NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

146 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ PHAN HUẤN PHỤ LỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN Chuyên ngành : MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN Mã số : 62.52.50.05 ĐÀ NẴNG, 2014 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 2.1: Kết quả thử nghiệm rơle dòng đặc tính đợc lập Phụ lục 2.2: Điện trở sự cố Phụ lục 2.3: Các bước thử nghiệm, đánh giá chất lượng BI, BU Phụ lục 2.4: Ảnh hưởng hệ sớ phân bớ dịng điện sự cớ dao đợng điện Phụ lục 3.1: Phần mềm phân tích sự cố Siemens Sigra 4.5 Phụ lục 3.2: Kết quả định vị sự cố rơle SEL 421 Phụ lục 3.3: Kết quả định vị sự cố rơle Siemens 7SJ62 Phụ lục 3.4: Xây dựng tập tin Comtrade Matlab để đánh giá chức định vị sự cố rơle bảo vệ Phụ lục 3.5: Định vị sự cố sử dụng hệ số phân bố nguồn Phụ lục 3.6: Định vị điểm sự cố rơle AREVA Phụ lục 3.7: Hệ thống thông tin đo lường đồng bộ thời gian Phụ lục 3.8: Ví dụ phương pháp định vị sự cớ sử dụng liệu đo lường đồng bộ hai đầu đường dây Phụ lục 3.9: Phương pháp định vị sự cớ Novosel Phụ lục 3.10: Ví dụ phương pháp định vị sự cố sử dụng liệu đo lường không đồng bộ hai đầu đường dây Phụ lục 3.11: Kết quả kiểm tra định vị sự cố sử dụng liệu đo lường tại ba đầu đường dây Phụ lục 4.1: Phân tích sự cớ ngắn mạch đường dây phương pháp thành phần thứ tự Phụ lục 4.2: Kết quả nhận dạng sự cố hệ mờ Phụ lục 4.3: Kết quả kiểm tra thuật toán phân loại dạng sự cớ phân tích DWT Phụ lục 5.1: Kết quả thử nghiệm ANN để định vị sự cố Phụ lục 5.2: Kết quả thử nghiệm ANFIS để định vị sự cố Phụ lục 5.3: Tập liệu huấn luyện Phụ lục 6: Mã nguồn PL2-1 PHỤ LỤC 2.1: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM RƠLE Q DỊNG ĐẶC TÍNH ĐỢC LẬP THDi I1 I3 I5 I7 I9 I11 I13 Ipickup(A) 0,0 1,095 0 0 0 1,095 11,9 1,091 3,2 9,4 3,4 3,1 2,7 2,1 1,099 12,6 1,102 3,1 10,1 3,6 3,2 2,6 1,8 1,106 28,4 1,081 20,5 13,4 8,5 5,7 4,4 4,1 1,124 37,3 1,078 30,0 12,8 10,8 6,6 6,4 4,8 1,152 52,0 1,042 46,1 12,2 10,9 10,2 6,6 6,2 1,174 58,3 1,030 51,6 15,0 11,5 104 7,7 6,9 1,190 71,5 0,997 61,4 23,7 15,2 10,3 10,5 7,5 1,226 76,4 0,994 64,6 27,4 17,2 11,3 10,8 8,8 1,253 79,6 0,984 66,2 30,6 18,6 12,5 10,9 9,4 1,262 86,7 0,965 70,1 35,7 22,1 16,3 11,8 11,5 1,285 92,8 0,963 72,6 39,4 24,6 18,9 12,9 11,7 1,311 99,8 0,959 75,1 43,7 27,6 22,6 15,8 13,2 1,380 PL2-2 PHỤ LỤC 2.2: ĐIỆN TRỞ SỰ CỐ Các cố lưới điện truyền tải cho hình 1, thường xảy có vật lạ rơi vào đường dây gây ngắn mạch, hư hỏng cách điện đứt dây chạm đất Trong đó, cố chạm đất chiếm đại đa số, hầu hết tượng phóng điện tạm thời môi trường ẩm ướt Hiện tượng phụ thuộc vào dạng bề mặt, thành phần vật chất, độ ẩm, độ dầy vật liệu, khoảng cách dây dẫn với đất… Bên cạnh đó, cố gây hồ quang điện chỗ ngắn mạch, dẫn đến khả cháy nổ gây nguy hiểm cho người, thiết bị Hình 1a Sự cố hồ quang pha lưới điện Hình 1b Sự cố pha- đất lưới điện Điện trở cố (RF) tạo điện trở hồ quang, điện trở tiêp xúc điện trở chân cột chỗ ngắn mạch Giá trị RF lớn làm tăng trị số điện trở đo giảm góc pha véc tơ tổng trở rơle Nếu khơng xét đến góc tổng trở tải tổng trở cố coi trở Cơng thức tính RF xác định theo trường hợp cố sau: Dạng cố Điện trở cố pha – pha RF = RARC (1) pha – đất RF = RARC + RTF (2) Trong đó: RTF - điện trở đất chân cột RARC - điện trở hồ quang ĐIỆN TRỞ ĐẤT CHÂN CỢT ĐIỆN RTF chủ yếu trở, khơng phụ thuộc vào dòng điện cố Theo kết đo thực nghiệm tài liệu [95], RTF có giá trị từ 5 đến 20 (phần lớn điện trở dây tiếp địa) Ngoài ra, trường hợp cột điện tiếp địa địa hình có nhiều PL2-3 đá giá trị RTF lớn 100 Tuy nhiên, để tính tốn cho vùng bảo vệ khoảng cách người ta thường chọn RTF = 10 Khảo sát cố chạm đất (C-N) đường dây truyền tải điện cho hình Dịng ngắn mạch chạy từ pha C cố, phóng hồ quang điện qua chuỗi sứ, đến xà sắt cột điện, từ truyền xuống đất qua dây dẫn tiếp địa Tại dây dẫn tiếp địa, dòng điện cố chạy qua hệ thống điện trở chân cột (có giá trị khác nhau, nối song song) nối song song với hệ thống tiếp đất TBA Vì thế, giá trị điện trở pha-đất thực giảm xuống đáng kể Như vậy, điện trở hồ quang đấu nối tiếp điện trở chân cột vị trí cố Hình 2: Điện trở cố pha C-N Công thức tổng trở chân cột tính sau: Z ETF RTF   Z LNW  RTF   Z LNW ' ( Z EW  I AS )2 ' ' ' ' ' Z LNW   Z EW  I AS   RTF  Z EW  I AS Z EW  REW  jX EW Trong đó: PL2-4 ZETF: Tổng trở chân cột RTF: Điện trở chân cột trung bình ZLNW: Tổng trở mạng bậc thang (dây tiếp địa OH điện trở chân cột nối song song) R’EW, X’EW: Điện trở điện kháng dây tiếp địa /km LAS: Khoảng cách trung bình cột điện km Tóm lại, tổng trở mạng bậc thang nối song song nhỏ so với điện trở chân cột, tổng trở cố chạm đất tính cơng thức: Z ETF  j 1 ' ' RTF  Z EW  l AS  RTF  Z EW  l AS  e 2  EW Ví dụ: sử dụng dây nối đất 120/42 ALSI; lAS = 230m; R’EW = 0,234/km; X’ES = 0,748/km; RTF = 10 ' Tính tốn tổng trở dây tiếp địa: Z EW  R   X  ' EW ' EW  0,7482  0,2342  0,784 ' ' EW  arctg ( REW X EW )  arctg (0,784 0,234)  72,60 Tổng trở chân cột: Z ETF  0 10  0,784  0,23  e j 72,6  0,67.e j 36,3  0,54  j 0,4 Từ ví dụ cho thấy, điện trở chân cột điện kháng chân cột lớn không đáng kể sử dụng dây tiếp địa loại tốt Nhưng thấy ảnh hưởng tổng trở đất bao gồm thành phần kháng đến cố xa vùng bảo vệ khoảng cách đường dây ngắn (0,4 Ohm tương đương với 1,5 đến km đường dây truyền tải điện) làm tăng giá trị điện trở cố gây tượng vùng bảo vệ ĐIỆN TRỞ HỒ QUANG Hồ quang điện tượng phi tuyến phụ thuộc vào nhiều yếu tố Khi có cố vùng bảo vệ khoảng cách, thời gian trì cố nhỏ (0s) nên ta xem hồ quang điện điện trở thuần, phụ thuộc vào dịng điện hồ quang tính tốn theo biểu thức Warrington sau: RARC  Trong đó: lARC: chiều dài hồ quang khơng khí [m] 28700  l ARC ,4 I 1ARC  PL2-5 IARC: dòng điện cố [A] Chiều dài hồ quang (lARC) tính khoảng cách phóng điện pha cố (hoặc từ pha cố đến hệ thống tiếp địa cột điện) Khi cố nằm vùng 2, bảo vệ khoảng cách, chiều dài hồ quang tăng lên có gió thổi qua (bão nhỏ) hồ quang khơng có qn tính Cơng thức thực nghiệm áp dụng cho điện trở hồ quang phụ thuộc vào vận tốc gió thời gian trì cố tính sau: RARC  28700  S    t   ,4 I 1ARC Trong đó: S  ABC : khoảng cách trung bình pha A, B, C [m]  : vận tốc gió [m/s] t : thời gian trì cố [s] IARC : dòng điện cố [A] Như vậy, điện trở cố có giá trị lớn xảy cố pha chạm đất (AN, BN, CN) Còn cố pha – pha tồn thành phần điện trở hồ quang (RARC) nên RF có giá trị nhỏ (khoảng vài Ohm) Vì vậy, RF xem đại lượng có trị số xác định trước thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Giả sử đường dây có cấp điện áp 69kV dài 30 miles (tương đương 10fl) Tính tốn tổng trở tổng hệ thống: Ztotal = 11 + j47 = 48,2776,830 Điện trở hồ quang cuối đường dây bảo Điện trở hồ quang đầu đường dây vệ bảo vệ I ARC  69000  825,3 A 48,3  I ARC  69000  1593,5 A 25  8750  10  7,2 (825,3)1, RARC  8750  10  2,9 (1593,5)1, RARC  PL2-6 PHỤ LỤC 2.3: CÁC BƯỚC THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BI, BU BIẾN DỊNG ĐIỆN Theo tác dụng BI chia làm nhóm sau: - BI đo lường - BI bảo vệ - BI hỗn hợp (đo lường bảo vệ) - BI thí nghiệm có nhiều hệ số biến đổi cấp xác cao - BI trung gian Các biến dòng chế tạo nhiều tỷ số biến phù hợp điều kiện làm việc để lựa chọn, BI có nhiều đầu (thơng thường 4) Ví dụ TBA 110kV Văn Hố, có BI IMBD (Serial No: 131600101) gồm cuộn dây hãng Nirou Trans (IRAN) với thông số kỹ thuật sau: Trong đó: - Cuộn dùng cho chức đo lường, cuộn 2, dùng cho bảo vệ PL2-7 - Cặp đầu S1 – S4 có tỷ số biến lớn (800/1) cặp S1 – S2 có tỷ số biến nhỏ (200/1) Các BI thường có lõi thép, kỹ sư thí nghiệm hiểu với thuộc tính phản ứng lõi thép, giúp họ đánh giá làm việc BI q trình vận hành biến đổi dịng điện, tổn thất BI chủ yếu ảnh hưởng lõi từ Hoạt động lõi từ phân tích dựa sơ đồ quy đổi hình 1b, tổn hao vốn có mơ tả phần tử khơng tuyến tính ZE nối song song (dịng từ hóa chảy qua phần tử này) Giả sử sai số BI 10% dịng điện đầu phía nhị thứ (IB) nằm khoảng (4.5 ÷ 5.5)A Hình 1b: Sơ đồ quy đổi BI Hình 1a: Biến dịng điện Hình 1c: Mạch vịng từ trễ (vùng bôi đen thể tổn thất từ trễ) Nếu tổn hao từ hoá vẽ theo dải làm việc ta có dải đường cong từ hóa cho hình 1c Mật độ từ thơng B lực từ H tạo dòng sơ cấp thể sơ đồ đường cong đặc tính B – H Vùng bôi đậm đại diện cho tổn thất từ trễ, tương ứng với lượng chuyển thành lượng đốt nóng PL2-8 lõi từ Đường cong từ hóa cắt điểm gãy mạch vòng từ trễ thường xác định nhà sản xuất BI Theo quy định EVN công tác thí nghiệm BI thực theo bước sau: - Kiểm tra bên - Đo điện trơ cách điện cuộn dây sơ cấp với đất - Đo điện trở chiều cuộn dây thứ cấp - Đo tổn hao điện môi Tgδ - Kiểm tra cực tính - Đo tỷ số biến - Kiểm tra đặc tính từ hố V-A - Kiểm tra đo lường - Thí nghiệm dầu cách điện Trong khuân khổ luận án, tác giả trình bày bước kiểm tra 5, 6, 7, cụ thể 1.1 Cực tính BI Cực tính BI có vai trị vô quan trọng để đảm bảo làm việc đắn rơle Mỗi BI phải kiểm tra riêng để khẳng định cực tính phía thứ nhị thứ trùng Các đầu dây cực tính ký hiệu P1- S1 P2 – S2 Việc kiểm tra tiến hành theo sơ đồ hình vẽ - Ampe kế nối với phía thứ cấp BI, đầu “+” đấu vào S1, cịn đầu “-“ đấu Hình 2: Kiểm tra cực tính biến dịng vào S2 - Sử dụng nguồn chiều (pin đèn), nối cực âm “-“ nguồn pin với đầu P2 phía sơ cấp cua biến dịng Qua nút ấn đơn cực nối cực âm “+“ nguồn pin với đầu P1 phía sơ cấp biến dịng, cho bấm nút, chiều dòng điện từ PL5-57 82144,38 92717,1 85567,19 2430,881 319,1749 2588,231 1121,276611 1 49 85359,12 93063,26 88932,84 2000,648 266,8691 87609,8 93288,04 90768,88 1659,749 226,7497 2057,723 936,304525 1 49 1673,563 794,4546708 1 49 89657,62 93491,43 92152,95 1298,474 183,3236 1289,386 640,9126927 1 49 92135,14 93740,43 93452,32 728,914 110,0359 715,2259 381,6013641 1 49 92857,91 93811,21 93176,59 93840,65 93724,47 501,5103 78,45861 492,349 269,5792217 1 49 93817,59 381,3552 61,17033 375,2122 208,0010511 1 49 93350,7 93855,74 93858,04 307,3923 50,33523 303,1745 169,206405 1 49 94328,78 88481,65 93909,77 1240,063 1230,931 9,54456 0,004511843 1 0 49 93473,1 86363,77 93910,79 1602,899 1594,195 9,544443 0,004511705 1 0 49 92109,43 84160,95 93910,91 1957,268 1949,166 9,54444 0,004511731 1 0 49 89279,28 81207,98 93912,34 2423,304 2416,414 9,54437 0,004511734 1 0 49 84099,3 78731,4 93904,64 2896,684 2892,418 9,545026 0,004512453 1 0 49 94715,97 91302,49 93910,87 688,418 678,9296 9,544461 0,004511797 1 0 49 94602,58 92241,06 93910,37 473,4946 463,9557 9,544482 0,004511752 1 0 49 94488,6 92692,67 93909,76 360,8341 351,2896 9,544533 0,004511795 1 0 49 94393,44 92956,28 93911,97 291,7147 282,1755 9,544376 0,004511641 1 0 49 93883,8 94323,92 88471,35 9,543333 1227,917 1218,782 0,004524476 1 49 93883,18 93479,97 86359,7 9,543361 1586,817 1578,114 0,004524502 1 49 93917,84 92185,01 84179,33 9,545642 1942,259 1934,171 0,004525857 1 49 93919,28 89457,93 81310,32 9,545911 2429,168 2422,281 0,004526133 1 49 93935,06 84422,94 78928,29 9,546849 3005,418 3000,874 0,004526657 1 49 93886,87 94715,13 91293,24 9,543365 682,5177 673,0279 0,0045245 1 49 93883,67 94604,9 92229,85 9,543339 469,6501 460,1114 0,004524453 1 49 93883,66 94489,93 92682,03 9,543339 357,9907 348,4476 0,004524428 1 49 78581,33 93925,8 84346,27 3034,675 9,54413 3038,837 0,00451443 1 49 81120,2 93924,76 89428,66 2420,715 9,544122 2427,598 0,004514297 1 49 84108,39 93924,34 92173,15 1938,264 9,544112 1946,395 0,004514203 1 49 86318,09 93924,43 93513,42 1585,16 9,544113 1593,894 0,004514256 1 49 88435,95 93923,47 94359,81 1225,243 9,54411 1234,397 0,004513989 1 49 91252,71 93923,71 94750,6 677,023 9,544121 686,519 0,004513995 1 49 92190,67 93922,89 94636,81 462,9451 9,544114 472,486 0,004513963 1 49 92642,3 93922,89 94521,07 350,6385 9,544114 360,1818 0,004513951 1 49 92905,13 93922,86 94431,55 281,7307 9,544114 291,2668 0,00451397 1 49 92919,9 93890,28 94404,54 279,4843 9,543055 289,0228 0,004506421 1 49 92656,45 93890,28 94493,56 347,9248 9,543055 357,468 0,004506459 1 49 92203,86 93890,28 94608,44 459,5198 9,543055 469,0564 0,00450648 1 49 91264,25 93890,28 94720,96 672,4289 9,543055 681,9124 0,004506552 1 49 88442,26 93890,28 94326,35 1218,974 9,543055 1228,09 0,004506539 1 49 86323,19 93890,28 93472,92 1578,723 9,543056 1587,397 0,004506582 1 49 84127,28 93890,28 92110,17 1930,611 9,543056 1938,664 0,004506612 1 49 81232,31 93890,28 89304,46 2397,879 9,543056 2404,714 0,004506655 1 49 78973,2 93890,28 84218,03 2888,54 9,543057 2893,1 0,004506584 1 49 PL5-58 78925,56 93890,28 84276,32 2902,737 9,543055 2907,286 0,004509938 1 49 84310,09 78948,77 93902,34 2908,812 2904,282 9,545178 0,004509132 1 0 49 89305,34 81229,85 93890,28 2391,823 2384,965 9,54305 0,004507707 1 0 49 92106,15 84127,56 93890,28 1931,176 1923,102 9,543048 0,004507698 1 0 49 93469,84 86323,72 93890,28 1582,899 1574,209 9,543048 0,004507694 1 0 49 94324,37 88442,76 93890,27 1225,587 1216,461 9,543041 0,004507723 1 0 49 94720,09 91264,65 93890,28 681,1386 671,6513 9,543046 0,004507649 1 0 49 94607,87 92204,13 93890,28 468,6682 459,1304 9,543047 0,00450763 1 0 49 94493,13 92656,66 93890,27 357,2306 347,6877 9,543044 0,00450762 1 0 49 93890,28 94404,52 92920,31 9,543056 289,5193 279,9817 0,004506407 1 49 93890,28 94493,53 92656,97 9,543056 358,0599 348,5168 0,00450643 1 49 93890,28 94608,41 92204,55 9,543056 469,7865 460,2488 0,004506452 1 49 93890,28 94720,89 91265,29 9,543056 682,8422 673,3551 0,004506478 1 49 93890,28 94326,02 88444,37 9,543056 1229,054 1219,927 0,0045065 1 49 93890,28 93472,31 86326,24 9,543056 1587,843 1579,15 0,004506507 1 49 93931,03 92166,93 84167,57 9,547062 1941,578 1933,51 0,004508889 1 49 93928,5 89360,89 81260,01 9,547053 2406,465 2399,611 0,004508891 1 49 93931,12 84283,62 78944,15 9,547111 2914,475 2909,962 0,004508934 1 49 93617,76 93646,28 94100,31 272,912 42,44078 58,79681 172,911815 0 49 93517,45 93586,15 94145,24 336,9081 54,05419 70,4944 213,603738 0 49 93327,32 93487,67 94213,53 439,8644 72,80655 89,3156 279,0443407 0 49 92878,85 93299,65 94326,63 631,6095 107,8503 124,3673 400,8611522 0 49 91274,61 92831,02 94512,59 1098,212 193,5422 209,6484 696,9802222 0 49 89905,76 92545,49 94551,61 1388,991 247,2459 262,805 881,2150295 0 49 88338,69 92292,82 94521,2 1665,385 298,5833 313,386 1055,990378 0 49 85856,82 92014,68 94352,9 2029,767 366,9476 380,3006 1285,490215 0 49 82252,76 91862,31 93862,19 2443,623 446,7608 457,287 1543,061838 0 49 93874,78 82316,43 91860,96 451,4587 2444,599 440,7731 1556,310873 1 49 94353,32 85865,36 92014,57 375,0019 2016,576 361,6182 1283,051814 1 49 94519,51 88337,13 92293,4 309,6897 1654,706 294,8507 1052,905471 1 49 94549,61 89904,13 92546,83 260,4773 1381,833 244,8604 879,0621421 1 49 94511,13 91273,29 92831,97 208,2095 1093,682 192,0654 695,6053204 1 49 94325,99 92877,84 93299,87 123,6007 629,1737 107,0797 400,0704608 1 49 94213,11 93326,65 93487,81 88,84425 438,3333 72,34155 278,5381819 1 49 94144,87 93516,91 93586,26 70,16067 335,806 53,73364 213,2341338 1 49 94100,03 93617,34 93646,37 58,54074 272,0558 42,20348 172,6210164 1 49 91861,04 93874,79 82324,22 438,7304 449,3066 2440,382 1555,776109 0 1 49 92016,32 94351,2 85864,61 359,5572 372,9659 2010,103 1280,74509 0 1 49 92294 94518,47 88335,87 293,6721 308,5274 1651,054 1051,657488 0 1 49 92546,34 94549,37 89902,42 243,7946 259,3977 1378,677 877,980176 0 1 49 92831,62 94510,96 91272,06 191,2513 207,389 1091,238 694,7533026 0 1 49 93299,96 94325,78 92877,55 106,8658 123,388 628,4764 399,8351145 0 1 49 93487,88 94212,96 93326,46 72,21537 88,71571 437,9043 278,392439 0 1 49 PL5-59 93586,31 94144,81 93516,81 53,64824 70,07041 335,501 213,1296566 0 1 49 93646,41 94099,96 93617,24 42,14177 58,47252 271,8222 172,5401939 0 1 49 92214,14 93901,74 94600,21 463,05 9,543738 472,5873 0,00450612 1 49 92666,29 93901,74 94484,75 350,5652 9,543738 360,1091 0,004506101 1 49 92929,44 93901,72 94395,42 281,5911 9,543738 291,1303 0,004506061 1 49 91275,41 93902,39 94713,53 677,7262 9,543756 687,2112 0,004506193 1 49 88456,98 93902,34 94320,95 1229,313 9,543733 1238,436 0,004506186 1 49 86340,59 93903,02 93467,33 1592,822 9,54375 1601,511 0,004506252 1 49 84141,59 93902,86 92101,94 1948,353 9,543751 1956,434 0,004506281 1 49 81209,65 93903,16 89269,07 2415,69 9,543749 2422,564 0,004506326 1 49 78817,53 93903,9 84050,93 2863,095 9,54376 2867,471 0,004506222 1 49 93639,3 93639,29 93639,05 328,9272 329,4233 328,6468 2,81661E-09 1 49 93526,04 93526,34 93525,91 408,0956 408,7385 407,7708 5,87918E-10 1 49 93306,48 93306,93 93306,21 537,1496 538,0492 536,7673 2,59737E-10 1 49 92767,55 92768,04 92767,05 783,2488 784,7066 782,8141 3,48879E-10 1 49 90654,56 90656,27 90653,95 1413,99 1417,403 1413,865 9,56037E-10 1 49 77144,03 77118,42 77153,86 3359,154 3362,472 3361,471 2,57291E-09 1 49 82367,67 82370,57 82366,56 2762,437 2775,621 2768,075 2,39458E-10 1 49 86282,86 86286,16 86281,86 2230,922 2238,795 2232,831 6,77694E-10 1 49 88678,9 88681,32 88678,05 1827,867 1833,148 1828,436 1,02424E-09 1 49 77182,96 77124,29 77103,86 3352,361 3355,735 3341,371 2,25E-09 1 49 82365,46 82363,98 82363,33 2768,032 2769,453 2784,128 5,40E-10 1 49 86279,54 86283,48 86285,05 2231,411 2234,896 2243,395 2,47E-09 1 49 88676,34 88679,72 88681,01 1826,63 1830,238 1835,381 4,71601E-10 1 49 90652,72 90655,24 90656,06 1412,093 1415,295 1418,192 7,76757E-10 1 49 92766,57 92767,54 92767,84 781,5955 783,6293 784,5364 2,73252E-10 1 49 93305,73 93306,58 93306,96 535,8734 537,3312 537,7911 2,81137E-09 1 49 93525,49 93526,14 93526,33 407,0686 408,2013 408,4841 1,87426E-09 1 49 93638,84 93639,29 93639,69 328,0701 328,996 329,1898 1,06874E-09 1 49 93639,92 93639,33 93639,34 329,8143 329,4113 329,3287 1,64E-09 1 49 93526,75 93526,33 93526,31 409,225 408,7331 408,6118 6,14E-10 1 49 93307,14 93306,89 93306,87 538,6935 538,0615 537,8642 2,64E-10 1 49 92768,63 92768,33 92768,23 785,6632 784,7804 784,3882 2,15E-09 1 49 90657 90656,12 90655,74 1419,211 1417,816 1416,563 7,54E-10 1 49 PL6-1 PHỤ LỤC 6: MÃ NGUỒN % - CODE SEL 421 % function Calculate_Callback(hObject, eventdata, handles) type = get(handles.type, 'String'); switch type; case 'AG' XL=imag(Va/I0)/imag((Z1/L)*(Ia+K*3*I0)/I0); case 'BG' XL=imag(Vb/I0)/imag((Z1/L)*(Ib+K*3*I0)/I0); case 'CG' XL=imag(Vc/I0)/imag((Z1/L)*(Ic+K*3*I0)/I0); case 'AB' XL=imag((Va-Vb)/ISab)/imag((Z1/L)*(Ia-Ib)/ISab); case 'BC' XL=imag((Vb-Vc)/ISbc)/imag((Z1/L)*(Ib-Ic)/ISbc); case 'AC' XL=imag((Va-Vc)/ISac)/imag((Z1/L)*(Ia-Ic)/ISac); case 'ABG' XL=imag((Va-Vb)/ISab)/imag((Z1/L)*(Ia-Ib)/ISab); case 'BCG' XL=imag((Vb-Vc)/ISbc)/imag((Z1/L)*(Ib-Ic)/ISbc); case 'ACG' XL=imag((Va-Vc)/ISac)/imag((Z1/L)*(Ia-Ic)/ISac); case 'ABC' XL1=imag((Va-Vb)/ISab)/imag((Z1/L)*(Ia-Ib)/ISab); XL2=imag((Vb-Vc)/ISbc)/imag((Z1/L)*(Ib-Ic)/ISbc); XL3=imag((Va-Vc)/ISac)/imag((Z1/L)*(Ia-Ic)/ISac); A = [XL1 XL2 XL3]; XL=min(A); end set(handles.m,'string',num2str(XL)); % - CODE 7SJ622 % function Calculate_Callback(hObject, eventdata, handles) type = get(handles.type, 'String'); switch type; case 'L1E' XL=Va_Mag*sin((GVa-GIa)*pi/180)/(Ia_Mag+Kx*Ie_Mag); case 'L2E' XL=Vb_Mag*sin((GVb-GIb)*pi/180)/(Ib_Mag+Kx*Ie_Mag); case 'L3E' XL=Vc_Mag*sin((GVc-GIc)*pi/180)/(Ic_Mag+Kx*Ie_Mag); case 'L1L2' XL=(Va_Mag*Ia_Mag*sin((GVa-GIa)*pi/180)+Vb_Mag*Ib_Mag*sin((GVbGIb)*pi/180)-Va_Mag*Ib_Mag*sin((GVa-GIb)*pi/180)-Vb_Mag*Ia_Mag*sin((GVbGIa)*pi/180))/(Ia_Mag^2-2*Ia_Mag*Ib_Mag*cos((GIa-GIb)*pi/180)+Ib_Mag^2); case 'L2L3' XL=(Vb_Mag*Ib_Mag*sin((GVb-GIb)*pi/180)+Vc_Mag*Ic_Mag*sin((GVcGIc)*pi/180)-Vb_Mag*Ic_Mag*sin((GVb-GIc)*pi/180)-Vc_Mag*Ib_Mag*sin((GVcGIb)*pi/180))/(Ib_Mag^2-2*Ib_Mag*Ic_Mag*cos((GIb-GIc)*pi/180)+Ic_Mag^2); case 'L1L3' PL6-2 XL=(Va_Mag*Ia_Mag*sin((GVa-GIa)*pi/180)+Vc_Mag*Ic_Mag*sin((GVcGIc)*pi/180)-Va_Mag*Ic_Mag*sin((GVa-GIc)*pi/180)-Vc_Mag*Ia_Mag*sin((GVcGIa)*pi/180))/(Ia_Mag^2-2*Ia_Mag*Ic_Mag*cos((GIa-GIc)*pi/180)+Ic_Mag^2); case 'L1L2E' %AG XL1=(Va_Mag/Ia_Mag)*(sin((GVa-GIa)*pi/180)(Ie_Mag/Ia_Mag)*Kr*sin((GVa-GIe)*pi/180))/(1(Kx+Kr)*(Ie_Mag/Ia_Mag)*cos((GIe-GIa)*pi/180)+Kr*Kx*((Ie_Mag/Ia_Mag)^2)); %BG XL2=(Vb_Mag/Ib_Mag)*(sin((GVb-GIb)*pi/180)(Ie_Mag/Ib_Mag)*Kr*sin((GVb-GIe)*pi/180))/(1(Kx+Kr)*(Ie_Mag/Ib_Mag)*cos((GIe-GIb)*pi/180)+Kr*Kx*((Ie_Mag/Ib_Mag)^2)); %AB XL3=(Va_Mag*Ia_Mag*sin((GVa-GIa)*pi/180)+Vb_Mag*Ib_Mag*sin((GVbGIb)*pi/180)-Va_Mag*Ib_Mag*sin((GVa-GIb)*pi/180)-Vb_Mag*Ia_Mag*sin((GVbGIa)*pi/180))/(Ia_Mag^2-2*Ia_Mag*Ib_Mag*cos((GIa-GIb)*pi/180)+Ib_Mag^2); A = [XL1 XL2 XL3]; XL=min(A); case 'L2L3E' %BG XL1=(Vb_Mag/Ib_Mag)*(sin((GVb-GIb)*pi/180)(Ie_Mag/Ib_Mag)*Kr*sin((GVb-GIe)*pi/180))/(1(Kx+Kr)*(Ie_Mag/Ib_Mag)*cos((GIe-GIb)*pi/180)+Kr*Kx*((Ie_Mag/Ib_Mag)^2)); %CG XL2=(Vc_Mag/Ic_Mag)*(sin((GVc-GIc)*pi/180)(Ie_Mag/Ic_Mag)*Kr*sin((GVc-GIe)*pi/180))/(1(Kx+Kr)*(Ie_Mag/Ic_Mag)*cos((GIe-GIc)*pi/180)+Kr*Kx*((Ie_Mag/Ic_Mag)^2)); %BC XL3=(Vb_Mag*Ib_Mag*sin((GVb-GIb)*pi/180)+Vc_Mag*Ic_Mag*sin((GVcGIc)*pi/180)-Vb_Mag*Ic_Mag*sin((GVb-GIc)*pi/180)-Vc_Mag*Ib_Mag*sin((GVcGIb)*pi/180))/(Ib_Mag^2-2*Ib_Mag*Ic_Mag*cos((GIb-GIc)*pi/180)+Ic_Mag^2); A = [XL1 XL2 XL3]; XL=min(A); case 'L1L3E' XL1=(Va_Mag/Ia_Mag)*(sin((GVa-GIa)*pi/180)(Ie_Mag/Ia_Mag)*Kr*sin((GVa-GIe)*pi/180))/(1(Kx+Kr)*(Ie_Mag/Ia_Mag)*cos((GIe-GIa)*pi/180)+Kr*Kx*((Ie_Mag/Ia_Mag)^2)); XL2=(Vc_Mag/Ic_Mag)*(sin((GVc-GIc)*pi/180)(Ie_Mag/Ic_Mag)*Kr*sin((GVc-GIe)*pi/180))/(1(Kx+Kr)*(Ie_Mag/Ic_Mag)*cos((GIe-GIc)*pi/180)+Kr*Kx*((Ie_Mag/Ic_Mag)^2)); XL3=(Va_Mag*Ia_Mag*sin((GVa-GIa)*pi/180)+Vc_Mag*Ic_Mag*sin((GVcGIc)*pi/180)-Va_Mag*Ic_Mag*sin((GVa-GIc)*pi/180)-Vc_Mag*Ia_Mag*sin((GVcGIa)*pi/180))/(Ia_Mag^2-2*Ia_Mag*Ic_Mag*cos((GIa-GIc)*pi/180)+Ic_Mag^2); A = [XL1 XL2 XL3]; XL=min(A); case 'L1L2L3' Iab=Ia-Ib; Uab=Va-Vb; XL1=imag(Uab/Iab); Ibc=Ib-Ic; Ubc=Vb-Vc; XL2=imag(Ubc/Ibc); Iac=Ia-Ic; Uac=Va-Vc; XL3=imag(Uac/Iac); A = [XL1 XL2 XL3]; XL=min(A); end PL6-3 L=XL/x; set(handles.m,'string',num2str(L)); % - ĐỊNH VỊ SỰ CỐ SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐO LƯỜNG HAI ĐẦU ĐƯỜNG DÂY % % tính giá tri khoang cach su co dong bo if (u(20)14.5) %Fault type is ABC tu=(V1S-V1R+I1R*ZL)*L; mau=(I1S+I1R)*ZL; m=0; if mau~=0 m=abs(tu/mau); end else tu=(V2S-V2R+I2R*ZL)*L; mau=(I2S+I2R)*ZL; m=0; if mau~=0 m=abs(tu/mau); end end % -% Cong thuc hai phia bang du lieu khong dong bo if (u(20)14.5) %Fault type is ABC Z1S=-V1S/I1S; Z1R=-V1R/I1R; ab=I1S*Z1S; a=real(ab); b=imag(ab); cd=I1S*ZL; c=real(cd); d=imag(cd); ef=Z1R+ZL; e=real(ef); f=imag(ef); g=real(ZL); h=imag(ZL); A=I1R_Mag*I1R_Mag*(g*g+h*h)-(c*c+d*d); B=-2*I1R_Mag*I1R_Mag*(e*g+f*h)-2*(a*c+b*d); C=I1R_Mag*I1R_Mag*(e*e+f*f)-(a*a+b*b); n=0; if A~=0 delta=B*B-4*A*C; if(delta==0) n=-B*L/(2*A); elseif(delta>0) n =max((-B-sqrt(delta))*L/(2*A),(-B+sqrt(delta))*L/(2*A)); % n2 =(-B+sqrt(delta))/(2*A) else disp('phuong trình vo nghiem'); end end PL6-4 else Z2S=-V2S/I2S; Z2R=-V2R/I2R; ab=I2S*Z2S; a=real(ab); b=imag(ab); cd=I2S*ZL; c=real(cd); d=imag(cd); ef=Z2R+ZL; e=real(ef); f=imag(ef); g=real(ZL); h=imag(ZL); A=I2R_Mag*I2R_Mag*(g*g+h*h)-(c*c+d*d); B=-2*I2R_Mag*I2R_Mag*(e*g+f*h)-2*(a*c+b*d); C=I2R_Mag*I2R_Mag*(e*e+f*f)-(a*a+b*b); n=0; if A~=0 delta=B*B-4*A*C; if(delta==0) n=-B*L/(2*A); elseif(delta>0) n =(-B-sqrt(delta))*L/(2*A); % n2 =(-B+sqrt(delta))/(2*A) else disp('phuong trình vo nghiem'); end end end % - ĐỊNH VỊ SỰ CỐ SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐO LƯỜNG ĐẦU ĐƯỜNG DÂY % function [sys,x0,str,ts] = GE(t,x,u,flag) % Bien doi Claker mo rong -b=1+i; bs=1-i; SI1=(2*Ia-b*Ib-bs*Ic)/3; SU1=(2*Va-b*Vb-bs*Vc)/3; SI2=(2*IA_L2-b*IB_L2-bs*IC_L2)/3; SU2=(2*UA_L2-b*UB_L2-bs*UC_L2)/3; SI3=(2*IA_L3-b*IB_L3-bs*IC_L3)/3; SU3=(2*UA_L3-b*UB_L3-bs*UC_L3)/3; % Dong ap tren kenh truyen tin CUA ROLE CTTAP11=1; CTTAP12=1; VLOC_L1=SU1; VREM1_L1=SU2; VREM2_L1=SU3; ILOC_L1=SI1; IREM1_L1=SI2*CTTAP11; IREM2_L1=SI3*CTTAP12; PL6-5 % tinh tong tro don vi -CTL1_Sec=1; VTL1_Sec=1; ZpuL1_Loc=ZL1_Loc*CTL1_Sec/VTL1_Sec; ZpuL1_Rem1=ZL1_Rem1*CTL1_Sec/VTL1_Sec; ZpuL1_Rem2=ZL1_Rem2*CTL1_Sec/VTL1_Sec; % -dien ap nut T cua role VTLocal_L1=VLOC_L1-ILOC_L1*ZpuL1_Loc; VTREM1_L1=VREM1_L1-IREM1_L1*ZpuL1_Rem1; VTREM2_L1=VREM2_L1-IREM2_L1*ZpuL1_Rem2; % tinh lech dien ap DELTA_VLOCREM1=abs(VTLocal_L1-VTREM1_L1); DELTA_VLOCREM2=abs(VTLocal_L1-VTREM2_L1); DELTA_VREM1REM2=abs(VTREM1_L1-VTREM2_L1); V1X=0; VTAPX=0; ITAPX=0; L=0; Z=0; H=0; if(DELTA_VLOCREM1==min(DELTA_VLOCREM1,min(DELTA_VLOCREM2,DELTA_VREM1REM2) ))&&(DELTA_VLOCREM1
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN, NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Từ khóa liên quan