MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ

141 3 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU ******* TRẦN TRUNG HIẾU MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ LUẬN VĂN THẠC SĨ Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU ******* ******* TRẦN TRUNG HIẾU MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ HUYỀN Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng năm 2019 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi khung nghiên cứu 3.1 Đối tượng Error! Bookmark not defined 3.2 Phạm vi Error! Bookmark not defined 3.3 Khung đề tài Error! Bookmark not defined Phương pháp nghiên cứu Đóng góp thực tiễn đề tài 5.1 Ý nghĩa khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái quát nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Quản trị nguồn nhân lực 1.2 Nội dung nhiệm vụ công tác quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Nội dung công tác quản trị nguồn nhân lực 1.2.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.2.1.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực 1.2.1.3 Phân bố công việc 11 1.2.1.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 11 1.2.1.5 Đánh giá đãi ngộ nguồn nhân lực 14 1.2.2 Nhiệm vụ công tác quản trị nguồn nhân lực 18 1.2.2.1 Nhiệm vụ công tác quản trị nguồn nhân lực 18 1.2.2.2 Yêu cầu giữ chân nhân viên doanh nghiệp 19 1.2.2.3 Các yếu tố giữ chân nhân viên tổ chức 20 1.2.3 Lương bổng chế độ đãi ngộ 25 1.2.3.1 Thiết lập quản trị hệ thống lương bổng 25 1.2.3.2 Phúc lợi khoản đãi ngộ 30 Tiểu kết chương 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI PTSC MARINE 33 2.1 Giới thiệu PTSC Marine 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động Công ty 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động 35 2.1.4 Các đặc điểm sản phẩm, khách hàng PTSC Marine 40 2.1.5 Đặc điểm công nghệ PTSC Marine 41 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh PTSC Marine 42 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực PTSC Marine 43 2.2.1 Phân tích cấu nhân lực 43 2.2.1.1 Cơ cấu nhân lực theo giới tính 43 2.2.1.2 Cơ cấu nhân lực theo tính chất công việc 43 2.1.2.3 Cơ cấu nhân lực theo trình độ chun mơn 44 2.1.2.4 Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi 45 2.2.2 Thực trạng lao động tuyển việc PTSC Marine 46 2.2.2.1 Về lao động tuyển 46 2.2.2.2 Về lực lượng lao động rời khỏi PTSC Marine 46 2.2.2.3 Tỉ lệ lao động khỏi PTSC Marine theo độ tuổi 47 2.2.2.4 Tỉ lệ lao động khỏi PTSC Marine theo giới tính 47 2.2.2.5 Tỉ lệ lao động khỏi PTSC Marine theo trình độ 48 2.3 Thực trạng quản trị nhân lực PTSC Marine 49 2.3.1 Sự khuyến khích động viên cơng việc 49 2.3.1.1 Phân tích thân công việc môi trường làm việc 49 2.3.1.2 Chính sách lương bổng chế độ đãi ngộ 52 2.3.1.3 Phân tích sách khen thưởng phúc lợi xã hội 58 2.3.2 Thực trạng hoạt động quản trị nhân PTSC Marine 60 2.3.2.1 Khái quát nghiên cứu 60 2.3.2.2 Mẫu nghiên cứu 61 2.3.2.3 Một số kết nghiên cứu 63 2.3.2.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực 96 CHƯƠNG ĐỂ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ 101 3.1 Những sức ép đổi Cơng ty Tàu dịch vụ dầu khí 101 3.1.1 Sức ép đổi công ty Tàu dịch vụ dầu khí với mục tiêu cao hơn, tồn diện 101 3.1.2 Sức ép đổi với cơng ty Tàu dịch vụ dầu khí từ phía mơi trường cạnh tranh ngày liệt 101 3.1.3 Sức ép đổi với công ty Tàu dịch vụ dầu khí từ phía nâng cao lực địi hỏi CBCNV ngày cao 102 3.1.4 Sức ép đổi với cơng ty Tàu dịch vụ dầu khí từ phía quản lý nhà nước chặt chẽ 102 3.1.5 Sức ép đổi với công ty Tàu dịch vụ dầu khí từ phía mức độ chuyển đổi chậm quản lý nhà nước doanh nghiệp 103 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Cơng ty Tàu dịch vụ dầu khí 104 3.2.1 Tạo điều kiện học tập hội thăng tiến cho CBCNV 104 3.2.1.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo cách chi tiết 105 3.2.1.2 Xây dựng sách khuyến khích, hỗ trợ đào tạo cho loại CBCNV 105 3.2.1.3 Tăng kinh phí đào tạo cho CBCNV 106 3.2.1.4 Khuyết khích CBCNV du học nước 107 3.2.1.5 Quản lý công tác đào tạo 107 3.2.2 Nâng cao lực quản lý máy quản lý 108 3.2.2.1 Đổi chế sách 108 3.2.2.2 Thay đổi phương pháp chi trả tiền lương 112 3.2.3 Một số giải pháp khác 114 3.2.3.1 Bố trí cơng việc hợp lý 114 3.2.3.2 Cải thiện môi trường điều kiện làm việc 115 3.2.3.3 Tạo niềm tin cho CBCNV vào phát triển PTSC Marine 116 Tiểu kết chương 117 KẾT LUẬN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 PHỤ LỤC 121 PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT 121 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 125 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 126 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI PTSC 128 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên gọi PVN : Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PTSC : Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC Marine CBCNV NNL NS&QLTV CBQL : PTSC Marine : Cán công nhân viên : Nguồn nhân lực : Nhân quản lý thuyền viên : Cán quản lý NĐ : Nghị định CP : Chính phủ QĐ : Quyết định WTO : Tổ chức thương mại giới i DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 : Môi trường tổ chức cấp độ 22 Bảng 1.2: Môi trường bên ngồi mơi trường bên doanh nghiệp 23 Bảng 2.1 Cơ cấu nhân PTSC Marine năm 2019 36 Bảng 2.2: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2018 42 Bảng 2.3: Cơ cấu nhân lực theo giới tính 43 Bảng 2.4: Cơ cấu nhân lực theo tính chất cơng việc 44 Bảng 2.5: Cơ cấu theo trình độ chuyên môn 44 Bảng 2.6: Cơ cấu theo độ tuổi 45 Bảng 2.7: Tỉ lệ lao động tuyển dụng vào PTSC Marine 46 Bảng 2.8: Tỉ lệ lao động rời Công ty 47 Bảng 2.9: Tỉ lệ lao động khỏi PTSC Marine theo độ tuổi 47 Bảng 2.10 Cơ cấu nhân lực theo giới tính 48 Bảng 2.11: Cơ cấu nhân lực theo trình độ 48 Bảng 2.12 Một số tiêu đào tạo PTSC Marine 49 Bảng 2.13: Mức độ thu nhập bình quân PTSC Marine Công ty ngành năm 2018 57 Bảng 2.14: Đánh giá quy hoạch nhân theo nhóm đối tượng 65 Bảng 2.15: Đánh giá tuyển dụng theo nhóm đối tượng 68 Bảng 2.16: Đánh giá hoạt động đào tạo theo nhóm đối tượng 71 Bảng 2.17: Đánh giá xếp đội ngũ theo nhóm đối tượng 73 Bảng 2.18: Đánh giá chi trả thù lao phúc lợi theo nhóm đối tượng 75 Bảng 2.19: Đánh giá mơi trường làm việc theo nhóm đối tượng 78 Bảng 2.20: Đánh giá thăng tiến theo nhóm đối tượng 95 Bảng 2.21: Đánh giá kết công tác theo nhóm đối tượng 97 Bảng 3.1: Thống kê số CBNCV cử đào tạo từ năm 2014 đến 2018 107 ii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ tuyển dụng Hình 1.2: Các yếu tố chương trình lương bổng đãi ngộ 27 Hình 2.1: Trụ sở PTSC Marine 33 Hình 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty PTSC Marine 35 Hình 2.3 : Sơ đồ quy trình tính lương, trả lương 53 Hình 2.4: Lưu đồ phân phối lương, thưởng, trợ cấp 55 Hình 2.5: Một số đặc điểm đối tượng khảo sát 62 Hình 2.6: Đánh giá quy hoạch nhân 65 Hình 2.7: Đánh giá tuyển dụng nhân 68 Hình 2.8: Đánh giá hoạt động đào tạo 70 Hình 2.9: Đánh giá xếp đội ngũ 72 Hình 2.10: Đánh giá chi trả thù lao phúc lợi 75 Hình 2.11: Đánh giá môi trường làm việc 77 Hình 2.12: Đánh giá thăng tiến 94 Hình 2.13: Đánh giá kết cơng tác quản trị nhân 96 Hình 2.14: Đánh giá chung 98 Hình 3.1: Suất đầu tư dành cho công tác đào tạo từ năm 2014 đến 2018 106 iii PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quản trị nguồn nhân lực có hiệu vấn đề khó khăn thử thách lớn doanh nghiệp,sự biến động mạnh mẽ môi trường kinh doanh yêu cần phải đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên kinh tế thị trường đòi hỏi quản trị gia Việt Nam phải nắm vững kỹ quản trị người Cơng ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) thành lập năm 1993, công ty tiên phong cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động thăm dị khai thác dầu khí Việt Nam Bên cạnh cơng ty PTSC Marine đơn vị cung cấp tồn tàu dịch vụ dầu khí đa cho cơng ty dầu khí ngồi nước ln ln đảm bảo chất lượng, an tồn hiệu quả.Thương hiệu uy tín cơng ty PTSC Marine khẳng định thị trường nước quốc tế Hiện PTSC Marine có 766 lao động làm việc, 143 người phận quản lý 623 lao động trực tiếp, thuộc ban giám đốc 10 phòng/ban/đơn vị khác (Phòng Tổ chức nhân lực PTSC Marine, 2018) Đối với tổ chức kinh tế xã hội, kinh tế hay quốc gia nào, nguồn nhân lực xem nguồn lực quan trọng hàng đầu Và vấn đề doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ dầu khí, chất lượng nguồn nhân lực lại trở nên quan trọng rõ nét so với ngành khác.Vì để tồn phát triển khơng có cách khác doanh nghiệp phải xây dựng cho đội ngũ người lao động có chất lượng cao có đủ lực để điều hành quản lý doanh nghiệp Công ty PTSC Marine nhận thức tầm quan trọng quản trị nguồn nhân lực tồn phát triển công ty, nên sức đầu tư nguồn nhân lực mạnh, có đủ điều kiện để áp dụng yêu cầu đặt giai đoạn Trước thách thức hội với mong muốn đóng góp phần cơng sức cho phát triển khơng ngừng PTSC Marine, chọn đề tài “Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cơng ty Tàu Dịch vụ Dầu khí ” cho luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu phân tích tập trung phân tích thực trạng nguồn nhân lực, chế độ sách nguồn nhân lực, chế độ đãi ngộ nhân viên Công ty, sức hấp dẫn hay hấp dẫn PTSC Marine nhân viên, tồn cần khắc phục quản lý, phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí Đối tượng, phạm vi khung nghiên cứu 3.1 Đối tượng Nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty Tàu Dịch vụ dầu khí, bao gồm công tác quản trị nguồn nhân lực gián tiếp nguồn nhân lực trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 3.2 Phạm vi Phạm vi nghiên cứu đề tài công tác quản trị nguồn nhân lực PTSC Marine, từ việc phân tích thực trạng vấn đề, sách để đưa số giải pháp cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty 3.3 Khung đề tài Lý thuyết sử dụng nghiên cứu đề tài phân tích, chọn lọc tổng hợp từ lý luận nguồn nhân lực giáo trình “Quản trị nguồn nhân lực” TS Trần Kim Dung, NXB Thống kê, năm 2005 nghiên cứu từ giảng, luận án, luận văn cơng trình, viết … phát triển nguồn nhân lực nhiều tác giả nước Phương pháp nghiên cứu Luận văn quản trị nguồn nhân lực công ty PTSC Marine sử dụng liệu sơ cấp thứ cấp Nguồn thông tin thứ cấp: Những tài liệu nội Cơng ty phịng Tổ chức hành chính, phịng Tài Kế tốn, Phịng thương mại, phịng sản xuất hàng năm 2016 2018, sách quản trị nguồn nhân lực Công ty Theo thu nhập Mean DT1 Nhân viên giới thiệu định hướng công việc ngày làm việc DT6 Các chương trình huấn luyện PTSC MARINE cần thiết với nhân viên DT7 Các chương trình huấn luyện ln xuất phát từ nhu cầu người học DT8 Các chương trình huấn luyện ln giúp nâng cao trình độ kỹ cho cán nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn