đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

7 469 1
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

2 - 1 2 3 -3 Kiểm tra bài cũ ? ? Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ: y = 2x + 2 ; y = 2x - 3 x O y y = 2 x - 3 y = 2 x + 2 y = 2 x Tiết 25 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1) Đường thẳng song song: KÕt luËn: Hai ®­êng th¼ng y = ax + b (a 0) vµ y = a’x + b’ (a’ 0) song song víi nhau khi vµ chØ khi a = a’, b b’ vµ trïng nhau khi vµ chØ khi a = a’, b = b’. ≠ ≠ ≠ 2 - 1 2 3 -3 x O y y 2 = 2 x - 3 y 1 = 2 x + 2 Bài tập: Tìm các cặp đường thẳng song song và các cặp đường thẳng trùng nhau trong các đường thẳng sau: y = 0,5x + 2 (d 1 ); y = 0,5x – 1 (d 2 ); y = 1,5x + 2 (d 3 ) . 1,5x + 2 (d 3 ) Tiết 25 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1) Đường thẳng song song: 2) Đường thẳng cắt nhau: Hai đường thẳng y = ax + b (a 0). Tiết 25 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1) Đường thẳng song song: KÕt luËn: Hai ®­êng th¼ng y = ax + b (a 0) vµ y = a’x + b’ (a’ 0) song song
- Xem thêm -

Xem thêm: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau, đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn