Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

75 11 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:21

Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ CÔNG THÀNH DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN ĐÌNH HẢO Hà nội, 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam nay” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Lê Công Thành MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẺ TÍN DỤNG VÀ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Khái niệm đặc điểm thẻ tín dụng 10 1.2 Các chủ thể tham gia vào dịch vụ thẻ tín dụng 14 1.3 Sự cần thiết nội dung điều chỉnh pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 20 2.1 Thực trạng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam nay: 20 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt nam 46 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 56 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 56 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 60 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 65 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Tiếng Anh BIN Bank Identification Number Mã tổ chức phát hành thẻ POS Point of Sale Thiết bị chấp nhận thẻ điểm bán PIN Personal Identification Number Mã số xác định chủ thẻ QR Code Quick Response code Mã vạch ma trận ATM Automated Teller Machine Máy giao dịch tự động WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại Thế giới MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển kinh tế Việt Nam, Ngân hàng thương mại bước hoàn thiện phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng để hội nhập vào kinh tế giới Thanh tốn khơng dùng tiền mặt trở thành phương thức tín dụng chủ đạo người dân nước phát triển Việt Nam Thẻ ngân hàng nói chung thẻ tín dụng nói riêng sản phẩm cơng nghệ đại, ngày trở nên phổ biến, góp phần hạn chế lượng tiền mặt lưu thơng, tạo điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng Pháp luật thẻ tín dụng phận ngành luật ngân hàng có mối liên hệ với pháp luật dân sự, thương mại, quản lý nhà nước, hình sự,…Khơng liên quan đến ngành luật hệ thống pháp luật nước, pháp luật thẻ tín dụng cịn liên quan đến điều ước quốc tế, thông lệ, tập quán giao dịch quốc tế Thẻ tín dụng nói riêng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt hữu hiệu kinh tế Thế giới nước ta Tuy nhiên, hành lang pháp lý lĩnh vực thẻ tín dụng cịn hạn chế, bất cập nhiều lỗ hổng cần lưu ý tạo kẻ hở dễ phát sinh tiêu cực Để đáp ứng phát triển thị trường phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế cần phải xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm siết chặt hoạt động thẻ tín dụng bảo đảm khả thích ứng với biến động hoạt động dịch vụ thẻ tín dụng Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam nay” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Một số cơng trình nghiên cứu trước đây: Tác giả Phạm Ngọc Ngoạn với Luận án Tiến sĩ “Hoàn thiện quản lý nhà nước dịch vụ thẻ toán ngân hàng thương mại Việt Nam”, năm 2010 Luận án phân tích, đánh giá thực trạng việc ứng dụng, phát triển thẻ toán quản lý nhà nước dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại Việt Nam Từ vấn đề bất cập cần xử lý đề xuất hệ thống giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước dịch vụ toán thẻ nhằm phát triển dịch vụ toán thẻ đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi mới, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế đất nước ngành ngân hàng [16] Tác giả Trịnh Thanh Huyền với Luận án Tiến sĩ “Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt qua Ngân hàng thương mại Việt Nam”, năm 2012 Luận án phân tích, tổng kết học kinh nghiệm số nước Thế giới phát triển tốn khơng dùng tiền mặt, nguyên nhân tồn phát triển tốn khơng dùng tiền mặt qua Ngân hàng thương mại Việt Nam từ đề xuất giải pháp phát triển tốn khơng dùng tiền mặt cách an toàn, hiệu [17] Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Diễm với Luận án Tiến sỉ “Quản lý nhà nước dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt toán nội địa Ngân hàng thương mại Việt Nam”, năm 2018 Luận án hệ thống hóa số vấn đề lý luận liên quan đến dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt quản lý nhà nước dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt toán nội địa Ngân hàng thương mại Phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhà nước dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt điều kiện đổi Việt Nam qua bất cập cần hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt xu vận động tiền trình hội nhập kinh tế quốc tế từ đề xuất phương hướng giải pháp hoàn quản lý nhà nước dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam đảm bảo dịch vụ toán Ngân hàng thương mại phát triển cách toàn diện [19] Tác giả Nguyễn Minh Thắng với Luận văn Thạc sĩ “Những quy định chủ yếu pháp luật thẻ tín dụng xu hướng hồn thiện”, năm 2007 Luận văn đưa cách tổng quát phát triển thẻ tín dụng thực trạng điều chỉnh pháp luật thẻ tín dụng Việt Nam đưa số gợi ý, đề xuất vài vấn đề chủ yếu để hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh thẻ tín dụng Tuy nhiên, số đề xuất giải pháp khơng cịn phù hợp giai đọan [15] Ngồi ra, có số viết thẻ ngân hàng tạp chí, báo chuyên ngành Tạp chí Ngân hàng, Thời báo Ngân hàng, báo điện tử Internet,… Các hội thảo thẻ ngân hàng thường xuyên tổ chức như: hội thảo “Tồn cảnh Cơng nghệ thơng tin - Truyền thông Việt Nam” Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 30-31/10/2019; Hội thảo “Thẻ Chip chuẩn nội địa VCCS – Chuyển đổi thành công & Gia tăng giá trị” Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (MK Group) tổ chức ngày 11/12/2019; Hội thảo Quản lý rủi ro thẻ năm 2019 với chủ đề “Xu hướng rủi ro loại hình tốn mới” Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam tổ chức vào ngày 11-12/07/2019; Diễn đàn Thẻ toán châu Á lần thứ với chủ đề “Phát triển toán hướng tới tương lai thương mại số” Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) Hiệp hội Thẻ thơng minh châu Á - Thái Bình dương (APSCA) đồng tổ chức từ ngày 19-20/10/2016; Hội nghị thường niên Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam năm Tuy nhiên tất cơng trình đề cập khía cạnh kinh tế số vấn đề sách dịch vụ thẻ Chưa sâu nghiên cứu, khái quát toàn cảnh pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng, đánh giá thực trạng pháp luật phương hướng giải pháp hoàn thiện cụ thể mặt pháp lý Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu số vấn đề lý luận thẻ tín dụng nội dung điều chỉnh pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Trên sở phân tích thực trạng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng, bất cập tồn tại, từ đề số giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng - Nhiệm vụ nghiên cứu:  Làm rõ vấn đề lý luận pháp luật thẻ tín dụng nội dung điều chỉnh pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại;  Phân tích, đánh giá quy định pháp luật hành dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại;  Phân tích, đánh giá thực trạng thực pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam nay;  Đề số kiến nghị phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực trạng thực pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu quy định pháp luật thực trạng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp thu thập, thống kê; Phương pháp so sánh, đánh giá, khái quát hóa, hệ thống hóa vấn đề để từ sử dụng phương pháp tổng hợp phân tích nhằm đưa đánh giá khách quan vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Đề tài nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung phát triển lý luận pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng, đưa giải pháp nhằm hạn chế bất cập, tồn để hoàn thiện pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Về mặt thực tiễn, kết nghiên cứu Luận văn đưa số ý kiến đóng góp cho quan quản lý nhà nước, Ngân hàng nhà nước trình ban hành sách, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật giúp cho việc quản lý dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại ngày hiệu Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, phần nội dung Luận văn gồm 03 chương sau: Chương Những vấn đề lý luận thẻ tín dụng điều chỉnh pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Chương Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẺ TÍN DỤNG VÀ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm đặc điểm thẻ tín dụng Khái niệm thẻ tín dụng đề cập văn pháp luật Việt Nam từ lâu, từ năm 1994 Điều 24 Quyết định số 22/QĐ-NH1 ngày 21 tháng 02 năm 1994 Thống đốc Ngân hàng nhà nước có mơ tả thẻ tín dụng sau: “Thẻ tín dụng áp dụng khách hàng có đủ điều kiện Ngân hàng đồng ý cho vay tiền Khách hàng toán số tiền phạm vi hạn mức tín dụng Ngân hàng chấp thuận văn bản” Đến năm 1999, khái niệm thẻ tín dụng pháp quy hóa Điều Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 10 năm 1999 Thống đốc Ngân hàng nhà nước, theo quy định “Thẻ tín dụng loại thẻ cho phép chủ thẻ tốn tiền hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt hạn mức tín dụng tổ chức phát hành thẻ chấp thuận theo hợp đồng” Đến năm 2007, khái niệm thẻ tín dụng quy định rõ nét hơn, Khoản Điều Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 05 năm 2007 Thống đốc Ngân hàng nhà nước có định nghĩa: “Thẻ tín dụng thẻ cho phép chủ thẻ thực giao dịch thẻ phạm vi hạn mức tín dụng cấp theo thỏa thuận với tổ chức phát hành thẻ” Bên cạnh đó, làm rõ định nghĩa giao dịch thẻ: “là việc sử dụng thẻ để gửi, nạp, rút tiền mặt, tốn tiền hàng hóa, dịch vụ, sử dụng dịch vụ khác tổ chức phát hành thẻ, tổ chức toán thẻ cung ứng” 10 sách phù hợp, có vấn đề quy định tỷ lệ góp vốn nhà đầu tư nước vào lĩnh vực này; thống việc xử lý vấn đề liên quan đến việc trích lập dự phịng xử lý rủi ro thẻ quy định cụ thể bảo hiểm cho nghiệp vụ thẻ tín dụng nhằm tạo hồn thiện bình đẳng hạn chế rủi ro tất chủ thể tham gia vào trình phát hành, sử dụng tốn thẻ tín dụng Bên cạnh đó, cần tiếp tục cập nhật, bổ sung kịp thời hành vi vi phạm, chế tài xử lý vi phạm quy định hành liên quan để ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm lĩnh vực cơng nghệ cao 3.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Thanh toán thẻ tín dụng điều chỉnh chung hình thức khía cạnh quản lý hoạt động tốn Thị trường thẻ có đặc thù khác biệt nhiều so với loại hình thẻ tốn khác, mà văn riêng biệt hoạt động tốn nói chung khơng đủ để tạo hành lang pháp lý cho thị trường thẻ phát triển Ngân hàng nhà nước cần ban hành quy văn pháp luật riêng cho hoạt động toán thẻ tín dụng, cần ý hồn thiện số quy định sau 3.2.1 Hoàn thiện quy định chế quản lý giao dịch tốn quốc tế: Cần có quy định ngun tắc quản lý giao dịch toán quốc tế Các quy định pháp lý hành liên quan đến toán quốc tế nằm rải rác quy định như: Pháp lệnh ngoại hối, Luật tổ chức tín dụng, Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 08 năm 2014 Thống đốc ngân hàng nhà nước hướng dẫn phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi,… ; Bổ sung, hồn chỉnh khn khổ pháp lý chế sách cho phát triển tốn điện tử như: Khung pháp lý rõ 61 ràng, minh bạch; tăng cường giám sát Ngân hàng Nhà nước hệ thống ngân hàng [21] Đối với lĩnh vực toán, tổ chức cung ứng dịch vụ toán, trung gian toán phải tuân thủ quy định pháp lý hành điều kiện cấp phép tuân thủ trình cung ứng dịch vụ Trong đó, việc quản lý giao dịch toán điện tử xuyên biên giới Việt Nam gặp nhiều khó khăn chủ yếu giao dịch thực thông qua cổng toán quốc tế chuyển mạch qua tổ chức thẻ quốc tế, dẫn đến giảm cạnh tranh tạo bất bình đẳng tổ chức cung ứng Đối với tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới (Western Union, Money Gram, ) vào lãnh thổ Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh cấp phép, diện thương mại, phát sinh số vấn đề trốn thuế, rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp Theo thông lệ quốc tế, số nước vấn đề có quy định diện thương mại, xử lý giao dịch qua cổng tốn nước Do vậy, để làm tốt công tác tăng cường quản lý hoạt động toán quốc tế, mạng xã hội hoạt động Việt Nam bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật lĩnh vực tốn cần phải có số quy định cung cấp thông tin theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền làm sở để quản lý giao dịch tốn xun biên giới 3.2.2 Hồn thiện quy định điều kiện kinh doanh hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán: Cần rà soát điều kiện kinh doanh, giảm bớt thủ tục hành Bổ sung thêm quy định dịch vụ tiền di động dịch vụ trung gian toán để tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán sau Ngân hàng nhà nước cấp Giấy phép triển khai dùng tài khoản viễn thơng tốn dịch vụ khác có giá trị nhỏ Nội dung bổ sung thực cần thiết giúp cho người dân tốn lúc nơi với thiết bị di 62 động kết nối Internet đồng thời giúp thúc đẩy tài tồn diện Bổ sung nguyên tắc giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán tổ chức Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép Thêm vào đó, cần quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên liên quan trình cung ứng dịch vụ trung gian tốn như: phí dịch vụ, bồi thường thiệt hại, giải tranh chấp, quy định cung cấp thơng tin, đảm bảo an tồn, bảo mật tốn 3.2.3 Hồn thiện quy định việc rút tiền mặt thẻ tín dụng: Cần phải có quy định rõ phạm vi sử dụng thẻ tín dụng như: thẻ tín dụng sử dụng để tốn tiền hàng hóa, dịch vụ; rút tiền mặt POS lắp đặt chi nhánh, phòng giao dịch tổ chức toán thẻ Cần quy định biện pháp kiểm soát, ngăn chặn từ chối giao dịch, từ chối toán thẻ, chấm dứt hợp đồng tốn, khơng cho phép lợi dụng thẻ tín dụng để sử dụng vào mục đích khơng quy định, như: sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản toán, thẻ ghi nợ thẻ trả trước khách hàng bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ); rút tiền mặt POS đơn vị chấp nhận thẻ, tốn hàng hóa, dịch vụ khơng quy định pháp luật Quy định tiêu chí lựa chọn đơn vị chấp nhận thẻ thực đánh giá, phân loại đối tượng có nhu cầu chấp nhận toán thẻ phù hợp với đặc điểm, ngành nghề kinh doanh Cần ngăn ngừa trường hợp ngân hàng ngừng ký hợp đồng với đơn vị chấp nhận thẻ có hành vi vi phạm pháp luật đơn vị chuyển sang ký hợp đồng với ngân hàng khác để tiếp tục thực hành vi vi phạm pháp luật 3.2.4 Hoàn thiện quy định hoạt động đại lý toán: Cần quy định phạm vi hoạt động, đối tượng tham gia, nguyên tắc hoạt động, nghiệp vụ giao đại lý, hợp đồng đại lý Chủ động nghiên cứu thông lệ quốc tế, mơ hình thành cơng nước phát triển có kinh tế 63 tương đồng Việt Nam đồng thời đúc kết kinh nghiệm trình triển khai mơ hình thí điểm khu vực nông thôn để bổ sung quy định nhằm tạo điều kiện cho tổ chức gia tăng dịch vụ, tiếp cận nhiều khách hàng đặc biệt vùng nơng thơn, vùng sâu vùng xa với chi phí hợp lý nhằm góp phần tăng cường khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững 3.2.5 Hoàn thiện quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài: Theo cam kết với WTO (Tổ chức thương mại Thế giới), Việt Nam có cam kết chung diện thương mại ngành phân ngành biểu cam kết, theo “Nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi phép góp vốn hình thức mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam Trong trường hợp này, tổng mức vốn cổ phần nhà đầu tư nước nắm giữ doanh nghiệp không vượt 30% vốn điều lệ doanh nghiệp đó, trừ pháp luật có quy định khác quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép Một năm sau gia nhập, hạn chế 30% cổ phần nước việc mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam bãi bỏ, ngoại trừ việc góp vốn dước hình thức mua cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần với ngành không cam kết Biểu cam kết ” Dịch vụ trung gian toán chưa cam kết Biểu cam kết với WTO Do đó, cần nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước lên 49% (đối với dịch vụ trung gian toán Ngân hàng nhà nước cấp phép), bởi: (i) quy định nhằm tạo thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước bảo đảm vai trò chủ động doanh nghiệp nước, tránh thao túng nhà đầu tư nước lĩnh vực này, bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng - tài chính; (ii) loại hình hoạt động mới, dự báo thị trường đầy tiềm năng, việc tạo mơi trường kinh doanh 64 phục vụ lợi ích quốc gia cộng đồng doanh nghiệp nước thực cần thiết, đó, quan quản lý chuyên ngành cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nước nắm bắt hội, tính chủ động hoạt động kinh doanh 3.2.6 Hồn thiện quy định trích lập dự phịng xử lý vấn đề liên quan đến rủi ro thẻ tín dụng bảo hiểm cho nghiệp vụ thẻ tín dụng: Cần ban hành hướng dẫn chi tiết việc xử lý rủi ro hoạt động dịch vụ thẻ, theo xem xét việc thực trích lập Quỹ dự phịng rủi ro hoạt động thẻ, quy định cụ thể tỷ lệ trích lập hướng dẫn việc sử dụng quỹ để xử lý trường hợp rủi ro hoạt động thẻ Bên cạnh đó, cần ban hành quy định việc mua bảo hiểm cho nghiệp vụ thẻ tín dụng, quy định cụ thể đối tượng, phạm vi, quyền lợi, điều kiện, quy tắc bảo hiểm…nhằm tạo chế bù đắp thiệt hại có rủi ro xảy ra, tạo hồn thiện bình đẳng hạn chế rủi ro tất chủ thể tham gia vào trình phát hành, sử dụng tốn thẻ tín dụng 3.2.7 Hồn thiện quy định quản lý ngoại hối: Việc khơng kiểm sốt chi tiêu chủ thẻ nước làm cản trở mục tiêu quản lý nhà nước ngoại hối Chủ thẻ lợi dụng thẻ để chuyển ngoại tệ nước ngồi đẫn tới tình trạng “chảy máu ngoại tệ” Để khắc phục tình trạng này, trước hết quy định số lượng tối đa số thẻ tín dụng Sau áp dụng biện pháp hạn chế khác, quản lý sau: quy định hạn mức tối đa rút, chi tiêu ngoại tệ từ thẻ tín dụng quốc tế; quy định hạn mức chi tiêu tối đa giao dịch chủ thẻ nước ngoài; yêu cầu tổ chức phát hành thẻ báo cáo giao dịch khơng bình thường; đặt chế tài xử phạt với người vi phạm 3.2.8 Hoàn thiện quy định vấn đề chủ thẻ: 65 Các quy định hành chủ thẻ đáp ứng yêu cầu mà chưa dự liệu hết khó khăn phát sinh Nguyên nhân chủ yếu quy định ban hành để áp dụng chung cho tất loại thẻ khơng dành riêng cho thẻ tín dụng Do ban hành quy định riêng thẻ tín dụng, pháp luật có điều kiện để đặt tiêu chí để sàng lọc phân loại chủ thẻ, có chế điều chỉnh khác chủ thể Việt Nam chủ thể nước ngoài, chủ thẻ cá nhân chủ thẻ tổ chức, chủ thẻ chủ thẻ phụ Trường hợp người nước chủ thẻ sử dụng Việt Nam cần có quy định cụ thể hơn, đặc biệt vấn đề xử lý rủi ro sau phát sinh chủ thẻ xuất cảnh nước Riêng chủ thẻ tổ chức, cần có chế sử dụng thẻ thông qua người đại diện, vấn đề phân định tránh nhiệm cá nhân sử dụng thẻ với pháp nhân chủ thẻ liên quan đến số lượng tối đa thẻ tín dụng mà chủ thẻ sử dụng, liên quan đến uy tín trả nợ (số lượng tối đa dư nợ hạn chủ thẻ thời gian định), liên quan đến nghĩa vụ tuân thủ quy định tổ chức phát hành thẻ pháp luật thẻ tín dụng, thường xuyên phát sinh nợ hạn, thường xuyên có vi phạm pháp luật vi phạm hợp đồng sử dụng thẻ Khi có điều kiện này, rủi ro với phát hành thẻ khơng có tài sản đảm bảo giảm Hiện nay, yếu tố tài sản đảm bảo rào cản lớn thị trường nên gỡ bõ làm số lượng thẻ tín dụng tăng lên Vì coi bước đột phá để thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng tỷ lệ phát hành thẻ tín dụng thị trường Việt Nam 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 3.3.1 Phát huy lực hoạt động hiệp hội ngành nghề: Hiệp hội ngành nghề mà cụ thể Hội thẻ ngân hàng Việt Nam chủ thể có tiếng nói cần thiết cho việc bảo vệ quyền lợi chủ thể 66 thành viên hiệp hội Ngoài ra, Hội thẻ ngân hàng Việt Nam trung tâm đầu mối thực sách liên kết thống chủ thể hệ thống toán thẻ Việc tổ chức thẻ Việt Nam đưa nguyên tắc chung cho nghiệp vụ thẻ cụ thể ban hành loại mức phí thống chung toàn hệ thống giúp cho chủ thể tham gia hoạt động tốn thẻ có mơi trường pháp lý cơng bằng, chống tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh tổ chức phát hành thẻ, tổ chức tốn thẻ… Việc trao đổi thơng tin thống từ Hội thẻ ngân hàng Việt Nam giúp ích nhiều cho phát triển thị trường thẻ tín dụng nước ta Thơng tin thức từ Hội thẻ ngân hàng Việt Nam kênh đáng tin cậy để chủ thể thị trường thẻ tham chiếu Đây hoạt động minh bạch hóa nguồn thơng tin cách xác Ngân hàng nhà nước Việt Nam nên khuyến khích các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức tốn thẻ tham gia tích cực vào Hội thẻ ngân hàng Việt Nam để hỗ trợ phát triển sở cạnh tranh công Ngân hàng nhà nước nên trao cho hội số quyền lực định việc xử lý vi phạm, sai phạm hoạt động tốn thẻ tín dụng, ban hành văn có tính pháp lý cao cho phép Ngân hàng nhà nước tiến hành công tác đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn cho nhân viên hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Hội thẻ ngân hàng Việt Nam cần phối hợp với tổ chức thẻ quốc tế việc giúp đỡ ngân hàng hoạch định chiến lược tham gia khai thác thị trường, thúc đẩy hoạt động toán phát hành thẻ tín dụng ứng dụng kịp thời tiện ích công nghệ thẻ, bắt kịp với nước phát triển giới 3.3.2 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thẻ tín dụng: 67 Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thẻ tín dụng giúp cho người dân nhận thức chất quy trình vận hành hoạt động thẻ tín dụng, hiểu rõ trách nhiệm quyền lợi chủ thể tham gia quan hệ thẻ tín dụng để từ thực tốt quy định pháp luật, tránh tình trạng khơng hiểu nên khiếu nại, thắc mắc thường xuyên Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp cho người dân nâng cao trách nhiệm việc sử dụng thẻ toán Đặc biệt trách nhiệm bảo đảm an tồn, bí mật thơng tin liên quan đến thẻ tín dụng Việc tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần tập trung vào đối tượng người dân quan đơn vị hợp tác việc quản lý lao động nhân viên có sử dụng thẻ tín dụng bên cạnh đó, việc tun truyền cần đơng đảo chủ thể tham gia tổ chức phát hành thẻ, tổ chức toán thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ, tổ chức thẻ quốc tế, hiệp hội ngành nghề, 68 Kết luận chương Xuất phát từ thực trạng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng, chương tác giả đưa phương hướng đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Về phương hướng hồn thiện pháp luật, tác giả đề xuất hoàn thiện pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng phải phù hợp với chủ trương Đảng sách Nhà nước, cụ thể theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016-2020; hồn thiện pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng phải đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất, phù hợp khả thi hệ thống pháp luật hồn thiện hoạt động dịch vụ thẻ tín dụng phải khắc phục hạn chế, tồn Ngân hàng thương mại Từ đó, tác giả đưa số giải pháp để hoàn thiện pháp luật nhằm tháo dỡ hạn chế, bất cập cần thiết phải thống hóa quy định phát hành, sử dụng, toán thẻ tín dụng văn pháp luật quy định riêng thẻ tín dụng theo bổ sung chế quản lý giao dịch toán quốc tế, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán, hoạt động đại lý toán, quản lý ngoại hối liên quan đến thẻ, cần nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước thống quy định 69 trích lập dự phịng rủi ro thẻ tín dụng Tác giả đồng thời đề giải pháp để nâng cao hiệu thực pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng 70 KẾT LUẬN Tóm lại, nói pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng vấn đề quan trọng thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam nói chung thị trường thẻ tín dụng nói riêng, giai đoạn nước ta thực đổi hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quản trị, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đại cách đồng bộ, thống để phù hợp với chuẩn mực quốc tế Song hành với phát triển mạnh mẽ khả tiềm ẩn cao rủi ro hoạt động kinh doanh Hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng - mảng hoạt động thu lợi nhuận đầy tiềm hệ thống dịch vụ ngân hàng – không nằm ngồi quy luật Do đó, thực tiễn đời sống đặt yêu cầu cho pháp luật có điều chỉnh kịp thời hợp lý lĩnh vực thẻ tín dụng, đặc biệt vấn đề tốn thẻ tín dụng Dịch vụ thẻ ngày phát triển với tốc độ nhanh số lượng, giá trị giao dịch, kéo theo rủi ro phát sinh hoạt động kinh doanh thẻ ngày cao Thanh tốn thẻ tín dụng có vai trị vô quan trọng kinh tế, so sánh với phương thức tốn tiền mặt tiền mặt có nhiều hạn chế bất tiện khơng an tồn giao dịch tốn lớn, chi phí tốn cao Điều địi hỏi phải thúc đẩy phát triển phương thức không dùng tiền mặt tốn có phương thức tốn thẻ tín dụng Phương thức tốn thẻ tín dụng liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau, nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi ích chủ thể liên quan, đồng thời tạo hành lang pháp lý lành mạnh, công cho hoạt động kinh doanh thị trường thẻ tín dụng Việt Nam, pháp luật cần có thêm nhiều quy định cụ thể chi tiết văn pháp luật thức để điều chỉnh vấn đề phát sinh từ hoạt động tốn thẻ tín dụng 71 Cùng với chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Ngân hàng nhà nước đẩy mạnh hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt, quy định pháp luật thẻ tín dụng đem lại nhiều chuyển biến tích cực hoạt động toán kinh tế, thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt vào sống, hạn chế dần thói quen sử dụng tiền mặt tốn, bảo đảm thực thi có hiệu quy định pháp luật lĩnh vực tiền tệ ngân hàng Đồng thời, bối cảnh phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin yêu cầu thực tiễn ngày đa dạng người sử dụng dịch vụ toán, để chủ thể tham gia hoạt động toán qua ngân hàng cách an toàn hiệu giảm thiểu rủi ro, thiết nghĩ quan nhà nước cần rà soát, loại bỏ quy dịnh chưa thống nhất, chồng chéo, tiếp tục nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể, thống nhất, trực tiếp điều chỉnh hành vi, hoạt động toán qua ngân hành để chủ thể tham gia trình tốn an tâm, tạo lịng tin thu hút ngày nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vào dịch vụ tốn, bảo đảm cạnh tranh cơng bằng, lành mạnh với chủ thể khác góp phần vào phát triển kinh tế an tồn, thơng suốt 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2012) Nghị định số 101/2012/NĐ-CP tốn khơng dùng tiền mặt, ban hành ngày 22/11/2012 Chính phủ (2016) Nghị định số 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 Chính phủ tốn khơng dùng tiền mặt, ban hành ngày 01/07/2016 Thủ tướng Chính phủ (2016) Quyết định phê duyệt Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016-2020, ban hành ngày 30/12/2016 Chính phủ (2019) Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, ban hành ngày 14/11/2019 Chính phủ (2020) Nghị tiếp tục thực nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, ban hành ngày 01/01/2020 Ngân hàng nhà nước (2011) Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng việt nam tiền mặt cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh, ban hành ngày 12/08/2011 Ngân hàng nhà nước (2012) Thông tư 35/2012/TT-NHNN quy định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, ban hành ngày 28/12/2012 Ngân hàng nhà nước (2014) Thông tư 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, ban hành ngày 31/12/2014 Ngân hàng nhà nước (2016) Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định hoạt động thẻ ngân hàng, ban hành ngày 30/06/2016 73 10 Ngân hàng nhà nước (2016) Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số thông tư quy định hoạt động cung ứng dịch vụ toán dịch vụ trung gian toán, ban hành ngày 14/10/2016 11 Ngân hàng nhà nước (2017) Thông tư 26/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định hoạt động thẻ ngân hàng, ban hành ngày 29/12/2017 12 Ngân hàng nhà nước (2018) Thông tư 41/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định hoạt động thẻ ngân hàng, ban hành ngày 28/12/2018 13 Thống đốc Ngân hàng nhà nước (2020) Chỉ thị số 01/CT-NHNN tổ chức thực nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2020, ban hành ngày 03/01/2020 14 Hội thẻ ngân hàng Việt Nam (2019) Tài liệu Hội nghị thường niên Hội thẻ ngân hàng Việt Nam 2019, ngày 22/03/2019 15 Nguyễn Minh Thắng (2007) Những quy định chủ yếu pháp luật thẻ tín dụng xu lướng hồn thiện, Luận văn Thạc sĩ Luật học Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Phạm Ngọc Ngoạn (2010) Hoàn thiện quản lý nhà nước dịch vụ thẻ toán Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Quản lý hành cơng, Học viện Hành 17 Trịnh Thanh Huyền (2012) Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt qua Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài 74 18 Ngơ Thị Bích Ngọc (2012) Giải pháp phát triển thẻ tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 19 Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2018) Quản lý nhà nước dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt tốn nội địa Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Thương mại 20 Đặng Kiên Cường (2018) “Khuyến nghị hoàn thiện pháp luật phòng ngừa rủi ro hạn chế nợ xấu thẻ tín dụng cá nhân”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, tập 2, số 21 Lưu Phước Vẹn (2019) “Phát triển hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam nay”, , (28/04/2019) 75 ... TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam. .. thương mại Chương Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân. .. 20 2.1 Thực trạng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam nay: 20 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt nam 46 CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ), Dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn