PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)

85 3 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:53

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Y KĂN NIÊ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC ĐẮK LẮK - NĂM 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Y KĂN NIÊ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 8.38.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN LINH GIANG ĐẮK LẮK - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Bằng văn này, tác giả xin cam đoan nội dung trình bày Luận văn “Phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tác giả Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tác giả thực Các số liệu trích dẫn nêu luận văn trung thực tác giả thích rõ ràng Tác giả Y Kăn Niê i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Học viện khoa học xã hội, quý Thầy Cô trang bị tri thức cho tôi, tạo môi trường thuận lợi, điều kiện tốt suốt trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Linh Giang khuyến khích, dẫn tận tình cho tơi suốt thời gian thực nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình người bạn động viên, hỗ trợ nhiều suốt trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Y Kăn Niê ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài Phương pháp nghiên cứu 5 Phạm vi giới hạn đề tài Đối tượng nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: Một số vấn đề lý luận phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành 1.1 Khái niệm, đặc điểm phịng, chống bạo lực gia đình 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa gia đình 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm bạo lực gia đình 1.1.3 Khái niệm phòng, chống bạo lực gia đình 12 1.2 Khái niệm, đặc điểm biện pháp hành 15 1.2.1 Khái niệm phân loại biện pháp hành 15 1.2.2 Đặc điểm áp dụng biện pháp hành 18 1.3 Phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành 18 iii 1.3.1 Khái niệm phịng chống bạo lực gia đình biện pháp hành 18 1.3.2 Vai trị, ý nghĩa phịng chống bạo lực gia đình biện pháp hành 19 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phịng chống bạo lực gia đình biện pháp hành 21 1.4.1 Yếu tố pháp lý 21 1.4.2 Yếu tố văn hoá 22 1.4.3 Yếu tố nhận thức 23 Kết luận chương 26 Chương 2: Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành thực tiễn áp dụng tỉnh Đăk Lăk 27 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành 27 2.1.1 Chủ thể chịu trách nhiệm xử lý hành vi bạo lực gia đình biện pháp hành 27 2.1.2 Các hình thức xử lý hành hành vi bạo lực gia đình 28 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành tỉnh Đăk Lăk 41 2.2.1 Điều kiện tự nhiên xã hội tỉnh Đăk Lăk 41 2.2.2 Phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành tỉnh Đăk Lăk 42 2.3 Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nguyên nhân 50 iv Kết luận chương 63 Chương 3: Định hướng giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành 64 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành 64 3.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành 65 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng 68 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 v MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bạo lực gia đình vấn nạn xã hội, để lại nhiều hậu nghiêm trọng cho người, đối tượng yếu phụ nữ, trẻ em chịu nhiều ảnh hưởng Việc phịng, chống bạo lực gia đình Đảng Nhà nước thể qua Hiến pháp, Luật Hơn nhân gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em… Cũng xây dựng khung pháp lý xử phạt hành vi có liên quan đến bạo lực gia đình Để thực mục tiêu “Mỗi gia đình Việt Nam thực tổ ấm người tế bào lành mạnh xã hội”1, ngày 21-11-2007 Quốc hội thơng qua Luật Phịng, chống bạo lực gia đình - sở pháp lý thống để bảo vệ quyền lợi ích thành viên gia đình góp phần củng cố xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc Tuy vậy, thực tế triển khai thực quy phạm pháp luật chưa đạt hiệu mong muốn, tình trạng bạo lực gia đình chưa thực có nhiều thay đổi Trong gia đình, thành viên gia đình thực hành vi gây tổn hại có khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác hành vi bạo lực gia đình Vì vậy, bên cạnh việc chống cần phải thực phòng ngừa hành vi bạo lực gia đình để tránh xảy hậu đáng tiếc Việc phịng, chống bạo lực gia đình thực nhiều biện pháp biện pháp hành chính, biện pháp hình sự, biện pháp dân Trong đó, biện pháp hành phịng, TH,(2016), Bạo lực gia đình biện pháp phịng ngừa, Cổng Thơng tin điển tử tỉnh Quảng Nam; http://quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDBaiViet=20311; Truy cập 14h30 ngày 12/4/2020 1 chống bạo lực gia đình ln đánh giá cao mặt áp dụng Tuy nhiên thực tiễn áp dụng biện pháp cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình cịn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc định Điều thấy rõ thông qua nghiên cứu thực tiễn áp dụng địa bàn tỉnh Đăk Lăk Tại hội thảo đánh giá 10 năm thực Luật phịng, chống bạo lực gia đình tỉnh Đăk Lăk ghi nhận 10 năm qua, toàn tỉnh Đắk Lắk xảy 9.450 vụ bạo lực gia đình Trong 70% nạn nhân phụ nữ, với gần 36% vụ việc bạo lực tinh thần, 49% bạo lực thân thể, 5% bạo lực tình dục gần 10% bạo lực kinh tế Trong tổng số 9.450 vụ bạo lực gia đình xảy 10 năm, có 3.051 vụ việc tiến hành biện pháp can thiệp xử lý người gây bạo lực Các địa phương tổ chức tư vấn tâm lý, pháp lý cho gần 7.500 nạn nhân, tổ chức cho 208 nạn nhân đến sống sở bảo trợ xã hội, 2.900 nạn nhân chuyển đến sở y tế để chăm sóc sức khỏe; có 1.000 nạn nhân tìm đến địa tin cậy cộng đồng 126 nạn nhân hỗ trợ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Tuy cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành địa bàn tỉnh Đăk Lăk đạt kết định, song song cịn khó khăn cơng tác tun truyền, cơng tác hỗ trợ, chăm sóc y tế, cơng tác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nạn nhân bị bạo lực gia đình mà ngun nhân xác định thiếu hoàn thiện quy định pháp luật Phịng, chống bạo lực gia đình, trình độ nhận thức người dân, khả cán làm cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình địa bàn cịn yếu, nhiều hạn chế số nguyên nhân khác Để giải khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu áp dụng quy định phòng, chống bạo lực gia đình biện Vụ Gia đình thuộc Bộ Văn hóa thể thao Du lịch, (2018), Hội thảo đánh giá 10 năm thực Luật phòng, chống bạo lực gia đình Đắk Lắk; http://giadinh.bvhttdl.gov.vn/hoi-thao-danh-gia-10-nam-thuc-hien-luatphong-chong-bao-luc-gia-dinh-tai-dak-lak/ ; Truy cập 14h50 ngày 12/4/2020 2 pháp hành cần có định hướng giải pháp thiết thực thời gian tới Vì vậy, việc tác giả định lựa chọn thực đề tài “Phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk” cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn giai đoạn Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Mục tiêu chung: Nhằm đề xuất định hướng, hoàn thiện quy định pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành - Mục tiêu cụ thể: + Nghiên cứu vấn đề gia đình, bạo lực gia đình, phịng, chống bạo lực gia đình, biện pháp hành + Nghiên cứu phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành theo quy định pháp luật Việt Nam + Nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định tỉnh Đăk Lăk phát khó khăn, vướng mắc, bất cập + Đề xuất giải pháp mang tính định hướng, hồn thiện pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến đề tài Phịng, chống bạo lực gia đình vấn đề liên quan nhiều học giả nghiên cứu sâu Phải kể đến số cơng trình nghiên cứu như: Huỳnh Thị Phúc, Thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình từ thực tiễn Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ (2018), Học viện khoa học xã hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Trang, Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình qua thực tiễn tỉnh Chương 3: Định hướng giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành 3.1 Định hướng hồn thiện pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành Đối với pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành chính, hoàn thiện theo định hướng sau: Thứ nhất, nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi quy định pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành chính, văn hướng dẫn thi hành quy định pháp luật có liên quan, hỗ trợ cho hoạt động áp dụng biện pháp hành cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình Thứ hai, cần tăng cường đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương phát huy vai trị hệ thống trị cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình Thứ ba, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức,cộng tác viên làm cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình Có hoạt động tun dương, khuyến khích dành cho người trực tiếp tham gia phịng, chống bạo lực gia đình Thứ tư, tăng cường cơng tác truyền thông, giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành Thứ năm, gắn cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội địa phương Chính vậy, cần tích cực thực biện pháp xã hội hóa phịng chống bạo lực gia đình Thứ sáu, nâng cao nhận thức, khả tự bảo vệ phụ nữ trước bạo 64 lực gia đình 3.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành Nhằm hồn thiện pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành chính, xem xét sửa đổi số quy định sau: Thứ nhất, Khoản 2, Điều Luật phịng, chống bạo lực gia đình quy định: “Bạo lực gia đình hành vi cố ý thành viên gia đình gây tổn hại có khả gây tổn hại vật chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác gia đình”, nhiên, Luật lại khơng giải thích khái niệm “thành viên gia đình” nên gây khó khăn q trình áp dụng pháp luật Để thống việc áp dụng pháp luật, quy định “khái niệm thành viên gia đình” sau: Thành viên gia đình người có khoảng thời gian sống chung với ổn định, có quan tâm chia sẻ với cơng việc gia đình xã hội, từ hình thành nên mối liên hệ đặc biệt tâm lý, tình cảm, tạo nên cách ứng xử họ với nhau, bao gồm đối tượng sau: Những người sống gia đình, có đời sống chung mặt vật chất tinh thần ông, bà cha mẹ cái, vợ chồng; Giữa người dâu với cha mẹ chồng, rể với cha mẹ vợ; Giữa người sống chung với vợ chồng Thứ hai, 09 hành vi bạo lực gia đình liệt kê Điều Luật phịng, chống bạo lực gia đình năm 2007 q chung khơng đầy đủ Vì vậy, cần phải quy định rõ ràng hành vi bị coi “bạo lực gia đình” có tổng hợp quy định văn pháp luật khác hành vi để đảm bảo tính thống nhất, hiệu quy phạm pháp luật Có thể phân loại hành vi bạo lực gia đình gồm: - Bạo lực thân thể: ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính 65 mạng họ - Bạo lực tình dục: hành vi mang tính chất cưỡng ép quan hệ tình dục, kể việc cưỡng ép sinh - Bạo lực tinh thần: lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lý - Bạo lực mặt xã hội: gồm việc cắt đứt mối quan hệ với người thân gia đình bạn bè - Bạo lực kinh tế: hành vi xâm phạm tới quyền lợi kinh tế (quyền tự lao động, tự kinh doanh, quyền sở hữu tài sản…) Ngoài cần bổ sung hành vi bạo lực tình dục quan hệ vợ chồng như: hành vi ép buộc mang thai, sinh sớm, sinh dày, sinh nhiều con, ép buộc lựa chọn giới tính thai nhi, ngăn cản không cho sử dụng biện pháp tránh thai Thứ ba, quy định hình thức mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực phịng, chống bạo lực gia đình Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ cịn chưa hợp lý, mức hình phạt nhìn chung thấp, số trường hợp bất hợp lý hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình hành vi ép người khác kết hơn, ly hôn, tảo hôn cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần thủ đoạn khác mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng Mức phạt thấp, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi Ngay với hình phạt cao người có điều kiện kinh tế phạt tiền khơng có ý nghĩa giáo dục họ Hoặc áp dụng hình phạt tiền người có hành vi bạo lực gia đình làm trầm trọng thêm vấn đề tài mà nạn nhân lại người gánh 66 chịu, không đạt mục đích biện pháp chế tài hành Ngồi ra, trường hợp người nộp phạt khơng có thu nhập việc phạt tiền họ dường khơng có nhiều ý nghĩa Do đó, cần xem xét bỏ chế tài phạt tiền người chồng vợ có hành vi bạo hành mà dùng hình thức khác lao động cơng ích địa phương Biện pháp mang tính khả thi cao có ý nghĩa giáo dục tích cực với người có hành vi bạo lực, đồng thời khơng ảnh hưởng tới quyền lợi nạn nhân Hơn nữa, biện pháp cịn giáo dục tích cực cá nhân khác: họ khơng muốn hình thức xử phạt cơng khai, có nhiều người biết tới vậy, nên cố gắng tránh cách không thực hành vi vi phạm Tuy nhiên, biện pháp nên để đảm bảo thực nên quy định áp dụng bắt buộc người có hành vi tái phạm; tính thời gian lao động cơng ích tương đương với số tiền phạt…Và bị áp dụng hình thức xử phạt khơng cho phép thay phạt tiền để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật Thứ tư, cần quy định chi tiết trách nhiệm quan, tổ chức có thẩm quyền Cụ thể cần quy định việc tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình trách nhiệm thường xuyên số quan, tổ chức cụ thể địa phương, sở Ủy ban Dân số, gia đình trẻ em, Ban Vì tiến phụ nữ, Hội phụ nữ, Tổ dân phố… Cần phải quy định chế tài xử lý thích đáng quan, tổ chức gười có thẩm quyền khơng thực chức năng, nhiệm vụ cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình, để vụ việc bạo lực xảy liên tục, kéo dài, không phát có biện pháp can thiệp kịp thời Thứ năm, biện pháp cấm tiếp xúc, cần xem xét quy định sau: Khi áp dụng biện pháp này, số trường hợp không cần đến 67 yêu cầu hay cho phép nạn nhân trường hợp hành vi bạo lực gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe, danh dự nạn nhân; hành vi lặp lại nhiều lần; người có hành vi giáo dục mà tiếp tục vi phạm… Khi thực biện pháp cấm tiếp xúc người thực hành vi phải rời khỏi nơi cư trú nạn nhân khơng tìm nơi khác thích hợp đảm bảo quyền trơng nom, chăm sóc gia đình, nạn nhân xem xét yêu cầu cấp dưỡng cho người bị hại (với người phụ thuộc kinh tế) 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng Để nâng cao hiệu áp dụng quy định phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành thực số biện pháp sau: Một là, Tăng cường đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương phát huy vai trị hệ thống trị cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình Trong năm qua, Đảng quyền tỉnh Đắk Lắk ban hành nhiều văn hướng dẫn, đạo cho việc thực pháp luật PCBLGĐ Việc tăng cường đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương công tác PCBLGĐ cần thiết Các cấp ủy Đảng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực Đảng ủy sở công tác phịng chống bạo lực gia đình Hàng năm, cần thực tốt việc nắm tình hình vụ bạo lực gia đình, khơng để xảy vụ việc nghiêm trọng, có đạo nâng cao chất lượng hoạt động cơng tác hịa giải sở Uỷ ban nhân dân cấp cần quan tâm tạo điều kiện phối hợp để xây dựng địa tin cậy hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình địa bàn tổ dân phố, thông báo rộng rãi qua họp tổ dân phố buổi sinh hoạt đoàn thể địa tin cậy để người biết tố cáo hành vi bạo lực gia 68 đình kịp thời Vai trị cấp ủy Đảng cơng tác PCBLGĐ cịn thể lãnh đạo tổ chức trị, trị xã hội, tổ chức xã hội tham gia cơng tác phịng chống bao lực gia đình Mặt trận Tổ quốc: tổ chức tuyên truyền sâu rộng có hiệu pháp luật Nhà nước phịng, chống bạo lực gia đình, nhân gia đình, Từ thực tế địa phương, kiến nghị biện pháp cần thiết với quan nhà nước có thẩm quyền tham gia giám sát việc thực pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình Hội Liên hiệp phụ nữ: giữ vai trò chủ đạo việc tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên nhân dân chấp hành pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hơn nhân Gia đình, Bình đẳng giới, phịng, chống ma túy, mại dâm tệ nạn xã hội khác Phối hợp với quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Phối hợp với quan đoàn thể, tổ chức trị xã hội khác để nâng cao hiệu hoạt động Đoàn niên: phối hợp với quan quản lý, quan chức tổ chức tuyên truyền sách, pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình hệ trẻ kỹ tư vấn, xử lý phòng ngừa bạo lực gia đình, tránh để xảy bạo lực gia đình bạo lực gia đình phụ nữ trẻ xây dựng gia đình Hai là, Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,cộng tác viên làm công tác phịng, chống bạo lực gia đình Đội ngũ cán bộ, cơng chức, cộng tác viên làm cơng tác gia đình người trực tiếp thực quy định pháp luật PCBLGĐ Do phải khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán 69 tư pháp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán hòa giải sở Hội phụ nữ, Đoàn niên… Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán lãnh đạo cấp, tập huấn nâng cao lực quản lý cho cán làm cơng tác gia đình từ quận đến sở; tập huấn nâng cao kỹ tuyên truyền, vận động, kỹ tư vấn, kỹ thương thuyết, hồ giải, kỹ cơng tác xã hội với gia đình cho Ban đạo cấp phường, cán tổ hoà giải Hiệu thực pháp luật PCBLGĐ bị chi phối số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác PCBLGĐ, cấp quyền địa phương cần có quan tâm, đầu tư thích đáng nhân lực vật lực, bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cộng tác viên không hiểu biết pháp luật, am hiểu văn hóa địa phương mà cịn có kỹ năng, kinh nghiệm xử lý vụ việc có liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình Bên cạnh đó, cần xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công chức, cộng tác viên theo tiêu chí chung gắn với hiệu cơng việc, có chiến lược dài hạn đào tạo đội ngũ cán kế cận, bổ sung kịp thời cho địa bàn thiếu Ba là, Đẩy mạnh hoạt động mơ hình phịng, chống bạo lực gia đình Các mơ hình phịng, chống bạo lực gia đình, câu lạc gia đình phát triển bền vững, nhóm phịng, chống bạo lực gia đình, câu lạc gia đình khơng có tội phạm tệ nạn xã hội địa bàn tỉnh Đắk Lắkcó đóng góp lớn việc phịng ngừa bạo lực gia đình, cần bước nhân rộng mơ hình địa phương, tổ chức thực sinh hoạt nề nếp, nội dung sinh hoạt phong phú, có báo cáo điển hình nhân rộng mơ hình Tiếp tục thu hút tham gia nam giới vào hoạt động ngăn chặn bạo lực phụ nữ, chiến lược khuyến khích tham gia nam giới PCBLGĐ 70 bao gồm nâng cao nhận thức vấn đề cho nam giới sử dụng vai trị tích cực nam giới việc chống lại nạn bạo lực phụ nữ Bốn là, Xã hội hóa cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình gắn với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội Để ngăn chặn, làm giảm thiểu nạn BLGĐ thực tiễn sống, bạo lực gia đình khơng cịn vấn đề riêng gia đình, cần phải có chung tay, góp sức tồn xã hội Do vậy, xã hội hố cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình vấn đề cấp thiết quận Cẩm Lệ Cần phải nâng cao nhận thức tăng cường lực hoạt động cá nhân, gia đình, quan nhà nước, tổ chức xã hội cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình Để xây dựng xã hội văn minh, cá nhân xã hội phải có ý thức xây dựng cho lối sống văn minh, cách ứng xử hịa nhã, văn hóa gia đình; cha mẹ phải hiếu nghĩa; vợ, chồng phải yêu thương, giúp đỡ; phải tận tình, trách nhiệm; thực điều đó, BLGĐ khơng có hội nảy sinh phát triển Mỗi gia đình cần thường xuyên giáo dục, nhắc nhở thành viên thực đầy đủ quy định pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình Ngồi việc ứng xử văn minh gia đình, cá nhân xã hội cịn phải có trách nhiệm ngăn chặn BLGĐ, thông báo cho quan, tổ chức, người có thẩm quyền kịp thời giải quyết, phối hợp chặt chẽ với quan, tổ chức cộng đồng dân cư việc phòng, chống bạo lực gia đình, giúp đỡ nạn nhân BLGĐ, thể trách nhiệm cơng dân việc đóng góp xây dựng xã hội ngày tốt đẹp Từng quan, tổ chức địa bàn quận cần nâng cao nhận thức thấy trách nhiệm vấn đề phịng, chống bạo lực gia đình để định hướng hành động Cách thức hoạt động cá nhân, quan, tổ chức phải đặt chỉnh thể thống nhất, với mục đích chung tạo điều 71 kiện để xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào phát triển xã hội Chính quyền từ quận đến phường cần có hồn thiện cách thức tổ chức, hoạt động phù hợp, kịp thời định hướng đạo, làm sở cho việc phịng, chống bạo lực gia đình đạt kết thiết thực Cùng với đó, cần tiếp tục mở rộng chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần người dân Bạo lực gia đình có phần ngun nhân từ kinh tế gia đình, vậy, sách vĩ mơ giúp người dân có hướng đúng, phát triển tốt kinh tế gia đình giải pháp có hiệu góp phần kiềm chế bạo lực gia đình Năm là, Khen thưởng, khuyến khích người trực tiếp tham gia phịng, chống bạo lực gia đình Khen thưởng người trực tiếp tham gia PCBLGĐ nhằm khơi dậy tính tích cực quan, tổ chức, cán bộ, cơng chức, gia đình người dân trực tiếp tham gia PCBLGĐ Đồng thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cống hiến cá nhân tập thể có thành tích cơng tác PCBLGĐ góp phần khẳng định chuẩn mực xã hội đắn cần bảo vệ góp phần xây dựng gương tốt cơng tác PCBLGĐ, đóng góp sức vào đấu tranh loại bỏ vi phạm pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình Bên cạnh việc xử lý kiên quyết, nghiêm minh hành vi vi phạm việc khen thưởng kịp thời, mức tạo động lực hành động cho công dân, thúc đẩy phong trào phịng, chống bạo lực gia đình địa bàn tỉnh Đắk Lắkphát triển mạnh mẽ, làm hồn thiện chế xã hội hóa cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình Việc khen thưởng cần kết hợp động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất thơng qua việc “Tun dương gương điển hình tiên tiến” cơng tác phịng chống bạo lực gia 72 đình, khen thưởng thường xuyên, chuyên đề đột xuất Việc khen thưởng đảm bảo xác, theo tiêu chuẩn, người, việc, thể quan tâm kịp thời, mức quyền, đồn thể tỉnh Đắk Lắktới cá nhân có thành tích xuất sắc cơng tác đấu tranh phịng, chống bạo lực gia đình, từ tạo hiệu ứng xã hội tốt nâng cao hiệu thực pháp luật phòng chống bạo lực gia đình Sáu là, Nâng cao khả tự bảo vệ phụ nữ trước bạo lực gia đình Người phụ nữ với thiên chức làm mẹ trách nhiệm nặng nề việc giáo dục cái, chăm sóc gia đình, phụ nữ phải phấn đấu để tạo dựng cho thân gia đình sống hạnh phúc, khơng có bạo lực gia đình Người phụ nữ cần trang bị cho kiến thức bình đẳng giới, bạo lực gia đình, pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình quyền người quyền công dân Điều có ý nghĩa thiết thực can thiệp từ bên để giúp họ tránh hậu đáng tiếc nạn bạo hành gia đình Kết luận chương Cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành muốn đạt hiệu cao cần có định hướng đắn, giải pháp thiết thực hoàn thiện áp dụng quy định pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành Cần hồn thiện quy định pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành chính, văn hướng dẫn thi hành quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt trọng đến việc hoàn thiện quy định mang tính chất phịng ngừa Cần tăng cường cơng tác truyền thông, giáo 73 dục, vận động, nâng cao nhận thức phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành Đồng thời tăng cường cơng tác tổng kết thi hành quy định phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành để tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế trình thực nhằm đề xuất biện pháp sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định, biện pháp nâng cao hiệu áp dụng cụ thể Những biện pháp mang tính cụ thể phải xem xét nhiều khía cạnh, với nhiều nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thơng qua nhiều hình thức, tăng cường cơng tranh tra, kiểm tra, giám sát để có khen thưởng kịp thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, gắn trách nhiệm cụ thể cá nhân, quan có thẩm quyền để có thống phối hợp thực hiện… 74 KẾT LUẬN Trong năm qua, Đảng Nhà nước dành nhiều quan tâm tới việc phòng, chống bạo lực gia đình ban hành nhiều đạo luật trực tiếp gián tiếp như: Hiến pháp, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Bộ luật Dân , Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật hình sự…Tuy vậy, thực tế quy phạm pháp luật chưa thực vào sống Hầu hết việc xử lý hành vi bạo lực gia đình ln dừng lại mức độ nhắc nhở, khiển trách, xử lý hành Số lượng vụ việc bị xử lý hình chiếm tổng số vụ bạo hành gia đình Điều thấy rõ thơng qua tổng kết thực tiễn nghiên cứu thực trạng áp dụng quy định phịng, chống bạo lực gia đình tỉnh Đăk Lăk Thực trạng xảy xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chủ yếu thiếu hoàn thiện quy định pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành chính, ý thức cá nhân, tổ chức, cộng đồng trình thực hiện, áp dụng pháp luật thấp, lực đội ngũ cán bộ, qua có thẩm quyền hoạt động phịng, chống bạo lực gia đình cịn hạn chế Để giải bất cập, tồn q trình áp dụng quy định phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành chính, cần có định hướng đắn, giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành nâng cao hiệu áp dụng quy định thực tiễn Việc lựa chọn nghiên cứu thực đề tài “Phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk” tác giả mong muốn góp phần hồn thiện, nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành chính, góp phần giải vấn nạn bạo lực gia đình xã hội 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp năm 1946; 1959; 2013 Luật nhân gia đình 1960; 1987; 2014 Luật phịng, chống bạo lực gia đình 2007; Luật xử lý vi phạm hành 2012; Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/009 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều luật Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành an ninh, trật tự xã hội, an tồn phịng cháy chữa cháy phịng, chống bạo lực gia đình Huỳnh Thị Phúc, Thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình từ thực tiễn Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ (2018), Học viện khoa học xã hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Trang, Pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ (2014); Võ Thị Thùy Linh, Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị, Luận văn thạc sĩ (2013), Đại học Quốc gia Hà Nội; 10 Nguyễn Thị Hương, Vi phạm pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc nay, Luận văn thạc sĩ (2016), Học viện hành Quốc Gia; 11 Đào Xuân Cường, Pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang, Luận văn thạc sĩ (2016), Học viện hành Quốc Gia; 12 Nguyễn Phước Trung, Phịng, chống bạo lực gia đình phụ nữ qua thực tiễn huyện Nơng Sơn, tỉnh Quảng Nam, Khóa luận (2014), Khoa Luật Đại học Huế; 76 13 Đề án khoa học “Nghiên cứu tình hình bạo lực gia đình tỉnh Quảng Ngãi” Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi chủ trì; 14 Lê Lan Chi (2011), Bàn ranh giới xử lý hình xử lý hành hành vi bạo lực gia đình, Tạp chí Nhà nước Pháp Luật; 15 Trần Thị Hịe (2010), Pháp luật quốc tế phòng, chống bạo lực gia đình phụ nữ, Tạp chí Khoa học Chính trị; 16 Nguyễn Văn Mạnh (2017) ,“Pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình Việt Nam”, Nxb Thế giới, Hà Nội; 17 Phan Thi Lan Hương (2009), Tính hợp lý, khả thi số biện pháp xử lý vi phạm hành lĩnh vực phịng chống bạo lực gia đình; 18 Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (2014), Từ bạo lực gia đình đến bạo lực giới Việt Nam, Tài liệu thảo luận Liên hợp quốc 19 Nguyễn Đình Thơ (2011), Tìm hiểu thực luật phịng chống bạo lực gia đình, Nxb Tư pháp, Hà Nội; 20 Báo cáo số 260/UBND ngày 25/9/2018 UBND tỉnh Đăk Lăk Tổng kết 10 năm thi hành Luật phịng, chống bạo lực gia đình; 21 Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 22 Đăk Lăk; https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA% Afk L% E1%BA%AFk 23 Gia đình; https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_%C4%91%C3%ACnh; 24 Đắk Lắk nỗ lực giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình vùng sâu, vùng xa; https://dantocmiennui.vn/chinh-sach/dak-lak-no-luc-giam-thieu-tinh- trang-bao-luc-gia-dinh-o-vung-sau-vung-xa/180042.html; 25 Phòng chống bạo lực gia đình: Hãy mạnh dạn lên tiếng! (Kỳ 2); http://baodaklak.vn/channel/3484/201901/phong-chong-bao-luc-gia-dinh-haymanh-dan-len-tieng-ky-2-5615427/; 77 26 Đắk Lắk nỗ lực giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình vùng sâu, vùng xa; https://dantocmiennui.vn/chinh-sach/dak-lak-no-luc-giam-thieu-tinh-trang -bao-luc-gia-dinh-o-vung-sau-vung-xa/180042.html; 27 Chung tay phòng chống bạo lực gia đình; http://baodaklak.vn/channel /3484/201810/chung-tay-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-5605646/; 28 Đắk Lắk: Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phịng, chống bạo lực gia đình địa bàn tỉnh (2008-2018); http://giadinh.bvhttdl.gov.vn/phong-chong-baoluc-gia-dinh/dak-lak-tong-ket-10-nam-thi-hanh-luat-phong-chong-bao-lucgia-dinh-tren-dia-ban-tinh-2008-2018; 29 Đắk Lắk: Tăng cường cơng tác phịng, chống bạo lực gia đình; http://tiengchuong.vn/O-dau-the-nao/Dak-Lak-Tang-cuong-cong-tac-phongchong-bao-luc-gia-dinh/29631.vgp; 30 Hiệu thực bình đẳng giới Đắk Lắk; http://laodongxahoi.net/ hieu-qua-tu-thuc-hien-binh-dang-gioi-tai-dak-lak-1312281.html; 31 Nhức nhối nạn bạo lực tinh thần; http://www.hoinongdan.org.vn/ sitepages/news/1145/87453/nhuc-nhoi-nan-bao-luc-tinh-than 78 ... phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành - Mục tiêu cụ thể: + Nghiên cứu vấn đề gia đình, bạo lực gia đình, phịng, chống bạo lực gia đình, biện pháp hành + Nghiên cứu phịng, chống bạo lực gia đình. .. Phịng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành 1.3.1 Khái niệm phịng chống bạo lực gia đình biện pháp hành Theo nghĩa rộng, biện pháp hành áp dụng phịng chống bạo lực gia đình bao gồm tồn thủ tục hành. .. Quy định pháp luật Việt Nam phòng, chống bạo lực gia đình biện pháp hành 2.1.1 Chủ thể chịu trách nhiệm xử lý hành vi bạo lực gia đình biện pháp hành Đối với hành vi bạo lực gia đình, Chính phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ), PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH BẰNG CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)