thảo luận nhóm TMU liên hệ các h̀nh thức trả lương tại công ty dệt may hà nội

18 10 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 08:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC  BÀI THẢO LUẬN MÔN: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG ĐỀ TÀI: LIÊN HỆ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CƠNG TY DỆT MAY HÀ NỘI Giáo viên hướng dẫn Nhóm Lớp HP : Phạm Thị Thanh Hà : 07 : H2002ENEC0311 Hà Nội – 2020 MỤC LỤC 1 Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt công đổi kinh tế với hội nhập kinh tế giới, tiến lương ln vấn đề nóng bỏng người quan tâm tiền lương đóng vai trị quan trọng không người lao động mà chủ sử dụng lao động Nhà nước Để tuyển giữ chân nhân tài, để tồn điều kiện cạnh tranh gay gắt ngày nay, doanh nghiệp cần phải xây dựng sách tiền lương hợp lý hệ thống thù lao hợp lý Chỉ vậy, khuyến khích người lao động tích cực làm việc, hăng say sáng tạo, lao động sản xuất, làm tăng suất lao động, tăng hiệu lợi nhuận cho doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp có hình thức trả lương hợp lý, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, góp phần tạo động lực cho người lao động mà làm tăng suất hiệu công việc, giúp doanh nghiệp đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao Ngược lại, hình thức trả lương khơng hợp lý khơng kích thích người lao động, làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh chung tồn doanh nghiệp Chính vậy, bên cạnh yếu tố khác điều kiện lao động, mơi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp,… việc hồn thiện hình thức trả lương cho hợp lý, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tình hình phát triển doanh nghiệp vấn đề mà doanh nghiệp điều phải đặc biệt quan tâm PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm trả lương, chức chất tiền lương doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm: Tiền lương giá sức lao động, hình thành sở thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động dựa suất, chất lượng, hiệu lao 2 động mà người lao động tạo tính đến quan hệ cung cầu lao động thị trường tuân thủ pháp luật nhà nước Trả lương việc trả tiền, vật hay dịch vụ người sử dụng lao động cho người lao động theo hợp đồng lao động 1.1.2 Chức tiền lương: - Thước đo giá trị sức lao động: Tiền lương giá sức lao động, biểu tiền giá trị sức lao động, hình thành sở giá trị sức lao động người lao động nên tiền lương phản ánh giá trị sức lao động có nghĩa tiền lương thước đo để xác định mức tiền chi trả cho loại lao động, để người sử dụng lao động thuê người lao động, sở để xác định đơn giá sản phẩm Đây chức quan trọng tiền lương Thực chức đòi hỏi việc xác định tiền lương phải dựa sở giá trị sức lao động Mặt khác, phải xác định giá trị sức lao động Đây vấn đè khó khăn, phức tạp Khi giá trị sức lao động thay đổi tiền lương phải thay đổi để đảm bảo phản ánh giá trị Do giá trị sức lao động có xu hướng tăng nên tền lương phải có xu hướng tăng theo thời kỳ - Tái sản xuất sức lao động: Thu nhập người lao động hình thức tiền lương sử dụng phần đáng kể vào việc tái sản xuất giản đơn sức lao động mà người lao động bỏ q trình lao động nhằm mục đích trì lục làm việc lâu dài có hiệu cho trình sau Tiền lương người lao động thời đại nguồn sống chủ yếu kkhoong người lao động mà phải đảm bảo sống thành viên gia đình người lao động Như vậy, tiền lương cần phải đảm bảo cho nhu cầu tái sản xuất mở rộng chiều sâu lẫn chiều rộng sức lao động người lao động Tiền lương phải trì phát triển sức lao động cho người lao động - Kích thích tinh thần lao động: Kích thích hình thức tác động, tạo động lực làm việc lao động Trong hoạt động kinh tế lợi ích kinh tế động lực bản, biểu nhiều dạng, có lợi ích vật chất lợi ích tinh thần, có lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài, có lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể cộng đồng xã hội, có lợi ích quốc gia, khu vực lợi ích tồn cầu Tiền lương phận thu nhập người lao động nhằm thỏa mãn chủ yếu nhu cầu vật chất tinh thần người lao động, động lực quan trọng để người lao động không ngừng nâng cao kiến thức tay nghề Trả lương cách hợp lý khoa học địn bẩy quan trọng hữu ích nhằm kích thích người lao động làm việc cách hiệu - Chức tích lũy: Tiền lương trả cho người lao động phải đảm bảo trì sống ngày thời gian làm việc dự phòng cho sống lâu dài họ hết khả lao động gặp rủi ro Tích lũy cần thiết khách quan người lao động - Chức xã hội: Tiền lương yếu tố kích thích việc hồn thiện mối quan hệ lao động xã hội Việc gắn tiền lương với hiệu kinh doanh người lao động doanh nghiệp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 3 Bên cạnh tạo tiền đề cho phát triển toàn diện người lao động thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng dân chủ văn minh Chức xã hội tiền lương biểu việc điều phối thu nhập kinh tế, tạo nên công xã hội việc trả lương cho người lao động ngành nghề, khu vực, lĩnh vực, vùng ngành nghề, khu vực, lĩnh vực, vùng khác 1.1.3 Bản chất trả lương Bản chất trả lương trả giá sức lao động, xác định dựa sở giá trị sức lao động hao phí để sản xuất cải vật chất, người lao động người sử dụng lao động thỏa thuận với 1.2 Các hình thức trả lương doanh nghiệp 1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian Trả lương theo thời gian hình thức trả lương cho người lao động vào thời gian làm việc thực tế, theo ngành nghề trình độ thành thạo nghề nghiệp, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn người lao động Trong doanh nghiệp, hình thức tiền lương theo thời gian áp dụng cho: lao động quản lý; lao động gián tiếp sản xuất, kinh doanh; công việc không định mức thời gian hay sản lượng,… Công thức: Tiền lương thực tế = Ngày công thực tế x Đơn giá tiền lương/1 ngày x Hệ số tiền lương Các chế độ tiền lương theo thời gian: a) Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn Đó tiền lương nhận người cơng nhân tuỳ theo mức lương cấp bậc cao hay thấp, thời gian làm việc họ nhiều hay định Công thức: TLTG = ML x TLVTT Trong đó: TLTG: Lương theo thời gian giản đơn ML: Mức lương cấp bậc tính theo thời gian TLVTT: Thời gian làm việc thực tế b) Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng Đó mức lương tính theo thời gian giản đơn cộng với số tiền thưởng mà họ hưởng Công thức: TLTG = ML x TLVTT+ Tt Trong đó: TLTG: Tiền lương theo thời gian có thưởng Tt: Tiền thưởng 1.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm Khác với hình thức tiền lương theo thời gian, hình thức tiền lương theo sản phẩm thực việc tính trả lương cho người lao động theo số lượng chất lượng sản phẩm cơng việc hồn thành Các hình thức trả lương theo sản phẩm bao gồm: a) Hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân Tiền lương phải trả cho người lao động tính trực số lượng sản phẩm đảm bảo yêu cầu chất lượng theo qui định đơn giá tiền lương sản phẩm Công thức: TLsp = ĐGsp x Q Trong đó: Q: Số lượng sản phẩm số lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng theo qui định 4 ĐGsp: Đơn giá sản phẩm - số tiền quy định để trả cho người lao động sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng Công thức: ĐGsp = MLcv / Msl Hoặc ĐGsp = MLcv x Mtg MLcv: Mức lương cấp bậc công việc Msl: Mức sản lượng Mtg: Mức thời gian b) Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể Là hình thức trả lương vào số lượng sản phẩm hay công việc mà tập thể người lao động hoàn thành đơn giá tiền lương đơn vị sản phẩm hay đơn vị công việc trả cho tập thể Cơng thức: TLtt = ∑ĐGtti x SPtti Trong đó: TLtt: Tổng tiền lương thực tế tổ (nhóm) nhận SP tti: Số lượng sản phẩm i nhóm công nhân chế tạo đảm bảo chất lượng ĐGtti: Đơn giá tiền lương cho tổ (nhóm) Cơng thức xác định đơn giá tiền lương cho tổ (nhóm) sau: ĐGtti =∑MLcvi : Msltt ĐGtti = ∑MLcvi x Mtttt Trong đó: ∑MLcvi : Tổng mức lương cấp bậc công việc Msltt: Mức sản lượng tập thể Mtttt: Mức thời gian tập thể c) Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp Là tiền lương trả cho gián tiếp phận sản xuất, bảo dưỡng máy móc thiết bị, điều hành máy phân xưởng khí Họ khơng trực tiếp tạo sản phẩm họ gián tiếp ảnh hưởng đến xuất lao động trực tiếp họ hưởng lương dựa vào kết lao động trực tiếp làm để tính lương cho lao động gián tiếp Công thức: TLt = Đgf x Qt Trong đó: TLt: Tiền lương thực tế cơng nhân phụ Đgf: Đơn giá sản phẩm công nhân phụ Đgf = L/(Mfv x Qo) (L: Mức lương cấp bậc công nhân phụ; Mfv : Mức phục vụ công nhân phụ; Qo: Mức sản lượng cơng nhân chính) Qt: Sản lượng thực tế cơng nhân d) Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng Theo hình thức này, ngồi tiền lương theo sản phẩm trực tiếp người lao động thưởng sản xuất, thưởng tăng suất lao động, tiết kiệm vật tư Cấu trúc: Tiền lương trả theo chế độ gồm phần: - Phần trả lương theo đơn giá cố định cho sản phẩm thực tế hoàn thành - Phần tiền thưởng dựa vào mức độ sản lượng hoàn thành vượt mức thực tế tỷ lệ % tiền thưởng quy định cho hồn thành mức tiêu Cơng thức: Trong đó: Lth = L + (L x m x h)/100 Lth: Tiền lương sản phẩm có thưởng L: Tiền lương trả theo sản phẩm đơn giá cố định m: Tỷ lệ % thưởng h: Tỷ lệ % hoàn thành vượt mức sản lượng tính thưởng e) Hình thức trả lương theo sản phẩm lũy tiến Hình thức trả lương áp dụng khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến tồn q trình sản xuất Cấu trúc tiền lương gồm: 5 - Tiền lương theo đơn giá cố định sản phẩm phạm vi kế hoạch (hoặc hoàn thành kế hoạch) - Tiền lương trả theo đơn giá lũy tiến (là đơn giá cố định nhân với tỷ lệ tăng đơn giá) sản phẩm vượt mức kế hoạch Công thức: TLtt = (ĐGcđ x Q1) + ĐGcđ x K x (Q1 – Q0) = ĐGcđ x Q1 + ĐGlt x (Q1 – Q0) Trong đó: TLtt: Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến ĐGcđ: Đơn giá cố định ĐGlt: Đơn giá lũy tiến Q1: Sản lượng thực tế đạt Q0: Sản lượng đạt mức khởi điểm K: Tỷ lệ tăng thêm so với đơn giá cố định f) Hình thức trả lương khoán Trả lương khoán thường áp dụng cơng việc mang tính chất tổng hợp Tồn khối lượng cơng việc giao cho cơng nhân hồn thành khoảng thời gian định Tiền lương trả theo nhóm dựa vào kết nhóm Xác định đơn giá tùy theo đối tượng lương khoán: - Đối tượng nhận khoán cá nhân: Đơn giá xác định hình thức trả lương sản phẩm nhân - Đối tượng nhận khoán tập thể: Đơn giá xác định hình thức trả lương sản phẩm tập thể 1.2.3 Hình thức trả lương hỗn hợp Đây hình thức kết hợp hình thức trả lương theo thời gian kết hợp với hình thức trả lương theo sản phẩm Cấu trúc: tiền lương hỗn hợp gồm phận: - Phần lương cứng: Phần tương đối ổn định nhằm đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho người lao động, ổn định đời sống người lao động gia đình họ Bộ phận quy định theo bậc lương ngày công làm việc tháng - Phần biến động: Tuỳ theo suất, chất lượng hiệu lao động cá nhân người lao động kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp PHẦN 2: LIÊN HỆ THỰC TIỄN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CƠNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu khái quát công ty Dệt may Hà Nội Công ty Dệt may Hà Nội trước nhà máy sợi Hà Nội, thành lập vào năm 1984, có địa Hồng Mai – Hà Nội Cơng ty doanh nghiệp lớn thuộc ngành công nghiệp nhẹ Việt Nam 6 Chức công ty sản xuất loại sợi với tỷ lệ pha trộn khác nhau, sản phẩm may mặc dệt kim loại, loại vải Demin sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu nước xuất Nhiệm vụ công ty bao gồm: - Sản xuất sản phẩm sợi phục vụ cho tiêu thụ thị trường cung cấp nguyên liệu cho nhà máy dệt nội công ty - Sản xuất tiêu thụ loại sản phẩm dệt kim thoi để phục vụ cho thị trường cung cấp vải cho nhà máy may nội công ty - May gia công sản phẩm may cho thị trường nội địa, phân phối sản phẩm theo đơn đặt hàng khách hàng nước - Kinh doanh tiêu thụ mặt hàng dệt may thông qua hệ thống cửa hàng, đại lý - Góp vốn với cơng ty thời trang Vinatex Tập đoàn dệt may Việt Nam kinh doanh thương mại qua hệ thống siệu thị 2.2 Thực trạng hình thức trả lương cơng ty Dệt may Hà Nội Đối với công ty Dệt may Hà Nội, doanh nghiệp áp dụng hai hình thức trả lương chính, trả lương theo thời gian trả lương theo sản phẩm 2.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian Cơng ty Dệt may Hà Nội Thực cho khối gián tiếp (kỹ thuật, nghiệp vụ, giám đốc,…): Tiền lương theo thời gian làm việc, cấp bậc công việc đảm nhận, hệ số phân phối thu nhập người lao động Hình thức áp dụng cho phận giám đốc, phòng ban chức năng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ Nguyên tắc áp dụng hình thức trả lương theo thời gian công ty: Việc chi trả tiền lương cho người lao động phải đảm bảo theo nguyên tắc phân phối theo lao động “Làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, khơng làm khơng hưởng” Gắn thu nhập người lao động với suất, chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh Căn vào lực sản xuất, nhu cầu thị trường đăng ký kế hoạch đơn vị, công ty tiến hành giao kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, năm cho đơn vị, công ty giao quỹ tiền lương tiền thưởng khoản thu nhập khác cho đơn vị theo đơn giá sản phẩm Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh giao cho đơn vị, cơng ty tiến hành rà sốt, hồn thiện định mức kinh tế kỹ thuật làm sở xây dựng đơn giá tiền lương phù hợp với thời điểm làm sở cho việc tốn cho đơn vị Khuyến khích người lao động làm việc đạt suất cao người có đủ trình độ chun mơn nghiệp vụ, lực công tác thông qua việc trả lương phù hợp Bên cạnh đó, việc trả lương tạo thu hút khuyến khích người lao động n tâm cơng tác, cống hiến, tận tụy gắn bó lâu dài với cơng việc Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho công việc khơng thể tiến hành định mức chặt chẽ, khó đánh giá cơng việc xác khơng sản xuất sản phẩm nên khơng thể áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm - Đối với phận giám đốc, phịng ban chức năng: Cơng thức tính: TLtg = H x TLVTT x MLngày + PC (nếu có) Trong đó: Ttg: Tiền lương thời gian trả cho người lao động H: Hệ số thu nhập TLVTT: Thời gian làm việc thực tế 7 MLngày: Mức lương ngày Phụ cấp tính vào lương bao gồm : Phụ cấp Đối tượng áp dụng Hệ số Phụ cấp độc hại Nhân viên nhà ăn, nhân viên làm sợi, nhân viên nhuộm vải có tiếp xúc với hóa chất 0,1 Phụ cấp đảng Người tham gia hoạt động Đảng 0,2 Phụ cấp ngoại ngữ Người có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung, khuyến khích họ học tập để giao tiếp với khách hàng người nước ngồi 0,3 Phụ cấp lưu động Người phải cơng tác nơi khác 0,2 Cơng thức tính phụ cấp sau: PC = MLTT x hệ số phụ cấp Mức lương tối thiểu công ty áp dụng vùng I 4.420.000 (đồng/tháng) Ngày công chuẩn công ty 26 ngày Ghi chú: Mức lương = Hệ số lương x Mức lương tối thiểu công ty áp dụng BẢNG LƯƠNG ÁP DỤNG CHO BỘ PHẬN GIÁM ĐỐC, CÁC PHỊNG BAN CHỨC NĂNG Đơn vị tính: nghìn đồng Chức danh công việc 01/- Tổng giám đốc - Hệ số - Mức lương Mã số Bậc I II III IV V VI 5,5 24.310 5,7 25.194 6,0 26.520 6,2 27.404 6,5 28.730 6,8 30.056 C.01 02/- Phó tổng giám đốc - Hệ số - Mức lương C.02 03/- Kế toán trưởng - Hệ số - Mức lương 04/- Trưởng phịng - Hệ số - Mức lương 05/- Phó phòng - Hệ số - Mức lương 06/- Nhân viên phòng ban - Hệ số - Mức lương C.03 4,4 19.448 4,5 19.890 4,8 21.216 4,9 21.658 5,1 22.542 5,3 23.426 4,0 17.680 4,2 18.564 4,3 19.006 4,4 19.448 4,5 19.890 4,7 20.774 3,8 16.796 3,9 17.238 4,0 17.680 4,1 18.122 4,2 18.564 4,3 19.006 3,2 14.144 3,4 15.028 3,6 15.912 3,7 16.354 3,8 16.796 3,9 17.238 2,9 12.818 3,0 13.260 3,1 13.702 3,15 13.923 3,19 14.099,8 3,3 14.586 D.02 D.03 D.04 - Đối với khối phục vụ, quản lý xí nghiệp Quỹ tiền lương xí nghiệp = 47% giá gia cơng Trong đó: trích 20% cho quỹ khen thưởng quỹ dự phòng ; 80% trả cho công nhân trực tiếp khối phục vụ, quản lý xí nghiệp (khối phục vụ, quản lý chiếm 18%) TTG = Trong đó: TLbq: Tiền lương bình quân khối quản lý, phục vụ xí nghiệp H: Hệ số thu nhập Ncđ: Ngày công chế độ TLVTT: Thời gian làm việc thực tế Tiền lương bình quân tính sau: TLbq = BẢNG QUY ĐỊNH HỆ SỐ THU NHẬP KHỐI PHỤC VỤ VÀ QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP TT Chức danh Hệ số thu nhập Giám đốc xí nghiệp Phó giám đốc 2,5 Thống kê 1,5 Sửa máy 1,3 Công nhân kho 1,25 Cơng nhân đóng hịm 1,35 Công nhân vệ sinh công nghiệp 1,0 Hướng dẫn kỹ thuật + khớp mẫu 1,4 KCS 1,3 10 Làm chữ 1,3 11 Giác mẫu 1,4 12 Phụ cấp nhóm trưởng 0,15 13 Phụ cấp tổ trưởng 0,3 14 Công nhân cắt 1,2 15 Công nhân trải vải 1,1 16 Công nhân đánh số + ép mex 1,05 17 KCS cắt 1,15 18 Tổ trưởng 1,8 19 Tổ phó 1,5 20 Thợ 1,3 21 Thu hóa 1,3 Ví dụ: Tính lương kế tốn trưởng cơng ty: Tại phịng kế tốn cơng ty có: Họ tên Chức vụ Cấp bậc Hệ số lương Ngày cơng thực tế Hồng Thị Lan Kế tốn trưởng 5/6 4,5 20 Lê Thị Thu Kế toán viên 4/6 3,15 24 Nguyễn Thanh Mai Kế toán viên 4/6 3,15 25 Trần Thị Mỹ Kế toán viên 3/6 3,1 24 Trương Hà Trang Kế toán viên 3/6 3,1 22 Đỗ Thị Thảo Kế toán viên 2/6 3,0 26 Tiền lương trả theo thời gian kế tốn trưởng – Hồng Thị Lan là: TLtg = H x TLVTT x MLngày + PC (nếu có) = 4,5 x 20 x + = 15.300.000 (đồng) 2.2.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm Trả lương theo sản phẩm hình thức trả lương cho người lao động dựa trực tiếp vào số lượng chất lượng sản phẩm (dịch vụ) mà họ hồn thành Đây hình thức trả lương áp dụng phần lớn nhà máy xí nghiệp nước ta, doanh nghiệp sản xuất chế tạo sản phẩm Hình thức áp dụng cho cơng nhân nhóm cơng nhân xác định khối lượng sản phẩm hoàn thành Ngoài ra, cơng ty cịn sử dụng tiêu chuẩn thực cơng việc để đánh giá, phân hạng thành tích cá nhân Tiêu chuẩn thực công việc hệ thống tiêu, tiêu chí để thực u cầu cơng việc hồn thành cơng việc số lượng chất lượng Đó mốc để chuẩn bị cho việc đo lường thực tế thực công việc người lao động Ở công ty Dệt may Hà Nội, tiêu chuẩn thực công việc xác định dựa vào tiêu chí chủ yếu sau: - Số ngày công - Chấp hành nội quy, quy chế cơng ty - Hồn thành cơng việc giao 10 10 - Sự hợp tác q trình làm việc Sau đó, cơng ty tiến hành đo lường thực công việc theo tiêu thức tiêu chuẩn Sự đo lường thực công việc theo tiêu thức tiêu chuẩn sở để doanh nghiệp xác định hệ số suất cá nhân người lao động Hệ số suất (s) cá nhân người lao động đơn vị, phận, tổ nhóm sản xuất, phương tiện thiết bị, phòng ban chức nghiệp vụ tổ trưởng phịng ban xác định cơng khai cho người tổ, nhóm phương tiện, thiết bị, phịng ban phụ trách.Việc xác định hệ số suất cho cá nhân người lao động cần đảm bảo tính khách quan xác vào mức độ đóng góp vào kết hồn thành cơng việc giao, đồng thời phải xét đến mức độ khó khăn, phức tạp, tính trách nhiệm loại cơng việc mà người thực (năng suất, chất lượng, hiệu quả) theo tiêu chí đây: Hạng A B C D E Tiêu chí Hệ số - Đảm bảo đủ ngày công quy định (26 ngày/tháng) - Chấp hành tốt nội quy, quy chế tổng cơng ty - Hồn thành việc giao trước thời hạn quy định - Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp công việc chung - Đủ ngày công quy định - Chấp kỷ luật lao động tốt - Hoàn thành đầy đủ khối lượng cơng việc giao - Có quan hệ hợp tác, đồn kết nội tốt - Đủ ngày cơng quy định - Tuy có tham gia cơng việc chung phịng mức độ hồn thành cơng việc chưa cao, chất lượng yêu cầu mức độ thấp - Chấp hành nội quy lao động - Chưa đủ ngày công quy định (nghỉ ngày/tháng) - Mức độ hoàn thành công việc chưa cao, chất lượng không đạt yêu cầu - Chấp hành nội quy lao động chưa tốt - Chưa đủ ngày công quy định (nghỉ ngày/tháng) - Trong quý, làm việc không hiệu tức không công khai công việc chuyên môn cụ thể (đối với cán quản lý) không tham gia hoạt động xuất nhập phòng (với cán khối nghiệp vụ) - Vi phạm quy định công ty như: muộn sớm, nghỉ không lý do, chơi cờ bạc quan (việc trường đơn vị định sở mức độ vi phạm CBCNV thuộc đơn vị mình) 1,25 1,12 1,0 0,80 0,40 Kết đánh giá thực công việc công ty sử dụng chủ yếu vấn đề thù lao cho người lao động Cụ thể hình thức trả lương sản phẩm cơng ty là: * Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: Đây chế độ tiền lương trả theo đơn vị sản phẩm chi tiết sản phẩm theo đơn giá định Trong trường hợp công nhân hụt mức, đạt mức, hay vượt 11 11 mức, đơn vị sản phẩm làm trả tiền lương định gọi đơn giá sản phẩm Như tiền lương tăng theo số sản phẩm xuất Đối tượng áp dụng: Tổ trưởng tổ công nhân trực tiếp sản xuất bao gồm cơng nhân may dệt, hồn thành, cắt, chất lượng, phục vụ, đóng kiện đứng máy Ở tiền lương mà người lao động nhận phụ thuộc vào số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành, đơn giá sản phẩm kết hợp với phân hạng thành tích tháng Tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân tính theo cơng thức sau: = Lương SP ngày + Lương SP đêm + Lương thời gian khác (phép, lễ) + Các khoản khấu trừ người lao động Lương SP ngày = Hệ số phân phối thu nhập Hệ số điều chỉnh Lương SP đêm = Hệ số phân phối thu nhập Hệ số điều chỉnh Hệ số phụ cấp đêm Trong đó: : Tiền lương thực tế công nhân : Số lượng sản phẩm sản xuất đảm bảo chất lượng = / = : Đơn giá sản phẩm : Mức lương cấp bậc việc : Mức sản lượng : Mức thời gian Ví dụ: Anh Trần Đại Thắng công nhân tổ Máy ống tự động công ty Số lượng sản phẩm ngày tháng anh 500kg sợi Ne45PE, 550kg Ne30PE Số lượng sản phẩm đêm tháng anh 300kg sợi Ne45PE, 300kg Ne30PE Đơn giá: Ne45PE 2,737299 triệu / Ne30PE 2,615496 triệu / Hệ số phụ cấp đêm 1,45 (Biết hệ số suất anh Thắng 1,25) Như vậy, tiền lương thực tế anh Thắng là: = [(0,5 + 0,3 1,45) 2,737299 + (0,55 + 0,3 1,45) 2,615496] 1,25 = 6.419.548 đồng BẢNG LƯƠNG THÁNG CỦA TỔ MÁY TỰ ĐỘNG Ne45PE STT Họ Tên SL ngày (kg) 12 Ne30PE SL đêm (kg) SL ngày (kg) SL đêm (kg) 12 Phụ cấp đêm Hạng thành tích Đơn giá sản phẩm (triệu /tấn) Ne45PE Ne30PE Tiền lương thực lĩnh (đồng) Trần Đại Thắng 500 300 550 300 1,45 1,25 2,737299 2,615496 6.419.548 Lê Bá Thọ 500 200 600 400 1,45 1,25 2,737299 2,615496 6.560.939 Lê Văn Dũng 600 300 500 250 1,45 1,12 2,737299 2,615496 5.699.646 Vũ Hải Hùng 350 400 250 150 1,45 1,00 2,737299 2,615496 3.768.432 Trần Văn Hiệp 350 250 350 350 1,45 1,00 2,737299 2,615496 4.193.113 * Trả lương theo sản phẩm tập thể: Đối tượng áp dụng: Công ty sử dụng chế độ trả lương để trả lương trực tiếp cho nhóm ngươì lao động (tổ sản xuất) họ hoàn thành khối lượng sản phẩm định áp dụng cho công việc đòi hỏi nhiều người tham gia thực hiện, mà cơng việc cá nhân có liên quan đến Tiền lương theo sản phẩm tập thể tính theo cơng thức: = Trong đó: : Tổng tiền lương thực tế tổ nhóm nhận : Số lượng sản phẩm i nhóm người lao động tạo đảm bảo chất lượng : Đơn giá tiền lương cho tổ Cách xác định đơn giá: = / = Trong đó: = [(+ PC có) ] / : Tổng mức lương cấp bậc công việc : Mức sản lượng tập thể : Mức thời gian tập thể : Lương tối thiểu PC: Phụ cấp Hệ số lương Cách tính tiền lương cá nhân nhóm: nhóm = = (+ PC có) ngày cơng thực tế / ngày cơng chuẩn Hệ số điều chỉnh: = nhóm / Tiền lương cá nhân: = Ví dụ: Tính tiền lương cơng nhân may tổ May có nhân công với giao cho tổ công nhân 20 sp/ngày với ngày công chuẩn 26 ngày Khi sản xuất sản phẩm thực có: Tên cơng nhân 13 Hệ số lương 13 Ngày công thực tế Lê Hải Yến 2,5 26 Phạm Thị Như 2,0 25 Trần Ngọc Hà 1,5 24 Lê Ngọc Hân 3,0 25 Trần Thị Hoa 2,0 22 Sản lượng thực tế qua nghiệm thu đạt 550 sản phẩm Hệ số phụ cấp 0,2 Doanh nghiệp Hà Nội nên mức lương tối thiểu thuộc khu vực I áp dụng chế độ làm việc 26 ngày công chuẩn Mức lương tối thiểu khu vực I là: = 4.420.000 đồng Ta có: = [(+ PC) ] / = [(11+1) 4.420.000] / (26 20) = 102.000 đồng /sp = = 102000 550 = 56.100.000 đồng Tiền lương thời gian công nhân là: = (+ PC) ngày công thực tế/ngày công chuẩn BẢNG TIỀN LƯƠNG THỜI GIAN CỦA MỖI CÔNG NHÂN MAY Đơn vị tiền lương: VNĐ Tên công nhân Hệ số lương Phụ cấp Mức lương tối thiểu Ngày công thực tế Tiền lương cá nhân Lê Hải Yến 2,5 0,2 4.420.000 26 11.934.000 Phạm Thị Như 2,0 0,2 4.420.000 25 9.350.000 Trần Ngọc Hà 1,5 0,2 4.420.000 24 6.936.000 Lê Ngọc Hân 3,0 0,2 4.420.000 25 13.600.000 Trần Thị Hoa 2,0 0,2 4.420.000 22 8.228.000 Tiền lương nhóm theo thời gian là: nhóm = = 50.048.000 đồng Hệ số điều chỉnh: = nhóm / = 50.048.000 / 56.100.000 = 0,89 Tiền lương thực lĩnh công nhân tổ may là: = BẢNG TIỀN LƯƠNG THỰC LĨNH CỦA MỖI CÔNG NHÂN TRONG TỔ MAY Đơn vị tiền lương: VNĐ 14 Tên công nhân Tiền lương cá nhân Hệ số điều chỉnh Tiền lương thực lĩnh Lê Hải Yến 11.934.000 0,89 10.621.260 Phạm Thị Như 9.350.000 0,89 8.321.500 14 15 Trần Ngọc Hà 6.936.000 0,89 6.173.040 Lê Ngọc Hân 13.600.000 0,89 12.104.000 Trần Thị Hoa 8.228.000 0,89 7.322.920 15 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CÁC CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 3.1 Ưu điểm 3.1.1 Đối với hình thức trả lương theo thời gian - Tiền lương người lao động phụ thuộc vào ngày làm thực tế nên khuyến khích người lao động làm đầy đủ hơn, quan tâm đến thời gian làm việc, đảm bảo đủ số ngày công tháng, gia tăng suất làm việc đạt hiệu cơng việc - Phương pháp tính lương theo thời gian đơn giản, dễ tính tốn - Đảm bảo cho người lao động mức lương ổn định 3.1.2 Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm - Quán triệt quy tắc trả lương theo lao động tiền lương người lao động nhận phụ thuộc trực tiếp vào sản phẩm mà họ làm - Khuyến khích người lao động nâng cao trình độ tay nghề, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kĩ năng, phát huy tính sáng tạo, để nâng cao suất lao động - Đối với phương pháp trả lương theo sản phẩm tập thể cịn khuyến khích người lao động có hợp tác với nhằm gia tăng hiệu suất lao động, tạo bầu khơng khí làm việc nổ, lành mạnh, nhiều ý kiến trao đổi giúp nâng cao hiệu cơng việc tình đồn kết xưởng - Kích thích cạnh tranh, thi đua cá nhân, xưởng nhằm nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp - Phương pháp tính tốn đơn giản, dễ dàng, nâng cao hiệu quản lý lao động 3.2 Nhược điểm 3.2.1 Đối với hình thức trả lương theo thời gian - Nếu dùng cách trả lương theo thời gian tiền lương thực nhận người lao động chưa xác, khơng phản ánh hết giá trị lao động mà họ cống hiến Bởi tiền lương phụ thuộc vào số ngày làm việc thực tế, người lao động có tư tưởng làm cho đủ giờ/ngày, không làm công việc theo chức năng, nhiệm vụ nên dẫn đến tình trạng sử dụng lãng phí thời gian trình hoạt động doanh nghiệp, làm giảm suất lao động hiệu ghoạt động sản xuất kinh doanh - Tiền lương gắn với chức danh người, chưa phản ánh mức độ phức tạp cơng việc mà chức vụ đảm nhận, chưa vào mức độ hồn thành cơng việc khả làm việc người Bởi hệ số lương người cố định, họ thăng quan tiến chức có hội tăng lương, ngồi khơng tăng lương Áp dụng cách tính lương cứng nhắc dẫn đến không công với cán bộ, nhân viên cơng ty Vì trả lương theo cách người lao động dù có làm việc phịng ban nào, dù làm việc có lực hay khơng có chức danh giống nhau, có số ngày làm việc nhận tiền lương - Tiền lương mang tính bình qn nên khơng kích thích người lao động nâng cao suất hợp thức hóa phương thức lao động 3.2.2 Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm 16 16 - Do đặc điểm sản xuất công ty dệt may nên có khối cơng việc theo dây chuyền Mỗi tổ độc lập, hợp tác tổ mang tính chất tương đối, sản xuất công đoạn sau phụ thuộc nhiều vào công đoạn trước Nếu công đoạn trước mà bị gián đoạn khơng gây ảnh hưởng đến hiệu sản xuất cơng đoạn sau mà cịn dây chuyền sản xuất - Người lao động lợi ích cá nhân mà quan tâm đến số lượng sản phẩm mà bỏ qua chất lượng sản phẩm - Người lao động khơng muốn làm cơng việc địi hỏi chun mơn cao tốn nhiều thời gian ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm - Vì người lao động chạy theo sản phẩm nên dẫn đến tình trạng làm thêm giờ, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động vừa gia tăng áp lực lên máy móc - Tiền lương người lao động không cố định cịn phụ thuộc vào đơn giá sản phẩm 17 17 KẾT LUẬN Ngày nay, có nhiều hình thức trả cơng mang tính cơng bạch Cơng ty Dệt may Hà Nội cần hồn thiện phát triển thêm hình thức, cách thức trả lương nhằm nâng cao suất lao động người lao động Nhân lực nguồn lực thiết yếu quan trong doanh nghiệp, thỏa mãn nhân lực, thúc đẩy, tạo động lực có cơng hiến phát triển doanh nghiệp Không Công ty Dệt may Hà Nội, doanh nghiệp khác dù lớn hay nhỏ cần có sách trả lương phát luật, với công sức người lao động Việc giúp cho có trao đổi qua lại, mục đích cuối để tăng suất kinh tết Việt Nam Nhóm 07 xin chân thành cảm ơn cô giáo hỗ trợ nhóm thực đề tài Trong q trình làm khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận góp ý giáo để chúng em hồn thành Nhóm 07 xin chân thành cảm ơn! 18 18 ... TRẢ LƯƠNG TẠI CƠNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu khái quát công ty Dệt may Hà Nội Công ty Dệt may Hà Nội trước nhà máy sợi Hà Nội, thành lập vào năm 1984, có địa Hồng Mai – Hà Nội Cơng ty doanh... hình thức trả lương công ty Dệt may Hà Nội Đối với công ty Dệt may Hà Nội, doanh nghiệp áp dụng hai hình thức trả lương chính, trả lương theo thời gian trả lương theo sản phẩm 2.2.1 Hình thức trả. .. 0,89 7.322.920 15 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CÁC CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 3.1 Ưu điểm 3.1.1 Đối với hình thức trả lương theo thời gian - Tiền lương người lao động phụ thuộc vào
- Xem thêm -

Xem thêm: thảo luận nhóm TMU liên hệ các h̀nh thức trả lương tại công ty dệt may hà nội , thảo luận nhóm TMU liên hệ các h̀nh thức trả lương tại công ty dệt may hà nội