 81.349 440 2.446 83.794 421 2.337 86.132 10 392 2.175 88.307 11 387 2.148 90.455 12 329 1.826 92.281 13 307 1.708 93.990 14 288 1.600 95.590 15 234 1.298 96.888 16 229 1.274 98.162 17 179 994 99.156 18 152 844 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis -81- Rotated Component Matrix a Component PTDT1 854 PTDT2 802 PTDT3 836 PTDT4 754 TLPL1 793 TLPL2 839 TLPL3 809 TLPL4 831 DKLV1 824 DKLV2 895 DKLV3 812 DKLV4 843 GBDN1 801 GBDN2 849 GBDN3 795 GDLD1 844 GDLD2 852 GDLD3 856 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .766 248.933 000 -82- Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.861 71.530 71.530 587 14.672 86.202 292 7.305 93.507 260 6.493 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component DLLV1 841 DLLV2 844 DLLV3 852 DLLV4 845 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.861 % of Variance 71.530 Cumulative % 71.530 -83- Estimates (Group number - Default model) Scalar Estimates (Group number - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number - Default model) -84- Estimate S.E C.R P DKLV1 < - DKLV 1.000 DKLV2 < - DKLV 1.112 109 10.241 *** DKLV3 < - DKLV 965 109 8.833 *** DKLV4 < - DKLV 1.141 125 9.142 *** TLPL1 < - TLPL 1.000 TLPL2 < - TLPL 1.047 123 8.476 *** TLPL3 < - TLPL 1.092 132 8.253 *** TLPL4 < - TLPL 1.181 133 8.874 *** PTDT1 < - PTDT Label 1.000 PTDT2 < - PTDT 945 080 11.850 *** PTDT3 < - PTDT 794 084 9.405 *** PTDT4 < - PTDT 665 080 8.353 *** DLLV1 < - DLLV 1.000 DLLV2 < - DLLV 1.075 109 9.837 *** DLLV3 < - DLLV 998 108 9.258 *** DLLV4 < - DLLV 1.106 116 9.523 *** GDLD1 < - GDLD 1.000 GDLD2 < - GDLD 934 099 9.433 *** GDLD3 < - GDLD 997 106 9.438 *** GBDN1 < - GBDN 1.000 GBDN2 < - GBDN 1.087 128 8.520 *** GBDN3 < - GBDN 1.284 153 8.413 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate DKLV1 < - DKLV 764 DKLV2 < - DKLV 904 DKLV3 < - DKLV 778 DKLV4 < - DKLV 802 TLPL1 745 < - TLPL -85- Estimate TLPL2 < - TLPL 792 TLPL3 < - TLPL 771 TLPL4 < - TLPL 832 PTDT1 < - PTDT 887 PTDT2 < - PTDT 859 PTDT3 < - PTDT 731 PTDT4 < - PTDT 672 DLLV1 < - DLLV 811 DLLV2 < - DLLV 797 DLLV3 < - DLLV 761 DLLV4 < - DLLV 777 GDLD1 < - GDLD 851 GDLD2 < - GDLD 791 GDLD3 < - GDLD 791 GBDN1 < - GBDN 789 GBDN2 < - GBDN 797 GBDN3 < - GBDN 784 Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P DKLV < > TLPL 132 055 2.380 017 DKLV < > PTDT 257 080 3.227 001 DKLV < > DLLV 283 073 3.856 *** DKLV < > GDLD 133 065 2.044 041 DKLV < > GBDN 141 057 2.487 013 TLPL < > PTDT 282 080 3.514 *** TLPL < > DLLV 394 082 4.830 *** TLPL < > GDLD 179 066 2.721 007 TLPL < > GBDN 189 059 3.223 001 PTDT < > DLLV 499 104 4.787 *** Label -86- Estimate S.E C.R P PTDT < > GDLD 222 090 2.481 013 PTDT < > GBDN 303 082 3.697 *** DLLV < > GDLD 481 094 5.116 *** DLLV < > GBDN 411 082 4.983 *** GDLD < > GBDN 269 071 3.775 *** Correlations: (Group number - Default model) Estimate DKLV < > TLPL 258 DKLV < > PTDT 354 DKLV < > DLLV 457 DKLV < > GDLD 217 DKLV < > GBDN 275 TLPL < > PTDT 402 TLPL < > DLLV 659 TLPL < > GDLD 304 TLPL < > GBDN 382 PTDT < > DLLV 588 PTDT < > GDLD 266 PTDT < > GBDN 431 DLLV < > GDLD 674 DLLV < > GBDN 685 GDLD < > GBDN 456 Variances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P DKLV 530 110 4.826 *** TLPL 494 107 4.601 *** PTDT 995 166 6.008 *** DLLV 723 137 5.291 *** GDLD 704 128 5.485 *** Label Label -87- Estimate S.E C.R P GBDN 496 102 4.849 *** e1 380 057 6.603 *** e2 146 037 3.931 *** e3 322 050 6.473 *** e4 383 062 6.206 *** e5 396 061 6.457 *** e6 322 054 5.959 *** e7 403 065 6.209 *** e8 306 057 5.317 *** e9 268 062 4.346 *** e10 316 062 5.103 *** e11 546 080 6.802 *** e12 533 075 7.103 *** e13 378 060 6.279 *** e14 481 075 6.429 *** e15 524 078 6.733 *** e16 579 088 6.605 *** e17 267 059 4.539 *** e18 367 064 5.731 *** e19 418 073 5.725 *** e20 302 056 5.438 *** e21 338 064 5.304 *** e22 514 093 5.516 *** Label -88- Scalar Estimates (Group number - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P DLLV < - TLPL 399 094 4.230 *** DLLV < - PTDT 160 063 2.523 012 DLLV < - DKLV 177 078 2.271 023 DLLV < - GDLD 374 079 4.724 *** DLLV < - GBDN 324 101 3.201 001 DKLV1 < - DKLV 1.000 DKLV2 < - DKLV 1.112 109 10.241 *** DKLV3 < - DKLV 965 109 8.833 *** DKLV4 < - DKLV 1.141 125 9.142 *** TLPL1 1.000 < - TLPL Label -89- Estimate S.E C.R P TLPL2 < - TLPL 1.047 123 8.476 *** TLPL3 < - TLPL 1.092 132 8.253 *** TLPL4 < - TLPL 1.181 133 8.874 *** PTDT1 < - PTDT Label 1.000 PTDT2 < - PTDT 945 080 11.850 *** PTDT3 < - PTDT 794 084 9.405 *** PTDT4 < - PTDT 665 080 8.353 *** DLLV1 < - DLLV 1.000 DLLV2 < - DLLV 1.075 109 9.837 *** DLLV3 < - DLLV 998 108 9.258 *** DLLV4 < - DLLV 1.106 116 9.523 *** GDLD1 < - GDLD 1.000 GDLD2 < - GDLD 934 099 9.433 *** GDLD3 < - GDLD 997 106 9.438 *** GBDN1 < - GBDN 1.000 GBDN2 < - GBDN 1.087 128 8.520 *** GBDN3 < - GBDN 1.284 153 8.413 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate DLLV < - TLPL 330 DLLV < - PTDT 188 DLLV < - DKLV 151 DLLV < - GDLD 369 DLLV < - GBDN 268 DKLV1 < - DKLV 764 DKLV2 < - DKLV 904 DKLV3 < - DKLV 778 DKLV4 < - DKLV 802 TLPL1 745 < - TLPL -90- Estimate TLPL2 < - TLPL 792 TLPL3 < - TLPL 771 TLPL4 < - TLPL 832 PTDT1 < - PTDT 887 PTDT2 < - PTDT 859 PTDT3 < - PTDT 731 PTDT4 < - PTDT 672 DLLV1 < - DLLV 811 DLLV2 < - DLLV 797 DLLV3 < - DLLV 761 DLLV4 < - DLLV 777 GDLD1 < - GDLD 851 GDLD2 < - GDLD 791 GDLD3 < - GDLD 791 GBDN1 < - GBDN 789 GBDN2 < - GBDN 797 GBDN3 < - GBDN 784 Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P TLPL < > PTDT 282 080 3.514 *** TLPL < > GDLD 179 066 2.721 007 TLPL < > GBDN 189 059 3.223 001 PTDT < > GDLD 222 090 2.481 013 PTDT < > GBDN 303 082 3.697 *** GDLD < > GBDN 269 071 3.775 *** DKLV < > PTDT 257 080 3.227 001 DKLV < > GDLD 133 065 2.044 041 DKLV < > GBDN 141 057 2.487 013 DKLV < > TLPL 132 055 2.380 017 Label -91- Correlations: (Group number - Default model) Estimate TLPL < > PTDT 402 TLPL < > GDLD 304 TLPL < > GBDN 382 PTDT < > GDLD 266 PTDT < > GBDN 431 GDLD < > GBDN 456 DKLV < > PTDT 354 DKLV < > GDLD 217 DKLV < > GBDN 275 DKLV < > TLPL 258 Variances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P DKLV 530 110 4.826 *** TLPL 494 107 4.601 *** PTDT 995 166 6.008 *** GDLD 704 128 5.485 *** GBDN 496 102 4.849 *** e23 123 039 3.143 002 e1 380 057 6.603 *** e2 146 037 3.931 *** e3 322 050 6.473 *** e4 383 062 6.206 *** e5 396 061 6.457 *** e6 322 054 5.959 *** e7 403 065 6.209 *** e8 306 057 5.317 *** e9 268 062 4.346 *** e10 316 062 5.103 *** Label -92- Estimate S.E C.R P e11 546 080 6.802 *** e12 533 075 7.103 *** e13 378 060 6.279 *** e14 481 075 6.429 *** e15 524 078 6.733 *** e16 579 088 6.605 *** e17 267 059 4.539 *** e18 367 064 5.731 *** e19 418 073 5.725 *** e20 302 056 5.438 *** e21 338 064 5.304 *** e22 514 093 5.516 *** Label Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Estimate DLLV 829 GBDN3 614 GBDN2 634 GBDN1 622 GDLD3 626 GDLD2 626 GDLD1 725 DLLV4 604 DLLV3 579 DLLV2 635 DLLV1 657 PTDT4 452 PTDT3 534 PTDT2 738 PTDT1 787 -93- Estimate TLPL4 693 TLPL3 594 TLPL2 627 TLPL1 555 DKLV4 643 DKLV3 605 DKLV2 818 DKLV1 583
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU, MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn