NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG KHU HỆ CÁ VÙNG BIỂN VỊNH HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

88 1 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Đàm Thị Lên NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG KHU HỆ CÁ VÙNG BIỂN VỊNH HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Hà Nội – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Đàm Thị Lên NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG KHU HỆ CÁ VÙNG BIỂN VỊNH HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 8420103 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Hướng dẫn 1: TS Phạm Thế Thư Hướng dẫn 2: TS Lê Hùng Anh Hà Nội – 2019 i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan số liệu luận văn tơi thực trình triển khai nội dung nghiên cứu theo đề cƣơng đƣợc phê duyệt Khoa Sinh thái Tài nguyên Sinh vật (Học Viện Khoa học Công nghệ) Các số liệu, tài liệu đƣợc sử dụng luận văn từ nguồn tài liệu tác giả khác đƣợc trích dẫn cách đầy đủ minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm số liệu khoa học đƣợc thể cơng trình theo cam đoan ii Lời cảm ơn Trƣớc tiên, xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy hƣớng dẫn khoa học – TS Phạm Thế Thƣ TS Lê Hùng Anh, ngƣời tận tình giúp đỡ dẫn cho suốt thời gian hồn thành luận văn Thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Đề tài Nghị định thƣ Việt Nam – Đài Loan NĐT.16.TW/16, đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST 04.08/17-18, VAST 06.04/18-19 cho phép sử dụng nguồn số liệu hỗ trợ kinh phí để tơi tham gia khảo sát thực địa phân tích mẫu vật Tơi xin gửi lời cảm ơn tới cán khoa học công tác Phòng Bảo tồn Đa dạng sinh học biển Phòng Sinh vật phù du Vi sinh vật biển, Viện Tài nguyên Môi trƣờng biển (Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam), thầy cô Khoa Sinh thái Tài nguyên sinh vật (Học Viện Khoa học Công nghệ) dạy kiến thức quý báu suốt thời gian thực tập Viện học tập Học viện, sẵn sàng cung cấp tài liệu cần thiết giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn tới bố mẹ, chồng con, thành viên gia đình ln bên cạnh động viên giúp tơi vững bƣớc sống phấn đấu học tập Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2019 Học viên Đàm Thị Lên iii Danh mục ký hiệu chữ viết tắt A Các chữ viết tắt tiếng Anh Tên viết tắt BLAST Tên tiếng Anh Basic Local Alignment Search Tool Tên tiếng Việt Cơng cụ tìm kiếm trình tự tƣơng đồng BOLD The Barcode of Life Data Cơ sở liệu mã vạch sống COI Mitochondrially encoded gen COI thuộc ti thể cytochrome c oxidase I DNA Deoxyribonucleic Acid GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa FAO The Food and Agriculture Tổ chức Lƣơng thực Organization of the United Nations Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc ICLARM K2P The International Center for Trung tâm Nghiên cứu Living Aquatic Resources Quốc tế Quản lý Management Nguồn lợi Thủy sinh Kimura-2-parameter Khoảng cách di truyền mơ hình tham số MEGA NCBI Molecular Evolutionary Genetics Phần mềm phân tích tiến Analysis hóa di truyền phân tử The National Center for Trung tâm thông tin công Biotechnology Information nghệ sinh học quốc gia iv PCR Polymerase Chain Reaction Phản ứng chuỗi trùng hợp RNA Ribonucleic Acid Axit Ribonuleic UNESCO United Nations Educational Tổ chức Giáo dục, Khoa Scientific and Cultural Organization học Văn hóa Liên Hiệp Quốc B Các chữ viết tắt tiếng Việt CT Cô Tô HL Hạ Long HP Hải Phịng HST Hệ sinh thái RSH Rạn san hơ VQG Vƣờn Quốc gia v Danh mục bảng Trang Bảng 3.1 Các họ cá chiếm ƣu số lƣợng loài khu hệ cá vùng biển vịnh Hạ Long 25 Bảng 3.2 Số loài ghi nhận lần phân bố vịnh Hạ Long 29 Bảng 3.3 Phân bố địa lý cá vùng biển vịnh Hạ Long 35 Bảng 3.4 So sánh mức độ giống quần xã cá khu vực nghiên cứu với số vùng vịnh ven bờ Việt Nam 36 Bảng 3.5 Danh sách lồi cá q có giá trị bảo tồn ghi nhận 38 Sách Đỏ Việt Nam (2017) Bảng 3.6 Thành phần nucleotide (%) mẫu cá Căng cát 39 Bảng 3.7 Thành phần nucleotide (%) mẫu cá Căng vẩy to 39 Bảng 3.8 Thành phần nucleotide (%) mẫu cá Lƣợng dơi chéo 40 Bảng 3.9 Thành phần nucleotide (%) mẫu cá Đục bạc 40 Bảng 3.10 Tổng hợp độ tƣơng đồng trình tự nghiên cứu với liệu NCBI 41 Bảng 3.11 Tổng hợp khoảng cách di truyền (K2P) loài cá nghiên cứu 42 Bảng 3.12 Các số đa dạng di truyền quần thể thuộc loài cá nghiên cứu 47 Bảng 3.13 So sánh kiểm định khác biệt di truyền quần thể cá nghiên cứu 49 vi Danh mục hình Trang Hình 2.1 Sơ đồ địa điểm thu mẫu 18 Hình 2.2 Các đặc điểm hình thái thơng thƣờng 20 Hình 2.3 Các số đo hình thái thơng thƣờng 21 Hình 2.4 Các loại vảy thơng thƣờng hình dạng, độ nhơ miệng 21 Hình 3.1 Mƣời họ có số lƣợng lồi cao khu hệ cá khu vực nghiên cứu 27 Hình 3.2 Tỷ lệ % số loài khu hệ cá 28 Hình 3.3 Phân chia nhóm sinh thái khu hệ cá khu vực nghiên cứu 34 Hình 3.4 Cây phát sinh chủng loại trình tự lồi Cá Căng cát 43 Hình 3.5 Cây phát sinh chủng loại trình tự lồi Cá Căng 44 Vảy to Hình 3.6 Cây phát sinh chủng loại trình tự lồi Cá Lƣợng dơi chéo 45 Hình 3.7 Cây phát sinh chủng loại trình tự lồi Cá Đục bạc 46 Hình 3.8 Mạng lƣới haplotype quần thể Cá Căng cát khu vực thu mẫu theo phƣơng pháp Median-joining (Bandelt et al., 1999) 50 Hình 3.9 Mạng lƣới haplotype quần thể Cá Căng Vảy to khu vực thu mẫu theo phƣơng pháp Median-joining (Bandelt et al., 1999) 51 Hình 3.10 Mạng lƣới haplotype quần thể Cá Lƣợng dơi chéo khu vực thu mẫu theo phƣơng pháp Median-joining (Bandelt et al., 1999) 52 Hình 3.11 Mạng lƣới haplotype quần thể Cá Đục bạc khu vực thu mẫu theo phƣơng pháp Median-joining (Bandelt et al., 1999) 53 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 1.1.1 Các nghiên cứu giới khu vực 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƢỜNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 11 1.2.1 Các hệ sinh thái ven bờ điển hình vùng biển vịnh Hạ Long 11 1.2.2 Hiện trạng môi trƣờng vùng biển vịnh Hạ Long 13 1.2.3 Các yếu tố thủy, hải văn 15 CHƢƠNG TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 TÀI LIỆU VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 17 2.1.1 Tài liệu nghiên cứu 17 2.1.2 Địa điểm thu thập mẫu vật 17 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập mẫu vật thực địa 18 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý, định loại mẫu vật phịng thí nghiệm 19 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích xử lý liệu mã vạch di truyền (DNA barcoding) 22 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 3.1 ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 25 3.1.1.Thành phần loài cá 25 3.1.2 Những phát thành phần loài 28 3.1.3 Cấu trúc khu hệ cá 33 3.1.4 Tính chất khu hệ cá 34 3.1.5 Đánh giá mức độ tƣơng đồng cấu trúc quần xã cá 35 3.1.6 Phân bố khu hệ cá loài quý có giá trị bảo tồn 37 3.2 TƢƠNG QUAN DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI CÁ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 38 3.2.1 Đ c điểm trình tự gen COI loài cá nghiên cứu 38 3.2.2 Đ c điểm phát sinh chủng loài loài cá nghiên cứu 42 3.2.3 Đ c điểm tƣơng quan di truyền loài cá nghiên cứu 47 3.3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁ 53 3.3.1 Cơ sở cho đề xuất giải pháp 53 3.3.2 Đề xuất giải pháp 54 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 57 4.1 KẾT LUẬN 57 4.2 KHUYẾN NGHỊ 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC Danh sách cá vùng biển vịnh Hạ Long 64 PHỤ LỤC Hình ảnh minh họa số loài cá thƣờng g p vùng biển vịnh Hạ Long 78 PHỤ LỤC Các báo công bố có liên quan đến luận văn 80 66 63 64 65 66 67 68 69 Saurida macrolepis Tanaka, 1917* Saurida umeyoshii Inoue & Nakabo, 2006 Synodus dermatogenys Fowler, 1912 Synodus tectus Cressey, 1981 Synodus variegatus (Lacepède, 1803) Trachinocephalus myops (Forster, 1801)* Gadifo rmes 18 Họ cá Tuyết Bregmacerotidae Bregmaceros pseudolanceolatus Torii, Javonillo & Ozawa, 2004 70 71 Ophidi iforme s 19 Họ cá Chồn râu Ophidiidae Belonif ormes 20 Họ cá Nhói Belonidae 21 Họ cá Kìm Hemiramphidae 78 79 80 81 82 83 89 90 91 92 Ablennes hians (Valenciennes, 1846) Strongylura strongylura (van, 1823) Tylosurus acusmelanotus (Bleeker, 1850) 76 77 84 85 86 87 88 Brotula multibarbata Temminck & Schlegel, 1846 Sirembo imberbis (Temminck & Schlegel, 1846)* 72 73 74 75 Bregmaceros nectabanus Whitley, 1941 Atheri niform es 22 Họ cá Chuồn Exocoetidae 23 Họ cá Suốt Atherinidae Hemiramphus far (Forsskål, 1775) Hemiramphus lutkei (Valenciennes, 1847) Hyporhamphus limbatus (Valenciennes, 1847) Hyporhamphus quoyi (Valenciennes, 1847)* Rhynchorhamphus georgii (Valenciennes, 1847) Zenarchopterus buffonis (Valenciennes, 1847)* Cypselurus oligolepis (Bleeker, 1865) Parexocoetus mento (Valenciennes, 1847) Atherinomorus duodecimalis (Valenciennes, 1835) Atherinomorus lacunosus (Forster, 1801) Atherinomorus pinguis (Lacepède, 1803) Hypoatherina temminckii (Bleeker, 1854) Hypoatherina valenciennei (Bleeker, 1854) Berycif ormes Syngn athifor mes Scorpa enifor 24 Họ cá Sơn đá Holocentridae 25 Họ cá Lao Fistulariidae 26 Họ cá Mù giả Sebastidae Myripristis hexagona (Lacepède, 1802) Sargocentron rubrum (Forsskål, 1775) Fistularia commersonii Rüppell, 1838* Sebastiscus marmoratus (Cuvier, 1829) 67 mes 27 Họ cá Mù Scorpaenidae 93 94 95 96 28 Họ cá Mù bò vẽ Apistidae 29 Họ cá Mù Chào mào Tetrarogidae 97 98 99 30 Họ cá Đá Synanceiidae 100 101 102 31 Họ cá Nhung Aploactinidae 32 Họ cá Chào mào Triglidae 103 104 105 33 Họ cá Chai Platycephalidae 111 112 113 114 115 116 117 118 123 Ablabys taenianotus (Cuvier, 1829) Vespicula trachinoides (Cuvier, 1829) Minous monodactylus (Bloch & Schneider, 1801) Minous pictus Günther, 1880 Trachicephalus uranoscopus (Bloch & Schneider, 1801) Paraploactis kagoshimensis (Ishikawa, 1904) Lepidotrigla alata (Houttuyn, 1782) Elates ransonnettii (Steindachner, 1876) Grammoplites knappi Imamura & Amaoka, 1994 Grammoplites scaber (Linnaeus, 1758) Inegocia japonica (Cuvier, 1829)* Kumococius rodericensis (Cuvier, 1829) Onigocia spinosa (Temminck & Schlegel, 1843)* Platycephalus cultellatus Richardson, 1846 Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)* Platycephalus sp Rogadius asper (Cuvier, 1829) Rogadius tuberculatus (Cuvier, 1829) Suggrundus macracanthus (Bleeker, 1869) Thysanophrys celebica (Bleeker, 1855)* 107 108 109 110 122 Pterois russellii Bennett, 1831 Scorpaenopsis neglecta Heckel, 1837 Scorpaenopsis ramaraoi Randall & Eschmeyer, 2001 Apistus carinatus (Bloch & Schneider, 1801) Lepidotrigla japonica (Bleeker, 1854) 106 119 120 121 Brachypterois serrulata (Richardson, 1846) Percifo rmes 34 Họ cá Sơn biển Ambassidae Ambassis buruensis Bleeker, 1856 Ambassis gymnocephalus (Lacepède, 1802) Ambassis vachellii Richardson, 1846* 35 Họ cá Vƣợc Nhật Bản Lateolabracidae 36 Họ cá Chẽm Latidae Lateolabrax sp Lates calcarifer (Bloch, 1790) 68 124 125 126 127 37 Họ cá Sơn phát sáng Acropomatidae 38 Họ cá Mú Serranidae 134 135 136 137 138 140 141 39 Họ cá Đạm Bi Pseudochromidae 40 Họ cá Hàm Opistognathidae 41 Họ cá Căng Terapontidae 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Congrogadus subducens (Richardson, 1843) Opistognathus macrolepis Peters, 1866 Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790)* Rhynchopelates oxyrhynchus (Temminck & Schlegel, 1842) Terapon jarbua (Forsskål, 1775)* Terapon theraps Cuvier, 182)* 142 143 144 145 146 147 Cephalopholis boenak (Bloch, 1790)* Diploprion bifasciatum Cuvier, 1828* Epinephelus areolatus (Forsskål, 1775) Epinephelus awoara (Temminck & Schlegel, 1842) Epinephelus bleekeri (Vaillant, 1878) Epinephelus bruneus (Bloch, 1793) Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)* Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 1775) Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790) Epinephelus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)* Epinephelus quoyanus (Valenciennes, 1830) Epinephelus sexfasciatus (Valenciennes, 1828) Epinephelus trimaculatus (Valenciennes, 1828) Plectropomus leopardus (Lacepède, 1802) 128 129 130 131 132 133 139 Acropoma japonicum Günther, 1859 42 Họ cá Sơn thóc Priacanthidae Priacanthus hamrur (Forsskål, 1775) Priacanthus macracanthus Cuvier, 1829 Priacanthus tayenus Richardson, 1846* 43 Họ cá Sơn Apogonidae Apogonichthyoides niger (Döderlein, 1883) Apogonichthyoides sialis (Jordan & Thompson, 1914)* Cheilodipterus quinquelineatus Cuvier, 1828 Jaydia poeciloptera (Cuvier, 1828) Jaydia striatodes (Gon, 1997)* Jaydia truncata (Bleeker, 1855) Ostorhinchus cavitensis (Jordan & Seale, 1907) Ostorhinchus fasciatus (White, 1790) Ostorhinchus pleuron (Fraser, 2005)* 69 157 158 44 Họ cá Đục Sillaginidae Sillago indica McKay, Dutt & Sujatha, 1985 Sillago japonica Temminck & Schlegel, 1843* Sillago sihama (Forsskål, 1775)* 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 Sillago aeolus Jordan & Evermann, 1902 45 Họ cá Đầu vuông Branchiostegidae 46 Họ cá Vạng mỡ Lactariidae 47 Họ cá Giò Rachycentridae 48 Họ cá Khế Carangidae Branchiostegus albus Dooley, 1978* Branchiostegus argentatus (Cuvier, 1830) Lactarius lactarius (Bloch & Schneider, 1801)* Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) Alectis ciliaris (Bloch, 1787) Alectis indica (Rüppell, 1830)* Alepes djedaba (Forsskål, 1775)* Alepes kleinii (Bloch, 1793) Alepes melanoptera (Swainson, 1839) Alepes vari (Cuvier, 1833) Atropus atropos (Bloch & Schneider, 1801)* Atule mate (Cuvier, 1833)* Carangoides armatus (Rüppell, 1830)* Carangoides coeruleopinnatus (Rüppell, 1830) Carangoides gymnostethus (Cuvier, 1833)* Carangoides malabaricus (Bloch & Schneider, 1801) Carangoides praeustus (Anonymous, 1830) Caranx ignobilis (Forsskål, 1775)* Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825 Decapterus macrosoma Bleeker, 1851* Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) Gnathanodon speciosus (Forsskål, 1775) Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758) Parastromateus niger (Bloch, 1795) Scomberoides commersonnianus Lacepède, 1801* Scomberoides tol (Cuvier, 1832)* Selar boops (Cuvier, 1833) Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) Seriola dumerili (Risso, 1810) Seriolina nigrofasciata (Rüppell, 1829) Trachinotus baillonii (Lacepède, 1801)* Trachinotus blochii (Lacepède, 1801) 70 194 Trachinotus mookalee Cuvier, 1832 Trachurus japonicus (Temminck & Schlegel, 1844)* Ulua mentalis (Cuvier, 1833) 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 49 Họ cá Nục heo Coryphaenidae 50 Họ cá Trăng Menidae 51 Họ cá Ngãng Leiognathidae 206 207 52 Họ cá Hồng Lutjanidae 222 223 224 225 226 227 228 Deveximentum interruptus Lutjanus argentimaculatus (Forsskål, 1775)* Lutjanus fulviflamma (Forsskål, 1775) Lutjanus johnii (Bloch, 1792)* Lutjanus lemniscatus (Valenciennes, 1828) Lutjanus lutjanus Bloch, 1790* Lutjanus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801) Lutjanus monostigma (Cuvier, 1828)* Lutjanus russellii (Bleeker, 1849) Lutjanus stellatus Akazaki, 1983* Lutjanus vitta (Quoy & Gaimard, 1824)* 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Mene maculata (Bloch & Schneider, 1801) Deveximentum megalolepis Equulites oblongus (Valenciennes, 1835) Eubleekeria jonesi (James, 1971)* Leiognathus equulus (Forsskål, 1775) Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851) Nuchequula longicornis Kimura, Kimura & Ikejima, 2008* Nuchequula nuchalis (Temminck & Schlegel, 1845) Photopectoralis bindus (Valenciennes, 1835) 205 208 209 210 211 212 Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758 53 Họ cá Miền Caesionidae Caesio caerulaurea Lacepède, 1801* Caesio cuning (Bloch, 1791)* Pterocaesio chrysozona (Cuvier, 1830)* Pterocaesio diagramma (Bleeker, 1864) 54 Họ cá Kẽn Lobotidae 55 Họ cá Móm Gerreidae 56 Họ cá Kẽm Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)* Gerres erythrourus (Bloch, 1791)* Gerres decacanthus (Bleeker, 1864)* Gerres filamentosus Cuvier, 1829* Gerres oyena (Forsskål, 1775)* Gerres shima Iwatsuki, Kimura & Yoshino, 2007* Diagramma pictapicta (Thunberg, 1792)* 71 Haemulidae 229 230 231 232 233 234 Parapristipoma trilineatum (Thunberg, 1793) Plectorhinchus gibbosus (Lacepède, 1802)* Pomadasys kaakan (Cuvier, 1830) Pomadasys maculatus(Bloch, 1793)* Pomadasys trifasciatus (Fowler, 1937)* 57 Họ cá Tráp Sparidae Acanthopagrus pacificus Iwatsuki, Kume & Yoshino, 2010 Acanthopagrus schlegelii (Bleeker, 1854) Evynnis cardinalis (Lacepède, 1802) Pagrus major (Temminck & Schlegel, 1843)* Rhabdosargus sarba (Forsskål, 1775) 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 58 Họ cá Hè Lethrinidae 59 Họ cá Lƣợng Nemipteridae Lethrinus atkinsoni Seale, 1910 Lethrinus lentjan (Lacepède, 1802)* Lethrinus nebulosus (Forsskål, 1775) Lethrinus ornatus Valenciennes, 1830* Nemipterus aurora Russell, 1993 Nemipterus furcosus (Valenciennes, 1830)* Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) 26 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782)* 60 Họ cá Đù Sciaenidae Nemipterus marginatus (Valenciennes, 1830) Nemipterus nemurus (Bleeker, 1857) Nemipterus virgatus (Houttuyn, 1782)* Nemipterus zysron (Bleeker, 1856) Pentapodus setosus (Valenciennes, 1830) Scolopsis monogramma (Cuvier, 1830) Scolopsis taenioptera (Cuvier, 1830)* Scolopsis vosmeri (Bloch, 1792)* Argyrosomus japonicus (Temminck & Schlegel, 1843) Chrysochir aureus (Richardson, 1846) Collichthys lucidus (Richardson, 1844) Dendrophysa russelli (Cuvier, 1829) Johnius belangerii(Cuvier, 1830) Johnius borneensis (Bleeker, 1851) Johnius carouna (Cuvier, 1830)* Johnius trewavasae Sasaki, 1992* Larimichthys crocea (Richardson, 1846) Nibea albiflora (Richardson, 1846) Nibea soldado (Lacepède, 1802)* Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)* Pennahia anea (Bloch, 1793)* Pennahia argentata (Houttuyn, 1782) 72 269 270 61 Họ cá Nhụ Polynemidae 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 62 Họ cá Phèn Mullidae 63 Họ cá Sóc vây đơn Pempheridae 64 Họ cá Bánh lái Kyphosidae Pennahia pawak (Lin, 1940) Eleutheronema rhadinum (Jordan & Evermann, 1902) Polydactylus sextarius(Bloch & Schneider, 1801) Parupeneus biaculeatus (Richardson, 1846) Parupeneus heptacanthus (Lacepède, 1802) Parupeneus indicus (Shaw, 1803)* Upeneus japonicus (Houttuyn, 1782)* Upeneus sulphureus Cuvier, 1829 Upeneus sundaicus (Bleeker, 1855)* Upeneus tragula Richardson, 1846* Upeneus sp Pempheris nyctereutes Jordan & Evermann, 1902 Pempheris schwenkii Bleeker, 1855 Kyphosus bigibbus Lacepède, 1801* Kyphosus cinerascens (Forsskål, 1775) Kyphosus vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825) 65 Họ cá Hiên Drepanidae 66 Họ cá Tai tƣợng Ephippidae Drepane punctata (Linnaeus, 1758) Platax orbicularis (Forsskål, 1775) Platax teira (Forsskål, 1775)* 67 Họ cá Chim trắng mắt to Monodactylidae 68 Họ cá Nâu Scatophagidae 69 Họ cá Bƣớm Chaetodontidae Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758) Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) Chaetodon adiergastos Seale, 1910* Chaetodon auriga Forsskål, 1775 Chaetodon lineolatus Cuvier, 1831 Chaetodon octofasciatus Bloch, 1787* Chaetodon oligacanthus (Cuvier, 1831) Chaetodon wiebeli Kaup, 1863 Chelmon rostratus (Linnaeus, 1758) Roa modesta (Temminck & Schlegel, 1844) 70 Họ cá Bƣớm gai Pomacanthidae 71 Họ cá Trác đá Oplegnathidae 72 Họ cá Thia Pomacentridae Pomacanthus sexstriatus (Cuvier, 1831) Oplegnathus punctatus (Temminck & Schlegel, 1844)* Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787) Abudefduf sexfasciatus (Lacepède, 1801) 73 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 73 Họ cá Dao đỏ Cepolidae 74 Họ cá Đối Mugilidae 315 316 317 318 319 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 Chelon affinis (Günther, 1861) Chelon haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845) Chelon melinopterus (Valenciennes, 1836) Chelon subviridis (Valenciennes, 1836)* Ellochelon vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825) Moolgarda cunnesius (Valenciennes, 1836) Moolgarda pedaraki (Valenciennes, 1836) Moolgarda perusii (Valenciennes, 1836) Mugil cephalus cephalus Linnaeus, 1758 312 313 314 320 321 322 Neoglyphidodon melas(Cuvier, 1830) Neopomacentrus bankieri (Richardson, 1846) Plectroglyphidodon dickii (Liénard, 1839) Pomacentrus chrysurus Cuvier, 1830* Pristotis obtusirostris (Günther, 1862) Stegastes altus (Okada & Ikeda, 1937) Acanthocepola abbreviata (Valenciennes, 1835) Acanthocepola indica (Day, 1888) Acanthocepola limbata (Valenciennes, 1835) 75 Họ cá Nhồng Sphyraenidae Sphyraena forsteri Cuvier, 1829 Sphyraena pinguis Günther, 1874 Sphyraena putnamae Jordan & Seale, 1905 76 Họ cá Bàng chài Labridae Cheilinus chlorourus (Bloch, 1791) Choerodon azurio (Jordan & Snyder, 1901) Choerodon schoenleinii (Valenciennes, 1839) Epibulus insidiator (Pallas, 1770) Gomphosus varius Lacepède, 1801 Halichoeres bicolor (Bloch & Schneider, 1801) Halichoeres melanochir Fowler & Bean, 1928* Halichoeres nigrescens (Bloch & Schneider, 1801) Iniistius dea (Temminck & Schlegel, 1845) Iniistius trivittatus (Randall & Cornish, 2000) Stethojulis terina Jordan & Snyder, 1902 Stethojulis trilineata (Bloch & Schneider, 1801) Suezichthys gracilis (Steindachner & Döderlein, 1887) Thalassoma hardwicke (Bennett, 1830) Thalassoma lunare (Linnaeus, 1758) 74 338 339 340 341 342 Xiphocheilus typus Bleeker, 1856) 77 Họ cá Mó Scaridae Scarus globiceps Valenciennes, 1840 78 Họ cá sấu Champsodontidae 79 Họ cá Sao Uranoscopidae 80 Họ cá Lú Pinguipedidae 347 348 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 Uranoscopus affinis Cuvier, 18290 Parapercis filamentosa (Steindachner, 1878) Parapercis lutevittata Liao, Cheng & Shao, 2011 Parapercis ommatura Jordan & Snyder, 1902 Parapercis pulchella (Temminck & Schlegel, 1843) Parapercis xanthozona (Bleeker, 1849) 345 346 349 350 Champsodon vorax Günther, 1867 Uranoscopus bicinctus Temminck & Schlegel, 18430 343 344 Scarus ghobban (Forsskål, 1775* 81 Họ cá Mào gà Blenniidae Petroscirtes breviceps (Valenciennes, 1836) Xiphasia setifer Swainson, 1839 82 Họ cá Đàn lia Callionymidae Calliurichthys japonicus Houttuyn, 1782 Dactylopus dactylopus (Valenciennes, 1837) Repomucenus curvicornis Valenciennes, 1837 Repomucenus hindsii Repomucenus meridionalis (Suwardji, 1965) Repomucenus octostigmatus Fricke, 1981) Synchiropus lateralis (Richardson, 1844* 83 Họ cá Bống đen Eleotridae Bostrychus sinensis Lacepède, 1801* Butis butis (Hamilton, 1822) Butis koilomatodon(Bleeker, 1849) Eleotris acanthopoma Bleeker, 1853 84 Họ cá Bống trắng Acanthogobius stigmothonus (Temminck & Schlegel, 1845) Gobiidae Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837) Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837) Acentrogobius ocyurus (Jordan & Seale, 1907) Amblyeleotris gymnocephala (Bleeker, 1853) Amblygobius phalaena (Valenciennes, 1837) Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849) Apocryptodon sp Arcygobius baliurus (Valenciennes, 1837) Aulopareia unicolor (Valenciennes, 1837) 75 372 Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770) Cryptocentrus caeruleomaculatus (Herre, 1933) Drombus palackyi Jordan & Seale, 1905 Eviota storthynx (Rofen, 1959) Favonigobius gymnauchen (Bleeker, 1860) Favonigobius reichei (Bleeker, 1854) Glossogobius olivaceus (Temminck & Schlegel, 1845) Gobiopsis macrostomus Steindachner, 1861 Istigobius spence (Smith, 1947) Mahidolia mystacina (Valenciennes, 1837) Mugilogobius abei (Jordan & Snyder, 1901) Myersina crocatus (Wongratana, 1975) Myersina filifer(Valenciennes, 1837) Myersina macrostoma Herre, 1934 Odontamblyopus sp Oxyurichthys auchenolepis Bleeker, 1876 Oxyurichthys microlepis (Bleeker, 1849) Oxyurichthys uronema (Weber, 1909) Parachaeturichthys polynema (Bleeker, 1853) Periophthalmus modestus Cantor, 1842 Priolepis semidoliata (Valenciennes, 1837) Psammogobius biocellatus (Valenciennes, 1837) Pseudogobius javanicus (Bleeker, 1856) Scartelaos histophorus (Valenciennes, 1837) Tomiyamichthys russus (Cantor, 1849) Tridentiger bifasciatus Steindachner, 1881 Trypauchen pelaeos Murdy, 2006 Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801) Valenciennea immaculata (Ni, 1981) Valenciennea wardii (Playfair, 1867) 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 85 Họ cá Dìa Siganidae Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782)* Siganus guttatus (Bloch, 1787)* Siganus virgatus (Valenciennes, 1835) 86 Họ cá Thù lù Zanclidae 87 Họ cá Hố Trichiuridae 88 Họ cá Thu ngừ Scombridae Zanclus cornutus (Linnaeus, 1758) Lepturacanthus savala (Cuvier, 1829) Auxis rochei (Risso, 1810) Auxis thazard (Lacepède, 1800) Euthynnus affinis (Cantor, 1849) Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) 76 411 412 Scomber australasicus Cuvier, 1832 Scomber japonicus Houttuyn, 1782 Scomberomorus commerson (Lacepède, 1800)* Scomberomorus guttatus (Bloch & Schneider, 1801) Scomberomorus niphonius (Cuvier, 1832) Thunnus tonggol (Bleeker, 1851) 413 414 415 416 89 Họ cá Cờ Istiophoridae 90 Họ cá Chim gai Centrolophidae 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 Pleuro nectifo rmes 91 Họ cá Chim Ấn độ Ariommatidae 92 Họ cá Chim trắng Stromateidae 93 Họ cá Bơn lớn Citharidae 94 Họ cá Bơn cát Paralichthyidae 428 429 430 95 Họ cá Bơn mắt trái Bothidae 96 Họ cá Bơn sọc Soleidae 436 437 438 439 440 441 442 Psenopsis anomala (Temminck & Schlegel, 1844) Psenopsis shojimai Ochiai & Mori, 1965 Ariomma indicum (Day, 1871) Pampus minor Liu & Li, 1998* Brachypleura novaezeelandiae Günther, 1862 Paralichthys olivaceus (Temminck & Schlegel, 1846) Pseudorhombus javanicus (Bleeker, 1853) Pseudorhombus levisquamis (Oshima, 1927) Pseudorhombus malayanus Bleeker, 1865 Pseudorhombus oligodon (Bleeker, 1854) Pseudorhombus pentophthalmus Günther, 1862* Tarphops oligolepis (Bleeker, 1858) Arnoglossus tenuis Günther, 1880* Engyprosopon grandisquama (Temminck & Schlegel, 1846)* Laeops kitaharae (Smith & Pope, 1906) 431 432 433 434 435 Kajikia audax (Philippi, 1887)* 97 Họ cá Bơn lƣỡi Aesopia cornuta Kaup, 1858 Aseraggodes dubius Weber, 1913 Aseraggodes kobensis (Steindachner, 1896) Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)* Liachirus melanospilos (Bleeker, 1854) Pardachirus pavoninus(Lacepède, 1802) Solea ovata Richardson, 1846 Zebrias quagga (Kaup, 1858) Zebrias zebrinus (Temminck & Schlegel, 1846)* Cynoglossus arel (Bloch & Schneider, 1801) 77 trâu Cynoglossidae 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 Cynoglossus bilineatus (Lacepède, 1802) Cynoglossus cynoglossus (Hamilton, 1822)* Cynoglossus kopsi (Bleeker, 1851)* Cynoglossus maculipinnis Rendahl, 1921* Paraplagusia bilineata (Bloch, 1787) Paraplagusia blochii (Bleeker, 1851) Tetrao 98 Họ cá Nóc ba gai dontifo Triacanthidae rmes 99 Họ cá Bò da Balistidae 100 Họ cá Nóc gai Monacanthidae Triacanthus biaculeatus (Bloch, 1786) Sufflamen chrysopterum (Bloch & Schneider, 1801) Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758) Aluterus scriptus (Osbeck, 1765)* Monacanthus chinensis (Osbeck, 1765) Paramonacanthus otisensis Whitley, 1931 Paramonacanthus pusillus (Rüppell, 1829) Stephanolepis cirrhifer (Temminck & 456 Schlegel, 1850)* Arothron nigropunctatus (Bloch & Schneider, 101 Họ cá Nóc mít 457 1801) Tetraodontidae 458 Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1845) 459 Takifugu oblongus (Bloch, 1786) 460 Takifug sp * Loài tác giả định loại nghiên cứu (116 lồi) 78 PHỤ LỤC Hình ảnh minh họa số loài cá thƣờng g p vùng biển vịnh Hạ Long (các ảnh chụp Seishi Kimura Nguyễn Văn Quân thực hiện, 2018) Terapon jarbua (Forsskål, 1775) Jarbus Terapon Cá Căng cát Terapon theraps Cuvier, 1829 Largescaled Terapon Cá Căng vảy to Scolopsis taenioptera (Cuvier, 1830) Lattice Monocle Bream Cá Dơi chéo Sillago sihama (Forsskål, 1775) Silver Sillago Cá Đục bạc Cephalopholis boenak Günther, 1859) Chocolate Hind Cá Mú than Lujanus argentimaculatus (Forsskål, 1775) Mangrove Red Snapper Cá Hồng bạc 79 Lactarius lactarius (Bloch & Schneider, 1801) False Trevally - Cá Vạng mỡ Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1844) East Asian Scad - Cá Nục sồ Gerres filamentosus Cuvier, 1829 Whipfin Mojarra - Cá Móm bạc vây dài 10 Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) Yellowfin Seabream - Cá Tráp vây vàng 11 Chaetodon auriga Forsskål, 1775 Threadfin Butterflyfish - Cá Nàng đào đỏ 12 Pomacanthus sexstriatus (Cuvier, 1831) Sixbanded angelfish - Cá Thần tiên vằn tím 80 PHỤ LỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG KHU HỆ CÁ VÙNG BIỂN VỊNH HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG KHU HỆ CÁ VÙNG BIỂN VỊNH HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH